Mindre produktionsskog Hallaröd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mindre produktionsskog Hallaröd"

Transkript

1 Mindre produktionsskog Hallaröd Byggnadsfri skogsfastighet i Södra Hultarp väster om Hallaröd. 17 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark/vägar. Virkesförråd om ca m³sk med en dominans av gran. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. God tillgänglighet med närhet till allmän väg. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år Prisidé: kr, anbud senast Skog och Lantbruk i Sverige AB, Karl Olofsson, Slagtoftavägen 14, Hörby Telefon: , e mail:

2 Om fastigheten Typ: Skogsfastighet, byggnadsfri Virkesförråd: Ca m³sk Mark: 17 ha Prisidé: 3 MSEK/bud Län: Skåne Kommun: Höör Visning Allmänt Byggnadsfri skogsfastighet i Södra Hultarp väster om Hallaröd. 17 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark/vägar. Virkesförråd om ca m³sk med en dominans av gran. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. God tillgänglighet med närhet till allmän väg. Jakten på bl.a. vildsvin och rådjur är upplåten t o m år För visning kontakta fastighetsmäklaren Kontakt Karl Olofsson, fastighetsmäklare Telefon Vägbeskrivning Kör från Hallaröd västerut mot Billinge. Efter vägdelningen strax utanför Hallaröd mot Billinge, kör ca 1,7 km och ni kommer till fikabord på vänster sida vägen. Framme! Se även bilagda kartor. Adress: X koordinat: , Y koordinat (SWEREF 99) 1

3 Skog Fastigheten består enligt bilagd skogsbruksplan från augusti 2020 (Mats Rufelt, firma Bokskog) av 17 ha skog, med virkesmässig dominans av gran och bok. Virkesförrådet är uppskattat till m³sk, varav ca m³sk G2, S1 och S2 skog. Medelbonitet om 8,3 m³sk/ha och år. Övrig mark Väg/kraftledning om 0,5 ha. Jakt Jakträtten är upplåten t o m med ett halvårs uppsägningstid. Viltslag i området är bl.a. älg, vildsvin och rådjur. Ev. jakttorn, foderspridare etc. följer ej överlåtelsen. Natur/kultur Det finns inga fornlämningar, objekt med naturvärden, nyckelbiotoper eller biotopskydd registrerade på fastigheten. Se även Riksantikvarieämbetets hemsida, och Skogens pärlor på Skogsstyrelsens hemsida, Fastigheten gränsar till Allarps bjär naturreservat. Rättsförhållanden Fastighet Fastighetsbeteckningen är och fastigheten är belägen i Höörs kommun, Hallaröds församling. 2

4 Areal Areal enligt fastighetsregistret: 16,44 ha, fördelat enligt följande: Ägoslag Enligt taxering Enligt plan Skogsmark: 16 ha 17 ha Väg/kraftledning/annat 0,5 ha Totalt 16 ha 17,5 ha Taxeringsvärde 2020, taxeringskod 110, obebyggd lantbruksenhet. Då fastigheten nyligen är avstyckad finns inga egna åsatta taxeringsvärden. Penninginteckningar Fastigheten överlåts gravationsfri, d v s fri från penninginteckningar. Skattetal 17/440 mantal samt skattetal i Södra Hultarps skifteslag 39/512 mantal. Samfälligheter/GA Inga andelar i samfälligheter eller GA anläggningar. Rättigheter Ledningsrätt Akt: Avser kraftledning. 3

5 Planer och markregleringar Landskapsbildsskydd Akt: 1267 P18. Ägare Jörgen Jönsson. Juridisk person Det krävs förvärvstillstånd för att förvärva egendomen som juridisk person (aktiebolag etc.), d v s i normalfallet kan endast privatpersoner förvärva egendomen. Försäljningsförutsättningar Förfarande Fastigheten säljs i sin helhet via skriftligt bud som ska vara mäklaren tillhanda senast kl Märk anbudet Hultarp 2:19, till detta skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Efter att anbuden öppnats kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av de skriftliga buden, eller att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten. 4

6 Villkor 10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således inte på någon exakt mätningsmetod. Det vilar på köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet. Köparen har undersökningsplikt avseende plan och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden. Visning Intresserade har möjlighet att på egen hand besiktiga fastigheten, gängse hänsyn tages. För visning kontakta fastighetsmäklare Karl Olofsson, tfn: , e mail: 5

7 Tillträde Tillträde efter överenskommelse, dock senast en månad efter köpekontraktsdatum. Information om s k sidoverksamhet Enligt fastighetsmäklarlagen ska registrerade fastighetsmäklare som i anslutning till sin förmedlingsverksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. För annonser på Hemnet erhåller Skog & Lantbruk en indirekt annonsersättning om 50 % av annonspriset. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Alla registrerade fastighetsmäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen gör att mäklaren måste uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren har en skyldighet att kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom om köparen måste erhållas före kontraktsskrivning. Upplysningar/kontakt Skog & Lantbruk Karl Olofsson, jägmästare/reg. fastighetsmäklare. E mail: Adress: Slagtoftavägen 14, Hörby, tfn: Hemsida: 6

8 Välkomna! Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: Fastighetsförmedling Generationsskifte Marknads /avkastnings /intrångsvärderingar Skatt/deklaration Fastighetsbildning/lantmäterifrågor Skogsbruksplaner Skogsekonomisk rådgivning Redovisning/bokslut/årsredovisning Lönehantering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 7

9 SKOGSKARTA Plan Församling Kommun Län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Norra Hultarp 2:19 Höör Höör Skåne län Mats Rufelt :5000

10 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 17,0 97 Myr/kärr/mosse 0,0 <1 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Prod. Linjer Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,4 2 Annat 0,1 1 Summa landareal 17,5 Vatten 0,0 I den produktiva arealen ingår: - ädellövskog med 6,4 ha Virkesförråd Totalt m³sk 4028 Medeltal m³sk per hektar 237 m³sk % ha Gran ,2 Bok ,8 Ek ,4 Björk ,6 Kl.Al ,1 Gran Kl.Al Björk Bok Ek Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 8,3 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 131 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 448 Gallring 697 Naturvårdande skötsel 22 Totalt under perioden 1167 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 145 m³sk m³sk per ha 8,5 pcskog Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Höör Församling: Höör Norra Hultarp 2:12 Id:

11 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Gran % Bok % Kl.Al % Björk % Ek % Kalmark - 9 år , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 17, Arealfördelning, aktuell 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 4028 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 4172 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser pcskog Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Höör Församling: Höör Norra Hultarp 2:12 Id:

12 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Gran % Bok % Kl.Al % Björk % Ek % m³sk /ha Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 0, Gallringsskog G1 7, G2 1, Föryngrings- S1 avverknings- S2 5, skog S3 1, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 17, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär Areal % R2 G1 G2 S2 S3 pcskog Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Höör Församling: Höör Norra Hultarp 2:12 Id:

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 3 Avd nr När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd antal inkl tillväxt Med Med Stam- G-yta Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g m³sk ä o år klass (-Avdrag) Skikt m² Alternativ ha avd TGLBÄ cm m /ha r [Skikt] % m³sk Årlig tillväxt Priotal m³sk per ha 1 1, G1 G PG Frisk (2) Gallring ,6 GA 0,2 Not ¹ 2 0, G1 G PG 0X Frisk (2) Gallring ,7 GA 0,7 Ingen åtgärd (A) 3 0, G2 F PG Ädellöv enligt lag Ingen åtgärd 3,8 VP 2,7 iv¹ Frisk (2) 4 1, G1 G PG 0X Frisk (2) Gallring ,4 GA 0,4 (-0,1) L 5 1, S3 B NO,b 00X Naturvård Ingen åtgärd 5,3 VP 3,1 i,iv¹ (-0,1) L Fuktig (3) 6 1, G1 G PG 0X Gallrat 2019 Ingen åtgärd 15,3 GA 1,6 Frisk (2) Föryng avv (A) , S2 F PG 000X Ädellöv enligt lag Ljushuggning ,2 VP 1,9 iv¹ (-0,2) L Underväxt bok Frisk (2) 8 1, G1 G PG 0X Gallrat 2019 Ingen åtgärd 15,2 GA 0,8 Frisk (2) 9 0, R2 B PG Delv försumpat Röjning FF 30 2,9 iv¹ Varier bonitet Röjning (F) 3 30 Fuktig (3) pcskog Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Höör Församling: Höör Norra Hultarp 2:12 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 3 Avd nr När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen ¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd antal inkl tillväxt Med Med Stam- G-yta Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g m³sk ä o år klass (-Avdrag) Skikt m² Alternativ ha avd TGLBÄ cm m /ha r [Skikt] % m³sk Årlig tillväxt Priotal m³sk per ha 10 0, G2 B PG Delv försumpat Gallring ,7 VP 3,2 iv¹ Varier bonitet Inslag avenbok Fuktig (3) Not ¹ 11 0, S3 B NS,b Naturvård Naturvårdshuggning ,2 VP 3,1 i,iv¹ Fuktig (3) 12 0, S2 G PG 0X Frisk (2) Föryng avv FF ,8 VP 3,1 Markberedning (F) FF Plantering (F) FF Återväxtkontroll (F) 2 Röjning (F) , G1 F PG 000X Ädellöv enligt lag Gallring Röjning FF ,5 iv¹ Olikåldrigt Frisk (2) 14 0,1 5 Övrig landareal pcskog Urval: Avd: Skifte = 3 Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Höör Församling: Höör Norra Hultarp 2:12 Id:

14 Skala 1:5000 (1 cm i kartan motsvarar 50 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

15 Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

16 Bra för spekulanter att veta om fastighetsförmedling Kort om fastighetsförmedling Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid budgivning. Tänk på följande: Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. 1. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. 2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand. 5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa inte mäklaren. 7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta. Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

17 Anbud Undertecknad/ e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på fastigheten: Bud med siffror och bokstäver Namn Personnummer Adress Telefon E postadress Namn Personnummer Adress Telefon E postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Buden ska vara Karl Olofsson, Skog och Lantbruk, Slagtoftavägen 14, Hörby tillhanda senast den 27 april Märk kuvertet Norra Hultarp 2:19 alternativt skanna blanketten och maila till Datum och underskrift Datum och underskrift Eventuella villkor

Prisidé: kr/hbj, bud senast

Prisidé: kr/hbj, bud senast Mindre skogsfastighet Sjöbo Byggnadsfri skogsfastighet om ca 2,2 ha i Klamby strax norr Sjöbo. 2,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 500 m³sk bestående av bok och ek under föryngring. Prisidé:

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 16 ha Hörby Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 16 ha i Tågarp väster om Hörby. Mindre bäck rinner genom fastigheten. Virkesförråd ca 2 500 m³sk, bestående av gran, björk och ek. Jakten fri för köparen.

Läs mer

Prisidé: kr/hbj, bud senast

Prisidé: kr/hbj, bud senast Hörby Södra Rörum 9:15 Produktionsskog 19 ha Hörby Högproduktiv skogsfastighet om knappt 19 ha i Södra Rörum mellan Hörby och Höör. 15 ha välskött skogsmark bestående av 94 % gran och med en medelbonitet

Läs mer

Prisidé: kr/hbj, bud senast

Prisidé: kr/hbj, bud senast Skogsfastighet 31 ha Hörby Byggnadsfri skogsfastighet med avskilt läge i Ekastorp norr om Hörby. 25,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk bestående av gran och bok. Bonitet om

Läs mer

Skog ca 10 ha öst Hörby

Skog ca 10 ha öst Hörby Skog ca 10 ha öst Hörby Trevlig mindre produktionsskog på fridfullt läge i Turenbatt mellan Hörby och Killhult. Virkesförråd ca 1 950 m³sk, till största delen gran men även äldre bok finns representerad.

Läs mer

Pris: kr eller högstbjudande. Hörby Stänkelösa 7:7

Pris: kr eller högstbjudande. Hörby Stänkelösa 7:7 Hörby Stänkelösa 7:7 Mindre skog vid Önneköp, Hörby Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 3 ha i Stänkelösa öster om Önneköp. Helt avskilt läge längst ut på grusväg/traktorväg. Virkesförråd om drygt 700

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Pris: kr/hbj

Pris: kr/hbj Skogsskifte 16 ha Österlen Virkesrikt obebyggt skogsskifte, bestående av tre registerfastigheter, beläget mellan Sankt Olof och Rörum. Areal om drygt 16 ha med god bonitet och ett bedömt virkesförråd om

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk.

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Skogsfastighet 15,6 ha Döderhult 2:6 Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk i Sverige

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skogsfastighet 24 ha syd Hässleholm Byggnadsfri skogsfastighet i Lunnahöja söder om Hässleholm. 18 ha produktiv skog i ett rektangulärt skifte med virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Medelbonitet om 8,8 m³sk/ha

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Pris: Anbud senast Eslöv Sebbap 4:7 del av

Pris: Anbud senast Eslöv Sebbap 4:7 del av Åkermark 10 ha Mellanskåne Byggnadsfri jordbruksmark i Sebbarp mellan Hörby och Löberöd. Åkermark om ca 9,5 ha klass 6 och 7, skog 0,5 ha. Stödrätter följer överlåtelsen. Pris: Anbud senast 2017-08-29

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Skog 10 ha Hörby Mindre skogsfastighet i Slagtofta strax norr om Hörby tätort. På fastigheten finns preliminärt bygglov för bostadshus med sidobyggnad. Skog 8 ha och naturbete 2 ha. Virkesförråd ca 1 300

Läs mer

Produktionsskog Billinge

Produktionsskog Billinge Produktionsskog Billinge Byggnadsfri skogsfastighet om 21 ha i Billinge mellan Eslöv och Röstånga. Virkesförråd om drygt 3 800 m³sk och mycket hög medelbonitet, ca 11,3 m³sk/ha och år. Egen bommad väg

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Prod. Produktiv skogsmark 17,1 56 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skog 27 ha norr Linderöd

Skog 27 ha norr Linderöd Skog 27 ha norr Linderöd Mycket välskött skogsfastighet i Brostorp några km norr om Linderöd. Virkesförråd ca 9 500 m³sk, till största delen slutavverkningsmogen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.

Läs mer

Skogsskifte 16 ha Österlen. Prisidé: SEK Anbud senast

Skogsskifte 16 ha Österlen. Prisidé: SEK Anbud senast Skogsskifte 16 ha Österlen Trevligt byggnadsfritt skogsskifte med gräns i Rörums norra å, beläget ca 5 km öst om Sankt Olof. Areal om drygt 16 ha med ett bedömt virkesförråd om 4 500 m3sk. Viltrika marker.

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 33 ha norr Linderöd Mycket välskött skogsfastighet vid Äsphult några km norr om Linderöd. Virkesförråd ca 9 000 m³sk, till största delen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Hörby Häggenäs 4:4 och 6:24 del av Skogsfastighet 102 ha Mellanskåne Byggnadsfri skogsfastighet i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby. 101 ha produktiv skog i 3 skiften med virkesförråd om ca 17 400 m³sk

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 34 ha Linderöd Byggnadsfri skogsfastighet på lugnt läge i Ylleröd strax nordväst Linderöd. 26 ha skog med ett virkesförråd om ca 5 300 m³sk och knappt 5 ha åker. Mindre kräftdamm samt vattendrag.

Läs mer

Prisidé: kr, Bud senast

Prisidé: kr, Bud senast Skog 8,4 ha norr Älmhult Mindre skogsfastighet i Brännhult några km norr Älmhult. Lättillgängligt och med ett virkesförråd på ca 600 m³sk, till största delen yngre gran i god tillväxt. Prisidé: 500 000

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019

Skogsbruksplan. Planens namn Käringagärde 1:9. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av februari 2019 Skogsbruksplan Planens namn Käringagärde 1:9 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2019-2028 februari 2019 Håkan Holm Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

Pris: kr eller högstbjudande. Höör Ullstorp 1:10

Pris: kr eller högstbjudande. Höör Ullstorp 1:10 Skog 20 ha norr om Höör Byggnadsfri skogsfastighet om 20 ha med eget vatten och ö i Vaxsjön. 18 ha skog, 1,7 ha bete och 1,8 ha vatten. Skogen med ett virkeförråd om 3 900 m³sk, mestadels äldre bok. Fantastiska

Läs mer

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

Skogsfastighet nordöst om Virserum

Skogsfastighet nordöst om Virserum Skogsfastighet nordöst om Virserum Utanför Virserum ligger skogsfastigheten Blackelid 1:6 som är på ca 21 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2500 m³sk. Bonitet 7,3 m³sk per ha. Enligt

Läs mer

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av Hörby Killhult 2:19 del av Skogsfastighet 49 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 5 ha åker/bete. Virkesförråd ca 7 400 m3sk, varav 5 500 m3sk G2, S1 och S2-skog.

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Kalmar Förlösa-Källtorp 1:6 Jordbruksmark norr om Kalmar. Jordbruksfastighet norr om Kalmar. Totalareal ca 65 ha, varav ca 60 ha inäga/åker och 4,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 690 m³sk. Inga

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karinbol 3:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Karinbol 3:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 21868 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

Skogsfastighet Del av Ömmastorp

Skogsfastighet Del av Ömmastorp Skogsfastighet Del av Ömmastorp Skogsskiften 15 km nordost om Vetlanda, i Skede församling. Fastighetens totala areal uppgår till 46,3 ha, fördelat på två skiften. Virkesförrådet har uppskattats till ca

Läs mer

Skogsfastighet i Kristdala

Skogsfastighet i Kristdala Skogsfastighet i Kristdala Skogsfastigheten är på ca 90 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering i maj 2018 till ca 11 556 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 225 m³sk.

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Hässleholm Ynglingarum 4:2 Produktionsskog 49 ha NO Höör Byggnadsfri skogsfastighet om ca 49 ha i Ynglingarum nordöst om Höör. 41 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 900 m³sk bestående

Läs mer

Natur/kultur Inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde finns registrerade på Väderum 1:11 (Källa: SeSverige).

Natur/kultur Inga nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde finns registrerade på Väderum 1:11 (Källa: SeSverige). Skogsgårdar i Vimmerby kommun Väderum 1:11 Kvarnbyggnad i ett plan med loft samt källare. Grund av natursten. Byggnaderna är troligen uppförda under mitten av 18-talet. Takbjälkar samt undertak utbytt

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ulvshuvdane 1:83. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ulvshuvdane 1:83 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 - Uppskattad på rummet Lat: 59 37' 53.85"

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Pris: kr/hbj, bud senast

Pris: kr/hbj, bud senast Kristianstad Arkelstorp 1:1 Produktionsskog 102 ha Kristianstad Före detta Domänfastighet i Arkelstorp 20 km norr om Kristianstad, längst ut på bommad väg. God arrondering, hög tillväxt med grandominans,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 164,0 77 Myr/kärr/mosse 38,0 18 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 10.1 0.0 0.0 3.3 69 0 0 22 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.3 2 Övrig areal 1.1 7 Summa

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Höör Kärrarp 1:20 del av Jord och skog 57 ha Höör Byggnadsfri jord- och skogsegendom i Svanarp strax väster om Höör. Ca 18 ha åker, 18 ha bete och 20 ha skog med ett virkesförråd om 2 700 m³sk, mest ek

Läs mer

Skogsfastighet 89 ha Bromölla

Skogsfastighet 89 ha Bromölla Bromölla Sonarp 1:10, 1:14, 2:12, 8:2 Skogsfastighet 89 ha Bromölla Mycket välskött skogsfastighet i Sonarp väster om Jämshög. Ca 87 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 18 400 m³sk, varav 14

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Pris: kr eller högstbjudande. Höör Jularp 16:1

Pris: kr eller högstbjudande. Höör Jularp 16:1 Skogsgård norr om Höör Skogsfastighet om 19 ha på trevligt läge i Jularp, bl a granne med Skånes djurpark och Vaxsjön. Gårdsbild med bostadshus i rivningsskick och enklare stallbyggnader, fritt fram för

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Skogsfastighet 33 ha norr Höör

Skogsfastighet 33 ha norr Höör Skogsfastighet 33 ha norr Höör Byggnadsfri skogsfastighet i Korsaröd 10 km norr om Höör. 19 ha skog och knappt 14 ha åker och bete med ett virkesförråd om ca 2 000 m3sk, till övervägande del löv. Två bäckar

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skogsfastighet om 6 ha utan byggnader Prisidé 180 000 kr Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2013-09-27 Skog och Lantbruk, www.skogochlantbruk.nu Johan Samuelsson, Verkstadsgatan 13,

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Skogsfastighet norr om Alsterbro

Skogsfastighet norr om Alsterbro Skogsfastighet norr om Alsterbro Skogsfastigheten är på ca 76 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering sommaren 2017 till ca 6100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 245

Läs mer

Skogsfastighet öster om Berga

Skogsfastighet öster om Berga Skogsfastighet öster om Berga Skogsfastigheten är på ca 137 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 11 987. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2017 är tillväxten ca 663. Bonitet 6,8 per ha. Försäljningssätt:

Läs mer

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Byggnadsfritt jordbruksskifte i Köinge några km öst Hörby. 19,5 ha åker, 7 ha bete och 1 ha skog. Rationellt med bra markväg och rejäla åkerskiften. Jakt på bl a rådjur och

Läs mer

Skog-inäga 20 ha Agusa

Skog-inäga 20 ha Agusa Skog-inäga 20 ha Agusa Byggnadsfri skogsfastighet i Lönshult någon km från Agusa. 14 ha skog med virkesförråd om 1 000 och 6 ha åker/betesmark. Eftersatt underhåll med bl a behov av dikesrensning, plantering

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Skogsgårdar i Vimmerby kommun. Det finns 1 st penninginteckning om kr uttagen i fastigheten, datapantbrev. Fastigheten överlåts obelånad.

Skogsgårdar i Vimmerby kommun. Det finns 1 st penninginteckning om kr uttagen i fastigheten, datapantbrev. Fastigheten överlåts obelånad. Skogsgårdar i Vimmerby kommun Klemmestorp 2:2 Äldre torpstuga som ligger högt placerat med vacker utsikt över mindre inäga. Torpet målades om sommaren 2017. Öppen stor tomt med enstaka fruktträd. Byggnaden

Läs mer

Högsby Alebo 1:9, del av

Högsby Alebo 1:9, del av Högsby Alebo 1:9, del av Mindre skogsgård i Alebo, ca 15 ha skog och åkermark med ca 3 200 m³sk skog. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2013-05-31 Skog och Lantbruk, www.skogochlantbruk.nu

Läs mer

Mindre skogsfastighet om 29 ha.

Mindre skogsfastighet om 29 ha. Högsby Ruda 5:18 Oxhagen Mindre skogsfastighet om 29 ha. Mindre skogsfastighet i Ruda, Högsby. Totalareal 29 ha, varav 28 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk. Övervägande lövskog, främst

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 13 ha NO Höör Byggnadsfri skogsfastighet i Ynglingarum 15 km nordost Höör. 9 ha skog med virkesförråd om 2 000 m³sk och 4 ha betesmark. Skiftande, kuperad terräng med bl a utsikt över nejden, ättestupa,

Läs mer

Skogsgårdar i Vimmerby kommun

Skogsgårdar i Vimmerby kommun Skogsgårdar i Vimmerby kommun Tuna-Flohult 1:2, 1:5, 1;6 På fastigheterna finns två enkla förrådsbyggnader varav en är samägd och en är på ofri grund, ingen ersättning utgår. På fastigheten Tuna-Flohult

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 19,9 91 Myr/kärr/mosse 2,1 9 Berg/Hällmark,1

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9 SKOGSFASTIGHET NYBRO NYBRO IDEHULT 1:9 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Nybro centralort. Fastigheten består av ett skifte om totalt 17,9 ha varav 17,8 ha är skogsmark. Skogen är i huvudsak mellan 10-20

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 13 ha SV Örkelljunga Högproduktiv skogsfastighet på avskilt läge i Esborrarp sydväst Örkelljunga. Virkesförråd knappt 2 000 m³sk, till största delen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Planens namn Dala 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018-7 Martin Timander Lat: 62 57' 1.45" N Long: 18 6' 29.59" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 45,3 96 Myr/kärr/mosse 1,0 2 Berg/Hällmark 0,3

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Naisjärv 1:2, sim Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Naisjärv 1:2, sim 2019 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 2014-11-20 Foran Forest AB Lat: 66 30' 45.46" N Long:

Läs mer

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde.

Jakt och skog i Forsa. Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Jakt och skog i Forsa Mindre skogsfastighet om 3 hektar med jakträtt inom Forsa viltvårdsområde. Skogsmarken uppgår till 3 hektar med ett virkesförråd om 388 m3sk (129 m3sk/ha). bonitet 6,3. Utgångspris:

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Höör Sjunnerup 2:6 Naturskog 33 ha Höör Byggnadsfri skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Nybildat naturreservat

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Skogsfastighet. Prisidé 5,9 milj

Skogsfastighet. Prisidé 5,9 milj Skogsfastighet Mellan Mörlunda och Kristdala ligger fastigheten Stora Sinnerstad 6:20. Fastigheten har en enklare byggnad. Total areal om 58 ha varav 55 ha utgörs av skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 9

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Karby 1:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Planens namn Karby 1:1 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 170817 Olof Olsson Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta,

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Julåsen 3:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 - Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar.

Läs mer

Skogsfastighet Ljungby 16 ha

Skogsfastighet Ljungby 16 ha Ljungby Horsaberga 2:5 Skogsfastighet belägen ca 20 km söder om Ljungby. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Nyligen upprättad skogsbruksplan. Produktiv skogsmark ca 16,3 ha med virkesförråd om

Läs mer

S K O G S M A R K Mats Ande rsson, , , Örjan Carlsson, ,

S K O G S M A R K Mats Ande rsson, , , Örjan Carlsson, , G Å R D M E D B Y G G N A D E R F Ö R V E R K S A M H E T ALLMÄNT S ve n s h u l t 1 : 1 4 s a m t d e l a v Svenshul t 1 : 1 5 ( b e n ä m n t G å r d s s k i f t e t ) e n l i g t b i f o gad s k o gs

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Hålt 2018-2027 Juni 2017 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 0 % Referenskoordinat (WGS84) Sveaskog at: 58

Läs mer

Höör Brostorp 3:19, 3:20, 3:26, 4:6 del av, 4:7 del av, Klinta 9:2, 10:3, 10:4

Höör Brostorp 3:19, 3:20, 3:26, 4:6 del av, 4:7 del av, Klinta 9:2, 10:3, 10:4 Höör Brostorp 3:19, 3:20, 3:26, 4:6 del av, 4:7 del av, Klinta 9:2, 10:3, 10:4 Jordbruksmark 43 ha syd Höör Byggnadsfri jordbruksfastighet i Snogeröd söder om Höör. Ca 42 ha sammanhängande åkermark, till

Läs mer

Mindre skogsfastighet Tjörnarp

Mindre skogsfastighet Tjörnarp Höör Korsaröd 2:6 Mindre skogsfastighet Tjörnarp Skogsfastighet 3,5 ha i anslutning till Tjörnarps samhälle. Virkesförråd ca 650 m3sk, mest äldre bok. Hus på 45 + 45 kvm och förrådsbyggnad i rivningsskick.

Läs mer

Skogsfastighet väster om Kalmar

Skogsfastighet väster om Kalmar Kalmar Lövshult 1:5 del av Skogsfastighet väster om Kalmar Lövshult är beläget strax väster om Tvärskog i Kalmar kommun. Skiftets totala areal uppgår till ca 43 ha. Totala virkesförrådet uppskattas till

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 23 ha Perstorp Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 23 ha i Spjutseröd öster om Perstorp. 21,8 ha produktiv skogsmark med virkesförråd ca 2 300 m³sk, bestående av bl a gran och björk. Privat läge med

Läs mer

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Holmnäs 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 219-228 - SkogsInvest Norr AB Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign:

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign: Karta Ullak. Bilaga 1 736 738 731 7312 7314 7316 7318 732 7322 7324 7326 7328 733 7332 7334 7336 7338 734 7342 7344 7346 7348 735 7352 7354 7356 64666861612614616618626226246266286363263463663864642644646

Läs mer

Växjö Kårestad 4:3, del av

Växjö Kårestad 4:3, del av Växjö Kårestad 4:3, del av Skogsskifte strax öster om Växjö Skogsskifte om ca 13 ha belägen strax öster om Växjö med vinterbonat fritidshus 3 rum och kök. Virkesförråd ca 1 300 m3sk. Huvudsakligen gran

Läs mer

Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk

Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk Skogsfastighet vid Inre Bjurtsträsk Mindre skogsfastighet i ett skifte belägen vid Inre Bjursträsket. Skiftet ligger mycket lättåtkomligt och genomkorsas av flera skogsbilvägar. På skiftet finns en mycket

Läs mer

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING Skogsbruksplan Planens namn VALLERÅS 46:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 juli till augusti 2011 Per-Anders Gilius Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer