Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin"

Transkript

1 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten Vårt dnr Box 443 Ert dnr 12RV Dokumenttyp UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av landet. 1 Myndigheten ska verka för hållbara lösningar och främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. Tillväxtverket har en särskild roll att delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. 2 I enlighet med intentionerna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 3 samverkar Tillväxtverket med berörda aktörer för att möta företags och regioners behov. Detta gör vi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i syfte att stärka regional och därigenom svensk tillväxt och konkurrenskraft. Remissvaret är skrivet utifrån de erfarenheter och lärdomar, som detta arbete har resulterat i. Övergripande synpunkter avseende strategin Tillväxtverket anser att det inledande avsnittet i nu aktuell remissversion av den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län är bra. Särskilt skrivningen på sidan sex i det avsnittet. Vad avser avsnittet som behandlar de strategiska vägvalen hade Tillväxtverket gärna sett ett mer utförligt resonemang om hur de teman som presenteras i det inledande avsnittet är tänkt att integreras i det regionala tillväxtarbetet i allmänhet och i arbetet med de strategiska vägvalen i synnerhet. I övrigt vad avser de strategiska vägvalen beskrivs de på ett strukturerat och logiskt sätt. Vidare anser Tillväxtverket att avsnittet om strategins genomförande är bra i vilket en tydlig ledarroll för Region Västerbotten pekas ut när det gäller att samordna genomförandet och löpande göra uppföljningar av strategins prioriteringar. När det gäller avsnittet om uppföljning och lärande kan det, enligt Tillväxtverkets mening utvecklas i en betydande omfattning. Synpunkter avseende strategins innehåll Inledning Tillväxtverket anser att det inledande avsnittet i nu aktuell remissversion av den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län är bra. Särskilt skrivningen på sidan sex i det avsnittet. Vidare betonas det i strategin att utvecklingsarbetet i länet 1 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, SFS nr: 2009:145, Näringsdepartementet. 2 Ibid. 3 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (2007), N7037, Näringsdepartementet. Tillväxtverket Fyrvallavägen 1 Box 3034 Tel: Östersund Fax:

2 2(5) måste utgå ifrån de specifika strukturer, möjligheter och utmaningar som finns lokalt och regionalt, eller med andra ord utifrån platsens specifika karaktär. Det ser Tillväxtverket som en positiv utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet i Västerbotten. Likaså skrivningen om att den regionala tillväxtpolitiken alltmer präglas av flernivåstyre vilket, enligt remissversionen, innebär att nationella, regionala och lokala aktörer tillsammans med organisationer och näringsliv gemensamt formar och genomför tillväxtpolitiken. Även den skrivningen anser Tillväxtverket vara en positiv utgångspunkt för det regionala tillväxtarbetet i Västerbotten. Tillväxtverket anser också att beskrivningen av hur den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län ingår i ett sammanhang och är en del av ett system av program och strategier för utveckling på olika geografiska nivåer inklusive Europa 2020, alltså själva programkomplexet, beskrivs på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Ambitionen i strategin att integrera jämställdhet, mångfald och integration samt miljö och klimat för att kunna skapa en hållbar tillväxt är positiv. Tillväxtverket anser dock att det, i den nu aktuella remissversionen av strategin, finns en otydlighet när det gäller hur och på vilket sätt det är tänkt att dessa teman ska genomsyra alla aspekter av tillväxtarbetet i Västerbottens län. 4 Vidare kan, enligt Tillväxtverkets sätt att se det, potentialen som tillväxtfaktor utvecklas mer i beskrivningarna av de olika temana. Till exempel kan de fyra sambanden från Tillväxtverkets rapport Att välja jämställdhet 5 användas när det gäller temat jämställdhet. Tillväxtverkets uppfattning är att den genomgång som nu görs i den regionala utvecklingsstrategin, när det gäller möjligheter och utmaningar utifrån globala trender, visar på att ansträngningar har gjorts för att synliggöra hur dessa trender påverkar länet och således hur strategin behöver utformas för att få en positiv utveckling i Västerbotten, exempelvis när det gäller den demografiska utvekling. Strategiska vägval I avsnittet som behandlar de strategiska vägvalen beskrivs dessa inledningsvis översiktligt för att sedan fördjupas på de sidor som följer därefter. I det här avsnittet hade Tillväxtverket gärna sett ett mer utförligt resonemang om hur de teman som presenteras i det inledande avsnittet är tänkt att integreras i arbetet med de strategiska vägvalen. Såsom framställningen nu är gjord är detta inte alldeles begripligt anser Tillväxtverket, varken utifrån den text som behandlar de strategiska vägvalen eller utifrån den figur som relateras till texten. I övrigt vad avser de strategiska vägvalen beskrivs de på ett väl strukturerat och logiskt sätt. Förståelsen när det gäller åtgärderna kan underlättas av en not i texten om att indikatorer och mätbarhet avseende åtgärderna förklaras längre fram i dokumentet. I tabellen med indikatorer på sidan 31 i den regionala utvecklingsstrategin ställer sig Tillväxtverket frågande till att, för några av indikatorerna, ha ett årtal i målsättningen för indikatorn och ett annat årtal som basår för själva mätningen. En risk med ett sådant sätt att mäta blir, enligt Tillväxtverkets sätt att se det, att det kan uppstå en skevhet och därmed en otydlighet när utfallet av mätningen ska analyseras. Ett annat antagande som Tillväxtverket gör när det gäller indikatorerna är att några av dem kan komma att påverkas av globala förändringar när det till exempel gäller efterfrågan på energi eller politiska beslut som kan komma att främja frihandel och 4 Fler kommentarer finns under avsnittet Strategiska vägval. 5 Tillväxtverket (2011), Att välja jämställdhet, Rapport 0107.

3 3(5) som aktörer i Västerbottens län har begränsade möjligheter att påverka. Här skulle Tillväxtverket vilja se ett förtydligande i texten när det handlar om hur indikatorer på Europa 2020 nivå kommer att hanteras när de transformeras och omsätts på regional nivå. Så genomförs strategin Tillväxtverket anser att avsnittet om strategins genomförande är bra i vilket en tydlig ledarroll för Region Västerbotten pekas ut när det gäller att samordna genomförandet och löpande göra uppföljningar av strategins prioriteringar. Det är även positivt att det de statliga myndigheterna, enligt remissversionen, ska bidra till genomförandet av strategin. En kompletterande skrivning, i vilken det framkommer på vilket sätt de statliga myndigheternas bidrag har förankrats, skulle enligt Tillväxtverkets sätt att se det kunna utveckla den regionala utvecklingsstrategin ytterligare. I det här sammanhanget kan nämnas att Tillväxtverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga regionala behov när det gäller samverkan med statliga myndigheter. 6 Uppdragets fokus har varit att på lång sikt stärka förutsättningar för ett fungerande flernivåsystem inom den regionala tillväxtpolitiken. Tillväxtverket har efter det uppdraget fortsatt att arbeta för att öka statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Ett arbete som Tillväxtverket hoppas bidragit till att det i dagsläget nu bör finns ett flertal statliga myndigheter som är förberedda på att föra en dialog med länen när det gäller frågeställningar av det här slaget. Enligt Tillväxtverkets sätt att se det, bör ett förtydligande göras i det här avsnittet om när i tid olika delar av strategin avser att genomföras, till exempel när det gäller vilka delar som avser att genomföras på kort sikt samt vilka delar som avser att genomföras på lite längre sikt. Uppföljning och lärande När det gäller avsnittet om uppföljning och lärande kan det, enligt Tillväxtverkets mening utvecklas i en betydande omfattning. En beskrivning av hur, när och vem som ska kommunicera resultaten av uppföljningen skulle kunna utvecklas, likaså hur processen för styrning och korrigering av verksamheten i enlighet med dessa resultat ska ske. Tillväxtverket saknar även en beskrivning av lärandeplanen i det här sammanhanget och hur den regionala utvecklingsstrategin är tänkt att relateras till denna. Övriga synpunkter Tillväxtverket anser att den lokala nivån och det utvecklingsarbete som bedrivs där tydligare bör lyftas fram i skrivningen av den regionala utvecklingsstrategin, bland annat när det gäller arbetet med attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. I nuvarande skrivning av strategin går att läsa att strategin ska vara vägledande för lokala strategier, program och planer men det framgår inte på vilket sätt dessa planer har påverkat utformningen av strategin. I det här sammanhanget vill Tillväxtverket särskilt betona plan- och bygglagen 7 i vilken kraven på en koppling mellan kommunernas översiktsplanering, det regionala tillväxtarbetet och de regionala utvecklingsprogrammen ska öka. Tillväxtverket hade gärna sett att en koppling hade 6 Tillväxtverket, (2012), Med örat mot marken- om myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet, dnr Plan- och bygglag (2010:900), Miljödepartementet.

4 4(5) gjorts även till denna för att visa på betydelsen av en ökad interaktion mellan fysisk och ekonomisk planering i det här sammanhanget. Ett annat förbättringsområde när det gäller den regionala utvecklingsstrategin är, enligt Tillväxtverkets mening, att visa på hur transportsystemets koppling till kollektivtrafiken och den regionala utvecklingsstrategin kan stärkas. Detta är ett område som bland annat kan underlätta för pendling och därmed bidra till utvidgade arbetsmarknadsregioner. Utifrån ett sådant synsätt är sambanden mellan utvecklingen av transportsystemet och hur bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i en region förändras starka. Av den anledningen skulle dessa samband också på ett tydligare sätt kunna lyftas fram i strategin menar Tillväxtverket. Det skulle även vara intressant att ta del av ett resonemang i vilket betydelsen av den fysiska planeringen på lokal nivå kopplas ihop med dessa samband. Tillväxtverket anser det vara positivt att Region Västerbotten på ett tydligt sätt också lyfter fram den digitala uppkopplingens möjligheter när det gäller utvecklingen av näringslivet i Västerbottens län. Inte minst när det gäller utvecklingen av kommersiell och offentlig service inom de glesare områdena i länet. Vidare anser Tillväxtverket det vara positivt att det i strategin förs ett resonemang om såväl utbyggnad som kapacitet i det digitala nätet. Det är positivt att behovet för såväl företag som medborgare lyfts fram när det gäller att vidareutveckla innehållet med diverse e-tjänster. Genom att utveckla olika slag av e-tjänster kan, enligt Tillväxtverkets sätt att se det, företagens konkurrenskraft stärkas och nya företag kan utvecklas samtidigt som det kan påverka andra mål i en positiv riktning, till exempel miljödriven utveckling och hållbar tillväxt i EU2020. Avslutningsvis, i remissversionen av strategin betonas att samma lösningar och insatser inte fungerar i alla regioner. Det resonemanget borde rimligen, enligt Tillväxtverkets mening, också vara vägledande när det gäller de insatser som planeras genomföras i Västerbottens län. Utifrån strategins målsättning, om att tillvarata hela länets tillväxtpotential oberoende av att förutsättningar för hållbar tillväxt skiljer sig åt mellan länets olika delar, hade det av den anledningen varit intressant att i nu aktuellt dokument ta del av hur olika utvecklingsinriktade insatser ska tillämpas i olika delar av länet. Tillväxtverket besvarar gärna frågor vid eventuella oklarheter avseende vårt yttrande. Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lars Wikström, enheten för Regional tillväxt. I handläggningen har Daniel Fahlander och Ingrid Arltoft Henriksson, enheten för Regional tillväxt, Märta Puranen, programchef programkontoret Övre Norrland, Inga-Greta Ekblom dito samt föredragande Maria Weimer-Löfvenberg, enheten för Regional tillväxt medverkat. Lars Wikström Maria Weimer-Löfvenberg

5 5(5)

Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017

Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017 Beredningsunderlag inför svar i webbaserat remissformulär om Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2017 Bakgrundsinformation Organisationens namn: Tillväxtverket Kontaktperson: Maria Weimer Löfvenberg

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Remissvar Handlingsprogram Regionala stadskärnor Yttrande 130131 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 09-2012-5210 Maria Weimer-Löfvenberg Ingrid Arltoft-Henriksson

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Anna Normann Utvecklingsstrateg, Enheten styrning och beredning Tel 040-675 32 46 anna.normann@skane.se Datum 2019-01-18 1 (5) PM Resultat av översyn av Regional utvecklingsstrategi

Läs mer

Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet

Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (5) Dnr 01724-2019 Finansdepartementet M2019/00661 Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Nationell uppföljning i Nyps

Nationell uppföljning i Nyps Nationell uppföljning i Nyps2020 2018-05-24 1 Ett nytt uppföljningssystem Ett regeringsuppdrag System för uppföljning av projektverksamhet med finansiering från anslag 1:1 Ambition och vilja från politiken

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Diarienummer 2009-08-28 013-2009-904715 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dokumenttyp Yttrande Tillväxtverkets synpunkter på EU-kommissionens meddelande Hållbara framtida transporter Ett integrerat,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommittédirektiv. Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden. Dir. 2014:4. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden. Dir. 2014:4. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden Dir. 2014:4 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om regionalt tillväxtarbete; Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 15 juni 2017. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13 1(5) Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Gunilla.Blomquist@regeringskansliet.se Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning världens möjlighet SOU 2019:13 (Er beteckning: M2019/00661/S)

Läs mer

Problemanalys (vilken utmaning ska projektet lösa eller vilka nya möjligheter/metoder

Problemanalys (vilken utmaning ska projektet lösa eller vilka nya möjligheter/metoder Informerande dokument Information Sida 1 (6) Ansökan om regionala projektstöd Projektstöd är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Region Norrbotten beviljar stöd till projekt som på

Läs mer

Hur kan RUS stödja och möjliggöra omställning till hållbara lokalsamhällen?

Hur kan RUS stödja och möjliggöra omställning till hållbara lokalsamhällen? Sv Hur kan RUS stödja och möjliggöra omställning till hållbara lokalsamhällen? Malin Isaksson Miljöstrateg, Regionkansliet Staben Hållbar utveckling Perspektivansvarig ekologisk hållbarhet i RUS Sv Om

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län

Klimat att växa i. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län Klimat att växa i Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län Klimat att växa i Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi Regionförbundet har statens uppdrag att samordna och besluta om länets regionala

Läs mer

Näringsdepartementet i rollen som användare och beställare i relation till Nyps

Näringsdepartementet i rollen som användare och beställare i relation till Nyps i rollen som användare och beställare i relation till Nyps Nyps användarseminarium 19 oktober 2010 s mål Fler jobb i fler och växande företag i Europas bästa företagsklimat Förena miljö och företagsamhet

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 Dnr KS/2018:60. Beslutsunderlag - Missiv PM RUS Underlag RUS-processen

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 38 Dnr KS/2018:60. Beslutsunderlag - Missiv PM RUS Underlag RUS-processen Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2018-02-26 1 (1) Sida 38 Dnr KS/2018:60 Framtagande av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland, RUS Bakgrund Region Östergötland har

Läs mer

Lärandeplan ett verktyg i den regionala tillväxtvardagen?

Lärandeplan ett verktyg i den regionala tillväxtvardagen? Lärandeplan ett verktyg i den regionala tillväxtvardagen? 20171214 Uppdrag lärandeplan Från RB till länsstyrelserna / villkorsbeslut regionala självstyrelseorgan/samverkansorgan budgetåret 2010 Tillväxtverkets

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling

Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling Regeringsbeslut I 3 REGERINGEN 2013-03-14 N2013/1492/RT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona W4 2013-03- 2 6 Dnr. Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet

På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet På grön kvist miljödriven näringslivsutveckling i det regionala tillväxtarbetet RKG 2012-04-17 Klas Fritzon Uppdraget Styrt via regleringsbrev 2011, leverans juni Årlig uppföljning av det regionala tillväxtarbetet,

Läs mer

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet

Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Regeringsbeslut II 3 2019-06-13 N2019/02162/RTL (delvis) Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet BESLUTSUNDERLAG 1/3 Ledningsstaben 2017-03-01 Dnr: TSN 2017-47 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén SOU 2017:1

Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén SOU 2017:1 Regeringskansliet Näringsdepartementet Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Läs mer

Uppföljning för ökat resultatfokus Nationell uppföljning anslag 1:1 11 april 2019

Uppföljning för ökat resultatfokus Nationell uppföljning anslag 1:1 11 april 2019 Uppföljning för ökat resultatfokus Nationell uppföljning anslag 1:1 11 april 2019 Syfte Öka kunskapen om förändringsteori/verksamhetslogik som grund för resultatuppföljning Öka kunskapen om den nationella

Läs mer

Remissvar Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

Remissvar Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) 2018-08-31 Diarienummer: Ä 2018-515 Finansdepartementet, remissvar Ert Dnr: Fi2018/00966/K Remissvar Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

Läs mer

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Datum Diarienummer Registraturen 2014-05-16 1.3.1-2014-00659 Näringsdepartementet Remissvar Utredningen om fossilfri fordonstrafik Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Tillväxtverket arbetar för att stärka

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete

Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag 1 (6) Redovisning av åtgärder med anledning av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Sammanfattning

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET

VISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET - DET GODA LIVET Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region. Har tagits fram tillsammans med kommunförbunden och i samarbete med organisationer, högskolor/universitet, statliga

Läs mer

Nationellt uppföljningssystem för. projektverksamheten finansierad. av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat

Nationellt uppföljningssystem för. projektverksamheten finansierad. av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat Nationellt uppföljningssystem för projektverksamheten finansierad av anslag 1:1 Från teori till praktik Reglab Regionala resultat 20171214 Innehåll Uppdraget Varför? Vad krävs? Förslaget Arbetet 2018 Uppdraget

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

En ny strukturfondsperiod. Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

En ny strukturfondsperiod. Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad En ny strukturfondsperiod Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad EU:s långtidsbudget 2014-2020 Skydd och förvaltning av naturresurser 33,90% 38,90% Frihet, säkerhet och rättvisa EU som global

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av styrningen inom. funktionshinderspolitiken 2017:133. Dir. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017

Kommittédirektiv. Översyn av styrningen inom. funktionshinderspolitiken 2017:133. Dir. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Kommittédirektiv Översyn av styrningen inom Dir. funktionshinderspolitiken 2017:133 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska se över styrningen inom

Läs mer

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län Regional utvecklingsstrategi 2018 2030 Kortversion Örebroregionen Sveriges hjärta En attraktiv och pulserande region för alla Området som idag kallas Örebroregionen

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt.

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2012 1 (6) Datum: 2012-03-13 Dnr YH 2012/327 Redovisning av regeringsuppdrag Britt-Inger Stoltz 1

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser

Attraktionskraft Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Sverige - tillsammans skapar vi attraktiva platser Ingrid Eriksson Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar

Läs mer

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag 2019-08-20 222 Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan för Borås Dnr: 2017-00018 Översiktsplan för Borås Att godkänna förslag till yttrande, daterat 2017-03-15. Att omedelbart justera protokollsparagrafen. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från

Läs mer

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Tillväxtverkets

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet

Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet Datum Yttrande Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning, världens möjlighet (dnr ) Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Agenda 2030 och Sverige: Världens

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås

Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås 1 (4) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över Gemensam utvecklingsplan för Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås Ärendebeskrivning Region Stockholm har beretts möjlighet

Läs mer

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Åtgärd: Avsnitt i mall för strategin: Villkor (tillräcklig nivå): Sammanfattning 1 JA/NEJ Bedömningsgrund A 1 Det finns en sammanfattning av utvecklingsstrategin

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Strategisk projektutveckling

Strategisk projektutveckling www.regionvasterbotten.se Strategisk projektutveckling Presentation i Lycksele den 14 maj 2014 Liv Öberg liv.oberg@regionvasterbotten.se Stärka länets förutsättningar Med projekt som arbetsmetod För att

Läs mer

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE Presentation lärprojekt Regionala resultat Med finansiering från: VAD ÄR UPPGIFTEN? Systematisering av arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande för ett effektivt

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom!

Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 Nu är det bråttom! Remiss 2008-07-23 Diarienummer 013-2008-2666 Ert Diarienummer M2008/1443/Mk Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges

Läs mer

Aurora Pelli Strategisk analytiker

Aurora Pelli Strategisk analytiker Flernivåstyre i praktiken 5 november 2014 Aurora Pelli Strategisk analytiker aurora.pelli@regionvasterbotten.se Om projektet Regional tillväxt på alla nivåer Mellan åren 2012-2014 Tillväxtverket och Region

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering.

Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss betänkande En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Nu bildar vi region i Dalarna. Vi samarbetar för regionbildning

Nu bildar vi region i Dalarna. Vi samarbetar för regionbildning P Nu bildar vi region i Dalarna Vi samarbetar för regionbildning Dalarna är redo för en ny regionorganisation Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och tillsammans

Läs mer

Nya direktiv indelningskommittén Slutredovisning 28/2 2018

Nya direktiv indelningskommittén Slutredovisning 28/2 2018 Nya direktiv indelningskommittén Slutredovisning 28/2 2018 1. Statsförvaltning på regional nivå utan att ändra länsstyrelsens organisation 2. Landstingens samverkan 3. Befolkningens inställning vid ändring

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

Hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete Datum Dnr 2018-03-13 18 030 Hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete Sammanfattning I villkorsbeslutet för 2018 erbjuder Näringsdepartementet regionalt utvecklingsansvarig

Läs mer

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Fokus för arbetet 2017 Arbetsplan 1.0 2017-04-12 Handläggare Susanne Sahlin Regional Utveckling 1. Regionala samverkansrådet uppdrag och uppgifter Regionala

Läs mer

Remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen,ds 2017:8

Remissyttrande Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen,ds 2017:8 1(5) Kultur 207-06-13 RUN/196/2017 Ingrid Printz Ku/2017/00761/K Tfn: 063147600 Regeringskansliet E-post: ingrid.printz@regionjh.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Kultursamverkan för

Läs mer

Göra skillnad? Plan för lärande, uppföljning och utvärdering av Dalastrategin - Dalarna 2020

Göra skillnad? Plan för lärande, uppföljning och utvärdering av Dalastrategin - Dalarna 2020 Göra skillnad? Plan för lärande, uppföljning och utvärdering av Dalastrategin - Dalarna 2020 1 Konstruktion Egen uppföljning som styr upp arbetet och rapportering till politiken 2 Strategiska dokument

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverket. Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverket. Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer Tillväxtverket Ny myndighet nya möjligheter för entreprenörskap och innovationer 1 Vår bakgrund 2 Vår bakgrund www.tillvaxtverket.se 3 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat.

Kommunens ambition är att inom mandatperioden: Ligga topp 5 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Bakgrund och syfte Näringslivsstrategin avser perioden 2019-2022 men tar sikte på de långsiktiga målen för Täby. Aktiviteter som ansluter till strategin sammanställs i handlingsplan för näringslivsutveckling.

Läs mer

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landet STÄLLNINGSTAGANDE Vårt ärendenr: 2019-06-14 Sektionen för lokal och regional utveckling Ellinor Ivarsson, Gustaf Rehnström Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken

Läs mer

Varför checklista och för vem?

Varför checklista och för vem? Varför checklista och för vem? Som förtroendevald i kommun eller landsting har du ansvar för de verksamheter som bedrivs, på övergripande nivå eller med ett specifikt områdesansvar. Du har fått medborgarnas

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Regional Utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030

Regional Utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Regional Utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Kenneth Sjaunja Processledare 2018-10-17 Processen Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Etablering Samråd dialog Revidering/ prioritering Fastställande

Läs mer

VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen svar på remiss från Stockholms läns landsting

Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen svar på remiss från Stockholms läns landsting KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 29 november 2017 44 Paragraf KS-2017/2297.109 Förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen svar på remiss från Stockholms läns landsting

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2017-06-19 TSG 2017-834 Ert datum 2017-03-23 N2017/01927/TS Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se elvira.shakirova@regeringskansliet.se Remiss av

Läs mer

Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplanenämnden PROTOKOLL 7/2017 2017-12-07 21 TRN 2017-0012 138 Remiss av förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen TRN 2017-0120 Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 4. Fler i arbete En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer