Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun"

Transkript

1 Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Gunnel Wikström Johansson

2 Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca invånare varav 28 % har utländsk bakgrund. Kommunen har tre tätorter, Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Arlanda flygplats ligger i kommunen. Inoch utpendlingen är hög. Biblioteksverksamheten Centrumbiblioteket i Märsta är kommunens huvudbibliotek. Valstabiblioteket är filialbibliotek i kommundelen Valsta samt skolbibliotek för Valstaskolan. Dessa två bibliotek är de kommunala folkbiblioteken i kommunen. I Sigtuna stad bedrivs upphandlad folkbiblioteksverksamhet av Sigtunastiftelsen. I Rosersberg driver Svenska Kyrkan ett mindre bibliotek som erhåller viss ersättning från kommunen för medieinköp. Dessa biblioteks mediebestånd behandlas inte i medieplanen. Varför medieplan? Målet med vår medieplan är att få en stabilare grund att stå på då vi köper in, gallrar och magasinerar våra media. Den är ett arbetsinstrument i arbetet att tillhandahålla ett mediebestånd som svarar emot kundernas behov. Denna medieplan avser mediebestånd och utlån för år 2006 ( ). Jämförelser har gjorts med resultat från tidigare medieplaner, Medieplan 2003 ( ) och Medieplan 2004 ( ). Siffrorna för bestånd, utlån, förvärv och gallring avser medier på öppen hylla. Magasinet och tidningar och tidskrifter är inte medräknade. Vi avser att göra en medieplan vartannat år för att kontinuerligt kunna mäta effekterna av vidtagna åtgärder. 1

3 1. Förhållandet mellan huvudbibliotek och kommundelsbibliotek Det är viktigt att huvudbibliotek och filialer samspelar på ett sätt som gör att resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Huvudbiblioteket har ansvaret för bredden medan filialer bör vara smalare/nischade utifrån förutsättningarna på orten. Huvudbibliotek och filialers mediebestånd ska ses som en enhet där man kompletterar varandra. Helhetsperspektivet ska gälla vid såväl inköp som gallring och magasinering. Vid fördelning av medieanslagets fördelning beaktas antal utlån antal aktiva låntagare utveckling av verksamheten behovet av ett starkt huvudbibliotek som resurs för hela biblioteksverksamheten 2. Arbetet med befintligt mediebestånd Ämnesbevakning Det finns en medieansvarig bibliotekarie för hela biblioteksverksamheten. I det dagliga arbetet ansvarar varje bibliotekarie för de ämnesområden som man valt och blivit tilldelad. (bilaga 1) Mediabeståndet Det är av stor vikt att mediebeståndet är aktuellt. Detta är särskilt viktigt då det gäller ämnen som medicin, juridik, naturvetenskap, teknik och geografi där innehållet snabbt blir inaktuellt. Åldern på böcker och andra media bestämmer i hög grad deras utnyttjande. (bil. 3) Litteratur tycks få allt kortare bäst före datum. Alla vill ha det som just för dagen är aktuellt och diskuteras i media. Målet är att 10% nyinköp görs varje år samt att 10% av beståndet gallras. 2.1 Gallring och magasinering av media Att gallra är lika viktigt som att köpa in nya medier. Utrymmet är begränsat och ett alltför gammalt bestånd döljer de mer attraktiva böckerna och utrymmet för exponering minskar. Beslut måste tas om magasinering eller gallring. När gallrar vi? Inaktuell litteratur gallras. Medicinsk litteratur samt resehandböcker bör inte vara äldre än 10 år. 2

4 Om en bok på öppen hylla inte varit utlånad de senaste två åren kollar vi om boken fortfarande finns. Om den är förkommen tas beslut om eventuellt nyinköp annars tas beslut om eventuell gallring, magasinering eller exponering på nytt sätt. När mediet är i dåligt skick. Utrangerade böcker säljs om det inte bedöms som olämpligt. När magasinerar vi? Även magasinsutrymmet är begränsat och magasinering får inte bli ett alternativ till gallring. I magasinet ska finnas: Äldre litteratur som förväntas bli fortsatt, men mindre, efterfrågat Dubletter Årsböcker och äldre årgångar av tidskrifter som sparas. Även materialet i magasinet ska gallras regelbundet. Listor över utlåning tas ut. 3. Inköp och andra nyförvärv Mediaurvalsprinciper Mål: att skapa bredd i mediaurvalet (populär smal litteratur ) Allmänhetens behov ska vara vägledande vid inköp Biblioteket ska vara lyhört för låntagarnas önskemål Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv Biblioteket ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska och religiösa frågor Biblioteket skall ta avstånd från litteratur som innehåller pornografi, rasism, våld fördomar och förvrängning av fakta Biblioteket ska värna om klassikerna Alternativa medier (CD, DVD; MC, VHS) ska inköpas på samma villkor som böcker Dessa urvalsprinciper gäller även gåvor från enskilda personer och företag 3.1 Inköp Inköpsrutiner Beslut om inköp av media togs tidigare framförallt vid bokmöten, som hölls ca varannan vecka i samband med utgivningen av BTJ:s recensionshäften. I oktober 2006 avskaffade vi dessa möten. Mediemöten är schemalagda en gång per månad. Vid dessa diskuteras övergripande mediefrågor. BTJ-häftena används fortfarande som ett grundläggande stöd i inköpsarbetet. Ämnesansvarig lämnar inköpsförslag. Andra kanaler för information om bokutgivningen är tidningar och tidskrifter, radio och TV, information från förlag och bokhandlare. Inköpsförslagen från låntagarna ökar både på biblioteken och via hemsidan. Har ett exemplar mer än 2 reservationer köps ytterligare exemplar in. 3

5 Inköpsställen MediaDirekt Adlibris Bokus Akademibokhandeln Lokala bokhandelare English Bookshop InterBook Ginza (CD) m.fl. Faktorer vid val av leverantör priset snabbhet möjlighet till uppföljning och bevakning, leverans av bibliografisk post biblioteksutrustning Beslut och inköp görs av medieansvarig för respektive enhet. Medieanslag Medieanslaget storlek är givetvis av avgörande betydelse för bibliotekets möjlighet att tillhandahålla ett attraktivt utbud av media. Från att ha haft det lägsta medieanslaget/invånare i landet har medieanslaget för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun höjts under ett antal år. (se tabeller nedan) Ett oförändrat medieanslag från ett år till ett annat innebär i realiteten en sänkning p.g.a.den årliga kostnadsutvecklingen. Medieanslag Centrum ochvalstabibl. Sigtunastiftelsen Rosersberg Totalt Mediekostnad /invånare Sigtuna kommun Länet Riket Medieanslag 2006 År 2006 fick biblioteket ett tillfälligt utökat medieanslag på kr. Medieanslaget på kr fördelades: 4

6 Databaser Centrumbiblioteket Vuxenmedia tkr= Tidningar, tidskrifter (vux) Barnmedia tkr= Invandrarspråk tkr= Talböcker Valstabiblioteket Vuxenmedia Tidningar, tidskrifter Barnmedia tkr= Rosersberg Totalt tkr= Enligt Kultur-och Fritidsnämndens mål är barn- och ungdomsverksamheten prioriterad. 43% av bokanslaget på Centrum- och Valstabiblioteken har reserverats till inköp av barn- och ungdomsböcker. Under år 2006 har Sigtuna Kommun även ansökt och fått del av det stöd för inköp av barnoch ungdomslitteratur som Statens Kulturråd sedan ett antal år erbjuder. Bidraget på 100 tkr har fördelats på kommunbiblioteken, Sigtunastiftelsens bibliotek och gymnasiebiblioteket. En förutsättning för att erhålla bidraget är att kommunen inte minskar bibliotekets och skolornas anslag till media. 3.2 Andra nyförvärv Statens Kulturråd Huvudbiblioteket i varje kommun får sändningar från Statens Kulturråd med litteraturstödda böcker fyra gånger per år (717 titlar år 2006). Större delen av dessa placeras på huvudbiblioteket pga att de ofta är av smalare karaktär. En stor del av lyriken har emellertid placerats på Sigtunastiftelsens bibliotek. Gåvor från låntagare Vi får ofta bokgåvor från låntagare. Dessa bedöms efter samma kriterier som nyförvärv och placeras på lämpligt bibliotek, magasineras eller säljs. 3.3 Fjärrlån Fjärrlån är till för att komplettera det egna beståndet med material som sällan efterfrågas eller som inte längre går att köpa. Varje fjärrlåneansökan ska betraktas som ett inköpsförslag. 5

7 4. Andra media än tryckta Databaser och internet Tryckta böcker är basen i bibliotekets bestånd. Biblioteken använder sig dock allt mer av andra medier då det gäller att söka information. Databaser och Internet har fördelar då det gäller tillgänglighet och aktualitet. Ljudböcker Ljudböcker köps numera endast på CD. Beståndet av kassettböcker används allt mindre, är slitet och gallras fortlöpande. Efterfrågan på CD-böcker är mycket stor. Minskningen av utlån av tryckt skönlitteratur kan säkert till viss del förklaras med att många låntagare numera lyssnar på inlästa böcker istället. CD-boksbeståndet har tredubblats sedan 2003 liksom utlåningen. Talböcker Analoga kassetter har ersatts av digitala CD-skivor, DAISY-talböcker. Eftersom en kassettalbok oftast bestod av flera emballage, som genererade ett lån vardera, går det inte att jämföra statistiken med tidigare år. Musik Lånen av CD-skivor har mer än tredubblats sedan Beståndet har ökat med 70 % och i princip utnyttjas hela beståndet. Musiken har fått en bättre placering i biblioteket och antalet skivor som låntagare får låna är inte som tidigare begränsat De närmaste årens trend- och teknikutveckling kommer att bevakas av biblioteket, inte minst v.g. utvecklingen av e-medier. Biblioteket prenumererar fn på e-musik (klassiskt) och Naxos Music Library (klassiskt, jazz, världsmusik), men avvaktar med de databaser inom populärmusik (t ex Musikwebb) då dessa i dagsläget inte bedöms attraktiva nog för att motivera en prenumeration. Video och DVD för barn och ungdom Barn- och ungdomsfilmer som bygger på filmatiserade böcker finns till utlån. 2 filmer/låntagare får lånas 2 dygn. Vid årsskiftet 2006 togs avgiften på 20 kr/film bort. Beståndet har ökat med 65% sedan 2004 och utlåningen har gått upp 239%. E-media Utlåningen av e-böcker och e-musik startade i februari Via bibliotekets hemsida kan man låna e-böcker från E-boken resp. E-lib. Utlåningen är dock fortfarande låg (630 utlån 2006). Via E-musik och Naxos kan man låna musik. (2307 lån år 2006) 6

8 5. Terminologi Aktiva Antal exemplar som varit utlånade under mätperioden Nyförvärv Antal nyförvärv under perioden, inköp eller gåvor Gallring Antal utrangeringar under mätperioden Utnyttjandegrad Utlån/bestånd. Anger hur många gånger ett exemplar i genomsnitt varit utlånat under mätperioden. En låg utnyttjandegrad kan indikera att åtgärder som gallring, magasinering eller exponering bör vidtas. En alltför hög utnyttjandegrad, över 4, kan indikera att fler exemplar behövs. Rörlighet Aktiva exemplar/bestånd. Anger hur stor del av beståndet som varit utlånad under mätperioden. Ett högt procenttal anger att en stor del av beståndet används = fler titlar kan behövas köpas. Ett lågt procenttal anger att endast en liten del av beståndet har varit utlånat = exemplar kan behöva gallras, magasineras eller exponeras. Skillnad Nyförvärv-gallring = ökat eller minskat antal exemplar. Nyförvärven sker jämt över åren, antalet är beroende av medieanslaget storlek och antalet gåvor. Året emellan medieplanerna är åtgärdsår vilket ofta innebär att gallringen är större då. Denna siffra kan alltså ge en felaktig uppfattning om förhållandet nyförvärv-gallring och kommer inte att användas vid nästa medieplan. Beståndsförändring Procentuell ökning eller minskning av beståndet på avdelningen under mätperioden. För kommentarer se ovan under Skillnad. Omsättningshastighet Målet är att 10% av beståndet gallas och ersätts med 10% nyförvärv per år. Eftersom gallringen inte har skett i samma omfattning varje år måste jämförelse göras mellan flera år. Öppna hyllor Medier på öppna hyllor: Alla medier förutom tidningar och tidskrifter, referenslitteratur, depositioner och magasinerade media. 7

9 6. Medieplan 2006 och 2004, en jämförelse År 2004 gjordes omfattande ommöbleringar på båda biblioteken. På Centrumbiblioteket skedde omflyttningen i samband med att expeditionen med utlån och återlämning av böcker flyttade upp då Post- och caféverksamhet startade på nedre plan i maj. I stort sätt alla böcker fick en ny placering i biblioteket. Folianter insorterades på vanliga hyllor vilket möjliggjordes genom en kraftig gallring av det totala bokbeståndet så att hyllavstånden kunde ökas. På Valstabiblioteket placerades all facklitteratur och utländsk litteratur för barn och ungdom på en renodlad barn- och ungdomsavdelning. Alla siffror avser medier på öppna hyllor, tidningar och tidskrifter, referenslitteratur, depositioner samt magasinerade böcker medräknas ej. Mediebeståndet Det totala mediebeståndet på öppna hyllor på Centrum och Valstabiblioteket är (2004: ) 62% finns på Centrumbiblioteket, 38 % finns på Valstabiblioteket. Utlåning Utlåningen av medier på öppna hyllor var (2004: ), en ökning med 10,2%. Centrumbiblioteket står för 79% av utlåningen och Valstabiblioteket står för 21%. Centrumbibliotekets vuxenavdelning ökade med 4,6% Centrumbibliotekets barnavdelning ökade med 20,5 % och står för 43% av Centrumbibliotekets utlåning. Valstabibliotekets vuxenavdelning minskade med 1,6% Valstabibliotekets barnavdelning ökade med 19,8 % och står för 75% av Valstabibliotekets utlåning. Barnlitteraturens totala utlåning har ökat med 20% på båda biblioteken. Det är framförallt lånen till barnen i mellanåldern som ökat. En viktig faktor är att skolan i oktober år 2005 anställde 3 bibliotekspedagoger som framförallt arbetar mot denna åldersgrupp. En annan viktig faktor kan vara att hela Hcg har genreindelats så att barnen själv lättare hittar de böcker som intresserar dem. På Centrumbiblioteket har utlåningen av facklitteratur för barn minskat med nästan en tredjedel, vilket möjligen kan bero på att lärarna kommer till biblioteket i mindre utsträckning sedan bibliotekspedagogerna anställdes. Vissa friskolor som tidigare saknade kurslitteratur lånar mindre, förhoppningsvis beroende på att de nu har eget material. På Centrumbibliotekets vuxenavdelning har utlånen av facklitteratur ökat med drygt 2000 lån. Skönlitteraturen i tryckt form har minskat med knappt 3000 lån. Utlåningen av svenska CDböcker har emellertid ökat med drygt lån (mer än 300%) vilket visar att intresset för skönlitteratur inte minskat utan att många föredrar att lyssna i stället för att läsa. Utlåningen av pocketböcker har ökat med 57%. CD-utlåningen har ökat med 2600 lån, drygt 300%. Detta kan förklaras med bättre exponering i biblioteket samt kompetent inköpare. På Valstabiblioteket har utlåningen av vuxen skönlitteraturen minskat med drygt 400 lån, 14 %. 8

10 Vad beträffar vuxen facklitteraturen finns inga jämförbara siffror för år 2004 och år 2006 eftersom alla barnfaktaböcker flyttats från vuxenavdelningen till barnavdelningen. Lånen på invandrarspråk har ökat med 25%. Störst är ökningen på arabiska och ryska. Utlåningen av böcker på invandrarspråk utgör 5 % av den totala utlåningen. Av den totala utlåningen står Centrumbiblioteket för 79% ( 2004: 78%), medan Valstabiblioteket står för 21 %. Här bör man dock beakta skillnaden i öppethållande och medieanslag. Centrumbiblioteket har sannolikt övertagit en del vuxenlåntagare från Valstabiblioteket i takt med att Centrumbibliotekets status som huvudbibliotek ytterligare befästs. Valstabiblioteket har alltmer fått karaktären av ett skol-/folkbibliotek för unga samt vuxna i ungas närhet. Rörlighet Totalt: 58% (2004: 59%) Centrumbiblioteket: 69 % (2004: 69,5%) Valstabiblioteket: 41 % (2004: 44%) Utnyttjandegrad Totalt: 2,15 (2004:2,01) Centrumbiblioteket: 2,73 (2004: 2,66) Valstabiblioteket: 1,20 (2004: 1,07) Nyförvärv Nyförvärven år 2006 på Centrumbiblioteket var 11,9% av mediebeståndet på öppna hyllor. Nyförvärven på Valstabiblioteket var 5,7% av mediebeståndet på öppna hyllor Gallring Under år 2006 har beståndet på framförallt vuxenavdelningen på C och V gallrats hårt. Gallring vux. Centrumbiblioteket 13,7% ( 16% fack 11% skön). Beståndet är dock 3000 ex större än Gallring vux. Valstabiblioteket 7 %. Beståndet är ca ex mindre än En större gallring gjordes 2004 och Sammanfattning Vår medvetna satsning att vara lyhörd för låntagarnas önskemål har gett resultat. Aktuella trender följs upp. Vi köper aktuell och omtalad litteratur snabbare, på eget initiativ samt på inköpsförslag från låntagare. Det utökade medieanslaget medger fler inköp. Utlåningen av medier på öppna hyllor har ökat med drygt 10% jämfört med 2004 års medieplan. Satsningen på CD-skivor för vuxna och DVD för barn har varit framgångsrik. Att kommunen har anställt 3 bibliotekspedagoger samt att bibliotekens barnavdelningar har arbetat med att göra det lättare för barn att själv hitta böcker som intresserar dem har resulterat i att utlåningen till barn ökat med 20%! 9

11 7. Plan År 2008 kommer ett nytt kommundelsbibliotek att öppna i Sigtuna stad. Mediebeståndet kommer förutom nyinköp att bestå av medier som omplaceras från Sigtunastiftelsens bibliotek, Centrumbiblioteket samt Valstabiblioteket. Sigtunastiftelsens bibliotek kommer även fortsättningsvis att erbjudas de böcker från Statens Kulturråd som inte placeras på kommunbiblioteken. Augusti 2007 började vi hyra ut vuxenfilmer på DVD mot en kostnad på 20:-/ film och 2 dygn. Inköp av nya filmer ska bekostas av intäkterna. Januari 2007 gjordes en Hem och trädgårdshylla med placering vid torget på Centrumbiblioteket. För att göra det lättare för barn att hitta facklitteratur har Centrumbibliotekets barnfackavdelning genreindelats i augusti 2007 Fortsatt satsning på Ljudböcker och pocketböcker som har mycket hög rörlighet och utnyttjandegrad. Fortsatt inköp av CD-skivor för 10 tkr /år. Augusti 2006 tog vi bort 7-dagarslånen. Nya böcker, särskilt skönlitteratur, får en lånetid på 14 dagar de 4 första månaderna. De kan omlånas och reserveras. Fortsatt gallring av magasinsböcker och böcker på öppen hylla på båda biblioteken. Satsning på exponering och marknadsföring både av nyinköpt och befintlig litteratur. Kontinuerlig gallring av tomma katalogposter så att katalogen stämmer överens med det verkliga beståndet. Marknadsföring av databaser och e-böcker i samarbete med Länsbiblioteket under hösten 2007 I övrigt inköp enligt medieplan. 10

12 Medieplan 2006 och 2004, en jämförelse Fr.o.m. datum: T.o.m. datum: Hylla: * Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 och 2004 Öppen hylla (ej ref, mag, tidskrifter, dep.) Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Totalt Centrum - Barnavd öppen hylla ,86 2,76 71,87% 76,07% 12,24% 10,36% ,03% Totalt Centrum - Vuxenavd öppen hylla ,68 2,61 67,10% 65,81% 11,69% 10,18% ,29% Totalt Centrum - Lokalsamling ,43 0,87 20,47% 37,50% 7,35% 6,25% 27 7,09% Totalt Centrumbibliotket ,73 2,66 68,65% 69,51% 11,88% 10,22% 528 1,21% Totalt Valsta - Barnavd öppen hylla ,83 1,641 54,22% 58,77% 6,92% 4,51% 674 5,12% Totalt Valsta - Vuxenavd öppen hylla ,60 0,627 28,82% 32,87% 4,51% 3,45% ,66% Totalt Valsta - Lokalsamling ,13 0,348 7,96% 18,44% 4,42% 2,13% 5 4,42% Totalt Valstabiblioteket ,20 1,071 41,11% 44,16% 5,68% 3,91% 314 1,16% Totalt ,15 2,008 58,13% 59,16% 9,51% 7,64% 842 1,19%

13 Centrumbiblioteket, vuxenavd. Svensk litt. Komparation mellan medieplanerna Signum Bestånd Lån Utnyttjande Rörlighet Nya Gallrade Totalt fack ,21 2,04 1,76 64% Totalt skön ,73 3,88 3,08 78% 77,90% Ljudböcker ,92 6,81 7,18 85% 60,70% Talböcker se kom ,09 6,4 4,44 60% 46,90% A ,56 1,72 2,31 48% 60,60% 6 9 B ,82 2,2 1,6 61,60% 64,60% C ,04 2,39 1,78 69,70% 74,60% D ,4 3,54 3,17 79,30% 86,60% E ,92 3,2 3,63 84% F ,12 2,78 3,53 70,10% G ,27 1,23 1,13 34,80% 40,20% Hc* ,73 3,88 3,08 78% 77,90% I ,13 1,17 0,95 45,60% 46,90% J ,7 0,83 1,11 36,80% 2 2 K ,8 1,61 1,26 65,70% L ,8 2,44 2,3 67,10% 60,70% M ,38 1,23 1,48 55,90% 8 4 N ,46 1,96 1,42 72,20% O se kom ,5 1,65 1,3 52,70% 62,70% P ,96 2,23 1,57 63% Q ,6 2,47 2,58 74,40% 66,80% R ,05 1,97 1,66 63,40% S ,9 0,77 0,59 44,40% 8 5 T ,57 3,86 3,32 72,40% 90% 4 4 U ,56 1,39 1,02 56,92% 62,10% V ,36 2,63 2,47 76,90% 65,90% X ,59 1,15 0,72 59,40% 36,60% Y CD ,4 2,07 2,75 95,90%

14 Centrumbiblioteket Placeringar komparation Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Barnavd ,73 2,17 57,19% 70,44% 8,66% 8,04% 281 4,37% Centrum - Barnavd ABC-bok ,83 100,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Alfabet och siffror ,71 68,60% 15,12% 12 13,95% Centrum - Barnavd Arbetsrum ,03 0,03 2,67% 3,33% 1,33% 0,00% -4-5,33% Centrum - Barnavd Astrid Lindgren ,81 4,37 98,75% 102,82% 3,13% 15,82% -6-3,75% Centrum - Barnavd Barnkass ,39 0,42 12,90% 16,13% 0,00% 6,45% ,42% Centrum - Barnavd Bilderbok ,02 3,67 102,37% 82,25% 15,68% 9,07% 70 3,19% Centrum - Barnavd Bok&band ,00 3,07 47,78% 127,14% 18,89% 4,29% 9 10,00% Centrum - Barnavd Börja läsa ,59 3,82 92,03% 95,00% 11,23% 9,77% 5 0,91% Centrum - Barnavd Café Plus ,48 0,17 38,71% 11,43% 0,00% 28,57% 0 0,00% Centrum - Barnavd CD ,56 4,43 77,97% 92,03% 17,80% 13,77% 37 15,68% Centrum - Barnavd CD-rom ,89 12,68 94,59% 94,74% 54,05% 10,53% 15 40,54% Centrum - Barnavd Diaserier 2 0,00 0,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Djur ,80 0,33 68,89% 21,15% 11,11% 0,00% ,00% Centrum - Barnavd Efter pekboken ,00 0,00% 23,91% 33 23,91% Centrum - Barnavd Familj/Få syskon ,00 0,00% 13,79% 12 13,79% Centrum - Barnavd Fantasy ,54 3,93 98,96% 87,92% 19,10% 13,21% 4 1,39% Centrum - Barnavd Foliant ,21 1,08 12,12% 45,83% 6,06% 8,33% -1-3,03% Centrum - Barnavd För större barn ,84 76,70% 7,77% 30 7,28% Centrum - Barnavd Förr i tiden ,42 0,35 71,93% 24,62% 7,02% 1,54% 4 7,02% Centrum - Barnavd Föräldrahyllan ,78 3,02 67,38% 84,38% 15,88% 21,88% 29 12,45% Centrum - Barnavd Historiskt ,54 0,61 59,17% 32,46% 5,00% 12,28% 3 2,50% Centrum - Barnavd Humor ,88 1,52 96,04% 64,63% 7,92% 7,32% 1 0,99% Centrum - Barnavd Hästar ,55 84,00% 10,00% 0 Centrum - Barnavd Hästar och hästsport ,00 0,00% 5,00% 4 5,00% Centrum - Barnavd Hästböcker ,33 94,70% 14,39% 16 12,12% Centrum - Barnavd Högläsning ,47 28,27% 9,95% 16 8,38% Centrum - Barnavd Info 1 1 0,00 0,00% 100,00% 1 100,00% Centrum - Barnavd Info ref ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Julbok ,92 0,97 62,28% 69,91% 4,24% 2,81% 14 3,13% Centrum - Barnavd Klassiker ,41 2,58 80,92% 80,19% 7,89% 6,60% 9 5,92% Centrum - Barnavd Kompisar ,89 1,97 88,72% 59,30% 15,79% 18,60% 14 10,53% Centrum - Barnavd Kända personer ,85 0,09 40,97% 9,01% 2,78% 4,50% 4 2,78% Centrum - Barnavd Kärlek ,42 3,88 101,61% 86,07% 9,14% 31,15% 14 7,53% Centrum - Barnavd Livet ,74 1,40 89,63% 48,17% 21,58% 20,12% 45 18,67% Centrum - Barnavd Ljudbok ,52 3,00 80,20% 81,33% 28,05% 18,22% 70 23,10% Centrum - Barnavd Lättfack ,93 3,35 82,49% 95,65% 6,10% 8,42% 5 1,33% Centrum - Barnavd Lättläst ,02 3,42 79,18% 108,45% 16,25% 13,49% 79 7,68%

15 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Barnavd Magasin Centrum ,08 0,10 4,99% 5,84% 0,04% 0,14% -38-1,58% Centrum - Barnavd Monster, häxor och troll 23 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Mysterier ,94 1,39 94,83% 60,50% 21,12% 13,45% 36 15,52% Centrum - Barnavd Närmagasin ,54 0,00 18,97% 0,00% 0,96% 0,00% -2-0,64% Centrum - Barnavd Pedagogcentrum ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Pedagoghylla ,35 21,60% 15,20% 19 15,20% Centrum - Barnavd Pekbok ,83 5,76 112,78% 96,67% 17,59% 10,96% 24 4,44% Centrum - Barnavd Prinsessor, riddare och drakar ,00 0,00% 21,43% 6 21,43% Centrum - Barnavd Punktskrift ,29 1,14 28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd På rim ,00 4,55 200,00% 104,55% 18,75% 31,82% 1 6,25% Centrum - Barnavd Referens ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% -1-12,50% Centrum - Barnavd Sagopåsen ,47 0,00 41,56% 0,00% 6,58% 7,78% 16 6,58% Centrum - Barnavd Sagor ,15 1,28 48,25% 52,44% 4,82% 5,78% ,16% Centrum - Barnavd Sagor bild ,42 1,97 69,60% 67,98% 7,60% 2,81% 15 6,00% Centrum - Barnavd SF ,70 40,00% 0,00% 0 Centrum - Barnavd Sigtuna museum ,00 100,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Sport ,51 1,58 94,53% 53,85% 17,97% 16,67% 18 14,06% Centrum - Barnavd Spänning ,13 13,38 43,48% 312,50% 0,00% 0,00% -1-4,35% Centrum - Barnavd Spänning och spöken ,13 2,19 96,43% 77,32% 15,18% 21,65% 1 0,89% Centrum - Barnavd Spöken ,71 21,58 57,14% 516,67% 0,00% 8,33% 0 0,00% Centrum - Barnavd Talbok ,05 1,53 50,00% 65,89% 24,05% 75,97% 75 23,73% Centrum - Barnavd Teckenspråk ,73 1,76 37,84% 58,82% 10,81% 26,47% 3 8,11% Centrum - Barnavd Tidskriftb ,89 0,58 76,11% 43,38% 0,00% 0,00% ,56% Centrum - Barnavd Tillsammans ,59 450,00% 18,75% 5 15,63% Centrum - Barnavd Unga vuxna ,26 1,92 68,81% 64,85% 14,92% 27,72% 28 9,49% Centrum - Barnavd Vida världen ,94 0,49 68,29% 20,75% 12,20% 3,77% 10 12,20% Centrum - Barnavd Video ,59 9,10 108,13% 100,79% 42,11% 19,84% 64 30,62% Centrum - Barnavd Äppelhylla ,67 66,67% 0,00% 0 0,00% Centrum - Barnavd Äventyr ,36 0,62 73,05% 33,33% 7,09% 13,33% 9 6,38% Totalt Centrum - Barnavd ,50 2,15 63,29% 60,13% 10,58% 8,06% 872 4,20%

16 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Deposition ,50 1,00 196,31% 59,00% 2,76% 0,00% ,03% Centrum - Deposition Bok&band 5 5 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Deposition Julbok ,73 1,25 47,73% 75,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Deposition Lättläst ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1-33,33% Centrum - Deposition Storstil ,00 0,30 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% -2-25,00% Centrum - Deposition Talbok ,17 4,10 3,77% 98,33% 0,00% 0,00% -4-7,55% Totalt Centrum - Deposition ,43 1,15 136,06% 60,85% 1,82% 0,00% ,85% Centrum - Lokalsamling ,43 0,87 20,47% 37,50% 7,35% 6,25% 27 7,09% Centrum - Lokalsamling Referens ,00 0,12 0,00% 4,65% 9,25% 3,10% 13 7,51% Totalt Centrum - Lokalsamling ,30 0,63 14,08% 26,93% 7,94% 5,24% 40 7,22% Centrum - Vuxenavd ,17 2,01 66,77% 60,11% 10,10% 7,99% ,27% Centrum - Vuxenavd Arbetsrum ,00 0,04 0,00% 3,85% 0,00% 11,54% -1-5,00% Centrum - Vuxenavd Barnbibliotekarie 2 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Bibliotekschef ,20 20,00% 60,00% 3 60,00% Centrum - Vuxenavd Bilderbok ,00 4,00 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% ,00% Centrum - Vuxenavd Biografi ,41 1,56 68,33% 46,32% 12,51% 7,29% ,27% Centrum - Vuxenavd Bok&band ,00 2,67 250,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd CD ,38 2,07 95,70% 68,18% 18,35% 15,32% 37 4,30% Centrum - Vuxenavd CD-rom ,00 6,00 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 1 50,00% Centrum - Vuxenavd Easy Readers ,29 1,95 49,02% 69,70% 1,31% 1,21% -4-2,61% Centrum - Vuxenavd Engelska ,34 3,56 82,98% 81,25% 27,66% 75,00% 12 25,53% Centrum - Vuxenavd EU ref ,33 0,00 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 1 33,33% Centrum - Vuxenavd EU-hylla ,10 0,75 4,76% 66,67% 23,81% 25,00% 4 19,05% Centrum - Vuxenavd Fantasy ,85 3,55 85,21% 90,67% 10,06% 7,46% 25 7,40% Centrum - Vuxenavd Hem & Trädgård ,00 0,00% 8,97% 35 8,97% Centrum - Vuxenavd Hälsohörna ,44 2,75 64,42% 72,96% 11,84% 14,16% -35-2,66% Centrum - Vuxenavd Info ,91 3,65 73,33% 59,46% 28,89% 21,62% 10 22,22% Centrum - Vuxenavd Info ref ,21 0,09 7,27% 4,13% 7,27% 9,09% 1 0,91% Centrum - Vuxenavd Julbok ,78 1,07 50,00% 63,33% 5,00% 33,33% 2 5,00% Centrum - Vuxenavd Konsthylla ,00 0,00% 5,24% 34 5,24% Centrum - Vuxenavd Konsument ,75 0,80 75,00% 40,00% 0,00% 0,00% -1-25,00% Centrum - Vuxenavd Ljudbok ,86 6,72 95,39% 93,21% 30,99% 24,82% ,00% Centrum - Vuxenavd Lärcentrum ,29 0,10 5,88% 2,44% 0,00% 39,02% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Lättläst ,35 1,80 57,30% 65,25% 13,51% 9,93% 5 2,70% Centrum - Vuxenavd Magasin Centrum ,09 0,17 5,30% 9,60% 0,12% 0,22% ,79% Centrum - Vuxenavd Magasin Fantasy ,14 3,57% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Magasin SF ,05 0,28 5,26% 15,00% 0,00% 1,25% -1-2,63%

17 Placering Exemplar Lån Aktiva Lån Aktiva Nya Gallr Utnyttjande Rörlighet Nyförvärv Skillnad Best.förändring Centrum - Vuxenavd Magasin spännin ,09 0,57 5,39% 35,10% 0,14% 0,30% ,51% Centrum - Vuxenavd Magasin storsti ,25 0,88 12,50% 50,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Medieavd ,00 0,00% 40,00% 1 20,00% Centrum - Vuxenavd Miljöhylla 1 0,00 0,00% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Närmagasin ,19 0,04 10,72% 2,44% 0,00% 0,41% ,09% Centrum - Vuxenavd Personal ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,71% Centrum - Vuxenavd Pocketbok ,32 6,57 104,37% 109,95% 18,63% 18,25% 22 3,20% Centrum - Vuxenavd Referens ,05 0,07 2,86% 4,23% 3,72% 3,86% -2-0,29% Centrum - Vuxenavd Samhällsinfo ,26 13,92% 8,61% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd SF ,06 0,58 52,67% 32,54% 5,34% 1,44% 3 2,29% Centrum - Vuxenavd Släktforsk ,46 0,81 16,67% 30,77% 1,28% 1,92% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Snabblån ,06 31,11 705,56% 307,89% 66,67% 73,68% 10 55,56% Centrum - Vuxenavd Sommarpocket ,54 99,21% 92,13% 0 Centrum - Vuxenavd Språkkurs ,98 70,73% 4,88% -28 Centrum - Vuxenavd Spänning ,04 6,05 96,08% 91,21% 12,14% 11,99% -19-1,46% Centrum - Vuxenavd Storboda ,00 0,00% 0,00% -1 Centrum - Vuxenavd Storstil ,67 1,19 36,67% 62,91% 6,25% 1,88% 13 5,42% Centrum - Vuxenavd Sverigehylla ,48 2,60 68,21% 50,74% 9,93% 3,68% -14-9,27% Centrum - Vuxenavd Talbok ,09 6,17 60,05% 131,24% 16,41% 17,93% ,01% Centrum - Vuxenavd Tidskriftb ,94 1,06 43,75% 41,18% 0,00% 0,00% ,50% Centrum - Vuxenavd Tidskriftv ,56 0,54 24,37% 25,52% 0,06% 0,22% ,52% Centrum - Vuxenavd Tillsammans ,11 344,44% 0,00% 0 0,00% Centrum - Vuxenavd Video ,45 2,41 68,18% 58,82% 9,09% 52,94% 2 9,09% Centrum - Vuxenavd Världen nu ,74 31,32% 19,62% 0 Centrum - Vuxenavd Wodehouse ,05 0,08 3,02% 4,79% 8,05% 20,55% 12 4,03% Totalt Centrum - Vuxenavd ,81 1,77 47,15% 47,31% 7,76% 6,70% ,58% Totalt alla (ej. dep.) ,04 1,89 52,41% 51,50% 8,73% 7,15% ,39%

18 Centrumbiblioteket A Bok och biblioteksväsen Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Förändring A Totalt ,60 48,0% 3 4,8% Aef , ,8% Af ,00 43,8% 1 6,3% Nyinköp 10% Gallring 15% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,30% , % Kommentar Signum A har en mycket låg utnyttjandegrad totalt. Avdelningen riktar sig till stor del till verksamma inom bok och biblioteksbranchen och har därför inte så stort allmänt intresse. Undantag är signum Aef (uppsatshandböcker m m) vilket är det enda undersignumet med stor efterfrågan. Här har utnyttjandegraden trots detta minskat från rekordnoteringen 9, till knappt 3, Många lästipsböcker och dyl finns under signum A*. Dessa är placerade på annat håll i biblioteket, t ex Info, och står ofta som referens. Detta bestånd är ej inräknat i A totalt. Viktigt att komma ihåg är att många av Btj:s lästipsböcker finns som E böcker. Samma gäller även uppsatshandböcker och liknande. Plan Eftersom knappt 50 % av beståndet är aktivt ska detta ses över och ytterligare gallras. Mer fokus behövs på E medierna genom skyltning och marknadsföring, både direkt i hyllan och på hemsidan. Lästipsböckerna ska utnyttjas bättre, dels genom alternativa placeringar i biblioteket, dels genom att erbjuda fler sådana böcker till utlån /lgr

19 Centrumbiblioteket B Allmänt och blandat Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Beståndsförändring B* Totalt ,82 61,6% 2 1,2% B* Vanlig hylla ,74 62,5% 2 1,3% Bf* Alla plac ,56 61,1% 0 0,0% Bl* Alla plac ,22 78,3% 1 1,7% Nyinköp 8% Gallring 9% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,60% , ,60% Kommentar Signum B är en disparat samling böcker som innefattar allt från idéhistoria till horoskop. Tidigare års siffror ska jämföras med B* Vanlig hylla för I signum B totalt ingår alla förekommande placeringar, t ex lokalsamling, samhällshörna m fl. vilka inte räknades med vid tidigare mätningar. Som komplement till signum Bf finns stipendiedatabasen Global Grant. Plan Ca 60% av beståndet är rörligt och bör troligen gallras. Böckerna på avd Bb som bl a består av klipp och samlingsböcker måste tydligare exponeras för att bli synliga. Beståndet på Bf* (Stipendiehandböcker) måste hållas aktuellt och gallras mer. Böckerna på placering Info bör i möjligaste mån placeras ut på vanlig hylla. Databasen Global Grant ska marknadsföras för bättre utnyttjande. Ev kommer den att bli tillgänglig för Remote Access på hemsidan. Märsta /lgr

20 Centrumbiblioteket C Religion Signum Placering Bestånd Utlån Aktiva Nyförvärv Gallring Utnyttjandegrad Rörlighet Skillnad Beståndsförändring C* Totalt alla pl ,04 69,7% 3 1,1% C* Vanlig hylla ,05 69,5% 0 0,0% Cm ,45 79,5% 1 2,3% Cmd* ,55 76,2% 2 4,8% Cme* ,17 77,8% 5 27,8% Nyinköp 9% Gallring 8% Medieplan Bestånd Utlån Utnyttjandegrad Aktiva Rörlighet , , ,60% , ,70% Kommentar Utnyttjandegrad och utlån har minskat en aning sedan förra mätningen. Som tidigare är det de främmande religionerna som har den högsta utnyttjandegraden. Ett 15 tal E bokstitlar finns att tillgå, bl a några som tidigare fjärrlånats. Plan Stort intresse finns för andra religioner, främst islam vilken även fortsättningsvis bör synas i medieanskaffningen. Alla E böcker finns inte i OPAC vilket är nödvändigt för största möjlig utnyttjande. Märsta /lgr

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek

Bibliotek 2011. Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Bibliotek 2011 Folkbibliotek Forskningsbibliotek Sjukhusbibliotek Biblioteksstatistik 2011 Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Biblioteksbladet 09:2011. Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark

Biblioteksbladet 09:2011. Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark Biblioteksbladet 09:2011 Skolbiblioteken i skollagen Övergång till Dewey två exempel Folkbiblioteksstatistiken Intervju med Wilhelm Widmark Förord Det kan inte hjälpas. Ibland kan man inte annat än att

Läs mer

Exponering och bokförvaring:

Exponering och bokförvaring: UNIVERSITY OF GOTHENBURG Exponering och bokförvaring: Roy Andersson, Daniella Brummer Pind, Helen Gravås, Anna Isaksson och Kristina Sevo 214 11 28 Innehållsförteckning Direktiv 2 Inledning 3 Konstbiblioteket

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4

bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 bibliotek 2009 Kulturen i siffror 2010:4 Libraries 2009 Bibliotek 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud

Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En kvalitativ studie om målsättningar och utbud MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:28 Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg En

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Kommunens bibliotek och kultur/musikskola

Kommunens bibliotek och kultur/musikskola Kvalitets- och kostnadsjämförelse om Kommunens bibliotek och kultur/musikskola Rapport från kvalitetsnätverk Västkust,,, idköping,,,,, 2005-11-15 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

Biblioteksbladet 09:2013

Biblioteksbladet 09:2013 PÅ BARNENS SIDA: ANETTE HELGESSON DIGITAL RALLARE: JONAS LENNERMO TROR PÅ COACHANDE LEDARSKAP: TORBJÖRN NILSSON SAMARBETE PÅ TVÄRS: MALMÖ LÄRCENTRUM 09:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Kollegorna i Danmark

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer