BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport Nationellt kvalitetsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister"

Transkript

1 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport Nationellt kvalitetsregister

2 Årsrapport BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare BUP Divisionen Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) Barn- och ungdomspsykiatri, Ledning och stab Box 17914, Stockholm Bitr. registerhållare Tobias Edbom Med. Dr. leg. Sjuksköterska Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Sachsgatan 1, Stockholm Statistiker Magnus Pettersson och Vivek Lanka Statistikkonsulterna Jostat och Mr Sample AB Gårdavägen 1, Göteborg Sektionschef statistik Peter Gidlund Registercentrum Västra Götaland Göteborg Projektledare Kristina Berglund Registercentrum Västra Götaland Göteborg Utgivare Jan-Olov Larsson Huvudman Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Box Stockholm Övriga i styrgruppen Linda Halldner Olle Hollertz Pia Tallberg Eleonore Rydén Lena Isaksen Kerstin Malmberg Urban Lejon ISSN Tryckår 214 Formgivning och produktion: Ibiz reklambyrå Tryck: Litorapid, Hisings Kärra Foto: Tobias Edbom

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Datakällor och täckningsgrad... 5 ADHD hos barn- och ungdomar... 6 ADHD hos vuxna... 9 Kvalitetsindikatorer...11 Antal patienter och kön...12 Antal registreringar i olika län...14 Läkemedel ADHD symptom...17 Funktion Registerarbete under året... 2 Integration av BUSA i datajournal... 2 Forskning Kontaktuppgifter styrgruppen... 22

4 4 Årsrapport 213 Inledning Diagnosen ADHD har nu blivit accepterad först inom barn- och ungdomspsykiatrin under 199-talet och nu under 2-talet även inom vuxenpsykiatrin. Eftersom ADHD drabbar cirka 3 6 procent av barn och sannolikt åtminstone cirka 1 procent av vuxna innebär det en stor utmaning för vården att organisera stöd och behandling på ett optimalt och säkert sätt. Patienter med ADHD har en ökad risk för både psykiatriska (t. ex. depressioner) och sociala störningar (t. ex. missbruk och kriminalitet). Som en del av behandlingsutbudet har medicinering blivit alltmer accepterat men kunskaperna om de aktuella läkemedlens effekter på lång sikt är begränsade. Under 21 ordinerades nästan 52 personer i Sverige medicin mot ADHD (Gerle, Socialstyrelsen) och under 213 drygt 74 (Läkemedelsverket). BUSA har som nationellt kvalitetsregister funnits sedan 24. I dag är det Stockholms Läns Sjukområde (SLSO) som är huvudman och personuppgiftsansvarig. Registret omfattas av regelverket i patientdatalagen (28:355). Då registret bildades 24 och ett antal år framöver var det flest barn och ungdomar som fanns i registret men i takt med att även vuxna patienter behandlas för ADHD sker en ökning har även andelen vuxna patienter ökat i registret. BUSA är ett så kallat tillståndsregister. Det innebär att det är typ av diagnos som avgör om patienter skall tillfrågas om att delta i registret. Patienter med ADHD behandlas i många olika verksamheter beroende på hur landstingen är organiserade. Det som registreras är uppgifter om: personnummer, diagnoser, symptom, behandlingen, biverkningar och läkemedelsbehandling. Uppgifterna rapporteras av vårdpersonalen. Registret används för kvalitetssäkring och för forskning. Samkörning genomförs regelbundet med andra myndigheters register (Socialstyrelsen). Registret omfattas av regelverket i patient datalagen (28:355).

5 Årsrapport Datakällor och täckningsgrad BUSA har i denna rapport arbetat med att mappa data från två olika system till en datafil för att kunna bearbeta materialet på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta har sitt ursprung i att det under perioden skett ett plattformsbyte med nya frågeuppsättningar med syftet att revidera frågeuppsättningar samt utveckla utdataportal. I rapporten kommer vi att presentera hopslagen data från de olika systemen där frågorna och utfallen varit samma. Däremot är resultaten uppdelade på åldersgrupperna < 18 år samt 18 år. Då antalet registreringar från 24 är så få har vi valt att räkna från 25. BUSA har funnits som register sedan 24. Under den perioden har det funnits olika system för att registrera data. Från 24 registrerade alla enheter I ett system med en frågeuppsättning för barn och ungdomar, samt en frågeuppsättning för vuxna. Varje åldersgrupp (barn eller vuxna) fanns frågeuppsättningar kopplade till nyregistrering, årsuppföljning samt avslutsregistrering. Under 212 introducerades en ny frågeuppsättning där frågorna var reviderade efter nya behandlingsmetoder, önskemål från verksamheter samt möjligheten till ny utdataportal. Det innebar att i den nya frågeuppsättningen fanns ett flertal olika versioner. Den stora skillnaden var att en sk. kortversion av BUSA skapats som alternativ till den mer omfattande standardversionen. Det innebar dock att vi fick en stort antal versioner av frågeuppsättningar, nyregistrering, årsuppföljning och avslutningsregistreringsformulär. Dessa tre fanns då för både barn och vuxna samt kopplade till standard- eller kortversion. Det gav närmare 12 olika formulär att hantera för de registrerande enheterna. Det innebär att BUSA har data i två system med i viss mån olika frågeuppsättningar. Vid introduceringen av den nya frågeuppsättningen 212 bestämdes att alla nya enheter som villa ansluta till BUSA gjorde det med den nya frågeuppsättningen och de enheter som varit i gamla fortsatte i det gamla systemet. I december 213 stängdes båda systemen och alla började från 214 registrera med en gemensam frågeuppsättning, samma både för nyregistrering och uppföljning, barn som vuxna. Att beräkna täckningsgrad för BUSA är problematiskt då det är svårt att hitta en tydlig nämnare. För BUSA:s del har vi beräknat nämnaren på patienter vilka behandlas för ADHD i Läkemedelsverkets data och använder antal registrerade patienter i registret som täljare. Vi får då för 213 en täckningsgrad på cirka 6 procent vilket är en markant ökning med 1 procent från 212. Möjligheten finns även att beräkna täckningsgrad via PAR-registret vilket i nuläget är svårt då patienter med ADHD-diagnos inte alltid träffar läkare och därför inte kommer med i PAR. Vi ser även en stor ökning i nyanslutningar av enheter under 213 (cirka 1 nya enheter) med täckning i alla landsting. Figur 1. BUSA registreringar totalt. Antal Nyregistreringar Uppföljning

6 6 Årsrapport 213 ADHD hos barn- och ungdomar Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) förekommer hos minst 1 3 procent av barn i skolåldern och sannolikt i liknande omfattning hos vuxna. Som vid flera andra psykiatriska tillstånd bidrar en kombination av miljömässiga, biologiska och genetiska faktorer till ADHD. Bland annat tvillingundersökningar ger stöd för att 7 9 procent av symptomen vid ADHD förklaras av genetiska faktorer (Larsson, Larsson et al. 24) I DSM-IV beskrivs tre varianter av ADHD: huvudsak uppmärksamhetsstörning, i huvudsak hyperaktivitet/ impulsivitet eller en kombination av båda dessa. En UNS-diagnos finns också. WHO:s klassificeringssystem ICD-1 har i den svenska översättningen ADHD under huvuddiagnosen Hyperaktivitet (F9) och delar inte upp diagnosen ADHD (F9.B) utan har istället närliggande diagnoser där bl a den något daterade diagnosen DAMP (F9.A) fortfarande finns med. I huvudsak uppmärksamhetsstörning har i detta system diagnosbenämningen ADD (F9.C), en benämning som används i klinisk praxis i Sverige. Utredning och behandling ADHD identifieras ofta under de första skolåren och utredningen kan göras på barnläkarmottagning i öppenvård eller barn- och ungdomspsykiatrin. ADHD-utredningar var i Sverige till en början väldigt omfattande och tidskrävande med tvärfackliga team och generella funktionsbeskrivningar. I USA växte en annan tradition fram, där psykologtest kritiserades för att sakna relevans för själva ADHD-problematiken. Det var också svårt att visa enhetliga resultat för hela gruppen barn med ADHD (Barkley 1991). Här har man inte använt tvärfackliga team i samma utsträckning utan förlitat sig mer på klinisk intervju och skattningsformulär. Inte heller den modellen har gett säkra och entydiga bedömningar (Hartman, Rhee et al. 27). I Sverige rekommenderas numera i olika vårdprogram att ADHD-utredningar nivågrupperas utifrån barnets och familjens hela situation (SLSO 29, Gustafsson, Gustle et al. 214). Vissa utredningar är samstämmiga och utredningarna kan avgränsas starkt. Andra barn och familjer har en komplicerad situation med omfattande tilläggssvårigheter inlärningsmässigt, socialt, psykiatriskt och medicinskt, vilket kräver gedigna utredningsinsatser som en grund för planering av multimodala behandlingsinsatser (Jensen, Hinshaw et al. 21). Den kliniska utredningen bör även i den avgränsade utredningen innehålla såväl psykometriska testmetoder som skattningar från olika miljöer, eftersom olika metoder fångar olika aspekter av problematiken (Toplak, West et al. 213). Vårdbehovet i ett livsperspektiv kan variera mycket mellan olika individer med samma diagnos. Olika behandlingsinsatser erbjuds efter utredning, t. ex. utbildning/psykoedukation, föräldraträning, skolanpassning och farmakoterapi/medicinering. Behandlingen av ADHD bör omfatta både icke-farmakologiska och vid behov farmakologiska insatser och vara anpassade till individen och aktuell livsfas (MTA 1999). Eftersom senare års forskning visar att ADHD leder till funktionsnedsättande symptom även under vuxenlivet bör alla behandlingsinsatser mot ADHD vara långsiktiga. Förutom insatser till individen själv bör åtgärder även riktas till omgivningen (föräldrar/ familj, skola, arbetsplats och politiker).

7 Årsrapport Bland de farmakologiska preparaten är Metylfenidat och Atomoxetin förstahandspreparat. Förskrivningen av dessa har ökat framför allt i vuxenpopulationen på senare år, trots att det inte finns tydlig vuxenindikation. Orsaken till denna ökning är att fler vuxna nu utreds och får diagnos. Totala förskrivningen kommer dock sannolikt att öka ytterligare under flera år framöver, sett till förväntade prevalenssiffror. Möjlighet finns även att förskriva andra preparat på licens, bland annat Amfetamin. Nyligen har också ett ytterligare preparat godkänts för behandling av barn, Lisdexamfetamin. Bland de ickefarmakologiska metoderna dominerar psykoedukation i olika former, där man betonar vikten att känna sina starka och svaga sidor och hitta strategier för att komma runt sina svårigheter respektive att känna sina begränsningar i andra situationer. Olika träningsmetoder, t. ex. datorbaserad arbetsminnesträning och neurofeedback används ibland, vetenskapliga bevis för effekt är dock i nuläget svaga. Det finns också olika tankar/teorier om kostens påverkan inklusive betydelsen av Omega 3, tillsatsämnen, vitaminer/spårämnen mm (Johnson, Ostlund et al. 29, SBU 29). KBT-terapi samt DBT-behandling förefaller ha viss effekt hos tonåringar och vuxna på ADHD-relaterade beteendemässiga, sociala, kognitiva och emotionsreglerande brister medan farmaka främst minskar ADHD-kärnsymptomen (Safren, Otto et al. 25, Borella, Carretti et al. 21). Läkemedelsbehandling vid ADHD är vetenskapligt mycket väldokumenterat för korta uppföljningstider. Däremot behövs mer kunskap om konsekvenserna av läkemedelsbehandling vid ADHD på lång sikt. Bristen på kunskap om långtidseffekter gäller både barn och vuxna. De senaste åren har det i Sverige skett en avsevärd ökad förskrivning av läkemedel för behandling av ADHD, både till barn och vuxna (Socialstyrelsen 212). Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas fick under 213 4,9 procent av pojkarna i åldersgruppen 1 14 år recept på läkemedel mot ADHD. Motsvarande siffra för flickor var 1,6 procent. Symptomen förändras över tid men hos uppskattningsvis hälften av patienterna måste behandlingen fortsätta i vuxen ålder ofta inom allmänpsykiatrins öppenvård. ADHD särskilt i kombination med uppförandestörning är en riskfaktor för sämre studieresultat, arbetslöshet, missbruk av alkohol och narkotika, kriminalitet och psykisk ohälsa överhuvudtaget (Friedrichs, Igl et al. 212). För närvarande utreds många patienter i vuxen ålder, ibland föräldrar till barn med ADHD-diagnos, på neuropsykiatrisk eller allmänpsykiatrisk mottagning och följs upp inom allmänpsykiatrin. Nationella riktlinjer saknas ännu men fler internationella finns t. ex. NICE (Atkinson and Hollis 21) och flera regionala t. ex. inom Stockholms läns landsting (Axén 21).

8 8 Årsrapport 213 Referens Atkinson, M. and C. Hollis (21). NICE guideline: attention deficit hyperactivity disorder. Arch Dis Child Educ Pract Ed 95(1): Axén, M. (21). ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna., Stockholm: Stockholms läns landsting. Barkley, R. A. (1991). The ecological validity of laboratory and analogue assessment methods of ADHD symptoms. J Abnorm Child Psychol 19(2): Borella, E., B. Carretti, F. Riboldi and R. De Beni (21). Working memory training in older adults: evidence of transfer and maintenance effects. Psychol Aging 25(4): Friedrichs, B., W. Igl, H. Larsson and J. O. Larsson (212). Coexisting psychiatric problems and stressful life events in adults with symptoms of ADHD--a large Swedish population-based study of twins. J Atten Disord 16(1): Gustafsson, P., L.-H. Gustle, E. S. Kullenberg, P. Tallberg and M. Tuenter (214). Barn och unga med AD/HD Regionalt vårdprogram (BUP) Region Skåne. Hartman, C. A., S. H. Rhee, E. G. Willcutt and B. F. Pennington (27). Modeling rater disagreement for ADHD: are parents or teachers biased? J Abnorm Child Psychol 35(4): Jensen, P. S., S. P. Hinshaw, H. C. Kraemer, N. Lenora, J. H. Newcorn, H. B. Abikoff, J. S. March, L. E. Arnold, D. P. Cantwell, C. K. Conners, G. R. Elliott, L. L. Greenhill, L. Hechtman, B. Hoza, W. E. Pelham, J. B. Severe, J. M. Swanson, K. C. Wells, T. Wigal and B. Vitiello (21). ADHD comorbidity findings from the MTA study: comparing comorbid subgroups. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 4(2): Johnson, M., S. Ostlund, G. Fransson, B. Kadesjo and C. Gillberg (29). Omega-3/omega-6 fatty acids for attention deficit hyperactivity disorder: a randomized placebocontrolled trial in children and adolescents. J Atten Disord 12(5): Larsson, J. O., H. Larsson and P. Lichtenstein (24). Genetic and environmental contributions to stability and change of ADHD symptoms between 8 and 13 years of age: a longitudinal twin study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 43(1): MTA, T. M. C. G. (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-deficit/ hyperactivity disorder. The MTA Cooperative Group. Multimodal Treatment Study of Children with ADHD. Arch Gen Psychiatry 56(12): Safren, S. A., M. W. Otto, S. Sprich, C. L. Winett, T. E. Wilens and J. Biederman (25). Cognitive-behavioral therapy for ADHD in medication-treated adults with continued symptoms. Behav Res Ther 43(7): SBU (29). Datorstödd träning för barn med ADHD, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SLSO (29). Klaradokumentet - Om nivådifferentierad neuropsykiatrisk utredning. Vägledningsdokument inom Vuxenpsykiatrin och Beroendecentrum Stockholm Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Stockholms Läns sjukvårdsområde. Socialstyrelsen (212). Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid ADHD. Socialstyrelsen. Toplak, M. E., R. F. West and K. E. Stanovich (213). Practitioner review: do performance-based measures and ratings of executive function assess the same construct? J Child Psychol Psychiatry 54(2):

9 Årsrapport ADHD hos vuxna en beskrivning av dagsläget när det gäller kunskap och erfarenhet Redan de gamla grekerna noterade att det finns personlighetstyper som grovt går att beskriva som utåtriktade eller inåtvända. De utåtriktade beskrevs som modiga, djärva, handlingskraftiga, men i avsaknad av rättrådighet och försiktighet, (Platon Statsmannen ). Drygt 2 år har förflutit sedan Platon skrev sina dialoger, men det finns skäl att påminna om att mesta som skrivits om mänskligt beteende sedan dess är fotnoter till Platons skrifter. De flesta är övertygande om att individer med ADHD alltid funnits i befolkningen och i vissa sammanhang varit till nytta för stammen, byn eller landet. Redan på i slutet av 17-talet beskrev läkaren Alexander Chrichton svårigheter med uppmärksamheten och dess konsekvenser (Chrichton 28). I början på 19-talet beskrev barnläkaren George Still ett antal fall av barn (Still 192), som vi idag skulle beskriva ha ADHD och uppförandestörning. Man kallade tidigt tillståndet för hyperkinesi och noterade redan på 193-talet att behandling med centralstimulantia i små doser, hade en påtaglig positiv effekt hos dessa individer. Vetenskapliga studier av den centralstimulerande effekten kom på 195-talet (Laufer and Denhoff 1957). I de diagnostiska systemen kallade man tillståndet senare tillståndet för minimal brain dysfunction (MBD), som även inkluderade andra dysfunktion som exempelvis interpersonella relationer och emotioner (Wood et al 1976). I och med DSM III kom diagnosen ADD, attention deficit disorder (APA 198), vilket lyfte fram uppmärksamhetsproblematiken som det centrala. I DSM IV blev detta diagnosen ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder som innefattar tre undergrupper: 1) kombinerad problematik av uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet, 2) framförallt uppmärksamhetsproblematik (ADD) och 3) framförallt hyperaktivitet/impulsivitet (APA 1994). Denna benämning kvarstår i den nyligen publicerade DSM V (APA 213). Barnpsykiatrin uppmärksammade redan på 197- och 8-talen barn med eller utan uppförandestörning, som hade stora problem med koncentrationen samt en påtaglig rastlöshet och impulsivitet. Dessa barn och ungdomar fick således först, diagnosen MBD, sedan DAMP och efter det ADHD beroende på vilket diagnostiskt system som var gällande. Behandling med centralstimulantia, amfetamin och metylfenidat vid ADHD, blev först mer etablerad inom barn- och ungdomspsykiatrin, eftersom man under denna tid trodde att diagnosen och symptomen skulle försvinna i och med övergången till vuxen ålder. Det är dock få där symptomen försvinner och funktionen normaliseras helt, även om de inte längre uppfyllt kriterier för ADHD (Biedermann 21). Under 213 har den nya DSMmanualen, DSM V publicerats. I denna har man bland annat tagit hänsyn till detta och minskat antalet kriterier för diagnos för att bättre korrespondera till vetskapen att funktionsnedsättningen kvarstår i vuxenålder. Om något kommer detta innebära att prevalensen ökar något, men också att fler får hjälp för ett tillstånd som de brottats med genom livet. På 199-talet började diagnostiseringen av dessa tillstånd öka påtagligt, både inom barnmedicin och inom barnpsykiatrin i Sverige. Vuxenpsykiatrin levde dock i stort sett ovetande om diagnosen ADHD fram till det de sista åren på det 2:e århundradet. Sedan dess har kunskapen och diagnostiseringen ökat dramatiskt. Bland personer som har någon typ av problem är ADHD vanligt, exempelvis bland personer med missbruk/beroende, 2 3 procent (Modigh 1998)och bland allmänpsykiatrins patienter drygt 2 procent (Nylander et al 29). Mot bakgrund kunskapsunderlaget när det gäller prevalensen i befolkningen borde förekomsten av vuxen-adhd i Sverige beräknas till ungefär 3 procent.

10 1 Årsrapport 213 På grund av denna snabba kunskapsutveckling finns det fortfarande områden där det finns begränsad erfarenhet och som är bristfälligt utforskade. Vi har exempelvis idag kunskap om att medicinsk behandling av ADHD under kortare tid är mycket effektiv, men saknar studier över längre tid. Behovet att insamla data och följa dessa patienter på ett mer systematiskt sätt över tid är alltså av stor vikt och en utmaning inför framtiden. En grupp där medvetenheten fortfarande är begränsad är när det gäller ADHD hos äldre, vilket innebär att många äldre med ADHD fortfarande förblir obehandlade. En patientgrupp som under de sista fem åren fått extra uppmärksamhet är ADHD hos fängelsedömda, där ADHD visat sig vara förekommande i procent (Dalteg och Levander 1998, Rösler 24). Behandlingen av denna grupp kräver extra insatser, med i bästa fall ett samarbete mellan psykiatri, socialtjänsten och frivården, vilket inte alltid är så lätt att få till. Lyckas behandlingen av denna grupp kan detta dock innebär stora individ- och samhällsvinster. Kunskapen om neuropsykiatriska tillstånd som ADHD har på många sätt inneburit ett paradigmskifte inom psykiatrin. Funktionsnedsättningar som ADHD upptäcks och behandlas som egna tillstånd hos både barn och vuxna. ADHD behandlas som en betydande riskfaktor för en rad psykiatriska sjukdomar och förknippade tillstånd som affektiva tillstånd, ångesttillstånd, emotionell instabilitet, missbruk och antisocialitet för att nämna några. ADHD har också blivit ett begrepp som långsamt blivit en del av allmänhetens föreställning om vad det kan innebära att ha en psykisk problematik. Kända idrottsmän har givit ett ansikte åt diagnosen ADHD, där en av de mest kända är den åttafaldige OS-guldmedaljören i simning, Michael Phelps. Detta bidrar i hög utsträckning till en ökad tolerans och avstigmatisering av psykiatriska tillstånd. Den största faran är idag således fortfarande en påtaglig underdiagnostisering av tillståndet vilket kan leda till en mycket ojämlik situation mellan kliniker och regioner. Det föreligger dock samtidigt farhågor avseende överdiagnostik på grund av den stora skillnad på kvaliteten i utredningar som utförs över landet. Under senaste åren har dock en rad regionala vårdprogram vuxit fram som beskriver vad som ska göras vid utredning avseende neuropsykiatriska tillstånd. Arbete för att hitta vårdprocesser, det vill säga hur detta ska utföras, sker på olika kliniker över landet. Önskvärt vore om dessa harmonierades för att få så likvärdiga utredningar och jämlik kvalitet över landet. Faran är annars att man vid otillräcklig kunskap om diagnostisering ställer felaktiga diagnoser som inte gagnar patienterna eller vården eller överdiagnostiserar. Exempel på detta är att personer med en lägre begåvning kan uppvisa samma svårigheter som vid ADHD utan att ha tillståndet i sig. Behandling för ADHD kommer då inte att lyckas och individen får inte den hjälp den behöver. Ett annat exempel är att personer med Autismspektrumtillstånd kan uppvisa svårigheter som kan tolkas som uppmärksamhetsstörning men vara del av en autistisk problematik. Kunskap om grundproblematiken hos individen missas då och ADHD-behandlingen misslyckas. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett område med en relativt väl definierad och avgränsad diagnos, där kunskapstillväxten är snabb. Vetenskap och beprövad erfarenhet kan snabbast göra tillgänglig i kliniken när utredning och behandling av personer med ADHD kan ske i en sammanhållen vårdprocess. Det innebär att utredningsresultatet kontinuerligt kan utvärderas mot behandlingsresultatet. Värdet av en utredning för patienten och närstående är slående. En diagnos ger möjlighet till kunskap om hur man fungerar avseende dessa funktioner för både sig själv och närstående. Det ger möjlighet till rätt medicinsk och annan riktad behandling och stöd vilket kan möjliggöra en högre funktion och livskvalitet. Trots att diagnosen ADHD kommit för att stanna har den inneboende trögheten hos psykiatrin som organisation gjort att vuxenpsykiatrin ännu inte klarar av att möta behovet av utredning och behandling hos denna patientgrupp.

11 Årsrapport Kvalitetsindikatorer BUSA har som huvudsyfte att monitorera behandlingsuppföljning av barn, ungdomar och vuxna vilka får en specifik behandling mot ADHD. De variabler som BUSA följer upp utgår från fem områden: symptom, funktion, riskfaktorer, behandling och biverkningar. Dessa områden är viktiga faktorer oberoende av patientens ålder. Det är i stort sätt samma frågor vid nyregistrering som vid uppföljning samt att det inte är någon skillnad på frågorna om du är barn eller vuxen. Uppföljning sker i BUSA en gång per år. Att följa patienters mätvärden Andel patienter där man på enheten regelbundet i enlighet med riktlinjer registrerar samtliga mätvärden relaterade till kända biverkningar av läkemedlen som används vid ADHD (blodtryck/puls, längd(särskilt barn). Figur 3. Patienter som har läkemedel och annan behandlinginsatser under år Vuxna och barn. 1 Multimodal behandling En av registrets huvudindikatorer är att beskriva hur stor andel av de patienter som behandlas med läkemedel som också får andra insatser. Dessa insatser kan vara systematisk psykologisk behandling, patient/anhörig/föräldrabehandling, kognitiva hjälpmedel etc Barn Vuxna Figur 2a. Patienter som har läkemedel och annan behandlinginsatser under år uppdelat på kön. Barn och ungdomar <18 år Flickor Pojkar Figur 4a. Andel patienter där alla mätvärden tagits. Barn och ungdomar <18 år Puls och blodtryck Uppmätta värden Uppgift saknas Längd och vikt Figur 2b. Patienter som har läkemedel och annan behandlinginsatser under år uppdelat på kön. Vuxna 18 år Kvinnor Män Figur 4b. Andel patienter där alla mätvärden tagits. Vuxna 18 år Puls och blodtryck Uppmätta värden Uppgift saknas Längd och vikt

12 12 Årsrapport 213 Antal patienter och kön Figur 5a visar antalet nyregistreringar och uppföljningar per år. Till en början sker av naturliga skäl flest nyregistreringar men med tiden börjar även uppföljningar registreras. Under perioden 211 och 212 var det fler uppföljningar än nyregistreringar vilket kan förklaras av oklarheter i plattformsbyte. Antal pojkar och flickor i registret. Det är cirka 75 procent pojkar jämfört med 25 procent flickor. Det ligger i kongruens med populationsstudier vilka visar att det är cirka 2 3 gånger vanligare att pojkar diagnostiseras med ADHD jämfört med flickor. Figur 5a. Antal registreringar per år, nyregistreringar och uppföljningar. Barn och ungdomar < 18 år. Figur 6a. Antal registreringar år uppdelat på kön. Barn och ungdomar <18 år. Antal Antal Nyregistrering Uppföljning n=5 416 Flickor Pojkar n=5 416 Figur 5b och 6b visar antalet nyregistreringar och uppföljningar per år för vuxna patienter. Diagrammet visar tydligt hur det 213 sker en dramatisk ökning av antalet nyregistreringar 213 vilket kan kopplas till de prestationssatsningar som genomfördes detta år. I registret är det som Figur 6b visar inga skillnader mellan antalet män och kvinnor. Detta är i linje med litteraturen vilken visar att i vuxen ålder suddas könsskillnaderna vad gäller ADHD-diagnos. Figur 5b. Antal registreringar per år, nyregistreringar och uppföljningar. Vuxna 18 år. Figur 6b. Antal registreringar år uppdelat på kön. Vuxna 18 år. Antal Antal Nyregistrering Uppföljning n=6142 Kvinnor Män

13 Årsrapport

14 14 Årsrapport 213 Antal registreringar i olika län Vissa län så som Skåne har varit drivande för registrering i BUSA sedan registret startade 24/25. Även Örebro har systematiskt registrerat i BUSA. Vissa län har dock inte riktigt kommit i gång med registreringar. De stora satsningarna som genomförts genom bland annat SKL har i stor utsträckning varit riktade mot vuxenpsykiatrin vilket lett till att de inte slagit inom på samma sätt inom barn och ungdomspsykiatrin. Figur 7. Antal registreringar år per län, nyregistrering och uppföljning, barn- och ungdomar <18 år. Figur 8. Antal registreringar per län uppdelade på kön, barn- och ungdomar <18 år. Gotland Jämtland Jönköping Kalmar Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Nyregistrering Uppföljning Gotland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanlands Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Flickor Pojkar

15 Årsrapport I vuxenpopulationen är till skillnad från barn och ungdomspopulationen hela landet representerad i BUSA. Den stora ökningen vad gäller representation i hela landet kan kopplas till prestationssatsningar under 213 inom vuxenpsykiatrin. Den intressanta skillnaden är att Stockholm är den stora skillnaden mellan barn och vuxna i Stockholm. Figur 9. Antal registreringar år per län, nyregistreringar och uppföljning, vuxna 18 år. Figur 1. Antal registreringar år per län, uppdelade på kön, vuxna 18 år. Blekinge Dalarna Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Nyregistrering Uppföljning Blekinge Dalarna Gotland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Antal Kvinnor Män

16 16 Årsrapport 213 Läkemedel Andelen barn som behandlas med läkemedel under 213 är 64,2 procent och vuxna 26,8 procent. Bland de farmakologiska preparaten är Metylfenidat och Atomoxetin förstahandspreparat vilket vi tydligt ser i registreringar i BUSA sett över tid mellan perioden Det är dock förvånande hur dominerande Metylfenidat och Atomoxetin är som behandlingspreparat hos de patienter som finns i BUSA. Även under 213 ser vi en dominans av Metylfenidat som preparat och Atomoxetin. I vuxengruppen finns en större varians av ordinerade läkemedel. Där är t.ex. Dexamfetamin ett vanligare preparat än Atomoxetin jämfört med patienter under 18 år. Figur 11a. Fördelning av substanser, barn- och ungdomar < 18 år, , 1, Figur 11b. Fördelning av substanser, vuxna 18 år, ,8,3,1 4,1 12,9 Amfetamin 91, Atomoxetin Dexamfetamin Metylfenidat 8,6 Amfetaminsal Atomoxetin Dexamfetamin Metylfenidat Modafinil Figur 12a. Fördelning av substanser, barn- och ungdomar < 18 år, ,44,44 Figur 12b. Fördelning av substanser, vuxna 18 år, 213.,9,1,1 4, 7,7 Amfetamin Amfetaminsal Atomoxetin Atomoxetin Dexamfetamin Dexamfetamin 87,12 Metylfenidat 87, Metylfenidat Modafinil

17 Årsrapport ADHD symptom Symptom för barn- och ungdomar skattas i BUSA med SNAP IV. SNAP-formuläret är utarbetat av Swanson, Nolan och Pelham (Swanson m fl 1983) med utgångspunkt i DSM-III:s diagnoskriterier. SNAP-IV är anpassad till kriterierna i DSM-IV. Instrumentet finns som föräldraskattning och lärarskattning. SNAP är ett så kallat PROM (patient reported outcome measure). I Figur 13a är det föräldraskattade SNAP som redovisas. Vi kan se att det de tre sista åren sjunkit under 5 procent. Denna trend är viktig att följa upp. Figur 13a. Andel utförda SNAP föräldraskattningar år , barn och ungdomar <18 år. 1 Figur 13b. Andelen utförda ASRS år , vuxna 18 år Figur 14a. Andel patienter där SNAP skattats 213 uppdelat på län, barn och ungdomar <18 år. Figur 14b. Andel patienter där ASRS skattats 213 uppdelat på län, vuxna 18 år. Jämtland Jönköping Skåne Södermanland Östergötland Skåne Örebro Stockholm Norrbotten Västernorrland Kronoberg Uppsala Uppsala Västra Götaland Örebro Kalmar Blekinge Jämtland Riket Halland Dalarna Västerbotten Södermanland Västra G_taland Värmland Västmanland Jönköping Gotland

18 18 Årsrapport 213 Tabell 1a. Medelvärde och median för SNAP år Nyregistrering, barn och ungdomar < 18 år. Tabell 1b. Medelvärde och median för ASRS år Nyregistrering, vuxna 18 år. Registreringsår Totalt antal Antal som fått SNAP Median Medelvärde Medelvärde Registreringsår Antal registreringar Antal som fått ASRS Median , 48, ,5 48, , 5, , 46, , 44, , 45, , 46, ,5 44, , 41, ,5 44, , 42, , 4, , 44, , 51, , 44, , 47,6 Tabell 2a. Medelvärde och median för SNAP år Senaste uppföljning, barn och ungdomar < 18 år. Tabell 2b. Medelvärde och median för ASRS år Senaste uppföljning, vuxna 18 år. Registreringsår Totalt antal Antal som fått SNAP Median Registreringsår Antal registreringar Antal som fått ASRS Median Medelvärde Medelvärde ,5 39, , 33, ,5 4, , , 37, , 36, , 37, , 37,8 Figur 15a. Medelvärde för SNAP år Nyregistrering och senaste uppföljning, barn och ungdomar <18 år Nyregistrering Uppföljning Figur 15b. Medelvärde för ASRS år Nyregistrering och senaste uppföljning, vuxna 18 år Nyregistrering Uppföljning 213

19 Årsrapport Funktion Funktionsbedömning skattas i BUSA med C-GAS som finns översatt till används för skattning av den generella funktionsnivån hos barn och ungdomar i åldrarna 4 18 år. Skattning sker på en kontinuerlig skala 1 1, där 1 är lägsta och 1 högsta funktionsnivå. För vuxna används GAF som är en global bedömningsskala och utgör axel V av DSM-IV. GAF är enkel att utföra och lämpar sig som instrument för att följa en patients sjukdomsutveckling utifrån psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga. GAF skattar både symptom och funktion. På vissa enheter används även GAF inom barn- och ungdomspsykiatrin. I BUSA skattas CGAS eller GAF minst en gång per år. Förbättring i funktion är en kvalitetsindikator indikator i BUSA. För vuxna är denna indikator svårt att redovisa då det är först under 213 som volymer i BUSA uppkommit. Dessa stora volymer patienter följs upp först under 214. Däremot för hos patienter under 18 år finns resultat om förbättring i funktion redovisade. Med förbättring menas i BUSA om värdet är skiljt från noll. Figur 17. Andel av registreringar där CGAS har förbättrats sedan föregående år, år , barn- och ungdomar <18 år. 4 För patienter under 18 år sker CGAS eller GAF skattning i BUSA på fler än 98 procent av patienterna under perioden Under 213 sker dock en minskning till cirka 95 procent av patienterna För vuxna patienter över 18 år används GAF. Här måste resultaten förstås utifrån den massiva ökningen av antalet registrerade patienter under 213. Det innebär att det är få patienter som hunnit med uppföljning av GAF då de endast finns nyregistreringar Figur 16. Andel patienter som fått GAF funktion och symptom skattat år , vuxna 18 år GAF funktion GAF symptom

20 2 Årsrapport 213 Registerarbete under året Under 213 har ett intensivt utvecklingsarbete av de psykiatriska registrens internetbaserade program för inrapportering av data och återföring av resultat skett. BUSA har i detta arbete omarbetat sin frågeuppsättning till att vara mer anpassat för verksamheter i deras arbete med förbättringar. Vidare har BUSA även ändrat sina frågeuppsättningar från att bestå av ett tiotal olika varianter i två olika system till endast en frågeuppsättning vilket täcker in nyregistrering, uppföljning, barn och vuxna. Detta arbete har skett inom ramen för Registercentrum Västra Götaland. Parallellt med detta utvecklas också kompetens för att möta registeranvändarnas behov av teknisk och innehållsmässig support, liksom för att kunna svara upp mot registrens stöd vad gäller viss administration, utvärdering av data och spridning av resultat i bl.a. verksamhetsutvecklande syfte, samt för att tillvarata registrens intressen i gemensamma frågor i nationella och regionala sammanhang. Under detta arbete har BUSA varit till viss del stationerat på Registercentrum Västra Götaland för att effektivisera arbetet och vara nära processen. Som en del i SKL:s satsning Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister är BUSA ett av fyra register som deltagit i den prestationsbaserade delen av projektet. Detta har lett till att det tillkommit en betydande del nya enheter som anslutit sig till registret. Detta projekt har resulterat i ökning från cirka 6 registrerade patienter 212 till närmare 12 registrerade patienter 213. Integration av BUSA i datajournal Under 213 har all registrering i BUSA-registret skett med webb-baserat formulär. Det pågår dock försök på nationellt via SKL samt regionalt försök med att integrera kvalitetsregister i journalen. För BUSA:s del är det i huvudsak två projekt som BUSA jobbat med rörande datafångst och integration i journal. BUSA har under 213 jobbat intensivt med Landstinget i Kalmar med att utforma en integration av BUSA i journalsystemet COSMIC. Modellen bygger på att registret söker av frågor som också finns i BUSA i den kontinuerliga dokumentationen av behandlingsuppföljningen i COSMIC datajournal. Arbete har förlöpt väl och under 214 kommer mallen att kunna testköras och data mappas mot BUSA och Registercentrum Västra Götaland. Inom Stockholms Läns Landsting (SLSO) pågår ett liknande projekt men med ett något annorlunda angreppssätt. Där skapas speciella årsuppföljningsmallar i journalsystemet Take Care som följer registrens frågor kombinerat med andra frågor relevanta för det kliniska arbetet. Dessa uppföljningar sammanställs sedan till en rapport som skickas till registret då patienten gett sitt medgivande. Arbetet fortskrider och det pågår en pilotstudie på ett antal enheter i Stockholm. I projektet med förbättringsarbete i verksamheterna kring patienter med ADHD har BUSA vidareutvecklat ett antal indikatorer vilka alla enheter i projektet som är registrerade i BUSA valt att följa. Ett antal landsting har i och med detta implementerat BUSA i sin verksamhet och arbetat intensivt med registret för att kvalitetssäkra vården. BUSA har aktivt deltagit på dessa möten på stort antal enheter i landet samt deltagit lokalt som stöd och resurs i verksamheterna för att hjälpa till med arbetet. Det finns möjlighet att via det webb-baserade registret själv ta ut egen statistik om den egna mottagningen. När registret blir mer heltäckande kommer man kunna jämföra sådant som andel patienter i behandling på befolkningsunderlag, vilka mediciner och andra behandlingar som gives och också kunna medverka i utveckling av nationella riktlinjer.

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD VAD ÄR BUSA? 2004 påbörjade BUSA sin datainsamling. ca130 enheter som är anslutna till registret. BUSA innefattar behandlingsuppföljning

Läs mer

BUSA-behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister

BUSA-behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2014. Kvalitetsregister BUSA-behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport 214 Kvalitetsregister Årsrapport 214 Årsrapport 214 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

BUSA är ett nationellt kvalitetsregister

BUSA är ett nationellt kvalitetsregister BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling Jan-Olov Larsson 1 Tobias Edbom 2 1 Leg läkare, docent i Barn- och Ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet och överläkare på BUP Farsta,

Läs mer

BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD. Årsrapport 2015 Kvalitetsregister

BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD. Årsrapport 2015 Kvalitetsregister BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Årsrapport 2015 Kvalitetsregister Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent

Läs mer

BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Årsrapport 2016

BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Årsrapport 2016 BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Årsrapport 2016 Nationellt kvalitetsregister Årsrapport 2016 BUSA BehandlingsUppföljning av Säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013

Förskrivning av centralstimulantia vid adhd. Utvecklingen från 2006 till 2013 Förskrivning av centralstimulantia vid adhd Utvecklingen från 2006 till 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av

Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av ADHD, FAR14-011 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

ADHD etiska utmaningar. Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015

ADHD etiska utmaningar. Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015 ADHD etiska utmaningar Rapport 2015:2 från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) Publicering den 16 december 2015 Statens medicinsk-etiska råd Rådgivande organ till regering och riksdag m.fl. Uppgift: att

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer Nationella programrådet för

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm

Kvalitetsregister ECT. Inspirationsdag Stockholm Kvalitetsregister ECT Inspirationsdag 2016-09-08 Stockholm Könsfördelning 2015 Södertälje (31) 71% S:t Göran/Norra (118) 67% Visby (27) 67% Huddinge/Sydväst (184) Stockholms sjukvårdsregion (634) 63% 62%

Läs mer

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd

Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Ett samordnat statligt kunskapsstöd om adhd Adhd-dagen 2014 Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa Ett gemensamt uppdrag om kunskapsstyrning Socialstyrelsen ska tillsammans med Läkemedelsverket,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN?

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? En jämförelse mellan journal och patientens egenrapportering ST-läkare Anneli Ringman - Råå Vårdcentral Handledare: Ann-Sofi Rosenqvist Vetenskaplig handledare: Veronica

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB

Riv 65-årsgränsen och rädda liv. Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB och rädda liv Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet i Sverige AB Ni har hört det förut! Äldres psykiska hälsa och ohälsa är ett eftersatt område När jag trodde att vi tagit ett sjumilasteg så. Jag

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010

RättspsyK. Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 RättspsyK Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister Lilla årsrapporten verksamhetsåret 2010 juni, 2011 Innehåll 1 Inledning.........................................................................

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel

Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Bilaga III Ändringar i produktresumé och bipacksedel Observera: Dessa ändringar ska införas i gällande produktresumé, märkning och bipacksedel enligt de slutliga versioner som blev resultatet av koordinationsgruppens

Läs mer

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863

2005:7. Assistansersättning åren 2000 2004 ISSN 1652-9863 25:7 Assistansersättning åren 2 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Assistansersättning åren 2 24 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist,

Praxis studie. Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholms läns landsting. Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depressionssjukdom och ångestsyndrom Praxis studie Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting Arbetsgrupp: Olav Bengtsson, Ingvar Krakau, Ida Almqvist, depression och ångest i Stockholms län?

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri Uppföljning av tvångsvård - område 2013-2015 Områdesstab 2(23) Innehållsförteckning 1 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Tvångsvårdade i förhållande till befolkning 4 1.3 Vårdtillfällen 6 1.4 Kvinnor och män i sluten

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Makularegistret. Årsrapport för 2009.

Makularegistret. Årsrapport för 2009. Makularegistret. Årsrapport för 2009. Ingrid Johansson och Per Törnquist september 2010. Bakgrund och syfte: Makularegistret är ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av behandlingen av exsudativa

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig

Utforma Regionala Riktlinjer för vuxna avseende; ADHD lindrig Kerstin Lindgren, tf resursområdeschef habrehab Ärendenr HSN 2014/533 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliteringen Gotland Sammanfattning Utredning

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom

IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Norra Stockholms psykiatri, Affektivt centrum Projektansvarig Mikael Landén IT-stöd för strukturerad dokumentation vid bipolär sjukdom Rapport från satsning på psykiatri och socialtjänst för personer med

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt

Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt Evidens för diagnostik och behandling av ADHD Om ett SBU-projekt Lars Jacobsson Professor emeritus, Umeå universitet, Enheten för psykiatri, 901 87 Umeå. E-post: lars.jacobsson@psychiat.umu.se. Statens

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:38 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

KVALITETSREGISTER ECT

KVALITETSREGISTER ECT KVALITETSREGISTER ECT Inspirationsdag för psykiatriska verksamheter i Stockholms läns sjukvårdområde Tove Elvin, Registerkoordinator 2017-09-22 BEHANDLING MED ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL VS BEHANDLING MED

Läs mer

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling

Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling Remissvar på Läkemedelsverkets nya skrivelse om ADHDbehandling av barn 12 september 2008 Vid det speciella expertmötet den 19 maj mellan landets största förespråkare för ADHDmediciner, presenterade Läkemedelsverket

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer