Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 10:14 m.fl. inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 10:14 m.fl. inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 1 (13) Samrådsredogörelse Diarienummer: BN-2018/00286 Datum: Handläggare: Angelica Wiklund Detaljplan för del av fastigheten Stöcke 10:14 m.fl. inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län Ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Stöcke 10:14 m.fl. har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering under januari Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärden. Vidare syftar planen även till att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering och tillskapa säkra trafikmiljöer. Planen handläggs med s.k. standardförfarande och har varit föremål för samråd under tiden Sakägare, statliga och kommunala instanser, föreningar m.fl. har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Följande skriftliga synpunkter har inkommit under samrådet: LÄNSSTYRELSEN Har inkommit med ett yttrande enligt nedan. (hela yttrandet) Allmänt Syftet med detaljplanen är att skapa planmässig förutsättning för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Syftet är också att anpassa bebyggelsen till omgivande landskap och byggnadskultur samt ta hänsyn till rekreationsvärdena. Detaljplanen avses att handläggas med standardförfarande. Överprövningsgrunder enligt 11 kap PBL Utifrån inkomna granskningshandlingar har länsstyrelsen ingen erinran. Övrigt Fornlämningar I länsstyrelsen yttrande över behovsbedömningen ansåg länsstyrelsen att en arkeologisk utredning skulle genomföras som underlag till planens utformning. Vid en djupare analys gör länsstyrelsen nu den bedömningen att en utredning inte behöver genomföras. Om en fornlämning dock påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som Umeå kommun Postadress: Umeå Besöksadress: Skolgatan 31A Telefon: (växel) Webbplats: Detaljplanering Telefon: Mejladress: Webbplats:

2 2 (13) leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen (2 kap. 10 Kulturmiljölagen, SFS 1988:950). Exploateringsavtal I planbeskrivningen är det omnämnt att ett exploateringsavtal ska tecknas med sökande innan planen vinner laga kraft. Avtalet ska istället tecknas innan planen antas. Länsstyrelsen har redan meddelat ansvarig planhandläggare att de ändrat sin bedömning vid djupare analys kring fornlämningar, varför ingen arkeologisk utredning tagits fram till samrådet. Upplysning om vad som ska göras om en fornlämning påträffas under byggtiden finns redan inskrivet i planbeskrivningens avsnitt fornlämningar. Exploateringensavtalet kommer såsom Länsstyrelsen påpekat tecknas med sökande innan detaljplanen antas och inte innan laga kraft, vilket justeras i planbeskrivningen. Yttrandet bedöms vara tillgodosett i planförslaget. MYNDIGHETER Trafikverket Trafikverket anser att området ska planeras så att ny och befintlig bebyggelse i området ansluter till väg 523 i en och samma punkt. Trafikverket föreslår att planområdet utökas så att det inkluderar bebyggelsen mellan planområdet och väg 523, därigenom kan trafiken styras till att använda endast den i planen föreslagna anslutningen. Den södra anslutningen bör utgå för att reducera antalet anslutningar och tillskapa en mer trafiksäker miljö längs med väg 523. Utifrån nuvarande trafikförhållanden blir det lika många antal in- och utfarter såsom idag, eftersom en enskild angöring till fastigheten Stöcke 14:2 omvandlas till gemensam in- och utfart för nya fastigheter inom planområdet. Detta bedöms som tillräckligt för att fortsatt kunna uppnå en god trafiksäkerhet. Då inga ändringar ska göras för den angränsande gällande detaljplanen bedöms det inte finnas skäl nog att planlägga hela området. Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses i planförslaget. NÄMNDER OCH UTSKOTT, UMEÅ KOMMUN Umeåregionens brandförsvar

3 3 (13) Brandförsvaret har inget att erinra mot planförslaget. Miljö- och hälsoskydd Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på planförslaget: I planbeskrivningen står det på sidan 12: Skogsstigen/skoterleden kan delvis få en ny sträckning genom att flyttas till mark planlagd för naturändamål. Nämnden anser att det är olämpligt att leda en skoterled genom naturområdet. Naturområdet är smalt och skotertrafik i området skulle riskera leda till störningar genom buller, avgaser och strålkastarljus. Nämnden anser därför att det i planen ska finnas en administrativ bestämmelse som säger att skoterled inte får finnas i de utpekade naturområdena. I och med att naturmarken planläggs kommer den inte kunna användas som skoterled längre, vilket förtydligas i planhandlingarna. Skogsvägens övriga funktioner för till exempel rekreation och naturområde kommer dock ha möjlighet att finnas kvar. Yttrandet bedöms kunna tillgodoses i planförslaget. Umeå energi Fjärrvärmeledning och bredbandsledningar: Inga synpunkter Elledningar: Elnät ser ett behov av ett E-område (10*10 meter) för nätstation för framtida elförsörjning. Nedan lämnas förslag på placering för E-område.

4 4 (13) En nätstation för framtida elförsörjning läggs till i plankartan via bestämmelse [E]. För att inte nätstationen ska placeras i anslutning till befintlig skogsstig med rekreationsvärden, föreslås nätstationen flyttas längre österut mot ny gata. Yttrandet bedöms tillgodosett i planförslaget. Lantmäteri Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) föreslår att s.21 ska kompletteras för text att lantmäterimyndigheten alltid måste göra en prövning av ansökningar även om det finns en detaljplan. KLM föreslår även att i samma tabell på s.22 ändra till avstyckning av fastigheter, ny samfällighetsförening ändras till gemensamhetsanläggning samt att den samfällda vägen Stöcke s:2 behöver flyttas till planlagd mark för naturändamål. Enligt detaljplanen ser det ut som att ett område kan avstyckas från Stöcke 14:2, vilket inte finns redovisat i planhandlingarna och bör kompletteras. För samma fastighet bör det även ändras till att en ny gemensamhetsanläggning ska bildas för skötsel och underhåll av ny lokalgata. KLM undrar även vem som ska stå för kostnaden för ansökan om ledningsrätt. Genomförandebeskrivningen ändras enligt förslag i yttrandet. Det är exploatören som står för kostnaden för ansökan om ledningsrätt, vilket förtydligas i planbeskrivnings avsnitt Ledningsrätter. Yttrandet bedöms kunna tillgodoses i planförslaget. Gator och parker Trafik och gata Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det positivt att angöring för fastighet 14:2 kommer att förläggas mot den nya lokalgatan så att antalet utfarter mot väg 523 inte ökar. Inga synpunkter då Umeå kommun inte är väghållare. Drift och underhåll Berörs ej. Park och natur Berörs ej. Gator och parkers samlade yttrande

5 5 (13) Inga synpunkter då Umeå kommun inte är väghållare. VAKIN Vatten- och avlopp Beslutas det att verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska omfatta planområdet erfordras omfattande VA-arbeten. För att försörja området med kommunala vattentjänster kommer plats för allmänna spill- och vattenledningar att krävas inom plankartan markerad allmän gatumark (GATA). Detta område bör markeras med u-område föra att garantera åtkomst till ledningar. Om det på grund av höjdskillnader mellan huvudledning och förbindelsepunkt inte går att leverera ett ansenligt vattentryck får exploatör bekosta tryckstegring. Verksamhetsområdet för dagvatten omfattar idag inte planområdet, Vakin förutsätter att en utvidgning inte heller kommer att ske. Dagvattenfrågan måste därför lösas lokalt, vilket det enligt samrådshandlingarna framgår är den tänkta lösningen. Vakin ställer sig positivt till detta och utgår ifrån att dagvattenhanteringen följ er miljömyndighetens krav på rening och fördröjning. I övrigt inget att erinra. Det befintliga angränsande bostadsområdet ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avlopp (VA) bortsett dagvatten. Umeå kommuns VA-strategi föreslår att verksamhetsområdet även ska utökas för tillkommande bebyggelse i anslutning till verksamhetsområdet. Av den anledningen bedöms det som lämpligt att utöka verksamhetsområdet för VA, förutom dagvatten, även för planområdet. Enligt rutin tas beslut om detta i samband med antagandet av detaljplanen i kommunfullmäktige. Inom användningen [GATA] ingår att ledningar får dras inom hela användningsområdet, varför det inte bedöms behöva regleras enskilt via ett reservat i plankartan. I planbeskrivningens avsnitt Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare läggs information till att fastighetsägare blir ansvarig för att bekosta en tryckstegring om behov uppstår. Planen förutsätter att dagvattenfrågan löses lokalt via att en försänkning i naturmarken som säkerställs i exploateringsavtalet samt att dagvattendiken ska anläggas inom gatu- och naturmark. Detta innebär att verksamhetsområdet för dagvatten som tidigare beskrivet inte utökas. Yttrandet bedöms kunna tillgodoses i planförslaget.

6 6 (13) SAKÄGARE Yttrande 1 Vi är mycket positiva till det nya området och tror det blir ett bra område. Det vi har varit och är oroliga för är trafiksituationen i och genom Stöcke, med knappt 3km till skolan borde man kunna cykla men det är med livet som insats, och att låta barnen cykla är inte ett alternativ. I och med det nya området kommer det uppskattningsvis bo barn/ungdomar i området och något skulle behöva göras med situationen kring busshållplats och cykelbana Ström till Stöcke. Även en sänkt hastighet till 50km/h genom hela Stöcke till Ström. Det finns en alternativ väg genom Ström att gå och cykla på som vi gärna ser fortsätter genom det nya området och över Botniabanan in till skolan i Stöcke. I dagsläget finns ingen busshållplats, dom som finns är för långt bort, antingen i Ström eller in mot Stöcke med tanke på obefintligt utrymme att gå längs vägen. Redan nu står det ca 20 barn/ungdomar i mörkret längs vägkanten varje morgon. Jag själv cykelpendlar varje dag in till Umeå och upplever ofta en hänsynslöshet från bilisternas sida och ibland rent aggressivt beteende genom att köra så fort och nära som möjligt, händer också när man går med barnvagn längs vägen. Har vid flera tillfällen bevittnat att man kör om cyklande barn trots mötande trafik och då man själv måste köra halvt ner i diket för att undvika kollision. Sedan har vi funderingar kring situationen kring förskola och skola och om det finns planer på hur alla ska få plats, en till förskola, bygga ut skolan? En detaljplan kan inte reglera åtgärder för kollektivtrafik och vägar utanför planområdet. Åtgärder för att förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med väg 523 kräver stöd från övergripande planering och Trafikverket som arbetar med åtgärder för statliga vägar. I och med en ökad tillväxt i Stöcke krävs även ett större behov av service, såsom förskolor. Det är då kommunens fastighetsplanering med ansvarsområde skola som gör prognoser för att se till att det behovet kan mötas. Yttrandet bedöms kunna tillgodoses i planförslaget. Yttrande 2 Sedan marken väster om oss bebyggdes har vi under våren haft stora problem med vattenansamlingar på vår tomt i den sydvästra delen. När vägen till det nya villaområdet byggdes var det diken på vardera sidan om vägen. I

7 7 (13) samband med snösmältning fick våra grannar söder om oss, familjen Mårtensson, en stor vattenansamling in på sin gårdsplan så delar av byggnaderna samt vedförråd var omslutna av vatten. Som akutåtgärd grävdes vägen av och en trumma lades ned för att avleda vattnet från grannens tomt. Vad som hände var att vi fick in vattnet på vår tomt eftersom vi har ett lågt parti på vår tomt där trumman mynnar ut samt "uppströms diket" i västlig riktning. Vi tar alltså emot allt smältvatten från hela området och en stor sjö bildas på vår tomt varje vår, storleken på "sjön" kan ju variera beroende på snömängd, tjällossning och hastighet på snösmältning osv. Problemet har nu ökat i samband med att de två sista tomterna som ligger lägst söderut på området bebyggdes. Där var tidigare låglänt sumpmark i anslutning i området kring vägtrumman som naturligtvis absorberade en del av smältvattnet. När naturmarken där fylldes upp så ökade problemet ytterligare. Enligt detaljplaneförslaget för det nya området så ska dagvattenhanteringen ske via ett dike mellan det nya och tidigare området i syd-nordlig riktning samt evakuering via dike längs med den nya infartsvägen ner till landsvägsdiket. Detta är inte tillräckligt. Man behöver bara gå längs den gamla körvägen från Ström upp till detta markområde så kan man visuellt se att marken lutar även i sydlig riktning, så delar av smältvattnet kommer naturligtvis att ta den vägen absorberas av naturmarken söder om de två senast byggda husen och i slutändan hamna på vår tomt. Det måste tas ett helhetsgrepp om problematiken och se till att avleda vattnet även från södra delen av området. Det är inte rimligt att man som enskild fastighetsägare ska ta emot smältvattnet från övriga tomter och ha delar av sin egen villatomt under vatten delar av året. Som bekant letar sig ju vatten alltid sig till den lägsta punkten och den punkten i det här området ligger i den sydvästra delen på vår tomt. I en detaljplan behöver allt dagvatten som uppkommer till orsak av planens genomförande hanteras. Förutom att en ny dagvattenledning som får utlopp i befintlig väg tillskapas, revideras planförslaget efter samrådet till att även säkerställa att en tillräckligt stor yta försänks inom naturmarken för att hantera dagvattnet vid kraftigare skyfall. Försänkningens funktion revideras till att säkerställas i detaljplanen med [dagvatten] medan exakt utformning ställs som krav i exploateringsavtalet för att exploatören ska få bebygga platsen. Dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga för att kunna ta omhand allt dagvatten som uppkommer i och med planens genomförande. Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses i planförslaget förutom att hanteringen av dagvatten förstärks och förtydligas.

8 8 (13) ORGANISATIONER Skanova Skanova har inget att erinra. Skanova har en markförlagd optokabel efter vägen. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format. I aktuellt planförslag ingår inte befintlig väg, eftersom det inte avses göra några ändringar inom det området. Det som kommer ske, i och med planens genomförande, är att vatten- och avlopp kommer kopplas ihop med befintliga ledningar i vägen. Detta bedöms inte medföra någon skada för befintliga telekablar. Upplysning om ledningen läggs dock till i planbeskrivningen för att tydliggöra befintliga förhållanden i närområdet som måste tas hänsyn till. Yttrandet bedöms kunna tillgodoses i planförslaget. Stöcköm Samfällighetsförening (vägförening GA:5) Synpunkt 1: Ny sträckning av befintliga skoterled/vandringsled. Nuvarande skoterled/vandringsled går genom samfälld mark. Det ska klarläggas hur denna led får flyttas innan arbete påbörjas. Föredragsvis bör ny tänkt dragning placeras så nära det nyetablerade området som möjligt. Synpunkt 2: Naturområde/lekpark. Det område som benämns som naturområde i detaljplanen ser vi en fördel i att lämna som naturområde och inte att det där anläggs en lekpark, vilket finns som förslag hos Eksjöhus. Vi ser ett stort värde i att bibehålla området som naturlig skogslekplats för områdets barn. Synpunkt 3: Vattenproblematik. Då hela området nedanför det detaljplanerade området, fram till väg 523, årligen har problem med ansamling av vatten, ser vi en stor fördel att titta på en helhetslösning för dag och ytvattenupptag i området. Synpunkt 4: Anläggningen av dagvattenledningen för det detaljplanerade området. Då området i stort har mycket sten och berg och att det vid

9 9 (13) anläggning av dagvattenledning kan bli behov av sprängning så finns en klar fördel att flytta stäckningen av dagvattenledningen längre upp från de befintliga tomtgränserna för att minimera riskerna för att påverka befintliga tomter. Vid sprängning önskar fastighetsägarna att vibrationsmätare sätts upp för att registrera eventuella vibrationer som kan orsaka skador på fastigheterna i samband med eventuell sprängning. Synpunkt 5: Gång och cykelbana. Vi vill lyfta behovet av en gång-och cykelväg mellan planerat område (Ström) och byn Stöcke längs med väg 523. Väg 523 är mycket trafikerad och saknar vägren. Den är därför mycket trafikfarlig. Idag vistas barn och vuxna dagligen efter vägen, speciellt i samband med skola, förskola och fritidsaktiviteter. I och med det detaljplanerade området kommer behovet av en gång och cykelväg öka markant. Därtill kommer att ytterligare byggnationer är planerade i området kring byarna Ström och Stöcke. En gång-och cykelväg är planerad att byggas från byn Stöcke fram till Stöcke bygdegård. Vi vill trycka på behovet av att fortsätta dragningen fram till Ström. Synpunkt 6: Busskur. Vi vill lyfta frågan gällande anläggning av en säker busshållplats nedanför Stöcke 10:16 då risken för olyckor är överhängande redan i dagsläget för de barn som åker buss till och från skolor i Umeå. Detta blir än mer aktuellt vid byggande av fler bostäder i området. Stöcköm samfällighetsförening, vägföreningen GA:5, har tagit kontakt med berörda instanser för att påverka prioritering för byggande av säker busshållplats och det är önskvärt att denna synpunkt också framförs av fler berörda parter som har möjlighet att påtala detta. Kompletterande yttrande Stöcköm Samfällighetsförening (vägförening GA:5) Bifogat 2 bilder på aktuell vattensituationen strax nedanför fastighet 14:11. Denna fastighet ingår i Stöcköm vägföreningen, GA:5. Vattensituationen uppstod efter 2 dagar tö och regn med, för årstiden, relativt små mängder snö. Denna vattensituation är den Stöcköm vägförening i sina synpunkter delvis relaterat till och som vanligtvis uppstår under snösmältningen under våren.

10 10 (13) Synpunkt 1: Ny sträckning av befintliga skoterled/vandringsled. Under samrådet har det inkommit flera synpunkter som stärker värdet av den befintliga sträckningen av skogsvägen. Efter samrådet har därför naturområdet förflyttas och utökats något för att kunna bevara den befintliga sträckningen för skogsstigen som också går i angränsning till nya bostadsfastigheter. Synpunkt 2: Naturområde/lekpark. Regleringen [NATUR] i detaljplan tillämpas för friväxande grönområden som inte ska skötas mer än enligt skötselplan. Även mindre parkanläggningar och andra komplement för naturområdets användning ingår. Naturmarken har i det här fallet getts enskilt huvudmannaskap, vilket valdes på grund av det är enskilt huvudmannaskap idag och så även i omgivande naturområden. Det enskilda huvudmannaskapet innebär att det fastighetsägaren eller delägare i en gemensamhetsanläggning som har ansvar för vad som anläggs och skötsel av platsen. Synpunkt 3 och 4: Vattenproblematik, Anläggningen av dagvattenledningen för det detaljplanerade området. I en detaljplan behöver allt dagvatten som uppkommer till orsak av planens genomförande hanteras inom planområdet. Istället för att dra en ledning under mark revideras planförslaget till att säkerställa att dagvattnet kan tas omhand i öppna lösningar i form av diken inom mark markerad för [GATA] och [NATUR] i plankartan, vilket föranleder att det troligen inte finns något ingen sprängning intill de närmaste fastigheterna. Efter samrådet revideras planförslaget till att även säkerställa att en tillräckligt stor yta försänks inom naturmarken för att hantera dagvattnet vid kraftigare skyfall. Försänkningens funktion säkerställs i detaljplanen med [dagvatten] medan exakt utformning ställs som krav i exploateringsavtalet för att exploatören ska få bebygga platsen. Dessa åtgärder bedöms vara tillräckliga för att kunna ta omhand allt dagvatten som uppkommer i och med planens genomförande. För bostadsfastigheterna belägna på markförhållanden av sten eller berg är den som utför sprängning ansvarig för att se att till planeringen av byggarbetsplatsen genomförs för att inte påverka omgivande bebyggelse i för stor utsträckning. Det gäller t.ex. att uppfylla riktvärden för buller från byggplatser under byggtiden. Synpunkt 5 och 6 gång- och cykelväg samt busskur. En detaljplan kan inte reglera åtgärder för kollektivtrafik eller gång- och cykel möjligheter utanför planområdet. Åtgärder för att förbättra gång- och cykelmöjligheterna samt busskurer längs med väg 523 kräver stöd från mer Övergripande planering och Trafikverket som arbetar med åtgärder för statliga vägar.

11 11 (13) Yttrandet bedöms delvis kunna tillgodoses, på de punkterna att naturområdet utökas för att bevara den befintliga skogsvägens sträckning samt att dagvattenåtgärderna förstärks. Västerbottens museum Planförslaget bygger vidare på villakvarteret som tidigare har anlagts i närområdet (vilket museet inte givits möjlighet att yttra sig över). Detta villakvarter, med seriemässig bebyggelse på små tomter och i flera parallella led, har gjort tydliga avsteg från den äldre radbykaraktären i södra delen av Stöcke och den öppna agrara landskapsbilden i stort. Nuvarande förslag medger en kumulativ effekt i samma led. Dessutom hotar förslaget att utplåna en central äldre vägstruktur som utgör en karaktärsskapande värdebärare i områdets kulturlandskap. Därmed gör vi bedömningen att planförslaget strider mot Områdesbestämmelser för Södra Stöcke (antagen ) och kommunens vägledande dokument byggande i byarna (antagen ) utifrån hänsyn landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av god helhetsverkan (PBL 2 kap. 6 ). Förtätning i planområdet hade kanske kunnat vara möjlig, trots villakvarteret strax intill. Med hänsyn till landskapsbilden hade tomterna istället kunnat förläggas norrut i en rad längs med västra sidan om den organiskt formade gamla byvägen som nu utgör skogsväg. Tomternas storlek hade behövts utökats och skogsridån mellan villakvarteret och den gamla byavägen säkerställas. Det är även av stor vikt att bebyggelsen på tomterna inte placeras och utformas seriemässigt, utan anpassas till den närliggande kulturmiljön. Umeå kommuns översiktsplan har även pekat ut ett antal byar i tillväxtstråk, där planområdet är utpekat i stråket mellan Stöcke mot Ström. Utvecklingen av bebyggelse i översiktsplanen utgår från strategier för hållbar tillväxt, då dessa stråk redan idag har en stark utveckling och sammanfaller med Länstrafikens kollektivtrafiklinjer, där viss service i form av skolor och handel med mera erbjuds. För att uppnå målsättningen om invånare 2050 finns även en tydlig inriktning av utveckling av de byarna inom tillväxtstråk såsom Stöcke. Av dessa anledningar bedöms planförslaget följa intentionerna i översiktsplanen. Vid planläggning av en ny detaljplan görs en ny lämplighetsbedömning. Det innebär att en detaljplan inte kan strida mot områdesbestämmelser, eftersom det är ny bedömning som har högre hierarki. Trots att planförslaget avviker från tidigare radby och bygger vidare på angränsande bebyggelsestruktur, är fastigheterna längs ned mot väg 523

12 12 (13) större och bedöms fortsatt skapa förutsättningar för att människor att kunna förstå hur området växte fram som radby. Enligt kommunens riktlinjer Byggande byarna ska även nylokalisering av permanentbebyggelse på landsbygden beaktas med en positiv grundinställning. I dokumentet värnas också om en effektiv markanvändning, vilket bland annat innebär att tomternas storlek rekommenderas vara cirka 1500 kvm. I den här detaljplanen har avvägningen gjorts att planområdet kan exploateras enligt planförslaget, där begränsning av bebyggandets omfattning och utformning anses uppfylla hänsynskravet för landskapsbilden, natur- och kulturvärden samt intresset av god helhetsverkan. Utifrån inkomna synpunkter i samrådet som stärker den befintliga skogsstigens kulturhistoriska- och rekreationsvärden, har naturområdet utökats något och förflyttats för att skogsstigen ska kunna bevaras i befintligt läge. Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses, förutom att naturområdet utökas och förflyttas för att bevara den befintliga skogsvägens sträckning. Rans Sameby Samebyn anser att en utveckling av ett bostadsområde, med tillkommande friluftsliv inte kan accepteras utifrån vår renskötsel. Enligt kartering från Länsstyrelsen har bedömningen gjorts att detaljplanen inte påverkar riksintresset för rennäringen, eftersom riksintresseområdet i karteringen är beläget cirka 200 meter väster om planområdet. Yttrandet bedöms inte kunna tillgodoses. Ändringar efter samråd Planhandlingarna ändras på följande punkter: Plankartan Ett område för nätstation för framtida elförsörjning [E] läggs till i plankartan. Naturområdet utökats något och förflyttats för att kunna bevara skogsstigen i det befintliga läget. Detta leder även till vändplatsens läge justeras för att möjliggöra ändamålsenliga bostadsfastigheter. Ett markreservat för underjordiska ledningar har tagits bort, p.g.a. att dagvattnet ska hanteras i öppna lösningar i form av diken istället för ledningar under mark. Bestämmelse för [dagvatten] läggs till inom den större naturmarken för att säkerställa att tillräckligt med dagvatten kan fördröjas över tid.

13 13 (13) Planbeskrivningen Information om att det finns en markförlagd optokabel längs med befintlig väg läggs till i planbeskrivningens avsnitt El. Beskrivning av ny nätstation läggs till i planbeskrivnings avsnitt El. Åtgärderna för att kunna omhänderta dagvatten förstärks och förtydligas i planbeskrivningens avsnitt Dagvatten och Avtal. Mindre redaktionella ändringar i skrivelser och text som inte förändrar planförslaget i sak. Detaljplanering, Umeå kommun, maj 2020 Denna handling har godkänts av planchef Clara Ganslandt med planarkitekt Angelica Wiklund som handläggare. Handlingen är godkänd i kommunens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Datum Krokoms kommun Detaljplan för Täng 2:28 samt 2:46, Ås, Krokoms kommun.

Datum Krokoms kommun Detaljplan för Täng 2:28 samt 2:46, Ås, Krokoms kommun. KROKOM1000, v1.0, 20121009 Datum 20190409 1 (5) Krokoms kommun Detaljplan för Täng 2:28 samt 2:46, Ås, Krokoms kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd 19 februari 2018 till

Läs mer

Detaljplan för skola, Hamre 10:18 och 10:17, Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Detaljplan för skola, Hamre 10:18 och 10:17, Bollnäs kommun, Gävleborgs län 1 (6) Samhällsbyggnadskontoret Samh.bygg@bollnas.se Granskningshandling 2018-03-12 Dnr 2017-00350 Detaljplan för skola, Hamre 10:18 och 10:17, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Godkänd av Miljö- och byggnämnden

Läs mer

Granskningshandling februari 2017 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sannerud 1:65 Laxå kommun, Örebro län

Granskningshandling februari 2017 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sannerud 1:65 Laxå kommun, Örebro län Granskningshandling februari 2017 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Sannerud 1:65 Laxå kommun, Örebro län VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE. Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR TEGSNÄSSKIDANS INDUSTRIOMRÅDE Tegsnäset 8:4 mfl Vindelns kommun Västerbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Sweco Architects SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2017-11-14 Granskningsutlåtande Rubricerad detaljplan

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6

Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom fastigheten Malevik 1:6 Genomförande Byggnadsnämnden beslöt den 2016-07-07 215 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 & Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola) Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2019-01-10-2019-01-24 Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl. i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Datum Diarienummer Sida 2006-05-03 (F701/99) 1/5 Charlotte Olsson, fastighetskontoret Tfn 031-61 15 18 UTSTÄLLNINGSSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER VID ELINSBERGSSTIGEN inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Utställningstid 13 mars - 10 april 2018 Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala Upprättad i november 2017 2004/P016 D421 Handlingar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-03-06 Reviderad: 2018-03-02 Godkänd

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av Flässjum 4:97 ODINSLUND Upprättad 2018-05-03 SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande INKOMNA YTTRANDEN Statliga verk, myndigheter och

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län Sydnärkes byggförvaltning Ulrika Åberg Planarkitekt SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Fjugesta 2:74 m.fl. Lekebergs kommun, Örebro län Enligt PBL 2011 (Plan- och bygglagen 2011) 5 kap. 17 har Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat industri/verksamhetsområde

Läs mer

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning. Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda i Göteborg

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning. Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2016-03-22 Diarienummer: 0886/03 Aktbeteckning: 2-5341 Sirpa Antti-Hilli Telefon: 031-368 16 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för Bostäder norr om Hjälmavägen

Läs mer

Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta Bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta Bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta Bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Upprättad 2016-02-17 Dnr: KS 2015/00884 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 43:1 FREJAGATAN Utskrift från Tekis-GI Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

DETALJPLAN för del av Grytingen 1:2 och Smedseröd 1:8, Uddevalla kommun

DETALJPLAN för del av Grytingen 1:2 och Smedseröd 1:8, Uddevalla kommun Utställningshandling 1 (6) 2015-10-08 Dnr: SBN-EDP 2015/0081 SBN 2015/449 Handläggare Planarkitekt Maria Åkerkvist Telefon 0522-69 73 29 maria.akerkvist@uddevalla.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande DETALJPLAN

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Sund 1:15 mfl. Stora Räfseviken.

Sund 1:15 mfl. Stora Räfseviken. DETALJPLAN FÖR Sund 1:15 mfl. Stora Räfseviken. VÄRMDÖ KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: 15KS/6 PBL (2010:900) Datum: 2017-10-09 Samhällsbyggnadsavdelningen GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR Sund 1:15

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX

Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län. 1(8) Dnr: SBF PLANBESKRIVNING DP XX 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av stadsäga 26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-22 Godkänd för

Läs mer

Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl.

Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl. Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Datum 2018-11-07 Dnr PL/2016:21 Samrådsredogörelse för detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl. Genomförande Byggnadsnämnden beslöt den 2016-06-15 181 att

Läs mer

Inre hamnen (Båtsmansgatan)

Inre hamnen (Båtsmansgatan) 2018-05-09 Dnr: Ks/2017:182 Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen Granskningshandling 2 Planbeskrivning för Inre hamnen (Båtsmansgatan) Ändring av detaljplan Planbeskrivningen är framtagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Tuskö 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Tuskö 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Dnr 2012SBN2427 1 (5) Bygg- och miljönämnden GENOMFÖRANDEBESKRIVNING D83 Detaljplan för fastigheten Tuskö 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 30 maj 2016 Antagen den 09 sept 2016 Laga kraft

Läs mer

Del av Vadholmen, FOSS 10:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev

Del av Vadholmen, FOSS 10:1 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev Antagen av Kommunstyrelsen, enl. beslut 2011-06-14, 93. Laga kraft, 2011-07-26. Detaljplan för Del av Vadholmen, FOSS 10:1 m.fl. Munkedal, Västra Götalands län Upprättad 2011-04-14, rev 2011-06-01 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun Sidan 1 av 5 Datum 2018-10-01 Granskningshandling Diarienummer 2018-018 Samrådsredogörelse Detaljplan för Södra vägen, etapp 2. Nässjö stad och kommun Samrådsförfarande Detaljplanen har varit på samråd

Läs mer

Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5)

Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5) Förstudierapport för Pilstugetomten Västra etapp 2 (Del av Hagby 1:5) Projektbeställare Projektledare David Lanthén Amanda Docherty Datum 2016-06-01 Version 1 Projekt-, ärendenr. KS 2016/0215 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län för detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1 inom Grekland Älvsbyns kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för kvarteret Moroten samt del av Älvsbyn 25:1, daterat 2017-09-25,

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Granskningshandling Upprättad: 2017-09-27 Reviderad: 2018-02-23 Godkänd

Läs mer

Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun.

Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun. 2018-08-30 Dnr. 2016 0029 Förslag till detaljplan för detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154 i Munkedals kommun. GRANSKNINGSUTLÅTANDE Hur granskningen har bedrivits Granskning om förslag till

Läs mer

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Orienteringskarta 1(8) Innehållsförteckning PLANHANDLINGAR... 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 PLANDATA... 4 Lägesbestämning/ Areal... 4 Markägoförhållanden... 4

Läs mer

Detaljplan för BRF Vintergatan 1

Detaljplan för BRF Vintergatan 1 1(11) Detaljplan för BRF Vintergatan 1 UTLÅTANDE April 2017 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med samråd (21 december 2016 16 januari 2017) samt granskning (21 februari

Läs mer

Moje 5:102 (Dooriaparkeringen)

Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) 1 (6) Miljö- och byggförvaltningen Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) Gagnefs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Planprocessen enkelt/normalt planförfarande Samrådsskede Granskningsskede

Läs mer

Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Inre hamnen (Båtsmansgatan)

Inre hamnen (Båtsmansgatan) 2018-02-28 Dnr: Ks/2017:182 Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen Granskningshandling Planbeskrivning för Inre hamnen (Båtsmansgatan) Ändring av detaljplan Planbeskrivningen är framtagen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Antagen av KF 2018-04-26 Laga kraft 2018-05-29 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen, Köpings kommun, PL 161

Ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen, Köpings kommun, PL 161 Köping1000, v4.0, 2013-05-21 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (5) Stadsarkitektkontoret Anita Iversen, Planchef 0221-252 83 anita.iversen@koping.se Ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen, Köpings kommun, PL 161

Läs mer

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun D 1 (7) Datum 2018-06-27 Detaljplan för Hissmoböle 2:281, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

PL AN BES K R I VN I N G

PL AN BES K R I VN I N G 1 Nordanstigs kommun, Gävleborgs län Laga kraft PL AN BES K R I VN I N G Planförfarande Prövning av detaljplanen sker genom enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Förfarandet tillämpas eftersom

Läs mer

Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun

Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) Susanne Nilzon, Planarkitekt 0221-253 45 susanne.nilzon@koping.se GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Grönsiskan 35 i Köpings tätort, Köpings kommun Hur samråd och granskning

Läs mer

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning

Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Plan- och genomförandebeskrivning 1 (9) Samrådsbeslut, SBU, 2015-06-25 Antagande, KS, 2015-12-0 Laga kraft, 2016-01-0 Detaljplan för Enådal 4 m.fl. (Hedmans kiosk) Rättvik Rättviks kommun Plan- och genomförandebeskrivning Plannr. B 325

Läs mer

Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900). Planförslaget ska antas av kommunfullmäktige. Detaljplan Södra Otterbäcken, Gullspångs kommun, Västra Götaland SAMRÅDSREDOGÖRELSE Efter samrådsskedet PLANENS SYFTE Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder samt utveckling

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Jägartorpet 1 och 2, Färjestad Samrådsredogörelse 1

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Jägartorpet 1 och 2, Färjestad Samrådsredogörelse 1 Detaljplan för del av Jägartorpet 1 och 2, Färjestad Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för del Jägartorpet 1 och 2 har upprättas med standardförfarande (enligt PBL 2010:900,

Läs mer

Lissbrändan (Lerdal 14:50, 14:48 och del av 62:36)

Lissbrändan (Lerdal 14:50, 14:48 och del av 62:36) 1 (6) Samhällsutvecklingsförvaltningen Detaljplan för Lissbrändan (Lerdal 14:50, 14:48 och del av 62:36) Rättviks kommun Samrådsredogörelse Plannr: B335 Inledning Allmänt Samrådskrets Detaljplan för Lerdal

Läs mer

Planområdets ungefärliga lokalisering

Planområdets ungefärliga lokalisering 1(6) 2018-02-20 Granskningshandling Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för Skruv 15:13 m.fl Planområdets ungefärliga lokalisering Innehållsförteckning 2(6) Samrådets genomförande... 3 Detaljplanens

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303

Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE. Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Byggnadsnämndens arbetsutskott GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (5) Datum 2017-11-16 Dnr PL/2016:31 (189057) D636 P6/16.01 Detaljplan för bostäder inom del av Åsa 3:205 och 3:303 Genomförande Byggnadsnämnden beslöt,

Läs mer

Planområdet omfattar det sedan tidigare detaljplanelagda bostadsområdet i Starbo, söder om Stenhagen och väg 55, i västra delen av Uppsala.

Planområdet omfattar det sedan tidigare detaljplanelagda bostadsområdet i Starbo, söder om Stenhagen och väg 55, i västra delen av Uppsala. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2018-11-06 PBN 2016 002967 Utlåtande Standardförfarande Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra sammanbyggande

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun. Granskningshandling 1(7) PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1 Katrineholms kommun GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE SAMHÄLLSBYGGNAD Plan: DP 1055 Siggbo handelsområde Planförfarande: Utökat Dnr: EDP 2016.0387 Datum:2017-01-03 Handläggare: Erika Holmström GRANSKNINGSUTLÅTANDE DP 1055 Siggbo handelsområde Del av fastigheterna

Läs mer

ÄD194. Planändringen har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft ÄD194

ÄD194. Planändringen har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft ÄD194 ÄD194 Hans-Erik Åslin Planarkitekt Klas Lundgren Förvaltningschef Planändringen har antagits av kommunfullmäktige 2017-02-27 12 och vunnit laga kraft 2017-03-24 ÄD194 Miljö- och byggkontoret Ändring av

Läs mer

Granskningsutlåtande. 2:3 (norra och södra) och del av fastigheten Agetomta 2:10 inom Styrstad i Norrköpings kommun ANTAGANDEHANDLING 1(7)

Granskningsutlåtande. 2:3 (norra och södra) och del av fastigheten Agetomta 2:10 inom Styrstad i Norrköpings kommun ANTAGANDEHANDLING 1(7) Granskningsutlåtande 1(7) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Agetomta OBS 2:3 (norra och södra) och del av fastigheten Agetomta 2:10 inom Styrstad i Norrköpings kommun den 24 maj 2018 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Samrådsredogörelse för förslag till detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan

Samrådsredogörelse för förslag till detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan Samrådsredogörelse för förslag till detaljplan för fastigheten Kosta 13:20 - Stenstugan 1(9) 2018-10-30 Granskningshandling Planområdet Innehållsförteckning 2(9) Samrådets genomförande... 3 Detaljplanens

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2018-01-08-2018-01-22 Ändring av detaljplan A159 för Fiolen 2 i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för Drothems-Broby 1:65 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd för samråd: SBN

Läs mer

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, plankarta i ett blad med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TORP (Herrestads-Torp 1.3 m.fl.) Uddevalla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TORP (Herrestads-Torp 1.3 m.fl.) Uddevalla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Planens nr: HE 151 Antagen av KF: 2010-06-23, 158 Laga kraft: 2010-10-07 DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TORP (Herrestads-Torp 1.3 m.fl.) Uddevalla kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-05 REVIDERAD 2010-06-17 Sweco

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 20 januari 2015 12 februari 2015 ANTAGANDE 24 februari 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Fredsbacken Hov 49:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling

Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling 2017-03-06 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande och ändring av detaljplan för del av Söderköping 2:1, Slussporten, Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-03-06 Godkänd

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Datum 2014-11-25, rev 2016-10-25 FN Diarienummer: 0321/09 Plannummer: (2-5267) Exploateringsavdelningen Marcus Bengtsson Telefon: 031-368 10 03 E-post: marcus.bengtsson@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län

Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län 1(8) PLANBESKRIVNING DP XX Upphävande av del av detaljplan för del av Mariehov 5:26 m.fl., Söderköpings kommun, Östergötlands län Samrådshandling Upprättad: 2017-09-27 Godkänd för samråd: SBN 2016-11-29

Läs mer

Planbeskrivning Upphävande av del av detaljplan för Skölsta Standardförfarande

Planbeskrivning Upphävande av del av detaljplan för Skölsta Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Eleonore Albenius PBN 2017 001584 018-727 46 66 Planbeskrivning Standardförfarande GRANSKNINGSTID mellan 28 maj och 11 juni 2018 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Samrådsredogörelse. Ändring av detaljplan för fasigheten Fasanen 6. Emmaboda tätort, Emmaboda kommun, Kalmar län

Samrådsredogörelse. Ändring av detaljplan för fasigheten Fasanen 6. Emmaboda tätort, Emmaboda kommun, Kalmar län Dnr: 2018: BMN259 Tekniska kontoret, bygg- och miljöenheten Granskningshandling Dnr: 2018:BMN259 Datum 2019-08-26 Samrådsredogörelse Ändring av detaljplan för fasigheten Fasanen 6 Emmaboda tätort, Emmaboda

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering E2) i Alvesta tätort

Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering E2) i Alvesta tätort 1 Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering E2) i Alvesta tätort SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2016-12-12 2017-01-13. Under samrådstiden

Läs mer

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev Antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2012-08-08, 102. Laga kraft, 2012-09-04. Detaljplan för Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl Munkedal, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018

Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Götene 3:3, Götene tätort, Götene kommun, nov 2018 Ola Andreasson Stadsarkitekt 2018-11-27 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor

Läs mer

OLOF MARKUSGÅRDEN. Detaljplan för. Del av fastigheten Mark Näktergalen 1. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2005/

OLOF MARKUSGÅRDEN. Detaljplan för. Del av fastigheten Mark Näktergalen 1. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer BN 2005/ Diarienummer BN 2005/0279 214 Detaljplan för OLOF MARKUSGÅRDEN Del av fastigheten Mark Näktergalen 1 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-06-03 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (8) ANTAGNA PLANHANDLINGAR

Läs mer

Sannakajen (fd Inre hamnen)

Sannakajen (fd Inre hamnen) 2018-05-09 Dnr: Ks/2017:182 Kommunledningsförvaltningen Planeringsavdelningen Granskningshandling 2 Planbeskrivning för Sannakajen (fd Inre hamnen) Ändring av detaljplan Planbeskrivningen är framtagen

Läs mer