149 Svar på motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter (KSKF/2019:413)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "149 Svar på motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter (KSKF/2019:413)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 149 Svar på motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter (KSKF/2019:413) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Kim Fredriksson reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion Installera individuella vattenmätare Kfast:s lägenheter. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019, 259. Yttrande har inhämtats från Eskilstuna Kommunföretag AB, styrelsens beslut den 22 april 2020, 12. Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser med sitt yttrande att motionen är besvarad. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet, daterat den 13 augusti Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret anser att Eskilstuna Kommunfastigheter AB arbetar målmedvetet för att införa individuell varmvattenmätning i sina lägenheter i nyproduktion och i det befintliga lägenhetsbeståndet. Sammantaget anser kommunledningskontoret att Eskilstuna Kommunföretag AB inser vikten av att mäta tappvarmvatten i varje lägenhet, och följer det beslutade regelverket. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad. Yrkanden Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad. Stefan Krstics (L) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Motion om att installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter När det kommunalt ägda fastighetsbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB producerar nya lägenheter installeras vattenmätare för varje enskild lägenhet. Det är bra. Dock så har bolaget ett stort antal äldre lägenheter som saknar individuell mätning. När man beaktar de positiva effekterna som minskat slitage, minskad miljöpåverkan och mer rättvist system så bör man i de fall det anses ekonomiskt försvarbart installera sådana mätare även i det äldre lägenhetsbeståndet. Kommunfastigheter har av goda skäl riktlinjer för hur många personer som får bo i varje lägenhet i förhållande till dess storlek. Det är enligt Sverigedemokraterna viktigt att dessa riktlinjer upprätthålls och att installera individuell mätning av varmvattenförbrukningen är ett steg i detta. Om det bor för många personer i en lägenhet så slits den på ett sätt som den inte är byggd för. Det bildas fukt och mögel som gör att de boende kan bli sjuka. En ökad medvetenhet kring vår förbrukning kan leda till en bättre hushållning av våra resurser och få en minskad påverkan på miljön. Det är också en rättvisefråga där ett eventuellt slösaktigt beteende kostar och där sparsamhet premieras. Med anledning av detta yrkar vi: Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. För Sverigedemokraterna Eskilstuna Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho

4 Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Miljö- och Samhällsbyggnad KSKF/2019:413 Handlingsnummer 2487 Bengt Karlsson (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion Installera individuella vattenmätare Kfast:s lägenheter. Motionären yrkar på följande: Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige den 21 november 2019, 259, och yttrande har inhämtats från Eskilstuna Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s yttrande Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli Förordningen berör regelverket för individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnationer. IMD av varmvatten ska införas vid ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer, det måste dock bedömas som kostnadseffektivt. Det som påverkar kostnaden för individuell mätning och debitering av tappvarmvatten är bland annat: Vi gör Eskilstuna tillsammans

5 Eskilstuna kommun (2) - Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms antal stammar. Ofta är det 2-3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuellt extra toalett. - Placering/tillgänglighet - Administration bör sjunka när det är större bestånd som renoveras. Tillsammans bildar det grund för bedömning av kostnadseffektivitet. Det behövs dock rutiner/riktlinjer för bedömning av kostnadseffektivt. Branschorganisationen Sveriges allmännytta (före detta SABO) arbetar med stödmaterial. Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att följa förordningen om att installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där de anser det kostnadseffektivt och, inte får för stor påverkan för hyresgästerna i form av gällande hyresförändringar. Detta innebär individuell mätning och debitering av tappvarmvatten kommer införas succesivt i de flesta lägenheterna i takt med att beståndet renoveras. Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser därmed att motionen är besvarad. Kommunledningskontoret bedömning Kommunledningskontoret anser att Eskilstuna Kommunfastigheter AB arbetar målmedvetet för att införa individuell varmvattenmätning i sina lägenheter i nyproduktion och i det befintliga lägenhetsbeståndet. Sammantaget anser kommunledningskontoret att Eskilstuna Kommunföretag AB inser vikten av att mäta tappvarmvatten i varje lägenhet, och följer det beslutade regelverket. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tommy Malm Kommundirektör Rickard Ålund Fastighets- och exploateringschef Beslutshandlingar: Tjänsteskrivelse - Svar på motion- Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter Eskilstuna Kommunföretag ABs beslut Remiss av motion Installera individuella vattenmätare i Kommunfastigheters lägenheter Motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter - inlämnad av SD Beslutet skickas till: Eskilstuna Kommunföretag AB Vi gör Eskilstuna tillsammans

6 Protokollsutdrag Eskilstuna Kommunföretag AB ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB Sammanträdesdatum Styrelsesammanträde 4/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Remiss av motion Installera individuella vattenmätare i Kommunfastigheters lägenheter Dnr 2020:015 Styrelsen beslutade att godkänna kommunföretags yttrande, samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun. Tobias Gustafsson yrkade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Efter omröstning beslutar styrelsen i enlighet med liggande förslag. Tobias Gustafsson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion - Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Med det remissvar/förslag till åtgärd som Eskilstuna Kommunfastigheter AB inlämnat nedan anser styrelsen därmed motionen besvarad. Nedan redovisas yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade att godkänna nedanstående yttrande, samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter.

7 Motionärerna yrkar på följande: - att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Bakgrund Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell Mätning och Debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli Förordningen berör regelverket för IMD av värme i vissa flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnader. Gällande IMD av varmvatten gäller det för ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer. Dock behöver det anses kostnadseffektivt. Det som påverkar kostnaden för IMD tappvarmvatten är bland annat: - Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms av antalet stammar. Ofta 2 3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuell extra toalett. - Placering/tillgänglighet. - Administration borde pga. storskalighet sjunka i kr/lgh när vi installerar mera. Rutiner behövs kring när vi kan åberopa att det inte är kostnadseffektivt, SABO arbetar med stödmaterial. På sikt blir det en hel del drifts- och underhållskostnader pga. fel och mätare som ska bytas ut. Enligt Boverkets utredning 2018:18 är det generellt inte lönsamt att installera IMD för tappvarmvatten i befintligt bestånd. Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s förslag till åtgärd: Kfast kommer att följa förordningen om att Installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där vi anser det kostnadseffektivt. Succesivt kommer vi då få mätning i de flesta lägenheterna.

8 Eskilstuna Kommunföretag AB Datum 1(2) Hassan Eftekhari Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB Missiv Installera individuella vattenmätare i Kfast s lägenheter Förslag till beslut Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB föreslås besluta: att godkänna kommunföretags yttrande samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun. Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion - Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Med det remissvar/förslag till åtgärd som Eskilstuna Kommunfastigheter AB inlämnat nedan anser styrelsen därmed att motionen besvarad. Nedan redovisas yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade att godkänna nedanstående yttrande samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter. Motionärerna yrkar på följande: - Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Bakgrund Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell Mätning och Debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli Förordningen berör regelverket för IMD av värme i vissa flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnader.

9 Eskilstuna Kommunföretag AB Datum 2(2) Hassan Eftekhari Gällande IMD av varmvatten gäller det för ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer. Dock behöver det anses kostnadseffektivt. Det som påverkar kostnaden för IMD tappvarmvatten är bland annat: - Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms av antalet stammar. Ofta 2 3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuell extra toalett. - Placering/tillgänglighet. - Administration borde pga. storskalighet sjunka i kr/lgh när vi installerar mera. Rutiner behövs kring när vi kan åberopa att det inte är kostnadseffektivt, SABO arbetar med stödmaterial. På sikt blir det en hel del drifts- och underhållskostnader pga. fel och mätare som ska bytas ut. Enligt Boverkets utredning 2018:18 är det generellt inte lönsamt att installera IMD för tappvarmvatten i befintligt bestånd. Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s förslag till åtgärd: Kfast kommer att följa förordningen om att Installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där vi anser det kostnadseffektivt. Succesivt kommer vi då få mätning i de flesta lägenheterna. Eskilstuna Kommunföretag AB Tommy Malm

10 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 259 Motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter - inlämnad av SD (KSKF/2019:413) Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter. Motionärerna yrkar på följande: Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vi gör Eskilstuna tillsammans Justerandes sign Utdragsbestyrkande

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443)

107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(3) 107 Svar på motion Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden (KSKF/2018:443) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517)

80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(3) 80 Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser (KSKF/2017:517) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225)

340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 340 Svar på motion - Snöfria gator (KSKF/2017:225) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Kim Fredriksson

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 44 Svar på motion Upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna (KSKF/2018:174) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-01-29 Sida 1(2) 24 Svar på motion Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för kommunkoncernens finansverksamhet (KSKF/2018:221)

Läs mer

344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332)

344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 344 Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+ (KSKF/2017:332) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser

Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser Kommunstyrelsen 2018-03-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2017:517 Birgitta Berg 016-710 18 33 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser

Läs mer

Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden

Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas utsatta områden Kommunstyrelsen 2019-03-11 1 (3) Kommunledningskontoret Ledningsstab Lars-Anders Tranefors 016-710 46 27 KSKF/2018:443 Kommunstyrelsen Svar på motion - Inför trygghetsbelysning och kaosbelysning i Eskilstunas

Läs mer

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326)

69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(2) 69 Svar på motion Bättre koll på bilköerna (KSKF/2018:326) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan

Läs mer

Svar på motion - Fria bussresor dygnet runt för 65+

Svar på motion - Fria bussresor dygnet runt för 65+ Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017:332 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Fria bussresor dygnet runt för 65+ Förslag till

Läs mer

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330)

269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 269 Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag (KSKF/2017:330) Beslut Förslag till

Läs mer

242 Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Eskilstuna (KSKF/2018:93)

242 Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Eskilstuna (KSKF/2018:93) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(2) 242 Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Eskilstuna (KSKF/2018:93) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb Kommunstyrelsen 2017-10-06 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/2017:269 Valentina Andic 016-710 74 54 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb

Läs mer

Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp

Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp Kommunstyrelsen 2018-10-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:94 Anna-Maarit Tirkkonen 016-710 24 28 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna

Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2019-02-26 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:174 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på motion upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna

Läs mer

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460)

70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(3) 70 Svar på motion - Förändra budgetprocessen (KSKF/2018:460) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L)

Läs mer

Svar på motion Bättre koll på bilköerna

Svar på motion Bättre koll på bilköerna Kommunstyrelsen 2019-02-28 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:326 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion Bättre koll på bilköerna Förslag till beslut Förslag

Läs mer

68 Svar på motion Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag (KSKF/2018:177)

68 Svar på motion Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag (KSKF/2018:177) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-26 Sida 1(2) 68 Svar på motion Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag (KSKF/2018:177) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

Svar på motion Snöfria gator

Svar på motion Snöfria gator Kommunstyrelsen 2017-10-31 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:225 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Snöfria gator Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

94 Extra ärende - Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 (KSKF/2018:150)

94 Extra ärende - Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 (KSKF/2018:150) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 94 Extra ärende - Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 (KSKF/2018:150) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

172 Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat (KSKF/2016:613)

172 Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat (KSKF/2016:613) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-09-05 Sida 1(2) 172 Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat (KSKF/2016:613) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

111 Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder (KSKF/2016:502)

111 Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder (KSKF/2016:502) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(2) 111 Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder (KSKF/2016:502) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar motion om att inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag

Svar motion om att inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag Kommunstyrelsen 2019-03-06 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:177 Monica Hed Johansson 016-710 44 10 1 (3) Kommunstyrelsen Svar motion om att inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag

Läs mer

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441)

105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(2) 105 Svar på motion - Inför ordningsbetyg i skolan (KSKF/2018:441) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Deltar ej

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande

Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:433 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393)

20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 20 Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna (KSKF/2017:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268)

342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 342 Svar på motion Extern utredning om skolans resultat (KSKF/2017:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255)

341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 341 Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost (KSKF/2017:255) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles.

Läs mer

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86)

40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-10-26 Sida 1(2) 40 Svar på motion - Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad.

Läs mer

28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86)

28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86) Kommunstyrelsen 2019-01-29 1(3) 28 Svar på motion Enkla jobb (KSKF/2018:86) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Stefan Krstic (L) reserverar sig emot beslutet

Läs mer

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269)

270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(2) 270 Svar på motion Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb (KSKF/2017:269) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Ärendebeskrivning

Läs mer

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278)

106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(3) 106 Svar på motion Inför trygghetsvakter i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:278) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162)

243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(3) 243 Svar på motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna (KSKF/2018:162) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433)

78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Kommunstyrelsen 2017-04-11 1(2) 78 Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande (KSKF/2016:433) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder

Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Kommunstyrelsen 2017-04-07 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:502 Karin Israelsson, 016 710 39 38 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder Förslag

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92)

248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-11-06 Sida 1(2) 248 Svar på motion om att genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna (KSKF/2018:92) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96)

85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 85 Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige (KSKF/2018:96) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisning

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572)

82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(2) 82 Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram (KSKF/2017:572) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277)

343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Kommunstyrelsen 2017-11-28 1(2) 343 Svar på motion Trafikinfarkt - framtida lösningar? (KSKF/2017:277) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras besvarad. Reservation Lotta Jonsson (KD)

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017

Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden

Läs mer

18 Svar på motion om avloppshantering för campingfordon (KSKF/2017:253)

18 Svar på motion om avloppshantering för campingfordon (KSKF/2017:253) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(2) 18 Svar på motion om avloppshantering för campingfordon (KSKF/2017:253) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen förklaras

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(3) 49 Svar på motion Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal (KSKF/2018:270)

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448)

144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-30 Sida 1(4) 144 Svar på motion - Inför trygghetsväktare (KSKF/2016:448) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen avslås. 2. får till uppdrag att under

Läs mer

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(3) 346 Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna kommun (KSKF/2017:364)

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Svar på motion Bättre kapacitet i rondeller

Svar på motion Bättre kapacitet i rondeller Kommunstyrelsen 2019-05-03 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:103 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Bättre kapacitet i rondeller Förslag till beslut Förslag

Läs mer

17 Svar på motion om att få fler bilpooler att etablera sig i Eskilstuna (KSKF/2017:328)

17 Svar på motion om att få fler bilpooler att etablera sig i Eskilstuna (KSKF/2017:328) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(4) 17 Svar på motion om att få fler bilpooler att etablera sig i Eskilstuna (KSKF/2017:328) Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656)

108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(2) 108 Svar på motion - Vita linjer längs promenadstråk i parker (KSKF/2017:656) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564)

80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 80 Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KSKF/2016:564) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240)

174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-09-11 Sida 1(2) 174 Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan (KSKF/2018:240) Beslut Förslag

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305)

46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 46 Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng (KSKF/2018:305) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola

Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Kommunstyrelsen 2019-02-06 Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad KSKF/2018:331 Torsten Gustafsson 016-710 51 75 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion - Bygg ut Mesta skola Förslag till beslut

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159)

99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(1) 99 Svar på revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2017 (KSKF/2018:159) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Yttrande över

Läs mer

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268)

51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-03-05 Sida 1(2) 51 Svar på motion Låt startups lösa kommunens problem (KSKF/2018:268) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion om att få fler bilpooler till Eskilstuna

Svar på motion om att få fler bilpooler till Eskilstuna Kommunstyrelsen 2018-01-12 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:328 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att få fler bilpooler till Eskilstuna Förslag

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555)

84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-04-10 Sida 1(1) 84 Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller pengar (KSKF/2017:555) Beslut Förslag till

Läs mer

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget bifalles. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 76 Svar på medborgarförslag - Förse personalen på servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins som visar vilka språk de kan

Läs mer

Svar på motion- Kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng

Svar på motion- Kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng Kommunstyrelsen 2018-02-08 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2018:305 Eva Carlsson 016-710 20 87 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion- Kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng Förslag till beslut

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen 2017-11-07 1(3) 271 Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor (KSKF/2016:623)

Läs mer

Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park

Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park Kommunstyrelsen 2017-10-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:259 Lars Wiklund 016-710 10 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ge Eskilstuna en ätbar park Förslag till

Läs mer

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen 2017-03-13 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:564 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 61 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer

4 Annonsering och podcastsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KSKF/2018:30)

4 Annonsering och podcastsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KSKF/2018:30) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(3) 4 Annonsering och podcastsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KSKF/2018:30) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Annons

Läs mer

107 Svar på motion Upprätta en ambitiös strategi för hur Eskilstuna kommun ska få en väl fungerande laddinfrastruktur (KSKF/2017:581)

107 Svar på motion Upprätta en ambitiös strategi för hur Eskilstuna kommun ska få en väl fungerande laddinfrastruktur (KSKF/2017:581) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-05-08 Sida 1(2) 107 Svar på motion Upprätta en ambitiös strategi för hur Eskilstuna kommun ska få en väl fungerande laddinfrastruktur (KSKF/2017:581)

Läs mer

51 Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund (KSKF/2016:407)

51 Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund (KSKF/2016:407) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(1) 51 Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund (KSKF/2016:407) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471)

38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) 1(3) 38 Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna (KSKF/2018:471) Beslut 1. Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2014,

Läs mer

Godkännande av Sörmlandstaxan

Godkännande av Sörmlandstaxan Kommunstyrelsen 2018-08-24 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2018:240 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av Sörmlandstaxan Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85

Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 Kommunstyrelsen 2018-03-19 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2018:150 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71,

Läs mer

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna

Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Kommunstyrelsen 2017-04-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:567 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna Förslag

Läs mer

Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik remissvar Dnr 2015/

Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik remissvar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (28) 2015-09-28 Kf Ks 282 Motion om handikappanpassning och eliminering av riskfaktorer på Ellen Key-skolan i Västervik remissvar Dnr 2015/140-109 Mariann Gustafsson

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-03-13 Sida 1(2) 61 Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512)

271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(3) 271 Renhållningstaxa 2016 för Eskilstuna kommun (KSKF/2015:512) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till renhållningstaxa

Läs mer