Vårdprogram för Åttjärnsbodarna i Örnsköldsvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdprogram för Åttjärnsbodarna i Örnsköldsvik"

Transkript

1 Vårdprogram för Åttjärnsbodarna i Örnsköldsvik Önskan 1: 2, Skorpeds socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2007:23 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher

2 2 VÅRDPROGRAM FÖR ÅTTJÄRNS FÄBOD Innehållsförteckning Sid. SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 SKYDD OCH PLANBESTÄMMELSER 3 Läge och fastighet Skydd enligt Kulturminneslagen Planbestämmelser VÄRDEBESKRIVNING 4 Kulturhistoriska värden BESKRIVNING 4 Mark 4 Byggnader 6 Stuga 1 Stuga 2 Fähus 1 Fähus 2 Fähus 3 Fähus 4 Fähus 5 Skyddvärda delar SKADOR / ÅTGÄRDER 14 Mark Byggnader Stuga 1 Stuga 2 Fähus 1 Fähus 2 Fähus 3 Fähus 4 Fähus 5 MÅLSÄTTNING 22 Byggnader Fäbodplatsens framtida funktion Tillgänglighet KÄLLOR 23 BILAGOR Vårdplan Karta 1 : 5000, Plan-- och miljökontoret, Örnsköldsviks kommun.

3 3 SAMMANFATTNING Åttjärnsbodarna utgörs av två dubbelstugor samt fem fähus på rad, ett gethus saknas. Placeringen av samtliga hus, stugornas och fähusens exteriör och planlösning har alla ett högt skyddsvärde liksom kokplatser framför stugorna och fäbodstigar. Att röja undan växtligheten är en akut åtgärd för husets fortlevnad. Regn på höga träd nära husen ger ett förlängt fukttillskott på tak och väggar under mycket längre tid än regnet pågår. Barr, pollen och skräp som faller ner binder också fukten, vilket får mossa och lav att växa, till skada för underliggande trä. Angelägen prioritering (se vårdschemat) är dessutom upprustning av utfallna dörrar, bågar och fönsterglas i fähusen samt trälagningar kring och under luckor på baksidorna, att taken är täta och skorstenar lagade på stugorna samt upprustning av stuga nr. 2, som fortfarande har kvar mycket historiskt material (fönster, gammal dörr). Lagningar och ersättning av virke utförs med virke av samma typ och dimensioner som originaldelarna och fogningar ska ske på traditionellt sätt. Viktig för fäbodens fortlevnad är också att platsen blir tillgänglig för allmänheten och att byggnaderna används. Det vore en fördel om fäbodplatsen kunde införlivas i intilliggande naturreservat, vilket kunde öka möjligheterna till ett fortlöpande underhåll och skydd av kulturmiljön. Fäboden kan få stor betydelse för det rörliga friluftslivet och kulturturismen i länet. INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrland har av Länsstyrelsen Västernorrland fått i uppdrag att göra ett åtgärdsprogram / kostnadsberäkning inom 5-årsplan samt intervall för underhåll för Åttjärns fäbodar, Örnsköldsviks kommun. Naturvårdsverket inrättade Naturreservat för intilliggande skogsmark år SKYDD OCH PLANBESTÄMMELSER Läge och fastighet Önskan 1 : 22, Skorpeds socken, Örnsköldsviks kommun. Skydd enligt Kulturminneslagen Inget skydd. Planbestämmelser Fäbodens byggnader äger ett generellt skydd enligt PBL Kap. 3:1, 3:10 och 3:12.

4 4 VÄRDEBESKRIVNING Kulturhistoriska värden Fäboden utpekas i Fäbodinventering 1999, Västernorrlands län, rapport 1999:7(Länsstyrelsen / Länsmuseet). Fäboden har autenticitet och är representativ för denna del av landskapet: Den har en för mellersta Ångermanland och dess kusttrakter typisk utformning med stugor och fähus i parallella rader och dubbelstugorna är typiska för området (jfr. Frödin 1939) och även för kustkommunen Örnsköldsvik, som hade dubbelstugor vid länsinventeringen av ca 120 fäbodar Redan i länsinventeringen 1999, där både kultur- och naturskyddsvärden vägdes samman, är Åttjärnsbodarna klassade som högt skyddsvärda. Fäbodstället har också stora upplevelsevärden. Trots igenväxning har den långa slingrande fäbodstigen och den timrade fäboden intill den lilla skogstjärnen en speciell atmosfär. Om fäboden skulle komma att ingå i intilliggande naturreservat skulle tillgängligheten och allmänhetens tillgång till vår kulturhistoria öka, till gagn både för kultumiljövården och kulturturistismen i länet. BESKRIVNING Mark Vallen Fäbodvallen är ganska liten och mycket igenväxt. Den ligger relativt högt i kuperad terräng och omfattar ca 0,2 ha öppen ohävdad mark kring stugorna och inhägnas av en mestadels nerrasad hage. Vallen omges på alla sidor av barr- och lövskog; gammelskog närmare naturreservatet och yngre skog åt öster med lingon och blåbärsris. Inga spår syns efter slåtter eller odling (Bertil Carlsson. Kokplatser 2 kokplatser framför stugorna är dag överväxta och man ser spår av kallmurad natursten. Hage De återstående resterna av vallens hage har en traditionell utformning men är troligen från talets senare del. Den har inte haft traditionell bindning utan ståltrådsfästen. Hagen har omgett hela vallen med sina samtliga byggnader som en tomtinhägnad men av spåren att döma verkar inte hagen ha fungerat med tanke på att skilja betande djur från slåttervall. På skissen av fäboden från 1939 (John Frödin) ser man däremot stugor och kokplatser inhägnade från djuren med fähusen utanför.

5 5 Fäboden med fähusraden till höger och stugorna till vänster när man kommer på fäbodstigen österifrån. De två dubbelstugorna vända med ryggen mot fähusen och kokplatserna framför stugorna.

6 6 Byggnader Fäboden är belägen på en brant terrass alldeles intill Åttjärnens norra strand och användes av Önskans by fram till Två vinkelställda dubbelstugor med inbyggda mjölkbodar står mittemot en rad med fem tätt stående fähus, där ett gethus saknas och bildar en lucka i raden. Kokplatserna, blanngäla (idag överväxta) är placerade framför stugorna närmast branten mot tjärnen. Stugornas ingångar är bortvända från raden av fähus. Fäboden omnämns fäboden från 1939 (John Frödin). Rester av övertorvad kokplats framför stuga 1. Stuga 1 (från öster till väster) Stuga 1. Fasad mot söder, gavel mot öster. Stugan har symmetrisk fasad med två ingångar centralt till vardera stuga och rektangulär plan med intimrad skiljevägg på mitten. Det finns även intimrade skiljeväggar på gavlarna, sannolikt för varsin mjölkbod mot norr på baksidan huset och gemensam murstock på mitten så att varje stugrum kan ha en eldstad. Gemensam bro av bräder med ett plansteg och vilplan. Taket har takved lagd under

7 7 sentid, vilket avser att ge stugan ett äldre utseende, under finns ett modernt plåttak. Taket har två sidåsar på vardera takfall och är helt överväxt med mossa. En murad skorsten sitter i nock och är inte heller gammal. En bom saknas på södra takfallet och en pinne för bommen. Fasaderna av handbilat, omålat och skrätt timmer är solbrynt mot söder och stugan har knutar av talstyp. Inskurna initialer SH PL på varv 9 intill NO knuten. EN i kursiv stil inskuret på V gavelväggen varv 8, PE inskuret på varv 7 samt flera gamla märkningar (någon gång flyttad stuga). Grunden är av natursten. Denna stuga är upprustad under senare år och huvudsakligen i gott skick utom skorstenen. Stommen har en blandning av gammal och modern isolering med glaseller mineralull samt även linskäkt i nåten (fotot till höger). Dörrarna har grönmålad bastupanel i gott skick, fönster är delvis av utbytt virke. Vindskivor och hängrännor av av tidigare tryckimpregnerat trä på fram- och baksidor är u.a. Stuga 2. Stuga 2. Gavelingång mot söder, långfasad mot öster.

8 8 Dubbelstuga med intimrade skiljeväggar men med två ingångar på gavelväggen. Skiljeväggar finns även på långsidorna, sannolikt för mjölkbodar i bakre delen av stugan. Denna stuga är överlag autentisk med äldre enkeldörrar av breda stående bräder och två tättspröjsade fönster på vardera sida dörrarna; 6 rutor på det östra, 12 rutor på det västra fönstret.. Timret är skrätt, NO knuten. omålat och handbilat med knutar av talstyp. Stugan har sadeltak med TRPplåt, två sidåsar vardera sida och en kroppås. En murad skorsten sitter i nock. Gemensamt bro av en stor plan sten med en lång bräda som vilplan. Inskription NI samt romerska bokstäver på östra väggen intill NO knutkedjan, vilket tyder på flyttat timmer. På östra och västra långsidorna finns äldre igensatta fönster (mindre öppning åt öster). Stuga 2.

9 9 Fähus 1 (från öster till väster) Fähuset har skrätt omålat timmer och gavelingång genom enkeldörr. Ett fönster i liggande format sitter ovanför dörren. Inskription PAS i timret t h om dörren. Sadeltaket har TRP-plåt, två sidåsar och en kroppås. Knutarna är av talstyp.en brygga av övertorvad natursten leder in i fähuset. Fyra utgödslingshål på baksidan, två luckor saknas upptill. Fähus 1 Fähus 1. Övertorvad brygga till ingången.

10 10 Fähus 1. Gångjärn. Fähus 2. Fähuset har skrätt omålat timmer och gavelingång genom enkeldörr, som har hänglås. Ett liggande fönster med mittpost sitter ovanför dörren. Sadeltaket har TRPplåt, två sidåsar och en kroppås. Knutarna är av talstyp. En brygga av övertorvad natursten leder in i fähuset. Utanpå syllen framför ingången sitter en påspikad bräda, som ev. utgör tröskel eller varit skydd för skada på syllen. Fyra utgödslingshål på baksidan som alla saknar luckor. Fähus 2. Foton, se även Åtgärder.

11 11 Fähus 3. Fähuset är helt igenväxt på framsidan. Huset har skrätt omålat timmer med spår av rödfärg och gavelingång genom enkeldörr. Knutarna är av talstyp. Ett liggande fönster med mittpost sitter ovanför dörren. Sadeltaket har TRP-plåt, två sidåsar och en kroppås. En brygga av övertorvad natursten leder in i fähuset. Fyra utgödslingshål på baksidan där de två övre luckorna saknas eller finns i omgivningen. Fähus 3. Fähus 3.

12 12 Fähus 4. Fähuset är helt igenväxt på framsidan och kan ej fotograferas i sin helhet. Huset har skrätt omålat timmer som bär spår av rödfärg och gavelingång genom enkeldörr. Knutarna är av talstyp. Ett fönster i liggande format ovanför dörren saknar båge. Sadeltaket har TRP-plåt, två sidåsar och en kroppås. En brygga av övertorvad natursten leder in i fähuset. Fyra utgödslingshål på baksidan, där endast en av luckorna nertill inte är igensatt. Fähus 4. Fähus 4. Interiör, östra långväggen.

13 13 Fähus 5. Fähuset är öppet beläget cirka 8 meter väster om fähus 4. Här är en lucka i fähusraden där det har funnits ett gethus så sent som Huset har skrätt omålat timmer och gavelingång genom enkeldörr. Man ser isolering av husmossa mellan timret och knutarna är av talstyp. Ett fönster i liggande format ovanför dörren saknar båge. Sadeltaket har TRP-plåt, två sidåsar och en kroppås. En brygga av övertorvad natursten leder in i fähuset. Endast två igensatta utgödslingsluckor finns på baksidan med en djup dyngkas bakom. Fähus 5. Fähus 5.

14 14 Fähus 5. östra långväggen. Skyddsvärda delar Placeringen av samtliga hus, stugornas och fähusens exteriör och planlösning har ett högt skyddsvärde. Det gäller exempelvis indelning med skiljeväggar / mjölkbodsvägg i dubbelstugor ev. luckor, fähusens kvarvarande båsindelning, bryggor vid ingångar och utgödslingsluckor. Högt skyddsvärde gäller även för kokplatser framför stugorna och fäbodstigen. SKADOR / ÅTGÄRDER (Tidplan se Vårdplan) Mark Det finns ett akut behov av slyröjning av träd och burkar och annan växtlighet inpå husen! De två kokplatserna framför stugorna behöver extra tillsyn. Se till att inga buskrötter får växa in och förstöra stenläggningen. En fäbodplats var i gamla tider alltid öppen och man tog noggrant tillvara allt gräs till djurfoder. Små buskar rycktes upp innan de hann bli stora och grässvålen fick växa sig stark. Man kan ofta se öppen mark kring en fäbodplats långt efter att husen försvunnit. Denna karaktär av öppenhet bör därför bevaras.

15 15 Stuga 1 (från öster till väster) Fäll träd som står alltför nära huset, Regn på höga träd nära taken ger ett förlängt fukttillskott på taken under mycket längre tid än regnet pågår. Barr, pollen och skräp som faller ner binder också fukten, vilket får skadlig mossa och lav att växa. Underliggande trä ruttnar. Syllen är delad i två delar nära golvåsen på mitten av väggen. Detta gör att väggtimret på stugans främre del kalvar, eftersom fäste och grundsten saknas för den sylländen som är av på mitten. Åtgärda med byte till del av syllstock som iskarvas med hakeller blixtskarv och se till att grundstenen stöder bägge skarvade sylländar. Den ersatta biten tillverkas lika originaldelen och med samma virkeskvalitet och knutning.

16 16 Bron behöver repareras. Sänk marknivån kring NV knuten. Syllen ska stå torrt ovan mark. Ytlig skada 1 meter på baksidans 2:a varv hålls under uppsikt. Skorstenen muras om likt originalet och nederbeslag och genomföring tak kontrolleras så det är tätt. Om eldstaden ska användas måste den vara tät och murstocken vara murad med eldfast tegel i röret. Stuga 2 Skorstenens övre del som är skadad muras om likt originalet och nederbeslag och genomföring tak kontrolleras så det är tätt. Om eldstaden ska användas måste den vara tät och murstocken vara murad med eldfast tegel i röret.

17 17 Grund: Västra långsidans har kraftiga rötskador varv 1 3 på främre delen, varv 1 2 längre bak. Ersätt syllstocken. Den ersatta stocken / stockdelen tillverkas lika originalet med samma virkeskvalitet och knutning. Syllen ska stå luftigt på grundstenar under knutarna men på ett ställe har en iskarvad sylldel ingen fotsten, vilket måste justeras. Ev. skarvar på syllen görs med hak- eller blixtskarv. Sänk marknivån på västra långsidan och dränera så att vatten uppifrån rinner från grunden. Sylldel på västra väggen. Bron på framsidan. Östra fönstret: 2 glas fattas, fönstret omkittas. Använd gammalt munblåst glas. Västra fönstret: 2 spröjs fattas. Om de ej kan upphittas, nytillverkas två i kärnvirke av hög kvalitet med lika profilering. 11 glasrutor fattas, sätt in gammalt munblåst glas. (Fönstren är idag täckta av plast). Dörren har fin patina, om färgen mattats ut kan dörr och foder oljas med en gnutta linolja. Skrapa inte av underliggande färg vid ev. framtida ommålning med linoljefärg. Bron behöver repareras. Syllstock under ingången lagas eller vid behov nytillverkas. Röj området kring stugan, sly bakom väggen och ta bort granen tätt inpå NO knuten. Syllstock under dörrarna vid bron.

18 18 Fähus 1 (från öster till väster) Röj undan växtligheten inpå hus och grund. Sänk marknivån utmed västra långsidan. Se till att NV knuten står torrt över marknivån och rensa sly kring SV knuten. Håll uppsikt över syllstocken till vänster om ingången. Djupare skador halvsulas med friskt virke. Fönsteröppningen förses med båge (finns i omgivningen?). Leta reda på de två övre utgödslingsluckorna på baksidan eller komplettera de två luckorna som saknas efter modell av de befintliga nertill. Östra långsidan, norra gavelväggen (baksidan). Fähus 1. Utgödslingsluckor på baksidan.

19 19 Fähus 2. Röj undan växtligheten inpå hus och grund. Sänk marknivån utmed västra långsidan så att syllstockens timmer hålls torrt. Röj undan sly under syllstocken vid ingången. (Den påspikade brädan kan vara täckbräda för skada eller har utgjort tröskel). I fönsterbågen som saknar två rutor insätts munblåst glas. Leta reda på eller komplettera utgödslingsluckorna som saknas efter modell av de som förekommer på de andra fähusen och ilaga ev. rötskador vid lucköppningar. Fähus 2. Förhöjd marknivå utmed västra långsidan. Sly växer kring hela huset. Fähus 2. Brädklädd syllstock under ingången.

20 20 Fähus 3. Främst gäller det att röja undan växtligheten som står tätt inpå hus och grund. Växtligheten binder även fukt till baksidans skuggiga trävägg. Dörren repareras. Sänk marknivån utmed västra långsidan, där marken når över syllstockens bakre del vid NV knuten Kontrollera även runt mittersta golvåsen, västra sidan, där rötskador börjar uppstå. Rötskador på baksidans syllstock vid utgödslingsluckorna renskäres och halvsulas med friskt virke, vid djupare skador (mer än 8-9 cm) ersätts hela stockdelen genom iskarvning (snedskärning, vid syll använd hakskarv eller blixtskarv). Syllstocken kan den ha nyfällt virke. Leta reda på den lucka som fattas eller komplettera en utgödslingslucka på baksidan. Fähus 3. Fähus 4. Fähus 4. Helt igenväxt (kan ej fotograferas i sin helhet).

21 21 Röj undan växtligheten som står tätt inpå särskilt husets framsida men även baksidan. Reparera och komplettera infallen dörr och gångjärn. Fönsteröppningen förses med båge. Djupa rötskador på baksidan vid utgödslingsluckorna renskäres och halvsulas med friskt virke, vid djupare skador (mer än 7-8 cm) ersätts hela stockdelen genom iskarvning (snedskärning). Fähus 4. Fähus 5.

22 22 En ca 10 cm djup punktskada ilagas med friskt virke på västra fasadens knutskalle mot framsidan (söder), varv 2. Bräder, ved mm som står uppställda mot fram. Och baksidan av huset ställs upp på annat sätt, för att inte samla fukt mot fasaden. MÅLSÄTTNING Byggnader: Inga exteriöra eller interiöra förändringar får göras på något av husen och det är är viktigt att samtliga hus får stå kvar i sin nuvarande placering. Detta gäller även rester av hagar, kokplatser och gamla stigar. Eventuella åtgärder sker i samverkan med Länsstyrelsen / Länsmuseet. Ev. åtgärder ska vara inriktade på underhåll med traditionella material och metoder och att undanröja hoten mot fäbodens fortlevnad - igenväxning och påverkan av vatten via tak, väggar eller grund. Byggnaderna, miljön och dess olika tidsspår ska respekteras i det längsta. Fäbodplatsens framtida funktion Det vore en fördel om fäbodplatsen kunde införlivas i naturreservatet, vilket kunde öka möjligheterna till ett fortlöpande underhåll och skydd av kulturmiljön. Fäboden skulle få stor betydelse för det rörliga friluftslivet och kulturturismen i området om den kunde göras tillgänglig för allmänheten. Tillgänglighet: Information Framtida behov är en informationstavla med uppgifter om fäbodområdets kultur / natur med karta vid parkeringen samt snitsling där fäbodstigen börjar (den blir allt svårare att se med ökad växtlighet vid parkeringen. Inga skyltar är lämpliga i området kring fäbodplatsen, som bör vara en orörd kulturmiljö. Informationsmaterial kan förslagsvis utarbetas genom samarbete mellan intresserade markägare, Länsmuseet / Örnsköldsviks kommuns naturvård: Plan- och Miljökontoret, Örnsköldsviks museum och Turistbyrå: Kultur & fritidkontoret. Kommunikationer / parkeringar Fäboden nås lämpligast via fäbodstigen som utgår från vändplats på skogsbilvägen. Vändplatsen skulle kunna rymma 6 7 bilar men bör hellst utnyttjas under sommar och höst eftersom markskiktet är ganska fuktigt även under torrperioder. Parkeringen skulle kunna utnyttjas bättre med grusbeläggning och genom ersättning till ägarna för underhåll. Fäbodstigen kunde må bra av försiktig röjning av exempelvis nerfallna träd över stigen, så att man slipper störande vägvisningsskyltar. Upplevelsen av platsen börjar på stigen upp till fäboden. En nybruten skogsbilväg utgår längre åt nordväst på väg mellan Önskan och Åttjärnen med den går bara halvvägs och därefter får man ta sig fram till fots på obanad väg utmed Åttjärnsbäcken för att komma till fäbodplatsen.

23 23 KÄLLOR Frödin, John: Ångermanlands fäbodar i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. Fäbodar en specialinventering 1979:5, Länsstyrelsen Västernorrland. Fäbodinventering 1999, Västernorrlands län, rapport 1999:7 (Murberget Länsmuseet Västernorrland).

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Datum. Besiktningsdatum Fotodokumentation

Datum. Besiktningsdatum Fotodokumentation Datum Rådgivningsprotokoll 2016-06-03 Dnr 2490 /310 Byggnadsantikvarie Ulrika Olsson 026-65 56 34 ulrika.olsson@xlm.se Besiktningsdatum 2016-06-01 Fotodokumentation 2016-06-01 Forsbacka 20:9 Forsbacka

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

STYBBERSMARKS SKVALTKVARN

STYBBERSMARKS SKVALTKVARN 1 STYBBERSMARKS SKVALTKVARN Arnäs hembygdsförening restaurerar rötskadat timmer och golv Hjälta 2:8, Örnsköldsviks kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2011:19 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. Inledning

Läs mer

Erik- Gunnarsgården i Norberg

Erik- Gunnarsgården i Norberg Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:54 Erik- Gunnarsgården i Norberg Renovering av tvätt- och bryggstuga Antikvarisk kontroll Norbergs by 8:5 Norbergs socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV ELDSTÄDER / SKORSTENAR PÅ FINNPÖRTET ALMSJÖN 3:8 ULLÅNGERS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:9 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING

Läs mer

RESTAURERING AV F D FOLKSKOLA, KVARSÄTT 1:19 SELÅNGERS SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

RESTAURERING AV F D FOLKSKOLA, KVARSÄTT 1:19 SELÅNGERS SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN RESTAURERING AV F D FOLKSKOLA, KVARSÄTT 1:19 SELÅNGERS SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:15 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Restaurering av Jämtgården och kägelbana vid Murbergets Friluftsmuseum Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun

Restaurering av Jämtgården och kägelbana vid Murbergets Friluftsmuseum Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun Restaurering av Jämtgården och kägelbana vid Murbergets Friluftsmuseum Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:7 Bodil Mascher 2

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Mängdbeskrivning. Länsstyrelsen Värmland Förfrågningsunderlag. Byggnadsvårdsåtgärder. Handling 3. Sidantal 10. Datum 2011-01- 23

Mängdbeskrivning. Länsstyrelsen Värmland Förfrågningsunderlag. Byggnadsvårdsåtgärder. Handling 3. Sidantal 10. Datum 2011-01- 23 Handling 3 Sidantal 10 Länsstyrelsen Värmland Förfrågningsunderlag S e g e n ä s s ä t e r n Byggnadsvårdsåtgärder S ä t e r p r o j e k t e t 1 b Datum 2011-01- 23 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Innehåll

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0 Monteringsanvisning Bure stuga 25m 2 med loft v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Mullhyttans gamla såg

Mullhyttans gamla såg Mullhyttans gamla såg Mullersätter 1:11, Lekebergs kn, Närke Omläggning av tak m.m. 2013 Anneli Borg Rapport 2013:17 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Mullhyttans

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Magnus Björnum, Alviksvägen 117, Bromma :-. Totalkostnaden är beräknad till :-. Beslut , dnr

Magnus Björnum, Alviksvägen 117, Bromma :-. Totalkostnaden är beräknad till :-. Beslut , dnr 2 Liljeholmens herrgård som fram till 1600-talets mitt hette Ringshult, består av en huvudbyggnad från 1700-talet med en äldre flygelbyggnad som kan vara den gamla huvudbyggnaden från 1600-talet. I båda

Läs mer

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0 Monteringsanvisning Heden Förråd 25m 2 v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

NÄTRA HEMBYGDSGÅRD Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun

NÄTRA HEMBYGDSGÅRD Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun 1 NÄTRA HEMBYGDSGÅRD Läggning av spåntak på dubbelhärbre, skvaltkvarn och smedja Nätra prästbord 1:3, Örnsköldsviks kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2011:18 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. Inledning

Läs mer

Dingtuna gamla stationshus

Dingtuna gamla stationshus Västmanlands läns museum Kulturmiljö Rapport B 2018:B2 Dingtuna gamla stationshus Målning av plåttak Antikvarisk medverkan Dingtuna prästgård 1:61 Dingtuna socken Västmanlands län Christina Morén Dingtuna

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Restaurering av överloppsbyggnad. Mål för åtgärderna. Natur- och kulturmiljövärden

Restaurering av överloppsbyggnad. Mål för åtgärderna. Natur- och kulturmiljövärden Restaurering av överloppsbyggnad Projektplan 2009-06-10/Slutbesiktningsprotoll 2009-11-13 Antikvarie Per Lundgren 018-16 91 33/070-226 45 47 per.lundgren@upplandsmuseet.se Sökande Namn Sonny Pettersson

Läs mer

byggnadsvård Hamnviksstugan Antikvarisk medverkan Renovering av tak 2012 Hamnvik 31:1, Egilprång, Tunaberg socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Hamnviksstugan Antikvarisk medverkan Renovering av tak 2012 Hamnvik 31:1, Egilprång, Tunaberg socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län byggnadsvård Hamnviksstugan Hamnvik 31:1, Egilprång, Tunaberg socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Renovering av tak 2012 Eva Wockatz Hamnviksstugan Hamnvik 31:1, Egilprång,

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Bagarstuga, Mullhyttan

Bagarstuga, Mullhyttan Bagarstuga, Mullhyttan Sörhult 1:7, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke Svampsanering Antikvarisk rapport 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:8 Innehållsförteckning Inledning 3

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Kyrkeby ladugård. Antikvarisk medverkan vid lagning av gavel och tak på ladugården

Kyrkeby ladugård. Antikvarisk medverkan vid lagning av gavel och tak på ladugården Kyrkeby ladugård Antikvarisk medverkan vid lagning av gavel och tak på ladugården Vissefjärda Kyrkeby 4:1, Vissefjärda socken, Emmaboda kommun, Kalmar län, Småland Ulrika Haraldsson Kalmar läns museum

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Två av stugorna (Stuga 1 och 2) på Lilla Raksta ligger på en höjd omgiven av en stor naturtomt i området Raksta.

Två av stugorna (Stuga 1 och 2) på Lilla Raksta ligger på en höjd omgiven av en stor naturtomt i området Raksta. LILLA Raksta Omgivning Området Raksta är relativt kuperat och bebyggt med fritidshusbebyggelse som uppkommit efter styckningen av området på 1950-talet. Fritidshusen i området är under omvandling till

Läs mer

Upprustning av rundloge på fastigheten Viätt 1:1

Upprustning av rundloge på fastigheten Viätt 1:1 Upprustning av rundloge på fastigheten Viätt 1:1 STYRNÄS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2002:11 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Mötet mellan de två olika byggnaderna.

Mötet mellan de två olika byggnaderna. Hantverkarens dokumenation Årås Stall och vagnsförråd, Gullspång. 2013 Byggnaden är byggd av 6½tums timmer och är 31.5 m lång och 8,5 m bred och ca 9 m hög i nock och har tjänat som stall och vagnsförråd

Läs mer

Monteringsanvisning Funkis 11

Monteringsanvisning Funkis 11 Monteringsanvisning Funkis 11 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av vasstak 2014 Anneli Borg Rapport 2014:13 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning

Läs mer

Lusthuset på Virbo. Antikvarisk projektering. Kalmar läns museum. Virbo, Fittjehammar 5:1, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Småland

Lusthuset på Virbo. Antikvarisk projektering. Kalmar läns museum. Virbo, Fittjehammar 5:1, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Småland Lusthuset på Virbo Antikvarisk projektering Virbo, Fittjehammar 5:1, Misterhults socken, Oskarshamns kommun, Småland Magnus Johansson Kalmar läns museum Byggnadsantikvarisk rapport april 2017 Kalmar läns

Läs mer

Bilaga 1: Åtgärdsbehov BILAGA 1. 2 Grundläggning Bjälkar och blindbotten. 3 Exteriör 3.1 Murverk och fasader. En del små och ytliga or-angrepp

Bilaga 1: Åtgärdsbehov BILAGA 1. 2 Grundläggning Bjälkar och blindbotten. 3 Exteriör 3.1 Murverk och fasader. En del små och ytliga or-angrepp Bilaga 1: Åtgärdsbehov BILAGA 1 Prioritering 1: akut åtgärdsbehov. : bör göras snarast och bör hållas under uppsikt. Åtgärd inom 3 år. 3: icke akut åtgärdsbehov. Bör åtgärdas i samband med nästa renoveringstillfälle.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Duvan 6, befintliga gårdsbyggnader

Duvan 6, befintliga gårdsbyggnader Duvan 6, befintliga gårdsbyggnader Inledningsvis bör noteras att inga byggnader på fastigheten klassificerades som kulturhistoriskt värdefulla i 1986 års inventering. I 2017 års Kulturmiljöer i Hjo stad

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland.

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:4 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Byggnadsvård i Bergslagen AB

Byggnadsvård i Bergslagen AB Utfärdat av: Datum: : Sida/(Sidor) Jan-Olof Björklund 2007-06-27 1 (7) Bakgrund Kungsuddens kungsgård är en mycket intressant kulturhistorisk sevärdhet som grundades av Gustav Vasa på 1500-talet. Kungsgården

Läs mer

Våsbo fäbodar. MiGo:byggnadsvård. Antikvarisk kontroll vid restaurering av byggnader på. Kulturreservat

Våsbo fäbodar. MiGo:byggnadsvård. Antikvarisk kontroll vid restaurering av byggnader på. Kulturreservat Antikvarisk kontroll vid restaurering av byggnader på Våsbo fäbodar Kulturreservat Ovanåkers socken och kommun Lst dnr 435-6098-10 Mimmi Göllas 2011 Foto: Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård där annat inte

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

RESTAURERING AV NYA TRÖSKLOGEN I RÅSJÖ BORGSJÖ SOCKEN, ÅNGE KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:8 Bodil Mascher

RESTAURERING AV NYA TRÖSKLOGEN I RÅSJÖ BORGSJÖ SOCKEN, ÅNGE KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:8 Bodil Mascher RESTAURERING AV NYA TRÖSKLOGEN I RÅSJÖ BORGSJÖ SOCKEN, ÅNGE KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:8 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING 3 HISTORIK

Läs mer

Monteringsanvisning. Norrsele Stuga 25m 2. v1.2

Monteringsanvisning. Norrsele Stuga 25m 2. v1.2 Monteringsanvisning Norrsele Stuga 25m 2 v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM

ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM ÖRNEN 20 BASTU 3-RUM 20 KVM MONTERINGSANVISNING Plint & Syll ritning Örnen 20 5400 x 3700 Ca 100 mm Fritt 5385 2060 1827,5 1977,5 3655 Måtten avser utvändigt syllram med centrum på mitten samt ev. mellanvägg

Läs mer

RESTAURERING AV HÖGSJÖ KYRKSTALLAR HÖGSJÖ FÖRSAMLING, HÄRNÖSANDS KOMMUN

RESTAURERING AV HÖGSJÖ KYRKSTALLAR HÖGSJÖ FÖRSAMLING, HÄRNÖSANDS KOMMUN RESTAURERING AV HÖGSJÖ KYRKSTALLAR HÖGSJÖ FÖRSAMLING, HÄRNÖSANDS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:16 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 HISTORIK OCH BESKRIVNING

Läs mer

Monteringsanvisning Ugglan 9

Monteringsanvisning Ugglan 9 Monteringsanvisning Ugglan 9 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Vid Hånö finns ett sadeltaksväxthus och en vinkast. Herrgården är privatägd.

Vid Hånö finns ett sadeltaksväxthus och en vinkast. Herrgården är privatägd. 122 Hånö säteri, Nyköpings kommun växthuset sett från sydväst. Hånö hånö säteri 1:14, bälinge socken, nyköpings kommun. Vid Hånö finns ett sadeltaksväxthus och en vinkast. Herrgården är privatägd. Miljö

Läs mer

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5 Monteringsanvisning Laisan Bastu 10m 2 v1.5 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Brädfodring samt lagning av grund 2011-2012 Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2012:09 Engelbrektsgatan

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Gestaltningsprogram för Karlskronaviken Bilaga till detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47

Gestaltningsprogram för Karlskronaviken Bilaga till detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 15-02-23 rev 15-04-15 Dnr Bom 1997/300 Plan- och exploateringsenheten Conny Olsson 1 Gestaltningsprogram för Karlskronaviken Bilaga

Läs mer

Gör fint runt Blåmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan)

Gör fint runt Blåmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan) ref Gata Uppgift Karta Ref 1 Ref 2 Ref 3 Gör fint runt låmesen och utefter gångvägen ner mot återvinningsstationen (sopa kratta plocka skräp) (ej trappan) Gör fint runt låmesen och utefter gångvägen ner

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus 168 Schedewij, Flens kommun orangeriet vid schedewij sett från söder. Schedewij skedevi 1:5, forssa socken, flens kommun. Vid Schedewij finns ett 1800-talsorangeri med ett garage tillbyggt på baksidan.

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

RESTAURERING AV MURAR PÅ HOLMS SÄTERI ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN

RESTAURERING AV MURAR PÅ HOLMS SÄTERI ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN RESTAURERING AV MURAR PÅ HOLMS SÄTERI ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:10 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH

Läs mer

STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak mm

STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak mm STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak mm Britt-Marie Lennartsson RAPPORT ÖVER RENOVERING Olofsbo hembygdsgård, Olofsbo 4:34, Stafsinge socken, Falkenbergs kommun 2016:15

Läs mer

Guide till de olympiska hindren

Guide till de olympiska hindren Guide till de olympiska hindren Tävlingen innehöll 33 hinder varav 22 låg i Sollentuna. Nu har vi knutit ihop 16 av dessa hinder i en slinga som startar och slutar vid Fäboda gård. Den totala sträckan

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Restaurering av klockstapel, Örnsköldsviks begravningsplats

Restaurering av klockstapel, Örnsköldsviks begravningsplats Restaurering av klockstapel, Örnsköldsviks begravningsplats Örnsköldsviks församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:5 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING

Läs mer

Restaurering av klockstapeln, Ånge kyrka

Restaurering av klockstapeln, Ånge kyrka Restaurering av klockstapeln, Ånge kyrka Borgsjö och Haverö kyrkliga samfällighet Ånge kommun, Medelpad. Rapportnummer 2007:17 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Höga kulturvärden temahäfte 18:2 Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus

Höga kulturvärden temahäfte 18:2 Regionala eller lokala kulturmiljöer - Fäbodar, Timmerhus ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (45) Höga kulturvärden Regionala- och lokala kulturmiljöer - Fäbodar Regionala eller lokala kulturmiljöer som klassas som fäbodar redovisas under denna rubrik.

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Kv. Saturnus 7, Rådstugugatan 16 i Nora

Kv. Saturnus 7, Rådstugugatan 16 i Nora Kv. Saturnus 7, Rådstugugatan 16 i Nora Nora socken, Nora kommun, Västmanland Omläggning av lertegeltak, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:27 Översiktlig beskrivning Gården kv Saturnus

Läs mer

Östergötlands museum :- av totalkostnaden :-. Beslut från Länsstyrelsen dnr Ansökan till Länsstyrelsen dnr 385/14

Östergötlands museum :- av totalkostnaden :-. Beslut från Länsstyrelsen dnr Ansökan till Länsstyrelsen dnr 385/14 2 Gården anges som stadstomt redan under tidigt 1600-tal och består av ett bostadshus från slutet av 1700-talet och diverse uthus såsom stall och magasin, vagnsbod, vedbod, fårhus och hönshus. Innergården

Läs mer

Ankarede kyrkstad. Restaurering av härbre, Stora Blåsjön 2:30, Frostvikens socken, Strömsunds kommun. Henrik Ylikoski

Ankarede kyrkstad. Restaurering av härbre, Stora Blåsjön 2:30, Frostvikens socken, Strömsunds kommun. Henrik Ylikoski Ankarede kyrkstad Restaurering av härbre, 2013 Stora Blåsjön 2:30, Frostvikens socken, Strömsunds kommun Henrik Ylikoski RAPPORT JAMTLI 2014:6 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709

Läs mer

Svarttjärn bastu 25m 2

Svarttjärn bastu 25m 2 Monteringsanvisning Svarttjärn bastu 25m 2 v1.3 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer