Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan"

Transkript

1 :23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

2 2

3 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Denna rapport utgör IAF:s redovisning till regeringen. Rapporten utgår ifrån arbetslöshetskassornas verksamhet. IAF har samverkat med bland andra Försäkringskassan, CSN och SO avseende underlaget till rapporten. Rapporten har utarbetats inom IAF av Inger Fernholm, Tillsynsenheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 5

6 Innehåll Sammanfattning... 7 Inledning... 9 Bakgrund... 9 Rutiner för informationsutbytet Automatisk kontroll Manuell kontroll Förbättringar genomförda 2005 och Samkörningarna 2003, 2004 och Resultaten från samkörningarna Samtidig ersättning från Försäkringskassan Samtidig ersättning från CSN Påverkan på antal ärenden med återkrav Förbättrad service för enskilda Administrativa effektivitetsvinster IAF:s bedömning och slutsatser Det fortsatta informationsutbytet Bilaga: Samverkansgruppens Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a-kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. daterad den 20 december

7 Sammanfattning Riksdagen beslutade under 2001 om en rad lagändringar för att möjliggöra ett elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, dåvarande Riksförsäkringsverket och Centrala Studiestödsnämnden. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002 och sedan 2004 deltar samtliga arbetslöshetskassor i ett informationsutbyte mellan dessa myndigheter. Det elektroniska informationsutbytet förväntas ge en effektivare ärendehantering och förbättrad service för den enskilde. Samtidigt ska det innebära en stärkt kontroll vid utbetalning av statliga medel och att felaktiga utbetalningar kan förebyggas. Regeringen har gett IAF i uppdrag att redovisa en bedömning av: i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas och en beloppsmässig beräkning av dessa, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsas, samt uppnådda effektivitetsvinster vad gäller administrationen. Under 2003 och 2004 genomfördes samkörningar av vissa utbetalningar från Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna avseende vecka 20 respektive år. En jämförande samkörning av utbetalningar har gjorts för samma vecka år Syftet har varit att ta reda på om den utveckling som skett av informationsutbytet under 2005 gett önskad effekt. Andelen ersättningstagare som fått ersättning från Försäkringskassan och felaktig arbetslöshetsersättning har minskat, från 2,5 promille år 2003 till 1,3 promille år Det är en minskning med närmare 51 procent under de tre åren, vilket visar att informationsutbytet har haft en tydlig effekt när det gäller att förebygga felaktiga dubbelutbetalningar. Omräknat till helår utbetalades under ,2 miljoner kronor i felaktig arbetslöshetsersättning till personer som samtidigt hade ersättning från Försäkringskassan. Motsvarande beräkning för 2004 visade att felaktiga utbetalningar hade sjunkit till 32,8 miljoner kronor och för 7

8 2006 till 22,4 miljoner kronor. Procentuellt var minskningen 32 procent mellan åren 2004 och 2006 och 54 procent mellan åren 2003 och Andelen ersättningstagare som fått ersättning från CSN och felaktig arbetslöshetsersättning har minskat från 0,5 promille år 2003 till 0,4 promille år Det är en minskning med närmare 32 procent under de tre åren. Omräknat till helår har 6,3 miljoner kronor utbetalats felaktigt under Som IAF i tidigare rapporter konstaterat finns tydliga tecken på positiva effekter av informationsutbytet och effektmätningen 2006 visar att dessa har ökat. För att ytterligare förbättra de positiva effekterna av informationsutbytet gör IAF bedömningen att information bör utbytas med automatiska rutiner och omfatta samtliga ersättningstagare. 8

9 Inledning Riksdagen beslutade under 2001 om en rad lagändringar för att möjliggöra ett elektroniskt informationsutbyte mellan dåvarande Riksförsäkringsverket (RFV), Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och arbetslöshetskassorna. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli Regeringen beslutade den 9 juni 2005 om de förordningsändringar 1 som krävdes för att också Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) skulle kunna ingå i det elektroniska informationsutbytet. Förordningsändringarna trädde i kraft den 19 juli 2005 och sedan hösten 2005 får Försäkringskassan vissa uppgifter om arbetslösa från AMS. Det elektroniska informationsutbytet förväntas ge en effektivare ärendehantering och förbättrad service för den enskilde. Samtidigt ska det innebära en stärkt kontroll vid utbetalning av statliga medel och att felaktiga utbetalningar kan förebyggas. Regeringen har gett IAF i uppdrag att göra en bedömning av bland annat informationsutbytets effekter och i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas. IAF:s bedömning utgår ifrån arbetslöshetskassornas verksamhet. Bakgrund De grundläggande förberedelserna för införandet av ett elektroniskt informationsutbyte gjordes inom ramen för Kontrollrutinprojektet. Projektets slutrapport lämnades i november En samverkansgrupp bestående av AMS, RFV (numera Försäkringskassan), CSN och arbetslöshetskassorna genom deras samorganisation, SO, har fortsatt arbetet med att utveckla informationsutbytet, och sedan 2004 är IAF med och följer arbetet i gruppen. Under 2003 och 2004 genomfördes samkörningar av vissa utbetalningar från Försäkringskassan, CSN och arbetslöshetskassorna avseende vecka 20 respektive år. Samkörningarna har redovisats till regeringen i rapporter från IAF i november samt mars och juni En jämförande samkörning av utbetalningar har gjorts 1 Förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, Förordningen (2002:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 2 AMS dnr F , Finansdepartementets dnr Fi 96/ Dnr IAF 2004/ Dnr IAF 2005/633 och 2005/541 9

10 avseende vecka 20, 2006, för att ta reda på om de förändringar som genomfördes hösten 2005 fått önskad effekt. Denna rapport presenterar resultaten från samkörningen 2006 i en jämförelse med de tidigare samkörningarna. Rutiner för informationsutbytet Arbetslöshetskassornas del av informationsutbytet kan indelas i två delar. Dels den automatiska kontrollen som sker utifrån de deklarerade kassakort som den ersättningssökande sänder in till sin arbetslöshetskassa, dels den manuella kontrollen som handläggare på arbetslöshetskassan vid behov kan göra vid utredning om en sökandes ersättningsrätt 5. Automatisk kontroll Den automatiska kontrollen bygger på de manuella kontrollfrågor som initieras av handläggare på Försäkringskassan och skickas till Navet 6. Frågorna avser arbetslösa personer som ansöker om sjukpenning, tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning. Dessa frågor lagras elektroniskt hos arbetslöshetskassorna. Samtliga kassakort som ersättningssökande skickar in till arbetslöshetskassorna jämförs automatiskt med de kontrollfrågor som Försäkringskassan ställt. I det fall en person ansöker om arbetslöshetsersättning för samma tid som Försäkringskassan ställt en kontrollfråga, uppmärksammas arbetslöshetskassan på detta via en åtgärdslista i sitt datasystem OAS. Arbetslöshetskassan måste då utreda ärendet innan eventuell utbetalning kan ske. Denna automatiska kontroll syftar i första hand till att förhindra felaktiga dubbelutbetalningar. 5 En mer ingående beskrivning av dessa rutiner har lämnats i IAF:s rapport den 1 november 2004, dnr 2004/ En kommunikationslösning samt integration med bakomliggande system hos SO och RFV Data. Informationsutbyte sker dagligen via Navet mellan de inblandade aktörerna vilket ger åtkomst till uppgifterna i realtid. 10

11 Manuell kontroll Den manuella kontroll som arbetslöshetskassorna utför vid prövning av ersättningsrätten sker genom åtkomst till uppgifter 7 i realtid hos Försäkringskassan och CSN. Kontrollen görs då arbetslöshetskassans utredning i ärenden gällande ersättningsrätt kräver styrkta uppgifter ur något eller några av registren. Arbetslöshetskassorna ställer i genomsnitt ca frågor per dag till Försäkringskassan. Den manuella kontrollen syftar i första hand till att effektivisera handläggningen och minska administrationen vid prövning av ersättningsrätten. Förbättringar genomförda 2005 och 2006 Samkörningarna som gjordes 2003 och 2004 visade att antalet felaktiga dubbelutbetalningar avseende föräldrapenning och arbetslöshetsersättning ökat. Eftersom rätten till föräldrapenning inte påverkas av utbetald arbetslöshetsersättning finns inte tillräckliga incitament för Försäkringskassans handläggare att ställa kontrollfrågor till arbetslöshetskassorna när dessa beslutar om föräldrapenning. Däremot får arbetslöshetsersättning inte utbetalas för samma tid som föräldrapenning lämnats. Kvalitén i den automatiska kontrollen som sker innan arbetslöshetsersättning betalas ut är beroende av de manuella kontrollfrågor som Försäkringskassan ställer. För att öka kontrollen av föräldrapenning i kombination med arbetslöshetsersättning utarbetades en rutin som togs i bruk i augusti Kortfattat fungerar rutinen så att Försäkringskassan skickar information till AMS om personer som fått föräldrapenning utbetald. AMS skickar tillbaka uppgifterna till Försäkringskassan och kompletterar med information om bland annat arbetslöshet och registrerad arbetslöshetskassa. Endast den information som avser arbetslösa personer med registrerad tillhörighet i en arbetslöshetskassa skickas vidare till arbetslöshetskassorna för kontroll. På så sätt undviks att information överförs som inte är relevant för arbetslöshetskassorna. 7 Från Försäkringskassan hämtas uppgifter om Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning, Havandeskapspenning, Sjukpenning, Närståendepenning, Smittbärarersättning, Rehabiliteringsersättning, Arbetsskadesjukpenning, Dagersättning till totalförsvarspliktiga, Arbetsskadelivränta, Delpension, Aktivitetsstöd, Sjuk och/eller aktivitetsersättning. Ålderspension utom premiepension för födda 1938 och senare. Från CSN hämtas uppgifter om perioder med beviljat studiestöd. 8 Regeringen hade då beslutat om de förordningsändringar som möjliggjorde för Försäkringskassan att få uppgifter från AMS. 11

12 Arbetslöshetskassorna får information om utbetald föräldrapenning till arbetslösa personer som får eller kan ha fått arbetslöshetsersättning. Till skillnad från den automatiska kontroll som görs mot sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning så sker kontrollen mot föräldrapenning först när ersättningen från Försäkringskassan är utbetald. Detta innebär att när arbetslöshetskassorna får informationen så kan arbetslöshetsersättning för samma tid redan vara utbetald. Syftet med rutinen är främst att upptäcka felaktigt utbetald ersättning och förhindra fortsatt felaktig utbetalning. Att informationen överförs i efterhand medför troligen att antalet återkrav ökar, men beloppen torde minska eftersom de felaktiga utbetalningarna upptäcks på ett tidigare stadium. Sedan den 14 december 2006 sker Försäkringskassans kontrollfrågor gällande tillfällig föräldrapenning automatiskt. Varje dag överförs information om ca ärenden till arbetslöshetskassorna som sedan kontrolleras innan eventuell arbetslöshetsersättning utbetalas. Då informationen nu överförs med automatik och kontrollen inte är beroende av handläggares initiativ och manuella frågor torde antalet felaktiga utbetalningar avseende tillfällig föräldrapenning i kombination med arbetslöshetsersättning sjunka till ett minimum. Samkörningarna 2003, 2004 och 2006 I det följande avsnittet redovisas antalet personer som för vecka 20 åren 2003, 2004 och 2006 fått ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och för samma tid också fått ersättning från Försäkringskassan eller CSN. Samkörningen 2006 visade att av de personer som samkörningen omfattade krävdes utredning i av fallen. Utredningarna har genomförts av respektive arbetslöshetskassa och sammanställts av SO. Arbetslöshetskassorna har tre kvarstående ärenden från samkörningen 2006 där utredning fortfarande pågår. Dessa ingår inte i denna redovisning. I samkörningen 2004 ingick utbetalning av förtida uttag av ålderspension för första gången. Antalet ärenden med felaktig utbetalning av arbetslöshetsersättning i kombination med pension var 59 år 2004 och 99 år Dessa ärenden ingår inte i följande redovisning av resultaten, utan tas upp under avsnittet som behandlar det fortsatta informationsutbytet. 12

13 Resultaten från samkörningarna Samtidig ersättning från Försäkringskassan Andelen ersättningstagare som fått ersättning från Försäkringskassan och felaktig arbetslöshetsersättning har minskat, från 2,5 promille år 2003 till 1,3 promille år Det är en minskning med närmare 51 procent under de tre åren, vilket visar att informationsutbytet har haft en tydlig effekt när det gäller att förebygga felaktiga dubbelutbetalningar. Av Tabell 1 nedan framgår hur många personer som fick arbetslöshetsersättning under mätveckorna. Den största andelen av dessa personer, drygt 99 procent, hade inte fått ersättning från Försäkringskassan för samma tid. Tabell 1: Information om personer med arbetslöshetsersättning under vecka 20 åren 2003, 2004 och [Andelar av antalet ersättningstagare respektive år] (Procentuell förändring från föregående år) Felaktig arbetslöshetsersättning 558 [0,0025] 402 [0,0016] (-28 %) 275 [0,0013] (-32 %) Korrekt arbetslöshetsersättning [0,0064] [0,0067] (+18 %) [0,0059] (-27 %) Har inte fått ersättning från FK [0,9910] [0,9916] (+13 %) [0,9921] (-18 %) Totalt [1] [1] (+13 %) [1] (-18 %) Källor: Liljeroos, I. (2005), Slutrapport från Effektmätningsprojektet samt Projektrapport från Samverkansgruppen den 20 december I Tabell 2 redovisas antal ärenden med felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning till personer som samtidigt hade ersättning från Försäkringskassan, antal felaktiga ersättningsdagar och felaktigt utbetalt belopp för vecka 20,

14 Tabell 2: Information om antal ärenden, antal dagar och belopp för vecka 20, Typ Ärenden Dagar Belopp Sjukpenning Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Okänt Havandeskapspenning Totalförsvarsplikt Rehabersättning Totalt Källa: Liljeroos, I. (2005), Slutrapport från Effektmätningsprojektet. Den vanligast förekommande ersättningen tillsammans med felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning under mätveckan var sjukpenning. Därnäst kom föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Totalt utbetalades kronor i felaktigt till personer som samtidigt hade ersättning från Försäkringskassan. Omräknat till helår motsvarar detta 49,2 miljoner kronor. I Tabell 3 redovisas motsvarande resultat för vecka 20, Även den veckan var sjukpenning den vanligast förekommande ersättningen tillsammans med felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Därefter kom föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Jämförelsen med år 2003 visar att informationsutbytet haft effekt på de felaktiga utbetalningarna av arbetslöshetsersättning som betalats ut samtidigt som personen fått sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning. 14

15 Tabell 3: Information om antal ärenden, antal dagar och belopp för vecka 20, För de oftast förekommande ersättningsslagen anges procentuell förändring sedan 2003 inom parentes. Typ Ärenden Dagar Belopp Sjukpenning 191 (-43) 616 (-49) (-49) Föräldrap. 177 (+29) 566 (+42) (+41) TFP* 29 (-49) 84 (-54) (-60) Närståendep Rehabers HP* Totalt 402 (-28) (-32) (-33) Källa: Liljeroos, I. (2005), Slutrapport från Effektmätningsprojektet. *TFP och HP avser Tillfällig föräldrapenning respektive Havandeskapspenning. Det totala beloppet felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning till personer som samtidigt fått sjukpenning hade reducerats med 49 procent. För tillfällig föräldrapenning hade den felaktigt utbetalda ersättningen minskat med 60 procent. Däremot hade de felaktiga utbetalningarna av arbetslöshetsersättning till personer med föräldrapenning ökat med 41 procent. Föräldrapenning ingick ännu inte i den automatiska kassakortskontrollen. Den felaktiga arbetslöshetsersättningen som utbetalades till personer som samtidigt fått ersättning från Försäkringskassan uppgick till kronor vecka 20, Det motsvarar cirka 32,8 miljoner kronor per år. Vid en jämförelse framgår att det totala beloppet har reducerats med 33 procent mellan åren 2003 och I Tabell 4 redovisas motsvarande resultat för vecka 20, Det är fortfarande sjukpenning som är den vanligast förekommande ersättningen tillsammans med felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning. Därefter kom föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. En mycket tydlig förändring har skett när det gäller föräldrapenning i kombination med arbetslöshetsersättning. Från att antalet ärenden år 2004 hade ökat med 29 procent, är motsvarande siffra år 2006 en minskning med 55 procent. Det är sannolikt att den positiva förändringen till stor del beror på att den kontroll av utbetalningar som sker avseende föräldrapenning sedan augusti 2005 är automatisk. 15

16 Tabell 4: Information om antal ärenden, antal dagar och belopp för vecka 20, För de oftast förekommande ersättningsslagen anges procentuell förändring sedan 2003 inom parentes. Typ Ärenden Dagar Belopp Sjukpenning 186 (-45) 566 (-53) (-50) Föräldrap. 62 (-55) 173,5 (-56) (-55) TFP* 21 (-63) 56 (-69) (-68) Närståendep. 3 4, Rehabers HP* 2 6, Totalt 275 (-51) 807,5 (-57) (-54) Källa: Projektrapport från Samverkansgruppen den 20 december *TFP och HP avser Tillfällig föräldrapenning respektive Havandeskapspenning. Den felaktiga arbetslöshetsersättningen som utbetalades till personer som samtidigt fått ersättning från Försäkringskassan uppgick till kronor vecka 20, Det motsvarar cirka 22,4 miljoner kronor per år. Vid en jämförelse framgår att det totala beloppet har reducerats med 32 procent mellan åren 2004 och 2006 och 54 procent mellan åren 2003 och Samtidig ersättning från CSN Personer som fått arbetslöshetsersättning jämsides med studiestöd har i princip alltid fått arbetslöshetsersättning felaktigt. Enligt regelverket för arbetslöshetsförsäkringen föreligger inte rätt till arbetslöshetsersättning för den som studerar och får studiestöd. När en person anmäler sig arbetslös på arbetsförmedlingen och en ersättningsanmälan överförs till arbetslöshetskassan, ställer arbetslöshetskassan automatiskt en fråga till CSN om eventuella uppgifter om studiestöd. Den automatiska frågerutinen är begränsad till första gången den arbetslöse anmäler sig hos arbetsförmedlingen och är inte kopplad till arbetslöshetskassans utbetalningar. Någon lösning för att genomföra automatiska kontroller under en löpande arbetslöshetsperiod har inte utarbetats. Arbetslöshetskassan kan manuellt ställa kontrollfrågor till CSN, och detta görs vanligtvis då den sökande haft ett avbrott i ersättningsperioden och på nytt ansöker om arbetslöshetsersättning. Andelen ersättningstagare som fått ersättning från CSN och samtidigt felaktigt fått arbetslöshetsersättning har minskat från 0,5 promille år 2003 till 0,4 promille år 16

17 2006. Det är en minskning med närmare 32 procent under de tre åren. Tabell 5: Information om personer med arbetslöshetsersättning under vecka 20 åren 2003, 2004 och [Andelar av antalet ersättningstagare respektive år] (Procentuell förändring från föregående år) Felaktig arbetslöshets [0,0005] [0,0004] ersättning (-8 %) (-25 %) Totalt antal ärenden som (-17 %) (-41 %) har utretts Har inte fått ersättning från (+13 %) (-18 %) CSN Totalt (+13 %) (-18 %) Källa: Projektrapport från Samverkansgruppen Den arbetslöshetsersättning som utbetalats felaktigt för samma tid som studiestöd utbetalats uppgick under mätveckorna till kronor år 2003, kronor år 2004 och kronor år Minskningen mellan åren 2003 och 2006 är ca 30 procent. Omräknat till helår och utifrån en genomsnittlig studietid på 35 veckor blir den felaktigt utbetalda arbetslöshetsersättningen 6,3 miljoner kronor år Påverkan på antal ärenden med återkrav Någon särskild statistik eller redovisning av antal återkrav som arbetslöshetskassorna beslutar om till följd av informationsutbytet finns inte. Det är därför svårt att utan en djupare ärendegranskning av orsakerna till återkraven dra några konkreta slutsatser om effekterna av informationsutbytet. I Figur 1 nedan visas utvecklingen av antalet beslutade återkrav över tid. Beslut om återkrav avser vanligtvis ersättningsperioder som ligger långt tidigare än själva beslutet. Linjen som visar utvecklingen för år 2006 ligger över den för år 2005, som i sin tur (vanligtvis) ligger över den för år 2004 etc. Antalet återkrav per månad har mellan dessa år ökat från år till år. Dessutom finns det kraftiga variationer under året. 17

18 Figur 1: Antalet beslut om återkrav från arbetslöshetskassorna över tid Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Källa: IAF:s statistikdatabas ASTAT. I Figur 2 visas utvecklingen av storleken på det totala belopp som krävts tillbaka per månad. Figur 2: Totalt återkrav i kronor per månad över tid Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Källa: IAF:s statistikdatabas ASTAT. Informationsutbytets påverkan på antalet återkrav är positiv eftersom felaktiga utbetalningar dels upptäcks tidigare, dels kan förhindras. I vissa delar medför informationsutbytet att antalet återkrav minskar till följd av den automatiska kontroll som arbetslöshetskassorna 18

19 gör innan arbetslöshetsersättning betalas ut. I andra delar innebär informationsutbytet att antalet återkrav ökar eftersom fler fall av felaktig dubbelutbetalning upptäcks. Förbättrad service för enskilda Informationsutbytet innebär att arbetslöshetskassorna i sin prövning av ersättningsrätten direkt får information från Försäkringskassan och CSN. Den ersättningssökande behöver inte längre själv lämna in intyg till arbetslöshetskassan för att styrka vissa uppgifter. För enskilda ersättningstagare innebär det i allmänhet förbättrad service avseende handläggningen och förkortade handläggningstider. Beslut om ersättningsrätten grundas på ett korrekt underlag från början och rättssäkerheten stärks. Administrativa effektivitetsvinster För arbetslöshetskassornas ersättningstagare innebär informationsutbytet att servicen blivit bättre avseende handläggning av ersättningsärenden. Beslut om ersättningsrätten grundas på ett från början korrekt underlag och rättssäkerheten stärks. Arbetslöshetskassorna får dessutom ett mer fullständigt beslutsunderlag och en bättre helhetsbild av ärendet. Den direkta tillgången till vissa uppgifter som krävs innebär också att handläggningstiderna påverkas positivt. Arbetslöshetskassorna behöver dock fortfarande begära in kompletterande uppgifter i många ärenden, trots informationsutbytet. En orsak till att kompletteringar behöver göras är att CSN, Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna inte redovisar ersättningsperioder på likartat sätt. Arbetslöshetskassorna behöver ofta mer specificerade uppgifter gällande dagar som annan ersättning utbetalats, vilket kräver en manuell hantering hos Försäkringskassan och CSN. IAF:s bedömning och slutsatser Som IAF i tidigare rapporter 9 konstaterat finns tydliga tecken på att informationsutbytet haft positiva effekter och effektmätningen 2006 visar att dessa har ökat. Redovisningen ovan har visat att felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning till personer som samtidigt fått ersättning från Försäkringskassan eller CSN motsvarar 22,4 respektive 6,3 miljoner kronor år 2006, en tydlig 9 Dnr IAF 2004/5104, 2005/633 och 2005/541 19

20 minskning av felaktigt utbetald ersättning jämfört med För att ytterligare förbättra de positiva effekterna av informationsutbytet gör IAF bedömningen att information bör utbytas med automatiska rutiner och omfatta samtliga ersättningstagare. En automatisk kontroll främjar rättssäkerheten eftersom det då inte är den enskilde handläggaren som avgör när och vilka uppgifter som ska hämtas in. Fokus hamnar istället på bedömningen av ärendet. Det är viktigt för likabehandlingen och i förlängningen även för trygghetssystemens legalitet och allmänhetens förtroende för dessa. Ett tydligt exempel på en ökad effekt när en tidigare manuell rutin ersatts av en automatisk är det redovisade resultatet avseende föräldrapenning vid mätningarna 2004 och Antalet felaktiga utbetalningar mer än halverades mellan de två mätveckorna. Däremot var det en mycket marginell minskning av antalet felaktiga utbetalningar i kombination med sjukpenning som uppmättes under samma period. Enligt Försäkringskassan kan den troliga förklaringen till att antalet felaktigt utbetalda ersättningsdagar mellan sjukpenning och arbetslöshetsersättning inte har minskat lika mycket som mellan de andra förmånerna vara att handläggarna enbart ställer kontrollfrågor till arbetslöshetskassorna i 35 % av nya ärenden där den försäkrade anger att han eller hon är arbetslös. IAF bedömer att utvecklingen av en automatisk rutin också när det gäller kontroll mellan sjukpenning och arbetslöshetsersättning bör prioriteras i det fortsatta informationsutbytet. IAF:s bedömning överensstämmer med Statskontorets i deras rapport Informationsutbyte kräver bra förutsättningar (2006:7), där bland annat en av deras slutsatser är att det krävs kontroll av samtliga ärenden och helautomatiska rutiner för dessa för att uppnå maximal effekt av informationsutbytet. De kontroller som sker inom ramen för informationsutbytet måste ha stöd i lag. Det är också viktigt för likabehandlingen att kontrollerna berör så många ersättningstagare som möjligt, samtidigt som en avvägning måste göras så att den personliga integriteten värnas. Den främsta effektivitetsvinsten som uppnåtts är dock att handläggningen på arbetslöshetskassorna avsevärt 20

21 underlättats. Vid prövning av en enskilds ersättningsrätt har handläggaren i realtid åtkomst till behövda uppgifter från Försäkringskassan och CSN. Uppgifterna är aktuella och riktiga, och de fås utan dröjsmål. Beslut kan fattas utifrån ett mer korrekt underlag. Den enskilde behöver inte inhämta intyg från andra myndigheter för att styrka sina uppgifter, vilket får ses som en förbättrad service för enskilda. Det fortsatta informationsutbytet Förändringen inom informationsutbytet hösten 2005 har gjort det möjligt för AMS att medverka i informationsutbytet. En ny rutin tillämpas som innebär att Försäkringskassan nu kan underrätta arbetslöshetskassorna om alla utbetalningar av föräldrapenning som görs till personer som är arbetslösa och ersättningsanmälda hos en arbetslöshetskassa. Antalet felaktiga dubbelutbetalningar av föräldrapenning och arbetslöshetsersättning har därför minskat avsevärt. En teknisk utveckling av informationsutbytet sker fortlöpande och IAF anser, som tidigare nämnts, att utvecklingen för att finna en automatisk rutin för kontroll av sjukpenning och arbetslöshetsersättning i syfte att få en liknande utveckling som den ovan beskrivna bör prioriteras. I samkörningen 2004 ingick utbetalning av förtida uttag av ålderspension för första gången. Antalet felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning i kombination med pension ökade från 59 år 2004 till 99 år 2006, vilket innebär en ökning med 68 procent mellan de två åren. Det är troligen reglerna om rätten att ta ut del av kommande pension från 61 års ålder utan att arbetstid och lön påverkas som kan föranleda arbetslösa att tro att samma förhållande gäller vid uttag av arbetslöshetsersättning. IAF anser det angeläget att det inom informationsutbytet utvecklas en automatisk rutin där arbetslöshetskassorna informeras om när en arbetslös person beviljas förtida pensionsuttag. Inom samverkansprojektet genomfördes 2006 en unik samkörning mellan arbetslöshetskassornas utbetalningar avseende vecka 20 samma år. Syftet var att ta reda på om det fanns personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald från fler än en arbetslöshetskassa och i så fall hur många personer det handlade om. Resultatet visade 21

22 att utbetalningar från fler än en arbetslöshetskassa endast förekom i mycket få fall. Antalet personer som påträffades var sju. Av dessa var sex ärenden redan kända hos arbetslöshetskassorna och de felaktiga dubbelutbetalningarna hade skett i samband med övergång från en arbetslöshetskassa till en annan. Att detta kan ske är känt hos arbetslöshetskassorna och det finns upparbetade rutiner för att hantera dessa fall. Det sjunde ärendet utreds fortfarande av de inblandade arbetslöshetskassorna. Ett IT-stöd som ska förhindra förekomsten av den här typen av dubbla utbetalningar utvecklas för närvarande av SO och arbetslöshetskassorna. IAF kommer även fortsättningsvis att delta i samverkansgruppens arbete och följa utvecklingen inom informationsutbytet. IAF deltar också i två utredningar som direkt berör det framtida informationsutbytet: Delegationen mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (Fi 2005:03) samt 2005 års informationsutbytesutredning (Fi 2005:08) 22

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor.

Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. 1 Projektrapport från uppföljning av informationsutbytet mellan a- kassor, Försäkringskassan och CSN samt unik samkörning mellan alla a-kassor. Rapporten är utarbetad av Samverkansgruppen för Informationsutbytet

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt 2013-10-07 Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt Sedan början av 2000-talet är en elektronisk frågerutin etablerad mellan a-kassorna, Försäkringskassan,

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2005-06-30 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan Sidan 2 (30) Arbetslöshetskassorna, Försäkringskassan och CSN har ett elektroniskt utbyte av information gällande

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016 2017-03-06 A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2016 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018

Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Stickprovsundersökning vecka 48, 2018 Sida: 2 [7] Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Så genomförs undersökningen... 3 3. Informationsutbyte i realtid... 3 4. Resultat... 4 4.1 Informationsutbytet mellan

Läs mer

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 2016-03-15 A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 5.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr.o.m. Antagen 2014/265 2015-01-01 Kf 2014-12-15 145 2014/265 2015-02-09 KF 2015-02-09 5 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59)

Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 20131206 2013-155 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) (Dnr A2013/3637/A) Sammanfattning Inspektionen för

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 38, 2017

Stickprovsundersökning vecka 38, 2017 Stickprovsundersökning vecka 38, 2017 1.0 Februari 2018, Stefan Cronqvist Sida: 2 [8] Versionshistorik för dokumentet Version Datum Kommentar Av 1.0 2018-02-20 Första version SC Sida: 3 [8] Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa premiepensionsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa premiepensionsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa premiepensionsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 februari 2004 Bosse Ringholm Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ändringar i lagen (1991:1047) om sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 augusti 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Regelverk Vårdnadsbidrag Datum 2011-05-02 Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Från och med den 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta kommun ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad och

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; utfärdad den 26 september 2013. SFS 2013:747 Utkom från trycket den 8 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1578-2010 Socialnämnden i Jönköpings Kommun Socialförvaltningen V Störgatan 16 (Juneporten) 551 89 Jönköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementets dnr JU2016/01307/L7. I utkastet till lagrådsremiss

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

SVAR 1 (7) Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Inläsningscentralen, 839 88 Östersund

SVAR 1 (7) Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Inläsningscentralen, 839 88 Östersund SVAR 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF:s rapport (2012:3) Handläggning av bostadstillägg Inledning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Pensionsmyndighetens

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Kommittédirektiv Trygghetssystemen för företagare Dir. 2006:37 Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare

Läs mer

Klartext lång i ÄGA Lämnas till Orsak till att åtgärden skapas Handläggning av åtgärd Arbete deklarerat

Klartext lång i ÄGA Lämnas till Orsak till att åtgärden skapas Handläggning av åtgärd Arbete deklarerat Arbete deklarerat Arbete deklarerat före start av förväntat Utred varför sökande deklarerat arbete innan före förväntat hinder. förväntat hinder och om möjligt ändra Arbete inom U2period Arbete och semester

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar lämnade av Försäkringskassan RiR 2016:11 Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-03-30 69161/2011 1 (24) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bilaga 1 - Registeranalys av unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Innehåll Inledning... 2 Data och definitioner... 5 Inflödet till

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2007-06-28 Dnr 2007/655 2007:9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 I regleringsbrevet för 2007 har regeringen uppdragit åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att senast

Läs mer

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen Försörjningsstöd i Göteborgsregionen Uppföljning januari augusti 2000 Inledning Rapporten visar utvecklingen av försörjningsstöd (socialbidrag) i Göteborgsregionens kommuner för årets första åtta månader,

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA för medlem i Handelsanställdas a-kassa som bedrivit fiske som företagare. 516000 Obs! Blanketten läses maskinellt. Var vänlig texta. Läs informationstexten

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-06-05 SN-2014/183 Socialnämnden Ekonomiskt stöd till placerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd i Knivsta kommun

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

Granskning av Ledarutbildningsbidrag till SSU Piteå

Granskning av Ledarutbildningsbidrag till SSU Piteå Rådgivningsrapport Granskning av Ledarutbildningsbidrag till SSU Piteå Piteå kommun Helena Lundberg, Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Uppdrag... 1 1.1. Bakgrund.... 1 1.2. Syfte.... 1 1.3. Metod... 1

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

Försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Information till deltagande kommuner i försöksverksamhet med sfi-bonus 2009-08-20 1 (6) Försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) 1

Läs mer