Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun Leif Johansson Carl-Magnus Stensson

2 Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Granskningsresultat Nämndens riktlinjer Verksamhetsplan Dokumentation av förekommande rutiner Förvaltningens kontrollaktiviteter Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor Inventarier Kontanthantering Debitering av taxor, hyror och avgifter Parkeringsverksamheten Allmänt Tömning, uppräkning, kontokort och parkeringskort Avstämning och redovisning, parkeringsverksamheten Säkerhetsrutiner...12

4 1 Sammanfattning Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den interna kontrollen inom Teknik- och fritidsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall verksamheten bedrivs på ändamålsenlig sätt och uppfyller kraven på god intern kontroll. Våra slutsatser kan sammanfattas enligt nedan; -Vi anser att nämnden/förvaltningen bör tydliggöra och komplettera sina rutiner och riktlinjer för bl.a.: Inventarier, inköp, varumottagning, fakturering av anställdas utnyttjande av lokaler/maskiner efter arbetstid, prissättning, uppdatering av avtal, växthusverksamheten, förrådsverksamheten, fordonsverkstaden samt parkeringsverksamheten. -Vi anser att rapporteringen till nämnden av den interna kontrollen uppvisar brister. Av rapporteringen framgår inte om resultatet av kontrollerna är tillfredställande. -Vi anser att nämnden/förvaltningen ska säkerställa att inköp sker från avtalade leverantörer. -Vi anser att dokumenterade och gemensamma rutiner saknas avseende inventarier. Löpande kontroll av inventarier sker ej i tillräcklig omfattning när det gäller svinn och förslitning. Det saknas en förvaltningsövergripande kontroll av befintliga inventarier. Vidare anser vi att förvaltningen bör införa ett ändamålsenligt datoriserat system för uthyrning av inventarier som möjliggör digital debitering. -Vi kan konstatera att ett flertal avtal är tecknade för länge sedan, en uppdatering av gällande regelverk och hyror kan vara motiverad. Parkeringsverksamheten -Vi anser att befintliga avtal tecknat av AB Nissastaden och som berör Teknik- och fritidsnämnden snarast skall föras över till nämnden. Sedan tidigare finns rutiner utarbetade av AB Nissastaden. Vi anser att de rutiner som finns bör uppdateras och säkerställas av nämnden. -Vår bedömning är att tömning av kontanter och överlämnandet till vaktbolag sker ändamålsenligt. -Nämnden måste upprätta ändamålsenliga rutiner avseende hanteringen av kontokort. Detta är särskilt viktigt med tanke på att hanteringen omfattar stora belopp och dels att avtalen mellan kortföretagen skiljer sig åt. När det gäller betalning med mobiltelefon är 1

5 vår bedömning att nämnden ska upprätta ändamålsenliga rutiner för att säkerställa tillräckligt hög kontroll. Vi anser att förvaltningen helt litar på leverantörernas uppgifter, ingen egen kontroll förekommer, vilket vi ser som en brist. -Vi anser att rutinerna för nyckelhantering och tömning av parkeringsautomaterna sker ändamålsenligt. I flera fall är säkerhetsrutiner inbyggda i automaternas verksamhetssystem och lokalernas beskaffenhet. Vi ser positivt på att parkeringsverksamhetens personal tidigare fått vara delaktiga i säkerhetsarbetet. - Vi anser att nämnden måste vara lyhörda när det gäller förändringar i kraven på hur betalning via kort och mynt ska ske i framtiden. -Vår bedömning är att nämnden bör göra en årlig ekonomisk uppföljning av de leverantörer som svarar för betalningsförmedling av kontokort och finansiella transaktioner. Detta för att säkerställa leverantörernas finansiella situation och därigenom minimera nämndens riskexponering. -Vi kan konstatera att uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn i avtalen tecknade med Cale och 3C inte överensstämmer med bolagsverkets uppgifter. Vi anser att nya avtal bör tecknas omgående. 2

6 2 Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den interna kontrollen inom Teknik- och fritidsnämnden. Av Kommunallagens 9 kap 9 framgår bl a att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av Kommunallagen 6 kap 7 i vilken det anges att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Nämnden har ansvar för Halmstad kommuns service inom Idrott & Fritid, Park & Natur, Gata & Trafik samt Vatten & Avlopp. Kommunfullmäktige fattade 2008 beslut om att tillföra AB Nissastadens parkeringsverksamhet till Teknik- och fritidsnämnden. Verksamheten ansvarar för administration och övervakning av merparten av de allmänna parkeringsplatserna samt för administrationen av korten för boendeparkering. Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall verksamheten bedrivs på ändamålsenlig sätt och uppfyller kraven på god intern kontroll. Granskningen har skett genom kartläggning och analys av gällande regelverk/rutiner. Reglerna har bedömts huruvida de uppfyller kraven på god intern kontroll eller ej. Reglernas praktiska tillämpning i verksamheten har undersökts. Intervjuer med ansvarig personal har genomförts. Vidare har stickprovskontroller skett. Rapporten har sakgranskats av förvaltningens tjänstemän. Utifrån väsentlighets- och riskperspektivet har ett antal kontrollmål valts ut. För dessa görs en bedömning av dels befintliga regler och rutiner dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Följande revisionsfrågor är aktuella: Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för verksamheten och är dessa tillförlitliga och ändamålsenliga? Uppfyller förvaltningens egna kontrollaktiviteter kraven för god intern kontroll? Är tillämpade attestrutiner ändamålsenliga? Finns en överensstämmelse mellan gjorda inköp och inventarieförteckning? Sker kontanthanteringen på ett tillfredställande sätt? Hur sker debitering av olika taxor, hyror och avgifter? Hur sker tömning och uppräkning av parkeringsautomater (kontanter, betalkort)? Sker avstämning och redovisning ändamålsenligt? Parkeringsverksamhetens säkerhetsrutiner? 3

7 3 Granskningsresultat 3.1 Nämndens riktlinjer Fr o m 1 december 2004 har kommunallagen kompletterats med föreskrifter som förtydligar synen på god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet. Förändringen innebär bl.a. att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och beredskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. Teknik- och fritidsnämnden har från fullmäktige delegation om följande: Avgifter och priser knutna till ansvarsområdet med undantag av VA-taxan, avgifter vid användande av offentlig plats samt parkeringsavgifter. Regler och riktlinjer för fördelning av bidrag till vägsamfälligheter, institutioner, föreningar, organisationer och enskilda. Besluta i ärenden om kommunal borgen för lån till vägföreningar och vägsamfälligheter. Föra kommunens talan i mål enligt Miljöbalken för att tillvara kommunens intressen i egenskap av verksamhetsutförare vad gäller vattenanläggningar. Fastställande av verksamhetsområden för VA-verksamheten Verksamhetsplan Teknik- och fritidsnämnden har upprättat en verksamhetsplan för Verksamhetsplanen omfattas av följande målområden: Resor & trafik Tung trafik över Slottsbron/Karlsrovägen ska minska Uppleva & göra Bygga & bo Demokrati & dialog Miljö & energi Trygghet, säkerhet & folkhälsa Respektive målområde omfattas av verksamhetsmål, strategier, tidplaner, samverkanspartners och uppföljning/utvärdering. 4

8 Kommunfullmäktige beslutade att överföra ansvaret för strategisk planering av parkeringsverksamhet, parkeringsövervakning, kundtjänst samt av fastighets- och anläggningsförvaltning och skötsel från AB Nissastaden till Teknik- och fritidsnämnden senast den 1 april Bedömning: Vi ser positivt på att nämndens verksamhetsplan innefattar flertal målområden med tillhörande verksamhetsmål, strategier m.m. Vår bedömning är att det finns ett samspel med kommunens visionsstyrningsmodell och nämndens verksamhetsplan. Vi kan konstatera att nämnden har ett omfattande verksamhetsområde som ställer krav på den egna verksamheten samt med samverkande nämnder och bolag. Utifrån god ekonomisk hushållning måste det som nämnts ovan, finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Vi anser att nämnden utifrån detta bör säkerställa att uppföljning av målområdena kan sättas i relation till den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen. Parkeringsverksamheten övergick den 1/ till Teknik- och fritidsnämnden. Verksamhetsplan för Teknik- och fritidsnämnden omfattar inte parkeringsverksamheten. Vi anser att nämndens verksamhetsplan bör utvecklas och även avse denna verksamhet. 3.2 Dokumentation av förekommande rutiner Under granskningen har vi tagit del av förvaltningens rutiner avseende bland annat parkering, mynt- tömningsrutiner, rutiner för fakturering, inköp/upphandling, attestrutiner och fakturering av upplåtelse av offentlig plats samt för uthyrning av lokaler och anläggningar. Bedömning: Vi anser att nämnden/förvaltningen bör tydliggöra och komplettera sina rutiner och riktlinjer för bl.a.: Inventarier (förteckning, intern uthyrning, service, m.m.) Inköp Tjänst/Varumottagning Fakturering från verksamhetssystem Anställdas utnyttjande av lokaler/maskiner efter arbetstid. Prissättning externa kunder Uppdateringsrutin avseende gällande avtal Växthusverksamheten (vilka typer av tjänster, priser, kunder) Förrådsverksamheten (vilka typer av tjänster, priser, kunder) 5

9 Fordonsverkstaden (vilka typer av tjänster, priser, kunder) Parkeringsverksamheten (beskrivs mer detaljerat i stycke 3.8) 3.3 Förvaltningens kontrollaktiviteter Verksamheten inom nämndens ansvarsområden ska löpande interngranskas och redovisas för nämnden. En kontrollplan har tagits fram för I denna redovisas process, kontrollmoment, kontrollansvar, frekvens, metod, rapportering, riskbedömning och status. För 2009 beslutades om bland annat om följande kontrollmoment: Uppdatering av delegationsregler. Utbildning avseende delegationsregler. Kontroll av att delegationsordningens bestämmelser om inköpsgränser och rapportering efterlevs. Att verksamhetsuppföljning sker. Att projekt- och driftplaner upprättas. Uppdatering och utbildning av inköpsregler. Kontroll av att bestämmelserna i LOU och riktlinjer efterlevs. Ekonomisk uppföljning och prognos. Budgetavvikelse rapporteras. Avstämning företagskonto, leverantörs-/kundreskontra. Kontroll av att reglerna för kontantkassor efterlevs. Förvaring mm. Kontroll att reglerna för leverans-, fakturakontroll, kontering, attest och moms efterlevs. Kontroll av att debiteringar sker utan fördröjning. Kontroll av att behörighet till ekonomisystemet tas bort vid anställning upphörande. Rätt behörighet. Att rekrytering, anställning och uppsägning följer gällande lagstiftning. Kontroll av frånvaro och tillägg. Rimlighetsbedömningar. Kontroll av att systemsäkerhetsplaner följs. Att dokumenthanteringsplan finns och efterlevnad. Bedömning: Vi anser att nämnden har en ambitiös intern kontrollplan som kräver en omfattande kontrollfunktion. Vi bedömer att vissa kontrollmoment redan är inbyggda i verksamhetens uppföljning och behöver därför inte ytterligare kontrolleras. Vi anser att intern kontrollrapporteringen brister. Av rapporteringen framgår inte om resultatet av kontrollerna är tillfredställande. Uppföljningen av kontrollmomenten bör göras vid olika tidpunkter under året. Detta för att ytterligare stärka den interna kontrollen. 6

10 3.4 Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor Förvaltningen har upprättat policy/rutiner avseende upphandling daterad När det gäller varumottagning och attest av faktura har förvaltningen inte några fastställda rutiner. Attest av fakturor som sker i det elektroniska fakturaflödet hanteras enligt beslutad process. Utifrån stickprovskontroll avseende leverantörsreskontran för januari-juni 2009, har vi noterat att förvaltningen köpt in gatsten av icke avtalad leverantör. Bedömning: Vi kan konstatera att förvaltningen upprättat rutiner för upphandling. Vi anser dock att dessa kan uppdateras. Vi har vid våra stickprovskontroller noterat att förvaltningen brister i följsamhet mot upprättade upphandlingsavtal. Vår rekommendation är att upphandling sker av efterfrågade varor och tjänster för att säkerställa bra leverans- och prisvillkor. Vi anser att nämnden/förvaltningen ska säkerställa att inköp sker med avtalade leverantörer. Vi anser att ändamålsenliga rutiner avseende inköp/beställning, varumottagning och beslutattest av faktura är viktigt. En stor del av nämndens kostnader består av tjänster och produkter som köps in via externa leverantörer. Vid större leveranser/arbete bör en särskild mall/checklista upprättas, detta för att säkerställa god intern kontroll avseende varans eller tjänstens beskaffenhet. Detta medför även en tydlighet vid attest av faktura/betalning. 3.5 Inventarier Förvaltningen har inte upprättat några dokumenterade rutiner avseende inventarier, löpande kontroll och uppföljning görs inte systematiskt. Enligt uppgifter registreras inte inköp av inventarier av förvaltningen, utan detta sker manuellt på respektive enhet. Vi har stickprovsvis granskat inventarier vid några enheter. Inventarierna märks och registreras vid respektive enhet i ett datoriserat system. Förteckningen omfattar bland annat benämning, märke, produktnamn, inköpspris, tid för inköp, serviceflik mm. Under servicefliken för man uppgifter angående typ av service, kostnad och datum. Datorn är dock inte inkopplat till nätverket, vilket medför att man inte har tillgång till systemet. Manuell backup sker enligt uppgift var fjortonde dag. När det gäller motorsågar görs var tredje månad en besiktning av respektive såg, vilket innebär en inventering. För övrigt sker ingen inventering av maskinerna. 7

11 Uthyrning av småmaskiner vid förrådet (Krämaren) sker främst till kommunens verksamheter. Vid uthyrning bokförs inventarierna i ett datoriserat system, ur systemet får man ut debiteringsunderlag som sänds till förvaltningen för manuell fakturering. Enligt uppgift sker årligen en uppdatering av priserna. Bedömning: Vi ser positivt på att verksamheten har ett inventariesystem med tillhörande system för service, dock anser vi att detta inte är tillräckligt. Vår bedömning är att förvaltningen bör upprätta rutiner för hanteringen av inventarieförteckningar. Förvaltningen bör ha ett centralt system med förteckning på aktuella inventarier som finns i verksamheten för att säkerställa en god kontroll. Ur systemet ska det vara möjligt att skriva ut rapporter på de inventarier som finns. Inventering bör ske årligen. Utifrån våra stickprovskontroller kan vi konstatera att: Dokumenterade och gemensamma rutiner saknas. Löpande kontroll av inventarier sker ej i tillräcklig omfattning när det gäller svinn och förslitning. Det saknas en förvaltningsövergripande kontroll av befintliga inventarier. Vidare anser vi att förvaltningen bör införa ett ändamålsenligt datoriserat system för uthyrning av inventarier som möjliggör digital debitering. 3.6 Kontanthantering Enligt uppgift förekommer endast kontanthantering vid ishallen, entréavgifter. Parkeringsverksamheten hade tidigare en kontantkassa som användes för att växla pengar med de bilister som var i behov av växel. 3.7 Debitering av taxor, hyror och avgifter Teknik- och fritidsnämnden hyr ut lokaler och anläggningar till föreningar, enskilda brukare och externa kunder. Uthyrningen omfattar permanenta föreningslokaler, inomoch utomhusanläggningar såsom badanläggningar, idrottshallar, skolidrottshallar, fotbollsplaner, ishall/bana och båtplatser. För ovannämnda finns fastställda taxor att hämta via förvaltningens hemsida. Prisskillnader beror på om beställaren är förening (0-20år), förening (vuxen), skolor inom kommunen, företag, privatpersoner, och företag (inom kommunen), privatpersoner (utom kommunen). Vidare ansvarar nämnden för upplåtelse av offentlig plats exempelvis uteserveringar, evenemang, gatuförsäljning, reklamskyltar och byggbelamring (taxor förekommer). 8

12 Nämnden har tecknat särskilda avtal med vissa aktörer bl.a. när det gäller lokaler, hamnar m.m. Debitering för upplåtelse av offentlig plats sker i förskott och enligt dokumenterad rutin. Uthyrning av lokaler och anläggningar sker i huvudsak i efterskott och enligt dokumenterad rutin. Debiteringarna sker i Agresso, via import från olika försystem. Under granskningen har vi fått redovisat för oss att växthusverksamheten säljer och hyr ut växter m.m. till externa kunder. Bedömning: Vi kan konstatera att ett flertal avtal är tecknade för länge sedan, en uppdatering av gällande regelverk och hyror kan vara motiverad. Under granskningen har vi fått redovisat för oss att verksamheten omfattas av olika försystem som är kopplat mot ekonomisystemet (Agresso) för kundfakturering. Vi anser att en dokumentation av redovisningssystemet bör upprättas. Inga dokumenterade rutiner och avtal förekommer avseende försäljning och uthyrning av växter och växttunnor. Vidare varierar prispålägget mellan olika typer av tjänster. Vi anser att nämnden och förvaltningen ska upprätta rutiner och riktlinjer för denna typ av verksamhet. 3.8 Parkeringsverksamheten Allmänt Sedan den 1 april 2009 ansvarar Teknik- och fritidsnämnden för parkeringsverksamheten. En anledning till att verksamheten flyttades från AB Nissastaden till Teknik- och fritidsnämnden var enligt uppgift att skapa synergieffekter när det gäller administrationen. Parkeringsövervakning sker av tomtmark och gatumark. Tomtmark avser egna parkeringshus, arrenderad mark och övervakning av privat mark. Totalt har förvaltningen ansvar över fem parkeringshus (Torggaraget, Gamletull, Högskolan, Radioplan Boktryckaren). När det gäller tomtmark ansvar förvaltningen för fakturering och kravrutiner. Övervakning av gatumark sker enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning och betraktas som myndighetsutövning. Transportstyrelsen inom Vägverket ansvarar för kravverksamhet och fakturering, för detta betalar kommunen 53 kronor per förseelse. 9

13 Bedömning: Vi anser att nämnden bör fastställa rutiner för hur parkeringsövervakningen bör ske och vilka kontrollfunktioner som ska finnas. Det är av vikt att administrationen och parkeringsverksamheten tillsammans tar fram ändamålsenliga rutiner. Vi anser att nämnden bör följa upp om beräknade synergieffekter verkställs Tömning, uppräkning, kontokort och parkeringskort Vi har tagit del av verksamhetens rutiner avseende tömning av mynt, kundfakturering, kontokortshantering m.m. Tömning av parkeringsautomater sker regelbundet. Förvaltningen har ingen egen uppräkning av kontanter, detta sker via vaktbolag. Ur automatens verksamhetssystem hämtas uppgifter om beloppens storlek i parkeringsautomaterna. Administrationen stämmer sedan av underlaget med insättningsuppgifterna från vaktbolaget. Vid samtliga parkeringsautomater förutom vid torggaraget köper man in en tjänst avseende korttransaktioner från Cale Access AB. Detta företag sköter administration och betalningsförmedling av kontokort för betalning av parkeringstid samt uppdatering och distribution av spärrlistor över kontokort till parkeringsautomaterna. Företaget har i sin tur slutit samarbetsavtal med respektive kontokortsföretag och ikläder sig därmed kommunens roll gentemot kontokortsföretagen. Enligt avtal ska Cale redovisa genomförda köp med kontokort på förvaltningen konto senast 5:e arbetsdagen i månaden för månaden innan och pengarna betalas ut efter ytterligare 30 dagar. Underlag för krediteringen ska enligt avtal ske med antal och summa kontokortstransaktioner per biljettautomat. Avgift till företaget betalas både som fast och rörlig avgift. Vid torggaragets automater sker en annan hantering. Avtal är skrivet med 3C Communications AB avseende transaktionshantering. Information avseende debiteringar lagras hos 3C, sammanställs och överförs till respektive kortföretag. Kommunen har ingått separata avtal med respektive tillåtna kortföretag (11 företag) till parkeringsautomaten. Upprättade avtal med kortföretagen skiljer sig åt när det gäller innehåll, skyldigheter och pris. Det finns även möjlighet att betala parkeringsavgiften via mobiltelefon. Avtal är skrivna med Easypark AB och Tele P AB. Avtalen innebär att kommunen erlägger leverantörerna en avtalad rörlig avgift av parkeringsavgifterna. Samtliga avtal med leverantörerna står med AB Nissastaden som avtalspart. 10

14 Fakturering avseende p-hus och p-ytor sker enligt fastställd rutin daterad den via AB Nissastaden. Rutinen beskriver flödet från det att avtal med kund skrivs till faktura och kravrutin. Betalning sker i förskott. Bedömning: Vi anser att befintliga avtal tecknat av AB Nissastaden och som berör Teknik- och fritidsnämnden snarast skall föras över till nämnden. Sedan tidigare finns rutiner utarbetade av AB Nissastaden. Vi anser att de rutiner som finns bör uppdateras och säkerställas av nämnden. Vår bedömning är att tömning av kontanter och överlämnandet till vaktbolag sker ändamålsenligt. Vaktbolagets insättning av dagskassan på förvaltningens konto sker vanligtvis med upp till ett par dagars fördröjning och inte enligt upprättat avtal (24 h). Kontakt med Upphandlingsenheten bör tas. Nämnden måste upprätta ändamålsenliga rutiner avseende hanteringen av kontokort. Idag förekommer endast rutiner avseende Cale, i övrigt saknas rutiner. Detta är särskilt viktigt med tanke på att hanteringen omfattar stora belopp och dels att avtalen mellan kortföretagen skiljer sig åt. När det gäller betalning med mobiltelefon är vår bedömning att nämnden ska upprätta ändamålsenliga rutiner för att säkerställa tillräckligt hög kontroll. Vi anser att förvaltningen helt litar på leverantörernas uppgifter, ingen egen kontroll förekommer, vilket vi ser som en brist. Rutinerna för fakturering av p-hus och p-ytor bör kompletteras och förbättras avseende kravrutiner och policy ifall kunden inte betalar. Vår bedömning är ifall kunden ej betalar i tid ska abonnemanget direkt spärras. Detta sker inte idag. Vi har under granskningen noterat att hyresavtal avseende parkeringshusen med Nissastaden och övervakning av gatumark med stadskontoret inte är färdigförhandlade. Vidare har inte balansräkningen som omfattar parkeringsverksamheten överflyttats till nämnden (juni) Avstämning och redovisning, parkeringsverksamheten Parkeringsverksamhetens personal ansvarar idag för en del av avstämningsarbetet och den centrala administrationen svarar för en del. Myntbetalning svarar enligt uppgift för den största delen av den samlade betalningen. 11

15 När det gäller kontantavstämning görs detta av administrationen. De tar del av de underlag som parkeringsverksamheten får utskrivet ur biljettautomaterna och som sedan stäms av mot det som vaktbolaget redovisar in på förvaltningens konto. Vid den kontokortshantering som Cale hanterar sker avstämningen först av parkeringsverksamhetens personal. Underlagen från Cale stäms av mot automaternas verksamhetssystem. Kontroll sker att transaktionerna inte registrerats dubbelt, spärrade kort och att kommunen fått den ersättning som man är berättigad till. Vidare kontrollerar administrationen att Cale redovisar in motsvarande belopp på förvaltningens konto. Hanteringen avseende kontokort som används vid torggaraget sker på ett annat sätt. Administrationen erhåller dagligen rapport från 3C över hur mycket respektive avtalat kortföretag (11st) debiterat avseende parkering. Administrationen sammanställer detta för en längre period. Respektive kortaktör redovisar sedan i sin tur pengar in på kommunens konto. Detta sker oftast inte regelbundet och de olika aktörerna tar ut olika kostnader för hanteringen i intervallet 2-3,5 %. Enligt uppgift är hanteringen mycket administrationskrävande. Avstämning avseende betalning via mobiltelefon sker genom att administrationen loggar in på respektive företags hemsida och tar del av vilket belopp som förvaltningen är berättigad till. Enligt uppgift är månadsinbetalningen ca 2-3 tkr och ingen kontroll sker av att beloppet är korrekt. Bedömning: Vi bedömer att avstämningsarbetet för kontanter sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi anser att administrationen och parkeringsverksamheten bör tydliggöra sina roller om vem som gör vad i avstämningsarbetet när det gäller kontokort. Vi har noterat att insättning av kortföretagens pengar sker via Nordea som krediterar Nissastadens konto istället för förvaltningens. Manuell överflyttning får istället ske. Vi anser att denna hantering inte är ändamålsenlig och snarast bör åtgärdas. Vi anser att avstämningsarbetet av betalning via mobiltelefon bör säkerställas, hanteringen är i dagsläget inte ändamålsenligt. Ingen kontroll förekommer från förvaltningens sida Säkerhetsrutiner Vi har tagit del av verksamheternas rutiner avseende hantering av kontanter, nycklar, lokalernas utseende och beskaffenhet. När det gäller parkeringsautomaternas betalfunktion avseende kontokort har kortföretagen aviserat förändringar, bl a kommer pin-kod att krävas. Detta kommer att medföra investeringar i verksamheten. 12

16 Bedömning: Vi anser att rutinerna för nyckelhantering och tömning av parkeringsautomaterna sker ändamålsenligt. I flera fall är säkerhetsrutiner inbyggda i automaternas verksamhetssystem och lokalernas beskaffenhet. Vi ser positivt på att parkeringsverksamhetens personal tidigare fått vara delaktiga i säkerhetsarbetet. Vi anser att nämnden måste vara lyhörda när det gäller förändringar i kraven på hur betalning via kort och mynt ska ske i framtiden. Vår bedömning är att nämnden bör göra en årlig ekonomisk uppföljning av de leverantörer som svarar för betalningsförmedling av kontokort och finansiella transaktioner. Detta för att säkerställa leverantörernas finansiella situation och därigenom minimera nämndens riskexponering. Vi kan konstatera att uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn i avtalen tecknade med Cale och 3C inte överensstämmer med bolagsverkets uppgifter. Vi anser att nya avtal bör tecknas omgående. 13

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Halmstads kommun 2009-07-01 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-07-01 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten Landstingsservice Landstinget Halland Revisionsrapport Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 2010-01-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-01-25 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning Servicenämnden

Granskning av årsredovisning Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Servicenämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...3 3 Verksamhetsberättelse...4

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Hantering av parkeringsintäkter

Hantering av parkeringsintäkter REVISIONSRAPPORT 2014-02-25 Kommunfullmäktige Sid 1 (2) Dnr: 13REK22 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av parkeringsintäkter Granskningen Kommunens revisorer har beslut att granska den interna

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Inköpsprocessen. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Inköpsprocessen Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Inköpsprocessen Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Teknik- och fritidsnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer