Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Ulla Persson (S) 1:e vice ordförande Anders Teljebäck (S) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Magnus Edström (MP) Marléne Tamlin (MP) Vasiliki Tsouplaki (V) Mikael Damsgaard (M) Claes Kugelberg (M) Ragnhild Källberg (FP) Maria Lindelöf (KD) Lars Kallsäby (C) Jazmin Pettersson (S) Carl-Johan Norström (S) Tomas Östling (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Vilbaste (MP) Per Lithammer (V) Alexandra Hellman (V) Anna Hård af Segerstad (M) Tomas Salzmann (M) Göran Landerdahl (FP) Jenny Boström (FP) Amanda Agestav (KD) Vicki Skure Eriksson (C)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (7) 1. Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 13 är offentliga. 2. Protokolljustering 1. Ragnhild Källberg (FP) 2. Maria Lindelöf (KD) 3. Dnr: 2013/285-KS Information - Projekt Målbild Västerås resecentrum - avstämningsmöte 2 med arkitektteam 1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. Redovisning kring hur arbetet framskrider med de två kontrakterande arkitektteamen som arbetar med att konkretisera målbilden för Västerås resecentrum tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet samt Översiktsplan Denna information är redovisning efter avstämningsmöte nr 2 (som var den 29 april 2014) med arkitektteamen. Nästa redovisning sker i den kommunstyrelse som faller närmast inpå den 17 juni då arkitektteamen slutredovisar. 4. Dnr: 2014/408-KS Information - Climate Challenge Västerås 5. Dnr: 2012/844-KS Information - Rapport om pilotprojekt, önskad tjänstgöringsgrad 6. Dnr: 2014/407-KS Information - Utfallet löneöversynen Dnr: 2014/371-KS Beslut - Nämndinitiativ Fler spår för kollektivtrafiken från (S), (MP) och (V) 1. Nämndinitiativ Fler spår till kollektivtrafiken bifalls.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (7) Vid kommunstyrelsen sammanträde 9 april 2014 lämnades ett nämndinitiativ med rubriken Fler spår för kollektivtrafiken in av Carin Lidman (S), Magnus Edström (MP) samt Per Lithammer (V). Sammanfattning av initiativet I augusti 2013 var det premiär för Västerås nya kollektivtrafik där devisen hela tiden varit tänk spårvagn men kör buss. Att införa spårvagnstrafik är en lång process och erfarenheter visar att det tar runt 15 år från idé till trafikstart. Det är därför hög tid att planera långsiktigt för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret anser att initiativet går väl i linje med intentionerna i Översiktsplan 2026, med utblick mot 2050, samt den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet. 1. Nämndinitiativ Fler spår till kollektivtrafiken bifalls. 8. Dnr: 2012/855-KS Beslut - Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden 1. Rapporten läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2012 att uppdra åt stadsledningskontoret att i brett samråd med interna och externa intressenter ta fram underlag för beslut om flygplatsernas och flygplatsområdenas framtida utveckling. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att uppdraget ska utföras i enlighet med stadsledningskontorets förslag till uppdragsbeskrivning med tillägget att också ta fram förslag på hur flygplatsverksamheterna i Västerås kan samordnas. Stadsledningskontoret har genomfört utredningsuppdraget utifrån det övergripande målet att ge kommunfullmäktige ett beslutsunderlag som ger förutsättningar att med bred politisk majoritet fatta ett inriktningsbeslut för Västerås flygplatsområden och flygplatsbolaget med utblick mot 2026 och En viktig utgångspunkt i utredningsuppdraget har varit att se över förutsättningarna för att Västerås flygplats ska kunna drivas utan kommunala subventioner. Arbetet har skett med ett flertal berörda aktörer vilket framgår av utredningen Utredningsuppdrag - framtida inriktning för Västerås flygplatser och flygplatsområden, daterad

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (7) 1. Rapporten läggs till handlingarna. 9. Dnr: 2014/342-KS Beslut - Samverkansavtal med Västerås Citysamverkan 1. Västerås kommun förbinder sig att årligen till Västerås Citysamverkan AB erlägga ett bidrag om kronor. Bidraget ska tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 2. Förslag till samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och Västerås Citysamverkan AB, godkänns. 3. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet. Mellan Västerås kommun (staden), genom Etablering Västerås AB (EVAB), Föreningen Fastighetsägarna i Västerås City (FFVC) och Västerås Cityförening (VC) föreligger sedan 1997 ett samarbete rörande utvecklingen av Västerås city. Samarbetet är reglerat genom ett samarbetsavtal mellan det till lika delar av FFVC och VC ägda bolaget Västerås Citysamverkan AB (VCAB), och EVAB. Syftet med samarbetsavtalet är att parterna gemensamt ska arbeta för att utveckla och stärka Västerås city. Nu gällande avtal tecknades 2002 och behöver förnyas dels för att det till vissa delar är inaktuellt och dels för att avtalet på ett bättre sätt ska svara upp mot dagens och framtida utmaningar för city. Det nya samverkansavtalet föreslås tecknas mellan kommunstyrelsen och VCAB. Stadsledningskontoret föreslår att VCAB ska erhålla ett årligt bidrag från kommunstyrelsen om kronor samt att förslaget till avtal mellan staden och VCAB, godkänns. 1. Västerås kommun förbinder sig att årligen till Västerås Citysamverkan AB erlägga ett bidrag om kronor. Bidraget ska tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 2. Förslag till samverkansavtal mellan kommunstyrelsen och Västerås Citysamverkan AB, godkänns. 3. Stadsdirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (7) 10. Dnr: 2014/356-KS Beslut - Årsstämma i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 och att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Enligt beslut i kommunstyrelsen utsågs till ordinarie röstombud att under mandatperioden representera stadens i Västmanlands Tolkservice föreningsstämma Vasiliki Tsouplaki (V), med Thomas Östling (S) som ersättare. Föreningens medlemmar är Landstinget Västmanland och nio av länets kommuner. Föreningen tillhandahåller medlemmarna tolktjänster via avtal. Resultat efter finansiella poster uppgår till 634,4 Tkr vilket ska jämföras med ,2 Tkr föregående år. Av det totala kapitalet på 8,6 Mkr utgörs 3,8 Mkr av insatskapital och övrigt eget kapital vid årets slut. 1. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 och att ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 11. Dnr: 2014/377-KS Beslut - Årsstämma i Mälarstrandens Utvecklings AB 1. Maria von Knorring med Jan Wikner som ersättare utses att som röstombud på Mälarstrandens Utvecklings AB:s årsstämma företräda stadens aktier 2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (7) Mälarstrandens Utvecklings AB ägs av Västerås stad till 12 %. Bolaget äger fastighetsbestånd i Västerås som ska exploateras och försäljas till delägarna eller andra externa parter. Bolaget redovisar ett resultat på -9 tkr efter finansiella poster vilket kan jämföras mot föregående års resultat på -981 tkr. Nettoomsättningen uppgick till tkr vilket är en ökning med tkr jämfört mot föregående år. Under året har bland annat bolaget ansökt om planläggning för ny detaljplan (Dp 3) vid kraftverkshamnen. ÅWL:s Arkitektkontors planförslag är underlag för ansökan. Ny detaljplan för Mälarparken vann laga kraft Projektering av den nya Mälarparksvägen påbörjas och betalas av Bolaget. Bolaget utreder tillsammans med Västerås stad och skatteverket hur momsbetalningar för arbeten på bolagets mark ska hanteras. Beslut under Då bolagets verksamhet är belägen i ett av Västerås mest attraktiva områden samt har stabila ägare, bedöms riskerna i bolaget som mycket små. 1. Maria von Knorring med Jan Wikner som ersättare utses att som röstombud på Mälarstrandens Utvecklings AB:s årsstämma företräda stadens aktier 2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 12. Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen godkänns. Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen under perioden som gått sedan föregående kommunstyrelsesammanträde redovisas. Postlista och handlingar enligt utsänd förteckning skickas runt för påseende vid sammanträdet.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (7) Postlistor vecka för vecka finns att läsa på under fliken Om Västerås som finns högt uppe till höger på sidan. Välj sedan fliken Press i sidans vänstra kant och klicka på rubriken Postlistor. Direktlänken är Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen godkänns. Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas. 14. Dnr: 2013/547-KS Beslut - Svar på motion från (M) för fritt wi-fi på Västerås öppna platser och torg Förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. Elisabeth Unell och Fredrik Dalmo, båda (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) för fritt wi-fi på Västerås öppna platser och torg föreslagit att det på ett antal platser i Västerås sätts upp sändare för fri tillgång till wi-fi. Kommunfullmäktige har den 5 september 2013, 168, remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det är tveksamt om det är förenligt med kommunallagen och konkurrenslagen för kommunen att tillhandahålla tjänsten samt att det är tveksamt om det är lämpligt av andra skäl. 1. Motionen avslås. 15. Stadsdirektören informerar 16. Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 20 augusti 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 juni 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 09:00 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 februari 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 6 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 8 oktober 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 18 januari 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13.30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 mars 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (8) 2016-10-12 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 19 oktober 2016 Plats och tid s sessionsal A 287, klockan 13.30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 2 september 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 5 november 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 1 april 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 08:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (15) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 6 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 23 maj 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 11 juni 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (10) 2019-05-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 22 maj 2019 Plats och tid Stadshuset A287, 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

c) Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) inkommen om chattfunktion för psykiatrin. Fullmäktige har överlämnat motionen till

c) Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) inkommen om chattfunktion för psykiatrin. Fullmäktige har överlämnat motionen till KOMPLETTERINGSLISTA 1 (5) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 22 april 2015, klockan 09.00 4 Avsägelse av uppdrag d) Jesper Nilsson (SD), Sala

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bisera Jusufbasic Datum 2018-02-21 Diarienummer KSN-2018-0309 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (15) 2016-11-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 9 november 2016 Plats och tid Stadshuset A287, klockan 13.30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (13) 2018-05-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 9 maj 2018 Plats och tid Stadshuset A287, klockan 13.30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (26) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 30 september 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Tekniska nämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2015 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:30 Partigruppsmöten Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Tekniska nämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 april 2015 Plats och tid Stadshuset, rum A 391, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M) 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 20 januari 2015 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-16.35 Mötet ajournerades mellan 15.55-16.10 Närvarande ledamöter Marléne

Läs mer

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols 2016-03-15 RS 2016-148 Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken Årsstämma äger rum den 21 april 2016. Region Östergötland

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 21 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 21 januari 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 20 september 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 287, kl 13:30 Partigruppsmöten Ledamöter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening år Datum: Söndagen den 3 september Tid: 10:00 Plats: Skolan Härön

Kallelse till årsstämma för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening år Datum: Söndagen den 3 september Tid: 10:00 Plats: Skolan Härön Kallelse till årsstämma för Fiskeläget Härön Samfällighetsförening år 2016-2017 Datum: Söndagen den 3 september Tid: 10:00 Plats: Skolan Härön Härmed kallas alla fastighetsägare med andel i Fiskeläget

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (8) 2017-08-16 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 24 augusti 2017 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal (Stadshuset rum A287), 08:30

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2017-01-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 januari 2017 Plats och tid Stadshuset A287, 13:30 Partigruppsmöten Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (14) Sammanträdesprotokoll 267-290 Sammanträdesdatum 17 augusti 2011 Plats och tid s sessionssal A 287, kl 13:30-17:32 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Ulla Persson (S) 1:e

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 februari 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare) 1 / 20 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2017-09-05 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 september 2017 Plats och tid Partigruppsmöten Ledamöter Ersättare Stadshuset A287,

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (10) 2019-06-05 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 13 juni 2019 Plats och tid s sessionssal, klockan 16:00 2019-06-05 2 (10) 1 Dnr KS 1810721-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:9-107 Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 108 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-08-30 95 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 23 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 10:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) Paragrafer 1-13 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 15:05 ande Övriga deltagare Björn Dillner, ombud Dag Rogne, styrelseordförande Jörgen Sundin, vice styrelseordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M)

Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 april 2015 kl. 08.00-12.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Protokoll - Förbundsmöte 2007

Protokoll - Förbundsmöte 2007 1 (5) Protokoll - Förbundsmöte 2007 Datum: Fredagen den 27 april 2007 Tid: Kl. 09.30-13.00 Plats: Sätra Brunn, Sala 1 Förbundsmötet öppnas Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande kommunalrådet Åke

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (6) 2018-10-02 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 9 oktober 2018 Plats och tid Stadshuset F180, 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Hans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 24 april i Sessionssalen, kommunhuset kl 18:30-19:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S) ordförande Solweig Gard (S) vice ordförande Bosse Henriksson (M) andre vice ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (14) 2016-11-30 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 7 december 2016 Plats och tid Stadshuset A287, 13.30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (22) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 januari 2016 Plats och tid A 391, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S) Årsstämma 2016-0-2 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:1 08:20 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Lennart Palm (S) Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Christina Hardyson,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2018-10-11 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Sammanträdesdatum 18 oktober 2018 Plats och tid s sessionssal, klockan 16:00 2018-10-11 2 (11) 1 Dnr KS 1810261- Sammanträdets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB Utlåtande 2008:65 RI (Dnr 620-810/2008) Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Ändringen i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning godkänns

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 18 maj 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 09:00 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningsstadgar för Moje fiberförening,

Föreningsstadgar för Moje fiberförening, 1 (5) Föreningsstadgar för Moje fiberförening, efter revidering för anpassning till ändrad lagstiftning för ekonomiska föreningar, antagna på ordinarie årsstämma 2017-06-17. 1 Föreningens namn Föreningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Kerstin Andersson och Eva Bergfalk

Kerstin Andersson och Eva Bergfalk 2007-04-27 1 Plats och tid Spångens Gästgivaregård, Ljungbyhed 2007-04-27 kl 13.30 15.00 Beslutande Övriga deltagande Kerstin Andersson Eva Bergfalk Jan-Erik Einarsson Fredrik Rassner Rune Persson Claes

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer