Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r."

Transkript

1 Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte Tid Måndag-onsdag september Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Eivor Hedengrahn, Gotlandskretsen, Annika Cedvall och Staffan Cedvall, Gästrikslandskretsen, Karin Berglin, Agnetha Eliasson, Ann-Britt Söderström och Ingemar Windt, Göteborgskretsen, Ingrid Nordlund, Jönköpingskretsen, Elisabeth Nilsson, Skånekretsen, Ulla Phalén och Kåge Pihl, Stockholmskretsen, Inger Berg och Gunvor Wickman, Uppsalakretsen, Rolf Jernstedt, Värmlandskretsen, Kjell Lundberg, Västerbottenskretsen, Astrid Leinstedt och Leif Johansson, Södra Älvsborgskretsen, Monica Toftling, Örebrokretsen, Jan Ek och Caisa Salinder, Östgötakretsen samt Pell Uno Larsson, Kjell Ahlberg, Carin Franklin och Bertil Andréasson, styrelsemedlemmar. Mötet öppnas 1 Förbundsordföranden Pell Uno Larsson hälsar välkommen och inleder med parentation över under tiden efter senaste förbundsmötet bortgångna medlemmar. Ordföranden talar i sina minnesord särskilt om förbundssekreterare Eivor Lind som hastigt avled tidigare i år. Förbundsmötet förklaras öppnat. Mötespresidium 2 Till mötesordförande utses Evert Josefsson till vice ordförande Kåge Pihl, till mötessekreterare Astrid Leinstedt och till vice sekreterare Monica Toftling. Protokolljusterare 3 Att tillsammans med ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare utses Ingrid Nordlund och Leif Johansson. Upprop 4 Upprop av ombud och styrelseledamöter förrättas. Fråga om mötet behörigen 5 kallats Mötet förklaras behörigen kallat. Arbetsordning 6 Arbetsordning för förbundsmötet fastställes. Föredragningslista 7 Föredragningslistan fastställes. Verksamhetsberättelser 8 Verksamhetsberättelserna för åren godkännes att läggas till handlingarna. Kassarapport 9 Kassören Kjell Ahlberg redovisar den ekonomiska rapporten för åren och besvarar frågor i anknytning till denna. Revisionsberättelse 10 Revisor Gunnar Netterfors läser upp revisionsberättelsen.

2 LR, förbundsmöte Ansvarsfrihet 11 På förslag av revisorerna beviljas styrelsen ansvarsfrihet för de tre år som verksamheten omfattar. Kassarapport och revisionsberättelse läggs till handlingarna. Motion beträffande 12 hedersmedlemmar Från Södra Älvsborgs krets har inkommit en motion vari man föreslår att medlemmar som fyllt 90 år skall betraktas som hedersmedlemmar och befrias från medlemsavgift och att resp. krets inte skall betala in någon avgift till förbundet för dessa. I flera kretsar är 90-åringar sedan länge befriade från att betala medlemsavgift. Kretsarna är dock skyldiga att betala avgifter till förbundet för dessa medlemmar, vilket är kostsamt för många små kretsar. Motionen har varit ute på remiss hos kretsarna. Styrelsen har med tvekan föreslagit bifall till motionen. Göteborgskretsen yrkar genom sin ordförande avslag på motionen. Förbundsmötet beslutar med tydlig majoritet att de medlemmar som fyllt 90 år skall betraktas som hedersmedlemmar och vara befriade från medlemsavgift. Ombuden från Göteborgskretsen reserverar sig mot beslutet. Motion beträffande 13 PLR:s framtid och Från Evert Josefsson har inkommit en motion vari PLR:s bekymmersamma organisation situation med sjunkande medlemsantal och svårigheten att värva nya medlemmar påtalas. Motionären anser att krafttag måste till för att förbundets möjligheter att överleva skall stärkas. Motionen som innehåller flera olika tänkbara förslag beträffande PLR:s framtid har varit ute på remiss i kretsarna. Motionären föreslår förbundsmötet besluta att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter, att stadgarna skall omarbetas, att styrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag till ny organisation enligt tankarna i motionen, att detta förslag utsändes på remiss till kretsarnas årsmöten 2015 och att ett extra förbundsmöte sammankallas hösten 2015 för att fastställa av ny organisation och nya stadgar. En livlig diskussion uppstår. Alla är överens om att något radikalt måste göras om PLR som organisation skall ha någon möjlighet att överleva. Flera representanter för kretsarna berättar om sitt arbete för PLR. Förbundsordföranden informerar om påbörjade överläggningar med LR om samarbete betr. pensionärerna. Rolf Jernstedt, Karlstad, föreslår att förbundsstyrelsen skall få i uppdrag att undersöka på vilka villkor en anslutning av PLR som egen avdelning/sektion till PRO eller SPF kan ske med inflytande, medlemsinformation, service och övriga medlemsförmåner samt att redovisa resultat och lämna underlag för beslut under förbundsmötet Ajournering 14 Förhandlingarna ajourneras till kl för gemensam middag. Förhandlingarna 15 återupptas Förhandlingarna återupptas och diskussionerna om PLR:s framtid fortsätter.

3 PLR, förbundsmöte Ajournering 16 Förbundsmötet beslutar efter en timmes diskussioner att ajournera förhandlingarna till nästkommande dag kl Förhandlingarna 17 återupptas Förhandlingarna återupptas kl den 16 september och diskussionerna om PLR:s framtid fortsätter. Bl. a. är man överens om att det är viktigt att göra PLR känt och att kretsarna arbetar för att informera om sin verksamhet, inte minst viktigt är det att hålla innehållet på hemsidorna aktuellt. Förbundsmötet beslutar enligt motionärens och förbundsstyrelsens förslag att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och att stadgarna omarbetas enligt följande: 3 a Följande tillägg görs: i samband med berörda kretsar. 4 f 2 Följande tillägg görs: och föredragningslista, f 7 Följande tillägg görs: eventuellt val av utskott, f 12 Punkten skall lyda: val av sju ledamöter till förbundsstyrelsen: förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundssekreterare, vice förbundssekreterare, kassör, vice kassör och en ledamot. g Följande ändring görs: Innan ärende avgörs i förbundsmötet kan utskottsbehandling ske. 5 a Punkten skall lyda: Förbundets verksamhet leds av den verkställande förbundsstyrelsen. Styrelsen sköter löpande förvaltnings- och organisationsuppgifter. F H Punkten ändras till: Förbundsstyrelsen håller minst två sammanträden årligen. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. Följande tillägg görs: samt hedersmedlemmar. att förbundsstyrelsen får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med LR. Förbundsstyrelsen har beslutat föreslå avslag på motionärens femte attsats som innehåller förslag om ett extra förbundsmöte Astrid Leinstedt yrkar ett extra förbundsmöte skall sammankallas hösten Motiveringen är att förbundsstyrelsen då bör ha nått så långt i sina förhandlingar att en framtid för PLR kan diskuteras. Enligt stadgarna skall en eventuell upplösning av förbundet föregås av två på varandra följande förbundsmötet, varav ett ordinarie. Om alla försök från förbundsstyrelsens sida att finna förutsättningar för PLR:s fortlevnad har misslyckats och inget annat återstår än upplösning av förbundet skulle ett första beslut om nedläggning kunna fattas på ett extra förbundsmöte hösten Förbundsmötet beslutar att avslå förslaget att sammankalla ett extra förbundsmöte hösten Mot beslutet reserverar sig Astrid Leinstedt till förmån för sitt eget yrkande. Under den delen av paragrafen som rör beslut om femte attsatsen i motionen tjänstgör Kåge Pihl som mötesordförande. Förbundsavgiften 18 Förslag föreligger att kretsarnas årliga medlemsavgifter till förbundet skall var oförändrade, 120 kr. för enskild medlem och 60 kr. för familjemedlem.

4 PLR, förbundsmöte Göteborgskretsen genom ordföranden Karin Berglin yrkar att medlemsavgiften skall sänkas till 100 kr. Förbundsmötet beslutar att fastställa den årliga medlemsavgiften fram till nästa förbundsmöte till 120 kr. för enskild medlem, 60 kr. för familjemedlem och att ingen avgift skall erläggas för medlemmar som fyllt 90 år. Kostnadsersättningar 19 Förbundsmötet beslutar att de sedan tidigare gällande reglerna för kostnads- och reseersättningar skall fortsätta att gälla samt fastställer följande årliga kostnadsersättningar: Förbundsordföranden kr, förbundssekreteraren kr, förbundskassören kr och webbmaster kr. Budget Förbundsmötet fastställer följande årlig budget: Intäkter: Medlemsavgifter och annonsintäkter: :- Kostnader: Styrelsen :- Porto 800:- Konferenser :- Webb 2 500:- Tidningen :- Övrigt 2 000:- Registret :- Summa kostnader :- Försäkringar 5 000:- Evert Josefsson föreslår att mötet skall aktualisera ett beslut från ett tidigare förbundsmöte att max 10 % av föregående års eget kapital skall kunna disponeras av styrelsen. Förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen får disponera max 10 % av föregående års eget kapital att användas i första hand till rekryteringsåtgärder. Kretsarna skall ur dessa medel kunna söka bidrag för rekryteringsverksamhet. Delegationsordning 21 Förbundsmötet beslutar fastställa den föreslagna delegationsordningen med följande ändring under punkt 7a Beslutande ansvarig: Ordföranden eller den han delegerar. Val av förbundsstyrelse 22 Valberedningen har avlämnat följande förslag till förbundsstyrelse: Pell Uno Larsson, förbundsordförande, Rolf Jernstedt, vice ordförande, Monica Toftling, förbundssekreterare, Bertil Andréasson, vice sekreterare, Kjell Ahlberg, kassör, Staffan Cedvall, vice kassör, Eva Georén, ledamot. Förbundsmötet besluta att till förbundsordförande omvälja Pell Uno Larsson, Örebro, samt på grund av önskemål från av valberedningen föreslagna frångå stadgarna och i klump välja övriga styrelseledamöter, som sedan inom sig får konstituera sig. Förbundsmötet beslutar att till ledamöter i förbundsstyrelsen utse: Rolf Jernstedt, Karlstad, nyval,

5 PLR, förbundsmöte Monica Toftling, Örebro, nyval Bertil Andréasson, Hörby, omval Kjell Ahlberg, Västra Frölunda, omval Staffan Cedvall, Gävle. nyval Eva Georén, Märsta, nyval Val av valberedning 23 Valberedningen har till revisorer föreslagit Gunnar Netterfors, Västra Frölunda, och Kåge Pihl, Huddinge, samt Allan Engelbrektsson, Göteborg, som ersättare. Kåge Pihl har undanbett sig uppdraget. Gunnar Netterfors (ej ombud) meddelar att han vidtalat sin gode vän Allan Engelbrektsson att åta sig uppdraget som ordinarie revisor och inte tror att han är intresserad av att vare revisorsersättare. Valberedningens representant Lennart Hirseland föreslår som ordinarie, i stället för Kåge Pihl, Ingrid Nordlund eller Evert Josefsson. Efter sluten omröstning konstateras att förbundsmötet beslutat utse följande: Gunnar Netterfors, Göteborgskretsen, revisor, Allan Engelbrektsson, Göteborgskretsen, revisor, Ingrid Nordlund, Vetlanda, revisorsersättare. Mötesordföranden uppmanar förbundsmötet att betänka sitt ansvar i sitt mindre lämpliga beslut att välja båda revisorerna från samma krets som kassören tillhör. Val av valberedning 24 Till valberedning har föreslagits Karin Berglin, sammankallande, Kåge Pihl och Jan Ek. Karin Berglin har undanbett sig uppdraget. Förbundsmötet beslutar att till valberedning utse: Kåge Pihl, Huddinge, sammmankallande Kerstin Kindlund, Göteborg Jan Ek, Norrköping Nästa förbundsmöte 25 Förbundsstyrelsen får i uppdrag att besluta om tid och plats för nästa förbundsmöte. Ajournering 26 Mötet ajourneras till onsdagen den 17 september kl Mötet återupptas. 27 Tack och Mötet återupptas onsdagen den 17 september kl Evert Josefsson tackar å avslutning presidiets vägnar för förtroendet att leda förbundsmötet och tackar också Astrid Leinstedt för nedlagt arbete, önskar förbundet lycka till och överlämnar klubban till förbundsordföranden Pell Uno Larsson. Pell Uno Larsson tackar alla som deltagit i förbundsmötet och presenterar den nya styrelsen som konstituerat sig enligt följande: Ordförande Pell Uno Larsson, Örebro, vald av förbundsmötet V. ordförande Monica Toftling, Örebro Sekreterare Eva Georén, Märsta V. sekreterare Bertil Andréasson, Hörby Kassör Kjell Ahlberg, Västra Frölunda V. kassör Staffan Cedvall, Gävle Ledamot och Rolf Jernstedt, Karlstad webbansvarig

6 PLR, förbundsmöte Pell Uno Larsson riktar ett särskilt tack till Evert Josefsson för stor hjälp i olika sammanhang och till Astrid Leinstedt för all hjälp inför förbundsmötet samt delar ut blomstercheckar och var sin ros. Tack, blomstercheckar och var sin ros får också Kåge Pihl och Monica Toftling för medverkan som vice mötesordförande resp. vice mötessekreterare samt Eva Georén och Lennart Hirseland för allt organisationsarbete inför förbundsmötet. Revisorerna Gunnar Netterfors och Anna Maria Karlsson avtackas för sitt arbete som revisorer. Carin Franklin avtackas också med blomstercheckar och en ros för sin tid i förbundsstyrelsen och sin tid som ordförande i nedlagda Västerbottenskretsen. Vice sekr. Bertil Andréasson tackas och gratuleras till sina nyss fyllda 80 år. Tidigare ordföranden i Västerbottenkretsen Kjell Lundgren avtackas också för allt arbete han under många år lagt ner för sin krets. Carin Franklin och Kjell Lundgren berättar om den nu nedlagda Västerbottenkretsen och om alla goda minnen från många års gott samarbete med förbundet. Förbundsordföranden förklarar förbundsmötet 2014 avslutat. Vid protokollet Astrid Leinstedt Justerat Evert Josefsson Ingrid Nordlund Leif Johansson Mötesordförande

7

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer