4%* Räntebevis. Även. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4%* Räntebevis. Även. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial"

Transkript

1 Marknadsföringsmaterial Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis bundna till enskilda referensbolag Förlängd teckningstid: (produkten kan handlas på sekundärmarknaden också efter teckningstiden hos Nordea och på Helsingforsbörsen) Löptid: Cirka 3 eller 5 år Ränta: 3 månaders euriborränta + 2,90 4,20 % (under den sista ränteperioden 1 månads euriborränta + 2,90 4,20 %) Minsta teckning: Referensbolag: Outokumpu Oyj, Stockmann Oyj Abp, Aker ASA, Selecta Group B.V., ArcelorMittal Inget kapitalskydd Även 4%* 3% 4% Räntebeviset kan tecknas på Nordea Private Banking, hos Nordeas placeringsexperter, med bankkoderna i Nordea Kundtjänst tfn (lna/msa), i nätbanken på samt på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen. * Ränteavkastningen till placeraren kan bli lägre än detta. Den slutliga avkastningen påverkas framför allt av kredithändelser. Emittent är Nordea Bank Finland Abp.

2 Räntebevis som placeringsprodukt I det rådande marknadsläget där räntorna är låga erbjuder Räntebevis emitterade av Nordea Bank Finland Abp en möjlighet till bättre ränteavkastning än på insättningar. Räntebevis är ett alternativ till direkta obligationer om man vill placera i kända bolags kreditrisk. Ett kapital på euro räcker till för att kunna placera i Räntebevis och de lämpar sig för att till exempel diversifiera risken i en befintlig aktieportfölj. Räntebevis ger möjlighet till lockande avkastning På räntebevis betalas en ränteavkastning fyra gånger om året. Ränteavkastningen beror på storleken på 3 månaders euriborränta under ränteperioden och en fast tilläggsränta som betalas utöver euriborräntan. Ju mer riskabel referenstillgång, desto större tilläggsränta. Ränteavkastningen betalas kvartalsvis den 20 i månaden (20.3, 20.6, 20.9 och 20.12). I och med att avkastningen på placeringen är bunden vid den rörliga euriborräntan anpassar den sig till den rådande ränte- 2 miljön. Således kan placeraren dra nytta av en eventuell ränteuppgång. Räntebevisen har en på förhand fastställd förfallodag om cirka 3 5 år efter emissionsdagen. På förfallodagen återbetalas räntebevisets nominella kapital i sin helhet till placeraren förutsatt att det inte inträffat någon kredithändelse i Räntebevisets referensbolag. Räntebevis som har bundits till enskilda referensbolag förfaller i förtid om en kredithändelse inträffar i det referensbolag som utgör referenstillgång. Då får placeraren inte längre ränta på placeringen utan får i förtid ett nominellt kapital enligt det återvinningsbelopp som definieras i samband med kredithändelsen som är mindre än det ursprungliga placerade nominella kapitalet. Kredithändelsernas inverkan på det nominella kapitalet beskrivs närmare på sida 10. Räntebevisen är inte kapitalskyddade Räntebevisen saknar kapitalskydd vilket innebär att de har en högre avkastningspotential än kapitalskyddade placeringsprodukter men att de också har en högre risk eftersom det placerade kapitalet kan gå helt eller delvis förlorat. I Räntebevisen är beloppet av det nominella kapital som återbetalas bundet till referensbolagets kreditrisk. Med kreditrisk avses risken för att referensbolaget inte klarar av att betala sina skulder. Räntebevisen är också behäftade med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.

3 Vad är euriborränta? Med euriborränta avses de räntor som noteras på marknaden och återspeglar bankernas finansieringskostnader på marknaden mellan bankerna. Euriborräntorna har fluktuerat avsevärt beroende på det rådande ekonomiska läget. De nuvarande mycket låga euriborräntor som ligger nära noll är historiskt sett mycket exceptionella. Under eurotiden har 3 månaders euriborränta varierat mellan -0,06 och 5,39 %, och medelvärdet under eurotiden är cirka 2,26 %.* Utveckling av 3 månaders euriborränta under eurotiden 1/ /2015* 6 5 Ränta [%] / / / / / / / / / / / / / / 01/ 01/ 01/ / månaders euriborränta Källa: Bloomberg * Enligt marknadsläget Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. 3

4 Nordeas börsnoterade Räntebevis Nordeas nya räntebevis är börsnoterade, vilket innebär att man kan handla dem på börsen på samma sätt som aktier. Köp- och säljkurser noteras dagligen för räntebevisen. Räntebevisen noteras på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen och de kan handlas i poster där det nominella kapitalet är euro. Köp- och säljkurserna för räntebevisen är rörliga Det pris på Räntebevis som noteras på börsen påverkas av ändringarna i referenstillgångens kreditrisk och marknadsräntorna samt eventuella kredithändelser i de bolag som utgör referenstillgången. På grund av ändringarna i marknadsfaktorerna kan Räntebevisens kursnoteringar under- eller överstiga 100 procent, och därför är köpesumman sällan till exempel jämnt euro. Räntan betalas dock på det nominella kapitalet som i fråga om minsta teckning är euro.* Också upplupna räntor påverkar affärens slutsumma Utöver referensbolagens kreditrisk och ändringarna i marknadsräntorna beror slutsumman också på de upplupna räntorna som växer med tiden från den senaste räntebetalningsdagen. Figuren på nästa sida åskådliggör en fiktiv situation där de marknadsfaktorer som påverkar priset (kreditrisken och 3 månaders euriborränta) är 4 helt oförändrade och bara den upplupna räntan påverkar affärens slutsumma. Figuren ser ut som ett sågblad eftersom räntorna löper jämnt från föregående räntebestämningsdag till följande räntebetalningsdag. Efter räntebetalningsdagen löper räntan igen i enlighet med euriborräntan som fastställts i samband med den senaste räntebestämningsdagen. I fråga om Räntebevisen är det bra att beakta att priserna på marknaden anges utan upplupen ränta. Den som köper Räntebeviset betalar dock utöver priset som noteras på marknaden även den eventuella ränta (eftermarknadsgottgörelse) som upplupit från föregående räntebestämningsdag. Placeraren får tillbaka den ränta som han eller hon betalat i samband med följande räntebetalning. På motsvarande sätt får säljaren av Räntebeviset utöver priset som noteras på marknaden även den eventuella upplupna räntan. * Kredithändelsens inverkan på det kalkylmässiga nominella kapitalet presenteras på sida 10. Minimiplaceringen i Räntebevisen är euro.

5 Exempel: De upplupna räntornas inverkan på slutsumman under loppet av ett år* Upplupna räntor Pris Ränteperiod 1 Ränteperiod 2 Ränteperiod 3 Ränteperiod 4 Exempel på priset på börsnoterade Räntebevis:** Exempel 1: Priset är under 100 %. Räntebevisets köpkurs utan upplupen ränta är 97,3 % och det placerade nominella kapitalet euro, dvs. det belopp som placeras är 973 euro. Utöver det belopp som placeras betalar placeraren vid köptidpunkten även den eventuella upplupna räntan. Om det inte inträffar en kredithändelse i det bolag som utgör referenstillgången, återbetalas euro till placeraren på förfallodagen, och utöver det betalas de kvartalsvisa räntorna normalt. På förfallodagen har placeraren därmed dragit nytta av placeringens värdeuppgång och placeringen har således avkastat mer än om köpkursen hade varit 100,0 %. Exempel 2: Priset är över 100 %. Räntebevisets köpkurs utan upplupen ränta är 103,5 % och det placerade nominella kapitalet euro, dvs. det belopp som placeras är euro. Utöver det belopp som placeras betalar placeraren vid köptidpunkten även den eventuella upplupna räntan. Om det inte inträffar en kredithändelse i det bolag som utgör referenstillgången, återbetalas euro till placeraren på förfallodagen, och utöver det betalas räntorna normalt. På förfallodagen lider placeraren alltså förlust på grund av det högre köppriset och således har placeringen avkastat mindre än i en situation där köppriset hade varit 100,0 %. * I exemplet antas att faktorerna (bl.a. kreditrisken och 3 månaders euriborränta) som påverkar priset på räntebeviset förblir oförändrade och att ingen kredithändelse inträffar i referensbolaget. Beskattningen har inte beaktats i exemplet. Uppgifterna är bara exempel och beskriver inte produktens förväntade eller kommande utveckling. ** Uppgifterna är bara exempel och beskriver inte produktens förväntade eller kommande utveckling. I exemplet antas att de faktorer som påverkar priset på räntebeviset (bl. a. kreditrisken och 3 månaders euriborränta) förblir oförändrade och att ingen kredithändelse inträffar i referensbolaget. Beskattningen har inte beaktats i exemplet. 5

6 Räntebevis bundna till enskilda referensbolag Räntebevis bundna till enskilda referensbolag är obligationslån med en löptid på cirka tre eller fem år som Nordea Bank Finland Abp emitterat. Man kan välja mellan referensbolag i olika risk- och avkastningsklasser: Outokumpu Oyj, Stockmann Oyj Abp, Aker ASA, Selcta Group B.V. och ArcelorMittal (bolagen beskrivs närmare på sidorna 7 9). Alla bolag är kända bolag med högre kreditrisk (s.k. high yield-bolag). Avkastningen på Räntebevisen och återbetalningen av kapitalet bestäms utifrån referensbolagets kreditrisk, kredithändelse och återvinningsbelopp. Räntebeviset betalar ut 3 månaders euriborränta som varierar kvartalsvis och en referensbolagsspecifik fast tilläggsränta (under den sista ränteperioden är räntan en månads euriborränta + tilläggsräntan). Räntan är årlig ränta. Tilläggsränta på Räntebevis bundna till enskilda referensbolag: Räntebevis Referenstillgång Årlig ränta* Kreditbetyg** Observationstiden upphör Förfallodag Räntebevis Outokumpu 1/2021 Outokumpu Oyj 3 månaders euriborränta + 3,80 % B (stabila utsikter) Räntebevis Stockmann 1/2021 Stockmann Oyj Abp 3 månaders euriborränta + 2,90 % Räntebevis Aker 1/2021 Aker ASA 3 månaders euriborränta + 3,80 % BB (stabila utsikter) Räntebevis Selecta Group 1/2021 Selecta Group B.V. 3 månaders euriborränta + 4,20 % Räntebevis ArcelorMittal 1/2019 ArcelorMittal 3 månaders euriborränta + 3,60 % B+ (stabila utsikter)/b3 (stabila utsikter) BB (stabila utsikter)/ba1 (negativa utsikter) * noterades 3 månaders euriborränta till -0,067 %. ** Kreditbetygen grundar sig på läget Outokumpu Oyj:s och Aker ASA:s kreditbetyg baserar sig på Nordea Credit Researchs skuggkreditbetyg. De övriga bolagens kreditbetyg baserar sig på Standard & Poor s (det första kreditbetyget i kolumnen) och Moody s kreditbetyg (det senare kreditbetyget i kolumnen). Källor: I fråga om Outokumpu Oyj och Aker ASA Nordea Credit Reseach och i fråga om ArcelorMittal och Selecta Group B.V. Standard & Poor s och Moody s. 6

7 Outokumpu Oyj 6% 7,00 4% 6,00 2% 5,00 0% 4,00-2 % 3,00-4 % 2,00-6 % 1,00-8 % 0, Omsättning (vänstra axel) -10 % Driftsbidragsprocent (högra axel) Skulder/driftsbidrag 30,00 20,00 10,00 0,00 Bolagsbeskrivning: Outokumpu Oyj är ett internationellt bolag som fokuserar på produktion av rostfritt stål. Bolagets produkter är bland annat band, plåt, precisionsband, rör, gängstänger och balkar i olika former. Bolaget har fabriker i Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Outokumpu har över anställda och år uppgick bolagets omsättning till cirka 6,8 miljarder euro. Nordea Credit Researchs skuggkreditbetyg: B/stabila utsikter Affärsrisk/Nordea Credit Research: Svag Finansieringsrisk/Nordea Credit Research: Mycket skuldsatt Faktorer som påverkar affärsrisken: + Stark ställning på marknaden för rostfritt stål + Effektiv produktion - Europafokus - Snävt produktutbud - Branschens cykliska natur Faktorer som påverkar finansieringsrisken: + Förbättrad likviditet och starkare balansräkning - Svag lönsamhet och rätt hög skuldsättning - Bankfinansieringen förfaller 2017, vilket medför en refinansieringsrisk. Omsättning och driftsbidragsprocent 8,00-10, ,00-30,00-40,00-50,00-60,00 Källa: Nordea Credit Research och Bloomberg

8 Stockmann Oyj Abp 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Omsättning (vänstra axel) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1 % -2 % Driftsbidragsprocent (högra axel) Skulder/driftsbidrag 20,00 10,00 0,00-10,00 Bolagsbeskrivning: Stockmann Oyj Abp är ett finländskt företag som specialiserat sig på detaljhandel och som opererar varuhus, modekedjor och näthandel. År uppgick bolagets omsättning till cirka miljoner euro. Nordea Credit Researchs skuggkreditbetyg: Inte tillgängligt. Affärsrisk/Nordea Credit Research: Inte tillgängligt. Finansieringsrisk/Nordea Credit Research: Inte tillgängligt. Faktorer som påverkar affärsrisken: Inte tillgängligt. Faktorer som påverkar finansieringsrisken: Inte tillgängligt. Omsättning och driftsbidragsprocent 2, ,00-30,00-40,00-50,00-60,00-70,00-80,00 Källa: Bloomberg Aker ASA 60 % 8,00 50 % 7,00 40 % 6,00 30 % 5,00 20 % 4,00 10 % 3,00 2,00 0% 1,00-10 % 0, Omsättning (vänstra axel) Driftsbidragsprocent (högra axel) Skulder/driftsbidrag 250,00 200,00 150,00 Bolagsbeskrivning: Aker ASA är ett norskt holdingbolag som har dotterbolag i fiske-, bygg- och teknikbranschen. Bolaget grundades år 1841 i Oslo där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. Aker är verksamt runt om i världen. Nordea Credit Researchs skuggkreditbetyg: BB/stabila utsikter Affärsrisk/Nordea Credit Research: Måttlig Finansieringsrisk/Nordea Credit Research: Betydande Faktorer som påverkar affärsrisken: + Marknadsvärdet på de bolag som Aker ASA förvaltar är betydande. - Beroendet av utdelningen från dotterbolag där Aker ASA är minoritetsägare. - Branschens cykliska karaktär Faktorer som påverkar finansieringsrisken: + Stark balansräkning + Tillräcklig likviditet - Tillväxt genom företagsförvärv - Trycket att öka utdelningen Omsättning och driftsbidragsprocent 9,00 100,00 50,00 0, ,00 Källa: Nordea Credit Research och Bloomberg %

9 Selecta Group B.V. 17 % 0,78 16 % 0,76 16 % 0,74 16 % 0,72 16 % 0,70 16 % 0,68 15 % 0,66 15 % 0,64 15 % Driftsbidragsprocent (högra axel) Skulder/driftsbidrag 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Källa: Standard & Poor s, Moody s och Bloomberg Selecta Group B.V. är inte börsnoterat. Därför är den tillgängliga datan om bolaget snävare än om andra bolag. ArcelorMittal Omsättning och driftsbidragsprocent 80,00 12 % 70,00 10 % 60,00 8% 50,00 40,00 6% 30,00 4% 20,00 2% 10,00 0, Omsättning (vänstra axel) 0% Driftsbidragsprocent (högra axel) Skulder/driftsbidrag 9,00 8,00 7,00 6,00 Bolagsbeskrivning: ArcelorMittal är världens största stålbolag. Bolaget har stålfabriker i 19 länder. Bolagets produktionskapacitet är cirka 115 miljoner ton stål om året. Bolaget har också ett omfattande lager av järnmalm och kokskol samt handelsoch distributionsnät. S&P:s kreditbetyg: BB/stabila utsikter Moody s kreditbetyg: Ba1/negativa utsikter Affärsrisk/S&P: Tillfredsställande Finansieringsrisk/S&P: Aggressiv Faktorer som påverkar affärsrisken: + Stark orderstock i synnerhet inom bilindustrin i Europa + Storleken och den utspridda affärsverksamheten balanserar de risker som beror på branschens cykliska karaktär. - Det låga priset på järnmalm - Svag efterfrågan på stål, vilket påverkar stålets prismarginaler. Faktorer som påverkar finansieringsrisken: + Tillräcklig likviditet - Ganska hög skuldsättning Omsättning (vänstra axel) Bolagsbeskrivning: Selecta Group B.V. grundades Huvudkontoret ligger i Cham i Schweiz. Bolaget tillhandahåller kaffe- och varuautomater och tjänster i anslutning till dessa såsom service och rengöring till kontor, hälsovårdslokaler, skolor, servicestationer, flygplatser samt tåg- och metrostationer runt om i Europa. S&P:s kreditbetyg: B+/stabila utsikter Moody s kreditbetyg: B3/stabila utsikter Affärsrisk/S&P: Måttlig Finansieringsrisk/S&P: Mycket skuldsatt Faktorer som påverkar affärsrisken: + Ledande ställning i Europa + Mångsidigare kundkrets, kanaler och produkter än hos konkurrenter - Hård konkurrens inom branschen Faktorer som påverkar finansieringsrisken: + Lönsamma funktioner som levererar inkomster, låga investeringsbehov och litet behov av driftskapital + Tillräcklig likviditet - Rätt hög skuldsättning Omsättning och driftsbidragsprocent 0,80 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Källa: Standard & Poor s, Moody s och Bloomberg

10 Beräkning av avkastning och återbetalning av kapital i Räntebevis som bundits till enskilda referensbolag På Räntebevis betalas det kvartalsvis 3 månaders euriborränta och en fast tilläggsränta per referensbolag (under den sista ränteperioden är räntan en månads euriborränta + en fast tilläggsränta). Räntan är årlig ränta och eftersom den är bunden till euriborräntan anpassar den sig till det vid var tid rådande ränteläget.* Den fasta til läggsräntan beror på referensbolaget och varierar mellan olika Räntebevis. Referensbolag med högt kreditbetyg ger i allmänhet mindre tilläggsränta medan räntan är större i bolag med sämre kreditbetyg. Eftersom Räntebeviset inte är kapitalskyddat kan det placerade kapitalet helt eller delvis gå förlorat. Om referensbolaget för Räntebeviset inte råkar ut för en kredithändelse under observationsperioden återbetalas hela det nominella kapitalet till placeraren på förfallodagen. Om referensbolaget råkar ut för en kredithändelse under observationsperioden förfaller Räntebeviset i förtid och i stället för det ursprungliga nominella värdet återbetalas ett belopp enligt återbetalningsvärdet till placeraren. Dessutom får placeraren den ränta som upplupit fram till den dag då kredithändelsen fastställdes. Efter en kredithändelse fastställs återbetalningsvärdet marknadsmässigt utgående från värdet på bolagets skuldförbindelser. Återbetalningsvärdet är %. Om återbetalningsvärdet är 0 %, går hela det placerade nominella kapitalet förlorat. Ytterligare uppgifter om kredithändelser och fastställande av återbetalningsvärden finns på sida 13. För konstaterande av kredithändelse kan situationen för referensbolaget även granskas retroaktivt i 60 dagar före den egentliga observationsperiodens början enligt internationell marknadspraxis. Vad avses med en kredithändelse? I samband med Räntebevis avses med kredithändelse att ett referensbolag går i konkurs, råkar ut för allvarlig betalningsstörning eller omläggning av skulder. Närmare bestämt avses med kredithändelser: Konkurs, dvs. insolvens. Allvarlig betalningsstörning, dvs. bolaget har inte kunnat betala sina skulder på minst en miljon US-dollar. Om referensbolaget är en bank eller ett annat finansinstitut, är även en statlig intervention möjlig. Vid en statlig intervention ändras en skuld på minst 10 miljoner US-dollar av statlig myndighet, till exempel genom att man minskar fordringsägarnas rättigheter eller genom tvångsinlösen, överföring eller annat byte av förmånstagare, obligatorisk annullering, ändring eller byte. Omläggning av skulder, dvs. bolaget förhandlar om ett arrangemang som leder till att förmånsrätten blir oförmånligare för fordringsägarna och beloppet av skulderna är minst 10 miljoner US-dollar. Kredithändelsen konstateras enligt marknadsläget och konstaterandet baserar sig på ISDA:s (International Swap and Derivatives Association) senaste definitioner. Observationsperioden är (Observationsperioden för Räntebevis ArcelorMittal är ) * En eventuell negativ 3 månaders euriborränta sänker räntan som betalas till placeraren med en summa som motsvarar den negativa räntan. Placerarens totalränta (3 månaders euriborränta + en bolagsspecifik fast tilläggsränta) är dock alltid minst noll. Under den sista ränteperioden ( , i fråga om ArcelorMittal 1/ ) är referensräntan en månads euriborränta. 10

11 Figuren åskådliggör ränteavkastningen på och återbetalningen av kapitalet i ett Räntebevis som är bundet till ett enskilt referensbolag i en situation där Räntebevisets referensbolag råkar ut för en kredithändelse i mitten av fjärde året. År1 Ränteavkastning kvartalsvis År 2 Ränteavkastning kvartalsvis År 3 Ränteavkastning kvartalsvis År 4 Ränteavkastning kvartalsvis Med en avkastningen enligt återvinningsvärde År 5 Ränteavkastning kvartalsvis + Nominellt kapital Exempel på beräkningen av avkastningen och återbetalningen av kapitalet i Räntebevis som bundits till enskilda referensbolag* Positivt scenario: Det inträffar inte någon kredithändelse referensbolaget Placeringens nominella kapital är euro. Det inträffar inte någon kredithändelse referensbolaget. På det nominella kapitalet betalas kvartalsvis en årlig ränta som består av 3 månaders euriborränta och en fast tilläggsränta. Emittenten återbetalar det ursprungliga nominella kapitalet till placeraren på förfallodagen. Negativt scenario: Referensbolaget råkar ut för en kredithändelse i början av det tredje året Placeringens nominella kapital är euro. På det nominella kapitalet betalas kvartalsvis en årlig ränta som består av 3 månaders euriborränta och en fast tilläggsränta. Detta slutar då referensbolaget i början av det tredje året råkar ut för en kredithändelse. Återbetalningsvärdet fastställs till 40 %. Räntebeviset förfaller i förtid och 40 % av det ursprungliga nominella kapitalet, dvs. 400 euro, återbetalas till placeraren. Räntebetalningen upphör den dag kredithändelsen bekräftats. Sämsta möjliga scenario: Referensbolaget råkar ut för en kredithändelse på emissionsdagen Placeringens nominella kapital är euro. En kredithändelse inträffar i referensbolaget på emissionsdagen och återbetalningsvärdet fastställs till 0 %. Ingen ränta betalas på placeringen och hela det placerade nominella kapitalet går förlorat. * Uppgifterna är exempel och beskriver inte produktens historiska eller förväntade utveckling. Skatter har inte beaktats. Den effektiva avkastningen till placeraren beror dessutom på Räntebevisets försäljningspris som kan vara högre eller lägre än 100 %. 11

12 Risker med Räntebevis Marknadsrisk Räntebevisen är inte kapitalskyddade, dvs. det placerade kapitalet kan delvis eller helt gå förlorat om Räntebevisets referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Om referensbolaget råkar ut för en kredithändelse under observationsperioden förfaller Räntebeviset i förtid och i stället för det ursprungliga nominella kapitalet återbetalas ett belopp enligt återbetalningsvärdet till placeraren. Kredithändelsen konstateras och återbetalningsvärdet fastställs marknadsmässigt och konstaterandet och fastställandet baserar sig på ISDA:s (International Swap and Derivatives Association) senaste definitioner (läs mer på sida 8). Efter en kredithändelse fastställer ISDA eller emittenten marknadsmässigt ett återbetalningsvärde på kreditderivatmarknaden. Återvinningsbeloppet är %. Om återbetalningsvärdet är 0 %, går hela det placerade kapitalet förlorat. Det långsiktiga medeltalet för återbetalningsvärdena under 1982 var ca 45 %.* Vid beslut om placering bör placeraren beakta den totalrisk i placeringsportföljen som referensbolaget och emittenten medför. Ytterligare uppgifter om referensbolag finns på sidorna 7 9. Emittentrisk sina förbindelser. Om emittenten blir insolvent kan placeraren förlora det placerade nominella kapitalet samt den eventuella avkastningen helt eller delvis. Nordea Bank Finland Abp:s kreditbetyg är Aa3 (Moody s, stabila utsikter) och AA- (Standard & Poor s, negativa utsikter). Särskild säkerhet har inte ställts för lånen. Överkursrisk Eventuell överkurs, det vill säga den del av säljkursen som överstiger det nominella värdet, återbetalas inte. Sekundärmarknadsrisk Om placeraren säljer räntebeviset på sekundärmarknaden före förfallodagen kan återköpspriset över- eller understiga det nominella värdet. Nordea Bank Finland Abp erbjuder under normala marknadsförhållanden ett återköpspris då det nominella kapitalet är minst euro. Räntebevis kan handlas på sekundärmarknaden också på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen. Ersättningsfonden för investerarskydd Ersättningsfonden för investerare ersätter inte sådana förluster som beror på obligationens placeringsrisk, såsom emittentens insolvens eller kursförändringar, eller kundens felaktiga placeringsbeslut. Räntebevisen är behäftade med risk avseende emittenten Nordea Bank Finland Abp:s återbetalningsförmåga. Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses risken med att emittenten blir insolvent och inte kan ansvara för * Källa: Moody s Investor Service, Annual Default Study. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen. 12

13 Investment grade High yield Standard & Poor's Moody's Beskrivning av kreditbetyg AAA Aaa Mycket stark AA Aa Stark A A Stark men vissa svagheter BBB Baa Ganska stark men vissa svagheter BB Baa Nöjaktig men vissa svagheter B Baa Betydligt höjd risknivå CCC Caa Spekulativt CC-C Ca Mycket spekulativt D C Betalningsstörning Bedömning av kreditvärdighet Referensbolagens kreditvärdighet kan bedömas med hjälp av kreditbetyg. De viktigaste kreditvärderingsinstituten är Standard & Poor s och Moody s vars kreditbetyg och riskskalor (se nedan) används också i detta marknadsföringsmaterial. MEDELRISK.* Strukturerade placeringsprodukter där återbetalningen av det nominella kapitalet fastställs enligt marknadsutvecklingen, som till exempel referensbolagens aktiekursutveckling eller antalet kredithändelser i referensbolagen samt emittentens återbetalningsförmåga. Den eventuella återbetalningen av det nominella kapitalet täcker inte överkurs eller de kostnader och avgifter som placeraren betalat. Emittentens insolvensrisk beskrivs i denna marknadsföringsbroschyr. Trots riskklassificeringen ska placeraren noggrant sätta sig in i denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och de risker som beskrivs i dem. * Riskklassificeringen baserar sig på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finlands riskskala med tre riskklasser där riskklassificeringen 1 beskriver placeringsprodukter med minsta risk och riskklassificeringen 3 beskriver placeringsprodukter med största risk. 13

14 Specifika uppgifter om Räntebevis Räntebevis Outokumpu 1/2021 Lånenummer och ISIN B160 och FI Referensbolag och kreditbetyg* Outokumpu Oyj (B) Årlig ränta** 3 månaders euriborränta + 3,80 % Räntebevis Stockmann 1/2021 Lånenummer och ISIN B161 och FI Referensbolag och kreditbetyg* Stockmann Oyj Abp (-) Årlig ränta** 3 månaders euriborränta + 2,90 % Räntebevis Aker 1/2021 Lånenummer och ISIN B162 och FI Referensbolag och kreditbetyg* Aker ASA (BB) Årlig ränta** 3 månaders euriborränta + 3,80 % Räntebevis Selecta Group 1/2021 Lånenummer och ISIN B163 och FI Referensbolag och kreditbetyg* Selecta Group B.V. (B+/B3) Årlig ränta** 3 månaders euriborränta + 4,20 % Räntebevis ArcelorMittal 1/2019 Lånenummer och ISIN B164 och FI Referensbolag och kreditbetyg* ArcelorMittal (BB/Ba1) Årlig ränta** 3 månaders euriborränta + 3,60 % * Kreditbetygen grundar sig på läget Outokumpu Oyj:s och Aker ASA:s kreditbetyg baserar sig på Nordea Credit Researchs skuggkredit-betyg. De övriga bolagens kreditbetyg baserar sig på Standard & Poor s (det första kreditbetyget i kolumnen) och Moody s kreditbetyg (det senare kreditbetyget i kolumnen). Källor: I fråga om Outokumpu Oyj och Aker ASA Nordea Credit Reseach och i fråga om ArcelorMittal och Selecta Group B.V. Standard & Poor s och Moody s. ** Under den sista ränteperioden ( , i fråga om ArcelorMittal 1/ ) är referensräntan en månads euriborränta. 3% 14 4%

15 Allmänna uppgifter om Räntebevis som bundits till enskilda referensbolag Förlängd teckningstid: (produkten kan handlas på sekundärmarknaden också efter teckningstiden hos Nordea och på Helsingforsbörsen) Teckningsställen: Räntebevis kan tecknas på Nordea Private Banking, hos Nordeas placeringsexperter, med bankkoderna i Nordea Kundtjänst tfn (lna/msa), i nätbanken på samt på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen. Teckningspris: Rörligt, cirka 100 % (enligt marknadsläget ) Minsta teckning: euro Emission: Emittent: Nordea Bank Finland Abp, kreditbetyg Aa3 (Moody s, stabila utsikter) och AA- (Standard & Poor s, negativa utsikter). Förfallodag: , Räntebevis ArcelorMittal 1/2019:n har sin förfallodag Ränta: På det nominella kapitalet betalas kvartalsvis en ränta som består av 3 månaders euriborränta och en tilläggsränta (under den sista ränteperioden en månads euriborränta och tilläggsränta). Til läggsräntan beror på referensbolaget. Den första ränteperioden börjar och slutar Därefter är ränteperioderna tre månader långa. Den sista ränteperioden börjar och slutar på förfallodagen. (I fråga om Räntebevis ArcelorMittal 1/ ) Räntebetalningsdagarna är kvartalsvis den 20 mars, den 20 juni, den 20 september och den 20 december. Återbetalning av kapital: Emittenten återbetalar det placerade kapitalet på förfallodagen i sin helhet om referensbolaget inte har råkat ut för en kredithändelse under observationsperioden. Det placerade kapitalet kan gå delvis eller helt förlorat, läs mer i punkten Förtida förfall. Emittenten har rätt att sänka det nominella värdet för Räntebeviset efter kredithändelsen i referensbolaget. Eventuell överkurs som har betalats vid placeringstidpunkten återbetalas inte. Räntebeviset är behäftat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Förtida förfall: Räntebeviset förfaller i förtid om referensbolaget för respektive Räntebevis råkar ut för en kredithändelse under observationsperioden. Ränta betalas till placeraren fram till den dag då kredithändelsen fastställdes och i stället för det ursprungliga nominella kapitalet får placeraren ett belopp enligt återbetalningsvärdet. Återbetalningsvärdet är %. Hela det nominella kapitalet går förlorat om återbetalningsvärdet är 0 %. Läs mer om kredithändelser och återbetalningsvärden på sidorna 10 och 12. Observationsperiod: Observationsperioden är och i fråga om Räntebevis ArcelorMittal 1/ För konstaterande av en kredithändelse kan situationen för referensbolaget även granskas retroaktivt i 60 dagar innan den egentliga observationsperiodens början i enlighet med internationell marknadspraxis. Emittenten har också rätt att meddela om en sådan kredithändelse som inträffat under observationsperioden men som emittenten fått kännedom om först efter observationsperioden, dock senast två veckor efter utgången av observationsperioden. Läs mer om kredithändelser på sidorna 10 och 12. Struktureringskostnad: I försäljningspriset ingår det en struktureringskostnad som är 3,0 % (i fråga om Räntebevis ArcelorMittal 1/2019 2,0 %) som motsvarar cirka 0,6 % (i fråga om ArcelorMittal 1/2019 cirka 0,6 %) av de årliga kostnaderna. Struktureringskostnaden baserar sig på värdena av lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen I struktureringskostnaden ingår emittentens alla kostnader för obligationslånet, såsom kostnaderna för emission, licenser, material och marknadsföring. Emittenten tar inte ut separata teckningsprovisioner eller separata förvaringsavgifter för obligationslånet. Sekundärmarknad Nordea Bank Finland Abp noterar under normala marknadsförhållanden ett återköpspris då det nominella kapitalet är minst euro. Återköpspriset kan överstiga eller understiga det nominella värdet. Räntebevis kan handlas på sekundärmarknaden också på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen. Notering: Lånen noteras för offentlig handel på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen. Beskattning: Eventuell avkastning utgör källskattepliktig ränteinkomst för allmänt skattskyldiga fysiska personer i Finland och inhemska dödsbon i enlighet med gällande lagstiftning. Förvaring: Avgiftsfri förvaring i Nordea Bank Finland Abp. Säkerhet: Särskild säkerhet har inte ställts för lånen. Inställd emission: Emittenten har rätt att ställa in emissionen om det ekonomiska läget förändras, lånet inte tecknas i tillfredsställande grad eller om något sådant inträffar som enligt emittentens bedömning kan äventyra emissionen. Obligationslånen B160, B161, B162, B163 och B164 emitteras under Nordea Bank Finland Abp:s obligationsprogram daterat (obligationsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Irland till Finansinspektionen i Finland). Grundprospektet finns på engelska på emittentens webbplats De slutliga villkoren och programprospektet för obligationslånen finns tillgängliga hos säljaren. Den engelska versionen av lånevillkoren är bindande. De andra versionerna är översättningar av lånevillkoren på engelska. Vid eventuella tvister tillämpas lånevillkoren på engelska. ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Markets är Nordea Bank Norge ASA:s, Nordea Bank AB:s (publ), Nordea Bank Finland Abp:s och Nordea Bank Danmark A/S gemensamma namn för Markets-funktionerna. Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation enbart för mottagarens bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta marknadsföringsmaterial är inte en fullständig redogörelse för produkten eller för riskerna i anknytning till den och bör inte behandlas som en sådan eller användas utan mottagarens eget övervägande. Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen. Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand. 15

16 3% 4% Räntebeviset kan tecknas på Nordea Private Banking, hos Nordeas placeringsexperter, med bankkoderna i Nordea Kundtjänst tfn (lna/msa), i nätbanken på samt på listan OMX HEL Structured Products Retail på Helsingforsbörsen.

Räntebevis Marknadsföringsmaterial 06/2018

Räntebevis Marknadsföringsmaterial 06/2018 Räntebevis Marknadsföringsmaterial 06/2018 Stabil ränteavkastning med Räntebevis På grund av den höga risken på aktiemarknaden och den låga räntan på insättningskontona finns det efterfrågan på placeringsprodukter

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 10.11.2016 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B472 Aktiebevis Världen Autocall Teckningstid: 21.11 16.12.2016 Placeringstid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

Skräddarsydda placeringar

Skräddarsydda placeringar MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 9.2.2017 Skräddarsydda placeringar Lösningar enligt marknadsläge B522 Aktiebevis Världen Kupong Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång: Indexen

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B586 Aktiebevis Finska Bolag Kumulativ Kupong Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande tillgång:

Läs mer

5% * Räntebevis. Även över. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial

5% * Räntebevis. Även över. Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar. Marknadsföringsmaterial Marknadsföringsmaterial 21.3.2016 Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis Europa High Yield 7/2021 Teckningsperiod: 31.3 18.12.2016 (Produkten kan handlas på sekundärmarknaden

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.6.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B618 Aktiebevis Europeiska Industribolag Kumulativ Kupong Teckningstid: 26.6 1.9.2017 Löptid: Högst cirka 5 år Underliggande

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B670 Aktiebevis Europa Kumulativ Kupong Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Löptid: Högst cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.6.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B617 Aktiebevis Frankrike och Tyskland Kraft Teckningstid: 22.6. 1.9.2017 Löptid: Cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar

Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Marknadsföringsmaterial 21.3.2016 Räntebevis Möjlighet till bättre avkastning än på insättningar Räntebevis Nordamerika Investment Grade 7/2023 Teckningsperiod: 31.3. 18.12.2016 Löptid: Cirka 7 år Ränta:

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.3.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på finska bolag B5458 Aktieobligation Finland Teckningstid: 3.4. 12.5.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande tillgång:

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B587 Aktiebevis Analysens Topp Kraft Teckningstid: 10.5 16.6.2017 Löptid: Högst cirka 3 år Underliggande tillgång: Tio

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 4.5.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på europeiska bolag B588 Aktieobligation Europeiska Bolag Teckningstid: 15.5. 22.6.2017 Löptid: Cirka 3 år Underliggande

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2016 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på läkemedelsindustrin B518 Aktieobligation Läkemedelsbolag Måttlig Teckningstid: 20.2 31.3.2017 Löptid: Cirka

Läs mer

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden

Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.1.2017 Delvis kapitalskyddade obligationer Avkastningspotential på aktiemarknaden i Norden B485 Aktieobligation Norden Måttlig Teckningstid: 16.1 17.2.2017 Löptid: Cirka 3 år

Läs mer

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 29.12.2016 Räntebevis Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering B487 Räntebevis Europa High Yield 1/ 2022 Teckningstid: 18.1. 19.12.2017 Löptid: Cirka 5 år Underliggande

Läs mer

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 29.12.2016 Räntebevis Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering B486 Räntebevis Nordamerika High Yield 1/ 2022 Teckningstid: 18.1. 19.12.2017 Löptid: Cirka 5 år

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 8.2.2017 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från europeiska aktiemarknaden. B519 Aktieobligation Europeiska

Läs mer

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen

Marknadsföringsmaterial november Räntebevis. Högre risk än madrassen Marknadsföringsmaterial november 2014 Räntebevis Högre risk än madrassen Räntebevis ger möjlighet till hög ränta I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum

Läs mer

Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på ansvariga bolag

Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på ansvariga bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 22.6.2017 Placeringsobligationer Delvis kapitalskyddat placering på ansvariga bolag B616 Aktieobligation ESG Ansvariga Bolag Teckningstid: 26.6. 1.9.2017 Löptid: Cirka tre år Underliggande

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial maj Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial maj 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Placeringsobligationer

Placeringsobligationer MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 7.11.2016 Placeringsobligationer Det nominella kapitalet är skyddat på förfallodagen och det finns avkastningsmöjligheter från asiatiska aktiemarknaden. B466 Aktieobligation Fjärran

Läs mer

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag

Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 Placeringsobligationer Placering med skyddat nominellt kapital i europeiska bolag B671 Aktieobligation Europeiska Bolag ESG Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Placeringstid:

Läs mer

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 29.12.2016 Räntebevis Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering B488 Räntebevis Nordamerika Investment Grade 1/ 2024 Teckningstid: 18.1. 19.12.2017 Löptid: Cirka

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 26.5.2016 Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) Börshandel med flera olika underliggande tillgångar och små handelskostnader Teckningstid: Löpande Underliggande tillgång: Aktier,

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II

Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Kreditkorgsobligation Europa High Yield II Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000062245 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

Danske Bank DDBO FE8B: Finland Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Finland Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Finland Sprinter Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod XS1682437238 Finland Sprinter Finland Sprinter lämpar

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering

Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 29.12.2016 Räntebevis Regelbunden ränteavkastning med en diversifierad placering B489 Räntebevis Europa Investment Grade 1/ 2024 Teckningstid: 18.1. 19.12.2017 Löptid: Cirka 7 år

Läs mer

Räntebevis Regelbunden avkastning

Räntebevis Regelbunden avkastning 5.12.2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Räntebevis Regelbunden avkastning RÄNTEBEVIS BUNDNA TILL ENSKILDA REFERENSBOLAG Försäljningsperiod: 30.12.2014 28.8.2015 Sijoitusaika: Cirka 5 år Ränta: 3 mån. euriborränta

Läs mer

Pohjola Företagsränta Skog III/2014

Pohjola Företagsränta Skog III/2014 FÖRETAGSRÄNTA Pohjola Företagsränta Skog III/2014 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: 25.8 3.10.2014 Fast ränta: 4,5 % per år Referensbolag Stora Enso Oyj (Underliggande tillgång): UPM-Kymmene Oyj

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Kreditbevis. USA High Yield

Kreditbevis. USA High Yield Kreditbevis USA High Yield Marknadsföringsmaterial 04/2018 Produktinformation ALLMÄN INFORMATION Namn Emittent ISIN Börskod Kreditbevis USA High Yield Nordea Bank AB (publ) SE0010324731 NDA 27KU B723 Marknadsplats

Läs mer

Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 FÖRETAGSRÄNTA. Teckningstid:

Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 FÖRETAGSRÄNTA. Teckningstid: FÖRETAGSRÄNTA Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 Emittent: Pohjola Bank Abp Teckningstid: 7.4 16.5.2014 Fast ränta: 5,1 per år Referensbolag Dell (Underliggande tillgång): Fiat SpA Goodyear

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 26 Obligationer Innehåll Vad är en obligation?... 3 Obligationsmarknaden... 3 Företagsobligationer... 3 Risk och avkastning... 3 Kupongobligationer... 4 Yield to maturity... 4 Kupongobligationers ränterisk...

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Kreditbevis Stena AB 5 år STRUKTURERADE PLACERINGAR EXKLUSIVT FÖR SEB PRIVATE BANKING BEVIS

Kreditbevis Stena AB 5 år STRUKTURERADE PLACERINGAR EXKLUSIVT FÖR SEB PRIVATE BANKING BEVIS Kreditbevis Stena AB 5 år Kreditbevis med drygt 5 års löptid och fast årlig kupong på 5,0%* Teckningskurs 100 % Ej kapitalskyddad vid kredithändelse i Stena AB kan hela det investerade kapitalet gå förlorat

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Kreditobligation High Yield

Kreditobligation High Yield Kreditobligation High Yield En icke kapitalskyddad placering med exponering mot kreditmarknaden Teckningstid: 18 oktober 5 november, 2010 Likviddag: 12 november, 2010 M a r k n a d s f ö r i n g s m a

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

OP Företagsränta Amerika V/2016

OP Företagsränta Amerika V/2016 Fast ränta 4,40 % p.a.* MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Företagsränta Amerika V/2016 Emittent: OP Företagsbanken Abp Teckningstid: 24.10 16.12.2016 Löptid: cirka 5 år Underliggande tillgång: Nordamerikanskt

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

OP-Placeringsobligation Bilar II/2017

OP-Placeringsobligation Bilar II/2017 Årlig maximiavkastning 6,26 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP-Placeringsobligation Bilar II/2017 Emittent: Teckningstid: 3.4 12.5.2017 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång: Aktiekorg Avkastningskoefficient:

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 1 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN KREDITRISKCERTIFIKAT FÖRETAG FINLAND som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

Det är skillnad på kredit och kredit

Det är skillnad på kredit och kredit Räntebevis Det är skillnad på kredit och kredit I grafen nedan representeras företagskrediter med den bästa kreditvärdigheten (Investment Grade) av den ljusblå kurvan, medan mer riskfyllda krediter (High

Läs mer

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro

Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Certifikat Kupongcertifikat Norsk Hydro Avseende: Norsk Hydro Med likviddag: 13 oktober 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

OP Placeringsobligation Bilar VII/2016

OP Placeringsobligation Bilar VII/2016 Årlig maximiavkastning 5,80 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Placeringsobligation Bilar VII/2016 Emittenten: Teckningstid: 26.9. 4.11.2016 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång: Aktiekorg Avkastningskoefficient:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Kreditkorgsobligation Europa High Yield III

Kreditkorgsobligation Europa High Yield III Kreditkorgsobligation Europa High Yield III Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod:: FI4000062658 Kreditkorgsobligation Europa High Yield

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp Aktiedeposition VIII/2012 Till underliggande instrument

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 3/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Kreditbevis Stena AB Fast Kupong

Kreditbevis Stena AB Fast Kupong SEB PRIVATE BANKING Kreditbevis Stena AB Fast Kupong Kreditbevis Stena AB Sista teckningsdag: 10 februari 2017 Benämning: SEB1714K Löptid: 5 års löptid Kapitalskydd: Nej Underliggande kredit: Stena AB

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat ( Kupongcertifikat ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 23 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Marknadsföringsmaterial maj Bull & Bear. En placering med möjlighet till daglig hävstång

Marknadsföringsmaterial maj Bull & Bear. En placering med möjlighet till daglig hävstång Marknadsföringsmaterial maj 2017 Bull & Bear En placering med möjlighet till daglig hävstång 1 Bull & Bear En placering med möjlighet till daglig hävstång Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 1/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 1/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Turbo Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 3 juni 2008

Turbo Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 3 juni 2008 www.handelsbanken.fi/warranter Turbo Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 3 juni 2008 Slutliga Villkor - Turbo Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Warranter Avseende: ASSA ABLOY AB, SSAB Svenskt Stål AB Med noteringsdag: 24 april 2008

Warranter Avseende: ASSA ABLOY AB, SSAB Svenskt Stål AB Med noteringsdag: 24 april 2008 www.handelsbanken.se/warranter Warranter Avseende: ASSA ABLOY AB, SSAB Svenskt Stål AB Med noteringsdag: 24 april 2008 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Aktieobligation Europeisk konsumtion - SEB1505E6 Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Europeisk konsumtion - SEB1505E6 Månadsrapport Värderingsdatum: Aktieobligation Europeisk konsumtion - SEB1505E6 Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat WinWin Sverige Avseende: OMXS30 index Med likviddag: 21 maj 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI

AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Danske Bank Abp, www.danskebank.fi Danske Bank Aktieobligation 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod:

Läs mer

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011

Warranter. Avseende: Nokia Oyj. Med noteringsdag: 8 juni 2011 Warranter Avseende: Nokia Oyj Med noteringsdag: 8 juni 2011 Slutliga Villkor - Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 23 mars 2011

Läs mer

OP Placeringsobligation Skog III/2017

OP Placeringsobligation Skog III/2017 Årlig maximiavkastning 6,65 % p.a. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OP Placeringsobligation Skog III/2017 Emittent: OP Företagsbanken Abp Teckningstid: 15.5. 30.6.2017 Löptid: cirka 3 år Underliggande tillgång:

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 4/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 4/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Aktieobligation Sverige - SEB1504S Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Sverige - SEB1504S Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer

STRUKTURERADE INVESTERINGAR

STRUKTURERADE INVESTERINGAR STRUKTURERADE INVESTERINGAR SAMLINGSFOLDER EMISSION 4-216 Emission 4-216 Sista teckningsdag 216-6-29 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 3 Morgan Stanley & Co International

Läs mer

Kreditbevis Nordiska bolag

Kreditbevis Nordiska bolag Kreditbevis Nordiska bolag En placering med rörlig ränta, kopplad till fyra nordiska bolag Sista dag för köp 23 oktober 2011 Marknadsföringsmaterial - oktober 2011 1 Kreditmarknaden just nu De senaste

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

Aktieobligation Private Equity - SEB1110P Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Private Equity - SEB1110P Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer

Certifikat Nordiska Bolag Autocall

Certifikat Nordiska Bolag Autocall Certifikat Nordiska Bolag Autocall Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken A, SSAB Svenskt Stål AB A och Nokia Oyj Med likviddag: 22 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Certifikat ( Kupongcertifikat )

Certifikat ( Kupongcertifikat ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Kupongcertifikat ) Avseende: StatoilHydro ASA Med likviddag: 5 juni 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer