E C K E R Ö K O M M U N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E C K E R Ö K O M M U N"

Transkript

1 E C K E R Ö K O M M U N Budget 2014 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen Fastställd av kommunfullmäktige

2 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 101 Centralvalnämnden...12 C 111 Revisorerna...13 C 120 Allmän centralförvaltning...14 C 130 Personalförvaltning...24 C 350 Biblioteket Näringsliv och turism Kulturverksamhet Lantbruksnämnden...29 C 200 SOCIALVÄSENDET C 201 Socialförvaltning...31 C 204 Barnomsorg...35 C 205 Dagvård av barn på daghem...35 C207 Övrig barndagvård...40 C 212 Barnskyddsverksamhet...43 C 207 Annan barn- och familjevård...46 C 220 Äldreomsorg...48 C 221Hemvård...48 C 225 Stödtjänster...52 C 222 Serviceboende...54 C 223 Vård på åldringshem...56 C224 Annan service för åldringar...58 C 230 Specialomsorgen...60 C 240 Handikappservice...62 C 245 Missbrukarvården...64 C 290 Övrig socialvård...66 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C301 Skolnämnden...68 C305 Grundskolan Eckerö skola Kyrkby högstadieskola Träningsundervisningen...72 C325 Medborgarinstitutet

3 C355 Idrotts och friluftsliv...77 C360 Ungdomsverksamhet...79 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN C420 Byggnadstillsyn...81 C440 Miljövård...83 C450 Avfallshantering...85 C500 TEKNISKA NÄMNDEN C501 Tekniskförvaltning...87 C510 Byggnader och lokaler...90 C511 Kommunala byggnader...90 C512 Bostäder...93 C520 Trafikleder...95 C530 Parker och allmänna områden...98 C540 Vatten- och avloppsverk C600 ÖVRIG VERKSAMHET C601Brand och räddningsväsendet C690 Övrig verksamhet C80 FINANSIERINGSDELEN C9 INVESTERINGAR BUDGETERAD RESULTATRÄKNING PERSONALSTRUKTUR Kommunalskatt KOMMUNSTYRELSENS BUDGETRAMAR AUGUSTI 2013 FÖR ÅR

4 INLEDNING ECKERÖ KOMMUNS UTVECKLING OCH ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR Verksamhetsidé Eckerö kommun strävar att i samråd med invånarna skapa och upprätthålla förutsättningarna för att, inom ramen för befintliga resurser, på ett möjligast rationellt och effektivt sätt producera kommunal samhällsservice som motsvarar efterfrågan bland kommuninvånarna. I sin verksamhet skall Eckerö kommun i möjligaste mån iaktta principerna om en hållbar utveckling och därigenom skapa förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Forntid, nutid och framtid har alla en given plats i Eckerö. Det är min förhoppning att vi alla fortsätter att utveckla vår bygd utifrån den en gemensam föresats; i samklang med naturens villkor; dess förutsättningar och begränsningar, med ett bejakande av ett medvetet och hållbart förvaltarskap som sammanlänkar generationer och vårdar gemensamma livsvillkor. Budgeten för 2014 utgår från att upprätthålla så god service som möjligt för invånarna med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt innebär den en anpassning till ett stramare ekonomiskt klimat. Skatteutvecklingen är tyvärr negativ i kommunen, landskapsandelarna minskar samtidigt som kommunens kostnader ökar. I korthet innebär budgeten för 2014 och ekonomiplanen för att: - Eckerö kommun ställer sig positiv till att undersöka möjligheten till ytterligare interkommunala samarbetslösningar - Fokus kommer att ligga på att öka inflyttningen till kommunen - Kommunen kommer att ställa sig positiv till att medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor - Fokus på försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkivkens och Haralds bostadsområde. Planering av kommunens industriområde färdigställs - Åtgärds- och underhållsplan för kommunens fastigheter utarbetas - Tillbyggnad och renovering av Solgårdens kök förverkligas - Kartläggning av kommunala vatten- och avloppsnät utförs - Fokus läggs på att få så många som möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet - Fokus läggs på att skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar - Samtliga kommunens förvaltningsenheter granskas och undersöks möjligheter till ökad kostnadseffektivitet Kennet Lundström Kommundirektör 4

5 NÄRINGSPOLITISKA PRIORITERINGAR Vägledande principer för Eckerö kommun är att förena hållbarhetsperspektiv, näringspolitik och tillväxtfaktorer som utgår från Eckerö som en självklar mötesplats i Östersjöregionen året om. Eckerö äger många viktiga infrastrukturella förutsättningar för att utveckla sitt näringsliv. Kommunen har i alla sammanhang önskat och försökt att framträda som en attraktiv och lättillgänglig mötesplats i Östersjöregionen. Åland har idag direkta passagerarförbindelser till tre huvudstadscentra i Finland, Sverige och i Estland i Östersjöregionen. Kommunen präglas av en handlingsinriktad entreprenörsanda. Bygden bjuder på många sevärdheter och naturupplevelser oavsett årstid. En viktig satsning 2014 kommer att vara försäljning av Kyrkvikens bostadsområde och färdigställandet av industri- och hantverksområdet. Näringspolitiken handlar om att vidmakthålla och att utveckla såväl primärnäringarna i jordoch skogsbruk som ett alltmer differentierat näringsliv. Informationsteknisk infrastruktur är en given komponent i dessa satsningar. Eckerö kommun önskar också uppmuntra en ekologiskt hållbar besöksnäring med företräde för idrottsturism (kanoter, gång, cykling) liksom möjligheterna att uppleva det maritima och det nordiska kulturarvet. Den separata gång- och cykelbanan som förenar hela Eckerö kommun på den väst-östliga diagonalen erbjuder möjligheter till fotvandringar och cykelturer, liksom motionspass och även idrottstävlingar. BEFOLKNINGSUTVECKLING Kommunen har nu ett attraktivt bostadsområde och tomterna kommer att bjudas ut till försäljning under året. Kommunen har också tack vare färjförbindelsen till Grisslehamn relativt god kollektivtrafik för arbetspendling. Ålands Statistik- och utredningsbyrå har utrett elevunderlaget för Ålands grundskolor. I statistikrapporten framgår att elevunderlaget för landskapet är stabilt men att de kommunala variationerna är stora. Rapporten utgår från befolkningsprognoser och kommunala förväntningar på inflyttning. I Eckerö skola finns för närvarande 56 elever läsåret 2013/2014. Under 2014/2015 beräknas antalet elever vara 57. 5

6 Ålands statistik- och utredningsbyrå Befolkningsrörelse och invånarantal efter kommun 2:a kvartalet 2013 Födelse - Brändö Född a Död a netto netto Flyttnings - Folk- Invånare Förändring öknin g ) Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Saltvik Sottunga Sund Vårdö Mariehamn Landskomm Landsbygden Skärgården Åland ) Siffrorna för Mariehamn och hela Åland innehåller en korrigering på -1 person. Källa: Statistikcentralen, Befolkningsregistercentralen Senast uppdaterad

7 VÄNORTER Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk samt kommunerna: Vänersborg, Sverige Kangasala, Finland Herning, Danmark Arsuk, Grönland Siglufjordur, Island Holmestrand, Norge Eidi, Färöarna MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER, SAMVERKANSORGAN OCH KOMMUNALFÖRBUND Eckerö kommun ingår i: Räddningsområde Ålands landskommuner och gemensamma räddningsnämnden De Gamlas Hem k.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Ålands Omsorgsförbund k.f. Gemensamma lantbruksnämnden Ålands Kommunförbund Ålands Kommunala avtalsdelegation Finlands Kommunförbund Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare) Visit Åland (tidigare Ålands Turistförbund) Medborgarinstitutet (administrativt knutet till Mariehamns stad) Barnskyddsjouren på Åland Leader Åland r.f. Ålands Jakt- och fiskemuseum (medstiftare) Ålands Jord- och skogsbruksmuseum (medstiftare). Föreningen Norden på Åland 7

8 HÅLLBAR UTVECKLING Kommunallagen och Eckerö kommuns verksamhetsidé ansluter sig till iakttagandet av principerna för en hållbar utveckling. Dessa skall ge förutsättningar för en god och frisk livsmiljö, där det är hälsosamt att bo och vistas. Utifrån kommunens verksamhetsidé identifierar Eckerö kommun tre tydliga profilområden för en hållbar utveckling: * attitydpåverkan och kunskapsuppbyggnad, bl.a. i skolans undervisning och inom kommunens personal * omställning till förnyelsebara energislag och allmänna energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastighetsförvaltning * inkoppling till avloppsledningsnätet som får direkt effekt i vattenkvaliteten parad med förbättringsåtgärder i reningsverket i Storby Naturvärdena i Eckerö kommun, tillsammans med lämpliga attraktioner, är bygdens främsta konkurrensfaktor för turism och rekreation. Bygdens traditionella näringar inom jordbruk och sjöfart innebär att det finns en stark och utbredd medvetenhet om ekologiska samband. Det är samtidigt viktigt att kommunen på många sätt kan vara en föregångare och en god företrädare för miljövärden - inför kommunens invånare och besökare. Vid de årliga busstidtabellsmötena värnar Eckerö om kollektivtrafikens förutsättningar att hävda sig, framförallt genom goda möjligheter till arbetspendling. Färjetrafiken i Berghamn gynnar kommunens kollektivtrafik till och från Mariehamn och bussanslutningar till större städer i Mälardalen-Stockholmsregionen. Eckerö kommun kommer även fortsättningsvis att söka främja goda kommunikationsmöjligheter. KOMMUNERNAS ORGANISATION Den kommunala självstyrelsen utgör ryggraden i det demokratiska samhällsskicket i de nordiska länderna och kommunerna har övertagit allt fler uppgifter och åtaganden. De mindre kommunerna har inte sällan en hög grad av kostnadseffektivitet som delvis kompenserar de stordriftsfördelar som en större kommunal organisation erhåller. Demokratisk delaktighet måste även fortsättningsvis balanseras mot ekonomisk bärkraft. Eckerö har i sina remissyttranden och på offentliga arenor, konsekvent framhållit att ökad samverkan är att föredra framför kommunala sammanläggningar då den totala befolkningsmängden på Åland inte är tillräcklig för att uppnå reella stordriftsfördelar förutom inom ett antal sektorer, där samverkan redan inletts, pågår eller planeras. Ett större ekonomiskt underlag är således en bjudande nödvändighet för att balansera tyngre ekonomiska åtaganden inom välfärdssektorn. Kostnadsdrivande i dessa sammanhang är dock inte primärt kommunernas antal jämfört med t.ex. landskapsnivån eller kommunalförbundens, utan tjänsternas innehåll, kvalitet och servicenivå. 8

9 Ålands landskapsregering har aviserat nödvändigheten av en effektivare e-förvaltning inom kommunerna. Ytterligare har betonats vikten av att utreda möjliga samordningsfördelar och ett långsiktigt och strategiskt tänkande inom förvaltningen. Kommunerna utgör, frånsett hälso- och sjukvården, den viktigaste och största leverantören av välfärdstjänster inom äldrevård, grundskola och barn- samt handikappomsorg, men också kultur och fritidsverksamhet. Kommunens invånarantal och deras samlade skatteförmåga bildar den ekonomiska bärkraften för välfärdstjänster och ekonomisk omfördelning. De större kommunernas betalningsförmåga, ställs inte sällan mot de mindre kommunernas kostnadseffektivitet och korta beslutsvägar. KOMMUNAL VERKSAMHET Finansieringen Beskattningen Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskattens avkastning. Vidare finns även källskatteinkomster. Inkomstskattesatser Hela Åland, 17,05 medeltal 17,04 17,03 17,04 17,03 17,51 Eckerö 18,25 18,25 18,00 18,00 18,00 18,50 Intäkter från inkomstskatten Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget Fastighetsskatten Kommunfullmäktige fastställer årligen skattesatsen för fastigheter. Byggnader för stadigvarande boende 0,00 % Andra bostadsbyggnader 0,90 % Allmän fastighetsskatt 0,70 % Föreningshus 0,00 % Intäkter från fastighetsskatten Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Budget

10 Medeltal för kommunal fastighetsskatt Jämförelsetalen gäller 2013 Skatteprocent Stadigvarande bostad Annan bostad Allmän skatteprocent Hela Åland, medeltal 0,00 % 0,90 % 0,31 % Eckerö 0,00 % 0,90 % 0,70 % BS 2007 BS 2008 BS 2009 BS 2010 BS 2011 BS 2012 BU 2013 BU 2014 Lån Invånare Lån/inv

11 DRIFTSBUDGET Sammanställning av driftsdelens externa kostnader och intäkter Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Nämnd 2014 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 Ökn/minsk % C10 DRIFTSHUSHÅLLNING , , , , , ,3 % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , , , , ,0 % Extern , , , , , ,0 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , ,8 % C200 SOCIALVÄSENDET , , , , , ,8 % Extern , , , , , ,8 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , , ,9 % C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING , , , , , ,3 % Extern , , , , , ,3 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , , ,1 % C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN , , , , , ,1 % Extern , , , , , ,1 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,8 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , , ,5 % C500 TEKNISKA NÄMNDEN , , , , , ,8 % Extern , , , , , ,8 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,2 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,2 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , , ,3 % C600 ÖVRIG VERKSAMHET , , , , , ,5 % Extern , , , , , ,5 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , , ,6 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , , ,3 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , , ,7 % Totalsumma , , , , , ,00 5,3 % 11

12 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 101 Centralvalnämnden 1001 Lagtings- och kommunalval 1002 Statliga val Verksamhetsidé för valnämnden Valnämnden ansvarar för den kommunala centralvalnämndens i lag angivna åligganden. Mandatperioden för centralvalnämnden är fyra år. Verksamhetsmål år 2014 Under 2014 förrättas Europaparlamentsval. Valet förrättas vart femte år i början på juni. Verksamhetsmål år Under 2015 förrättas kommunal- och lagtingsval. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF 2014 Ökn Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 331,58 40,00 40,00 40, % C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58 40,00 40,00 40, % Extern 331,58 40,00 40,00 40, % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 331,58 40,00 40,00 40, % VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800, , , , % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , % Totalsumma 331,58 40,00 40,00 40,00 Kostnadsförändringar: 40 Ersättningar från staten Löner och arvoden Lönebikostnader -50 Köp av tjänster -360 Livsmedel -50 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 331,58 40, ,00 C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58 40, ,00 Extern 331,58 40, ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 331,58 40, ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800, , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , ,00 Totalsumma 331,58 40, ,00 12

13 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 111 Revisorerna 1010 Revision Verksamhetsidé Revisorerna ska med iakttagande av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Övervakningen av kommunens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem. Fullmäktige väljer revisorer för sin mandatperiod. För mandatperioden har fullmäktige valt en revisor från Oy Audiator Ab och två lokala revisorer. Verksamhetsmål år 2014 Verksamheten sköts enligt bestämmelserna i kommunallagen och enligt kommunens förvaltningsstadga. Verksamhetsmål 2015 Verksamheten fortsätter som tidigare. Verksamhetsmål 2016 Verksamheten fortsätter som tidigare. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , , ,00-570,00 10 % C111 REVISION , , , ,00-570,00 10 % Extern , , , ,00-570,00 10 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , ,00-570,00 10 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , ,00-570,00 10 % Totalsumma , , , ,00-570,00 10 % Kostnadsförändringar: -570 Löner och arvoden -60 Lönebikostnader -10 Köp av tjänster -500 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING , , , , ,00 C111 REVISION , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 13

14 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1015 Kommunfullmäktige Verksamhetsidé för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för det strategiska beslutsfattandet samt övergripande planering och kapitalförvaltning i kommunens verksamhet. Under detta kostnadsställe är det av kommunfullmäktige antagna sponsor- och hyresavtalet med driftbolaget Eckerö Hallen Ab budgeterat. Sponsoravtalet omfattar Euro per år. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Sammanträden Paragrafer Verksamhetsmål år 2014 En stabilisering av den kommunala ekonomin utgör den enskilt viktigaste uppgiften för kommunens förtroendevalda och tjänstemannaledning för att möjliggöra uppbyggandet av en långsiktig investeringsreserv. Ekonomin är ett medel för att tillgodose en långsiktig gynnsam utveckling med fortsatt inflyttning, tillväxt och konkurrenskraft för bygdens näringar, utbyggnad av infrastruktur samt i övrigt goda betingelser för den lokala kulturen och utbildningen, ekologisk hållbarhet och ett gott samarbete med övriga kommuner för gemensamma lösningar. Eckerö kommun söker aktivt att utveckla samarbetsmöjligheterna gentemot Hammarlands kommun inom alla nämnd- och förvaltningsområden, i synnerhet personalsamverkan inom allmän förvaltning, socialtjänst samt miljö-, byggnads- och teknisk förvaltning. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige , , , , ,00-3 % Extern , , , , ,00-3 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00-3 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00-3 % Totalsumma , , , , ,00 14

15 Kostnadsförändringar: Lönebikostnader -130 Livsmedel 50 Övrigt material 50 Dispositionsmedel Övriga kostnader Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 15

16 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1020 Kommunstyrelsen Verksamhetsidé för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Bestämmelser om kommunstyrelsens verksamhet återfinns främst i Kommunallagen och i kommunens nya förvaltningsstadga. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen om inte kommunfullmäktige beslutar annat. Styrelsen skall även bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som berör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Prestationstal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Sammanträden Paragrafer Verksamhetsmål år undersöka möjligheten till ytterligare interkommunala samarbetslösningar - öka inflyttningen till kommunen - medverka i projekt som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna för både Eckerö kommun och hela Ålands offentliga sektor - försäljning av kommunens bostadstomter på Kyrkvikens och Haralds bostadsområde. Planering av kommunens industriområde färdigställs - åtgärds- och underhållsplan för kommunens fastigheter utarbetas - kartläggning av kommunala vatten- och avloppsnät utförs - flera anslutningar till det kommunala avloppsnätet - skapa ett gynnsamt klimat för befintliga företag i kommunen samt skapa goda förutsättningar för nyetableringar - samtliga kommunens förvaltningsenheter granskas och undersöks möjligheter till ökad kostnadseffektivitet - tillsätta arbetsgrupper för översyn av arbetsuppgifter inom centralförvaltningen, äldreomsorgen, kommunens kök och städning 16

17 - Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att utöka kommunens synlighet, samt även övriga arbetsgrupper enligt behov Verksamhetsmål år Fortsatt konsolidering av ekonomin och uppbyggnad av investeringsreserv som kan kräva intern organisatorisk översyn och personalsamordning, Kommunstyrelsen fullföljer sin bevakning av samarbets- och samordningsmöjligheter mellan Eckerö och Hammarlands kommuner inom såväl socialförvaltningen som byggnads- och miljöteknikförvaltningarna. Samverkansfördelar inom kommunal service och infrastruktur skall utredas i samband med anläggandet av Hammarlands planerade bostadsområde på Öra vid Marsund. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen , , , , ,00 11 % Extern , , , , ,00 11 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 11 % VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 12 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922, , , ,00 0 % Totalsumma , , , , ,00 11 % Kostnadsförändringar: Mötesarvoden Köp av tjänster 280 Kontorsmaterial -500 Dispositions medel Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -922, , ,00-923,00 Totalsumma , , , , ,00 17

18 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning 1025 Kommunkansliet Verksamhetsidé för kommunkansliet Kommunkansliet skall vara en effektiv och öppen förvaltning, som ger snabb och saklig service åt kommuninvånarna, de förtroendevalda och åt personal inom andra kommunala förvaltningsenheter. Tillgänglighet och kompetens skall utmärka kommunkansliets verksamhet. Kommunkansliets uppgifter är bl.a.: - beredning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, centrala kanslifunktioner och data-funktioner, press- och allmän informationstjänst - rådgivning och information till kommunens invånare - ombesörjandet av kommunens ekonomiadministration, d v s bokföring, betalningsrörelser och budgetering samt samordnade försäkringsskydd - kommunens personalredovisning och löneräkning, förtroendevaldas arvoden, personalärenden och arbetarskyddet Resurser PERSONAL BU 08 BS 09 BS 10 BS 11 BS 12 BU 13 BU 14 Kommundirektör Kommunekonom ,5 0,5 0,5 0,5 Lönebokförare Kanslist 1 0,7 0,7 0,76 0,76 0,76 0,76 Byråsekreterare 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 0,8 Lokalvårdare timanställd 0,2 0,2 0,32 0,8 0,4 0,4 0,2 Personal per ,7 4,82 5,26 4,86 4,86 4,26 Bokföraren/löneräknaren, kanslisten och ekonomen betjänar även kommunens övriga kostnadsställen men kommunkansliet belastas med personalkostnaderna. Verksamhetsmål år uppdatera tjänste- och arbetsbeskrivningar - effektiverad service för kommuninvånarna, undersöka nya möjligheter för tjänsteproduktion 18

19 - förbättra tillgänglighet och kompetens - utveckla möjligheter för distansarbeten Verksamhetsmål år Fortsatta satsningar på personlig kompetens och fortbildning och realiserandet av samordningstjänster och även försök till samordning av kommunala förvaltningsuppgifter med främst Hammarlands kommun för att underlätta semesterläggning och vikariat. Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag KS 2014 Budget KF Ökn % C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet , , , , ,00-10,9 % Extern , , , , ,00-12,6 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00-12,6 % VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , ,00 7,9 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00-9,0 % AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , , ,00-45,2 % Intern , , , , ,00 26,8 % RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 31,8 % VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 31,8 % Totalsumma , , , , ,00-10,6 % Kostnadsförändringar: Inkomster Övriga intäkter -200 Samarbetsersättningar från H:lands kommun Övriga hyresintäkter -50 Kostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Köp av tjänster från H:lands kommun Köp av övriga tjänster 100 Kontorsmaterial Städ- och rengöringsmaterial -150 Inventarier Övrigt material -150 Avskrivningar Interna hyror

20 Ekonomiplan: Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet , , , , ,00 Extern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS INTÄKTER , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR , , , ,00 Intern , , , , ,00 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN , , , , ,00 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , , , ,00 Totalsumma , , , , ,00 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C 120 Allmän centralförvaltning Övrig allmän förvaltning Verksamheten omfattar bl a - kommunens Info-blad, Eckerö Info - kommunalbeskattningen - andelar i Ålands Kommunförbund och Finlands Kommunförbund - kommunens medlemsavgifter i bl.a. Ålands Näringsliv (tidigare Ålands Handelskammare), Leader Åland r.f. och Föreningen Norden. Ansvarsområde Eckerö Info Verksamhet Verksamheten omfattar kommunens informationsblad Eckerö Info. Eckerö Info har sedan år 2001 ett eget ansvarsområde i budgeten. Eckerö Info utkommer den första veckan varje månad med undantag för semesterperioden i den mån material föreligger. Därtill kan extra nummer utkomma vid behov. Eckerö Info finns sedan 2007 tillgänglig på kommunens web-plats. En prenumerationsavgift har införts för prenumeranter som inte är fast bosatta i Eckerö. Ansvarsområde Kommunalbeskattning Verksamhet Ansvarsområdet avser kommunens andel av kostnaderna för redovisningen av skatter vid Skatteverket samt köp av skatteombudstjänster. 20

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2007 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 3/2006-2007 Förslag till budget för år 2007 2006-10-24 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT Det

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer