Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Olofströms bibliotek 2012"

Transkript

1 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum:

2 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3 Befolkning... 3 Näringsliv... 3 Utbildning... 3 Folkbibliotek i Olofström... 4 Skolbibliotek i Olofström... 4 Styrande dokument... 5 Medieorganisation... 5 Ämnesbevakning... 5 Förvärv... 5 Förvärvspolicy... 7 Gallring... 7 Bevarandeplan... 7 Magasin... 8 Kurslitteratur... 8 Inköpsförslag/fjärrlån... 8 Samverkan... 8 Utvärdering och uppföljning... 8 Redovisning av cirkulationstal Redovisning av utlån, förvärv och gallring Sammanställning av medieplanering avd.. 12 Analys av Vad vi bör arbeta med under Bilagor: Bibliotekslagen Biblioteksplan (intern länk) Handlingsplan 2012 (intern länk) Talboksplan Olofströms kommuns översiktplan 2008 Regional kulturplan Fjärrlånedokument - riktlinjer (intern länk) Statistik Olofströms kommun (intern länk) Senast uppdaterad

3 3 (18) Medieplanen gäller för Olofströms bibliotek (huvudbibliotek och filialer). Den uppdateras varje år i samband med fördelning av medieanslaget och ses över mer grundligt vart femte år. Nästa tillfälle för grundlig genomgång är Senast uppdaterad Varför medieplan? För att: Bättre tillgodose användarnas behov Få bättre kunskap om mediebeståndet Effektivisera mediehanteringen Medvetet profilera sig Skapa ett budgetunderlag Sammanställa ett dokument att arbeta efter, följa upp och utvärdera Omvärldsbeskrivning Geografiskt Olofströms kommun är en av Blekinge läns fem kommuner. Utöver centralorten Olofström består kommunen av tätorterna Jämshög, Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö. Befolkning Olofströms kommun har invånare (den 31 dec 2010). Det är en minskning med 114 personer på ett år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn. De flesta personer med utländsk bakgrund kommer från Finland och f.d. Jugoslavien. Näringsliv De största arbetsgivarna är Volvo Personvagnar och kommunen med sammanlagt anställda. Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen. Andra stora näringsgrenar är vård/omsorg, utbildning och handel/kommunikation. Vad gäller arbetspendlingen är inpendlingen klart större än utpendlingen (2009). De företagsbranscher som dominerar i kommunens småföretagare är skogsbruk, detaljhandel, jordbruk och företagsservicefirmor (2010). Utbildning I kommunen finns sju förskolor, sex F-6 skolor, en högstadieskola och en gymnasieskola. Det finns sammanlagt nio skolbibliotek. Det finns inga friskolor inom kommunen. Gymnasieskolan är, förutom ett vanligt gymnasium, också ett idrottsgymnasium med riksintag för bågskytte och regionalt intag för orientering och innebandy. Andra idrotter som erbjuds på schemat är t.ex. ishockey och fotboll. Det finns också en folkhögskola, som drivs av Lunds stift, och ett KomVux. Utbildningsnivån i kommunen är lägre än landet i övrigt. Kommunen har en högre andel personer med gymnasial utbildning på högst två år än riket, medan den treåriga gymnasieutbildningen ligger på ungefär samma nivå som riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger kommunen mycket under rikssnittet.

4 4 (18) Folkbibliotek i Olofström Olofströms bibliotek består av huvudbiblioteket och två filialer. Huvudbiblioteket innefattar även en lokalsamling som fördjupas med en Harry Martinson- och en Sven-Edvin Saljesamling. Öppettiderna för huvudbiblioteket är: mån tis kl ons tors kl fre kl lör kl Filialen i Kyrkhult är integrerad med en F-6 skola. Öppettiderna är: ons kl tors kl Filialen i Jämhög är ett folkbibliotek. Öppettiderna är: mån kl ons kl Ur Olofströms kommuns biblioteksplan Tillgänglighet och samverkan är tydliga honnörsord. Olofströms bibliotek bidrar till ett levande centrum och biblioteken i Jämshög och Kyrkhult bidrar till att göra dessa orter till levande närsamhällen. Övergripande vision: Vision och mål för Olofströms kommun: Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke. Utvecklingsområden: Medie- och informationsförsörjningstjänster Bibliotekens roll för språkutveckling och lässtimulans Bibliotekens roll i det livslånga lärandet Tillgänglighet Biblioteket som mötesplas Ur Olofströms kommuns översiktplan 2008 Nyckelorden för kommunens kulturliv är mångfald, tillgänglighet och en välskött kulturmiljö. Ett viktigt utvecklingsområde för kultur är att utveckla biblioteken till ett starkt stöd i det livslånga lärandet. Kommunfullmäktiges övergripande mål : Jobb till 1000 Barnen i centrum Olofström nära till allt Biblioteket har konkretiserat de övergripande målen i följande strategiska handlingsplaner: Barnen i centrum 1 (intern länk) Barnen i centrum 2 (intern länk)

5 5 (18) Jobb till 1000 (intern länk) Skolbibliotek i Olofström I kommunen finns det skolbibliotek på nio skolor. Av dessa är två bemannade med skolbibliotekarier, på resterande skolbibliotek arbetar lärarbibliotekarier. Under lade personal från Olofströms bibliotek in alla skolbiblioteks bokbestånd i Freelib. Kommunens alla skolor, med undantag av Nordenbergsskolan, är numera inlagda i Book-it och kan sökas i en gemensam katalog. De skolor som har haft utlåning i Freelib sedan starten 2008 är Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, Vilboksskolan och Högavångsskolan. Tyvärr har inte Gränums, Jämshögs och Vilshults skola börjat med utlåningen via Freelib ännu. Kyrkhults skola ingår i Book-it. Under 2011 har böcker lånats ut på skolorna (2010 = ). Bokbeståndet uppgår till exemplar och därav är nyinköp (2010 = ex och nyinköp). Personal på Olofströms bibliotek har systemansvar för Freelib och sköter det administrativa arbetet. Styrande dokument Bibliotekslagen (1996) Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) Regional kulturplan (2012) Olofströms kommuns översiktplan 2008 (2008) Olofströms kommuns biblioteksplan (2006) Olofströms biblioteks handlingsplan (2012) Medieorganisation Bibliotekets medieorganisation utgår från de principer som biblioteks organisation bygger på: Helhet Delaktighet Medansvar Processinriktat arbete Det innebär att: Inköpen decentraliseras i hela organisationen Fler blir delaktiga i inköpsprocessen genom ämnesbevakningen Fler delar på ansvar Snabbare och effektivare inköp Ökade kunskaper ger bättre service i kundmötet. En förändrad omvärld ställer nya krav.

6 6 (18) Biblioteket har en decentraliserad inköpsorganisation där alla bibliotekarierna ingår som en del av det fördjupade ansvaret för sin avdelning. Medieanslagets fördelning: Skön vuxen: inkl främmande språk, storstilsböcker, lättlästa böcker, lokalsamling, AVmedia Fack vuxen: inkl AV-media Daisytalböcker och material som hör därtill Barn: skön och fack, anpassade medier, AV-media Tidningar/tidskrifter Databaser TV-spel Filialer: Kyrkhult barn och vuxen samt Jämshög barn och vuxen Efter genomgång av cirkulationstalen tas beslut om medieanslagets fördelning av verksamhetsansvarig. Ämnesbevakning Beslut om inköp av medier görs av ämnesbevakare samt av enskilt filialbibliotek. Ämnesbevakarnas uppgift är att: Bevaka medieutbudet inom sitt ämne, inkl tidskrifter Sköta mediebeståndet (dvs. urvalet, nya upplagor, alternativ litteratur inom ämnet, böcker i serier, gallring och ordning på avdelningen) Marknadsföra sitt ämne Ansvara för ämnets tilldelade anslag Sträva efter att höja cirkulationstalet för sin avdelning Ett tidskriftmöte hålls en gång per år för alla i personalen då utbudet gås igenom och ett gemensamt beslut tas om vilka prenumerationer som biblioteket ska ha. Prenumerationerna sköts av en person. För nättjänster och databaser finns det ett paketabonnemang via Länsbibliotek Sydost. Abonnemanget sköts av en person. Förvärv Inköp sker hos de leverantörer som Olofströms kommun har avtal med. Nuvarande avtal gäller tills vidare. Fördelningen av medieanslaget sker en gång per år. Då bestäms också fördelningen mellan medierna samt avdelningarna. Medieanslaget har följt den decentraliserade inköpsorganisationen och varje inköpare ansvarar för sitt medieanslag och för att se sin del i helheten.

7 7 (18) Riktlinjer för förvärv: Aktuella, tillförlitliga och spegla efterfrågan i Olofström Facklitteratur barn och vuxen: o Alla nivåer från enkla böcker till litteratur på högskole-/universitetsnivå o Tillförlitliga o Aktuella bevaka nya upplagor Skönlitteratur barn och vuxen: o Olika genrer o Aktuellt Lokalsamling: två exemplar av litteratur med lokal anknytning o Litteratur och annan media om Olofströms kommun ska finnas i lokalsamlingen i ett referensexemplar och ett till utlån. o Här ska också placeras media av författare som bor i Olofströms kommun. o I lokalsamlingen kan också finnas media om övriga Blekinge. Förvärvspolicy Biblioteket ska vara en plats att räkna med. Biblioteket ska ha ett mediebestånd som erbjuder igenkännande och utmaning, och som stödjer demokrati, yttrande- och informationsfrihet. Låntagaren/användaren är en viktig medaktör i medieurvalet. Vi tar gärna emot inköpsförslag, men vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen utifrån våra kriterier. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och bestäms av rådande normer och den enskilde låntagarens behov av kunskap och upplevelse. Beslut om inköp fattas av ämnesbevakaren och vid tveksamma inköp av arbetsgruppen efter diskussion med kulturchefen. Etiska riktlinjer vad vi inte köper in eller erbjuder på biblioteket: Våldsförhärligande, rått underhållningsvåld Rasistiska böcker, förföljelse av oliktänkande Sexistiska böcker Mediet har värde/kvalitet om det används. Det krävs kunskap, engagemang och servicekänsla hos personalen för att göra medierna kända och tillgängliga för användarna. Vi bevakar tender i samhällsutvecklingen, samtidigt som vi lyfter fram alternativ. Hög kvalitet innebär också snabbhet vid förvärv. Biblioteket har en öppenhet för och kunnighet om nya medier. Gallring Årets mål är att gallra lika mycket som vi förvärvar + 5 % på följande avdelningar: D, E, G, Qe, V och X. För övriga avdelningar gäller principen att gallra lika mycket som det köps in.

8 8 (18) Följande kriterier gäller för gallring: Föråldrat eller missvisande innehåll Ny bok/upplaga finns Aktuellare material i annan form finns i ämnet Inaktuell (t.ex. debattlitteratur) Sliten/trasig Lite utlånad eller ej utlånad på länge (3 år) = gallringslista Dubblett Bevarandeplan Låntagaren ska stå i centrum för vår verksamhet. Vi ska veta hur och vad som används av vårt mediebestånd och också av vem. Vårt bevarandeansvar består av vår lokalsamling, Harry Martinson-samling och Sven-Edvin Salje-samling. Våra medier kan magasineras, säljas, kastas eller skickas till Sveriges depåbibliotek i Umeå. Vi gallrar för att ge plats för nytt, ge plats för skyltning, bredda och fördjupa beståndet och för att bli av med gammalt och inaktuellt material. Magasin Magasin ska finnas endast på huvudbiblioteket. Här kan placeras media som inte har hög utlåningsfrekvens, men som bedöms inte kunna gallras, t.ex. klassiker inom både facklitteratur och skönlitteratur. Magasinet ska användas till: Att magasinera vissa böcker Klassuppsättningar Lärarbibliotek Kriterier för magasinering: Klassiker inom skönlitteratur och facklitteratur som är i dåligt skick och som inte går att köpa in nya Ett exemplar av litteratur med lokal anknytning Kurslitteratur Till distansstuderande på högskole- och universitetsnivå fjärrlånar/köper vi kurslitteratur vid behov. Valet mellan fjärrlån och inköp avgörs av ämnesansvarig bibliotekarie. Till övriga studerande på lägre nivåer är vi generösa med inköp.

9 9 (18) Inköpsförslag/fjärrlån (intern länk) Varje förfrågan på köpbara medier, tryckta eller i annan form, ska ses som ett inköpsförslag. Inom Länsbibliotek Sydost ska även böcker som det fjärrlånande biblioteket äger kunna skickas efter. I detta fall råder sunt förnuft och följande medier fjärrlånas inte: Populära och/eller efterfrågade fack- och skönmedia som är köpbara Nya medier från det senaste året Länsbibliotek Sydost fortsätter som tidigare med mediepotter för böcker ( kr) och talböcker ( kr) för hela regionen. För riktlinjer se Samverkan Inom Länsbibliotek Sydost samverkar biblioteken kring mediehanteringen, t.ex. boktransporter och riktlinjer för fjärrlån. Utvärdering och uppföljning Varje år görs en uppdatering av medieplanen. Mediegruppen tar fram cirkulationstal för beståndet och ämnesbevakarna analyserar materialet, skriver kommentarer till cirkulationstalen och annat som berör mediehanteringen enligt en femårsplan (intern länk). Avseende ska tas till: Målgrupp Placering och exponering Förvärv och inköpskanaler Utlån Gallring Cirkulationstal Nättjänster

10 10 (18) Redovisning av cirkulationstal 2011 HB + Jämshög + Kyrkhult* 2011 Vuxen skön 1,4 Vuxen fack 1,2 Blekingesamlingen 0,3 Barn skön 1,4 Barn fack 1,2 DVD 4,5 TV-spel 4,4 Ljudböcker olika format 2,5 Finska böcker 1,3 Deckare 2,9 HB* Vuxen skön 1,6 1,8 Vuxen fack 1,3 1,4 Blekingesamlingen 0,4 0,4 Barn skön 1,7 1,8 Barn fack 1,1 0,9 DVD 4,5 4,5 TV-spel 4,4 3,6 Ljudböcker olika format 2,8 3,5 Finska böcker 1,3 1,6 Deckare 4,3 4,4 Cirkulationstal för alla medier på HB* 1,6 Cirkulationstal för alla medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,4 Cirkulationstal för tryckta medier på HB* 1,5 Cirkulationstal för tryckta medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,3 Cirkulationstal för tryckta medier i Jämshög och Kyrkhult 1,1 *utom magasin, referens, Blekingesaml., HM-saml. och Salje-saml.

11 11 (18) Redovisning av utlån, förvärv och gallring på huvudbiblioteket 2011 Utlån/Signum Förvärv/Signum Gallring/Signum L ,63% L 91 9,09% L 93 V ,89% V 67 6,69% V 26 D ,66% D 64 6,39% D 64 N ,41% N 56 5,59% N 540 Qc ,90% Qc 90 8,98% Qc 116 O 898 6,17% O 82 8,18% O 595 E 753 5,17% E 43 4,29% E 5 K 702 4,82% K 52 5,19% K 198 I 679 4,67% I 60 5,99% I 155 Qe 605 4,16% Qe 37 3,69% Qe 5 P utom Pu 577 3,97% P utom Pu 38 3,79% P utom Pu 159 Qa-Qb 567 3,90% Qa-Qb 39 3,89% Qa-Qb 65 G 460 3,16% G 56 5,59% G 14 F 434 2,98% F 31 3,09% F 66 U 413 2,84% U 28 2,79% U 115 Qd 408 2,81% Qd 21 2,09% Qd 50 R 355 2,44% R 40 3,99% R 87 C 226 1,56% C 10 1,00% C 68 X 200 1,38% X 7 0,70% X 19 Qf-Qz 199 1,37% Qf-Qz 15 1,50% Qf-Qz 38 M 163 1,12% M 8 0,80% M 45 B 158 1,09% B 20 2,00% B 107 Pu 141 0,97% Pu 20 2,00% Pu 29 A 126 0,87% A 18 1,79% A 45 T 99 0,68% T 6 0,60% T 7 J 50 0,35% J 3 0,30% J 12 S 23 0,16% S 0 0% S 32 Summa ,13% Summa ,00% Summa 2723 Utlån Förvärv Gallring Vuxen skön Barn skön Barn fack

12 12 (18) Sammanställning av medieplanering för avdelningarna H, J, O, Pu, S och T Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag Ref Ljudböcker Databaser Ålder år el äldre 4-8 år 0-3 år Förvärv Gallring Utlån Cirk.tal J ,0% 13,5% 13,5% ,6 O Zeteo 47,0% 29,0% 23,0% ,9 Pu * - 33,5% 43,0% 23,5% ,4 S ,8% 47,0% 16,0% ,5 T ,0% 24,0% 11,0% ,5 Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag * elektronisk resurs Ljudböcker Övrigt Ålder år el Förvärv äldre 4-8 år 0-3 år Gallring Utlån Cirk.tal Hc* referens 1,8 2 databas. Hc/Hce ,3% 28,0% 23,7% ,9 Hc.02*/ ,5% 24,5% 30,0% ,1 Hce.02* Hc.03*/ ,4% 23,6% 9,0% ,1 Hce.03* Hc.07*/ ,7% 10,7% 3,6% ,3 Hce.07* Hc(s)/ ,3% 32,4% 14,3% ,7 Hce(s) Hci* ,5% 21,7% 35,8% ,9 Placering Deckare ,5% 36,5% 33,0% ,4 CD-bok 539 9,0% 52,2% 38,8% ,2 Mp Book2. 0,0% 29,6% 70,4% ,2 Dubblett ,5% 23,5% 1,0% ,4 Pocket ,9% 55,7% 7,4% ,0 SF 92 87,0% 10,9% 2,1% ,5 Fantasy ,0% 28,4% 13,6% ,0 Utländsk skön He* ,7% 28,7% 32,6% ,1 Eng. klassiker 59 94,7% 0,0% 5,3% Eng. deck ,2% 35,4% 35,4%

13 13 (18) Hf* ,4% 22,4% 8,2% ,4 Hj* 43 45,2% 23,8% 31,0% ,2 Hk* 31 64,3% 28,6% 7,1% ,0 Hub DVD 55,0% 25,0% 22,0% ,9 Barn Hcf* CD 43,9% 27,6% 28,5% 2,6 Hcf ,8% 26,5% 28,7% ,7 Hcf.02* 23 40,0% 40,0% 20,0% ,2 Hcf.03* 91 65,9% 12,5% 21,6% ,3 Hcf(s) ,0% 27,7% 14,3% ,7 För de minsta ,0% 31,7% 41,3% ,5 Bilderböcker ,9% 26,2% 22,9% ,4 Sagor ,4% 35,9% 16,7% ,8 Börja läsa ,7% 19,0% 29,3% ,8 Hcg ,9% 33,2% 32,9% ,3 uhc/uhce ,7% 32,4% 37,9% ,7 uhe/ufhe/ ,2% 12,4% 12,4% ,6 ughe Eng. ungdom ,0% 26,2% 31,8% ,9 Eng. fantasy 60 37,3% 39,0% 23,7% ,2 Klassiker ,5% 12,2% 4,3% ,5 Manga 203 8,9% 60,9% 30,2% ,4 Serier ,1% 26,1% 24,8% ,6 Hästar ,2% 25,2% 25,6% ,0 Fantasy ,9% 36,9% 45,2% ,7 Sammanställningen av fackavdelningarnas medieanalyser visar att beståndets ålder behöver ses över, främst gäller det avdelning J, O och T. Det är framför allt avdelning J och T som behöver förstärka vissa underavdelningar. Vad gäller placering och exponering har avdelning J och O sämst förutsättningar. Pu behöver bättre skyltning. Samtliga avdelningars folianter måste ses över. Cirkulationstalen för 2010 var lägst för avdelning S (0,5) och högst för avdelning T (1,5). För att höja utlåningen på fackavdelningen behövs ett mer aktivt arbetssätt. Grundliga gallringar har genomförts på avdelningarna under Vuxen skönlitteratur på svenska har ett cirkulationstal på 1,8 för Högst cirkulationstal har deckare (4,4), CD-böcker (4,2) och Mp3 (4,2). Även pocketböckerna ligger högt med 2,0. Placeringen och exponeringen är bra överlag, men behöver ses över på vissa underavdelningar och placeringar där det är trångt i hyllorna eller platsen är undanskymd. När det gäller utländsk skönlitteratur för vuxen är det framför allt finska och engelska böcker som lånas ut. Övriga språk har låga cirkulationstal, och beståndet och exponeringen bör ses över.

14 14 (18) Skönlitteratur för barn har för de flesta avdelningar bra placering och exponering. Det är framför allt dikter, poesi och Hästar som behöver en översyn vad gäller placeringen. Under 2011 gjordes en stor gallring på barnavdelningen, men det är några avdelningar/placeringar där gallring fortfarande behövs, t.ex. Bilderböcker och engelska böcker. Nya utbrytningar (engelska ungdom och engelska fantasy) har gjort dem enklare hitta. För Manga och Fantasy har intresset avstannat, medan intresset istället ökat för Klassiker och Serier. Cirkulationstalen för 2010 är höga för skönlitteraturen för barn. De högsta talen hittar vi på Hcf där För de minsta och Bilderböcker ligger i topp (4,5 resp 3,4). Andra populära avdelningar/placeringar är Manga, Hästar, Sagor och Börja läsa.

15 15 (18) Analys av 2011 Cirkulationstalet för 2011 för tryckta medier på öppen hylla var 1,5 på HB och 1,3 för HB, Jämshög och Kyrkhult tillsammans. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi har som mål att nå 2,0. Under året som gick minskade HB sin utlåning av medier med 11,5 %. Den största nedgången låg på skönlitteratur för barn. Färre utkörningar av bokkassar till förskolorna och ett avslutat bokprojekt på en av förskolorna kan vara en del av förklaringen till nedgången. Enligt Kungliga Bibliotekets undersökning för 2010 har bokutlåningen minskat i landet. Jämfört med riket 2010, som har en total utlåning per invånare på 7,3, ligger Olofström bra till med en motsvarande siffra på 7,6. Utlåningen av AV-medier har däremot ökat i landet, vilket vi även ser i Olofström. Gallringen på HB uppgick förra året till 7573 exemplar. Förvärvet var 3655 exemplar. Därmed uppfyllde vi målet att gallra lika mycket som nyförvärvet + 5 % med råge. Även om vi ser till hela organisationen är målet uppfyllt. Totalt gallrades 9044 exemplar och 5051 exemplar köptes in. Vi mätte tiden från inköpsförslag tills låntagaren är meddelad att boken har kommit. Sammanlagt gjordes 20 mätningar. Inköpen gjordes hos Btj. Tiden från inköpsförslag till ankomstregistrering varierade mellan 5 och 57 dagar. Det ger ett medelvärde på 22,5 dagar, medan median ligger på 19,5 dagar. Det är steget från inköp till bokens ankomst som tar tid. Denna tid varierar mellan 4 och 55 dagar (medelvärde: 20,5 dagar, medianvärde: 17,5 dagar). Två av inköpen har över 50 dagars väntan. Om dessa två inköp räknas bort, varierar tiden mellan 4 och 39 dagar (medelvärde: 17 dagar, medianvärde: 15 dagar). Den långa väntetiden ligger alltså hos leverantören, vilket vi inte kan påverka. En kompletterande mätning gjordes hos Adlibris för att jämföra leveranstiden. Sammanlagt gjordes 20 mätningar av tiden från inköpsansvarig till ankomstregistrering. Tiden mellan inköp och ankomstregistrering varierade mellan 4 och 16 dagar. Det ger ett medelvärde på 8,5 dagar, medan medianen ligger på 7 dagar. Det går alltså mycket snabbare med Adlibris. Till saken hör naturligtvis att vårt avtal ligger hos Btj, och att vi har veckoleverans från dem, men inte från Adlibris. Sammanfattning: Leverantör Inköp ankomstreg. Medelvärde Medianvärde Btj 4-55 dagar 20,5 dagar 17,5 dagar 4-39 dagar 17 dagar 15 dagar Adlibris 4-16 dagar 8,5 dagar 7 dagar Hanteringen av inköpsförslagen inom personalen tar mellan 0 minuter och 4 dagar. Ett av inköpen tog dock 14 dagar p.g.a. ledighet. Men i övrigt fungerar processen väl. Det är steget mellan avdelningsansvarig till inköpsansvarig som tar längst tid (upp till 4 dagar i två fall). Faktorer såsom sjukdom och ledighet påverkar, och vid längre frånvaro måste rutiner finnas så att inköpskedjan fungerar ändå. Vi mätte tiden för fjärrlån och kartlade processen. Följande frågor ställdes: o Hur lång tid tar ett fjärrlån? o Hur lång tid får låntagare vänta på en bok?

16 16 (18) Fjärrlånemätning En mätning av tidsåtgången vid fjärrlånebeställningar genomfördes under tidsperioden 2/5-27/ Mätningen genomfördes genom att anteckna antal dagar från beställning till hämtklar bok. Även varifrån boken beställdes noterades, datum, bokens titel samt om det var en skönlitterär bok eller fackbok. 50 fjärrlånebeställningar mättes under perioden. Resultatet av mätningen visar att medianen för antalet dagar från beställning till hämtklar bok är 4 dagar. Mätningen visar att det är en tydlig skillnad i leveranstid beroende på vilket bibliotek boken beställs ifrån. För fjärrlån inom sydostregionen är medianen 4 dagar. Den kortaste tiden som en låntagare behövde vänta på en bok var 2 dagar. Fjärrlån med den kortaste väntetiden beställdes från Kalmar och Karlskrona stadsbibliotek. Den fjärrlånebeställning inom sydostregionen som hade längst väntetid beställdes från Markaryds bibliotek, det tog i detta fall 9 dagar från beställning till hämtklar bok. Det tar något längre tid för fjärrlån beställda från högskolebiblioteken där medianen är 6 dagar. Den längsta väntetiden gällde en kursbok från Malmö högskola som tog 11 dagar från beställning till hämtklar. Den kortaste väntetiden var 4 dagar, men det var inte ovanligt att en beställning tog 7-9 dagar. Slutsatsen är att det går snabbare att låna inom sydostregionen, där förväntad leveranstid är ca 4 dagar. Leveranstiden inom regionen varierar i denna mätning mellan 2 dagar (Karlskrona, Kalmar) och 9 dagar (Markaryd). När det gäller bibliotek utanför regionen (till största delen högskolebibliotek) är den förväntade leveranstiden ca 6 dagar. Leveranstiden varierar i denna mätning mellan 4 dagar (t.ex. Linnéuniversitetet) och 11 dagar (Malmö högskola). Sammanfattning Sammanfattningsvis går det betydligt snabbare att beställa fjärrlån inom sydostregionen, oberoende av om det gäller kurslitteratur eller skönlitteratur. De större biblioteken inom regionen är snabbare på att hantera fjärrlånebeställningar än de mindre. Fjärrlånemätningen ger en indikation på hur långa väntetider som kan förväntas vid fjärrlånebeställningar. Om det är bråttom kan det vara värt att tänka på att högskolebiblioteken generellt sett har längre leveranstider än biblioteken inom sydostregionen. Vi bör tänka på att i första hand beställa fjärrlån inom sydostregionen. Dessvärre är det inte alltid möjligt att beställa inom regionen då tillgången på kurslitteratur inte är lika stor som på högskolebiblioteken. När det gäller efterfrågad kurslitteratur bör vi alltid överväga inköp i första hand och fjärrlån i andra hand. Vi bör sträva efter att minska antalet lån från bibliotek utanför sydostregionen. Slutligen kan konstateras att fjärrlånehanteringen fungerar väl och att väntetiderna från beställning till hämtklar bok generellt sett är rimliga, och att vi därmed ger en bra service till låntagarna. /Charlotta Gyllström (fjärrlåneansvarig)

17 17 (18) Vi funderade över hur vi skulle kunna göra medierna mer kända och provade följande metoder: o Bokprat: Under året hade vi två bokcaféer, ett på våren och ett på hösten. De var välbesökta (40-50 personer) och uppskattade. Vi har också haft två bokcirklar med olika teman, en på våren och en på hösten. Båda har varit fullteckande. o Exponering: Vi har arbetat med flera exponeringsmöjligheter under året. På väggarna på båda sidor om bibliotekets ingång har exponeringsväggar monterats upp. Dessa har ett flexibelt skyltsystem som gjort dem användbara för såväl media som konst. Tavellister för bokskyltning har satts upp på flera ställen (uppe på fackavdelningen, vid engelska hörnan och på gaveln på Gzhyllan). Exponeringen har dessutom blivit bättre för flera avdelningar genom gallring och utbrytningar (avd O, engelska klassiker etc). o Hemsidan boktips via bloggen: Vi gjorde ett bloggschema med ambitionen att presentera ett boktips i veckan. Schemat glömdes bort ibland, och eftersom vi också skriver om aktiviteter på bloggen blev boktipsen inte så många. Utifrån den personalstyrka vi har, så har vi bestämt att vi fortsätter med bloggen i sin nuvarande utformning i avvaktan på den nya katalogen/webb 2.0. Därefter bör syftet med bloggen och rutinen ses över. I slutet av november sjösattes bibliotekets facebook-sida som även länkar till bloggens boktips. o Internt: bokpresentationer: Ambitionen var att träffas två gånger på termin och presentera några nya böcker från sina avdelningar. Vi träffades två gånger på våren och en gång under hösten. Presentationerna har varit uppskattade av de flesta, och de fungerar som ett bra sätt att få en liten inblick i nyutkommen media på de olika avdelningarna. Vi ville göra databaserna mer kända för låntagare och personal genom att länka månadens databas på hemsidan och i opac:en, samt ha internutbildning två gånger per termin. Under våren länkades Library PressDisplay och Arkiv Digital på hemsidan, och två internutbildningar hölls om dessa databaser. På grund av långtidssjukskrivning har inga databaser länkats och inga internutbildningar hållits under hösten. Databaserna är en viktig del av vårt utbud, därför bör arbetet med att lyfta fram dem fortsätta under Det åligger dock var och en att också själv göra sig bekant och hålla sig ajour med databaserna. Under året har dessutom arbetet med att organisera magasinet påbörjats. En plan över magasinets syfte och användning har upprättats och det mesta arbetet beräknas vara klart under Under våren arbetade Kim Mortensen vissa timmar i biblioteket och av honom fick vi en demonstration av Daisyspelare införskaffades en läsplatta som personalen har gjort sig bekant med under 2011 och som låntagarna kan få prova på i biblioteket (ej till hemlån).

18 18 (18) Vad vi bör arbeta med under 2012 på huvudbiblioteket och filialerna Vi når ett cirkulationstal på 2,0 för tryckta medier på öppen hylla på huvudbiblioteket. Filialerna når ett cirkulationstal på 1,5 för tryckta medier på öppen hylla. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven-Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi gallrar lika mycket som vi förvärvar + 5 % på avdelningarna D, E, G, Qe, V och X. För dessa avdelningar görs en fördjupad medieplanering i enlighet med femårsplanen. Övriga avdelningar gallrar lika mycket som det köps in. Detta gäller huvudbiblioteket. Vi fortsätter arbetet med att göra medierna mer kända. Följande metoder och sätt, som riktar sig både utåt mot låntagarna och inåt mot personalen, används: o Bokprat o Exponering o Hemsidan och facebook - boktips via bloggen o Internt: bokpresentationer 1 gång/månad Vi ser över arbetet med att lyfta fram databaserna och göra dessa mer kända för både låntagare och personal. Vi gör under året en nulägesbeskrivning för att bland annat kartlägga vilka och hur många som använder databaserna. Vi påbörjar arbetet med att ta fram en plan för en omorganisation av skönavdelningen på huvudbiblioteket. Bland annat ska böckernas möjligheter till exponering och deras placering ses över. I ett första steg ska avdelningen gallras.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-xx-xx xxx Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Måldokument för biblioteksverksamheten 1 2.1 Bibliotekslagen 1 2.2 Skollagen 2 2.3 Unescos folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005 Medieplan Värnamo Bibliotek 2005 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Huvudbibliotekets medieplan 6 Avdelning A Bok- och biblioteksväsen 7 B Allmänt och blandat 8 C Religion 9 D

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se

DDK i Sigtuna på besök i Jönköping. Vad väntar vi på? www.sigtuna.se DDK i Sigtuna på besök i Jönköping Vad väntar vi på? www.sigtuna.se Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek 2013-06-20 2 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek

Verksamhetsberättelse. Stagneliusskolans bibliotek Verksamhetsberättelse för Stagneliusskolans bibliotek läsåret 2011/2012 Emelie Uggla Waldenström och Richard Ohlsson Bibliotekarier Stagneliusskolan i Kalmar Förutsättningar för biblioteksverksamheten

Läs mer

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan.

Mera temasatsningar, såsom ni gjorde med biografier om jag minns rätt. SVAR: Håll utkik på utställningsytan. Sammanställning från fråga 12 Vad tycker du Karlskoga bibliotek kan förändra för att bli det perfekta biblioteket och fråga 13 Lämna gärna övriga synpunkter. Beröm Jag tycker att vi har ett jättebra bibliotek

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer