SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren."

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av , publicerade Tilläggsprospekt samt av dessa Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Skulle de Allmänna Villkoren stå i strid med dessa Slutliga Villkor, tillämpas Slutliga Villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet fås genom att läsa Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och Slutliga Villkor finns på webbadressen och fås på adressen Nordea Bank Finland Abp, Treasury och Markets, Aleksis Kivis gata 9, Helsingfors samt på teckningsställena. UPPGIFTER OM LÅNET Typ av lån Lån 4453 Indexlån Jordbruk A och B är ett cirka treårigt masskuldebrevslån där den eventuella avkastningen på skuldebrevet bestäms utgående från utvecklingen av en råvarukorg som består av råvaror som utgår referenstillgångar. Lånet är ett lämpligt placeringsobjekt för sparmedel enligt lagen om långsiktigt sparande. Referenstillgångar är majs, sojaböna och socker. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. Avkastning Investeringens avkastning består av två delar: avkastning och eventuell årlig kupong. På det nominella värdet för lånets varje skuldebrev betalas eventuell avkastning på återbetalningsdagen. Avkastningen betalas om värdeutvecklingen av råvarukorgen är positiv. Vid beräkning av råvarukorgens värdeutveckling beaktas utvecklingen av varje råvara till högst 30 procent. Avkastningen räknas enligt följande: Råvarukorgens värdeutveckling x skuldebrevets nominella värde x avkasningsfaktor. Därutöver betalas på det nominella värdet för lånets varje skuldebrev årligen eventuell årlig kupong, ifall varje råvaras slutvärde på den årliga observationsdagen är minst densamma som ifrågavarande råvaras startvärde. Den eventuella årliga kupongen i Tranch Bas är 3 % och i Tranch Extra 6 %. Om råvarukorgens värdeutveckling är 0 eller negativ, löper ingen avkastning på lånet. Placeraren förlorar då den överkurs som han betalat. 1 Masskuldebrevsprogram som i enlighet med prospektdirektivet notifierats från Sverige till Finansinspektionen i Finland och till motsvarande myndighet i Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Luxemburg.

2 Indexkorgens utveckling 12/ /2010 Utgångsvärdet är indexerat på etthundra procent. Källa: Bloomberg Majs Sojabönor Socker /00 12/02 12/04 12/06 12/08 12/10 Exempel på beräkningen av avkastning: stigande marknad I exemplet nedan betalas inte årlig kupong under det första året, eftersom kursen för en av referenstillgångarna ligger under startvärdet. Efter det andra och tredje året betalas årlig kupong till placeraren, eftersom kursen för alla referenstillgångar ligger högre än startvärdet. Den som placerat i tranchen Bas betalas efter det andra och tredje året årlig kupong på 3 % och på återbetalningsdagen avkastning på 26,7 % utöver det nominella kapitalet. Den som placerat i Tranchen Extra betalas efter det andra och tredje året årlig kupong på 6 % och på återbetalningsdagen avkastning på 61,3 % utöver det nominella kapitalet. Hur den årliga Kupongen bildas Startkurs Råvarans kurs Råvara år 1 Råvara Råvara Råvara Kupong Kupong år 1 Jordbruk Bas Jordbruk Extra Råvarans kurs år Kupong år 2 3 % 6 % Råvarans kurs år Kupong år 3 3 % 6 % Hur den avkastning som betalas på återbetalningsdagen bildas Startkurs Slutkurs Förändring Förändring som bektas vid Råvara % beräkningen av avkastningen Råvara Råvara Råvara Förändring i råvarukorgen Råvarukorgens värdeutveckling 36,7 % enligt lånevillkoren = 26,7% 2

3 Bas Extra Råvarukorgens värdeutveckling enligt lånevillkoren x 26,7 % 26,7 % Avkastningsfaktor Återbetalning av kapital = Förfallo- Avkastning värde p.a. 126,7% 8.2 % 161,3% 15.4 % Exempel på beräkningen av avkastning: stigande marknad I exemplet nedan betalas inte årlig kupong under något år, eftersom kursen för alla referenstillgångar inte ligger minst på startvärdet på de årliga observationsdagarna. Avkastning betalas inte heller på återbetalningsdagen, eftersom råvarukorgens värde sjunkit. Det nominella kapitalet återbetalas till placeraren på återbetalningsdagen. Hur den årliga Kupongen bildas Startkurs Råvarans kurs Råvarans kurs Råvara år 1 år 2 Råvara Råvara Råvara Kupong Kupong år 1 Kupong år 2 Jordbruk Bas Jordbruk Extra Råvarans kurs år Kupong år 3 Hur den avkastning som betalas på återbetalningsdagen bildas Startkurs Slutkurs Förändring Förändring som beaktas vid Råvara % beräkningen av avkastningen Råvara Råvara Råvara Förändring i råvarukorgen Råvarukorgens värdeutveckling -10, enligt lånevillkoren = -13,3% Bas Extra Råvarukorgens värdeutveckling enligt lånevillkoren x -13,3 % -13,3 % Avkastningsfaktor Återbetalning av kapital = Förfallovärde Avkastning p.a. 100,0% ,0% -1.6 % Uppgifterna gäller den tidigare utvecklingen av avkastningen eller värdet. Utgående från den tidigare utvecklingen kan man inte på ett tillförlitligt sätt estimera hur avkastningen eller värdet utvecklas i framtiden. 3

4 Allmänna risker En investering i Lånet är förknippad med vissa risker. Lånet är bland annat behäftat med risk avseende utgivande banks återbetalningsförmåga. Risk gällande utgivande banks återbetalningsförmåga syftar till risken att utgivande bank blir insolvent och inte kan uppfylla sina förpliktelser. Investeraren kan som följd av utgivande banks insolvens förlora det placerade kapitalet samt den möjliga avkastningen helt eller delvis. Eventuella placerare rekommenderas därför att ta del av punkten Riskfaktorer i Grundprospektet. Risker i anslutning till strukturerade skuldebrev Fordringsägarens rätt till avkastning beror på värdeutvecklingen av och värdeutvecklingsstrukturen i råvarukorgen med referenstillgångar. Utöver referenstillgångens kursvariationer kan värdet påverkas av bland annat referenstillgångens volatilitet, marknadsräntan samt av förändringar i emittentens finansieringskostnader. Strukturerade skuldebrevs avkastningsstruktur är ibland komplex, vilket kan göra det besvärligt att jämföra skuldebreven med andra placeringsalternativ. Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter som betyder att till och med små förändringar i referenstillgångarnas utveckling kan ha stor effekt på skuldebrevets värde och avkastning. Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för framtida avkastning. Tillkommande risker Om råvarukorgens utveckling är 0 eller mindre, löper ingen avkastning på lånet. I så fall är lånets nominella värde det belopp som återbetalas och placeraren förlorar då den eventuella överkurs som han betalat. Överkursen är skillnaden mellan teckningspriset och det nominella värdet, om teckningspriset är högre än det nominella värdet. 4

5 LÅNETS SLUTLIGA VILLKOR Utgivande Bank Lån Tranch Nordea Bank Finland Abp. Lånets nummer är Lånet består av en serie som heter Indexlån Jordbruk. Serien består av två Trancher: Bas och Extra. ISIN-kod Indexlån Jordbruk Bas Indexlån Jordbruk Extra 4453 A 4453 B FI FI Teckningsställen Teckningarna bör betalas vid teckning. Teckningsperioden är Utgivande Bank har rätt att förkorta teckningsperioden. Teckningsställen är Nordea Bank Finland Abp:s kontor, Nordea Private Banking, Nordea Kundtjänst med bankkoder tfn (lna/msa) mån fre kl samt nätbanken Lånedatum Återbetalningsdag Lånekapital Återbetalningsbelopp Lånedatum är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Lånedatumet enligt angiven Bankdagskonvention. Återbetalningsdag är Om dagen inte är en Bankdag fastställs Återbetalningsdagen enligt angiven Bankdagskonvention. Lånets uppskattade totala nominella värde är högst euro. Det totala nominella värdet per Tranch är euro. 2 På Återbetalningsdagen återbetalas skuldebrevets nominella värde i sin helhet och eventuell Avkastning till skuldebrevsinnehavaren. Teckningskurs Bas 4453 A: rörlig, cirka 10. Extra 4453 B: rörlig, cirka 105 %. Struktureringskostnad ingår i priset. Se nedan Operationell information och övrig information om lånet. Skuldebrevets valör Valuta Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende Typ av skuldebrev Avkastningsstruktur Referenstillgåg Minimiteckning för Lånet är euro. Skuldebrevets nominella värde är euro. Euro ( EUR ). Skuldebreven har samma förmånsrätt som Utgivande Banks övriga förpliktelser utan säkerhet. Skuldebrev vars nominella kapital återbetalas i sin helhet på Återbetalningsdagen. Eventuell överkurs återbetalas inte. Strukturerat skuldebrev. Investeringens avkastning består av två delar. Ingen ränta löper på skuldebrevens kapital, men på Återbetalningsdagen betalas eventuell Avkastning på det nominella värdet för Lånets varje Skuldebrev. Dessutom betalas en Årlig Kupong ifall varje Referenstillgångs Slutvärde på den årliga Observeringsdagen är minst densamma som Referenstillgångens Startvärde. Följande råvarufuturer är referenstillgångar (tillsammans Råvarukorg ): 2 Det totala nominella värdet uppskattningsvis. Det emitterade totala nominella värdet fastställs

6 Majs (Bloomberg: C 1 Comdty) Sojaböna (Bloomberg: S 1 Comdty) Socker (Bloomberg: SB1 Comdty) Som Referenstillgång används priset för varje råvaras första terminskontrakt. Till följd av handelstekniska orsaker förbehåller Utgivande Bank rätten att använda priset för varje råvaras två första terminskontrakt. Eventuell Årlig Kupong Bas 4453 A: På varje skuldebrevs nominella belopp betalas på den Årliga Betalningsdagen för Kupong en 3 procents kupong ifall varje Referenstillgångs Slutvärde på den Årliga Observationsdagen är minst på samma nivå som Starvärdet. Årliga Observationsdagar , och Extra 4453 B: På varje skuldebrevs nominella belopp betalas på den Årliga Kupongens Betalningsdag en 6 procents kupong ifall varje Referenstillgångs Slutvärde på den Årliga Observationsdagen är minst på samma nivå som Starvärdet. Årliga Betalningsdagar för Kuppong Avkastning på Återbetalningsdagen , och Eventuell Avkastning betalas på skuldebrevets nominella värde på Återbetalningsdagen med beaktande av Avkastningsfaktorn. Avkastningen är det större av nedan nämnda alternativ: eller noll. Avkastningsfaktor Tranch Bas: 10 Tranch Extra: 23 Värdeutveck- Råvarukorgens ling Råvarukorgens Värdeutveckling x Skuldebrevets nominella värde x Avkastningsfaktor Respektive Referenstillgångs vikt multiplicerat med Värdeutvecklingen av Referenstillgång. Den enskilda Referenstillgångens positiva maximiavkastning kan dock högst vara 3. Referenstillgångens vikt Varje Referenstillgångs vikt i korgen är 1/3. Värdeutvecklingen av Referenstillgång Startvärde Startdag Stängningsvärde Stängningsdag (Slutvärde - Startvärde) / Starvärde Stängningsvärde för Referenstillgång såsom den fastställs av Utgivande Bank på Startdagen. Startdag är Om dagen inte är en Börsdag, fastställs Startdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beaktande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Värdet av Referenstillgången såsom det fastställs av Utgivande Bank på Start- Årlig Observations- och Stängningsdagen vid den tidpunkt då Referenstillgångens officiella stängningsvärde offentliggörs. Stängningsdag är Om en eller flera av dessa dagar inte är en Börsdag, fastställs Stängningsdagen enligt Börsdagskonventionen, dock med beak- 6

7 tande av eventuella avvikelser på grund av Marknadsavbrott. Börsdag Bankdag Bankdagskonvention Börsdagskonvention Börs Options- eller terminsbörs Marknadsavbrott Med Börsdag avses dag då värdet på alla Referenstillgångar i Råvarukorgen offentliggörs och då handel enligt Utgivande Banks bedömning kan bedrivas på relevant Options- eller terminsbörs, eller ifall av Marknadsavbrott borde ha offentliggjorts eller handel borde ha bedrivits enligt Utgivande Banks bedömning. Med Bankdag avses dag då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då Europeiska centralbankens TARGET-system är öppet. Efterföljande Bankdag. Efterföljande Börsdag. Med Börs avses börs där värdet av Referenstillgången offentliggörs och/eller där futurkontrakt för råvaran som utgör Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning i huvudsak handlas eller annan ersättande börs. Med Options- eller terminsbörs avses (i tillämpliga delar) börs där optioner och terminer avseende Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning huvudsakligen handlas. Marknadsavbrott avseende Referenstillgång betyder att något av följande, enligt Utgivande Banks bedömning, inträffar: i. Referenstillgångens notering, sammansättning, beräkning eller publicering saknas, är otillgänglig eller noteringen av den upphör; eller ii. iii. iv. notering, sammansättning, beräkning eller publicering av värdet av Referenstillgången saknas, är otillgänglig eller har avslutats; eller relevant Börs är inte öppen för handel under sin normala öppettid; eller handeln med Referenstillgångar upphör eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller v. marknadsaktörernas möjlighet att handla med Referenstillgång eller med en väsentlig del av den eller med options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgång avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse; eller vi. vii. viii. beräkningssättet för Referenstillgångens värde förändras väsentligt; eller innehållet, sammansättningen eller uppbyggnaden av Referenstillgången eller options- eller terminskontrakt relaterade till Referenstillgången förändras väsentligt; eller de skattestadganden som gäller Referenstillgången eller skattestadganden som gäller beräkningen av Referenstillgångens skatt träder i kraft, ändras eller upphävs efter Startdagen, om Startvärde av denna orsak förändras jämförbart med vad det skulle ha varit ifall skattestadganden inte trätt ikraft, ändrats eller upphävts. Om Marknadsavbrott enligt Utgivande Banks bedömning föreligger på Start-, Årlig Observations- eller Stängningsdag ska sådan Start-, Årlig Observations, 7

8 eller Stängningsdag för fastställande av Start-, Slut- och/eller Stängningsvärde vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott inte föreligger. Utgivande Bank kan fastställa eller ersätta Start-, Slut- och/eller Stängningsvärde även på annat sätt som det anser skäligt. Om Marknadsavbrott dock föreligger på de fem Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start-, Årliga Observations eller Stängningsdagen ska sådan femte Börsdag anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av om Marknadsavbrott föreligger. Utgivande Bank ska då fastställa den Start-, Slut- och/eller Stängningsvärde som används vid beräkningen av värdeutveckling i enlighet med Allmänna villkor och Slutliga Villkor. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och ändringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott. Korrigering Ändrad beräkning Ifall Referenstillgångens officiella Stängningsvärde justeras inom 30 dagar från dess ursprungliga publicering och sådant värde använts för att fastställa Start-, Slut- eller Stängningsvärde äger Utgivande Bank rätt att göra motsvarande justering. Om sammansättningen av en Referenstillgång ändras väsentligt eller om värdet av Referenstillgången inte längre beräknas eller offentliggörs, ska Utgivande Bank vid beräkningen av Värdeutvecklingen ersätta Referenstillgången med ett jämförbart alternativ. Om värdet på en sådan Ersättande Referenstillgång enligt Utgivande Banks bedömning inte beräknas eller offentliggörs, eller om beräkningen av en sådan Referenstillgång eller dess värde enligt Utgivande Banks bedömning förändras väsentligt, har Utgivande Bank rätt att göra sådana justeringar i beräkningen som Utgivande Bank anser nödvändiga. Den ersättande beräkningen ska avspegla och grunda sig på hur Referenstillgången tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en förtida beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen. Då Utgivande Bank fastställt avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Kapitalet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har i samband med Ändrad beräkning rätt att ändra Slutliga Villkor på det sätt som Utgivande Bank anser nödvändigt. Ersättande Referenstillgång Ändring i lag Ersätter Referenstillgången enligt Utgivande Banks bedömning under de förutsättningar som nämns i dessa Slutliga Villkor från den tidpunkt som Utgivande Bank fastställer. Skulle det på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma eller på grund av moratorium, valutarestriktion, embargo, blockad eller bojkott av centralbank, svenska eller finska staten eller övernationell sammanslutning som Förenta Nationerna eller Europeiska unionen, enligt Utgivande Banks bedömning bli olagligt, väsentligt svårare än tidigare eller synnerligen skadligt för Utgivande Banks anseende att emittera eller inneha Strukturerade MTNskuldebrev, eller om det för Utgivande Bank eller någon annan skulle bli olagligt eller väsentligt svårare eller för Utgivande Banks anseende synnerligen skadligt att inneha, förvärva eller avyttra Referenstillgången eller ett med Referenstillgången jämförbart derivatinstrument som kan användas vid hantering av Utgivande Banks risk avseende Lånet (exempelvis aktie som utgör en del av Referenstillgången), kan Utgivande Bank besluta att Referenstillgången ersätts med en Ersättande Referenstillgång, eller alternativt att Avkastningen justeras. 8

9 Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, kan Utgivande Bank göra en beräkning av avkastningen och fastställa avkastningen i förtid. Sådan förtida beräkning måste basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla de tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ändring i lag. Ökade riskhanteringskostnader Skulle Utgivande Banks kostnader eller riskhanteringskostnader för innehav, förvärvande eller försäljning av Referenstillgång på grund av ändring i lag, förordning, författning eller liknande eller på grund av ändring i myndighetsbeslut eller ändrad tillämpning av desamma, enligt Utgivande Banks bedömning öka väsentligt kan Utgivande Bank besluta att Referenstillgången ersätts med en Ersättande Referenstillgång. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Sådan förtida beräkning måste basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank ska göra samtliga tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Ökade riskhanteringskostnader. Riskhanteringsstörning Utgivande Bank måste i syfte att hantera risker ha möjlighet att inneha, besitta, förvärva, återetablera, ersätta, upplösa och sälja Referenstillgång eller en del av Referenstillgång, ingå avtal avseende Referenstillgång samt göra placeringar i anslutning till Referenstillgång. Om Utgivande Bank enligt egen bedömning inte har möjlighet att vidta ovannämnda åtgärder eller om det blir väsentligt mycket svårare än tidigare att vidta dem, trots att handlingar som rimligen kan förutsättas har genomförts, får Utgivande Bank besluta att Referenstillgång ska ersättas med en Ersättande Referenstillgång. Om Utgivande Bank bedömer att det inte skulle ge ett skäligt resultat att ersätta Referenstillgången eller ändra beräkningen, får Utgivande Bank göra en förtida beräkning av Avkastningen och fastställa Avkastningen. Sådan förtida beräkning måste basera sig på Referenstillgångens senast publicerade värde. Då Utgivande Bank fastställt Avkastningen ska Utgivande Bank informera Fordringsägarna om Avkastningens storlek och till vilken räntesats Lånet löper i fortsättningen. Utgivande Bank ska betala marknadsmässig ränta på Återbetalningsbeloppet. Återbetalningsbeloppet och den upplupna räntan betalas på Återbetalningsdagen. Utgivande Bank har rätt att göra alla tillägg och justeringar i Slutliga Villkor som Utgivande Bank anser vara nödvändiga i samband med Riskhanteringsstörning. 9

10 Övriga Villkor Registrering av värdeandelar Fordringsägarens samtycke till att lämna uppgifter om sig själv Andrahandsmarknad Tillämplig lag På detta Lån tillämpas ändringarna i bilaga 1 till Allmänna Villkor till den del det är fråga om skuldebrev på vilka finsk lag tillämpas. Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den tredje Bankdagen efter teckningsperiodens utgång enligt lagen om värdeandelssystemet och värdeandelskonton samt Euroclear Finland Ab:s ( EFi ) regler och bestämmelser. Värdeandelarna kan fritt överlåtas först efter att de registrerats på värdeandelskontot. Uppgifter om Fordringsägarna underlyder EFi:s sekretess och står således inte till Utgivande Banks förfogande utan Fordringsägarens samtycke. Fordringsägaren ger sitt samtycke till att Utgivande Bank har rätt att få och att EFi har rätt att på Utgivande Banks begäran och i syfte att ge meddelanden om Skuldebrevet lämna uppgifter om Fordringsägaren, inklusive Fordringsägarens namn, kontaktuppgifter och eventuellt företagsregistreringsnummer. Nordea Bank Finland Abp noterar ett återköpspris i normalt marknadsläge. Återköpspriset kan överstiga eller understiga Lånets nominella värde. Finsk lag ANSVAR Utgivande Bank bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalningar. Helsingfors, NORDEA BANK FINLAND ABP 10

11 OPERATIONELL INFORMATION OCH ÖVRIG INFORMATION OM LÅNET Utgivande Bank Erbjudande Clearing Börsnotering PS-avtal Kostnader Struktureringskostnad Finansieringsnivå Inställd emission Beskattning Nordea Bank Finland Abp. Offentligt erbjudande. Euroclear Finland Ab. Ansökan om notering av skuldebreven lämnas till till Nasdaq OMX Helsinki Oy om teckningsbeloppet uppgår till minst euro. Enligt lagen om långsiktigt sparande kan Lånet användas som placeringsobjekt för sparmedel i PS-avtal. Uppskattade kostnader är: EFi 5000 euro samt ansökan till Nasdaq OMX Helsinki Oy 4000 euro. Lånets struktureringskostnad baserar sig på värdena av Lånets ränte- och derivatplaceringar på värderingsdagen Den årliga struktureringskostnaden är 0,9 %, vilket betyder en totalkostnad på ca 2,7 %. Struktureringskostnaden fastställs skilt för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Utgivande Banks kostnader för Lånet, som till exempel emissionskostnader samt kostnader för licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Utgivande Bank tar inte ut separata teckningsprovisioner eller separata förvaringsavgifter för Lånet. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader bör placeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. Vid beräkning av nollkupongsplacering används 3 månaders euribor med tillägg för 0,40 procentenheter som räntenivå. Utgivande Bank förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om 1) marknadsläget ändras, 2) teckningsaktiviteten är låg (under 2 miljoner euro) ELLER 3) om någonting sådant sker som enligt Utgivande Banks bedömning kan äventyra emissionen. Vid inställd emission återbetalas samtliga inbetalda belopp. Vid inställd emission betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas. Enligt gällande lag utgör den avkastning som betalas på ett i Finland till allmänheten emitterat masskuldebrevslån inkomst enligt lagen om källskatt på ränteinkomst för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person och för ett inhemskt dödsbo. Den avkastning som erhålls genom handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen. Avkastningen utgör normal skattepliktig inkomst för organisationer och koncerner med de undantag som gäller för allmännyttiga samfunds skattefrihet. Denna beskrivning innehåller inte skatterådgivning. Beskrivningen är inte uttömmande utan den är avsedd som allmän information om vissa gällande regler. Fordringsägare ska själv bedöma de eventuella skattekonsekvenserna och därvid rådfråga skatterådgivare. 11

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4425 Indexlån Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION INFLATIONSSKYDD emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4692 emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet av den 4 maj

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1

SLUTLIGA VILLKOR. lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4802 Indexbevis Finland emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för MTN-programmet

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3611 Kupongobligation Amerikanska Bolag under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3314 A och B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3314 A och B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3564 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3564 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3564 Kupongobligation Svenska Bolag under Nordea Bank (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3323. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3323. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3323 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29 maj 2009

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3286 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3286 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3353 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3353 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3352 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3352 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3652 Kupongobligation Svenska Bolag under Nordea Bank (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3642 Kupongobligation Svenska Bolag one touch under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3340 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3340 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 25

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3316 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 29 maj 2009

Läs mer

POHJOLA ELOBLIGATION IV/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ELOBLIGATION IV/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ELOBLIGATION IV/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3752 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3752 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3752 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS014 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1278 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1324 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

POHJOLA NORDSJÖOLJA VIII/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDSJÖOLJA VIII/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDSJÖOLJA VIII/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR V/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR V/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR V/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR UPPGIFTER OM LÅNET

SLUTLIGA VILLKOR UPPGIFTER OM LÅNET SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4719 Kreditbevis High Yield Europa emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1220 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1147 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 1 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN KREDITRISKCERTIFIKAT FÖRETAG FINLAND som emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR SPIS ORDLISTA VERSION 7-2018-01-24 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Denna ordlista utgör ett hjälpmedel för att investerare på ett enklare sätt ska kunna jämföra

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B670 Aktiebevis Europa Kumulativ Kupong Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Löptid: Högst cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer