Grenverket Södertörn redovisar Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare"

Transkript

1 Grenverket Södertörn redovisar Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

2 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt Grenverket Södertörn Pernilla Unell Grenverket Södertörn ger unga som behöver samhällets stöd nya möjligheter att få jobb eller börja studera. Projektet bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje kommuner. Det medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har möjliggjorts av samordningsförbunden i de fyra kommunerna.

3 3 Innehåll Sammanfattning Inledning Orienteringskurser Utvärdering av Orienteringskursen Syfte Frågeställningar Metod Grenverket Södertörns förväntningar Kursens faktiska innehåll Individuella mål Deltagarnas närvaro Deltagarnas uppfattning om kursen Deltagarenkät Deltagarintervjuer Övriga kommentarer Utvärderingar som har gjorts av InfoKomp Personalens uppfattning om kursen Första intervjupersonen Andra intervjupersonen Kontaktpersonernas uppfattning om kursen Kursens kvalitet och innehåll Målgrupp Kontakmannaskapet Fortsatt planering Individuella resultat Diskussion Litteraturförteckning Appendix 1 Enkät till deltagare Appendix 2 Samtliga enkätsvar Appendix 3 Fritextkommentarer Appendix 4 Intervjufrågor till deltagare Appendix 5 Intervjufrågor till personal på Infokomp Appendix 6 Intevjufrågor till kontaktpersoner... 29

4 4 Sammanfattning I den här rapporten redovisas resultatet av den utvärdering som gjorts av Grenverket Södertörns Orienteringskurs våren Utvärderingen är genomförd av projektsamordnaren. Grenverket Södertörn upphandlade kurser av utbildningsanordnaren InfoKomp för fyra terminer med start våren Kursen skulle bedrivas på heltid med sex timmars schemalagd undervisning fem dagar i veckan i kärnämnen och andra tillvalsämnen under tjugo veckors tid. Det huvudsakliga syftet mer kursen var att öka ungdomars studiemotivation. Tjugo ungdomar påbörjade kursen i mars 2010 och sju av dessa slutförde hela kursen. Uppfattningarna bland deltagarna är blandade, men de tio som besvarade en deltagareenkät är relativt nöjda. Framförallt är man nöjda med personalen på kursen. Flertalet anser att deras studiemotivation har ökat och att de fått hjälp med sin fortsatta planering. Det finns skilda uppfattningar om kursen från personal som arbetat med ungdomarna och från kontaktpersonerna i delprojekten. Det förefaller ha varit något stökigt åtminstone inledningsvis och det tog lång tid att formulera individuella mål för kursen. Ett bekymmer under kursen har varit omfattande avhopp och låg närvaro. Hälften av deltagarna har inte besvarat den enkät som delades ut. För den fortsatta planeringen kan konstateras att det kan vara bra med ett ökat fokus på kärnämnen och med ett uttalat fokus på studieförberedande insatser. Individuella handlingsplaner bör också formuleras och användas aktivt i kursen och det bör vara möjligt att få pröva på kursen innan deltagaren bestämmer sig för att gå eller inte.

5 5 1. Inledning Grenverket Södertörn är ett treårigt projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Det riktar sig till ungdomar år i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje som varken arbetar eller studerar. Ett viktigt mål med projektet är att utveckla nya metoder och myndighetssamarbeten som leder till arbete eller studier. Lyckosamma metoder ska sedan vävas in i ordinarie verksamhet och spridas till andra. Målsättningen är att skapa ökad samordning av insatserna och förebygga att ungdomar faller ur systemen. Dessutom är avsikten att skapa ett ökat utbud av insatser för de unga som har en diffus och/eller komplex problematik Projektet arbetar med några särskilda insatser för att förstärka arbetet. En av dessa insatser är Orienteringskurser. Kursernas huvudsakliga målsättning är att stärka ungdomars motivation till vidare studier. I Botkyrka, Haninge, Huddinge, och Södertälje bor cirka ungdomar i åldern år. I dessa kommuner finns socialt utsatta områden med fler arbetslösa ungdomar än i övriga länet och ett större antal lämnar grundskolan (20 %) och gymnasiet (20-25%) utan godkända betyg % står utanför både arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Ungdomarna har ofta en diffus eller komplex problematik. Myndigheternas uppdrag, arbetssätt och insatser svarar inte mot behoven och det råder en brist på samverkan mellan kommuner och statliga arbetsmarknadsåtgärder. Även uppföljningen blir åsidosatt p.g.a. den oklara ansvarsfördelningen mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Detta leder till att många unga inte får det stöd de behöver för att komma igång med arbete eller studier och öka sitt oberoende och självförtroende. (Ansökan till ESF ) Grenverket Södertörn består av fem delprojekt: Paraplyprojektet i Botkyrka Ungdomsteamet i Haninge Spången i Södertälje Slussen och Lyra i Huddinge Av dessa fem har alla utom Lyra för avsikt att använda sig av orienteringskurser för sina deltagare. Exempel på andra insatser i Grenverket Södertörn är Supported Employment-handledning, och anpassade yrkesutbildningar inom komvux.

6 6 2. Orienteringskurser Grenverket Södertörn har planerat för att genomföra fyra kursstarter med orienteringskurser under perioden vårterminen 2010 till höstterminen I budgeten finns avsatt medel för 116 deltagare i dessa kurser. Utbildningsföretaget Infokomp utsågs i december 2009 leverantör av Orienteringskurser. Detta skedde efter en upphandling som gjordes i samarbete med Botkyrka kommuns upphandlingsenhet. Företaget utsågs med motiveringen att det var den mest ekonomiskt fördelaktiga leverantören. Detta föregicks av en utvärdering av samtliga inkomna anbud utifrån ett antal i förväg fastställda kriterier för kvalitet och pris. Infokomp är verksamt inom gymnasial friskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom arbetsmarknadsområdet. I upphandlingen ställdes många krav på den leverantör som skulle sälja kurserna till projektet. Några av de viktigaste som bör nämnas var att gruppstorlekarna inte skulle vara större än 15 deltagare, att studierna skulle omfatta minst sex timmar per dag fem dagar i veckan under tjugo veckors tid samt att projektet har rätt att ta del av företagets information om utbildningen och deltagarna. I det pris som offererades skulle också ingå SLkort för deltagarna samt luncher och läromedel. Infokomp uppfyllde i sitt anbud samtliga så kallade skall-krav som projekt hade på den leverantör som skulle utses. Företaget utlovade dessutom en högre lärartäthet med en lärare per tio deltagare. I januari 2010 tecknades sedan avtal med Infokomp om företaget som leverantör av Orienteringskurser. Priset per beställd utbildningsplats var kronor. Avtalet är konstruerat på så sätt att projektet kan beställa valfritt antal platser per termin upp till 29 per termin. Projektet garanterar inte att köpa ett visst antal platser.

7 7 3. Utvärdering av Orienteringskursen Det visade sig efter hand som den första kursen startat att många deltagare hade låg närvaro och att ett antal deltagare också hoppade av kursen. Med bakgrund av detta så beslutade projektsamordnaren att genomföra en utvärdering av kursen efter det att den första kursen avslutats Syfte Det huvudsakliga syfte är att ta reda på om kursen motsvarade Grenverket Södertörns förväntningar. Med det menas de specificerade kraven projektet satte i upphandlingen. Resultatet av utvärderingen kommer också att fungera som grund för beslut om fortsatta kursstarter och som ett underlag för planeringen och upplägget av dessa Frågeställningar För att uppnå syftet med den här utvärderingen har följande frågeställningar använts: Vad är Grenverket Södertörns förväntningar på Orienteringskursen? Vilket innehåll och upplägg har Orienteringskursen haft? Vilka uppfattningar finns om kursens innehåll och upplägg från deltagare, lärare och från delprojekten? Har Orienteringskursen motsvarat projektets förväntningar? Vilka resultat har Orienteringskursen haft? 3.3. Metod Den metod som använts består av flera olika delar: litteraturgenomgång, enkäter, intervjuer. Dessutom har en sammanställning gjorts av deltagarredovisningar Litteraturgenomgång En litteraturgenomgång har genomförts som syftar till att kartlägga i första hand kursens syfte. Med det menas hur kursen beskrivs i den ansökan som lämnades in till Europeiska socialfonden (ESF). I ansökan beskrivs översiktligt tankarna med kursen och dess funktion i projektet. En mer detaljerad beskrivning av projektets avsikt med kursen står att finna i det underlag som togs fram inför upphandlingen av kursen förfrågningsunderlaget. I detta framgår vilka krav som projektet har på den leverantör/de leverantörer som ska få i uppdrag att genomföra kursen. För att ta reda på det faktiska innehållet i kursen har också litteraturgenomgången spelat en viktig roll. Skriftlig information har samlats in från Infokomp i form av sammanställning av kursinnehåll från de olika lärarna. Vid beskrivningen av innehållet har också intervjuerna (se nedan) med personal spelat en viktig roll Enkätundersökning En enkätundersökning har gjorts för att ta reda på deltagarnas uppfattning om kursen. Enkäten bestod av ett strukturerat frågeformulär med fastställda svarsalternativ. Enkäten skickades ut till delprojekten som sedan vid träffar med deltagarna bad dem att besvara enkäten. Totalt skickades 20 enkäter ut, varav tio besvarades. (Se appendix 1) Intervjuer Ett antal intervjuer har också genomförts med personal på InfoKomp och kontaktpersonerna i delprojekten. Totalt har fem sådana intervjuer genomförts. Dessa gjordes utifrån två olika semistrukturerade frågeformulär (Se appendix 2). Två intervjuer har också gjorts med

8 8 deltagare i kursen på liknande sätt (se appendix 4). Samtliga intervjuer är genomförda via telefon utom den med Ungdomsteamets kontaktperson Redovisning av deltagande En deskriptiv redovisning av kursens resultat har gjorts genom en sammanställning av närvarorapporter. InfoKomp har veckovis och månadsvis rapporterat deltagarnas närvaro i timmar samt frånvaro och anledning till denna. En sammanställning av dessa rapporter har gjorts för att få en bild av hur närvaron sett ut. En månad efter att kursen avslutats skickades också en förfrågan till delprojekten i syfte att kartlägga deltagarnas sysselsättning efter kursavslut. Delprojekten har i ett formulär fått svara på frågor om deltagarnas sysselsättning under vecka 34. Uppgifter om samtliga deltagare ligger till grund för denna redovisning.

9 9 4. Grenverket Södertörns förväntningar Det övergripande syftet med Orienteringskurserna är att öka ungdomars lust att studera. Det ska vara terminsvisa 20 veckorskurser med en särskild pedagogik där målet är att ungdomarna ska få lust till fortsatta studier. Utbildningen ska bedrivas på heltid, minst sex timmars planerad tid i skolan per dag, fem dagar i veckan. Utbildningen ska bestå av lärarledd undervisning i kärnämnen och andra ämnen samt relevanta tillvalsämnen såsom friskvård, social träning, musik, drama och datakunskap. Behörig personal ska finnas tillgänglig under skoltid. Vid varje kurs är kravet att det finnas minst en lärare eller motsvarande personal under den tid då eleverna vistas i kurslokalen. Innehållet i utbildningen och organisationen av verksamheten samt det pedagogiska upplägget ska vara anpassade efter de individer som går kursen. Utbildningsanordnaren ska föra närvarostatistik som ska lämnas till uppdragsgivaren månadsvis. Utbildningsanordnaren ska vidare bedriva utbildningen på så sätt att deltagaren ges reellt inflytande över utbildningen genom att bl.a. delta i planeringen av studiernas innehåll och upplägg och ges tillfälle att lämna synpunkter på undervisningen kvalitet. Målgruppen för orienteringskurserna är ungdomar år med avbrutna studier som oftast har en ofullständig grundskola bakom sig. Orienteringskurserna ska organiseras i gruppstorlekar om maximalt 15 ungdomar per grupp. Utbildningsanordnaren ska tillhandahålla och bekosta den utrustning som behövs i kusen. Läromedel, lunch och annan förtäring samt ev. arbetskläder ska ingå i priset liksom elevernas resekostnader. Orienteringskurser ska vara studie- och/eller yrkesorienterande och syfta till att stärka individens motivation för studier samt öka självförtroendet. Kurserna ska också utgöra ett stöd för individens fortsatta planering och resultera i att mål och delmål formuleras i en individuell handlingsplan samt vara inriktad på viss repetition av kärnämnen på grundläggande nivå.

10 10 5. Kursens faktiska innehåll Kursen har bestått av framförallt av träning i socialt samspel, studieteknik, hälsa och motion kommunikation genom drama och kärnämnesstudier. Ett antal olika personer har arbetat med ungdomarna bl.a. en samordnare som ansvarat för kursen under hela terminen, en dramapedagog som hållit i lektioner två dagar i veckan under större delen av kursen, en matematiklärare, en studie- och yrkesvägledare m.fl. Kommunikation genom drama har fokuserat på följande områden som varvades under kursen: - kreativitet och hälsa - kroppsspråk och kommunikation - mental träning - självkänsla/självförtroende - värderingsövningar I praktiken har det inneburit olika övningar i grupp eller i par, lekar och diskussioner. Det har även funnits inslag av bildövningar exempelvis tillsammans med musik och avslappningsövningar Socialt samspel och gruppkänsla har tränats i stor utsträckning. Det handlade om jag- och gruppstärkande övningar som utgick ifrån att det skulle vara roligt att vara där. Målträning genomfördes också. Studieteknik har varit en annan komponent och där har övningar skett bl.a. genom att träna på att anteckna fakta under en dokumentär. Stress och sömn är också något som har behandlats då flera deltagare hade en stressproblematik som inneburit sömnsvårigheter. Friskvårdsaktiviter har också varit stående inslag i kursen företrädesvis med besök på gym. En kärnämnesdag i veckan har ungdomarna haft, men ämnen som svenska och samhällskunskap har också integrerats i andra aktiviteter. Framförallt är det matematik som ungdomarna fokuserat på som enskilt ämne.

11 11 6. Individuella mål För var och en av deltagarna i kursen har en enkel handlingsplan formulerats. Dessa har projektet fått ta del av efter förfrågan. Planerna har tre huvudrubriker: Ämne, Jobb och Mål. Ungdomarna anger i planen vilka skolämnen de vill arbeta med, vad de har får plan vad gäller jobb och mer övergripande mål för kursen. De flesta deltagarna har flera av kärnämnena som de vill arbeta med under kursen och flertalet har mer eller mindre konkreta planer på fortsatta studier. Många av deltagarna söker också jobb under kursens gång. En enkel sammanställning av deltagarnas mål följer i nedanstående tabell. Deltagare Ämne Jobb Mål Kvinna Matematik grund, repetition av Vill skaffa sommarjobb och Få ordning på tillvaron. svenska och engelska ev. höst. Man Svenska A, Matte A, Engelska A Söker jobb Kock eller Polis Kvinna Svenska A, Matte A, Engelska A Nej Komma in på folkhögskola i höst Man Svenska A, Matte A, Engelska A Vill inte ha just nu Söka in till gymnasiet i höst Man Matematik A och Svenska Söker jobb Få rutiner och närvara regelbundet Man Matematik Grund, Engelska Grund och Svenska Grund Söker jobb Komma igång med skolan Kvinna Matematik Grund, Svenska Grund, Engelska Grund Vill ha jobb Komma igång med någonting Man Svenska A, Matte A, Engelska A Vill inte just nu Förbereda sig för att gå folkhögskola i höst Kvinna Matematik A Café eller Au-Pair Få ett jobb och klara sig själv Man Svenska Grund, Engelska A och Söker jobb Förbereda sig för komvux Matematik A Man Svenska A Söker jobb Göra klart gymnasiet för att få jobb Man Matematik A Söker jobb Göra klart gymnasiebetyg och komma in på högskola Man Svenska A, Matte A, Engelska A Vet inte Vill bli snickare eller rörmokare Kvinna Engelska Vill jobba på café Bli nagelteknolog Kvinna Matematik Grund Söker sommar/extra jobb Komma in på omvårdnadsprogrammet i höst Man Svenska A, Matte A, Engelska A Söker jobb Prova på studier igen Kvinna Samhällskunskap och historia Jobba med människor eller djur Läsa komvux eller folkhögskola Man Svenska och samhällskunskap Vill ha jobb Läsa komvux, svenska, samhällskunskap Kvinna Engelska, matte och svenska Vill få sommarjobb, folkhögskola i höst Få bättre självförtroende, bli volontär.

12 12 7. Deltagarnas närvaro InfoKomp har i enlighet med överenskommelse månadsvis redovisat deltagarnas närvaro vid kursen. Närvarorapporteringen har skickats dels till projektsamordnaren, dels till delprojektens kontaktpersoner genom en excelfil. När kursen startade den 1 mars var 19 personer inskrivna på kursen. Efterhand avbröt vissa deltagare. En ny deltagare togs också in i mitten av maj. Under sista månaden var åtta deltagare inskrivna på kursen. Närvaron bland deltagarna har varierat kraftigt. En grupp med deltagare har haft närvaro motsvarande omkring 80 procent eller högre medan andra haft mycket lägre närvaro. Av nedanstående diagram kan utläsas närvaron mätt i andel timmar av totalt antal möjliga timmar i kursen. Sett till gruppen som helhet har närvaron legat på 40 procent. Nedanstående tar inte hänsyn till att vissa deltagare hoppade av kursen i förtid, men det säger ändå någonting om hur mycket undervisningstid som projektet fått för satsade pengar. Närvaro alla deltagare Andel närvarotimmar av samtliga 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare UT Deltagare PP Deltagare PP Deltagare SL Deltagare Slussen Deltagare SL Deltagare SL Deltagare från Ungdomsteamet, Paraplyprojektet, Slussen Deltagare SL Deltagare SL Deltagare SL Totalt Om man tittar endast på de deltagare som valde att följa kursens alla 20 veckor så blir bilden en annan. Det finns en grupp deltagare som deltog i en stor andel av kurstimmarna. Det finns vissa skillnader mellan de olika delprojektens deltagares närvaro. Av Slussen sex ursprungliga deltagare så slutförde tre deltagare kursen med närvaro mellan 80 och 91 procent. Även den deltagare som kom in mitt i kursen hade också hög närvaro. Av Ungdomsteamets elva deltagare, slutförde tre deltagare kursen med en närvaro mellan 62 och 80 procent. Paraplyprojektet anmälde två deltagare till kursen. Av dessa två var det en person som gick hela kursen med en närvaro motsvarande 62 %.

13 13 Närvaro för de som slutfört hela kursen Andel närvarotimmar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% DeltagareUT Deltagare PP Deltagare UT Deltagare SL Deltagare UT Deltagare SL Deltagare SL Deltagare från Ungdomsteamet, Paraplyprojektet, Slussen Avhoppsfrekvensen har vidare varit relativt hög. I mars månad var 18 deltagare minst en dag på kursen, i april och maj månad var antalet 12 och i juni och juli åtta. Det kan också vara värt att notera att merparten av frånvaron var ogiltig frånvaro. I några fall berodde frånvaron på sjukdom, arbete, semester eller annat men sådana anledningar utgör endast en mindre del av frånvaron.

14 14 8. Deltagarnas uppfattning om kursen 8.1. Deltagarenkät Det frågeformulär som skulle besvaras av deltagarna lämnades ut till 20 personer. Av dessa har hälften besvarats. Det innebär att resultatet av enkäten behöver tolkas med viss försiktighet. Svaren kan inte anses generaliserbara för hela gruppen. Framförallt så är det ungdomarna från Ungdomsteamet som svarat i liten utsträckning. Mest nöjda är deltagarna med lärarna och övrig personal på kursen. Alla tio som besvarat enkäten anser att den har varit bra. De flesta av deltagarna är nöjda med kursens innehåll. Sju av deltagarna anser att innehållet i kursen var bra, medan tre anser att det var dåligt. När det gäller uppfattningen om de olika delarna i kursen så skiljer sig uppfattningarna åt. Kommunikationsövningarna ansåg fem deltagare vara bra, två mindre bra och tre dåliga. Vad gäller kärnämnena så var det ingen som tyckte att de var dåliga, men sex som tyckte de var mindre bra och tre som svarade bra. Den viktigaste uppgiften som orienteringskursen hade var att öka ungdomarnas studiemotivatrion. Åtta av tio deltagare ansåg att kursen ökat deras lust att fortsätta att studera. Ett annat uppdrag har varit att ge stöd för ungdomarnas fortsatta planering och det anser sex av tio att de har fått. Många ungdomar kan ha behov av förbättrad studieteknik för att kunna fortsätta att studera och det anser sju av tio att de fått hjälp med Deltagarintervjuer Det fanns möjlighet för de som besvarade enkäten att lämna sitt namn och telefonnummer för en intervju, vilket fem ungdomar valde att göra. Bland dessa valdes två ungdomar ut, med vilka en enklare intervju gjordes. En av ungdomarna var generellt sett nöjd med kursen medan en var generellt sett missnöjd. Båda hade gått en större del av kursen. Jag utelämnar medvetet bakgrundsinformation om deltagarna för att de inte ska vara möjliga att identifiera Deltagare 1 Den första deltagaren som jag intervjuade hade deltagit till ungefär hälften av kursen. Deltagaren var överlag mycket nöjd med såväl innehåll som upplägg på kursen. Deltagaren uppskattade verkligen kommunikationsövningarna och såg alltid fram emot de tillfällena. När kommunikationspassen togs bort blev deltagaren besviken. Deltagaren tyckte mindre bra om kärnämneskurserna. Inte för att deltagaren inte var intresserad av skolämnen, men deltagaren ansåg inte att de fick så mycket hjälp med detta. Endast matematikundervisningen var bra. Deltagaren hade gärna sett mer vanlig skolundervisning och fler lärare i fler ämnen. Deltagaren tyckte att all personal på kursen var bra. Det fanns alltid stöd att få. Vidare kom deltagaren mycket bra överens med alla de andra deltagarna och tyckte att det var roligt att gå till skolan. Deltagaren tycker sig ha kommit igång bra med skolarbetet och har fått mycket hjälp med sina framtidsplaner. Till hösten väntar förhoppningsvis folkhögskola men annars hade deltagaren gärna gått en termin till på InfoKomp Deltagare 2 Den andra deltagaren som intervjuades deltog till mindre än hälften av kursen och hoppade av innan kursen var slut. Deltagaren var generellt sett inte särskilt nöjd med kursen. Det var egentligen ingenting i kursen som var roligt eller intressant. Deltagaren tyckte inte att det

15 15 kändes som om det var riktigt på riktigt. Det var mest prat och ingen skola. Det kände som om man var på dagis. Trots detta så tror deltagaren sig vilja börja studera under hösten men det är inte tack vare orienteringskursen. Deltagaren har istället fått hjälp av sin handläggare med planering och att söka skola. Det enda som var positivt med kursen var enligt deltagaren lärarna som var roliga och duktiga Övriga kommentarer Några av deltagarna valde vid besvarande av enkäten att motivera sina svar i fritext. I dessa kommentarer återfinns framförallt många positiva kommentarer om lärarna i allmänhet och kursansvarige Mathias i synnerhet. Det framgår också tydligt att deltagarna tyckte att matematikundervisningen var mycket bra, men att det fanns behov av mer undervisning i andra kärnämnen. Samtliga kommentarer finns samlade i Appendix Utvärderingar som har gjorts av InfoKomp InfoKomp har efter projektets förfrågan delat med sig av de skriftliga enkäter som ungdomarna har lämnat under kursen. Något av det som nämndes i dessa enkäter är värt att nämnas även i denna rapport även om antalet svar på alla tre enkäterna var lågt (6-8 svar per enkät). En utvärdering handlade om de lektioner ungdomarna haft med inriktning på att söka arbete, studieteknik och livsstilsfrågor m.m. Flera ungdomar tycker att de har fått bra hjälp med att författa CV och personliga brev och hjälp med att söka arbete. En annan utvärdering gjordes av drama och bild-lektionerna. Bland det positiva som nämndes om dessa lektioner var att deltagarna lärde känna sig själva bättre, att det är roligt att få använda sin kreativitet och att lära känna varandra i gruppen. Vissa betonar att drama-delen kändes viktigare än bild och flera svarade att de tyckte att de här passen var viktiga delar av kursen. Någon nämner dock att passen inte varit så givande. En tredje utvärdering fokuserade på deltagarna själva och deras insatser. De flesta deltagare är nöjda med sin prestation, även om vissa nämner att de haft svårt att komma upp på morgnarna. Flera säger att det varit roligt och bra att träffa nya människor. Någon säger sig ha blivit piggare och en annan har fått ny inspiration.

16 16 9. Personalens uppfattning om kursen I huvudsak är det fem personer som har arbetat med ungdomarna: en samordnare, en skolchef, samt pedagoger med inriktning på drama, matematik och hälsa. Dessa fem personer fick en förfrågan om att ställa upp på en intervju för att berätta om sina intryck av kursen. Två personer ur personalen ställde upp på en intervju och det är förstås inte möjligt att generalisera utifrån dessa svar utan de får stå för dessa två personer. Inför intervjuerna hade ett frågeformulär tagits fram med fyra huvudområden: Kursens kvalitet och innehåll, Målgruppen, Samarbetet med projektet och Fortsatt planering. Intervjuerna genomfördes sedan semistrukturerat utifrån ett antal frågeställningar i den intervjuguide (se Appendix 5) som tagits fram. Intervjuerna blev mycket långa då båda intervjupersonerna hade mycket att framföra. Nedan följer en kort sammanfattning av det som framkom under intervjuerna Första intervjupersonen Den första personen som intervjuades arbetade med ungdomarna vid två tillfällen i veckan. Intervjupersonen hade intrycket att det var väldigt rörigt på kursen, framförallt i början. Det var dålig organisation på kursen, vilket också ungdomarna fick uppleva. Det var otydligt vart man skulle, det fanns ingen handledning för personalen på kursen och inget kollegium. Själva lektionerna ansåg intervjupersonen fungerade bra. Vissa deltagare tyckte att det var flummigt medan andra var positivt inställda till lektionerna. Det har varit en bra gemenskap i kursen och de övningar som genomförts har bidragit till personlig utveckling vilket i sin tur kan öka ungdomars studiemotivation. Intervjupersonen har inte haft så mycket kontakt med projektet eller med delprojekten, men har genom kursledningen uppfattat det som att det funnits otydligheter i uppdraget och att projektet inte förstår sig på målgruppen. Vilken målgrupp som kursen passar bäst för anser intervjupersonen vara de som varit borta från studier en tid och som kanske haft en svacka som de ändå är på väg ut ur. För framtida kurser så anser intervjupersonen att det är viktigt att man ser de små framstegen som ungdomarna gör och att effekter kan ta lång tid att uppnå. Kartläggningen som görs av ungdomarna i början behöver göras mycket mer proffsigt och inte genom oförberedda intervjuer som var fallet i våras Andra intervjupersonen Den andra personen som intervjuades arbetade med ungdomarna i stort sett dagligen. Intervjupersonen anser att kursen varit en fantastisk möjlighet för en viss typ av deltagare som vill gå vidare och prova på att studera igen. Kursen har stärkt ungdomarnas självkänsla och självförtroende och känslan av att klara av uppsatta mål. Detta i en miljö där resultat inte är det viktigaste. Det har varit svårt att motivera ungdomar när de inte kan få betyg för sina insatser. Det var mycket fokus på övningar och att stärka individer och gruppen, vissa hade velat börja med ämnesstudier tidigare. Intervjupersonen tror att ungdomarna haft mycket nytta av matematiklektionerna där läraren varit väldigt uppskattad. Även engelska och svenska har varit användbart. Andra delar som intervjupersonen anser ungdomarna haft mycket utbyte av är studie- och yrkesvägledning, friskvård och övningar för att stärka individerna. Då det funnits en rädsla och osäkerhet i gruppen anser intervjupersonen att dennes konstanta närvaro i gruppen varit bra och främjat lärandet genom att skapa trygghet. Intervjupersonen har hela tiden försökt fokusera på och ta upp sådant som intresserar och berör ungdomarna för att det är lättare och roligare att lära på det sättet. När det gäller samarbetet med projektet så finns det

17 ett behov av att tydliggöra uppdraget och renodla rollerna. Det är bra att träffas och stämma av. Slussens aktiva deltagande i kursen genom kontaktpersonen upplevdes av intervjupersonen som positivt. Målgruppen för kursen anser intervjupersonen främst vara de som är inåtvända snarare än utåtagerande och de med lite mer diffusa problem. En annan grupp kan vara de som har mål, men svårt med motivationen och de som haft psykisk ohälsa som de är på väg ur. Ungdomar som inte vill gå kursen eller som har liv i kaos som försöker hålla sig utanför systemen har nog svårare att tillgodogöra sig kursen, menar intervjupersonen. För den fortsatta planeringen så tänker sig intervjupersonen att ämnesstudier bör komma in tidigare i kursen. Detta innebär i sin tur mindre fokus på drama och kommunikation. Vidare anser intervjupersonen att bättre dialog behövs mellan projektet och kursledningen och att de vill hitta former så att alla är nöjda. 17

18 Kontaktpersonernas uppfattning om kursen De tre delprojekt som hade deltagare vid orienteringskursen utsåg alla var sin kontaktperson för Orienteringskursen. Kontaktpersonen har haft kontakt med projektsamordnaren, InfoKomp och med deltagarna under kursens gång. Kontaktpersonen har också fått ta emot närvarorapportering veckovis från InfoKomp. I Ungdomsteamet och i Slussen har det varit Studie- och yrkesvägledare som haft den uppgiften, medan det i Paraplyprojektet har varit projektledaren. För att ta reda på kontaktpersonernas uppfattning om kursen så har det genomförts intervjuer med dessa. Inför intervjuerna hade ett frågeformulär tagits fram med fyra huvudområden: Kursens kvalitet och innehåll, Målgruppen, Kontaktmannaskapet och Fortsatt planering. Intervjuerna genomfördes sedan semistrukturerat utifrån ett antal frågeställningar i den intervjuguide (se Appendix 6) som tagits fram. Intervjuerna fick karaktären av ett samtal där frågor och följdfrågor ställdes beroende av hur samtalet utvecklade sig Kursens kvalitet och innehåll Den sammantagna uppfattningen om kursens innehåll och kvalitet skiljer sig åt mellan kontaktpersonerna. En av dem har ett gott intryck, en annan uppger att det fungerat dåligt och en tredje har lite svårare att bedöma kursen. En kontaktperson uppger att för de som från början hade uppfattat kursen som förberedande och som haft ett tydligt fokus på studier i framtiden har kursen fyllt sitt syfte och varit bra. Även för dem som haft behov av att komma igång och få rutiner och behov av grupptillhörighet har kursen fungerat bra. Däremot har kursen kanske inte varit lika lyckosam för dem som i första hand ville fylla på kunskapsluckor. Det som varit mindre bra har varit ett för tunt kvalitativt innehåll framförallt vad gäller kärnämnen. Det har också varit lite dåligt med information om kursen. Det har varit nyttigt för ungdomarna att få skolträning och social träning i en miljö där de blir sedda och bekräftade. Det har också varit individuell anpassning, vilket är positivt. En annan kontakpersons uppfattning är att det fungerat dåligt och att det finns bättre koncept för de här ungdomarna. Presentationen av kursen var bra, men sedan har inte kursen i sig hållit måttet. Många har hoppat av eftersom kursen inte var vad de hade tänkt sig. Det som har varit bra har varit det sociala engagemanget i ungdomarna, men kursen har inte väckt den lust och motivation som det var tänkt. En tredje kontaktperson tycker det är svårt att uttala sig utifrån så få deltagare. En av deltagarna var i alla fall mycket nöjd och för den deltagare har kursen haft ett bra upplägg som passat. En annan deltagare var mindre nöjd, den deltagaren hade velat läsa upp betyg och det fungerade inte. Det som varit bra är det individuella upplägget och de kommunikationsövningar som gjorts. Det var olyckligt att det var så bråttom att komma igång och få in deltagare innan vi visste vad som gällde Målgrupp Även när det gäller vilken målgrupp som orienteringskursen passar bäst för så finns det skiljda uppfattningar. Några olika målgrupper nämns nämligen de som har sikte på studier, men kanske svårt att klara av Komvux. En annan grupp är de som är skoltrötta och har svårt att komma igång efter ett avhopp. En tredje grupp är de som mått psykiskt dåligt tidigare och

19 19 som är sköra och inte klarar alltför höga krav. Kursen anses däremot inte passa för ungdomar som är målmedvetna och har sikte på något annat, de som absolut inte vill studera eller för dem som behöver sysselsättning i form av daglig verksamhet Kontaktmannaskapet Kontaktpersonerna har arbetat på olika sätt. En av dem har varit på skolan ungefär en gång per vecka för att stämma av med ungdomarna hur det går, prata med kursledningen, svara på frågor från ungdomarna och fungera som en länk mellan ungdomarna och andra medarbetare i projektet. En annan kontaktperson har varit med på två möten med kursledning och projektsamordnare och haft mail och telefonkontakt med kursledningen, men mycket litet kontakt med ungdomarna. Inte heller övrig personal i delprojektet har haft så mycket kontakt med ungdomarna under kurstiden. En tredje kontaktperson har träffat kursledningen vid ett tillfälle och haft viss kontakt via telefon. Medarbetarna i projektet har däremot haft mer kontakt med ungdomarna som gått kursen och varit på skolan någon enstaka gång. Kontaktpersonerna tror att det kan ha betydelse för ungdomens resultat vilken kontakt som delprojekten har med dem under kursen. En säger att det är bättre ju fler som ser och bekräftar ungdomarna och följer upp. Dessutom finns det ofta en hel del praktiska frågor att hjälpa till med. En annan menar att delprojektet behöver ha kontakt med dem under aktiviteter, men att det också är upp till varje ungdom att ta kontakt. En tredje tycker att det är svårt att veta om det har betydelse Fortsatt planering Inför kommande kursstarter så finns det några önskemål från kontaktpersonerna. Det behövs större tydlighet i vad kursen innehåller och hur upplägget är så att ungdomarna kan göra sig en uppfattning om det är vad de vill ha. Det behövs informationstillfällen, gärna på skolan så ungdomarna får se lokalerna. Det behöver vara tydligare för ungdomarna vilka krav som ställs på dem vad gäller närvaro. Frågan om möjlighet att studiehjälp behöver också redas ut.

20 Individuella resultat Ett mått på hur lyckosam kursen har varit för deltagarna kan vara att titta på vilken sysselsättning som deltagarna har efter avslutad kurs. Om det finns något direkt samband mellan kursen och sysselsättningen kan vi förstås inte uttala oss om då vi omöjligt kan veta vad deltagaren hade gjort om inte han eller hon deltagit i kursen. Av nedanstående sammanställning kan utläsas vad 20 deltagare i orienteringskursen gjorde vecka 34. Tre av Ungdomsteamets deltagare påbörjar studier under vecka 36. De studier som är aktuella för ungdomarna är i första hand komvux eller folkhögskola. Av Slussens deltagare så planerar deltagarna som angetts med inget eller annat att studera men väntar på besked eller kursstart under hösten, så är även fallet med en av Ungdomsteamets deltagare som planerar att börja praktisera. Skulle vi göra en uppföljning om ytterligare någon månad är det därför möjligt att resultatet skulle se bättre ut. Projekt Studier Arbete Inget Annat Okänt Ungdomsteamet Paraply- 1 1 Projektet Slussen Totalt Även när det gäller de individuella resultaten så kan det vara lämpligt att titta särskilt på de deltagare som valde att fullfölja hela kursen. Av dessa har två gått till studier, fyra har ingen sysselsättning och en börjar studera senare i höst.

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar Halvtidsrapport. Grenverket Södertörn november 2009 mars Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar Halvtidsrapport. Grenverket Södertörn november 2009 mars Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2011-1 Halvtidsrapport Grenverket Södertörn november 2009 mars 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Goda resultat och framtidsfokus

Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörn redovisar 2012-2 Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörns resultat november 2009 december 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning sommarskolan 2016

Uppföljning sommarskolan 2016 Tjänsteutlåtande Utredare 2016-09-06 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: Haina.Berndtsson@upplandsvasby.se UBN/2016:72 33064 Uppföljning sommarskolan 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Lättare få arbete när myndigheter samarbetar

Lättare få arbete när myndigheter samarbetar Nyheter Ledare Porträtt Debatt Kultur Mer läsning Sverige runt Folk i rörelsen Böcker Apropå Förbundskrönikor Reportage Krönikan Måndag 1 mars 2010 Nummer 8 2010 Arkiv Prenumeration Gåvoprenumeration Bokförlag

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer

Resursskolor. Rektor Agneta Malm. Verksamhetsbeskrivning. Prestationer Resursskolor Rektor Agneta Malm Verksamhetsansvarig för Resursskolor Tel: 013-26 39 90, 070-558 57 58 E-post: agneta.malm@linkoping.se Verksamhetsbeskrivning Resursskolorna bedriver undervisning i SU-grupp,

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 3

Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 3 Rådgivningsrapport Utvärdering av Grenverket Södertörn delrapport 3 Samordningsförbundet Östra Södertörn 23 juni 2011 Innehållsförteckning Inledning 1 Vårt uppdrag 1 Rapportering 1 Slutsatser från förra

Läs mer

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN

FÖR DIG SOM INTE HAR GÅTT I GYMNASIESKOLAN 1 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 1 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 2 Går i gymnasieskolan, ÅRSKURS 3 Studerar på annan utbildning Arbetar Arbetar/studerar inom arbetsmarknadspolitisk

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto.

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto. Så här gör du din digitala ansökan Ansökan gymnasiala kurser Komvux Skaffa dig ett inloggningskonto Komvux Örebro använder nu digital ansökan. Det första du måste göra för att kunna ansöka om att läsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

136 av 157 möjliga elever har besvarat de allmänna frågorna i denna utvärderingsdel p g a underlag för utvärdering förändrats under våren 2015.

136 av 157 möjliga elever har besvarat de allmänna frågorna i denna utvärderingsdel p g a underlag för utvärdering förändrats under våren 2015. Elevutvärdering NKC Alla kurser VOMS, Vt 2015 2015 För att utveckla utbildningens kvalitet på NKC arbetar vi med elevutvärderingar. I dessa kurser har kursutvärdering skett i samband med kursavslut, för

Läs mer

Folkhögskolan som lärandemiljö

Folkhögskolan som lärandemiljö Folkhögskolan som lärandemiljö I tre nya undersökningar har folkhögskolan som utbildningsplats kartlagts. SCB har följt upp tidigare deltagares sysselsättning 2006 och Folkbildningsrådet har tagit fram

Läs mer

Ungdomar till studier Utvecklingsområden

Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Syfte Ge ungdomar och unga vuxna i Luleå bättre förutsättningar till arbete och/eller fortsatta studier. Genom utökad väglednings och utbildningssatsning

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2013-1. Metodbeskrivning Supported Employment. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2013-1 Metodbeskrivning Supported Employment Pernilla Unell Projektsamordnare Innehåll Sammanfattning... 3 1 Supported Employment grundläggande information... 4 2 Supported

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Vad tycker du om gymnasieskolan?

Vad tycker du om gymnasieskolan? Vad tycker du om gymnasieskolan? Dina svar är skyddade Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just du har svarat.

Läs mer

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h

Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Cecilia Gärdén 2015-11-27 Jenny Lindberg Kursrapport 32IVP1 H15-1 Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp BMBD114h Om kursen Kursen har pågått på masternivå, distans, period 1 och 2 ht 2015, mellan 31

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket

Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen utbildning i svenska språket TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-05-26 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0039 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av försöksverksamheten med sammanhållen

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen

Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Kurs 1: Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan Sammanställning av studenternas svar på kursens summativa utvärderingen Sammanställningen bygger på svar från 56 studenter (3%) av

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan

Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan Kursdeltagares rättigheter och skyldigheter vid Glokala folkhögskolan I det här dokumentet får du som deltagare på Glokala folkhögskolan en översikt för dina rättigheter och skyldigheter. Innehåll: 1.

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Ung i Tyresö redovisar Delårsrapport. Ung i Tyresö Januari juni Margareta Aissaoui Samordnare

Ung i Tyresö redovisar Delårsrapport. Ung i Tyresö Januari juni Margareta Aissaoui Samordnare Ung i Tyresö redovisar 2011-2 Delårsrapport Ung i Tyresö Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare 2 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ung i Tyresö 4 2.1 Samverkan 4 2.2

Läs mer

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic ESF-Förstudier 2014 Tomislavka Barisic 2014-10-16 Socialfonden 2014-2020 Programområde 1: (Kompetensförsörjning) Digital komptensutveckling inom hälso- och vårdomsorg. Programområde 2: (Öka övergångarna

Läs mer

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 7 1 (10) Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Antal studenter VG G U Blank

Antal studenter VG G U Blank Kursledningens sammanfattning Kursen startar med en översiktsföreläsning. De första tre veckorna ägnas åt kursens teoriinnehåll genom totalt 20 föreläsningar (á 2x45 min), vilka efterföljs av motsvarande

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Sammanfattning. Utbildningsbenämning

Sammanfattning. Utbildningsbenämning Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 www.samordningnv.se Fagersta 02 04 2008 Slutrapport för utbildningsinsats: Grundutbildning

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2

THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 1 (6) THTY42-Teknisk kommunikation på tyska II - del 2 Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Seth Ramström Mathias Henningsson Christoph Röcklinsberg Johan Holtström

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Elever som zappar skolan 131011

Elever som zappar skolan 131011 Elever som zappar skolan 131011 Projekt på Almåsskolan 2007-2010 Titti Ljungdahl Skolutvecklare Bakgrund Våren 2007 c:a 10 elever med mycket stor frånvaro, de flesta flickor. Tidigare skolgång hade fungerat

Läs mer

Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009

Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009 Remitterande behandlares syn på terapikoloniverksamheten 2009 Utvärderingen genomfördes under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning I den kontinuerliga utvärderingen av Terapikolonier

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Under 2015 genomförde Malmö folkhögskola projektet MatteMod. med syfte att förbättra lärmiljön för deltagare med svårigheter med matematik.

Under 2015 genomförde Malmö folkhögskola projektet MatteMod. med syfte att förbättra lärmiljön för deltagare med svårigheter med matematik. Malmö folkhögskola MatteMod. Under 2015 genomförde Malmö folkhögskola projektet MatteMod. med syfte att förbättra lärmiljön för deltagare med svårigheter med matematik. På Malmö folkhögskola förekom det

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer