Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) GRANSKNINGSUTLÅTANDE"

Transkript

1 Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) GRANSKNINGSUTLÅTANDE

2 2(11) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 3 Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens kommentarer... 4 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Miljösamverkan Östra Skaraborg Länsstyrelsen Västra Götaland Lantmäteriet Privatperson Yttranden utan synpunkter/med information... 9 Sjöfartsverket Trafikverket PostNord Försvarsmakten Vattenfall Eldistribution AB Västtrafik Hjo hembygdsförening Genomförda ändringar i plankarta och planbeskrivning sedan första granskningstillfället... 11

3 3(11) Sammanfattning av samrådsredogörelsen Detaljplan för Norr 5:8, del av (Sjöryd) i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Norr 5:8 Dnr Planprocessen genomförs som standardförfarande. Planförslaget har varit ute för granskning hos berörda sakägare och myndigheter Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret samt på kommunens hemsida. Granskningsutlåtandet innehåller en redovisning av de synpunkter som kommit in under samrådet och kommunens ställningstaganden. Sammanlagt har 12 yttranden inkommit, varav 5 med synpunkter. Personnamn anges inte, synpunkterna finns i sin helhet på Plan- och byggkontoret, Hjo kommun. Då det skett större förändringar i detaljplanen utifrån vissa av de yttranden som inkom i samband med granskningen, så kommer planförslaget att ställas ut för en andra granskning. Yttranden Med synpunkter Räddningstjänsten Östra Skaraborg Miljösamverkan Östra Skaraborg Länsstyrelsen Västra Götaland Lantmäteriet Privatperson Utan synpunkter/med information Sjöfartsverket Trafikverket PostNord Försvarsmakten Vattenfall Eldistribution AB Västtrafik Hjo hembygdsförening

4 4(11) Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens kommentarer Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende: - Räddningstjänstens synpunkter i tidigare yttrande i ärendet (dnr , datum ) ska beaktas och räddningstjänstens begränsade förmåga till utrymning från fönster eller balkong bör föras in i detaljplanen. Kommunens kommentar: Trapphusen kommer att utföra i Tr 1 eller Tr 2. Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser samt uppställningsplatser för stegutrustning kommer att tillgodoses i området i enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler. Närmsta brandvattenpost ligger inom 150 meter från planområdet. Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med räddningstjänstens synpunkt. Miljösamverkan Östra Skaraborg Bakgrund En remiss om en detaljplan för del av Norr 5:8 har kommit in från Samhällsbyggnad i Hjo kommun. Samhällsbyggnad önskar svar senast den 13 augusti Motiv och bedömning Enligt den geotekniska undersökningen, som redovisades i den första samrådshandlingen påträffades fyllning som består av aska och organiskt material samt tegel i en provpunkt. Det framgår inte av handlingarna vad det är för aska eller hur mycket det handlar om. Askan och organiskt material i sig inte behöver vara en förorening som behöver efterbehandlas även om aska kan innehålla dioxiner beroende på vad som brunnit. Det är dock värt att notera att förekomsten av fyllning med avfall på platsen kan indikera att där även finns andra typer av avfall i utfyllnaden. För att undvika överraskningar i ett senare skede bör fyndet utredas närmare eller åtminstone redovisas i handlingarna. Kommunens kommentar: Ovanstående yttrande bygger på ett missförstånd och undertecknad beklagar att detta inte redogjordes för under första granskningstillfället. Det finns ett reviderat PM Geoteknik för Sjöryd, Hjo från Revideringen avser åtgärdat skrivfel under avsnitt 4. Den reviderade versionen kommer att biläggas planförslaget.

5 5(11) Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsens samlade bedömning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen inte accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att: - Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) Synpunkter på granskningshandlingen Strandskydd Kommunen har i granskningshandlingen förtydligat planhistoriken. Den visar på att området varit planlagt sedan 1985 (detaljplan S 66). En ny plan antogs 1989 (D 77) och det är den som fortfarande gäller. Det innebär att länsstyrelsen fått klart att strandskyddet vid upphävande av den nu gällande planen kommer att återinträda till 300 meter. Länsstyrelsen lyfte i samrådsskedet vilket särskilt skäl kommunen avsåg att upphäva strandskyddet inom planen. Kommunen uppger att strandskyddet kan upphävas inom planen med stöd av 7 kap.18 c punkt 1 MB, d v s att området redan är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. Så vitt vi förstår så menar kommunen att all kvartersmark i den nya planen skulle vara ianspråktagen på detta sätt. Länsstyrelsen delar inte den uppfattningen. Inom hela det tänkta planområdet finns ytor som är tillgängliga för allmänheten. Inga tydliga fysiska avgränsningar finns mellan vårdboendets parkmiljö och omgivande kommunal mark (stadsparken och Hjo camping). Det är endast själva vårdbyggnaderna och några meter runt om de befintliga byggnaderna som kan anses vara ianspråktaget på det sätt som avses i strandskyddslagstiftningen. Det har varit fullt möjligt för allmänheten att till fots "sila" igenom området. Naturavdelningen anser därför att det inte är möjligt att upphäva strandskyddet inom hela det tänkta planområdet på den angivna grunden. Så som planförslaget nu ser ut kommer det bli möjligt att placera bostadshus på ett mycket större område än vad som är bebyggt idag. Visserligen har prickmark ritats ut närmast Vättern, Stadsparken och bäckravinen i norr, men detta hindrar inte andra privatiserande åtgärder som tex altaner, uteplatser och trädgårdar. Som andra alternativ har kommunen uppgett att ett upphävande av strandskyddet inom planen kan ske med stöd av det särskilda skälet angeläget allmänt intresse. Detta kommer kommunen fram till med stöd av den lokaliseringsutredning som tagits fram (Inventering byggbar mark inom Hjo tätort). I utredningen konstaterar kommunen att det finns relativt gott om mark som kan exploateras för bostäder, men att alla övriga tillgängliga områden kräver omfattande utredningar och även i visst månt markförvärv. Det nu tänkta området är det enda som kan exploateras på kort sikt och som inte kräver "låga exploateringar". Höghusbebyggelse måste till

6 6(11) för att tillgodose det omedelbara behovet enligt bostadsförsörjningsplanen, enligt kommunen. Länsstyrelsen anser att kommunen inte visat att Sjöryd är det enda möjliga området för höghusbebyggelse. Det finns inga faktiska omständigheter i utredningen som visar på att höghus inte skulle vara möjligt att utföra på de alternativa områdena. Det faktum att mer detaljerade utredningar inte tagits fram för övriga områden kan inte vara ett skäl att diskvalificera dem som genomförbara alternativ. Att det är "bråttom" att få till höghusbebyggelsen sett ur ett bostadsförsörjningsperspektiv kan inte heller vara ett skäl att slippa alternativa utredningar. Kommunen har inte redovisat alternativa placeringar av bostadsbyggnaderna inom aktuell plan. Länsstyrelsen bedömer att en placering av bostadshus inom de ytor som idag är bebyggda med äldreboenden inte skulle utöka hemfridszonen väsentligt och således vara ett möjligt alternativ för upphävande av strandskyddet med stöd av särskilt skäl 1 (ianspråktagen mark) inom den yta som för närvarande är markerad som byggbar kvartersmark. Det skulle tillgodose en stor del av bostadsbehovet och med en komplettering i någon av de alternativa områdena så skulle behovet vara uppfyllt. Länsstyrelsens uppfattning är att nuvarande planförslag föranleder att planen kan komma att tas till överprövning eftersom det saknas laglig grund för upphävande av strandskydd inom det angivna området. Synpunkter på granskningshandlingarna i övrigt Kulturmiljö Kommunen bedömer att planförslaget inte är av den art som innebär en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att kommunen behöver ta ställning till påverkan utifrån kulturmiljösynvinkel. Planbeskrivningen hänvisar till att det inom planområdet inte finns några representanter för riksintresset (kulturmiljövårdens) kärnvärden. Det må vara riktigt. Eftersom planområdet gränsar till riksintressekulturmiljö vore det bra med en bedömning av planförslagets påverkan på riksintresset. I detta sammanhang skulle en bedömning av till exempel byggnadsvolymernas (flera byggnadskroppar, som är väsentligt högre än gängse skala i Hjo) påverkan på upplevelsen av Stadsparken och stadskärnans småskaliga bebyggelse. Här är vyn från Vättern viktig för en hamnstad som Hjo. Länsstyrelsen upplyser att även landskapsbilden och stadssiluetten är också viktig att bedöma sett till riksintresse enligt 4 kap. Det är positivt att kommunen tar fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hjo stad. Vi förutsätter att FÖP:en kommer ingå med riktlinjer för utveckling med hänsyn till kulturmiljöaspekter. Kommunens kommentar: Efter det samrådsmöte som hölls i Hjo den 10 oktober 2019 mellan representanter för Hjo

7 7(11) kommun och representanter från länsstyrelsen har Hjo kommun reviderat planförslaget. Kommunen har valt att inte ange 7 kap.18 c punkt 5 MB, (att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området) som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet. Vidare har den tidigare prickmarken öster om byggrätten omvandlats från kvartersmark till allmän platsmark med beteckningen PARK. Den allmänna platsmarken kommer dock att omfattas av enskilt huvudmannaskap eftersom fastigheten är privatägd och den så kallade parken kommer att skötas på samma sätt som den sköts idag. Länsstyrelsen och kommunen är fortfarande inte överens om vad som kan anses vara redan ianspråktagen mark. Trots detta följer kommunen länsstyrelsens inrådan att endast upphäva strandskyddet inom område utpekat som kvartersmark i planförslaget. Parkmarken kommer således att omfattas av strandskydd i fortsättningen. Som kuriosa kan nämnas att denna remsa kommer att vara det enda markområde inom hela Hjo tätort som omfattas av strandskydd. Denna remsa ligger inte ens närmast vattnet utan marken närmast vattnet utgörs av kommunägd parkmark som möjliggör en strandpromenad för allmänheten och i det fallet är strandskyddet upphävt enligt detaljplanen. Fastighetsägaren har efter att tagit del av länsstyrelsens yttrande låtit ta fram vyer över området från Vättern. Detta har i sin tur lett till att de föreslagna byggnaderna har omarbetats för att bättre anpassas till de omgivande kultur- och naturmiljöerna. Istället för sju byggnader varav tre utgörs av åttavåningshus och fyra av sexvåningshus med tre lägenheter per våningsplan är tanken nu att bygga fem sexvåningshus med fyra lägenheter per våningsplan. Lantmäteriet Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade ) har följande noterats: För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras Beteckning finns men planbestämmelse om u-område saknas På plankartan finns inom kvartersmarken en beteckning som enligt Boverkets rekommendationer ska användas för att beteckna markreservat för u-område. Det saknas dock en sådan bestämmelse bland planbestämmelserna. Kombinerad egenskaps- och administrativ gräns På plankartan finns inom kvartersmarken en gräns som enligt Boverkets rekommendationer kan användas för att kombinera en administrativ gräns och en egenskapsgräns. Det saknas dock en sådan gräns bland planbestämmelserna. Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen

8 8(11) tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: - Markreservat (i detta fall u-område) ska enligt rekommendationerna vara en administrativ bestämmelse och därmed även omgivet av administrativa gränser. - Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas inte i anslutning till planbestämmelserna. Ingen planbestämmelse om upphävande av strandskydd I planbeskrivningen anges att området inte ska beröras av strandskydd. En bestämmelse om upphävande av strandskydd saknas i plankartan för de områden där syftet är att dispenspliktiga åtgärder ska utföras med stöd av detaljplanen. Kommunens kommentarer: Kommunen ändrar plankartan så att den överensstämmer med Boverkets allmänna råd. Privatperson Synpunkter/klagan Efter att ha tagit del av förslag till nybyggnation av Norr 5:8 (Sjöryd) har jag följande synpunkter: - Hjo beskriver sig och gör reklam för Trästaden Hjo och det finns nu även förslag att Hjo ska bli ett världsarv just utifrån Trästaden. Nu ligger förslag att bygga tre åttavåningshus och fyra sexvåningshus mellan Stadsparken och Hjo camping i anslutning till Vättern. Dessa hus kommer att synas både från vatten och land som land märken. Dock har jag förstått att de inte kommer att uppföras i trä och det är i mitt tycke märkligt med tanke på Hjos varumärke. I Skövde bygger man höghus i trä och det vore rimligt att man gör likadant här för att på så sätt bevara varumärket Trästaden Hjo. - Att bygga så höga hus på en så begränsad yta intill Stadsparken medför att Stadsparken helt ändrar sitt karaktär och utseende och inte i positiv mening enligt mitt sätt att se. Viktigt är också att möjligheten för invånare och turister kan fortsätta vandra utmed Vätterkanten hela vägen från södra delen av Hjo till Hjo camping. - Det behövs bostäder i Hjo, främst för ungdomar som vill flytta tillbaka till Hjo alternativt vill fortsätta i bo i Hjo. Det behövs även bostäder för äldre och barnfamiljer. Frågan är om det är attraktivt att betala en hög hyra, då det ligger i paritet med att köpa hus. Risken är att husen blir en genomgång till husköp. Man menar också att det är attraktivt att hyra i Hjo med sjönära boende och pendla till Skövde och jag undrar om man har undersökt att detta är rimligt? Enligt min mening tror jag inte att pendlingen över tid kommer att öka nämnvärt, då Skövde bygger ut och även ytterområdena bygger ut. Samtidigt så satsar man på lite billigare bostäder för yngre i Skövde och det medför nog att pendlingen inte kommer att öka i den gruppen. - Hur tänker man hantera vind och ljud från Vättern i bostäderna? I Kalmar byggde man ett sjönära bostadsområde och fått problem med dragiga lägenheter och dyra uppvärmningskostnader. Är tanken att sätta upp någon form av skydd utmed

9 9(11) vätternkanten för att minska påverkan på lägenheterna eller hur tänker man hantera denna fråga? - Varför inte bygga mindre hus och parhus som bostadsrätter och lite billigare lägenheter för ungdomar? Detta behov är nog större än dyra hyresrätter enligt min mening och skulle nog ge en jämnare bostadssituation över tid. Kommunens kommentarer: Oavsett i vilket material de nya byggnaderna kommer att uppföras så lär inte det ta bort Hjos epitet som trästad. Det är framför allt den gamla stadskärnan som utgörs av riksintresse för kulturmiljövården som ingår i detta begrepp. De tidigare åtta- och sexvåningshusen har omarbetats så att nuvarande förslag gäller endast sexvåningshus just för att anpassa den nya byggnationen bättre till dess omgivning och för att byggnaderna inte ska överstiga trädkronorna i stadsparken. Genom att tillskapa nya bostäder på marknaden hoppas man på en omflyttningseffekt som i sin tur kan frigöra mindre och billigare bostäder för ungdomar m.fl. Det finns inget kommunalt bostadsbolag vilket innebär att kommunen har begränsad möjlighet att styra vilken typ av lägenheter som byggs på en privatägd fastighet. Man kan säkerligen hantera både vind och ljud genom byggnadstekniska lösningar. Yttranden utan synpunkter/med information Sjöfartsverket Sjöfartsverkets yttrande angående granskningsförslag av detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd) Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. Sjöfartsverket har tagit del av handlingar i rubricerat ärende för yttrande. Yttrande Sjöfartsverket har inget att erinra på den föreslagna detaljplanen. Trafikverket Ärende Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd) i centrala Hjo. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus inom fastigheten. Tidigare samråd Trafikverket har tidigare yttrat sig utan synpunkter i samrådsskedet, TRV 2017/122614, daterat

10 10(11) Trafikverkets synpunkter Trafikverket bedömer avståndet mellan planområdet och statlig infrastruktur till cirka 1,5km. Trafikverket har därmed inga synpunkter att framföra. PostNord PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entreplan. Kontakta PostNord i god tid på för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Vattenfall Eldistribution AB Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av granskning av ny detaljplan för fastigheten Norr 5:8 (Sjöryd) och lämnar följande yttrande. Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget att erinra. Västtrafik Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som Hjo kommun har upprättat för Norr 5:8 Sjöryd. Hjo kommuns diarienummer Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljsbebyggelse inom fastigheten. Västtrafik ser positivt på kommunens inriktning vid stadsplanering, där behoven för gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Det är positivt att planområdet ligger i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. Det är viktigt att gång- och cykelstråk är attraktiva, trygga och tillgängliga året runt för att främja ett hållbart resande, och för att möjliggöra för barn och unga att kunna klara sig utan

11 11(11) bilskjuts till skolor och fritidsverksamheter. Hjo hembygdsförening Hjo hembygdsförening har i samrådsskedet av planprocessen yttrat sig över rubricerat detaljplaneförslag. Vi delar Samhällsbyggnads uppfattning att riksintresset för kulturmiljön strax söder om planområdet (stadsparken) inte skadas. Bäcken som avslutar stadsparken i norr upplevs som en naturlig avgränsning för riksintresseområdet. Det är positivt att radhusen utgått ur detaljplaneförslaget. Den 25 m breda zonen mellan strandlinjen och befintlig fastighet gör strandområdet tillgängligt för allmänheten. Området mellan sjukhemsbyggnaderna och parkzonen har en privat karaktär vilket understryks av planteringar och uppväxta fruktträd. Vi delar Samhällsbyggnads uppfattning att i dagsläget är Sjörydsområdet det enda område i centralorten som det är möjligt att exploatera för högre och mer koncentrerad bostadsbebyggelse. I övrigt hänvisar vi till de synpunkter som framgår av vårt samrådsyttrande. Genomförda ändringar i plankarta och planbeskrivning sedan första granskningstillfället Plankartan - Kvartersmarken mot fastighetsgränsens östra gräns har ändrats till allmän platsmark med benämning PARK. - Lagstödet för respektive planbestämmelse redovisas i anslutning till planbestämmelserna. - a 3 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen (PBL 4 kap. 7 ) - a 4 Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken (PBL 4 kap. 17 ) - u 1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap. 6 ) Planbeskrivningen All text som handlar om Strandskydd och bebyggelseområde har arbetats om. Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med räddningstjänstens synpunkter med följande text: Trapphusen kommer att utföra i Tr 1 eller Tr 2. Räddningstjänstens åtkomlighet för räddningsinsatser samt uppställningsplatser för stegutrustning kommer att tillgodoses i området i enlighet med kraven för detta i Boverkets byggregler. Närmsta brandvattenpost ligger inom 150 meter från planområdet.

Detaljplan för del av kvarteret Kofoten

Detaljplan för del av kvarteret Kofoten Detaljplan för del av kvarteret Kofoten GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2018-06-18 Dnr. 2018-061 2(7) 3(7) Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningsutlåtande... 4 Yttranden med synpunkter... 4 Lantmäteriet

Läs mer

Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen

Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-03-19 Dnr. 2017-182 2(8) 3(8) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 4

Läs mer

Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen

Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen Detaljplan för del av Norr 3:59, ny utfart mot Sveavägen GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2018-04-23 Dnr. 2017-182 2(7) 3(7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning av granskningsutlåtandet...

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Kofoten

Detaljplan för del av kvarteret Kofoten Detaljplan för del av kvarteret Kofoten SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-061 Dnr. 2018-061 2(7) 3(7) Innehållsförteckning Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 4 Yttranden med synpunkter... 4 Räddningstjänsten

Läs mer

Detaljplan för Varpet 1:17

Detaljplan för Varpet 1:17 Detaljplan för Varpet 1:17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2018-04-19 Dnr. 2017-163 2(6) 3(6) Innehållsförteckning Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 4 Yttranden med synpunkter... 4 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Läs mer

Ändring av detaljplan D154, Eldaren 1

Ändring av detaljplan D154, Eldaren 1 Ändring av detaljplan D154, Eldaren 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2019-01-29 Dnr. 2018-181 2(11) 3(11) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 4 Yttranden med synpunkter/erinran

Läs mer

Detaljplan för Rönnen 19

Detaljplan för Rönnen 19 Detaljplan för Rönnen 19 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-05-28 Dnr. 2017-216 2(6) 3(6) Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningsutlåtande... 4 Yttranden utan synpunkter... 4 Trafikverket 2019-04-26...

Läs mer

Totalt kom det in 11 skriftliga synpunkter som redovisas på nästföljande sidor.

Totalt kom det in 11 skriftliga synpunkter som redovisas på nästföljande sidor. Ett förslag till detaljplaneändring för Kolbäcks centrum (f.d. Myran) i Hallstahammars kommun har varit ute på samråd mellan 3 juni och 4 juli 2019. Förslaget har skickats ut till en samrådskrets bestående

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND Upprättad 2018-05-03 SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande INKOMNA YTTRANDEN Statliga verk, myndigheter och

Läs mer

Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan

Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan Sida 1 av 6 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer B/2011:446 Detaljplan för BOSTÄDER VID ULVÅSVÄGEN, MELLBY 2:165 GRANSKNINGSUTLÅTANDE - detaljplan SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE Detaljplanesamråd har genomförts enligt

Läs mer

Granskningsutlåtande för

Granskningsutlåtande för 2019-02-14 2016/558 Granskningsutlåtande för del av Stockrosen 1 m.fl. i Ulricehamn Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Miljö och samhällsbyggnad TELEFON 0321-59 50 00 E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Läs mer

Detaljplan för BACKEN VÄSTRA, HÄSTEN M FL. Norsjö kommun Västerbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Planområdet. Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet

Detaljplan för BACKEN VÄSTRA, HÄSTEN M FL. Norsjö kommun Västerbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Planområdet. Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet Detaljplan för BACKEN VÄSTRA, HÄSTEN M FL. Norsjö kommun Västerbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planområdet Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(6) Detaljplan för Backen Västra, Hästen

Läs mer

Utlåtande för detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1 Rosenberg i Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län.

Utlåtande för detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1 Rosenberg i Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län. Utlåtande för detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1 Rosenberg i Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län. 1. Förfarande - granskning Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Granskningshandling Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av

Läs mer

Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län Detaljplan för Gamla Gymnastiksalen, del av Kåbdalis 4:75 (tidigare Kåbdalis S:1), Kåbdalis, Jokkmokks kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅD Samråd har hållits under tiden 26 april till 17

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

LAGA KRAFT. Grotorp 10:5 Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län. Ändring av detaljplan 18-VRE-50 för fastigheten /KS/31

LAGA KRAFT. Grotorp 10:5 Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län. Ändring av detaljplan 18-VRE-50 för fastigheten /KS/31 2019-03-21 19/KS/31 LAGA KRAFT Ändring av detaljplan 18-VRE-50 för fastigheten Grotorp 10:5 Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro län FÖRENKLAT FÖRFARANDE Samråd: 2019-03-01 2019-03-15 Antagen av KS: 2019-04-09

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan 25-P04/164 för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum Stationsgatan. Bodens kommun, Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Ändring av detaljplan 25-P04/164 för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum Stationsgatan. Bodens kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ändring av detaljplan 25-P04/164 för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum Stationsgatan Bodens kommun, Norrbottens län 2 Granskningshandling Ändring av detaljplan för Boden 56:9 m.fl. Resecentrum

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE Tegsnäset 8:4 mfl Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Sweco Architects SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-11-14 Granskningsutlåtande Rubricerad detaljplan

Läs mer

Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun.

Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun. 2018-08-30 Dnr. 2016 0029 Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun. GRANSKNINGSUTLÅTANDE Hur granskningen har bedrivits Granskning om förslag till

Läs mer

PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige.

PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige. GRANSKNINGSUTLÅTANDE Efter granskningsskedet PLANENS SYFTE en syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder samt utveckling av befintlig campingplats. Genom att detaljplanera campingplatsens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 9:292 & 9:343 SURAHAMMARS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 9:292 & 9:343 SURAHAMMARS KOMMUN GRANSKNINGSHANDLING 2017-12-15 Dnr: 2017.0478.211 DETALJPLAN FÖR SURAHAMMAR 9:292 & 9:343 SURAHAMMARS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25 september till den 15

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Redaktionellt ändrad 25 januari 2019 Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 23 november 2018 Redaktionellt ändrad

Läs mer

Detaljplan för Tallskogen 1 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande

Detaljplan för Tallskogen 1 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande 2018-04-25 Dnr SBN 2018/66 Detaljplan för Tallskogen 1 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur samråd och granskningen bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplanen för

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning. Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda i Göteborg

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning. Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2016-03-22 Diarienummer: 0886/03 Aktbeteckning: 2-5341 Sirpa Antti-Hilli Telefon: 031-368 16 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen

Läs mer

Gränsö 1:195 m.fl. Gränsö hotell, Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

Gränsö 1:195 m.fl. Gränsö hotell, Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan Gränsö 1:195 m.fl. Gränsö hotell, Loftahammar, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2017-04-24 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS

Läs mer

Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården. Laxå kommun, Örebro län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården. Laxå kommun, Örebro län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården Laxå kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet för fler typer av användningar

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6

Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6 Genomförande Byggnadsnämnden beslöt den 2016-07-07 215 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget.

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande 2017-06-05 2017-09-20 Rev. kommentar sid. 5 Dnr SBN 2013/0510 Detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskning av planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Bärstad- Smörsoppsvägen, Hammarö kommun

Detaljplan för Bärstad- Smörsoppsvägen, Hammarö kommun Samrådsredogörelse Detaljplan för Bärstad- Smörsoppsvägen, Hammarö kommun 2018-09-28 Dnr 2017/317 1 Inledning Kommunledningskontoret fick 2018-02-12 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram

Läs mer

VADSTENA 4:44 M. FL. I VADSTENA KOMMUN

VADSTENA 4:44 M. FL. I VADSTENA KOMMUN DETALJPLAN FÖR NY FÖRSKOLA PÅ DEL AV FASTIGHETEN VADSTENA 4:44 M. FL. I VADSTENA KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: PoB 2016-09 planens tidslinje Upprättad December 2016 Samrådshandling 2016-12-13 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) Susanne Nilzon, Planarkitekt 0221-253 45 susanne.nilzon@koping.se GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun Hur samråd och granskning

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat GRANSKNINGSUTLÅTANDE STANDARDFÖRFARANDE Planförslag upprättat/påbörjat 2016-03-11 SBN 2016.0044 Loviselund Skolgärdet del av Bofors 1:19 m.fl. Granskningsutlåtande upprättat 2016-10-03 BAKGRUND OCH SYFTE

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) Datum 2017-11-16 Dnr PL/2016:31 (189057) D636 P6/16.01 Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Genomförande Byggnadsnämnden beslöt,

Läs mer

Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl.

Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl. Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Datum 2018-11-07 Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl. Genomförande Byggnadsnämnden beslöt den 2016-06-15 181 att

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län.

Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län. Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1, daterat 2017-09-25,

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Norr 5:8 (del av Sjöryd) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2(16) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning av samrådsredogörelsen... 3 Yttranden med synpunkter/erinran och kommunens

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Antagandehandling Februari 2018 Laga kraft 2018-03-23 Ändring av del av stadsplan för del av Askersunds stad, Kv. Skolan m.fl. (Sjötomten 1 och 2) Askersunds kommun Örebro län Tillägg till PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun D 1 (9) Datum 18-08-16 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Granskningshandling Reviderad 2018-08-16 (ändringar är i granskningshandlingen markerade i

Läs mer

Detaljplan för Tallmon 2:1. Parkeringsändamål. Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län

Detaljplan för Tallmon 2:1. Parkeringsändamål. Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län 1(7) Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljöavdelningen Timothy Levin Timothy.Levin@alvkarleby.se 070-160 63 38 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Tallmon 2:1. Parkeringsändamål. Skutskär, Älvkarleby

Läs mer

Detaljplan för del av Vänersvik 1:1, Lidköpings kommun Samrådsredogörelse

Detaljplan för del av Vänersvik 1:1, Lidköpings kommun Samrådsredogörelse 2015-02-13 SBN2014/0691 Detaljplan för del av Vänersvik 1:1, Lidköpings kommun Samrådsredogörelse Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i november 2014 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HAPARANDA 3:33 m. fl. NASUA INDUSTRIOMRÅDE Haparanda kommun Norrbottens län

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HAPARANDA 3:33 m. fl. NASUA INDUSTRIOMRÅDE Haparanda kommun Norrbottens län ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HAPARANDA 3:33 m. fl. NASUA INDUSTRIOMRÅDE Haparanda kommun Norrbottens län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 2 Planförfarande... 2 STRANDSKYDD... 2 LANDSKAPSBILDSSKYDD... 2

Läs mer

Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att: - strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar att: - strandskydd enligt 7 kap MB upphävs i strid med gällande bestämmelser. SAMRÅDSYTTRANDE 1 (5) Samhällsbyggnadskontoret Kungsbacka kommun samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Lannekulla 20:5 m.fl. i Landa, Kungsbacka kommun

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Ambjörby

Upphävande av del av byggnadsplan för Ambjörby SS Datum Diarienummer 2016-12-07 MBR-2015-658 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Ambjörby Torsby kommun Värmlands län Torbjörn Almroth stadsarkitekt Besöksadress Nya Torget 8, Torsby

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Granskningsredogörelse, efter andra granskningen, för förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl.

Granskningsredogörelse, efter andra granskningen, för förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl. 1(7) 2018-11-14 Antagandehandling Granskningsredogörelse, efter andra granskningen, för förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl. Planområdets ungefärliga lokalisering Innehållsförteckning 2(7)

Läs mer

SAMMANDRAG AV INKOMNA SKRIVELSER SAMT SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER

SAMMANDRAG AV INKOMNA SKRIVELSER SAMT SAMHÄLLS- BYGGNADSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER Dnr: BYN 2017-000018 Datum: 2018-01-23 Detaljplan för ICA GRUNDSUND Lönndal 8:1 m.fl., Lysekils kommun TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Ett förslag till detaljplan för Ica Grundsund, Lönndal 8:1, Lysekils kommun, har

Läs mer

Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun

Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun Detaljplan för Lekatten 3 Utökad byggrätt för flerbostadshus Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1648/2017 Dnr ByggR: P 2017-43 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning i Rådhuset

Läs mer

Planbeskrivning. Tillägg till ANTAGANDEHANDLING. Begränsat planförfarande 1(12)

Planbeskrivning. Tillägg till ANTAGANDEHANDLING. Begränsat planförfarande 1(12) Tillägg till 1(12) Planbeskrivning tillhörande ändring av detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Läs mer

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län

Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län Dnr 788/2017-PDP GRANSKNINGSHANDLING Ändring av del av byggnadsplan för Grytnäs 1:3 m.fl. i Kalix kommun, Norrbottens län 1 HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Ändring av planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E Diarienummer 499/12-214 ANTAGANDEHANDLING Miljö- och byggnämnden G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E Tillhörande Detaljplan för del av ÅBY 6:26 (Fårbetet) i Ödeshögs kommun. Miljö- och byggenheten

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE KS2015/1053. Detaljplan för Leran 3:292 Norr om Magasinsgatan Sunne kommun, Värmlands län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE KS2015/1053. Detaljplan för Leran 3:292 Norr om Magasinsgatan Sunne kommun, Värmlands län 1 (7) Detaljplan för Leran 3:292 Norr om Magasinsgatan Sunne kommun, Värmlands län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för granskning enligt plan- och bygglagen (pbl 2010:900)

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-22 Godkänd för

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid Koppersvägen, Kopper 2:11 m.fl.

Detaljplan för bostäder vid Koppersvägen, Kopper 2:11 m.fl. Dnr: 0559 /13 2017-04-19 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för bostäder vid Koppersvägen, Kopper 2:11 m.fl. Stenungsunds kommun Västra Götalands län Detaljplanens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Bestorp 12:12 (Mössebergs camping), Falköpings kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Bestorp 12:12 (Mössebergs camping), Falköpings kommun Granskningsutlåtande 2014-04-15 SB 2013-608 Byggnadsnämnd GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Bestorp 12:12 (Mössebergs camping), Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Rubricerat planförslag

Läs mer

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken)

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken) Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken) Granskningsutlåtande Upprättad Dnr PLAN.2018.14 Sektor samhällsbyggnad FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås med stöd av detta granskningsutlåtande anta detaljplaneförslaget

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47 Laxå kommun, Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47 Laxå kommun, Örebro län Sydnärkes byggförvaltning Ulrika Åberg Planarkitekt SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47 Laxå kommun, Örebro län Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 har Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

Förslag till ny detaljplan för del av Granholmen (Ytterbyn

Förslag till ny detaljplan för del av Granholmen (Ytterbyn 1 Förslag till ny detaljplan för del av Granholmen (Ytterbyn 97:3 m.fl.) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslagets syfte Gällande byggnadsplan är för planområdet helt inaktuell och behöver anpassas till dagens

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-03-06 Reviderad: 2018-03-02 Godkänd

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE UTÖKAT FÖRFARANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1(7) GRANSKNINGSUTLÅTANDE ÄDP 190 Trafikplats Tierp Fastigheten Svanby 2:54 samt del av Svanby 2:50 och Svanby 40:1 Medborgarservice UTÖKAT FÖRFARANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Läs mer

Raus Södra, Ättekulla

Raus Södra, Ättekulla Ändring av detaljplan (1283K-12709) för Raus Södra, Ättekulla Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den "DAG månad ÅR" BEGRÄNSAT PLANFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun Sidan 1 av 5 Datum 2018-10-01 Granskningshandling Diarienummer 2018-018 Samrådsredogörelse Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun Samrådsförfarande Detaljplanen har varit på samråd

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4

Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4 Dnr: PLAN.2017.247 Granskningshandling 2017-09-01 Planbeskrivning Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4 Lösen socken, Karlskrona kommun 2 Vad är en detaljplan? Denna

Läs mer

Samrådsredogörelse. tillhörande ändring av detaljplan för del av gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 (allmän platsmark)

Samrådsredogörelse. tillhörande ändring av detaljplan för del av gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 (allmän platsmark) Samrådsredogörelse 1(5) 214 214 tillhörande ändring av detaljplan för del av gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 (allmän platsmark) inom gällande detaljplaner: 0581-88/6, 05-KIM-293, 05-KIM-502, 0581-P94/7,

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten m.fl), Falköpings kommun.

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten m.fl), Falköpings kommun. Granskningsutlåtande 2017-10-31 KS 2017/00504 214 Kommunstyrelsen GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Gamla Stan 2:26 (Kvarteret Megaliten m.fl), Falköpings kommun. HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Rubricerat

Läs mer

Samrådsredogörelse för Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Askersunds tätort, Askersunds kommun, Örebro län.

Samrådsredogörelse för Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Askersunds tätort, Askersunds kommun, Örebro län. Samrådsredogörelse för Detaljplan för Askersund 1:80 m.fl. Askersunds tätort, Askersunds kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Fastighetsägarna till fastigheterna Homeopaten 1, Askersund

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2019-06-28 Detaljplan för kvarteret Pråmen, fastigheten Pråmen 1 med flera i Norrtälje stad Ks 18-79 SAMMANFATTNING Syftet med detaljplanen är att i en planprocess pröva möjligheten

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Datum 2017-08-30 Diarienummer 2017-000326 1(8) Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: 2013/35

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: 2013/35 Detaljplan för Löderup 4:98 m.fl. i Löderup tätort Ystads kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplan för Löderup 4:98 m.fl., har varit utställd för granskning under tiden 25 mars - 24 april 2017 (enligt Samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE SAMHÄLLSBYGGNAD Plan: ÄDP 201 - Kyrkbyn Planförfarande: Standard Dnr: EDP 2016.0436 Datum: 2017-09-19 Handläggare: Patrich Vikström ÄDP 201 - Kyrkbyn Fastigheten Tierps Kyrkby 2:1 Medborgarservice Handläggare

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län 1 (5) 2015-04-09 Dnr: Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län För att ge möjlighet till insyn och påverkan har förslag till detaljplan

Läs mer

Från berörda sakägare har inga skrivelser inkommit under granskningsskedet. Däremot kvarstår synpunkter från samrådsskedet.

Från berörda sakägare har inga skrivelser inkommit under granskningsskedet. Däremot kvarstår synpunkter från samrådsskedet. 2017-10-30 Sid 1 (5) dnr 2016/262 Detaljplan för DETALJPLAN FÖR AFRIKA 5 OCH 6 Sölvesborgs tätort, Sölvesborg GRANSKNINGSUTLÅTANDE Ärendet handläggs med standardförfarande planförfarande enligt plan- och

Läs mer

Ändring av detaljplan (stadsplan) för Högalid, Töcksfors

Ändring av detaljplan (stadsplan) för Högalid, Töcksfors Ändring av detaljplan (stadsplan) för 2017-06-10 Högalid, Töcksfors Årjängs kommun Värmlands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Efter samrådsskedet PLANENS SYFTE Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten

Läs mer

Detaljplan för Del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 Camping, stugby och tillfällig vistelse Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Detaljplan för Del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 Camping, stugby och tillfällig vistelse Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Del av Arvidsjaur 9:4 och del av Arvidsjaur 9:5 Camping, stugby och tillfällig vistelse Arvidsjaurs kommun,

Läs mer

Samrådsredogörelse: ändring av detaljplan 129 Getskär-Valeberget för fastigheten Anrås 44:1

Samrådsredogörelse: ändring av detaljplan 129 Getskär-Valeberget för fastigheten Anrås 44:1 Sida 1 av 7 Samrådsredogörelse: ändring av detaljplan 129 Getskär-Valeberget för fastigheten Anrås 44:1 Bakgrund och syfte Fastighetsägaren för Anrås 44:1, i Stora Höga, Stenungsunds kommun, har inkommit

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Inre hamnen (Båtsmansgatan)

Inre hamnen (Båtsmansgatan) 2018-02-28 Dnr: Ks/2017:182 Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen Granskningshandling Planbeskrivning för Inre hamnen (Båtsmansgatan) Ändring av detaljplan Planbeskrivningen är framtagen av

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Ändring av detaljplan Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande

Ändring av detaljplan Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande 2018-01-30 Dnr SBN 2017/229 Ändring av detaljplan Råda Mosse, Böketorpsvägen m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur samråd och granskningen bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-23 Godkänd

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2015-12-01 Diarienummer: 0506/12 Aktbeteckning: 2-5300 Sirpa Antti-Hilli Telefon: 031-368 16 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan: DP 1054:1 Unionen etapp 1 Planförfarande: Utökat Dnr: EDP 2016.0004 Datum: 2017-09-25 Handläggare: Kristoffer Blomfeldt GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 DP 1054:1 Unionen, etapp 1 Fastigheterna

Läs mer

del av Stöpens tätort, på grund av kommunalt övertagande av vägskötsel

del av Stöpens tätort, på grund av kommunalt övertagande av vägskötsel Ändring av detaljplaner för: del av Stöpens tätort, på grund av kommunalt övertagande av vägskötsel Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2017-03-09 Sektor Samhällsbyggnad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Mejseln 11 och 12 Nynäshamn, Nynäshamns kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Mejseln 11 och 12 Nynäshamn, Nynäshamns kommun. Ädp 865 Diarienummer: 2018.0407 Laga kraft: 2018-11-30 PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för Mejseln 11 och 12 Nynäshamn, Nynäshamns kommun. Förenklat planförfarande

Läs mer