Organisation för Norra Hisingens mötesplatser och fritidsverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation för Norra Hisingens mötesplatser och fritidsverksamhet"

Transkript

1 Norra Hisingen Organisation för Norra Hisingens mötesplatser och fritidsverksamhet Förslag på framtida inriktning Sektor samhälle och kultur

2 Inledning I september, i samband med augustiprognosen, gav stadsdelsdirektören sektor Samhälle och kultur i uppdrag att, utifrån tidigare uppdrag avseende generationsöverskridande mötesplatser (GÖM) ta fram förslag på inriktning för hur stadsdelens mötesplatser kan organiseras mot bakgrund mot att långsiktiga strategier samt åtgärder behöver tas fram för budget i balans. Stadsdelsnämnden antog den 25 september vision och inriktning för Norra Hisingens mötesplatser och gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på verksamhetens organisering med en minskad ekonomisk ram på 9 mnkr Sektorns grunduppdrag och kärnverksamhet är att arbeta för en rik och meningsfull fritid för barn och unga med fokus på åldersgruppen år, hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för seniorer och daglediga samt fältarbete där målgruppen är ungdomar. I sektorns uppdrag ingår också folkhälsoarbete, trygghetsskapande arbete, stadsutveckling (medverka i samhällsplaneringen utifrån systematiserade sociala erfarenheter), demokratiutveckling och arbete kopplat till mänskliga rättigheter. Utöver sektorns grunduppdrag ingår också: Tvärsektoriellt arbete inom stadsdelsförvaltningen- tydliggör processansvar i olika frågor Folkhälsa- och trygghetsskapande arbete mellan förskole- och grundskolenämnd Föreliggande rapport är förvaltningens förslag på hur organisation för Norra Hisingens mötesplatser och fritidsverksamhet. Vision och strategier för Norra Hisingens mötesplatser Vision en idé Stadsdelsnämnden har antagit följande vision och nedanstående strategier för Norra Hisingens mötesplatser: Norra Hisingens mötesplatser ska vara en arena för generations och gränsöverskridande möten som främjar en god fritid genom hela livet och som präglas av trygga. jämlika, och hälsofrämjande miljöer, där alla är välkomna Hela stadsdelen som arena med stadsdelshuset som nav för kultur och fritidsverksamhet Under 2019 kommer nytt Stadsdelshus med rum för kultur vara färdigt. Befintliga verksamheter i Backa kommer att flytta in i det nya huset, såsom fritidsgård och Selma Center samt bibliotek. Det nya Stadsdelshuset kommer bli navet för möten människor emellan. Mötena och aktiviteterna i husets karaktär kan vara av olika slag, allt ifrån utställningar, regelbundna aktiviteter, eller spontana utifrån behov. Det ska finnas möjlighet såväl till öppen dropin- verksamhet som planerade aktiviteter och arrangemang. De aktiviteter som sker i huset behöver inte vara på initiativ av stadsdelen utan kan också komma på initiativ av föreningar, besökare och brukare. Innehåll i verksamheten ska utgå från allas delaktighet, vara lätt att komma till, och trygg att vistas i. Hela stadsdelens verksamheter ska arbeta tillsammans så att alla känner sig välkomna såväl besökare som medarbetare. Andra arenor, så som skolor, bibliotek och utomhusparker ska ses som möjliga arenor för verksamhet och arrangemang. Stadsdelshuset mittpunkt som kallas Hjärtat kommer att bli navet för medborgardialog och samhällsvägledning. Receptionen från Backa kulturhus flyttar in i hjärtat och det gör även Selma 2

3 Center. Även om stadsdelshuset blir som ett nav där verksamhet utgår ifrån behöver fortsättningsvis dialogen och mötet med medborgaren finnas och bedrivas i närsamhället. Den lokala anknytningen är viktig liksom närheten då vi vet att många människor inte har möjlighet eller förutsättningar att röra sig över stadsdelen. Genom förändrade arbetssätt, där mobilitet och flyttbarhet blir en del i uppdraget ges också förutsättningar för att möta invånaren i deras närmiljö. Från dropin- verksamhet till planerad verksamhet Drop-in verksamheten ska vara kvar men i mindre utsträckning. För att anpassa verksamheten med mindre resurser behöver verksamheten eller mötesplatsens karaktäristiska struktur gå ifrån öppethållande flera dagar i veckan, liknande dropin, till att framöver bestå mer av planerade arrangemang utifrån besökarens tankar och idéer, med hela stadsdelen som arena. Den öppna verksamheteten, behöver finnas kvar men kan med fördel ske inom skolans och bibliotekens arenor. Från delarna till helhet En ny sektor som samlar allt under ett gemensamt tak möjliggör att verksamheterna kan arbeta tillsammans och planera det gemensamma fritid- och kulturutbudet på ett annat sätt än tidigare. Tidigare har respektive fritidsgård, bibliotek och träffpunkt samt Livslust arrangerat aktiviteter på olika sätt och med olika förutsättningar. Genom att satsa på ett kulturutbud för hela stadsdelen som vänder sig till alla blir det tydligare för invånaren vad denne kan hitta vad som erbjuds. Programutbud ska planeras och arrangeras tillsammans med medarbetare och invånare och besökare utifrån delaktighet och behov, samt arrangeras tillsammans med volontärer och föreningar. Samverkan kring utbud behöver också ske mellan stadsdelen och kulturförvaltningen. Utbudet ska anpassas efter verksamhetens resurser vad avser planering och genomförande. Gemensamt fokus ökar också förutsättningarna till jämlikhet över stadsdelen där alla ges samma förutsättningar kring deltagande. Från egen regi till gemensamt ansvarstagande En viktig del av verksamheten och utbudet bygger på samverkan med andra aktörer så som kulturförvaltningen, bolag, och det lokala civilsamhället. Biblioteket kommer fortsättningsvis, även om de övergår till Kulturförvaltningen, ha en betydelsefull roll för stadsdelshuset. Formerna för hur detta behöver utredas och säkerställas genom överenskommelser mellan Stadsdelen och Kulturförvaltningen. Andra samverkansparter är skolorna i stadsdelen. Skolan ses som en viktig arena och mötesplats i lokalsamhället och samarbetet mellan skolan och sektorn behöver stärkas. Vidare behöver samverkan och utveckling med andra aktörer, såsom civilsamhället, utvecklas kring hur stadsdelen kan bli en jämlik stadsdel. Verksamheten ska aktivt söka aktörer att samarbeta med för att ge unga och äldre tillgång till mer verksamhet. Att fokusera på att utveckla områden, arenor och mötesplatser i lokalsamhället, tillsammans med andra stärker stadsdelens möjligheter att uppnå måluppfyllelse. Att samverka med andra aktörer och samordna gemensamma aktiviteter och arrangemang, ökar möjligheteten till en mer tillgängligt och bredare kultur och fritidsverksamhet. Omvärldsfaktorer som påverkar uppdraget Befolkningsutveckling och social oro kopplat till Mötesplatser i Norra Hisingen Flera faktorer påverkar i vilken utsträckning invånare i specifika målgrupper besöker och deltar i aktiviteter på och i anslutning till öppna verksamheter/ mötesplatser. Fritidsverksamhet bygger på frivillighet och i dagsläget har inte förvaltningen tillgång till fullgod statistik över det totala deltagandet vid stadsdelens mötesplatser för barn, unga, seniorer och daglediga. 3

4 Stadsdelens befolkning förväntas öka med drygt 3850 individer fram till Utifrån befolkningsprognosen kommer: Antalet barn grundskoleåldern att vara 600 fler än idag (andelen ökar mest i Brunnsbo) Gruppen i åldern år ha ökat med 700 Gruppen 85 år och äldre har ökat med knappt 200 personer Förvaltningen vet att stadsdelens träffpunkter för äldre har flest återkommande besökare i åldersgruppen år. Som stadsdelens befolkningsprognos visar är det också inom denna åldersgrupp som den stora befolkningstillväxten bland de äldre sker, och då främst i primärområdena Skälltorp och Backa. De yngre pensionärerna, år, är de också flitiga besökare på stadsdelens träffpunkter men inte till lika hög grad som de något äldre. Enligt stadens Fritidsvaneundersökning från 2016 är det få ungdomar som nyttjar fritidsgårdarna för sina fritidsaktiviteter, i förhållande till andra aktiviteter. I Norra Hisingen är det endast sex procent av ungdomarna som säger sig besöka fritidsgårdarna någon/några gånger i månaden, eller oftare. Däremot besöker nästan 4 av 10 unga biblioteket i denna omfattning. De dominerande aktiviteterna för unga på deras fritid är istället olika former av idrottsutövande. Förvaltningen har bedömt att utifrån befolkningsutveckling, men även utifrån social oro och att Backa är ett utsatt område 1 att större andel av sektorns resurser för fritidsverksamhet behöver riktas till Brunnsbo och Backa jämfört med till övriga områden. I dessa områden konstateras en negativ utveckling på flera områden, exempelvis andel elever som går ur skolan utan godkända betyg ökad narkotikaförsäljning och social oro. Utifrån ovanstående gör förvaltningen bedömningen att Backa och Brunnsbo behöver flera olika sorters motkrafter för att bemöta denna problematik. Mötesplatser i lokalsamhället som ger förutsättningar för såväl dropin- verksamhet som planerad verksamhet är en sådan motkraft. Mötesplats Backa Brunnsbo och det nya stadsdelshuset blir två mötesplatser som geografiskt ligger nära varandra. Dessa kommer att tillgodose behovet särskilt för seniorer och ungdomar att mötas i grupp men också för äldre och yngre att kunna mötas i dropin- verksamhet eller i planerade aktiviteter. Förvaltningen ser också behovet av lokala mötesplatser för att kunna arbeta effektivt med stadens planer som riktar sig mot våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld. I båda dessa planer utpekas fritid och dess mötesplatser som viktiga både för kunskapsinhämtning utan också för kunskapsförmedling. Ny organisation och arbetssätt som möjliggörare av strategierna Utifrån uppdraget att minska kostnaderna för mötesplatser behöver organisationsstrukturen förändras i form av att en enhet tas bort och därmed också en enhetschef. Förvaltningen bedömer att förslag på ny organisations har förutsättningar att genomföra och arbeta utifrån de strategier som stadsdelsnämnden antog den 25 september Utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderande vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället 4

5 Sektorchef Utveckling och administration HälsoFrämjandeförebyggandeenhet (kultur och hälsa) 11 medarebtare Fritid och fält (Trygga ungdomsmiljöer) 13+6 medarbetare Enhet Fritid och fält (förslag på alternativt namn för enheten är Trygga ungdomsmiljöer) Enhet fritid och fält föreslås efter förändringen bemannas med 13 ungdomshandledare. En av dessa ungdomshandledare har ett särskilt uppdrag att samordna aktiviteter i stadsdelen med fokus på barn och unga. Medarbetarnas hemvist för arbetet föreslås vara det nya stadsdelshuset med rum för kultur. Innan det nya stadsdelshuset är klart föreslås Backa Kulturhus vara den stationära arbetsplatsen. Idag arbetar 7 fältare i stadsdelen. Enheten föreslås också inkludera fältare som efter förändringen föreslås bli 6 till antalet. De ska arbeta nära ungdomshandledarna i det förebyggande och främjande arbetet och gemensamt bidra till trygga miljöer för alla. Fältarnas arbetsplats och hemvist föreslås vara det nya stadsdelshuset med rum för kultur. Sammanfattning av förändring för enheten Fritid och fält. Befattningar Antal medarbetare enl förslag Antal medarbetare idag Ungdomshandledare 13 (varav 1 är 23 Aktivitetssamordnare) Fältare 6 7 Enhet förebyggande och främjande (förslag på alternativt namn för enheten är Kultur och hälsa) Förebyggande och främjandeenheten ansvarar för mötesplatser och planerade aktiviteter riktade till seniorer och daglediga, anhörigstöd, fixartjänst, volontärsamordnare, nuvarande reception på Backa kulturhus och husansvar för Kulturpunkten samt kommande bemanning av samhällsvägledare i Hjärtat i nya stadsdelshuset. Inom enheten arbetar idag 5 medarbetare med olika uppdrag kopplade till stadsdelens träffpunkter och 3 medarbetare har uppdrag inom Livslust. I liggande förslag föreslås dessa vara totalt bli tre medarbetare, som har i uppdrag att bemanna träffpunkterna och nuvarande 5

6 Livslusts verksamhet. Utöver dessa ska en tjänst som kulturproducent/ kultursamordnare som heltidsuppdrag inrättas. Dagens träffpunkter för seniorer och nuvarande Livslust arbetar utifrån folkhälsans fyra hörnpelare och de framgångsrika arbetssätt som finns idag hos dessa två olika verksamheter ska tas med i den nya enheten och utvecklas där. Tjänsten som fixare föreslås minska med 50% i omfattning och framöver motsvara 0,5 tjänst. I enhetens uppdrag ligger också att ansvara för kulturpunkten som någon form av husansvarig. Detta föreslås omfattas av 0,5 tjänst. Arbetsgivarens förslag är att dessa två tjänster läggs på en persons uppdrag motsvarande 1 tjänst. I enhetens uppdrag ligger också att omhänderta bemanning av Hjärtat i nytt stadsdelshus. I förslaget föreslås detta omhändertas av 2 tjänster, vilket innebär en receptionist och 1 samhällsvägledare, med funktion och uppdrag liknande de arbetssätt som finns på Selma Center med fokus på medborgarservice och dialog i det vardagliga mötet. I enhetens uppdrag ingår att ansvara för kommunikation och marknadsföring av stadsdelens samlade aktivitet och kulturutbud. Detta bör ske i nära samarbete med kulturproducenten och aktivitetssamordnaren som jobbar inom enhet Fritid och fält. I enhetens uppdrag ingå också att ansvara för schemaläggning som stöd för hela sektorn. Dessa uppdrag bör sammantaget motsvara en heltidstjänst, som innebär kommunikation, marknadsföring och viss administration. I enheten ingår ansvar för anhörigstöd. Dessa tjänster motsvarar två heltidstjänster, varav en finansieras av individ och familjeomsorgen. I enheten ingår uppdraget att arbeta uppsökande mot äldre och med volontärverksamhet, motsvarande en heltidstjänst. I dag är denna tjänst finansierad av externa medel. Uppdraget kvarstår liksom finansiering och berörs därmed inte i dagsläget. Sammanfattning av förändring av enheten förebyggande och främjande Befattningar Antal medarbetare enl förslag Äldresamordnare 3 Träffpunkter och Livslust läggs samman till gemensam verksamhet Antal medarbetare idag 3 på träffpunkter plus hälsocoach och hund totalt 5 tjänster 3 på Livslust Kulturproducent 1 Ny befattning Fixartjänst + husvärd 1 (0,5+0,5) 1+0,4 Kulturpunkten Samhällsvägledare Reception 1 1 Ny befattning (samhällsvägledning erbjuds idag på Selma Center där främst utvecklingsledare har haft uppdraget) 2 ( en vakant) Programansvarig/ marknadsansvarig schemaadministratör 1 Ny befattning. Idag har varje enhet ansvar för sitt eget program och ingen samordning sker. Införanden av schemasystemet som verksamheten inte har idag 6

7 Äldrekonsulent uppsökande verksamhet och volontärsamordning Anhörigstödjare 1 2 kommer att kräva del av tjänst som schemaadministratör. 1 varav den finansieras via folkhälsomedel i enlighet med folkhälsoavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg 2 varav 1 av tjänsterna finansieras av IFO Uppdrag för medarbetare som arbetar på mötesplatser och med fritid för ungdomar äldre och daglediga Kompetensprofiler Arbetsgivarens bedömning är att nedanstående uppdrag/ befattningar behövs inom stadsdelsförvaltningens mötesplatser. Samhällsvägledare- ge samhällsinriktad information till invånare via personligt möte men även via telefon och digitala kanaler. En samhällsvägledare ska kunna vägleda och tillsammans med besökaren söka svar på frågor. Samhällsvägledarna bemanningar stadshusets Hjärta och arbetar i huvudsak dagtid men även kvälls- och helgtjänstgöring kommer att ingå. Språkkompetens efter lokala behov. Receptionist- sedvanliga receptionistuppgifter som att ta emot besökare, svara på frågor, ge service i samband med lokaluthyrning till föreningar och andra aktörer som nyttjar stadsdelshuset. Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår också. Kulturproducent- ansvarar för att samordna stadsdelsförvaltningens kulturutbud- både det som utförs i Stadsdelshus med rum för kultur och på andra platser i stadsdelen. Kulturproducenten arbetar med att möjliggöra eller underlätta mötet mellan de som skapar och deras publik. Anhörigkonsulent- arbetar hälsofrämjande och har som huvudsaklig arbetsuppgift att möta anhöriga i anhörigstödets olika verksamheter, individuellt eller i grupp med den anhöriges behov i centrum. Samverkans- och nätverksarbete är med andra sektorer/ förvaltningar, hälsooch sjukvården, föreningar/ organisationer och andra intressenter ingår också i arbetet. Program och marknadsansvarig för sektor Samhälle och kultur- ska samordna hur information om stadsdelens kultur och fritidsutbud sprids till stadsdelens invånare. I uppdraget ingår också att uppdatera intranät och webbsidor, ha löpande kontakter med förvaltningens kommunikatörer och lokalpressen för annonsering. Program- och marknadsansvarig hanterar också marknadsföringen via sociala medier. I uppdraget ingår också att bemanna mötesplatser samt vara schemaadministratör. Fixartjänst- ska huvudsakligen arbeta med att förebygga äldres (personer över 65 år) fall- och halkolyckor i hemmet. Det innebär att inventera risker i den äldres hemmiljö och vidta eller initiera åtgärder för att undanröja risker. Fixartjänsten arbetar uppsökande och i uppdraget ingår även att hjälpa äldre med enklare sysslor som att sätta upp tavlor, byta glödlampor och liknande. 7

8 Äldresamordnare- erbjuder hälsofrämjande sammanhang, i form av kultur och gruppaktiviteter för äldre som äldresamordnaren leder själv eller via annan aktör. Aktiviteterna utformas i dialog med målgruppen. Äldrekonsulent/ volontärsamordnare- I uppdraget ingår att arbeta uppsökande mot invånare som inte har kontakt med kommunen samt motivationsarbete där sådana insatser behövs. Samordning av volontärer och volontärinsatser mot målgruppen seniorer ingår i rollen samt att deltar i stadenövergripande nätverk och arbeta med omvärldsbevakning. Ungdomshandledare- har som uppdrag att skapa förutsättningar för en rik och meningsfull fritid för barn och unga. Det innebär att coacha ungdomar till delaktighet och inflytande och stimulera ungas (informella)lärande och utveckling, samverkan för att skapa fler möjligheter för unga och bidra till att unga får hela staden som arena. Ungdomshandledare bemannar mötesplatser och arbetar i viss mån med att stötta ungdomar i att själva producera sin fritid men även att möte ungdomar på öppna mötesplatser. Tjänsten kan innebära uppsökande arbete, tillsammans med fältare, för att skapa och stärka relationer till målgruppen, genom att möta dessa i deras befintliga miljöer, som skola och torg utomhus. Aktivitetssamordnare- samordnar på övergripande nivå stadsdelsförvaltningens fritidsaktiviteter för att säkra, i huvudsak de som riktar sig mot barn och unga. Aktivitetssamordnaren arbetar också i fritidsverksamheten och bemannar öppen verksamhet. Aktivitetssamordnaren arbetar under 2019 också med att säkerställa samordning av lovaktiviteter utifrån de statliga medel som tilldelas stadsdelen genom MUCF. Fältare- arbetar uppsökande på olika arenor där ungdomar vistas. Det uppsökande arbetet syftar till att få kunskap, kontakt och gemensamma upplevelser för att sedan kunna analysera vilka insatser som behövs för olika ungdomar. Insatser ges på individnivå och gruppnivå. Tjänsten kan innebära förutom uppsökande verksamhet även deltagande i gruppaktiviteter tillsammans med ungdomshandledare, för att bidra till trygga ungdomsmiljöer. Förändrade arbetssätt Hela stadsdelen som arena med Stadsdelshuset nav för kultur och fritidsutbud- mobila arbetssätt Idag arbetar stora delar av medarbetarna inom respektive område och enhet, särskilt riktat till sin målgrupp. Vidare tillhandahåller förvaltningen i stor utsträckning aktiviteter och arrangemang på bestämda mötesplatser med fasta öppettider som förutsätter en viss form av bemanning. Verksamheten är i huvudsak tillgänglig för brukare på vardagar och i begränsad omfattning på helgerna. Utifrån vision och strategierna, samt med mindre resurser, kommer de befintliga arbetssätten att behöva förändras, då högre krav ställs på verksamhetens flexibilitet och mobilitet, både vad gäller aktiviteter och personal. Personal kommer inte i lika stor utsträckning finnas på fasta mötesplatser utan röra sig över stadsdelen utifrån planerade arrangemang. Fokus går från att finnas på en fast plats till att bemanna de aktiviteter och de arrangemang som planeras tillsammans med medarbetare, besökare och externa aktörer - dvs ökad mobilitet. Då mobilitet är en förutsättning för att lyckas med uppdraget föreslår arbetsgivaren att körkort är ett krav, för uppdragen kopplade till mötesplatser och fritidsaktiviteter för invånare, unga som äldre. Förändringen innebär att medarbetare föreslås utgå ifrån stadsdelshuset som blir medarbetarnas huvudsakliga arbetsplats och hemvist. I stadsdelshuset, genom gemensam planering, kommer medarbetarna, utifrån ungas och äldres delaktighet och inflytande, planera och genomföra fritids- 8

9 och kulturaktiviteter. Förändringen innebär också att de mötesplatser förvaltningen föreslår finns kvar i huvudsak används för att bedriva planerade aktiviteter och arrangemang. Vidare kommer verksamheten i större utsträckning öppna upp för generation - och gränsöverskridande möten och aktiviteter. Alla besökare har inte möjlighet, eller kan inte röra sig fritt i stadsdelen, vilket innebär att det måste finnas någon form av lokalt planerade aktiviteter. Den yngre målgruppens behov (10-12 år) måste beaktas, liksom seniorers behov av lokalt planerade aktiviteter och tillgång till lättillgänglig service och utbud. Arbetets karaktär kommer framöver präglas av främjande arbetssätt som bygger på ett stödjande, vägledande, coachande förhållningssätt för att engagera besökare att arrangera aktiviteter och driva projekt. Verksamheteten behöver utforska möjligheten till att tillhandahålla projektkontor 2 som möjliggör medskapande och delaktighet, och där aktiviteter bygger på att man inte bara konsumerar sin fritid utan att man också är med och producerar den. Fritidsplanen kommer att bli vägledande för hur stadsdelen ska arbeta utifrån ett förändrat uppdrag. Förändrade arbetssätt kommer ställa högre krav på medarbetarnas förmåga att planera, samordna och gemensamt ta ansvar, men också högre krav på kommunikation och marknadsföring av det utbud som erbjuds. Då befintliga lokaler och mötesplatser inte blir fokus framöver, utan de verksamhet som erbjuds i form av planerade sådana. För att kommunikation och samordning av aktiviteter ska möjliggöras behövs särskilt personer som har detta i sitt huvuduppdrag. Vidare behöver andra aktörer i stadsdelen få kunskap och vetskap om vad som erbjuds för att vara behjälplig i marknadsföringen, ex socialtjänsten och äldreomsorgens handläggare. Det är också viktigt att förvaltningen söker nya vägar för att skapa möjligheter för en rik och meningsfull fritid. Enhetscheferna kommer att få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en mobil mötesplats som en buss eller husbil. Team med fokus på geografiska områden Utifrån strategin Hela stadsdelen som arena med stadsdelshus som nav och strategin Från drop-in verksamhet till planerad verksamhet som innebär minskat öppethållande på fasta mötesplatser, samt strategin Från delarna till helhet, behöver verksamheten säkerställa det lokala perspektivet. I de synpunkter som har inkommit från medarbetarna genom dialog och workshops framhålls särskilt vikten av att verka lokalt och att bygga relationer som avgörande för hur framgångsrikt de förändrade arbetssätten kommer att bli. Kontinuitet, trygghet och närhet är viktigt och angeläget att bibehålla även om arbetssätt förändras. Förvaltningen föreslår att detta omhändertas genom att enheterna bildar team med fokus på de olika geografiska områdena. Teamen har som särskild uppgift att i huvudsak bemanna de mötesplatser och aktiviteter, som planeras inom sitt respektive teams geografiska område. Teamet syfte är att verka lokalt. Teamet ska ha god kännedom om det som sker lokalt och tillsammans med invånarna bidra till trygghet och gemenskap. Vidare ska teamet arbeta uppsökande för att skapa nya kontakter, besöka skolor och upprätta god dialog med 2 Projektkontor ska enligt KEKS modell finnas integrerade i den ordinarie fritidsverksamheten och syftar till att stötta ungdomar att formulera och förverkliga sina idéer inom ramen för tidsbestämda projekt. Tillsammans med deltagande ungdomar ska ungdomshandledare dokumentera och synliggöra den process de genomgått och det icke-formella lärandet denna inneburit. 9

10 föreningar och andra samverkansparter inom teamets geografiska område. Någon inom varje team bemannar också SSPF-grupperna som finns sedan tidigare i stadsdelen. Teamen bemannas i huvudsak av tre ungdomshandledare, samt en till två fältare. I teamet inkluderas också de medarbetare som bemannar träffpunkter för äldre. Teamets uppgift blir, utöver att skapa förutsättningar för meningsfull fritid för sina respektive målgrupper, att arbeta tillsammans för att bidra till trygga och jämlika mötesplatser i det geografiska området, samt ha fokus på generations och gränsöverskridande aktiviteter vilket enhetschefer har i uppdrag att skapa förutsättningar för. Förvaltningen föreslår att utgångspunkten för bemanning av teamen är att medarbetare inte arbetar i samma (primär)område som de bor i. Detta för att minimera risk för jävssituationer och för att ge medarbetarnas förutsättningar att vara opartiska och agera professionellt. En bedömning av lämplig placering ska göras av respektive enhetschef i varje enskilt fall. Team område Tuve / Säve Kärra/ Rödbo Brunnsbo Backa Professioner 3 ungdomshandledare 2 fältare 1 äldresamordnare 3 ungdomshandledare 2 fältare 1 äldresamordnare 3 ungdomshandledare 1fältare 0,5 äldresamordnare 3 ungdomshandledare 1fältare 0,5 äldresamordnare Generationsöverskridande och gränsöverskridande mötesplatser Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare uppdrag att arbeta med generationsöverskridande mötesplatser och arbetsgivarens bedömning är att föreslagna arbetssätt skapar goda förutsättningar för generationsöverskridande mötesplatser och generationsöverskridande möten. Den arbetstid som ungdomshandledarna har i form av dagtid kan med fördel användas för att tillsammans med medarbetare inom enhet förebyggande och främjande, planera och genomföra generations och gränsöverskridande riktade aktiviteter som möjliggör deltagande efter intresse. Detta bedöms möjligt att genomföra med någon form av aktivitet eller arrangemang en gång i veckan utifrån föreslagen bemanning. Samordning Utifrån strategin Från delarna till helhet har kulturproducenten en särskilt viktig roll. Denne ska säkerställa samordning av stadsdelens kulturutbud och sätta samman ett program som är enhetligt för stadsdelen och gemensamt för alla verksamheter. Kulturproducenten behöver förutom samverka med stadsdelens aktivitetssamordnare, också samordna utbud och aktiviteter tillsammans med kulturförvaltningen. För att utveckla former för samordning ser arbetsgivaren att det är viktigt att upprätta mötesstrukturer där medarbetarna kan mötas över enhetsgränserna regelbundet för att säkerställa samordning samt utveckla den. Detta kan med fördel ske genom att alla medarbetare inom respektive enhet träffas en gång i veckan. Vidare ser arbetsgivaren det som viktigt att de respektive enheternas medarbetare träffas med regelbundenhet för att ytterligare utveckla gemensamma arbetssätt och gemensamma mål, 10

11 men även för att omhänderta uppdraget att i större utsträckning arbeta för generationsöverskridande verksamhet. Detta kan förslagsvis ske genom gemensamma verksamhetsmöten en gång i månaden. Vidare behöver former för samordning av uppdrag tillsammans med utvecklingsledare i sektorn möjliggöras för att sektorn i större utsträckning än idag ska omhänderta uppdraget att arbeta utifrån visionen om att erbjuda trygga, jämlika och hälsofrämjande miljöer, där alla är välkomna. Uppdraget till enhetscheferna blir att gemensamt omhänderta detta och omsätta det i praktiken tillsammans med medarbetarna. Samverkan Utifrån strategin Från egen regi till gemensamt ansvarstagande behöver formerna för samverkan med andra kommunala aktörer och civilsamhället växla upp och utvecklas. Ungdomshandledare och äldresamordnare behöver utveckla arbetsformer som mer tillvaratar stadens övriga kultur och fritidsutbud för en effektivare resursanvändning. Många ideella föreningar arbetar redan i stor utsträckning med att erbjuda barn, unga och äldre meningsfulla fritidsaktiviteter. Sektor samhälle och kultur behöver närma sig föreningarna ytterligare för att utforska i vilken utsträckning och hur föreningarna vill ha ett mer aktivt samarbete med stadsdelsförvaltningen och vad föreningarna behöver för detta. I detta arbete är tillgången till stadsförvaltningens föreningsutvecklare en förutsättning och av betydelse för hur strategin kan möjliggöras men det kommer också att åligga varje medarbetare att samarbeta med externa aktörer i högre utsträckning än vad som generellt görs nu. För den yngre målgruppen, år, behöver sektor samhälle och kultur samverka med grundskoleförvaltningen som har uppdraget att bedriva fritidshem. Detta för att undvika att verksamhet konkurrerar med varandra. Stadsdelsförvaltningens utbud ska ses som ett komplement till skolans fritidshemsverksamhet. Vidare behöver samverkan ske med ungdomssatsningen kring den äldre målgruppen- ungdomar år. Arbetstidsförläggning för medarbetarna I dagsläget erbjuder förvaltningen ingen fritidsverksamhet för barn och unga på helgerna. Tillgången till aktiviteter på helgerna för seniorer och daglediga förekommer men i liten omfattning. Förvaltningens bedömning är att ungdomshandledare i huvudsak förlägger sin arbetstid då målgruppen inte är i skolan, det vill säga på eftermiddagar, kvällar och även helger. För att kunna ha en mer flexibel verksamhet som i huvudsak styrs utifrån brukarnas behov föreslår förvaltningen att arbetstidsförläggningen förändras, i huvudsak för ungdomshandledare men även till viss del för äldresamordnare samt att ett nytt sätt att lägga schema med stöd av IT- verktyget TimeCare införs. Ungdomshandledare Arbetsgivaren föreslår ett schema som utgår ifrån att ungdomshandledare arbetar i genomsnitt tre kvällar per vecka och var tredje helg (fyra kvällar en vecka och två kvällar de övriga två veckorna). Den arbetstid som i huvudsak handlar om dagpass kan med fördel omhänderta uppdraget att arbeta uppsökande i skolor och på andra arenor samt tillsammans med medarbetare från den andra enheten arbeta med generations och gränsöverskridande arbetssätt. Äldresamordnare Äldresamordnare och utvecklingsledare arbetar i huvudsak dagtid utifrån målgruppens förutsättningar men viss kvälls- och helgtjänstgöring förekommer utifrån planerat programutbud och verksamhetens uppdrag. 11

12 Nytt arbetssätt för schemaläggning för medarbetare Utifrån ovanstående kan IT-stödet TimeCare användas som hjälpmedel i schemaläggningen. TimeCare är ett bemanningsverktyg som används för schemaplanering. Utgångspunkten är bemanningsbehovet som ligger till grund för verksamheten. Medarbetare förväntas vara aktiv i schemaplaneringen och kan på så vis påverka sitt eget schema. Verktyget tar hänsyn till dygns -och veckovila vilket innebär att medarbetare inte kan lägga in tider som strider mot gällande lagstiftning om arbetstid och övriga riktlinjer. Schemat är kopierbart för smidig hantering. I önskat schema anger medarbetare vilka arbetstider och arbetsplatser hen vill arbeta inom. Om inte medarbetaren är aktiv i schemaplaneringen får hen acceptera det som ges. Färdigt schema ska medarbetare få till sig 2 veckor innan schemaförändring. Systemet medger en flexibilitet för medarbetare då man kan ha ett plussaldo på 30 timmar som mest och minus på 10. Medarbetare behöver vara uppmärksamma på sig egen timbank i förhållande till antal tillåtna plus- och minustimmar. Utgångspunkten är att timbanken ska vara noll när en medarbetares anställning upphör. Vid minustid ska medarbetare försöka att arbeta igen ej utförd tid under uppsägningstiden, annars avdrag på lön. Vid plustid ska medarbetare lägga ut mindre arbetstid under uppsägningstiden om verksamhet tillåter, annars betalas mellanskillnaden ut i pengar. Sammanställning av förändringar kopplade till medarbetarnas arbetsmiljö Medarbetarnas har sina arbetsplatser i Stadsdelshuset vid Selma Lagerlöfs torg istället för som idag på respektive ungdomsgård. Ungdomshandledare får ett förändrat schema som innebär helgtjänstgöring, vilket innebär arbete även fredag och lördagar istället för endast fredagar. Äldresamordnare arbetar i huvudsak dagtid som i dagsläget men uppdraget kommer att innebära viss helg och kvällstjänstgöring En utvecklingsledare är idag stationerad på Mötesplats Backa Brunnsbo. Förändringen innebär att medarbetaren framöver tillhör enhet Fritid och Fält. Utvecklingsledaren arbetar i huvudsak dagtid, men förändringen kan komma att innebära viss helg och kvällstjänstgöring. Heltidsmått förändras från 40/40 till 38,25 timmar per vecka Körkort föreslås bli ett krav Förändrad process för schemaläggning med hjälp av IT- stödet TimeCare som ställer krav på medarbetarnas delaktighet i schemaläggningen Utgångspunkten är ungdomshandledare inte arbetar i samma område som de bor i Sammanställning Förändringar kopplade till medarbetarnas arbetssätt Utökat fokus på planerade aktiviteter och arrangemang Verksamhet är i fokus- inte lokaler Ökade krav på att planera, samordna, ta gemensamt ansvar samt kommunicera och marknadsföra verksamheten. Team med fokus på geografiska områden- se utförligare beskrivning nedan Coachande förhållningssätt- deltagaren blir mer av producent än konsument Generationsöverskridande arbete och generationsöverskridande mötesplatser- del av arbetstiden används till gemensam planering Samordning- kulturproducenten en viktig roll att säkerställa samordning av stadsdelens kulturutbud tillsammans med exempelvis kulturförvaltningen och aktivitetssamordnaren får en viktig roll att säkerställa samordning av planerade aktiviteter i första hand för barn och unga. 12

13 Samverkan med andra kommunala aktörer och civilsamhället stärks och utvecklasungdomshandledare och äldresamordnare utvecklar arbetsformer som tillvaratar stadens övriga kultur och fritidsutbud Omfattning av tillgänglighet till mötesplatser för invånare Tillgång till fritidsverksamhet för Norra Hisingens invånare Den planerade verksamheten kommer utifrån strategin att öka i omfattning, då majoriteten av det som stadsdelen kommer att erbjuda fortsättningsvis har fokus på planerade aktiviteter och arrangemang, som bygger på deltagarnas intresse och delaktighet. Planerade aktiviteter ger bättre förutsättningar att nå dem som inte besöker den öppna drop-in verksamheten. Riktade gruppaktiviteter kan i större utsträckning nå personer med funktionsvariationer, unga flickor och den yngre målgruppen generellt. Den planerade verksamheten kan också med fördel arrangeras i samverkan med andra aktörer. För den äldre målgruppen genomförs redan stor del andel planerade aktiviteter i form av programutbud. De planerade aktiviteterna kommer att omhändertas i det kulturprogram som arrangeras av kulturproducent, och genomföras i samverkan med volontärer och andra aktörer. Utöver planerad verksamhet 2-3 kvällar per vecka (fördelat på olika platser i stadsdelen) kommer dropin-verksamhet för ungdomar att erbjudas som minst en gång per vecka i områdena Säve, Tuve, Kärra, Backa och Brunnsbo. Exempel på öppettider kan vara kl för ungdomar i högstadieåldern. För seniorer och daglediga möjliggörs dropinverksamhet under dagtid som minst två gånger i veckan i varje område och utöver detta planerade aktiviteter. Förvaltningen vill framhålla att en minskning av drop -in verksamhet inte nödvändigtvis måste innebära att verksamheten försämras i motsvarande grad. Utifrån målgruppernas behov och lokala förutsättningar som kan förändras över tid kan dropintiderna utökas och det ligger i respektive enhetschef att styra resurser utifrån behov. För en att säkerställa god kvalité på dropin- verksamhet och en god och trygg arbetsmiljö är utgångspunkten att dropin- verksamhet för ungdomar bemannas av tre personer per tillfälle. För bemanning på Mötesplats Backa Brunnsbos öppna hus är också utgångspunkten 3 personer, då det är många aktörer som verkar på mötesplatsen. För seniorer är utgångspunkten två medarbetare per tillfälle. Undantag från ovanstående kan göras beroende på lokala förutsättningar och behov. Lokaler för dropin- verksamhet och planerad verksamhet inom Samhälle och Kultur Förslag på lokaler stannar i förvaltningens regi och inrymmer planerad verksamhet och dropin- verksamhet: Kulturpunkten i Tuve- påbörjat arbete med att göra Kulturpunkten till en generationsöverskridande mötesplats fortsätter Träffpunkten i Säve- mötesplatsen drivs av volontärer och lokalen tillhandahålls av förvaltningen Backa kulturhus ersätts från och med sommaren 2019 med Stadsdelshus med rum för kultur som kommer att vara ett nav i stadsdelens kultur och fritidsutbud. Kärraskolans elevcafé- samarbete med skolan har etablerats och ska fortsätta att utvecklas Träffpunkten i Kärra hus- används även fortsättningsvis som mötesplats 13

14 Mötesplats Backa Brunnsbo- fortsätter att utvecklas som en mötesplats i området och inrymmer fritidsverksamhet för unga och aktiviteter för seniorer och daglediga Bärby bygdegård- utvecklas tillsammans med Bärbyskolan och fritidsverksamheten Utöver lokaler som samhälle och kultur tillhandahåller så ska samverkan med grundskoleförvaltningen liksom kulturförvaltningen ske för att säkra tillgång av skolan och biblioteken som en arena att bedriva uppsökande verksamhet, dropin- verksamhet samt planerad verksamhet inom. Nya former för samnyttjande av lokaler behöver utvecklas. Förslaget innebär att stadsdelsförvaltningen släpper följande lokaler: Brunnsbo fritidsgård- ny mötesplats i Brunnsbo blir MBB Brunnsboknuten (träffpunkt för äldre)- denna lokal omhändertas av äldreomsorgen för att erbjuda medarbetarna inom hemtjänsten i Brunnsbo ett omklädningsrum- ny mötesplats i Brunnsbo blir MBB Ekonomisk effekt av förslag till organisation Personalkostnader Uppdraget innebar att ta fram ett förslag till inriktning/ vision för stadsdelens mötesplatser som ger minskade kostnader i form av 500 tkr under 2018 och totalt 9 mkr på längre sikt. Inom mötesplatser och fritidsverksamhet motsvarar förändringen en årlig besparing på tkr, vilket motsvarar 15 helårstjänster. Förvaltningen räknar med en omställningskostnad under 2019 på 1,2 mkr 3. Utgångspunkt är att omställningen kommer ta 3 månader i anspråk med start i februari och kan minskas med en tredjedel (200 tkr) per månad. Detta är under förutsättning att vi har ett aktivt arbete och hittar finansierade lösningar för personalen i omställning. Förvaltningen har bedömt att ytterligare åtgärder i dagsläget inte är möjliga att genomföra, utifrån att sektor Samhälle och kultur vill påbörja förändringen och noggrant följa effekterna för att se hur verksamheten utvecklas över tid. Förändringen är så stor och omfattande att den behöver prövas i skarpt läge och därefter utvärderas. För att nå uppdraget om 9 mkr gör sektorn en besparing på utvecklingsavdelningen motsvarande 1 tjänst. Förändringen består av att två vakanser tillsätts med 1 tjänst, vilket ger en besparing motsvarande effekt på -600 tkr. Denna effekt sker redan från ingången av Ytterligare besparing inom sektorn är utvecklingsprojekt som avslutas under 2018 och kommer därför ha en effekt motsvarande 700 tkr från januari Total besparing 2019 för sektor Samhälle och Kultur innebär en effekt av tkr. Lokalkostnader Inom ramen för stadsdelens åtgärder om att minska antalet lokaler beräknar Samhälle och Kultur bidra med tkr. 3 Beräknat på: Medianlön= 28650*1,39 [personalomkostnad]*15 (antal som berörs av omställningen) = (exklusive personalkostnader i januari- förändringen träder i kraft i februari 14

15 Brunnsbo fritidsgård: 136 tkr (2018-års budget) Kärra: 285 tkr (300-15) 2018-års budget på 300 tkr minus ny leasingkostnad för inventarier på -15 tkr per år. Brunnsboknuten överlämnas till sektor äldreomsorg som ska använda lokalen som omklädningsrum för hemtjänstens medarbetare. Den direkta besparingen är svår att uppskatta eftersom den består i att ytterligare lokal för omklädningsrum till hemtjänstens medarbetare inte behöver hyras in. Förvaltningen har bedömt att ytterligare åtgärder i dagsläget inte är möjliga att genomföra, utifrån att sektor Samhälle och kultur vill påbörja förändringen och noggrant följa effekterna för att se hur verksamheten utvecklas över tid. Bilageförteckning: Bilaga 1: Exempel på schema för ungdomshandledare och fältare 15

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad

Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad Vägledning för Öppen förskola inom familjecentrerat arbetssätt Göteborgs Stad 1 Inledning Denna Vägledning för öppna förskolorna inom Göteborgs Stad är framtagen med syfte att tydliggöra rollen och uppdraget

Läs mer

Genomförande och utvärdering av uppdrag om ungas organisering och egen makt

Genomförande och utvärdering av uppdrag om ungas organisering och egen makt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelningen för kultur, fritid och demokrati Sida 1 (5) 2016-04-19 och egen makt Uppdrag och syfte Stadsdelsnämnderna har fått i uppdrag att i samband med nämndernas

Läs mer

Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö

Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (6) 2018-03-15 Handläggare: Marie Ehrenbåge 08 508 18 251 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-04-12 Redovisning av projekt Lokala kulturhus utveckling av Tuben och förstudie

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Fastställande av äldreplan Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier

Fastställande av äldreplan Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier Fastställande av äldreplan 2018-2028 Sammanfattning remissvar Revidering innehåll och presentation Äldreplanens strategier Sammanfattning av remissvar äldreplan 2018-2028 Förebyggande insatser Ett utvecklingsområde

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby Dnr: Dnr: Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Lundby 2017-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER... 3 2 AVTALSTID... 3 3 AVTALETS FORM OCH SYFTE... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AVTALET...

Läs mer

Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken

Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken Välkomna till Seminarie B Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken Jämlikhetskonferensen 2019 HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1 Jämlikhetskonferensen 2019 Seminarie B Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken 13.00-13.45

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN Josefin Johansson Telefon: 508 05 072 DNR 2.6.-594-2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12 NOVEMBER 2012 SID 1 (5) SAMMANTRÄDE 20 NOVEM BER 2012 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Innehåll

Innehåll Innehåll Handlingsplan för att värna demokratin mot den våldsbejakande extremismen... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Ansvar... 3 Ansvarig förvaltning och funktion... 3 Medarbetaransvar... 3 Chefsansvar... 4 Kontaktperson

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan

Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 2019 Friskis&Svettis Östersund verksamhetsplan 1(9) INLEDNING I Friskis&Svettis lyfter vi gärna fram vår framgång och njuter av vårt goda självförtroende. Med all rätt. Vi gör en otroligt bra grej för

Läs mer

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden

Inhyrning och kostnader för lokal för ett nytt världslitteraturhus i Gamlestaden Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-04-03 Diarienummer: N132-0347/13 Sektor Kultur och fritid Eeva Bolin, Lena Svärd, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: ulla.andreasson@ostra.goteborg.se Inhyrning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE KULTURSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR TILL- GÄNGLIGHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE KULTUR SKOLAN www.goteborg.se INTRODUKTION Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. En del

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-02 Diarienummer 0936/13 Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon 031-368 02 35 E-post: johan.nystromstadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler för nytt

Läs mer

Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018

Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 Verksamhetsplan Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 2018 Stenungsunds kommuns och Västra hälso- och sjukvårdsnämndens gemensamma folkhälsoarbete Typ av dokument Beslutat av Beslutsdatum Dnr Plan

Läs mer

Mål- och uppdragsbeskrivning för Community Center

Mål- och uppdragsbeskrivning för Community Center Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Kultur, fritid och demokrati Tjänsteutlåtande DNR 1.2.1.-197/2018 Sida 1 (6) 2018-05-18 Handläggare Jenny Bertvall Telefon: 08-508 20 719 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80 Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-05-23 Diarienummer N131-0029/19 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo

Läs mer

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering Dokumenttyp: Policy Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2012-09-24, 145 DNR: KS000353/2010 Attraktiva och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället

Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-03 Handläggare Nina Ström Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden 2017-05-16 Samordning mellan ensamkommande ungdomar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Ansökan om arbetstidsinnovationer till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ansökan om arbetstidsinnovationer till Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-01-26 Diarienummer N131-0065/17 Individ och familjeomsorg samt Funktionshinder Angelica Winter Telefon 031-365 15 86 E-post: angelica.winter@angered.goteborg.se Ansökan om

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Politiska inriktningsmål för folkhälsa

Politiska inriktningsmål för folkhälsa Dnr 2016KS630 078 Politiska inriktningsmål för folkhälsa Förord Med folkhälsa menas den gemensamma hälsan i en avgränsad grupp till exempel invånare i Härryda kommun. Det talas också om folkhälsan på nationell

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning

Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning och Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Dnr 1242-2017-1.5.1. Sida 1 (7) 2017-12-15 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Översyn

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRS KOLA, FRITID OCH KUL TUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Anna Magnfors Telefon: 08-508 05073 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg, remissvar

Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg, remissvar HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNIN GEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 55-2010-1.5.1 SID 1 (5) 2010-02- 22 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

Samverkansavtal avseende Hälsoteket mellan Östra Göteborgs stadsdelsnämnd och Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2016-09-30 Diarienummer: N132-0912/16 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Samverkansavtal avseende Hälsoteket

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (6) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2018-10-05 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Operativa mål/aktiviteter:

Operativa mål/aktiviteter: Stadsdelsvärdar Stadsdelsvärdarnas huvuduppdrag är att öka tryggheten i Rosengård och verka för ökad medborgarservice samt egenansvar både avseende den fysiska och den sociala miljön. Genom att dagligen

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1 Innehållsförteckning 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA... 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.2 LEDORD... 3 1.3 FYRISGÅRDENS ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT STADGARNA

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-05-03 KFN 2018/0113 50661 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Stockholms stads program för stöd till anhöriga SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-25 Handläggare: Marita Danowsky Kerstin Larsson, Anne Vilhelmsson Tel. 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2012-11-22 Stockholms

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2007 2010 Bakgrund Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan

Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan Datum 2018-05-23 Ärendenr 2017-000278.77 Tibro Folkhälsa 2020 Tibro kommuns folkhälsoplan Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (11) Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr. socialnämndens ansvarsområde

Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr. socialnämndens ansvarsområde Riktlinjer för anhörigstöd inom socialnämndens ansvarsområde Dokumentets namn Riktlinjer för anhörigstöd inom Diarienr socialnämndens ansvarsområde Dokumenttyp Riktlinje Fastställd av Socialnämnden Datum

Läs mer

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020 Nämndsplan 2020-2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - Preliminär nämndsplan år 2020 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun... 3 1.2 Nämndsplan och målkedja... 3

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av mål och aktiviteter Lokalt utvecklingsprogram Spånga-Tensta stadsdelsområde

Bilaga: Sammanställning av mål och aktiviteter Lokalt utvecklingsprogram Spånga-Tensta stadsdelsområde Tillit och förtroende Öka det sociala kapitalet Mål Aktivitet Rådighet Samverkan Uppföljning Dialog Skapa förutsättningar för medborgarnas engagemang genom t.ex. fysiska mötesplatser Erbjuda olika platser

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Bilaga Yttrande, daterat TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost:

Bilaga Yttrande, daterat TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost: TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-08-20 Sida 1 (1) Diarienr GSN 2019/01913-1.7.1 Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till Nämnden för idrott, fritid och

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014.

Uppföljning av folkhälsoavtal HSN 12 och SDN Östra Göteborg Ärendet Uppföljning av folkhälsoavtalet enligt Folkhälsoplattform 2014. Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-03-02 Diarienummer: N132-0228/13 Utvecklingsavdelningen Charlotta Green, Åsa Svensson Telefon: 365 00 00 E-post: charlotta.green@ostra.goteborg.se Uppföljning av folkhälsoavtal

Läs mer

Se mig! Äldreplan för Ale kommun

Se mig! Äldreplan för Ale kommun Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019 2026 Kvalitet och effektivitet Jag vill att personalen ska tycka om att komma hem till mig. Strategier Utveckla salutogent förhållningssätt i äldreomsorgen.* All verksamhet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018

Ett helt liv i Blekinge. Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 1 Ett helt liv i Blekinge Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2018 2 Bakgrund En ökad ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället Befolkningen i Blekinge har sämre livsvillkor än riket Lägre

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Marie Kelpe Telefon: 08 508 20583 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Ansökan

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Handläggare: Lena Alksten, Therese Lang Telefon: 08-508 24 551, 08-508 24 506 2010 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019

Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (4) 2019-02-05 Handläggare Carina Cronwall Telefon: 0850822310 Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-02-21 Deltagande

Läs mer

- Ett nätverk - Ett uppdrag - En verksamhet

- Ett nätverk - Ett uppdrag - En verksamhet - Ett nätverk - Ett uppdrag - En verksamhet Segregationen har klassmässig grund Strategin är att förena de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna och låta detta förhållningssätt prägla såväl vårt

Läs mer

Folkhälsa i Angered NOSAM

Folkhälsa i Angered NOSAM Folkhälsa i Angered NOSAM 2017-03-23 Vad är folkhälsa? Hälsa är ett individuellt mått, d.v.s. en persons fysiska och psykiska tillstånd Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd En

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv

Ansökan om stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv Dnr 1329/16 Ansökan om stimulansmedel för utvecklingsprojekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv (Fyll i blanketten direkt på datorn. Flytta mellan fälten med tabb-tangenten. Fälten expanderar

Läs mer

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen

Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Trygg i Göteborg överenskommelser om samverkan mellan Göteborgs Stad och polisen Gunilla Henningsson Social resursförvaltning, enheten för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande Jag kommer berätta om

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Remiss om Modernisering av sociala system

Remiss om Modernisering av sociala system Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Karin Johansson Telefon: 08-50805097 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-03-08

Läs mer

Se mig! Äldreplan för Ale kommun

Se mig! Äldreplan för Ale kommun Se mig! Äldreplan för Ale kommun 2019 2026 Samhället står inför omfattande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora krav på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

P. 15. Bilaga Yttrande, daterat TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost:

P. 15. Bilaga Yttrande, daterat TJÄNSTEUTLÅTANDE. Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost: Barn- och utbildningsförvaltningen Haidi Bäversten Epost: haidi.baversten@vasteras.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-08-20 Sida 1 (1) Diarienr UAN 2019/00817-1.7.1 P. 15 Kopia till Nämnden för idrott, fritid

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga

Stockholms stads program för stöd till anhöriga SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Modin tfn 08-508 25 618 Lotta Burenius tfn 08-508 36 202 Till Socialnämnden Äldrenämnden GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE SON DNR 3.1-098/2012 ÄN DNR 070303-159/2012

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer