ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN 111 SN 112 SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 Val av protokolljusterare, tid och plats Godkännande och komplettering av föredragningslistan Anmälan om privat socialserviceverksamhet: Kaléns AB Information om Kaléns AB Delgivningar Konfidentiellt ärende: personlig assistent Konfidentiellt ärende: Bemötande Ålands förvaltningsdomstol Konfidentiellt ärende: Ansökan om personlig assistent Konfidentiellt ärende: Avskrivning av skuld Konfidentiellt ärende: Ansökan om utökad personlig assistent Andrea Björnhuvud Socialchef

2 Nr. 10 Plats och tid Kommunkansli måndagen den kl. 19:00- Beslutande Föredragande Jan-Anders Öström frånvarande Henrietta Hellström ordförande Kerstin Wikgren Rune Söderlund Britt Berthen-Eklund Mikael Stjärnfelt Andrea Björnhuvud Yvonne Öfverström-Sundqvist ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot Socialchef Vik äldreomsorgsledare Övriga närvarande Maarit Grönlund kl Elin Suojanen kl Ekonom Tf. ledande närvårdare Paragrafer Underskrifter Ordförande Sekreterare Henrietta Hellström Andrea Björnhuvud Protokolljustering Ort och tid Eckerö onsdagen den , kl Kerstin Wikgren Britt Berthén-Eklund. Plats och tid Kommunkansliet i Överby den kl Intygar bestyrks Ort och tid Underskrift

3 2 SN 106 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET FÖRSLAG Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. BESLUT Socialnämnden besluter enligt förslag.

4 3 SN 107 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS SOCIALCHEFENS FÖRSLAG Kerstin Wikgren och Britt Bertén-Eklund föreslås som protokolljusterare. Justering onsdag kl S BESLUT Socialnämnden besluter enligt förslag.

5 4 SN 108 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SOCIALCHEFENS FÖRSLAG Föredragningslistan godkänns utan kompletteringar. Socialchefen drar tillbaka tidigare förslag och föreslår att föredragningslistan kompletteras med ett extra ärende: 117 Ansökan om utökad personlig assistent. S BESLUT Socialnämnden besluter att föredragningslistan kompletteras med ett extra ärende: 117 Ansökan om utökad personlig assistent.

6 5 SN 109 BUDGET 2015 Bilaga - Budgetförslag sifferdel Bilaga Budgetförslag textdel Ett första budgetförslag för år 2015 har bifogats kallelsen. I textdel är förändringar som utökning, minskning och nya anslag skrivna med röd text. Resultaten från den första budgetförslaget för år 2015 motsvarar en ökning på ca ,00 euro från förergående år. SOICALCHEFENS FÖRSLAG Budgetförslaget presenteras närmare på mötet. Daghemsföreståndaren, äldreomsorgsledaren samt ledande närvårdaren presenterar sina verksamhetsområden närmare. Även ekonomen deltar i budgetpresentationen. Socialchefen presenterar närmare förslag på mötet. Socialchefen föreslår att ärendet återremitteras. S BESLUT Socialchefen föreslår att ärendet återremitteras för vidare bearbetning efter noga genomgång. SN 109/2014 Bilaga Textdel Bilaga Sifferdel Till kallelsen har bifogats ett omarbetat budgetförslag för år Ändringar har gjort utgående från diskussion om prioriteringar på socialnämndens sammanträde 22 september. Det omarbetade budgetförslaget innebär följande: En ökning på ,00 euro från föregående år. Motsvarar 3,5 % från föregående år. Ökningarna har tillkommit genom följande: - Barnomsorgen: Behov av mer personalresurser inom barnomsorgen. En personlig assistent på 100 % samt utökad barnskötarbefattning från 5 % till 85 % - Eftermiddagsvård: har ökat men det beror på att lönerna var felbudgeterade inför år 2014.

7 6 - Barnskydd: Behov av socialarbetare på 40 % (denna resurs frigör helt äldreomsorgsledaren från att bistå socialchefen) samt behov av att erbjuda familjearbetare - Äldreomsorg: Närståendevårdarna ökar. Eventuella mindre kostnader för ÄLDIS kommer att uppstå. - Bespisning: Livsmedelskostnaderna ökar och önskemål om högre standard på maten finns. Även barnantalet på daghemmet och inom eftermiddagsvården kommer att öka. Anslaget för livsmedel höjs därmed något. - Specialomsorgen: Behov av vistelser på korttidsboendet ökar. - Handikappservice: o köp av boendeplats på specialvårdhem samt understöd till hushåll (innefattar personliga assistenter, omändringsarbete) o behovet av närståendevårdare ökar o färdtjänsten ökar Moment där anslagen har minskat är följande: - Hemvårdsstöd - Handikappservice: - fixtjänst - Missbrukarvård - Utkomststöd - Ersättning för kostander som uppstår i samband med cancer stryks (ej lagstadgat) I textdelen är förändringarna markerade med röd text. SOCIALCHEFENS FÖRSLAG Socialchefen presenterar sitt förslag på mötet. Socialchefen föreslår: - Specialomsorgen: , stryks 2 500,00 euro - Handikappservice: , stryks 6 000, 00 euro - Barnskydd: stryks 1 000,00 euro för familjearbetare - Barnskydd: stryks 6 500,00 euro - Handikappservice: , stryks 5 500,00 euro - Äldreomsorgen: 50 % närvårdarresurs stryks, motsvarar ca ,00 euro - Äldreomsorgen: anslaget för byte av bil på ,00 euro i investeringsbudgeten stryks. - Rune Söderlund föreslår att 75 % närvårdarresurs inom hemtjänst Solgården stryks, motsvarar ca ,00 euro. Förslaget får understöd.

8 7 - Rune Söderlund föreslår att barnskötarresursen på 20 % stryks. Förslaget får understöd. - Äldreomsorgsledaren föreslår att ,00 euro budgeteras för kostnader för ÄLDIS. S BESLUT Socialnämnden besluter enhälligt följande: - Minskning på 75 % t.f. närvårdarresurs, ,00 euro - Specialomsorgen: , stryks 2 500,00 euro - Handikappservice: , stryks 6 000, 00 euro - Barnskydd: stryks 1 000,00 euro för familjearbetare - Barnskydd: stryks 6 500,00 euro - Handikappservice: , stryks 5 500,00 euro - Äldreomsorgen: anslaget för byte av bil på ,00 euro i investeringsbudgeten stryks. - Äldreomsorgen: ,00 euro budgeteras för ÄLDIS. Kriterier för hur skärmarna används tas fram. - Barnomsorgen: 20 % utökad barnskötarresursen stryks. - Ytterligare 3 500,00 euro ska tas bort från barnskydd. - Ytterligare ,00 euro ska strykas inom hemtjänst Solgården. Socialnämnden besluter att förorda budgetförslaget inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Budgetförslaget innebär en ökning av budget från tidigare år motsvarande1,3 % (ca ,00 euro). Investeringsbudgeten omfattar investering för ny alarmutrustning (25 000,00 euro).

9 8 SN 110 ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICEVERKSAMHET: KALÉNS AB Bilaga Anmälan om privat socialservice ankom samt bilagor (Bilagorna är konfidentiella eftersom de innehåller personuppgifter) Bilaga Kompletterande uppgifter, e-post från Erika Nordblom Enligt lagen om tillsyn över privat socialservice ( /603) 6 skall en privat serviceproducent som bedriver annan avsedd verksamhet än verksamhet dygnet runt innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till det kollegiala organ som ansvarar för socialvården i den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Erika Norblom har den lämnat in en skriftlig anmälan om privat socialserviceverksamhet till socialkansliet, se bilaga. Erika Norblom har skapat ett nytt företag i Eckerö kommun som heter Kaléns AB. Kaléns AB erbjuder privat socialservice för äldre personer. Företaget erbjuder hemservice för äldre under en del av dygnet. Företaget har två personal som arbetar heltid. Socialchefen har begärt kompletterande uppgifter angående antalet klienter företaget uppskattar att ha alternativt/respektive antalet besök företaget uppskattar kunna göra. Företaget bör även lämna in uppgifter på var och hur de förvarar klienthandlingar och klientregister. SOCIALCHFENS FÖRSLAG Socialchefen presenterar sitt förslag på mötet. Erika Nordblom har inkommit med kompletterande uppgifter som socialchefen begärt se bilaga. Socialchefen förslår att vi antecknar Erika Nordbloms anmälan om företaget Kaléns AB till kännedom. S BESLUT Socialnämnden besluter enligt förslag.

10 9 SN 111 INFORMATION OM KALÉNS AB Bilaga Informations blad från KALÈNS AB Erika Nordblom, leg. sjukskötare, med arbetserfarenhet inom äldrevården, har öppnat ett nytt företag i Eckerö kommun. Företaget producerar privat socialservice för äldre personer i Eckerö. Tanken är att kunna erbjuda stödtjänster beroende på behovet, men några exempel är: hjälp i hemmet, trädgårdsskötsel, promenadsällskap, sällskap vid uträttande av ärenden, trygghet, avlastning och social samvaro. Kalens AB erbjuder nu kommunen möjlighet att köpa in våra tjänster till ett momsfritt pris timtaxa 35,00 euro. Vid större mängd tjänster offererar vi. ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG Äldreomsorgsledaren ställer sig positiv till denna typ av verksamhet som Kaléns AB erbjuder. Inom äldreomsorgen finns det en personal som arbetar heltid inom hemtjänsten ute. I nuläget har inte kommunen behov av att köpa in tjänster utifrån. S BESLUT Socialnämnden besluter enligt förslag.

11 10 SN 112 DELGIVNINGAR 1. Information om utbyggnaden av Småbarnsavdelningen: Enligt uppgifter från projektledaren pågår anbudstiden i nuläget. Planen är att utbyggnaden skall kunna vara klar till augusti månad Hyresavtalet för nuvarande lokal kan inte brytas under år Beträffande tiden efter den 1 januari 2015 har hyrestagaren/hyresvärden en uppsägningstid på vardera 6 månader. 2. I kriterier för hemtjänst fastställdes att städservice erbjuds dem som har annan regelbunden hemtjänst. Äldreomsorgsledaren kommer att sätta ut ett informationsbrev om detta och skriva att städservice beviljas för dem som har minst 8 hemtjänstbesök i månaden utöver städservice.

12 11 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE ECKERÖ KOMMUN ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ PARAGRAFER: BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: , 114, 116 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 KomL kan framställas över beslutet. Paragrafer: Enligt 15 FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: Fogas till protokollet

13 12 ANVISNING FÖR RÄTTELSYRKANDE Myndighete till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse. Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress: Socialnämnden i Eckerö Södra Överbyvägen Eckerö Paragrafer: Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. Rättelseyrkandet innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. protokollet Fogas till

14 13 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Myndighet till vilken besvär kan anföras samt besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol PB Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: 113, 115, 117 Besvärstid 30 dagar Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. Fogas till protokollet

15 14 Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress vilket beslut som överklagas vilka ändringar som yrkas i beslutet motiveringar till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inläm nande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Tilläggsuppgifter Fogas till protokollet

16 15

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer