Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad"

Transkript

1 :00 CET Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad Under andra hälften av året höjde Arla a contopriset till bönderna med nästan 30 procent och räknar med att årsomsättningen och Arlaintjäningen ska förbättras under Under ett år med extremt stor volatilitet i mjölkproduktionen och avräkningspriserna uppnådde Arla finansiella resultat över målet inom de flesta mått. Resultatet uppgick till 3,6 procent av omsättningen, den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska varumärken till 5,2 procent och varumärkesandelen ökade till 44,5 procent.

2 Skuldsättningsgraden var 2.4. Under årets första åtta månader 2016 präglades mejeribranschen av låga globala mjölkpriser på grund av en alltför stor tillgång på mjölk, särskilt i Europa. Den europeiska mjölktillgången sjönk sedan markant under andra halvåret, vilket i sin tur ledde till en betydande mjölkprisuppgång. Mellan september och december 2016 meddelade Arla höjningar av a contopriset till ägarbönderna med 30 procent. Detta är den snabbaste ökningen av a contopriset någonsin och denna positiva utveckling har fortsatt under de första månaderna av Den totala ökningen är nu 40 procent som går till Arlas ägare, mjölkbönderna. Vår 2020-strategi har väglett oss under 2016 i vår strävan att mildra effekterna av den extremt volatila marknaden i Europa. Vi är mer fokuserade än någonsin på varumärkes- och kategoriutveckling, samt på att utveckla våra geografiska marknader, och vi har lyckats öka våra marknadsandelar i många av våra strategiska tillväxtregioner utanför EU, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh. Det var ett jobbigt år för Arlabönderna, eftersom de inte varit immuna mot den två och ett halvt år långa perioden med låga mjölkpriser i den globala mejeribranschen. Följaktligen var de ökningar som vi upprepade gånger kunde göra av a contopriset under årets sista fyra månader välbehövliga, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh. Marknaden i Sverige Under 2016 har marknaden för mejerivaror varit under prispress på den svenska marknaden, något vi delar med resten av Europa. Det låga mjölkpriset, sen 2,5 år tillbaka, fortsatte att pressa mjölkböndernas ekonomi fram till halvårsskiftet 2016, då priset vände upp igen. Den totala ökningen är nu 40 procent. säger Patrik Hansson vd Arla Sverige. Under 2016 ökade Arla Sverige strategiska investeringar i marknadskommunikation och PR. Vi kan konstatera att varumärket Arla har stärkts i Sverige under andra halvåret efter den omfattande Vi är Arlakampanjen. Vi kommer fortsätta att fokusera på Arlas egna varumärken under 2017 säger Patrik Hansson.

3 Hög efterfrågan på fetare mejeriprodukter och sjunkande mjölkinvägning resulterar i att Arla 2017 kommer få svårt att fullt ut leverera den mängd svensk grädde och smör som den svenska marknaden efterfrågar. säger Patrik Hansson. Arla har i Sverige lanserat flera nya produkter, bland annat syrad grädde, en världsnyhet i färsk laktosfri mjölk samt Gotlandsmjölken, som alla är resultatet av innovation och investeringar i den svenska verksamheten. säger Patrik Hansson. Under 2016 hade vi en relativt låg ökning av den ekologiska mjölken i Sverige, endast 3 procent i både volym och omsättning.. Under 2017 kommer 62 nyomställda gårdar att börja leverera ekologisk mjölk. Totalt ställer 95 av Arlas gårdar om till ekologisk produktion under perioden säger Patrik Hansson vd Arla Sverige. Omsättningen påverkas av global prisnedgång Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 9,57 miljarder EUR (jämfört med 10,26 miljarder EUR år 2015). Det är ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser. Resultatet bättre än konkurrenterna Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 356 miljoner EUR, varav Arla Foods ambas vinstandel uppgår till 347 miljoner EUR, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning. Arlaintjäningen minskade med 8,3 procent till 30,9 eurocent/kilo under 2016, jämfört med 33,7 eurocent/kilo under Arlaintjäningen återspeglar företagets förmåga i det rådande marknadsläget att öka värdet på ägarnas mjölk genom innovation, varumärken, kostnadsbesparingsprogram, global tillväxt samt andra strategiska och operativa insatser. Arlaintjäningen är en viktig del i mätningen av Arlas relativa resultat jämfört med konkurrenterna, vilket sker via ett peer group index. Preliminärt ligger peer group index för 2016 på 105. Det strategiska målet är att leverera ett

4 peer group index på , så som anges i Arlas strategi Good Growth Vi genererade i genomsnitt 5 procent högre värde per kilo ägarmjölk än genomsnittet för våra konkurrenter 2016, vilket speglar vår förmåga att betala ett konkurrenskraftigt mjölkpris på marknaden samt vårt arbete för att mildra effekterna av en tuff global marknad för våra ägare. Även om detta inte ändrar det faktum att 2016 var ett mycket tufft år för Arlabönderna visar det att vi levererar mer än de flesta av konkurrenterna på marknaden, säger Arlas koncernfinansdirektör Natalie Knight. Arlas peer group index baseras på allmänt tillgängliga ekonomiska nyckeltal från jämförbara konkurrenter på marknader i norra Europa, vilket motsvarar 80 procent av all mjölk som produceras i regionen. Styrelsens förslag: 124 miljoner euro till ägarna 2016 var ett extremt hårt år, med ohållbart låga mjölkpriser. Arlas styrelse föreslår att 124 miljoner euro av företagets årsresultat ska gå till ägarna. När Arlas årsresultat för 2016 ska fördelas till Arlas ägare föreslår Arlas styrelse att representantskapet ska avvika från konsolideringspolicyn, för att det ska bli möjligt att betala ut 1 eurocent per kilo mjölk i efterlikvid i genomsnitt. I så fall kommer efterlikviden att bli högre och konsolideringen lägre, jämfört med policyn. Efter ett extremt tufft år är det här vad styrelsen föreslår till representantskapet, och om det går igenom kommer Arla att betala en högre efterlikvid än om policyn skulle följas, säger Arlas ordförande Åke Hantoft. Förslaget motsvarar i genomsnitt en efterlikvid på 9,36 svenska öre/kg mjölk, individuell konsolidering på 2,56 öre och kollektiv konsolidering på 5,05 öre. Räntan på insatskapital är 0,46 öre. Det ger sammanlagt en utbetalning på i medeltal 9,8 svenska öre. Det är representantskapet som fattar beslut om resultatdisponeringen, på sitt möte den 1 2 mars i Halmstad. Ökad varumärkesförsäljning

5 Trots lägre total tillgång på mjölk under 2016 har Arla lyckats flytta mer än 340 miljoner kilo mjölk från trading till de mer lönsamma försäljningssektorerna dagligvaruhandel och Foodservice. Arlas strategiska varumärken ökade samtliga under 2016 och levererade en högre volymdriven omsättningsökning, vilket definieras som omsättningsökning som förknippas med tillväxt i volymer från strategiska varumärkesprodukter samtidigt som priserna hålls konstanta: -Arla ökade 4,5 procent (jämfört med 2,5 procent under 2015) -Lurpak ökade 7,7 procent (6,1 procent under 2015) -Castello ökade 3,0 procent (0,1 procent under 2015) -Puck ökade 10,6 procent (9,9 procent under 2015) Våra varumärken utvecklades bra, och överträffade våra övergripande målintervall på 4 5 procent genom att uppnå en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 5,2 procent. Puck leder utvecklingen, delvis tack vare enastående resultat i Mellanöstern och Nordafrika, där varumärket nu ligger på första plats inom ost på burk i hela regionen. Varumärket Arla visar på stark tillväxt tack vare ökade investeringar i innovativa och specialiserade produktsortiment som Arla Naturals, Arla Lactofree, Skyr och andra produkter med högt proteininnehåll, samt näringsprodukter för barn, till exempel Arla Baby & Me, säger Peder Tuborgh. Strategiska tillväxtmarknader utvecklades bra Europa är Arlas kärnaffärsområde, som stod för 66 procent av koncernens omsättning 2016 och hade en volymdriven omsättningsökning på 1,3 procent. Arlas strategiska tillväxtmarknader utanför EU hade den högsta volymdrivna omsättningsökningen hittills på 9,5 procent under 2016, främst på grund av det starka resultatet i Kina och Sydostasien (upp 31,2 procent) och Afrika söder om Sahara (upp 15,8 procent). Arla redovisade en volymdriven omsättningsökning på 3,8 procent i Mellanöstern och Nordafrika och en

6 volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 7,8 procent på USA-marknaden. Den högsta tillväxttakten just nu har vi i Kina och Sydostasien, där vårt mål är att fyrdubbla omsättningen från dagligvaruhandel och Foodservice till 2020 jämfört med Vi kommer att kunna leverera detta strategiska mål med starka positioner inom näringsprodukter för spädbarn, Foodservice samt ost, som är en kategori som ökar. Våra ansträngningar att engagera konsumenterna via digitala och e-handelskanaler har bidragit till tillväxten, säger Natalie Knight. Arla Foods Ingredients, ett helägt dotterbolag till Arla Foods och global marknadsledare inom vassleingredienser som används i en rad olika livsmedelskategorier, rapporterade en omsättningsökning med 5 procent till 545 miljoner EUR under 2016 tack vare en förbättrad produktmix och växande försäljningsvolymer. Ackumulerade kostnader fortsätter att minska Strikt kostnadskontroll och noggrant optimerade processer är avgörande för Arlas framgång och konkurrenskraft, och 2016 visade företaget utmärkt kostnadsdisciplin. Vi har behållit ett fast grepp om kostnaderna i hela koncernen och minskat våra totala kostnader under 2016 med 1,4 procent exklusive kostnader för mjölkråvara. För ett år sedan startade vi det nya effektivitetsprogrammet med målet att ha minskat våra ackumulerade kostnader med 400 miljoner EUR år Under 2016, kostnadsprogrammets första år, lyckades vi spara 100 miljoner EUR och vi kommer att fortsätta på samma linje under 2017, säger Natalie Knight. Förväntningar inför 2017 Under 2017 förväntar sig Arla att koncernens omsättning ska öka markant tack vare fortsatt tillväxt i företagets varumärkesverksamhet samt högre marknadspriser globalt sett. Arlas mål för 2017 är en nettovinstandel inom intervallet 2,8 3,2, eftersom företaget fortsätter att fokusera på att betala ut största möjliga andel av resultatet via a contopriset till ägarbönderna.

7 Arla räknar med att 2017 ska bli ännu ett år med förbättringar av skuldsättningsgraden inom det angivna långsiktiga målintervallet på 2,8 3,4. Vi är övertygade om att den förbättrade kvaliteten på vår verksamhet samt vår strategi Good Growth 2020 har satt oss i en gynnsam position och vi ska se till att dra nytta av den fulla marknadspotentialen i takt med att den fortsätter att utvecklas och globaliseras Arla kommer att ta en ännu starkare position på marknaden, som ett innovativt mejeriföretag som levererar naturlig och hälsosam mat till konsumenter och kunder över hela världen, säger Peder Tuborgh. Arla Foods kommer att offentliggöra sin årsredovisning den 2 mars, efter det att företagets representantskap har beslutat om resultatdispositionen. Se även bif pdf med nyckeltal. Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Kontaktpersoner Erik Bratthall Presskontakt Presschef Arla Sverige (pressjour)

Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad

Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad Arla Foods amba Århus, Danmark PRESSMEDDELANDE Presskontakt i Sverige: Erik Bratthall, presschef Sverige, 070-894 43 42 2017-02-22 Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad

Läs mer

FINANSIELLA HUVUD- OCH NYCKELTAL. Skapa framtiden inom mejeri

FINANSIELLA HUVUD- OCH NYCKELTAL. Skapa framtiden inom mejeri FINANSIELLA HUVUD- OCH NYCKELTAL Skapa framtiden inom mejeri i korthet Peer group index * Vi utvärderar vårt resultat och framstegen med strategin och affärsmodellen med hjälp av KPI:er. Vi har valt att

Läs mer

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER. Navigering på en svår marknad

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER. Navigering på en svår marknad 20 15 FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Navigering på en svår marknad 2015 i korthet Med ökade marknadsandelar på de flesta marknader, en mycket mer lönsam produktmix och effektivare drift är Arla i dag en ännu

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

2013 på Arlas kärn- och tillväxtmarknader

2013 på Arlas kärn- och tillväxtmarknader 2013 på Arlas kärn- och tillväxtmarknader Här följer en kort genomgång av hur det gick för Arla på företagets sex kärnmarknader och tre strategiska tillväxtmarknader 2013. Storbritannien: Ett unikt år

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Ett välskött kooperativ på en svår marknad

HALVÅRSRAPPORT. Ett välskött kooperativ på en svår marknad 2 15 HALVÅRSRAPPORT Ett välskött kooperativ på en svår marknad 2015 1/2 i korthet Den globala mejeriindustrin har sällan varit mer oförutsägbar, och 2015 har visat sig vara en lika stor utmaning som vi

Läs mer

KONSOLIDERAD ÅRSREDOVISNING. Ett starkare kooperativ på en svår marknad. tack vare effektiv drift, globala varumärken och expanderande marknader

KONSOLIDERAD ÅRSREDOVISNING. Ett starkare kooperativ på en svår marknad. tack vare effektiv drift, globala varumärken och expanderande marknader 2 4 KONSOLIDERAD ÅRSREDOVISNING Ett starkare kooperativ på en svår marknad tack vare effektiv drift, globala varumärken och expanderande marknader Den globala mjölkmarknaden är turbulent men ändå full

Läs mer

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och

Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland Störst andel storgårdar i Halland och Mjölkåret 2012 Mjölkåret 2012 Sammanfattning... 3 Om Arla... 4 1. Flest kor per gård i Kalmar minst i Jämtland... 5 2. Störst andel storgårdar i Halland och Västmanland... 6 3. Örebro län leder ekoligan...

Läs mer

KONCERNENS HALVÅRSRAPPORT. Vi tar täten inom hållbarhet

KONCERNENS HALVÅRSRAPPORT. Vi tar täten inom hållbarhet KONCERNENS HALVÅRSRAPPORT Vi tar täten inom hållbarhet Innehåll Som ett ledande internationellt mejerikooperativ med 9 957 ägare banar vi väg för en mer hållbar mejeriindustri: både med hjälp av vårt förändringsprogram

Läs mer

Kostnadsrapport för Arla Sverige

Kostnadsrapport för Arla Sverige Kostnadsrapport för Arla Sverige Besparingar, effektiviseringar och ökad kostnadskontroll inom Arla Sverige 2012 2017 Rapportförfattare: Arla Sveriges finansdirektör Ivar Vatne, HR-direktör Paulina Ekvall

Läs mer

Konsoliderad årsredovisning. Leverera bra tillväxt. Vi erbjuder fördelarna med vår mjölk till fler konsumenter.

Konsoliderad årsredovisning. Leverera bra tillväxt. Vi erbjuder fördelarna med vår mjölk till fler konsumenter. 20 13 Konsoliderad årsredovisning Leverera bra tillväxt Vi erbjuder fördelarna med vår mjölk till fler konsumenter. 1 FÖRVALTNINGSRAPPORT Innehåll Huvud- och nyckeltal Främre innerfliken av omslaget förvaltningsrapport

Läs mer

årsredovisning 20 12

årsredovisning 20 12 årsredovisning 20 12 Innehåll FÖRVALTNINGSRAPPORT Koncernen Åke Hantoft: Den framtidsinriktade medlemsmodellen 3 Mjölkhjulet 4 Peder Tuborgh: Europeisk styrka och globala visioner 7 Årets händelser 9 Strategi

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad

Halvårsrapport. Ett gott resultat på en volatil marknad 20 14 1 Halvårsrapport 2 Ett gott resultat på en volatil marknad Vi driver vår verksamhet framåt enligt den kurs som vi satt i Strategi 2017. Och vi håller fast vid strategin, även om händelser i omvärlden

Läs mer

Förändring för framtiden Bara yoghurt och frukț

Förändring för framtiden Bara yoghurt och frukț KONCERNREDOVISNING 2018 Förändring för framtiden Bara yoghurt och frukț inget annat Den mest miljö.. vä.. nliga kartongen hittills Scene setter Som den största tillverkaren av ekologiska mejeriprodukter

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-07-01 Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari juni. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari juni 2017 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profilbranchen samt sport-

Läs mer

Ny prognos från OECD för utvecklingen i jordbrukssektorn

Ny prognos från OECD för utvecklingen i jordbrukssektorn På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-07-19 Ny prognos från OECD för utvecklingen i jordbrukssektorn OECD:s årliga prognos som visar förväntad marknadsutveckling för de viktigaste

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Kvartal Fortsatt god tillväxt med utmärkt lönsamhet. Anders Strålman Vd och koncernchef

Kvartal Fortsatt god tillväxt med utmärkt lönsamhet. Anders Strålman Vd och koncernchef Kvartal 2 2016 Fortsatt god tillväxt med utmärkt lönsamhet Anders Strålman Vd och koncernchef Ökad marknadsandel och utmärkt lönsamhet Försäljningstillväxt +4,9% Alla bolag bidrog till försäljningstillväxten

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Swedish Match 2009 Fortsatta framgångar under ett år av förändring Koncernens nettoomsättning ökade 13% Vinst per aktie ökade 17% (exkl. avyttrad verksamhet) Föreslagen

Läs mer

ARLA FOODS. Innehåll

ARLA FOODS. Innehåll HALVÅRSRAPPORT 2012 noter HALVÅRSRAPPORT 2012 1 ARLA FOODS Innehåll FÖRVALTNINGSRAPPORT Koncern Europeisk styrka och globala visioner 5 Halvårets händelser 7 Handlingskraft och effektiviseringar 11 One

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2017

Priser på jordbruksprodukter september 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-02 Priser på jordbruksprodukter september 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i var 18

Läs mer

ARLA FOODS. Innehåll

ARLA FOODS. Innehåll HALVÅRSRAPPORT 2012 noter HALVÅRSRAPPORT 2012 1 ARLA FOODS Innehåll FÖRVALTNINGSRAPPORT Koncern Europeisk styrka och globala visioner 5 Halvårets händelser 7 Handlingskraft och effektiviseringar 11 One

Läs mer

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006

n y c k e lta l Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 årsredovisning 2010 n y c k e lta l Nyckeltal Koncern MDKK 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat Nettoomsättning 49 030 46 230 49 469 47 742 45 491 härav utanför DK/SE 30 600 28 374 29 766 29 339 27 393 procent

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Swedish Match 2010 Starkt resultat Jämförbar nettoomsättning* ökade 7% i lokala valutor Jämförbart rörelseresultat* ökade 12% i lokala valutor Vinsten per aktie blev 13,12

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-31 Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Svensk trämekanisk industris position och utveckling

Svensk trämekanisk industris position och utveckling Svensk trämekanisk industris position och utveckling Mikael Eliasson IVA/KSLA seminarium Trämekanisk industri i en globaliserad värld Stockholm, 9 april 2019 Kanske snarare bränslet till den verkliga motorn!

Läs mer

SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2011

SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2011 SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport Tertial 3: Nettoomsättningen är 415 Mkr (617) Bruttovinsten uppgick till 41 Mkr (67) Rörelseresultat (EBIT) exkl. intressebolag 6 (-10) Rörelseresultatet

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Arlas principer för etik och hållbar utveckling är formulerade i vår uppförandekod Vårt Ansvar

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Kvartal 1 JANUARI MARS 2018

Kvartal 1 JANUARI MARS 2018 Kvartal 1 JANUARI MARS 2018 Tillväxten inom online uppgick till 43,1 procent. Joanna Hummel, VD Agenda Lyko i korthet Strategi och aktiviteter i Q1 Q1 2018 Finansiell ställning 2017-xx-xx 3 Professionell

Läs mer

Kvartal 2 APRIL JUNI 2018

Kvartal 2 APRIL JUNI 2018 Kvartal 2 APRIL JUNI 2018 Stark tillväxt med framtida potential Joanna Hummel, VD Agenda Lyko i korthet Marknadstrender Strategi och aktiviteter i Q2 Övriga relevanta händelser i kvartalet Q2 och finansiell

Läs mer

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT ETT

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT ETT TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT ETT 2019 Q1 2 Finansiell översikt Översikt Koncernen jan-mars 2019 Nettoomsättning Rörelseresultat, EBITDA uppgick till Rörelseresultat efter avskrivningar,

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2010

SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2010 SEKAB rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2010 Tertial 3: Nettoomsättningen är 617 Mkr, d v s oförändrad omsättning i kronor Rörelseresultatet (EBIT) 16 Mkr (-10). För jämförbara enheter,

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Q Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q4 2013 Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q4 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i egna butiker och

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2018

Priser på jordbruksprodukter november 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-12-03 Priser på jordbruksprodukter november 2018 Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 9 procent högre än EU:s genomsnittliga

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

WE CHALLENGE CONVENTIONAL PACKAGING FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Årsstämma 2017 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE CHALLENGE CONVENTIONAL PACKAGING FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Årsstämma 2017 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE CHALLENGE CONVENTIONAL PACKAGING FOR A SUSTAINABLE FUTURE Årsstämma 2017 VD:s anförande 2017-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2016 2 2016 ETT STARKT ÅR Alla finansiella mål uppnådda med undantag

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2018

Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-06-29 Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Under januari-april 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 8 procent högre än under januari-april 2017. De genomsnittliga

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2018

Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-04-04 Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på ungtjurar R3 är 13 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016 BOKSLUTSRAPPORT Perioden januari - december i sammandrag Nettoomsättningen för var 172,4 Mkr (151,8), en ökning med 13,6 % Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 4,6 Mkr (2,7), en ökning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Om Banken. Senast uppdaterad

Om Banken. Senast uppdaterad Om Banken Senast uppdaterad 2017-11-22 Handelsbankens idé och mål Ide: Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt, med stark lokal förankring genom landsomfattande kontorsnät och långsiktighet i

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä 2004 Koncernchef Ole Johansson 4.2.2005 Wärtsiläs strategi Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad

Läs mer

Förvaltningsrapport. inklusive den ingående balansen per den 1 januari 2011, har anpassats.

Förvaltningsrapport. inklusive den ingående balansen per den 1 januari 2011, har anpassats. Förvaltningsrapport Huvudaktiviteter Arla Foods amba driver tillsammans med företagets dotterbolag mejeriverksamhet baserat på mjölk invägd av medlemmar i Danmark, Sverige, Tyskland och nu även Storbritannien,

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1999-12-01--2000-02-29 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 8.265 (MSEK 7.277), en ökning med 14%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 19%. Resultatet efter

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Vetemarknaden ÖSF-konferensen 29 november Erik Hartman

Vetemarknaden ÖSF-konferensen 29 november Erik Hartman Vetemarknaden ÖSF-konferensen 29 november Erik Hartman Dagens ämnen Foder & Spannmål Svensk veteproduktion Användningen av svenskt vete Prisbildning Möjligheter för svenskt vete Foder & Spannmål Ca 50

Läs mer

Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 1 Årsstämma 2018 Håkan Jeppsson VD och koncernchef Till minne av Arne Frank 1958-2017 2 Resultatutveckling Kort om 2017 Ett bra utfall trots ett tufft år Nyckeltalsutvecklingen: Omsättningen ökade med

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det XXXXXXX 1

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det XXXXXXX 1 20 15 CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det XXXXXXX 1 Arlas principer för etik och hållbar utveckling beskrivs i uppförandekoden Vårt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Försäljning fördelat över affärsområdena [%] Electrolux 2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson

Försäljning fördelat över affärsområdena [%] Electrolux 2011. Analytiker: Daniel Berglund Jonas Olsson 2012-09-30. Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsprodukter för privat och professionell användning. Företaget säljer varje år över 40 miljoner produkter på över 150 olika marknader. De

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2019

Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Under 2018 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, nästan 4 procent högre än under 2017. Den

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Årsstämma Magnus Groth, vd och koncernchef

Årsstämma Magnus Groth, vd och koncernchef Årsstämma 2017 Magnus Groth, vd och koncernchef SCA - två starka verksamheter: Skogsindustri och Hygien och hälsa 5 april 2017 Årsstämma 2017 2 2016 i korthet Nettoomsättning 117 314 MSEK (+2% jämfört

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-09-04 Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer