Förutsättningar för vindkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar för vindkraft"

Transkript

1 Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel Mobil

2 1. Bakgrund Uppdraget Metod Vindkraftens kritiska ekonomiska faktorer Stödsystem för vindkraft i Sverige Elcertifikatsystemet Befrielse från elskatt Ursprungsgarantier Möjliga ägarformer Inledning Köp av vindkraftverk Enskilt ägande Samverkan via driftbolag Andelar i aktieandelsverk Andelar i vindkraftkooperativ Köp av ursprungsgarantier Sammanfattning Vår rekommendation Några ord om praktiska spörsmål Val av storlek på den vindkraft som ska anskaffas Upphandling och utvärdering av vindkraft Sundbyberg stad 2

3 1. Bakgrund Sundbybergs stad förbrukar cirka 18 GWh el i de kommunala verksamheterna. Staden har genomfört en utredning om förutsättningarna för köp av vindkraft och fattat beslut om att i ett senare skede upphandla vindkraftverk. Mats Håkansson affärsutveckling AB och Bengt Göransson vid Pöyry Sverige AB har haft i uppdrag att gemensamt gå igenom förutsättningarna för köp av vindkraft. Med denna rapport sammanfattas resultaten av detta arbete. 2. Uppdraget Sundbyberg stad står i begrepp att anskaffa vindkraft. Vårt uppdrag har varit att beskriva vilka alternativa ägarmodeller som staden kan välja mellan och deras för- och nackdelar. Därutöver har uppdraget inneburit att göra en översiktlig kostnadsjämförelse samt att lämna en rekommendation till hur Sundbyberg bör gå vidare. 3. Metod Rapporten bygger dels på erfarenheter från genomförda vindkraftupphandlingar och dels på intervjuer med ledande vindkraftleverantörer samt med Svensk Kraftmäkling som är ett företag som bland annat förmedlar handel med ursprungsgarantier. 4. Vindkraftens kritiska ekonomiska faktorer Det som avgör lönsamheten för ett vindkraftverk är dess produktionsförmåga. Produktionsförmågan bestämmer hur stora intäkterna för el, elcertifikat och ursprungsgarantier kommer att bli. Det bör noteras att el, elcertifikat och ursprungsgarantier säljs på en öppen marknad varför priserna på dem varierar över tiden. Produktionsförmågan är i sin tur beroende av flera faktorer. En av de viktigaste är att verket är placerat på ett bra vindläge. Ett annat är storleken på verket. Ett tredje är att verket fungerar som det är tänkt. Ett fjärde att verket kan drivas under den period investeraren har tänkt sig. Sundbyberg stad 3

4 Ett vindkraftverks kostnadssida består till mycket stor del av kapitalkostnader. Investerarens finansieringskostnader kommer därmed att ha stor betydelse för lönsamheten. Därutöver finns ytterligare ett tiotal kostnadsposter för drift, underhåll, service och administration (DUSA) av verket. Prissättningen på verken beaktar förhållandena ovan. Priset är således beroende av hur stor den förväntade produktionsförmågan är. Rent allmänt kan man konstatera att verken blir allt större och att de ger allt större produktion. Detta har inneburit att kapitalkostnaden per producerad kwh minskat. Vår bedömning är att den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta och att verken kommer att ge allt större produktionsvolymer till i stort sett oförändad investeringskostnad. Mycket stor betydelse för lönsamheten har den befrielse från elskatt som den som förbrukar egenproducerad el utan att vara elleverantör för närvarande kan få (se vidare under punkt 5.2 nedan). 5. Stödsystem för vindkraft i Sverige 5.1 Elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet infördes Avsikten med detta är att öka produktionen av förnybar el. Målet är att Sverige ska öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år Systemet innebär att elförbrukarna stöder produktionen av förnybar el. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat. Producenter av förnybar el (såsom vindkraft) erhåller ett elcertifikat per MWh producerad el. Alla elförbrukare, med undantag för den elintensiva industrin, är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat. Från och med år 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Syftet med den gemensamma marknaden är att stärka marknadens funktion, öka Sundbyberg stad 4

5 kostnadseffektiviteten och ge mer förnybar elproduktion. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och Befrielse från elskatt Huvudregeln är att all elförbrukning är belagd med konsumtionsskatt. För 2014 är skatten 29,3 öre/kwh (utom i vissa kommuner där den är reducerad). Från skatteplikten finns några undantag. Ett av dessa är om elkraften framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft 1. Det är således tre villkor som måste vara uppfyllda; vindkraften ska produceras i Sverige, den ska förbrukas av producenten och producenten får inte vara elleverantör. Sommaren 2013 lämnade utredningen om Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el sitt betänkande. Detta innebar bland annat att man föreslog att den särskilda skattebefrielsen för vindkraft skulle tas bort. Riksdagen har fattat beslut om en del av utredningens övriga förslag men inte om förändrade regler för elskattebefrielsen. Vår bedömning är att frågan åter kan komma att aktualiseras. Om detta sker blir det sannolikt efter riksdagsvalet Med tanke på osäkerheten om huruvida skattebefrielsen kommer att fortsätta vara kvar under lång tid är det vår uppfattning att staden bör ta vara på skattebefrielsen men samtidigt vara medveten om att det saknas garantier för att den kommer att finnas kvar. Staden bör därför inte lägga skattebefrielsen till grund för lönsamhetskalkyler. 1 Lag om skatt på energi (1974:1776) Sundbyberg stad 5

6 5.3 Ursprungsgarantier Med ursprungsgarantier 2 menas bevis på hur el har producerats. Elförsäljare är skyldiga att redovisa hur den sålda elen är producerad. För elproducenter är systemet med ursprungsgarantier frivilligt. För en MWh producerad el utfärdas en ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier utfärdas och annulleras elektroniskt. Handel med ursprungsgarantier kan ske. Vindkraft räknas som förnybar el. Den aktör som själv vill använda sin egenproducerade vindkraft bör låta ansluta sin vindkraftproduktion till det frivilliga systemet för ursprungsgarantier. Härigenom kommer vindkraftelen att tas med i de nationella beräkningarna av hur väl Sverige möter EU-målen inom energiområdet. Genom att rapportera och annullera ursprungsrätterna signalerar aktören dels att man producerat vindkraftel och dels att man själva har förbrukat den. 6. Möjliga ägarformer 6.1 Inledning Vindkraft kan anskaffas på i princip tre sätt: Köp av ett eller flera alternativt viss andel av ett vindkraftverk. Som ovan men köpet kompletteras med delägande i ett driftbolag. I driftbolaget delar man på alla intäkter och kostnader (utöver kapitalkostnaderna) för delägarnas vindkraftverk. Köp av miljövärden i form av ursprungsgarantier vilka utgör ett bevis på att den el som köparen av bevisen förbrukar kommer från vindkraft. 2 Lag om ursprungsgarantier för el (2010:601) Sundbyberg stad 6

7 Därutöver kan noteras möjligheten att köpa nybyggda eller begagnade vindkraftverk. En av fördelarna med begagnade vindkraftverk är att de har en driftshistoria vilken kan utvärderas inför ett köp. Igångvarande verk har rimligen kortare återstående livslängd samt kortare återstående period för att sälja elcertifikat. Detta påverkar inköpspriset. 6.2 Köp av vindkraftverk Enskilt ägande Många av de upphandlingar som gjorts av kommuner har så här långt omfattat köp av helägda nyckelfärdiga vindkraftverk. Vindkraftverk kan ägas även som en viss andel av ett enskilt verk (till exempel 40 %). I samband med att verket köps in tecknar man som regel ett femårigt avtal om drift, underhåll, service och administration av verket med leverantören av vindkraftverket. Kommunens roll blir således att bevaka sina ägarintressen visavi den aktör som levererar servicetjänsterna. Vårt intryck är att det för många köpare är viktigt att ha ett fysiskt vindkraftverk på vilket man kan sätta kommunens logga och till vilket man kan referera när man genomför sina klimatplaner med mera. Den som inte tecknat samverkansavtal med andra ägare av vindkraftverk har större möjligheterna att agera utifrån eget huvud när det till exempel gäller val av elleverantör och balansansvarig 3 och val av strategi för hur elkraft och elcertifikat ska säljas. Ägarens risk är kopplad till det enskilda verket och inte till vindkraftparken. Detta innebär högre risk men också bättre ekonomi i de fall man har valt rätt verk. 3 Ellagen (1997:857) kräver att någon tar på sig det ekonomiska ansvaret för att det tillförs lika mycket el som det tas ut i uttagspunkten (balansansvar). Den som är balansansvarig skapar balans mellan tillförsel och förbrukning genom att planera sin produktion eller genom att handla med andra balansansvariga och/eller på elbörsen NordPool Spot. Normalt har elleverantören balansansvar för sina kunder. Sundbyberg stad 7

8 Alternativet innebär att det blir möjligt att få elskattebefrielse (se punkt 5.2) Samverkan via driftbolag Investeraren äger aktier i ett driftbolag. Driftbolaget sköter vindkraftparken och har alla tillstånd och avtal om markarrenden med mera. Driftbolaget sörjer för att drift, underhåll, service och administration utförs. Bolaget säljer elkraft och elcertifikat och fördelar intäkter och kostnader (ej kapitalkostnader vilka bärs individuellt av vindkraftägarna) på sina aktieägare i förhållande till deras ägarandelar. Alternativet innebär för den enskilde aktieägaren att man sprider risk (och minskar möjligheterna till vinst) jämfört med att inte ingå i ett driftbolag. Riskspridningen skapas genom att alla delägare får samma andel av intäkter och kostnader från högpresterande och mindre väl presterande vindkraftverk. En nackdel kan vara att ägarna måste komma överens om hur parken ska drivas. Alternativet innebär att det blir möjligt att få elskattebefrielse (se punkt 5.2). Problem kan uppstå om driftbolaget valt annan elleverantör/balansansvarig än den som den enskilde ägaren har för sin elförbrukning. För att få elskattebefrielse krävs att el inte säljs. Genom att ha samma elleverantör/balansansvarig kan man se till att el som förbrukas på en plats (t ex Sundbyberg) men produceras på annat håll i landet inte behöver säljas och därmed bli skattepliktig Andelar i aktieandelsverk Alternativet är i första hand avsett för mindre verksamheter och privatpersoner. Investeraren äger aktier i ett aktiebolag som i sin tur äger en viss andel av ett vindkraftverk (t ex 1/8). Bolagets ägarandel i vindkraftverket finansieras genom att investeraren köper aktier i bolaget samt ger ägarlån till detta. Sundbyberg stad 8

9 Alternativet bedöms som ointressant för Sundbyberg stad eftersom det är utformat för att låta många små förbrukare bli delägare i vindkraft. Vi bedömer att Sundbybergs behov av vindkraft är större än 1/8 verk varför beskrivningen inte fördjupas. 6.3 Andelar i vindkraftkooperativ Alternativet är i första hand avsett för mindre verksamheter och privatpersoner. Investeraren äger en eller flera andelar i vindkraftkooperativet. Varje andel i kooperativet ger rätt till kwh el per år till ett förutbestämt pris (i storleksordningen 20 öre per kwh). Priset för en andel är cirka kronor. Rätten att köpa andelar begränsas av den elförbrukning investeraren har. Prissättningen innebär att ett verk i storleksordningen MWh skulle kräva en investering som bedöms som väsentligt högre än om investeraren köper och direktäger ett verk. Rätten att köpa andelar är maximerad till ca % av den egna elförbrukningen. En nackdel är att det inte går att få skattebefrielse för andelar i ett vindkraftkooperativ. Orsaken är att föreningen producerar vindkraft och levererar denna till sina medlemmar vilket innebär att verksamheten är yrkesmässig och därmed skattepliktig. 6.4 Köp av ursprungsgarantier Genom att köpa miljövärdet för vindkraft i form av ursprungsgarantier förvissar man sig om att den el man förbrukar (eller en viss andel av denna) utgörs av vindkraft. Genom att köpa ursprungsgarantier ersätter man en vindkraftproducent som har ett i drift varande vindkraftverk. Köpet kommer därmed indirekt att stödja vindkraftproduktion. Priset på ursprungsrätter varierar eftersom de prissätts på en marknad. Det är dock möjligt att köpa på termin. Sundbyberg stad 9

10 Vår bedömning är att man idag kan köpa miljövärden för en tioårsperiod för i storleksordningen 1 2 öre/kwh. Denna kostnad kommer utöver den ordinarie elkostnaden (som är beroende av vilken inköpsmodell man har och vilka prissäkringar man gör). En av fördelarna med att köpa ursprungsgarantier för vindkraft är att man kan förbruka vindkraft utan att behöva göra någon investering. En nackdel är att det inte går att få elskattebefrielse. Sundbyberg stad 10

11 6.5 Sammanfattning I tabellen sammanfattas några av de viktigare likheterna och skillnaderna mellan alternativen: Vad är det man köper? Organisation och riskfördelning med mera Vad är det man äger? Miljövärdet från i drift varande vindkraftverk. Investeringskostnad Årliga kostnader utöver kapital Årliga intäkter utöver ersatta el- och elcertifikatinköp? Skattebefrielse möjlig? Enskilt ägande Ett eller flera verk. Andel av visst verk. Ca 4,5 kr per årskwh Ca 10 öre/kwh för DUSA. Ja från överskott på elcertifikat. Figur 1 Sammanfattning av olika ägarformer Vindkraftverk Driftbolag i vilket flera verk drivs tillsammans Ett eller flera verk. Andel av visst verk. Aktier i Driftbolaget. Ca 4,5 kr per årskwh Ca 10 öre/kwh för DUSA. Ja från överskott på elcertifikat. Ursprungsgarantier Bevis på elens ursprung Aktieandelsverk Behandlas inte här. Behandlas inte här. Behandlas inte här. Behandlas inte här. Ja Ja Behandlas inte här. Andel i kooperativ Ek förening Andelar i föreningen vilka ger rätt till kwh el per år till förutbestämt pris. Ca 6,7 kr/årskwh Ca 20 öre/kwh till kooperativet. Nej Nej Noll Ca 1 till 2 ören/kwh för ursprungsgarantierna. Nej Nej Sundbyberg stad 11

12 7. Vår rekommendation Vi uppfattar att Sundbyberg stad söker en lösning som innebär att staden vill upphandla vindkraftverk 4. Bland motiven härtill 5 finns stadens Klimatplan med mål om reducerad energiförbrukning och reducerade utsläpp av klimatgaser. Vidare anges att det i stadens Översiktsplan utöver krav på ökad energieffektivisering finns skrivningar om att uppmuntra innovativa lösningar och alternativa energikällor där det är möjligt. Mot bakgrund av den önskade lösningen rekommenderar vi att Sundbyberg stad köper ett vindkraftverk utan att samverka med andra vindkraftägare i ett gemensamt driftbolag. En sådan lösning innebär att staden får ett identifierat verk och att staden direkt bidrar till att ny vindkraftproduktion etableras. Lösningen innebär därutöver att staden kan styra verksamheten efter eget huvud istället för att vara en bland flera aktieägare i ett driftbolag som samarbetar om driften av en vindkraftpark. Lösningen innebär därtill att staden med stor sannolikhet kan dra nytta av den skattebefrielse som för närvarande kan utgå. Det ekonomiska värdet av skattebefrielsen är betydande varför det är vår uppfattning att staden bör ta vara på denna men samtidigt vara medveten om att dess framtid kan vara osäker. Staden bör därför inte lägga den till grund för lönsamhetskalkyler. 4 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde Utredning om förutsättningarna för köp av vindkraftverk för egen elproduktion utförd av Kommunkontoret och daterad Sundbyberg stad 12

13 När det gäller lösningen med ett begagnat vindkraftverk så skiljer denna sig från att köpa ett nybyggt verk främst genom att antalet driftår rimligen är färre. Även ett begagnat vindkraftverk kan vara av intresse. Den värdeminskning som uppstår genom att ett antal driftår och ett antal år för elcertifikatintäkter redan är förbrukade slår igenom på inköpspriset. Möjligen kan man hävda att staden inte på ett lika direkt sätt medverkar till att ny vindkraft byggs om man köper ett begagnat verk. Skulle staden, i motsats till vad vi här har antagit, anse att det räcker med att indirekt påverka nyetablering av vindkraft i Sverige och att ekonomiska faktorer är viktigare kan man överväga att istället skapa ett virtuellt vindkraftverk genom att komplettera sina elinköp med att köpa miljövärden i form av ursprungsgarantier. I detta alternativ slipper man investeringskostnader men i den andra vågskålen ligger bland annat att man inte kan få skattebefrielse. Vilket alternativ som är mest ekonomiskt attraktivt över tid är en fråga om hur man bedömer prisutvecklingen på marknaderna för el, elcertifikat och ursprungsgarantier samt om och i så fall när skattebefrielsen upphör. 8. Några ord om praktiska spörsmål 8.1 Val av storlek på den vindkraft som ska anskaffas Reglerna för elskattebefrielse för vindkraftproducent som själv förbrukar sin vindkraftel innebär att timvis avräkning ska göras. Det är inte möjligt för vindkraftproducenten att sälja eventuell överproduktion eftersom man då anses ha levererat el och skatteplikt inträder. När man ska avgöra hur stor volym vindkraftel man ska köpa för att uppfylla kraven på elskattebefrielse bör man jämföra förbrukningsmönstret för all den el man idag använder mot det produktionsmönster man förväntar sig från den vindkraft man avser köpa. Målet bör vara att minska risken för att alltför stora volymer el kommer att behöva skänkas bort (vid timmar då vindkraftproduktionen överstiger förbrukningen). Sundbyberg stad 13

14 8.2 Upphandling och utvärdering av vindkraft Sundbyberg stad kommer, enligt vår bedömning, vid en vindkraftupphandling att vara bunden till reglerna för offentlig upphandling. Vår erfarenhet säger oss att det är viktigt att designa en upphandlingsprocess som medger dialog med anbudsgivarna. Det finns behov av att gå igenom och diskutera innehållet i de offerter som lämnats. Detta för att säkerställa att staden får det man frågat efter. Vidare menar vi att det är viktigt att välja en utvärderingsmodell som ger möjlighet att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och inte det med lägsta pris. Vi arbetar normalt med en utvärderingsmodell som har tre ben. Det första är en nuvärdeskalkyl, det andra är en kvalitativ utvärdering av teknik och funktion och det tredje är en kvalitativ utvärdering av projektets risknivå. Syftet är givetvis att skapa en modell som så långt det är möjligt likställer anbuden och gör det möjligt för Sundbyberg att välja det alternativ som ger god kvalitet till acceptabelt pris. Sundbyberg stad 14

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad

Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad Känslighetsanalys för nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad 1. Bakgrund och syfte Jag har med PM benämnd Nuvärdeskalkyl för vindkraft för Sundbyberg stad daterad 2014-03-13 redovisat utfallet

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller

Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller PM Angående: Köp av andel i vindkraftverk Klient: Sundbybergs stad Datum: 2012-07-13 1 BAKGRUND Sundbybergs stad överväger att investera i ett eller flera befintliga eller projekterade kommunalt ägda vindkraftverk.

Läs mer

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft

2014-06-10. Sänk din elkostnad med vindkraft Sänk din elkostnad med vindkraft 1 Innehåll 1. Om OX2 2. Drivkrafter på marknaden 3. Varför vindkraft? 4. Case 5. Struktur 5. Vindkraftsprojektet Rödstahöjden 2 OM OX2 Projekterade vindkraftverk: Ca 500

Läs mer

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77)

Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Lars Dahlgren N2001/10077/ESB Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor (SOU 2001:77) Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO)

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2012-01-01-2012-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2012, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-03-02 Handläggare: Per Gradin Region Innerstad Drift- och underhållsbyrån Tel: 508 262 17 per.gradin@gfk.stockholm.se Dnr:2004-910-539 2004-02-16 Till

Läs mer

15 augusti 2014. Skattefrågor m.m. i samband med investering i vindkraftverk

15 augusti 2014. Skattefrågor m.m. i samband med investering i vindkraftverk 15 augusti 2014 Skattefrågor m.m. i samband med investering i vindkraftverk Tyresö kommun Att: Sigbrith Martinsson 15 augusti 2014 1 Bakgrund och förutsättningar Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB (parterna)

Läs mer

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Statliga utredningar och rapporter Svåra skatter (SOU 2003:38) Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Proposition 2010/11:153

Läs mer

VINDKRAFTINVESTERINGAR

VINDKRAFTINVESTERINGAR VINDKRAFTINVESTERINGAR EN VINDKRAFTBYGGARES SYN PÅ SAKEN Ingvar Svantesson, Eolus Vind AB Eolus Vind AB Tre verksamhetsgrenar Projektering och försäljning av nyckelfärdiga vindkraftanläggningar Förvaltning

Läs mer

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh]

Table A: Visar den årliga kostnaden för aktörerna. En aktör. Aktör 1 2 3 4 5 6 7 8. Allmänt. Installerad effekt [MW] [GWh] Sammanfattning Sverige har ett ambitiöst mål som syftar till att öka andelen förnybar energiproduktion. Energimyndighetens befintliga planeringsmål är att Sverige skall producera 10 TWh årligen från vindkraft

Läs mer

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER?

1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? 1 HUR HAR EU ETS PÅVERKAT KRAFTINDUSTRINS 2 VINSTER? VILLAÄGARNA STOCKHOLM DEN 7 OKTOBER 2011 Sweco Energuide AB Energy Markets 1 Rapporttitel: Hur har EU ETS påverkat kraftindustrins vinster? Beställare:

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Dala Vindkraft Ekonomisk förening Stämman äger rum: Torsdagen den 28 april 2016 kl 18.00 i Stierhööksgymnasiets aula i Rättvik. (Vägbeskrivning se bifogad karta).

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar

100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 100% förnybar energi i det Svenska El-Energisystemet Svensk Vindkraftförening 30 års Jubileum och stämma, Kalmar-salen, Kalmar 13 maj 2016 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Sveriges

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Niklas Lundaahl Vindkraftansvarig, Dala Kraft AB Projektledare, Dala Vind AB Kommunikationsråd, Svensk Vindenergi Styrelseuppdrag Vindela Ekonomisk förening Fjällbergsvind Ekonomisk

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se

Mervind i kommunerna. www.dalavind.se Mervind i kommunerna Jan Högberg Projektledare, Dala Vind AB Styrelseuppdrag Äppelbovind Ekonomisk förening Dala Vindkraft Ekonomisk förening Bilden föreställer min kollega Niklas Lundaahl Sveriges 7:e

Läs mer

Tidpunkt för godkännande av anläggning

Tidpunkt för godkännande av anläggning Tidpunkt för godkännande av anläggning Roger Östberg Seminarium 9 juni Gardemoen Uppdraget Utreda behovet av att införa en tidpunkt för när anläggningar måste vara driftsatta för att kunna godkännas för

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle

Klimatcertifikat för fordonsbränsle Klimatcertifikat för fordonsbränsle en idéskiss Nils Andersson Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se I samarbete med Energigas Sverige Nilsan Energikonsult AB 17 maj, 2013 Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i den framtida svenska elproduktionen. Vinden är en oändlig

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft

Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-05-05 Dnr 198/2010 1 (11) Upplands Väsby kommun 194 80Upplands Väsby Upplands Väsby kommuns inköp av vindkraft Beslut Det vindkraftsverksavtal som Upplands Väsby kommun

Läs mer

Upphandling av nyckelfärdig vindkraft. Skånes vindkraftsakademi

Upphandling av nyckelfärdig vindkraft. Skånes vindkraftsakademi Upphandling av nyckelfärdig vindkraft Skånes vindkraftsakademi Projektet 2015-2016 Genomfört av: Skånes vindkraftsakademi Med stöd av: Nätverket för vindbruk Projektet Handboken (v 2.0) finns tillgänglig

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

2014-04-28. Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2014-04-28 Landstinget Blekinge Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler 2 Elproduktion från vindkraft Bakgrund Landstinget Blekinge är delägare

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter som NVE och Energimyndigheten

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Köpmannagatan 2-652 26 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på kompetens

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15)

LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Remissvar 2008-05-26 S2008/2022/ST 013-2008-1852 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LOV att välja Lag om valfrihetssystem (SOU 2008:15) Bakgrund Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har anmodats

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

Eskilstuna kommuns erfarenheter av egen vindkraft - från beslut till bygge. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret

Eskilstuna kommuns erfarenheter av egen vindkraft - från beslut till bygge. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Eskilstuna kommuns erfarenheter av egen vindkraft - från beslut till bygge Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret Överblick egen vindkraft Klimatplanen antogs av Kommunfullmäktige

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG

SKELLEFTEÅ KRAFT. Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Delårsrapport januari - augusti 2008 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2008-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Högt elpris och hög produktion höjer resultatet. Omsättningen har under årets två första tertial

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Direktupphandling Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd. E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Namn: Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Handläggare: Kristina Fröjd Referensnr: 3.2.2-2015-1874 Telefon: 010-485 35 28 Beskrivning: Direktupphandling

Läs mer

Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande!

Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande! Vill du också ha ett bekymmersfritt ägande? Eolus drift- och förvaltningstjänster - ett drifterbjudande för ett enkelt och tryggt ägande! 1 Kompletta drift- och förvaltningstjänster från Eolus Du får en

Läs mer

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi?

ENKLAV utbildning 2016-03-21. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Vindkraftsutbildning. Projektet Varför bygger vi? Vindkraftsutbildning ENKLAV utbildning Sven Ruin 2016-03-09/10 Gävle Projektet Varför bygger vi? Produktion Foto: Henrik 121 Wikimedia Vindkraftsutbildning Vindkraftsutbildning Processen Miljöpåverkan

Läs mer

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor Mars 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404)

Läs mer

SERO:s energiseminarium

SERO:s energiseminarium SERO:s energiseminarium 2011-03-12 2011-03-20 1 2011-03-20 2 2011-03-20 3 2011-03-20 4 Tillståndsprocessen Miljöbalken Samrådsförfarande med berörda myndigheter och allmänheten Tillståndsansökan lämnas

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator:

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Namn. Personbeteckning. Ifylles av examinator: Namn Personbeteckning - Ifylles av examinator: Uppgift 1: poäng SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN INTRÄDESPROV 13.6.2005 UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20. Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat tilldelningsprinciper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20. Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat tilldelningsprinciper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och regeringsrådet Nils Dexe. Ändringar i lagen (2003:113)

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.1 Antagen av kommunfullmäktige 203/12 och bolagsstämman 2013-xx-xx Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum AB, nedan kallat bolaget,

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

2003-09-29 30. Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211. Ärendebeskrivning:

2003-09-29 30. Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211. Ärendebeskrivning: 2003-09-29 30 Ärende 25 Ny forskningsbyggnad vid Universitetssjukhuset MAS RS/2000211 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2003-06-18 19, 51, bland annat att medge upphandling av extern finansiering

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag (exklusive intressebolag) Intäkterna uppgick till 147 kkr Rörelseresultat uppgick till -131 kkr Resultatet före skatt och minoritetens

Läs mer

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se)

Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Vad kostar det när kärnkraften läggs ned? Erik Lundin (erik.lundin@ifn.se) och Thomas Tangerås (thomas.tangeras@ifn.se) Institutet för Näringslivsforskning Effekten på systempriset av att lägga ner Oskarshamn

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Lönsamhet för solel - Hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet

Lönsamhet för solel - Hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet Lönsamhet för solel - Hur påverkar stöd och regler investeringsbeslutet Solforum 2016-04-07 Bengt Stridh, ABB Corporate Research + Lektor MDH Ekonomi för solel under hela livslängden Produktionskostnad

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter PM 2013: RVI (Dnr 315-498/2013) Energimyndighetens rapport Implementering av art i- kel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar Finansdepartementets

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark.

Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark. Förslag till kommunal policy för vindkraftsetableringar på kommunal mark. Nuläge: Kommunen saknar i dagsläget policy för hur frågan skall hanteras. Inom kommunen finns idag en privat vindkraftsetablering

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI STYRMEDEL I ELSEKTORN November 2015 Styrmedelsfloran i elsektorn är omfattande Styrmedelsfloran i elsektorn är omfattande. I nedanstående tabell finns en översikt över de

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:40 1 (25) LS 0112-0693 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt el Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap RakEL Bakgrund robusthet och reparationsberedskap Målen för vår säkerhet! Prop. 2008/09:140 Målen för vår säkerhet är: att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att

Läs mer

Piratpartistisk tidning

Piratpartistisk tidning Piratpartistisk tidning Beslutsunderlag inför Piratpartiets styrelsemöte 27 september 2015, av Anton Nordenfur Bakgrund Inför partistyrelsemötet i augusti 2015 lämnade jag in ett beslutsunderlag som sammanfattade

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Publika toaletter och andra nyttigheter. Tilldelningsbeslut

Publika toaletter och andra nyttigheter. Tilldelningsbeslut Dnr Dnr Sida 1 (5) 2014-06-25 Handläggare Torkel Kjellman 08-508 260 43 Till Trafiknämnden 2014-08-28 Peder Svensson 08-508 266 63 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden fattar tilldelningsbeslut i enlighet

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45)

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Utlåtande 2004:70 RIII (Dnr 217-2502/2002) Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012

Strategi för biogas i regionen. 28 augusti 2012 Strategi för biogas i regionen 28 augusti 2012 Mats Håkansson www.affu.se Disposition Beslutsläget Kort om gasproduktion och användning Mål för utredningen Strategi före beslut (förslag) Affärsmodellen

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:33

Regeringens proposition 2004/05:33 Regeringens proposition 2004/05:33 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Prop. 2004/05:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den

Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Linköpings Universitet. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Statsvetenskap 1. Delkurs 3: Det svenska politiska systemet. Linköpings nya arena - Beslutsprocessen kring den Johannes Carlsson,

Läs mer