Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun"

Transkript

1 Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Gunnel Wikström Johansson

2 Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca invånare varav 28 % har utländsk bakgrund. Kommunen har tre tätorter, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Arlanda flygplats ligger i kommunen. Inoch utpendlingen är hög. Biblioteksverksamheten Centrumbiblioteket i Märsta är kommunens huvudbibliotek. Valstabiblioteket är filialbibliotek i kommundelen Valsta samt skolbibliotek för Valstaskolan. Dessa två bibliotek är de kommunala folkbiblioteken i kommunen. I Sigtuna stad bedrivs upphandlad folkbiblioteksverksamhet av Sigtunastiftelsen. I Rosersberg driver Svenska Kyrkan ett mindre bibliotek som erhåller viss ersättning från kommunen för medieinköp. Dessa biblioteks mediebestånd behandlas inte i medieplanen. Varför medieplan? Målet med vår medieplan är att få en stabilare grund att stå på då vi köper in, gallrar och magasinerar våra media. Den är ett arbetsinstrument i arbetet att tillhandahålla ett mediebestånd som svarar emot kundernas behov. Denna medieplan avser mediebestånd och utlån för år 2006 ( ). Jämförelser har gjorts med resultat från tidigare medieplaner, Medieplan 2003 ( ) och Medieplan 2004 ( ). Siffrorna för bestånd, utlån, förvärv och gallring avser medier på öppen hylla. Magasinet och tidningar och tidskrifter är inte medräknade. Vi avser att göra en medieplan vartannat år för att kontinuerligt kunna mäta effekterna av vidtagna åtgärder. 1

3 1. Förhållandet mellan huvudbibliotek och kommundelsbibliotek Det är viktigt att huvudbibliotek och filialer samspelar på ett sätt som gör att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Huvudbiblioteket har ansvaret för bredden medan filialer bör vara smalare/nischade utifrån förutsättningarna på orten. Huvudbibliotek och filialers mediebestånd ska ses som en enhet där man kompletterar varandra. Helhetsperspektivet ska gälla vid såväl inköp som gallring och magasinering. Vid fördelning av medieanslagets fördelning beaktas antal utlån antal aktiva låntagare utveckling av verksamheten behovet av ett starkt huvudbibliotek som resurs för hela biblioteksverksamheten 2. Arbetet med befintligt mediebestånd Ämnesbevakning Det finns en medieansvarig bibliotekarie för hela biblioteksverksamheten. I det dagliga arbetet ansvarar varje bibliotekarie för de ämnesområden som man valt och blivit tilldelad. (bilaga 1) Mediabeståndet Det är av stor vikt att mediebeståndet är aktuellt. Detta är särskilt viktigt då det gäller ämnen som medicin, juridik, naturvetenskap, teknik och geografi där innehållet snabbt blir inaktuellt. Åldern på böcker och andra media bestämmer i hög grad deras utnyttjande. (bil. 3) Litteratur tycks få allt kortare bäst före datum. Alla vill ha det som just för dagen är aktuellt och diskuteras i media. Målet är att 10% nyinköp görs varje år samt att 10% av beståndet gallras. 2.1 Gallring och magasinering av media Att gallra är lika viktigt som att köpa in nya medier. Utrymmet är begränsat och ett alltför gammalt bestånd döljer de mer attraktiva böckerna och utrymmet för exponering minskar. Beslut måste tas om magasinering eller gallring. När gallrar vi? Inaktuell litteratur gallras. Medicinsk litteratur samt resehandböcker bör inte vara äldre än 10 år. 2

4 Om en bok på öppen hylla inte varit utlånad de senaste två åren kollar vi om boken fortfarande finns. Om den är förkommen tas beslut om eventuellt nyinköp annars tas beslut om eventuell gallring, magasinering eller exponering på nytt sätt. När mediet är i dåligt skick. Utrangerade böcker säljs om det inte bedöms som olämpligt. När magasinerar vi? Även magasinsutrymmet är begränsat och magasinering får inte bli ett alternativ till gallring. I magasinet ska finnas: Äldre litteratur som förväntas bli fortsatt, men mindre, efterfrågat Dubletter Årsböcker och äldre årgångar av tidskrifter som sparas. Även materialet i magasinet ska gallras regelbundet. Listor över utlåning tas ut. 3. Inköp och andra nyförvärv Mediaurvalsprinciper Mål: att skapa bredd i mediaurvalet (populär smal litteratur ) Allmänhetens behov ska vara vägledande vid inköp Biblioteket ska vara lyhört för låntagarnas önskemål Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv Biblioteket ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska och religiösa frågor Biblioteket skall ta avstånd från litteratur som innehåller pornografi, rasism, våld fördomar och förvrängning av fakta Biblioteket ska värna om klassikerna Alternativa medier (CD, DVD; MC, VHS) ska inköpas på samma villkor som böcker Dessa urvalsprinciper gäller även gåvor från enskilda personer och företag 3.1 Inköp Inköpsrutiner Beslut om inköp av media togs tidigare framförallt vid bokmöten, som hölls ca varannan vecka i samband med utgivningen av BTJ:s recensionshäften. I oktober 2006 avskaffade vi dessa möten. Mediemöten är schemalagda en gång per månad. Vid dessa diskuteras övergripande mediefrågor. BTJ-häftena används fortfarande som ett grundläggande stöd i inköpsarbetet. Ämnesansvarig lämnar inköpsförslag. Andra kanaler för information om bokutgivningen är tidningar och tidskrifter, radio och TV, information från förlag och bokhandlare. Inköpsförslagen från låntagarna ökar både på biblioteken och via hemsidan. Har ett exemplar mer än 2 reservationer köps ytterligare exemplar in. 3

5 Inköpsställen MediaDirekt Adlibris Bokus Akademibokhandeln Lokala bokhandelare English Bookshop InterBook Ginza (CD) m.fl. Faktorer vid val av leverantör priset snabbhet möjlighet till uppföljning och bevakning, leverans av bibliografisk post biblioteksutrustning Beslut och inköp görs av medieansvarig för respektive enhet. Medieanslag Medieanslaget storlek är givetvis av avgörande betydelse för bibliotekets möjlighet att tillhandahålla ett attraktivt utbud av media. Från att ha haft det lägsta medieanslaget/invånare i landet har medieanslaget för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun höjts under ett antal år. (se tabeller nedan) Ett oförändrat medieanslag från ett år till ett annat innebär i realiteten en sänkning p.g.a.den årliga kostnadsutvecklingen. Medieanslag Centrum ochvalstabibl. Sigtunastiftelsen Rosersberg Totalt Mediekostnad /invånare Sigtuna kommun Länet Riket Medieanslag 2006 År 2006 fick biblioteket ett tillfälligt utökat medieanslag på kr. Medieanslaget på kr fördelades: 4

6 Databaser Centrumbiblioteket Vuxenmedia tkr= Tidningar, tidskrifter (vux) Barnmedia tkr= Invandrarspråk tkr= Talböcker Valstabiblioteket Vuxenmedia Tidningar, tidskrifter Barnmedia tkr= Rosersberg Totalt tkr= Enligt Kultur-och Fritidsnämndens mål är barn- och ungdomsverksamheten prioriterad. 43% av bokanslaget på Centrum- och Valstabiblioteken har reserverats till inköp av barn- och ungdomsböcker. Under år 2006 har Sigtuna Kommun även ansökt och fått del av det stöd för inköp av barnoch ungdomslitteratur som Statens Kulturråd sedan ett antal år erbjuder. Bidraget på 100 tkr har fördelats på kommunbiblioteken, Sigtunastiftelsens bibliotek och gymnasiebiblioteket. En förutsättning för att erhålla bidraget är att kommunen inte minskar bibliotekets och skolornas anslag till media. 3.2 Andra nyförvärv Statens Kulturråd Huvudbiblioteket i varje kommun får sändningar från Statens Kulturråd med litteraturstödda böcker fyra gånger per år (717 titlar år 2006). Större delen av dessa placeras på huvudbiblioteket pga att de ofta är av smalare karaktär. En stor del av lyriken har emellertid placerats på Sigtunastiftelsens bibliotek. Gåvor från låntagare Vi får ofta bokgåvor från låntagare. Dessa bedöms efter samma kriterier som nyförvärv och placeras på lämpligt bibliotek, magasineras eller säljs. 3.3 Fjärrlån Fjärrlån är till för att komplettera det egna beståndet med material som sällan efterfrågas eller som inte längre går att köpa. Varje fjärrlåneansökan ska betraktas som ett inköpsförslag. 5

7 4. Andra media än tryckta Databaser och internet Tryckta böcker är basen i bibliotekets bestånd. Biblioteken använder sig dock allt mer av andra medier då det gäller att söka information. Databaser och Internet har fördelar då det gäller tillgänglighet och aktualitet. Ljudböcker Ljudböcker köps numera endast på CD. Beståndet av kassettböcker används allt mindre, är slitet och gallras fortlöpande. Efterfrågan på CD-böcker är mycket stor. Minskningen av utlån av tryckt skönlitteratur kan säkert till viss del förklaras med att många låntagare numera lyssnar på inlästa böcker istället. CD-boksbeståndet har tredubblats sedan 2003 liksom utlåningen. Talböcker Analoga kassetter har ersatts av digitala CD-skivor, DAISY-talböcker. Eftersom en kassettalbok oftast bestod av flera emballage, som genererade ett lån vardera, går det inte att jämföra statistiken med tidigare år. Musik Lånen av CD-skivor har mer än tredubblats sedan Beståndet har ökat med 70 % och i princip utnyttjas hela beståndet. Musiken har fått en bättre placering i biblioteket och antalet skivor som låntagare får låna är inte som tidigare begränsat De närmaste årens trend- och teknikutveckling kommer att bevakas av biblioteket, inte minst v.g. utvecklingen av e-medier. Biblioteket prenumererar fn på e-musik (klassiskt) och Naxos Music Library (klassiskt, jazz, världsmusik), men avvaktar med de databaser inom populärmusik (t ex Musikwebb) då dessa i dagsläget inte bedöms attraktiva nog för att motivera en prenumeration. Video och DVD för barn och ungdom Barn- och ungdomsfilmer som bygger på filmatiserade böcker finns till utlån. 2 filmer/låntagare får lånas 2 dygn. Vid årsskiftet 2006 togs avgiften på 20 kr/film bort. Beståndet har ökat med 65% sedan 2004 och utlåningen har gått upp 239%. E-media Utlåningen av e-böcker och e-musik startade i februari Via bibliotekets hemsida kan man låna e-böcker från E-boken resp. E-lib. Utlåningen är dock fortfarande låg (630 utlån 2006). Via E-musik och Naxos kan man låna musik. (2307 lån år 2006) 6

8 5. Terminologi Aktiva Antal exemplar som varit utlånade under mätperioden Nyförvärv Antal nyförvärv under perioden, inköp eller gåvor Gallring Antal utrangeringar under mätperioden Utnyttjandegrad Utlån/bestånd. Anger hur många gånger ett exemplar i genomsnitt varit utlånat under mätperioden. En låg utnyttjandegrad kan indikera att åtgärder som gallring, magasinering eller exponering bör vidtas. En alltför hög utnyttjandegrad, över 4, kan indikera att fler exemplar behövs. Rörlighet Aktiva exemplar/bestånd. Anger hur stor del av beståndet som varit utlånad under mätperioden. Ett högt procenttal anger att en stor del av beståndet används = fler titlar kan behövas köpas. Ett lågt procenttal anger att endast en liten del av beståndet har varit utlånat = exemplar kan behöva gallras, magasineras eller exponeras. Skillnad Nyförvärv-gallring = ökat eller minskat antal exemplar. Nyförvärven sker jämt över åren, antalet är beroende av medieanslaget storlek och antalet gåvor. Året emellan medieplanerna är åtgärdsår vilket ofta innebär att gallringen är större då. Denna siffra kan alltså ge en felaktig uppfattning om förhållandet nyförvärv-gallring och kommer inte att användas vid nästa medieplan. Beståndsförändring Procentuell ökning eller minskning av beståndet på avdelningen under mätperioden. För kommentarer se ovan under Skillnad. Omsättningshastighet Målet är att 10% av beståndet gallas och ersätts med 10% nyförvärv per år. Eftersom gallringen inte har skett i samma omfattning varje år måste jämförelse göras mellan flera år. Öppna hyllor Medier på öppna hyllor: Alla medier förutom tidningar och tidskrifter, referenslitteratur, depositioner och magasinerade media. 7

9 6. Medieplan 2006 och 2004, en jämförelse År 2004 gjordes omfattande ommöbleringar på båda biblioteken. På Centrumbiblioteket skedde omflyttningen i samband med att expeditionen med utlån och återlämning av böcker flyttade upp då Post- och caféverksamhet startade på nedre plan i maj. I stort sätt alla böcker fick en ny placering i biblioteket. Folianter insorterades på vanliga hyllor vilket möjliggjordes genom en kraftig gallring av det totala bokbeståndet så att hyllavstånden kunde ökas. På Valstabiblioteket placerades all facklitteratur och utländsk litteratur för barn och ungdom på en renodlad barn- och ungdomsavdelning. Alla siffror avser medier på öppna hyllor, tidningar och tidskrifter, referenslitteratur, depositioner samt magasinerade böcker medräknas ej. Mediebeståndet Det totala mediebeståndet på öppna hyllor på Centrum och Valstabiblioteket är (2004: ) 62% finns på Centrumbiblioteket, 38 % finns på Valstabiblioteket. Utlåning Utlåningen av medier på öppna hyllor var (2004: ), en ökning med 10,2%. Centrumbiblioteket står för 79% av utlåningen och Valstabiblioteket står för 21%. Centrumbibliotekets vuxenavdelning ökade med 4,6% Centrumbibliotekets barnavdelning ökade med 20,5 % och står för 43% av Centrumbibliotekets utlåning. Valstabibliotekets vuxenavdelning minskade med 1,6% Valstabibliotekets barnavdelning ökade med 19,8 % och står för 75% av Valstabibliotekets utlåning. Barnlitteraturens totala utlåning har ökat med 20% på båda biblioteken. Det är framförallt lånen till barnen i mellanåldern som ökat. En viktig faktor är att skolan i oktober år 2005 anställde 3 bibliotekspedagoger som framförallt arbetar mot denna åldersgrupp. En annan viktig faktor kan vara att hela Hcg har genreindelats så att barnen själv lättare hittar de böcker som intresserar dem. På Centrumbiblioteket har utlåningen av facklitteratur för barn minskat med nästan en tredjedel, vilket möjligen kan bero på att lärarna kommer till biblioteket i mindre utsträckning sedan bibliotekspedagogerna anställdes. Vissa friskolor som tidigare saknade kurslitteratur lånar mindre, förhoppningsvis beroende på att de nu har eget material. På Centrumbibliotekets vuxenavdelning har utlånen av facklitteratur ökat med drygt 2000 lån. Skönlitteraturen i tryckt form har minskat med knappt 3000 lån. Utlåningen av svenska CDböcker har emellertid ökat med drygt lån (mer än 300%) vilket visar att intresset för skönlitteratur inte minskat utan att många föredrar att lyssna i stället för att läsa. Utlåningen av pocketböcker har ökat med 57%. CD-utlåningen har ökat med 2600 lån, drygt 300%. Detta kan förklaras med bättre exponering i biblioteket samt kompetent inköpare. På Valstabiblioteket har utlåningen av vuxen skönlitteraturen minskat med drygt 400 lån, 14 %. 8

10 Vad beträffar vuxen facklitteraturen finns inga jämförbara siffror för år 2004 och år 2006 eftersom alla barnfaktaböcker flyttats från vuxenavdelningen till barnavdelningen. Lånen på invandrarspråk har ökat med 25%. Störst är ökningen på arabiska och ryska. Utlåningen av böcker på invandrarspråk utgör 5 % av den totala utlåningen. Av den totala utlåningen står Centrumbiblioteket för 79% ( 2004: 78%), medan Valstabiblioteket står för 21 %. Här bör man dock beakta skillnaden i öppethållande och medieanslag. Centrumbiblioteket har sannolikt övertagit en del vuxenlåntagare från Valstabiblioteket i takt med att Centrumbibliotekets status som huvudbibliotek ytterligare befästs. Valstabiblioteket har alltmer fått karaktären av ett skol-/folkbibliotek för unga samt vuxna i ungas närhet. Rörlighet Totalt: 58% (2004: 59%) Centrumbiblioteket: 69 % (2004: 69,5%) Valstabiblioteket: 41 % (2004: 44%) Utnyttjandegrad Totalt: 2,15 (2004:2,01) Centrumbiblioteket: 2,73 (2004: 2,66) Valstabiblioteket: 1,20 (2004: 1,07) Nyförvärv Nyförvärven år 2006 på Centrumbiblioteket var 11,9% av mediebeståndet på öppna hyllor. Nyförvärven på Valstabiblioteket var 5,7% av mediebeståndet på öppna hyllor Gallring Under år 2006 har beståndet på framförallt vuxenavdelningen på C och V gallrats hårt. Gallring vux. Centrumbiblioteket 13,7% ( 16% fack 11% skön). Beståndet är dock 3000 ex större än Gallring vux. Valstabiblioteket 7 %. Beståndet är ca ex mindre än En större gallring gjordes 2004 och Sammanfattning Vår medvetna satsning att vara lyhörd för låntagarnas önskemål har gett resultat. Aktuella trender följs upp. Vi köper aktuell och omtalad litteratur snabbare, på eget initiativ samt på inköpsförslag från låntagare. Det utökade medieanslaget medger fler inköp. Utlåningen av medier på öppna hyllor har ökat med drygt 10% jämfört med 2004 års medieplan. Satsningen på CD-skivor för vuxna och DVD för barn har varit framgångsrik. Att kommunen har anställt 3 bibliotekspedagoger samt att bibliotekens barnavdelningar har arbetat med att göra det lättare för barn att själv hitta böcker som intresserar dem har resulterat i att utlåningen till barn ökat med 20%! 9

11 7. Plan År 2008 kommer ett nytt kommundelsbibliotek att öppna i Sigtuna stad. Mediebeståndet kommer förutom nyinköp att bestå av medier som omplaceras från Sigtunastiftelsens bibliotek, Centrumbiblioteket samt Valstabiblioteket. Sigtunastiftelsens bibliotek kommer även fortsättningsvis att erbjudas de böcker från Statens Kulturråd som inte placeras på kommunbiblioteken. Augusti 2007 började vi hyra ut vuxenfilmer på DVD mot en kostnad på 20:-/ film och 2 dygn. Inköp av nya filmer ska bekostas av intäkterna. Januari 2007 gjordes en Hem och trädgårdshylla med placering vid torget på Centrumbiblioteket. För att göra det lättare för barn att hitta facklitteratur har Centrumbibliotekets barnfackavdelning genreindelats i augusti 2007 Fortsatt satsning på Ljudböcker och pocketböcker som har mycket hög rörlighet och utnyttjandegrad. Fortsatt inköp av CD-skivor för 10 tkr /år. Augusti 2006 tog vi bort 7-dagarslånen. Nya böcker, särskilt skönlitteratur, får en lånetid på 14 dagar de 4 första månaderna. De kan omlånas och reserveras. Fortsatt gallring av magasinsböcker och böcker på öppen hylla på båda biblioteken. Satsning på exponering och marknadsföring både av nyinköpt och befintlig litteratur. Kontinuerlig gallring av tomma katalogposter så att katalogen stämmer överens med det verkliga beståndet. Marknadsföring av databaser och e-böcker i samarbete med Länsbiblioteket under hösten 2007 I övrigt inköp enligt medieplan. 10

12 Medieplan 2006 och 2004, en jämförelse Fr.o.m. datum: T.o.m. datum: Hylla: * Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 och 2004 Öppen hylla (ej ref, mag, tidskrifter, dep.) Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Totalt Centrum - Barnavd öppen hylla ,86 2,76 71,87% 76,07% 12,24% 10,36% ,03% Totalt Centrum - Vuxenavd öppen hylla ,68 2,61 67,10% 65,81% 11,69% 10,18% ,29% Totalt Centrum - Lokalsamling ,43 0,87 20,47% 37,50% 7,35% 6,25% 27 7,09% Totalt Centrumbibliotket ,73 2,66 68,65% 69,51% 11,88% 10,22% 528 1,21% Totalt Valsta - Barnavd öppen hylla ,83 1,641 54,22% 58,77% 6,92% 4,51% 674 5,12% Totalt Valsta - Vuxenavd öppen hylla ,60 0,627 28,82% 32,87% 4,51% 3,45% ,66% Totalt Valsta - Lokalsamling ,13 0,348 7,96% 18,44% 4,42% 2,13% 5 4,42% Totalt Valstabiblioteket ,20 1,071 41,11% 44,16% 5,68% 3,91% 314 1,16% Totalt ,15 2,008 58,13% 59,16% 9,51% 7,64% 842 1,19%

13 Centrumbiblioteket, vuxenavd. Svensk litt. Komparation mellan medieplanerna Signum Bestånd Lån Utnyttjande Rörlighet Nya Gallrade Totalt fack ,21 2,04 1,76 64% Totalt skön ,73 3,88 3,08 78% 77,90% Ljudböcker ,92 6,81 7,18 85% 60,70% Talböcker se kom ,09 6,4 4,44 60% 46,90% A ,56 1,72 2,31 48% 60,60% 6 9 B ,82 2,2 1,6 61,60% 64,60% C ,04 2,39 1,78 69,70% 74,60% D ,4 3,54 3,17 79,30% 86,60% E ,92 3,2 3,63 84% F ,12 2,78 3,53 70,10% G ,27 1,23 1,13 34,80% 40,20% Hc* ,73 3,88 3,08 78% 77,90% I ,13 1,17 0,95 45,60% 46,90% J ,7 0,83 1,11 36,80% 2 2 K ,8 1,61 1,26 65,70% L ,8 2,44 2,3 67,10% 60,70% M ,38 1,23 1,48 55,90% 8 4 N ,46 1,96 1,42 72,20% O se kom ,5 1,65 1,3 52,70% 62,70% P ,96 2,23 1,57 63% Q ,6 2,47 2,58 74,40% 66,80% R ,05 1,97 1,66 63,40% S ,9 0,77 0,59 44,40% 8 5 T ,57 3,86 3,32 72,40% 90% 4 4 U ,56 1,39 1,02 56,92% 62,10% V ,36 2,63 2,47 76,90% 65,90% X ,59 1,15 0,72 59,40% 36,60% Y CD ,4 2,07 2,75 95,90%

14 Centrumbiblioteket Placeringar komparation Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Barnavd ,73 2,17 57,19% 70,44% 8,66% 8,04% 281 4,37% Centrum - Barnavd ABC-bok ,83 100,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Alfabet och siffror ,71 68,60% 15,12% 12 13,95% Centrum - Barnavd Arbetsrum ,03 0,03 2,67% 3,33% 1,33% 0,00% -4-5,33% Centrum - Barnavd Astrid Lindgren ,81 4,37 98,75% 102,82% 3,13% 15,82% -6-3,75% Centrum - Barnavd Barnkass ,39 0,42 12,90% 16,13% 0,00% 6,45% ,42% Centrum - Barnavd Bilderbok ,02 3,67 102,37% 82,25% 15,68% 9,07% 70 3,19% Centrum - Barnavd Bok&band ,00 3,07 47,78% 127,14% 18,89% 4,29% 9 10,00% Centrum - Barnavd Börja läsa ,59 3,82 92,03% 95,00% 11,23% 9,77% 5 0,91% Centrum - Barnavd Café Plus ,48 0,17 38,71% 11,43% 0,00% 28,57% 0 0,00% Centrum - Barnavd CD ,56 4,43 77,97% 92,03% 17,80% 13,77% 37 15,68% Centrum - Barnavd CD-rom ,89 12,68 94,59% 94,74% 54,05% 10,53% 15 40,54% Centrum - Barnavd Diaserier 2 0,00 0,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Djur ,80 0,33 68,89% 21,15% 11,11% 0,00% ,00% Centrum - Barnavd Efter pekboken ,00 0,00% 23,91% 33 23,91% Centrum - Barnavd Familj/Få syskon ,00 0,00% 13,79% 12 13,79% Centrum - Barnavd Fantasy ,54 3,93 98,96% 87,92% 19,10% 13,21% 4 1,39% Centrum - Barnavd Foliant ,21 1,08 12,12% 45,83% 6,06% 8,33% -1-3,03% Centrum - Barnavd För större barn ,84 76,70% 7,77% 30 7,28% Centrum - Barnavd Förr i tiden ,42 0,35 71,93% 24,62% 7,02% 1,54% 4 7,02% Centrum - Barnavd Föräldrahyllan ,78 3,02 67,38% 84,38% 15,88% 21,88% 29 12,45% Centrum - Barnavd Historiskt ,54 0,61 59,17% 32,46% 5,00% 12,28% 3 2,50% Centrum - Barnavd Humor ,88 1,52 96,04% 64,63% 7,92% 7,32% 1 0,99% Centrum - Barnavd Hästar ,55 84,00% 10,00% 0 Centrum - Barnavd Hästar och hästsport ,00 0,00% 5,00% 4 5,00% Centrum - Barnavd Hästböcker ,33 94,70% 14,39% 16 12,12% Centrum - Barnavd Högläsning ,47 28,27% 9,95% 16 8,38% Centrum - Barnavd Info 1 1 0,00 0,00% 100,00% 1 100,00% Centrum - Barnavd Info ref ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Julbok ,92 0,97 62,28% 69,91% 4,24% 2,81% 14 3,13% Centrum - Barnavd Klassiker ,41 2,58 80,92% 80,19% 7,89% 6,60% 9 5,92% Centrum - Barnavd Kompisar ,89 1,97 88,72% 59,30% 15,79% 18,60% 14 10,53% Centrum - Barnavd Kända personer ,85 0,09 40,97% 9,01% 2,78% 4,50% 4 2,78% Centrum - Barnavd Kärlek ,42 3,88 101,61% 86,07% 9,14% 31,15% 14 7,53% Centrum - Barnavd Livet ,74 1,40 89,63% 48,17% 21,58% 20,12% 45 18,67% Centrum - Barnavd Ljudbok ,52 3,00 80,20% 81,33% 28,05% 18,22% 70 23,10% Centrum - Barnavd Lättfack ,93 3,35 82,49% 95,65% 6,10% 8,42% 5 1,33% Centrum - Barnavd Lättläst ,02 3,42 79,18% 108,45% 16,25% 13,49% 79 7,68%

15 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Barnavd Magasin Centrum ,08 0,10 4,99% 5,84% 0,04% 0,14% -38-1,58% Centrum - Barnavd Monster, häxor och troll 23 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Mysterier ,94 1,39 94,83% 60,50% 21,12% 13,45% 36 15,52% Centrum - Barnavd Närmagasin ,54 0,00 18,97% 0,00% 0,96% 0,00% -2-0,64% Centrum - Barnavd Pedagogcentrum ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Pedagoghylla ,35 21,60% 15,20% 19 15,20% Centrum - Barnavd Pekbok ,83 5,76 112,78% 96,67% 17,59% 10,96% 24 4,44% Centrum - Barnavd Prinsessor, riddare och drakar ,00 0,00% 21,43% 6 21,43% Centrum - Barnavd Punktskrift ,29 1,14 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd På rim ,00 4,55 200,00% 104,55% 18,75% 31,82% 1 6,25% Centrum - Barnavd Referens ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% -1-12,50% Centrum - Barnavd Sagopåsen ,47 0,00 41,56% 0,00% 6,58% 7,78% 16 6,58% Centrum - Barnavd Sagor ,15 1,28 48,25% 52,44% 4,82% 5,78% ,16% Centrum - Barnavd Sagor bild ,42 1,97 69,60% 67,98% 7,60% 2,81% 15 6,00% Centrum - Barnavd SF ,70 40,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Sigtuna museum ,00 100,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Sport ,51 1,58 94,53% 53,85% 17,97% 16,67% 18 14,06% Centrum - Barnavd Spänning ,13 13,38 43,48% 312,50% 0,00% 0,00% -1-4,35% Centrum - Barnavd Spänning och spöken ,13 2,19 96,43% 77,32% 15,18% 21,65% 1 0,89% Centrum - Barnavd Spöken ,71 21,58 57,14% 516,67% 0,00% 8,33% 0 0,00% Centrum - Barnavd Talbok ,05 1,53 50,00% 65,89% 24,05% 75,97% 75 23,73% Centrum - Barnavd Teckenspråk ,73 1,76 37,84% 58,82% 10,81% 26,47% 3 8,11% Centrum - Barnavd Tidskriftb ,89 0,58 76,11% 43,38% 0,00% 0,00% ,56% Centrum - Barnavd Tillsammans ,59 450,00% 18,75% 5 15,63% Centrum - Barnavd Unga vuxna ,26 1,92 68,81% 64,85% 14,92% 27,72% 28 9,49% Centrum - Barnavd Vida världen ,94 0,49 68,29% 20,75% 12,20% 3,77% 10 12,20% Centrum - Barnavd Video ,59 9,10 108,13% 100,79% 42,11% 19,84% 64 30,62% Centrum - Barnavd Äppelhylla ,67 66,67% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Äventyr ,36 0,62 73,05% 33,33% 7,09% 13,33% 9 6,38% Totalt Centrum - Barnavd ,50 2,15 63,29% 60,13% 10,58% 8,06% 872 4,20%

16 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Deposition ,50 1,00 196,31% 59,00% 2,76% 0,00% ,03% Centrum - Deposition Bok&band 5 5 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Deposition Julbok ,73 1,25 47,73% 75,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Deposition Lättläst ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1-33,33% Centrum - Deposition Storstil ,00 0,30 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% -2-25,00% Centrum - Deposition Talbok ,17 4,10 3,77% 98,33% 0,00% 0,00% -4-7,55% Totalt Centrum - Deposition ,43 1,15 136,06% 60,85% 1,82% 0,00% ,85% Centrum - Lokalsamling ,43 0,87 20,47% 37,50% 7,35% 6,25% 27 7,09% Centrum - Lokalsamling Referens ,00 0,12 0,00% 4,65% 9,25% 3,10% 13 7,51% Totalt Centrum - Lokalsamling ,30 0,63 14,08% 26,93% 7,94% 5,24% 40 7,22% Centrum - Vuxenavd ,17 2,01 66,77% 60,11% 10,10% 7,99% ,27% Centrum - Vuxenavd Arbetsrum ,00 0,04 0,00% 3,85% 0,00% 11,54% -1-5,00% Centrum - Vuxenavd Barnbibliotekarie 2 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Bibliotekschef ,20 20,00% 60,00% 3 60,00% Centrum - Vuxenavd Bilderbok ,00 4,00 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% ,00% Centrum - Vuxenavd Biografi ,41 1,56 68,33% 46,32% 12,51% 7,29% ,27% Centrum - Vuxenavd Bok&band ,00 2,67 250,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd CD ,38 2,07 95,70% 68,18% 18,35% 15,32% 37 4,30% Centrum - Vuxenavd CD-rom ,00 6,00 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 1 50,00% Centrum - Vuxenavd Easy Readers ,29 1,95 49,02% 69,70% 1,31% 1,21% -4-2,61% Centrum - Vuxenavd Engelska ,34 3,56 82,98% 81,25% 27,66% 75,00% 12 25,53% Centrum - Vuxenavd EU ref ,33 0,00 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 1 33,33% Centrum - Vuxenavd EU-hylla ,10 0,75 4,76% 66,67% 23,81% 25,00% 4 19,05% Centrum - Vuxenavd Fantasy ,85 3,55 85,21% 90,67% 10,06% 7,46% 25 7,40% Centrum - Vuxenavd Hem & Trädgård ,00 0,00% 8,97% 35 8,97% Centrum - Vuxenavd Hälsohörna ,44 2,75 64,42% 72,96% 11,84% 14,16% -35-2,66% Centrum - Vuxenavd Info ,91 3,65 73,33% 59,46% 28,89% 21,62% 10 22,22% Centrum - Vuxenavd Info ref ,21 0,09 7,27% 4,13% 7,27% 9,09% 1 0,91% Centrum - Vuxenavd Julbok ,78 1,07 50,00% 63,33% 5,00% 33,33% 2 5,00% Centrum - Vuxenavd Konsthylla ,00 0,00% 5,24% 34 5,24% Centrum - Vuxenavd Konsument ,75 0,80 75,00% 40,00% 0,00% 0,00% -1-25,00% Centrum - Vuxenavd Ljudbok ,86 6,72 95,39% 93,21% 30,99% 24,82% ,00% Centrum - Vuxenavd Lärcentrum ,29 0,10 5,88% 2,44% 0,00% 39,02% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Lättläst ,35 1,80 57,30% 65,25% 13,51% 9,93% 5 2,70% Centrum - Vuxenavd Magasin Centrum ,09 0,17 5,30% 9,60% 0,12% 0,22% ,79% Centrum - Vuxenavd Magasin Fantasy ,14 3,57% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Magasin SF ,05 0,28 5,26% 15,00% 0,00% 1,25% -1-2,63%

17 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Vuxenavd Magasin spännin ,09 0,57 5,39% 35,10% 0,14% 0,30% ,51% Centrum - Vuxenavd Magasin storsti ,25 0,88 12,50% 50,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Medieavd ,00 0,00% 40,00% 1 20,00% Centrum - Vuxenavd Miljöhylla 1 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Närmagasin ,19 0,04 10,72% 2,44% 0,00% 0,41% ,09% Centrum - Vuxenavd Personal ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,71% Centrum - Vuxenavd Pocketbok ,32 6,57 104,37% 109,95% 18,63% 18,25% 22 3,20% Centrum - Vuxenavd Referens ,05 0,07 2,86% 4,23% 3,72% 3,86% -2-0,29% Centrum - Vuxenavd Samhällsinfo ,26 13,92% 8,61% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd SF ,06 0,58 52,67% 32,54% 5,34% 1,44% 3 2,29% Centrum - Vuxenavd Släktforsk ,46 0,81 16,67% 30,77% 1,28% 1,92% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Snabblån ,06 31,11 705,56% 307,89% 66,67% 73,68% 10 55,56% Centrum - Vuxenavd Sommarpocket ,54 99,21% 92,13% 0 Centrum - Vuxenavd Språkkurs ,98 70,73% 4,88% -28 Centrum - Vuxenavd Spänning ,04 6,05 96,08% 91,21% 12,14% 11,99% -19-1,46% Centrum - Vuxenavd Storboda ,00 0,00% 0,00% -1 Centrum - Vuxenavd Storstil ,67 1,19 36,67% 62,91% 6,25% 1,88% 13 5,42% Centrum - Vuxenavd Sverigehylla ,48 2,60 68,21% 50,74% 9,93% 3,68% -14-9,27% Centrum - Vuxenavd Talbok ,09 6,17 60,05% 131,24% 16,41% 17,93% ,01% Centrum - Vuxenavd Tidskriftb ,94 1,06 43,75% 41,18% 0,00% 0,00% ,50% Centrum - Vuxenavd Tidskriftv ,56 0,54 24,37% 25,52% 0,06% 0,22% ,52% Centrum - Vuxenavd Tillsammans ,11 344,44% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Video ,45 2,41 68,18% 58,82% 9,09% 52,94% 2 9,09% Centrum - Vuxenavd Världen nu ,74 31,32% 19,62% 0 Centrum - Vuxenavd Wodehouse ,05 0,08 3,02% 4,79% 8,05% 20,55% 12 4,03% Totalt Centrum - Vuxenavd ,81 1,77 47,15% 47,31% 7,76% 6,70% ,58% Totalt alla (ej. dep.) ,04 1,89 52,41% 51,50% 8,73% 7,15% ,39%

18 Centrumbiblioteket A Bok och biblioteksväsen Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Förändring A Totalt ,60 48,0% 3 4,8% Aef , ,8% Af ,00 43,8% 1 6,3% Nyinköp 10% Gallring 15% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,30% , % Kommentar Signum A har en mycket låg utnyttjandegrad totalt. Avdelningen riktar sig till stor del till verksamma inom bok och biblioteksbranchen och har därför inte så stort allmänt intresse. Undantag är signum Aef (uppsatshandböcker m m) vilket är det enda undersignumet med stor efterfrågan. Här har utnyttjandegraden trots detta minskat från rekordnoteringen 9, till knappt 3, Många lästipsböcker och dyl finns under signum A*. Dessa är placerade på annat håll i biblioteket, t ex Info, och står ofta som referens. Detta bestånd är ej inräknat i A totalt. Viktigt att komma ihåg är att många av Btj:s lästipsböcker finns som E böcker. Samma gäller även uppsatshandböcker och liknande. Plan Eftersom knappt 50 % av beståndet är aktivt ska detta ses över och ytterligare gallras. Mer fokus behövs på E medierna genom skyltning och marknadsföring, både direkt i hyllan och på hemsidan. Lästipsböckerna ska utnyttjas bättre, dels genom alternativa placeringar i biblioteket, dels genom att erbjuda fler sådana böcker till utlån /lgr

19 Centrumbiblioteket B Allmänt och blandat Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Beståndsförändring B* Totalt ,82 61,6% 2 1,2% B* Vanlig hylla ,74 62,5% 2 1,3% Bf* Alla plac ,56 61,1% 0 0,0% Bl* Alla plac ,22 78,3% 1 1,7% Nyinköp 8% Gallring 9% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,60% , ,60% Kommentar Signum B är en disparat samling böcker som innefattar allt från idéhistoria till horoskop. Tidigare års siffror ska jämföras med B* Vanlig hylla för I signum B totalt ingår alla förekommande placeringar, t ex lokalsamling, samhällshörna m fl. vilka inte räknades med vid tidigare mätningar. Som komplement till signum Bf finns stipendiedatabasen Global Grant. Plan Ca 60% av beståndet är rörligt och bör troligen gallras. Böckerna på avd Bb som bl a består av klipp och samlingsböcker måste tydligare exponeras för att bli synliga. Beståndet på Bf* (Stipendiehandböcker) måste hållas aktuellt och gallras mer. Böckerna på placering Info bör i möjligaste mån placeras ut på vanlig hylla. Databasen Global Grant ska marknadsföras för bättre utnyttjande. Ev kommer den att bli tillgänglig för Remote Access på hemsidan. Märsta /lgr

20 Centrumbiblioteket C Religion Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Beståndsförändring C* Totalt alla pl ,04 69,7% 3 1,1% C* Vanlig hylla ,05 69,5% 0 0,0% Cm ,45 79,5% 1 2,3% Cmd* ,55 76,2% 2 4,8% Cme* ,17 77,8% 5 27,8% Nyinköp 9% Gallring 8% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,60% , ,70% Kommentar Utnyttjandegrad och utlån har minskat en aning sedan förra mätningen. Som tidigare är det de främmande religionerna som har den högsta utnyttjandegraden. Ett 15 tal E bokstitlar finns att tillgå, bl a några som tidigare fjärrlånats. Plan Stort intresse finns för andra religioner, främst islam vilken även fortsättningsvis bör synas i medieanskaffningen. Alla E böcker finns inte i OPAC vilket är nödvändigt för största möjlig utnyttjande. Märsta /lgr

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 3 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2010 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 6 Gåvor... 6 Litteraturstöden...

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken

Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap Yttre Biblioteken Bibliotekskunskap för årskurs 5 4 lektioner i ½ klass 1. KLASSIFIKATIONSSYSTEMET Böckerna är ordnade ämnesvis i olika huvudavdelningar, med en stor bokstav, en signatur,

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM Facklitteratur A 866 660 164 29 0,8 18.9 306 A 593 550 143 28 0,8 50 346 BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN: Utnyttjandegraden är fortfarande låg trots omfattande gallringar.

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Linda Anette Rydgren Eliasson, Rönnberg, bibliotekschef, bibliotekarie Biblioteken och i samordnare Mölndal Biblioteken Telefon:

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Bestånd: 9 224 (öppen hylla) Utlån 2003: 17 304 Utnyttjandegrad: 1,9 Andel utlån*: 13 % Andel 0-5 år**: 16 % Andel 6-10 år**: 21 % Andel

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014

Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 Statistik för biblioteken i Vimmerby 2014 2015-03-10 / Jakob Nylin Nilsson Utlån Den sammanlagda utlåningen under 2014 uppgick till 103 004 antal lån. Tabell 1. Antal lån 2014 per biblioteksenhet Antal

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun

Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun Medieplan för biblioteken i Vaggeryds kommun Medieplanen är ett komplement till biblioteksplanen och beskriver hur vi ska jobba med medier. I medieplanen har vi tagit i hänsyn till kommunens demografiska

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Inköpspolicy. för. Mariestads Stadsbibliotek

Inköpspolicy. för. Mariestads Stadsbibliotek Inköpspolicy för Mariestads Stadsbibliotek Maj 2006 Inköpspolicy för Mariestads Stadsbibliotek Inköpspolicyn för Mariestads Stadsbibliotek är ett vägledande dokument vid inköp av media på huvudbibliotek

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13

Verksamhetsberättelse för. Ullvigymnasiets bibliotek. Läsåret 2012/13 Verksamhetsberättelse för Ullvigymnasiets bibliotek Läsåret 2012/13 Under läsåret 2012/13 har det varit en stor ruljangs på personal på biblioteket. Under höstterminen 2012 arbetade en bibliotekarie på

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier)

I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) I Nationalbibliografin redovisad utgivning (monografier) Antalet i Nationalbibliografin registrerade monografiska publikationer År Böcker (över 48 s.) Broschyrer (under 49 s.) böcker och broschyrer Doktorsavh.

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster

Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster Sammanfattning av kommunbibliotekens önskemål och åsikter i frågan om E-tjänster E-tjänstgruppen: Eva Lund, Dagny Nordmark, Thomas Drugg När det gäller frågan om omfördelning av de regionala medlen verkar

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

för samt för filialerna:

för samt för filialerna: för samt för filialerna: December 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 11 1. INLEDNING 14 1.1 Avgränsningar 14 1.2 Varför medieplanera? 14 1.3 Faktorer som styr och gör att medieplanering bör ske

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek.

Samtliga definitionerioner och information om undersökningen återfinns på www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Sjukhusbibliotek. Välkommen till 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Tack för att du loggat in i frågeformuläret som rör 2009 års sjukhusbiblioteksstatistik!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm

Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm Studiebesök på Internationella biblioteket i Stockholm En dag i november 2015 lämnade delar ur personalen på Gagnefs kommunbibliotek Dalarna för att åka till huvudstaden och besöka Internationella biblioteket

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 259 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Måldokument för biblioteksverksamheten 1 2.1 Bibliotekslagen 1 2.2 Skollagen 2 2.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005 Medieplan Värnamo Bibliotek 2005 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Huvudbibliotekets medieplan 6 Avdelning A Bok- och biblioteksväsen 7 B Allmänt och blandat 8 C Religion 9 D

Läs mer

Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek

Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek 2015-2018 NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek 2015-2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer