Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima evenemang Maritima notiser Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums medlemmar hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma den 19 mars kl hos Lindholmen Science Park AB, Lindholmspiren 5, Göteborg. Kallelse och handlingar har gått ut till respektive medlems kontaktperson. Anmäl deltagande till Minikonferens i samband med stämman 19 mars i Göteborg CSR Lyx eller nödvändighet och demonstration av Visual Arena Lindholmen för anställda i Sjöfartsforums och Sjöfartens Analysinstituts medlemsföretag Sjöfartsforum och Sjöfartens Analys Institut, SAI, bjuder in sina medlemmar och anställda på medlemsföretagen till ett miniseminarium CSR Lyx eller nödvändighet och en presentation och demonstration av Visual Arena Lindholmen med Europas största pekskärm. Vi får tre exempel på företag i vår bransch som startat arbetet med att ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Varför gör de det? Vad är syftet och målet med hållbarhetsarbetet? Vilken utgångspunkt hade de när de startade? o Gun Rudeberg, bolagsjurist och miljöchef Stockholms Hamnar o Emma Enochsson, CSR Co-ordinator, Stena AB o Anne-Marie Warris, Environmental Advisor, Lloyd's Register, London Efter minikonferensen blir det besök i Visual Arena Lindholmen med det senaste inom visualiseringsmiljö. Thomas Hansson visar en provkarta på kraftfulla, spännande, visuella verktyg på Europas största pekskärm med 4K-upplösning och möjlighet till 3D. Visual Arena Lindholmen är en mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle med visionen att skapa en visualiseringsmiljö i världsklass. Miljön är också en arena för samverkan och innovation samt ett nav för de kompentenser och resurser som finns inom visualisering i Göteborgsregionen. Eftermiddagen avslutas med en enklare förtäring. Välkommen!!

2 Tid och plats: 19 mars kl 15.00, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg Pris: 350 kr/person. Anmälan till senast 14 mars, 2013 För mer information kontakta; Lena Göthberg eller Anna Hammargren Är du osäker på om ditt företag är medlem i Sjöfartsforum, se vår medlemslista Så här åker du till Lindholmspiren: Tar du tar båten Älvsnabben till Lindholmspiren, gå rakt fram efter angöring, sikta på Swedbank, som du ska runda, dvs sväng till vänster där och gör entré vid skylten Lindholmspiren 3-5. Tar du buss 16 från t ex Nordstan (mot Eketrägatan och gå av vid Lindholmen), eller kör bil, använd entrén i hörnet vid nya P-Huset, som om du skulle på konferens, denna lokal ligger i andra änden av huset passera konferenslokalerna. Äntra en ståltrappa som ser ut att gå rakt upp i ingenstans, till Lindholmen Open Arena. Den öppnas från receptionen. Riksdagens Maritima Nätverk startar första frukostmötet den 21 mars om den danska Vaekstplanen för Det Blå Danmark Ett nytt nätverk har startats i Riksdagen. Det är Riksdagens Maritima Nätverk med initiativtagarna Annelie Enochson (kd), Jessica Rosencrantz (m), och Lars Johansson (s) från Trafikutskottet och Hans Rothenberg (m) Näringsutskottet i spetsen. Ett första frukostmöte är planerat till den 21 mars. Initiativet att skapa Riksdagens Maritima Nätverk är mycket positivt. Liknande nätverk finns redan för övriga trafikslag. Riksdagens Maritima Nätverk tar från och med nu över värdskapet för de frukostmöten som Sjöfartsforum tidigare ansvarat för. Nätverket blir en nystart på den Sjöfartsgrupp som tidigare fanns i riksdagen. Den 21 mars kommer en representant från Sjöfartsstyrelsen i Danmark och berättar om den danska regeringens vaekstplan (från december 2012) med sina 38 punkter för ett starkare och mer konkurrenskraftigt Blå Danmark. Hur ser den danska målbilden ut och hur prioriterar Danmark sina satsningar? Hur fokuseras det danska maritima strategiarbetet. Du som vill delta från näringen är välkommen i mån av plats. Anmäl till senast 18 mars. Kostnad för frukost utgår. Tid och plats: Riksdagen, Myntmatsalen, Riksgatan 1, 21 mars kl Anmälan i receptionen senast 7.40 (medtag id-kort). Maritima evenemang Shortsea 13 i Paris den 14 mars European Shortsea Conference 2013 arrangeras av BP2S/SPC i Frankrike tillsammans med European Shortsea Network. Konferensen äger rum i Grande Arche de la Défence, Paris, den 14 mars. Läs mer och anmäl:

3 Workshop om havsplanering 19 mars Region Skåne och World Maritime University inbjuder till workshop om havsplanering i St Gertruds konferenslokaler i Malmö den 19 mars. Läs mer och anmäl: Projektredovisning av Effship 21 mars The Effship Project, som startade 2009 och bland annat finansierats av Vinnova, redovisar sina slutsatser vid ett heldagsseminarium i Sjösäkerhetens Hus i Göteborg den 21 mars. Föredragningar på svenska och dokumentation på engelska. Läs mer: Swedish Maritime Day 9 april 2013 i Göteborg Nytt för i år och en av Sveriges största maritima konferenser. Den är en sammanslagning av de två etablerade konferenserna Stora Marindagen och Kustkonferensen. Perspektivet har breddats och Swedish Maritime Day innehåller teman som sträcker sig från sjöfart till maritim besöksnäring och havsmiljö. Läs mer och hämta program: Stora TransportDagen 17 april i Stockholm Den 17 april är det åter dags för Stora TransportDagen - mötesplatsen för ledande personer inom transportnäringen, politiken och myndigheter. Årets tema är Resan mot miljömålen om ambitioner, politik och goda exempel Stora Transportdagen arrangeras av TransportGruppen, Sjöfartsforum, Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, SPBI, Svenska Taxiförbundet, Föreningen Svenskt Flyg, Jernhusen, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Redareförening och Sveriges Åkeriföretag. Plats: Berns, Berzelii park, Stockholm. Rotterdams hamn besöker Stockholm och inbjuder till konferens Den 28 maj kommer en delegation från Rotterdam Port & Logistics att besöka Stockholm. I samband med besöket arrangeras ett seminarium på temat Port of Rotterdam your world-class port på Sheraton Stockholm Hotel (kl ). På agendan står: The Port of Rotterdam in general, the Port of Rotterdam as a hub for logistics, deepsea and shortsea, the Port of Rotterdam as cost- and time-saving option (fast and efficient customs Procedures and the benefits of fiscal representation). Anmälan till Maritima notiser Lagförslag om stärkt skydd för svenska fartyg I en nyligen beslutad proposition föreslår regeringen en ny lag om bevakning ombord på svenskt fartyg. Syftet är att möjliggöra beväpnad bevakning för att skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av utomstående personer. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

4 Läs regeringens pressmeddelande: Ladda ner propositionen: Sverige deltar i marin insats utanför Somalias kust Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att Sverige ska delta i EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalias kust. Deltagandet ska inledas den 6 april 2013 och gälla en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer under högst fyra månader. Läs mer: Sverige utreder tonnageskatt och Finland får 277 Mkr i sjöfartsstöd Sveriges regering har beslutat om direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa tonnageskatt i Sverige. Samtidigt får finska regeringen grönt ljus av EU-kommissionen att införa ett statsstöd på motsvarande cirka 277 miljoner kronor till finsk sjöfartsnäring. Läs mer: Hon leder tonnageskattutredningen Uppdraget att leda utredningen om tonnageskatt har gått till chefsrådmannen Marie Jönsson. Utredaren ska även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november Läs pressmeddelande: Ladda ner direktivet: Rapport om Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013 Trafikanalys har utrett svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation och slår fast att medan den svenskflaggade flottan minskar är den svenska sjöfartsnäringen fortsatt stark. Den svenskkontrollerade flottan växer och tar man hänsyn till den stora inhyrningen av fartyg ser man en god utveckling för sjöfart i svensk regi. Det svenska fartygsregistret har däremot förlorat i internationell konkurrenskraft och Trafikanalys menar att det inom överskådlig tid inte har förutsättningar att bli konkurrenskraftigt. Läs mer och ladda hem rapporten: Myndighetsanalys av Sjöfartsverket med anmärkningsvärda slutsatser Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en myndighetsanalys av affärsverket Sjöfartsverket. Verkets ekonomiska resultat har under senare år försämrats. Statskontoret föreslår en rad åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Bland annat bör Sjöfartsverket höja sitt avgiftsuttag gentemot handelssjöfarten och regeringen tydliggöra principerna för Sjöfartsverkets anslagstilldelning. Därutöver menar Statskontoret att det finns anledning att närmare utreda förutsättningarna för att Sjöfartsverket ska övergå från att vara ett affärsverk till att bli en renodlad förvaltningsmyndighet. Anmärkningsvärda slutsatser är att Statskontoret inte ser att trafikslagen konkurrerar med varandra och att man därför kan ta ut högre avgifter av sjöfarten. Sjöfarten anses inte känslig för kostnadsökningar och att t ex en 10 procentig höjning av farledsavgifterna endast skulle ha en försumbar effekt på efterfrågan av sjöfrakt.

5 Statskontoret anser att riskerna för överflyttning av gods till landtransporter är ganska svaga. Det är Statskontorets uppfattning att Sjöfartsverkets avgiftsuttag ska höjas så att avgifterna inte bara ge full kostnadstäckning, utan också ge en tillräcklig vinst så att Sjöfartsverket kan lämna en utdelning på sitt egna kapital. Statskontoret skriver; Sjöfartsverket bör ta ut de avgifter som behövs för att täcka kostnaderna även för sådant som verket inte anser bör falla under handelssjöfartens ansvar. Enligt vår mening bör verket höja både farleds- och lotsavgifterna. För ytterligare finansiell förstärkning föreslår Statskontoret också att t ex rabatter och undantag för farledsavgifterna ska ses över. Läs mer: Utredning om Vänersjöfarten Trafikverket har gjort en utredning om handelssjöfarten i Göta älv-vänerstråket i samarbete med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket och Göteborgs Stad. Nuvarande slussar i Göta älv- Vänerstråket, som togs i drift 1916, beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll. Ett historiskt beslut behöver fattas. Ska Vänersjöfarten utvecklas eller läggas ned? Vår utredning visar att det går att utveckla Vänersjöfarten. Det vore önskvärt med ett besked både för att näringslivet ska veta vad som gäller inför framtiden och för att planerings- och byggprocessen är väldigt lång, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström. Utredningens huvudpunkter är att slussarna beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande underhåll, att utvecklad Vänersjöfart är positiv för näringsliv, människa och miljö, att samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar och att det krävs ökade godsmängder för att motivera investering i nya slussar. Läs mer: Danmark presenterar tillväxtplan Med Vaekstplanen skapar vi jobb här och nu. Men vi gör samtidigt Danmark berett att utnyttja uppgången efterhand som den internationella konjunkturen vänder. Det sade Danmarks statsminister Helle Thorning- Schmidt när hon presenterade den danska tillväxtplanen vid ett pressmöte den 26 februari. Läs om pressmötet: Danska rederiföreningen stöder planen: och dansk rederinäring slår valutarekord Trots den stora överkapaciteten av fartyg på världsmarknaden slår den danska rederibranschen nya rekord i valutainkomster. Dansk Rederiförenings siffror visar att rederierna år 2012 hade utländska valutainkomster på runt 195 miljarder DKR, något som tangerar tidigare rekord från Läs mer: års mål för minskade koldioxidutsläpp redan uppnått Mer från Danmark. Mellan 2007 och 2012 har Maersk Line minskat sina koldioxidutsläpp med 25 procent. - Vi är stolta över att nå målet åtta år tidigare än beräknat. Därför höjer vi nu målet till en 40-procentig reduktion till 2020, säger Morten Engelstoft, Chief Operating Officer, Maersk Line.

6 Läs mer: e86-bcf1a43e4d34 Projekt Svallvåg tar fram FoI-agenda för maritima näringen Arbetet i en av de fokusgrupper som var med om att utarbeta det Maritima Manifestet har fortsatt i ett projekt ska ta fram en FoI-agenda för den svenska maritima sektorn. Agendan kommer att ligga till grund för en kommande satsning att etablera den maritima sektorn inom Vinnovas program för strategiska innovationsområden. Målet är att erhålla stöd för att Sverige ska kunna utveckla en världsledande och hållbar maritim näring under tiden fram till Läs mer: Ostindienfararen stärker Greencarriers varumärke Svenska Ostindiska Companiet och transportföretaget Greencarrier har slutit avtal om att ostindiefararen Götheborg under de två kommande åren ska användas som marknadsplattform för att stärka Greencarriers varumärke i Europa. Läs mer: Bulkfartyget Nordic Orion skrev sjöfartshistoria Onsdagen den 9 januari anlände det 225 meter långa bulkfartyget Nordic Orion till LKAB:s malmkaj i Luleå. Enligt Norrbottens-Kuriren är det första gången Luleå tar emot ett fartyg av den här storleken under issäsong. Nordic Orion har den näst högsta isklassen,1a. Läs mer: Kravet på eskort av atomisbrytare i Nordostpassagen släppt Den globala uppvärmningen har medfört att Nordostpassagen numera är isfri fler månader om året. De ryska myndigheterna har därför släppt kravet på att fartyg som går genom passagen måste eskorteras av ryska atomisbrytare. Samtidigt varnar forskare för att det måste tas fram en katastrofplan. Läs mer: Ekonomiskt stöd ska stoppa pirater Stena, Shell, BP, Maersk och de japanska rederierna MOL, NYK Och K-Line ger nu ekonomiskt stöd via FN för att, bland annat genom utbildning, få somalier att välja andra vägar än att bli pirater. I ett första steg handlar det om en miljon dollar. - Vår förhoppning är att detta initiativ från sjöfartens sida kommer att bidra till att lägga grunden för en framtida somalisk generation som har valmöjligheter och inte tolererar piratverksamhet. Säkerhet för våra sjömän är en viktig anledning till att vi medverkar i detta, säger Carl-Johan Hagman, CEO Stena Shipping. Läs mer: Göteborgs hamn växer Stark export gjorde att godsvolymerna i Göteborgs Hamn ökade under 2012, trots nedgången i världsekonomin. Med en samlad godsvolym på 42 miljoner ton växte Göteborgs Hamn med en procent under Containerexporten via Göteborgs Hamn, som till stor del består av papper, trä, stål, fordon och industrikomponenter,

7 ökade under året med tre procent medan importen minskade med fem procent. Antalet containrar som transporterades med tåg till eller från hamnen ökade med hela 10 procent under 2012 och slog nytt rekord. Läs mer: Goteborgs-Hamn/ och har kartlagt sitt hamnkluster Att hamnen har stor betydelse för det lokala näringslivet och sysselsättningen visas i en ny studie över Göteborgs hamn, ett examensarbete vid Handelshögskolan i Göteborg. Förutom de runt sysselsatta i verksamheter i hamnen finns ytterligare anställda i företag och organisationer med anknytning till hamnen. Det är tydligt att företagen i hamnklustret är beroende av varandra. Satsningar på hamnens tillväxt får positiva effekter för sysselsättningen i en mängd olika företag, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn. Läs mer: Nytt fartyg ger 16 procent mindre miljöpåverkan Forskare vid KTH har varit med och tagit fram ett fartyg, CargoXpress, vars miljöpåverkan i genomsnitt är 12 procent lägre jämfört med godstransport med lastbil. Jämfört med konventionella fartyg ger CargoXpress hela 16 procent lägre utsläpp. Läs mer: Maritim kalender Det är mycket på gång inom den maritima näringen. Kika in på den maritima kalendern och håll dig informerad Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss även på Facebook. Med vänlig hälsning, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum, Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig i systemet eller skicka ett mejl till

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013

Näringslivet. på Tjörn. Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn April 2013 Näringslivet på Tjörn Johan Fritz, ny kommunchef för Tjörns kommun - tankar om näringslivet "Tjörn möjligheternas ö" Det är den vision som kommunen har formulerat

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi NR 3 2013 VOLYM 75 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi Skärgårdsredaren 3-13 1 Ordförande har ordet!

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster

Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster Johanna Palmberg Börje Johansson och Charlie Karlsson Institutet för Näringslivsanalys Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer