Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Genomförande Granskningens resultat Rutiner och riktlinjer för verksamheten Skolområdets internkontrollplan Ekonomisk styrning Inventarieförteckning Kontanthantering First Card Café Matkuponger Debiteringsrutiner Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor Representation...13

3 1 Sammanfattning Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den interna kontrollen vid Barn- och ungdomsnämnden. Denna granskning avgränsas till att omfatta skolområde Öster. I granskningen har vi tagit del av befintlig dokumentation av rutiner och anvisningar. Intervjuer och diskussioner har genomförts med skolområdeschef och administrativ personal på skolområdet samt Östergårdsskolan. Från stadskontoret har vi fått uppgift om kommungemensamma rutiner. Rapporten är sakgranskad av berörda personer. Vår bedömning är att målområden är kommunicerade ut i verksamheten. Vi rekommenderar rektorsområdena att tydliggöra dessa prioriterade målområden så att de kan följas upp och utvärderas över tiden, vilket ställer krav på mätbarhet. Vi anser att nämnden och skolområde Öster har en väl fungerande intern kontrollplan. Det förekommer vissa brister inom skolområdet. Vi rekommenderar att en handlingsplan tas fram för att komma till rätta med de brister som redovisats i rapporten för internkontroll. Skolområdet arbetar med att nå en ekonomi i balans med anledning av tidigare års underskott. Under första halvåret 2008 prognostiseras ett resultat i balans. Sammantaget gör att vår bild av den ekonomiska styrningen i huvudsak är bra. En uppdaterad inventarieförteckning kan ej presenteras, vilket vi ser som bristfälligt. Vi bedömer att fastställda rutiner för hantering av First-Card med vissa undantag fungerar väl. Vi rekommenderar att skolområdet ser över användningen av First Card avseende innehav, beloppsgränser och principer för användning. Vi rekommenderar att sammanställning över försålda matkuponger tydliggörs. Vi anser att löpande avstämning bör ske, försålda matkuponger mot ekonomisk redovisning samt inventera kvarvarande lager av matkuponger. Vi anser att kontrollparametrar vid skanning av fakturor bör utvecklas. Exempel på kontrollfunktioner skulle kunna vara fakturabelopp, konto, leverantör, m.m. 3

4 2 Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den interna kontrollen inom Barn- och ungdomsnämnden i kommunen. Av kommunallagen framgår att kommunen skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna bl a ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns dokumenterade rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunfullmäktige har antagit ett internt kontrollreglemente som innehåller anvisningar över hur det interna kontrollarbetet i kommunen skall bedrivas. Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll och förvaltningen redovisar årligen till nämnden sin slutrapport över genomförd intern kontroll. Inom Barn- och ungdomsnämnden finns 5 skolområden: Norr, Väster, Öster, Söder och Centrum. Inom respektive område finns förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola. Granskningen har avgränsats till att omfatta skolområde Öster. Där har granskningen koncentrerats till skolområdets kansli och Östergårdsskolan. Skolområde Öster omfattas av områdena Andersberg, Nyhem, Snöstorp och Östergård. Bebyggelsen inom skolomådets upptagningsområde är blandad och består av hyresrätter, bostadrätter, radhus, villor men även gårdar. Befolkningen inom skolområdet uppvissar stora skillnader vad gäller socioekonomi och kullturell bakgrund. Nedan visas antalet barn/elever inom skolområdet. Antal barn/elever Förskola 1-5 år Familjedaghem Skola F varav fritidshem Till 2007 års bokslut fick skolområdet ta med sig ett underskott på 1,9 mnkr, med anledning av tidigare års negativa resultat. Det ekonomiska resultatet för 2007 uppgick till -2,0 mnkr varav tidigare års underskott motsvarar 1,9 mnkr. Under 2008 ska skolområdets resultat vara i balans vilket medför besparingar inom vissa områden. Syftet med granskningen är att bedöma nämndens kontrollsystem och den interna kontrollen i väsentliga rutiner. Särskild vikt läggs vid granskning av att rutiner är dokumenterade. 4

5 Utifrån väsentlighets- och riskperspektivet har ett antal kontrollmål valts ut. För dessa har vi gjort en genomgång och bedömning av tillämpade rutiner samt granskat befintlig dokumentation av rutiner och förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Följande revisionsfrågor är aktuella: - Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för verksamheten och är dessa tillförlitliga och ändamålsenliga? - Uppfyller förvaltningens egna kontrollaktiviteter kraven på god intern kontroll? - Är tillämpade attestrutiner ändamålsenliga? - Hur sker den ekonomiska uppföljningen och styrningen? - Uppföljning och fysisk inventering (stickprov) av gjorda inköp av inventarier - Förekomst av kontanthantering? - Rutiner vid representation? - Debiteringsrutiner? - Tillämpas upprättade upphandlingsavtal? - Bedrivs leverantörsfakturor/skanning på ett ändamålsenligt sätt? 3 Genomförande I granskningen har vi tagit del av befintlig dokumentation av rutiner och anvisningar. Intervjuer och diskussioner har genomförts med skolområdeschef och administrativ personal på skolområdet samt Östergårdsskolan. Ett antal fakturor på inköp för verksamheten har granskats och bedömts med avseende dels på redovisning dels på inköpens art. Granskningen har innefattat stickprovsmässiga kontroller av att sålda matkuponger redovisats korrekt för Från kommunen har vi fått uppgift om kommungemensamma rutiner. Rapporten är sakgranskad av berörda personer. 5

6 4 Granskningens resultat 4.1 Rutiner och riktlinjer för verksamheten Skolområde Öster arbetar med prioriterade målområden som barn- och ungdomsnämnden fastställt och formulerade enligt följande: Barn och pedagoger arbetar i reflekterande miljöer, där språklig utveckling är en grundpelare. Alla i verksamheten bidrar till att utveckla begreppen inflytande, delaktighet och ansvar speglat mot våra styrdokument. Vi tar våra utgångspunkter i barns erfarenheter och förutsättningar och bemöter dem utifrån det. Lärandet sker i ett socialt sammanhang där barn och pedagoger uppmuntras att lära av varandra och lära tillsammans. Dessa målområden ligger som grund för respektive rektorsområde som själva bryter ner det till sina verksamheter. Förskola och grundskola behöver då inte ha samma inriktning och mål. Respektive rektorsområde har i sin tur redovisat Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse till Skolområdet Östers förvaltning. Vi ser att nämnden tagit fram tre prioriterade målområden som respektive rektorsområde bryter ner till sin specifika verksamhet. Vår bedömning är att dessa är kommunicerade ut i rektorsområdena och att verksamheten arbetar med dessa mål. Vi rekommenderar rektorsområdena att tydliggöra dessa prioriterade målområden så att de kan följas upp och utvärderas över tiden, vilket ställer krav på mätbarhet. 4.2 Skolområdets internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden har upprättat en internkontrollplan över vilka rutiner som skall granskas. Denna innehåller 15 processer som rör hanteringen av ekonomin i verksamheten. Skolområde Öster redovisar i sin tur en intern kontrollplan (ekonomi) över sin verksamhet. Enligt uppgifter har skolområde Öster fastställt 8 typer av processer. För 2007 är Skolområde Östers bedömning att följande fyra processer ej är ändamålsenliga (daterad ): Representation: det förekommer brister både när det gäller uppgifter om vilka som deltagit samt syftet med representationen. Barnomsorgsavgifter: föräldrar är medvetna om att kontroller över taxerad inkomst ej genomförs. Inventarieförteckning: uppdaterad inventarieförteckning saknas. Problem med kopplingen mellan Agresso och inventarieförteckning. 6

7 Matkuponger: avstämning mellan köpta och sålda matkuponger förekommer ej. Vi anser att nämnden och skolområde Öster har en väl fungerande intern kontrollplan. Däremot anser vi att ovanstående brister bör åtgärdas. Vi ser att vissa brister har signalerats vid tidigare granskningar inom barn och ungdomsnämnden. Under 2008 har förvaltningen förstärkt sin kontroll avseende inkomstuppgifter som ligger till grund för barnomsorgsavgifterna. Vi rekommenderar att en handlingsplan utifrån resultatet görs för att komma till rätta med bristerna. 4.3 Ekonomisk styrning Varje månad sker ekonomisk rapportering. Vid dessa uppföljningstillfällen sammanställs en prognos för helåret som lämnas in till förvaltningen och utgör underlag för nämndens prognos. Prognosen görs tillsammans med rektorerna för de olika rektorsområdena. Nedan presenteras skolområdets prognoser under 2007 och budget samt slutgiltigt resultat. Även 2008 års prognoser och budget redovisas. Resultatet är av karaktären nettokostnader f eb mars april maj aug s ept okt nov boks l budget mnkr ,3 155,0 156,7 156,9 159,5 159,9 159,3 159,3 159,0 157,0 mnkr ,1 161,4 163,1 161,6 161,7 Ekonomisk rapportering sker per rektorsområde fördelat på respektive verksamhet. Rapporteringen fördelas på intäkter och kostnader med betoning på personalkostnader. Löpande uppföljning av hur kostnader och intäkter utvecklas över tiden ger dels ett bra underlag för beslut som rör verksamheten, dels bättre förutsättningar att tidigt upptäcka avvikelser. 7

8 Under 2008 har skolområdet i större utsträckning infört vissa nyckeltal för att förbättra jämförelser och som ett steg i att utveckla verksamheten. Inom skolområdet finns skillnader när det gäller socioekonomi, andelen invandrare med mera. Detta måste beaktas vid eventuella jämförelser. Arbetet med ekonomi i balans pågår under året med anledning av tidigare års underskott. Under första halvåret 2008 prognostiseras ett resultat i balans. Under året tas prognoser fram över det ekonomiska resultatet för skolområdet. Vi ser det som positivt att representanter från såväl verksamheten, personal och ekonomi tillsammans arbetar med prognoserna. Vår bedömning är att arbetet fungerar bra utifrån den säkerhet i prognosförfarandet som tidigare redovisats. Vi vill understryka vikten av budgetföljsamhet och prognossäkerhet. En tidig upptäckt av befarade budgetavvikelser gör det lättare att vidtaga åtgärder som får effekt på det slutliga resultatet. Vi ser att skolområdet har börjat införa nyckeltal i större utsträckning än tidigare vilket vi ser som ett viktigt instrument att föra dialog kring. Detta arbete kan utvecklas än mer med relevanta ekonomiska nyckeltal som kan kopplas till verksamhetens mål. Detta sammantaget gör att vår bild av den ekonomiska styrningen i huvudsak är bra. 4.4 Inventarieförteckning Barn och ungdomsförvaltningen har inte tagit fram några rutiner angående hanteringen av inventarier. Enligt uppgifter har administrationen idag större svårigheter att hantera inventarier i skanningssystemet än i tidigare manuella system. Skolområdet kan inte lämna en uppdaterad lista över inventarier, materialet är inte uppdaterat på ca 5 år. Östergårdsskolan har dock upprättat en inventarieförteckning med foto för ca 3 år sedan. Vid granskningen har vi inte haft tillgång till någon uppdaterad anläggningsförteckning. Detta har medfört att det inte varit meningsfullt att genomföra några stickprovskontroller. Både vår och förvaltningens egen granskning visar på avsaknad av en uppdaterad inventarieförteckning, vilket vi ser som bristfälligt. 4.5 Kontanthantering Enligt uppgifter förekommer det endast kontanthantering vid försäljning av matkuponger och vid Östergårdsskolans café. Verksamheten använder sig av First Card, inga handkassor förekommer. 8

9 4.5.1 First Card Barn- och ungdomsförvaltningen är tillsammans med Socialförvaltningen den förvaltning som har flest utlämnade First-Card-kort, drygt 800 st. År 2007 gjordes drygt inköp till ett värde av nästan 3 mnkr, varav skolområde Öster svarar för ca 2600 inköp och 750 tkr. Administrationen i anslutning till anskaffning, användning kontering och kontroll sker dels på skolkontoret, dels centralt på förvaltningen samt på stadskontoret. Numera finns inga handkassor på förvaltningarna. Dessa har helt ersatts av First Cardkorten. Rutinen är att faktura går centralt till Barn- och ungdomsförvaltningen en gång i månaden, betalas via autogiro och bokas upp på ett avräkningskonto. Det ankommer sedan på varje kortinnehavare att klistra upp underlagen för månadens inköp på en särskild blankett som är försedd med konteringsstämpel, kontera, låta attestera och återsända detta till handläggare skolkontoret, som svarar för bokföring och avstämning av avräkningskontot. Om köp inte kan dokumenteras med underlag, görs löneavdrag på inköpet. I samband med beställning av inköpskorten, bestäms också begränsning av inköpssumman per köp och per månad. Inköpsgränsen är för de flesta är mellan kr (drygt 70 %), men enstaka personer har upp till kr som högsta inköpsgräns per månad. First Card skickar signallista till Stadskontoret för de inköp som faller utanför beviljad ram. Dessa listor skickas vidare till respektive förvaltning för åtgärd, d v s omprövning av beloppsgränserna eller eventuellt andra åtgärder t ex indragning av kort. Under granskningen har det framkommit att ca 34 % av inköpen med First Card är belopp understigande 100 kronor, ca 10 % är så små att de understiger 40 kronor. Förvaltningen anser att hantering avseende First Card inköp är administrativt betungande. Vi har stickprovsvis kontrollerat gjorda inköp mot beviljad ram och konstaterat vissa avvikelser. En person med en beviljad inköpsgräns på kr har t ex en månad handlat för kr (4 inköp). Vi har också konstaterat att nästan 20 % av korten inte använts alls under 2007, och att mer än 1/3 av korten använts vid högst 3 tillfällen. Vi bedömer att fastställda rutiner med vissa undantag fungerar väl. Beloppsgränser för vissa personer bör ses över, då vissa har kunnat handla över sin beloppsgräns. Vi rekommenderar att skolområdet ser över användningen av First Card avseende innehav, beloppsgränser och principer för användning Café Vid Östergårdsskolan fanns tidigare ett café som helt nyligen lagts ner. I nämndens interna kontrollplan kan man utläsa att försäljning och inköp ska stämmas av för att beräkna bruttovinstmarginal. Detta ska enligt uppgift göras från förvaltningen centralt varje 9

10 månad. Nämnden anger risken som sannolik och med kännbara konsekvenser i sin egen riskbedömning. Rutiner för hanteringen av kioskverksamhet finns. Kiosk mån Intäkter Kostnader Täckningsbidrag Täckningsbidrag % -21,3% 20,4% 8,4% Vid granskningen har det inte varit möjligt att granska caféet närmare då det är nedlagt. Vi ifrågasätter anledningen till caféets negativa täckningsbidrag under Matkuponger Städ och måltid svarar för skolmåltidsverksamheten i kommunen. Enligt uppgift från administrationen finns en kommungemensam rutin för hantering av matkuponger. Rutinerna vid Städ och måltid faller utanför ramen för denna granskning, men måste ändå beröras vid vår bedömning av säkerheten i denna hantering. I princip får Städ och måltid ersättning från verksamheterna motsvarande självkostnaden via interndebitering. Ersättningen beräknas på antal elever vid en fastställd tidpunkt varje termin. Även skolans personal har möjlighet att äta vid skolorna. Endast pedagogiska luncher förekommer (måltid tillsammans med elever). För detta ändamål levererar Städ och måltid matkuponger till skolområdesexpeditionerna. Dessa internfaktureras i samband med leveransen och säljs, mestadels i häften om 10 kuponger, till personalen mot löneavdrag eller, undantagsvis, mot kontant betalning. Priset är 26 kr/kupong, medan självkostnaden är 39 kr/kupong enligt beslut i BUN. Vid försäljning av matkuponger noteras nr-serie, namn, personnummer och belopp på särskild lista, som månadsvis översändes till skolkontoret för registrering i lönesystemet och som underlag för insättning av kontant betalda kuponger. Kupongerna fungerar som betalning i matsalen. Köparen skriver sin signatur på kupongen och fäster denna på ett spett. Vi har inte närmare utrett vilka rutiner Städ och måltid tillämpar vad gäller makulering och kontroll av inlösta kuponger. Förvaltningen gör ingen kontroll av försålda kuponger mot ekonomisk redovisning. Nedan redovisas kontanta medel som redovisats som matkupong för Matkuponger jan-juni jan-juni jan-dec Kontant redovisning

11 Vi anser att matkupongsrutinerna tydligare bör kommuniceras ut i verksamheten, då dessa inte är helt kända. Matkupongerna skall enligt överenskommelse fortsättningsvis förvaras i kassaskåp även under dagtid. Vi rekommenderar att uppföljningen av försålda matkuponger förbättras. T ex anser vi att löpande avstämning av försålda matkuponger bör ske mot ekonomisk redovisning och att kvarvarande lager av matkuponger regelbundet inventeras och stäms av. För närvarande görs ingen sådan avstämning. Rutinerna i matsalen vid inlösen av kuponger faller inom Städ och måltids ansvarsområde, men borde enligt vår uppfattning också bli föremål för översyn. Vi vill framhålla att förmån av subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogisk måltid. Saknas tillsynsskydd ska denna förmån behandlas som en kostförmån och beskattas med ett värde som motsvarar mellanskillnaden. 4.6 Debiteringsrutiner Handläggare på skolkontoren svarar för alla löpande rutiner i samband med debitering av avgifter för barnomsorg enligt taxa. Eftersom avgiften grundas på föräldrarnas inkomst och placeringsnivå, är det viktigt att dessa uppgifter inhämtas regelbundet och blir rätt registrerade i systemet. Den helt avgörande faktorn för att rätt avgift debiteras är föräldrarnas inkomst, som också är den uppgift som är svårast att få in och svårast att verifiera. Föräldrarna har en skyldighet att omedelbart anmäla sådana förändringar av inkomstförhållandena som kan påverka avgiften. En gång om året skickas en förfrågan om aktuella inkomstförhållanden ut till alla föräldrar med barn placerade i barnomsorgen. Detta görs centralt från Barn- och ungdomsförvaltningen. Nytt från är att omräkning även sker retroaktivt, om inte anmälan om inkomständring gjorts i anslutning till förändringen. Enligt uppgift kontrolleras uppgifterna stickprovsvis mot arbetsgivare och folkbokföringen av förvaltningen. 11

12 Vi ser att debiteringsrutinerna har utvecklats och även innefattar stickprovskontroll avseende föräldrarnas inkomstförhållanden. Under granskningen har det framkommit att ett samarbete planeras med Skatteverket för att ytterligare verifiera inkomstförhållandena. 4.7 Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor Inköp av material till skolorna och förskolorna sker av respektive lärare och förskolelärare. Alla fakturor skannas och all attestering sker elektroniskt. Leveransgodkännande och kontering av fakturorna sker av berörd personal i verksamheten och slutligen huvudattesterar berörda rektorer fakturorna. Personerna är kopplade till attesträtten, dokumenterade och uppdaterad förteckning finns. Ur intern kontrollsynpunkt är det viktigt att mottagnings- och beslutsattest sker av olika befattningshavare. Enligt uppgift utförs detta av skilda personer. Skolområdet arbetar med såväl egna som centrala rutiner vid skanning av fakturor. Förvaltningen anser att arbetssättet via skanning inte har medfört någon effektivisering. Uppgift om hur stora inkassokostnaderna är kan ej ges då redovisning inte sker på separat konto. Enligt uppgift förekommer det ibland felaktigheter från skanningsföretaget. Felen kan vara att fakturanummer, fakturabelopp och ansvarskod inskannats felaktigt och att samma faktura skannats 2 gånger. Vi har granskat inköp 2008 från ett antal leverantörer för att utreda om verksamheten följer upphandlade avtal. Detta med anledning av att upphandlade leverantörer har vissa skyldigheter vid inköp gentemot kommunen, pris och kvalitet. Utifrån detta stickprov kan vi se vissa avvikelser mot upphandlade avtal. Med anledning av att ett flertal av skolområdets personal beställer varor och tjänster rekommenderar vi att rutiner för inköp tas fram och dokumenteras. Detta för att säkerställa att valet av leverantör blir korrekt och att rätt kvalitet, pris m.m. erhålles. Enligt uppgifter finns vissa kontrollparametrar vid skanning av fakturor, vi anser att dessa bör utvecklas. Exempel på kontrollfunktioner skulle kunna vara att fakturan skickas för efterkontroll efter det att fakturan blivit beslutattesterad ifall fakturan uppfyller vissa specifika kriterier avseende fakturabelopp, konto, leverantör, m.m. detta för att ytterliga säkerställa kontrollen. 12

13 Leverantörsgodkänna Kontering Besluttattest För betalning Efterkontroll 4.8 Representation Skolområdet har i sin slutrapport för internkontroll år 2007 redovisat brister vid redovisning av kostnader för representation, särskilt vad gäller avsaknad av uppgifter om deltagare och syfte. Vi har gjort ett antal stickprov på utvalda leverantörer för 2008 års redovisning där vi också funnit brister. Rutiner förekommer men efterlevs ej. Vi anser som tidigare att kontrollfunktion borde införas i Agresso leverantörsfaktura kopplat till representation. Detta för att säkerställa att konteringen och berörda uppgifter stämmer. Detta skulle kunna ske genom att samtliga fakturor som konteras på specifika konton samt specifika leverantörer efterkontrolleras. 13

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden

Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Halmstads kommun 2009-07-01 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-07-01 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning Servicenämnden

Granskning av årsredovisning Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Servicenämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...3 3 Verksamhetsberättelse...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten Landstingsservice Landstinget Halland Revisionsrapport Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 2010-01-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-01-25 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1

Läs mer

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2013-11-27 BUN 2013/1004 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Svar på revisionsrapport Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling

Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling Uppföljning internkontroll (Bildningsförvaltningen) Bildningsnämndens handling 2-2014 Kontrollområde Kontrollmoment Ansvarig Kommentar Åtgärder Status Kommentar Kontering Ny kod kontroll att rätt koddelar

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-10-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-10-13 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer