Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Olofströms bibliotek 2012"

Transkript

1 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum:

2 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3 Befolkning... 3 Näringsliv... 3 Utbildning... 3 Folkbibliotek i Olofström... 4 Skolbibliotek i Olofström... 4 Styrande dokument... 5 Medieorganisation... 5 Ämnesbevakning... 5 Förvärv... 5 Förvärvspolicy... 7 Gallring... 7 Bevarandeplan... 7 Magasin... 8 Kurslitteratur... 8 Inköpsförslag/fjärrlån... 8 Samverkan... 8 Utvärdering och uppföljning... 8 Redovisning av cirkulationstal Redovisning av utlån, förvärv och gallring Sammanställning av medieplanering avd.. 12 Analys av Vad vi bör arbeta med under Bilagor: Bibliotekslagen Biblioteksplan (intern länk) Handlingsplan 2012 (intern länk) Talboksplan Olofströms kommuns översiktplan 2008 Regional kulturplan Fjärrlånedokument - riktlinjer (intern länk) Statistik Olofströms kommun (intern länk) Senast uppdaterad

3 3 (18) Medieplanen gäller för Olofströms bibliotek (huvudbibliotek och filialer). Den uppdateras varje år i samband med fördelning av medieanslaget och ses över mer grundligt vart femte år. Nästa tillfälle för grundlig genomgång är Senast uppdaterad Varför medieplan? För att: Bättre tillgodose användarnas behov Få bättre kunskap om mediebeståndet Effektivisera mediehanteringen Medvetet profilera sig Skapa ett budgetunderlag Sammanställa ett dokument att arbeta efter, följa upp och utvärdera Omvärldsbeskrivning Geografiskt Olofströms kommun är en av Blekinge läns fem kommuner. Utöver centralorten Olofström består kommunen av tätorterna Jämshög, Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö. Befolkning Olofströms kommun har invånare (den 31 dec 2010). Det är en minskning med 114 personer på ett år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn. De flesta personer med utländsk bakgrund kommer från Finland och f.d. Jugoslavien. Näringsliv De största arbetsgivarna är Volvo Personvagnar och kommunen med sammanlagt anställda. Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen. Andra stora näringsgrenar är vård/omsorg, utbildning och handel/kommunikation. Vad gäller arbetspendlingen är inpendlingen klart större än utpendlingen (2009). De företagsbranscher som dominerar i kommunens småföretagare är skogsbruk, detaljhandel, jordbruk och företagsservicefirmor (2010). Utbildning I kommunen finns sju förskolor, sex F-6 skolor, en högstadieskola och en gymnasieskola. Det finns sammanlagt nio skolbibliotek. Det finns inga friskolor inom kommunen. Gymnasieskolan är, förutom ett vanligt gymnasium, också ett idrottsgymnasium med riksintag för bågskytte och regionalt intag för orientering och innebandy. Andra idrotter som erbjuds på schemat är t.ex. ishockey och fotboll. Det finns också en folkhögskola, som drivs av Lunds stift, och ett KomVux. Utbildningsnivån i kommunen är lägre än landet i övrigt. Kommunen har en högre andel personer med gymnasial utbildning på högst två år än riket, medan den treåriga gymnasieutbildningen ligger på ungefär samma nivå som riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger kommunen mycket under rikssnittet.

4 4 (18) Folkbibliotek i Olofström Olofströms bibliotek består av huvudbiblioteket och två filialer. Huvudbiblioteket innefattar även en lokalsamling som fördjupas med en Harry Martinson- och en Sven-Edvin Saljesamling. Öppettiderna för huvudbiblioteket är: mån tis kl ons tors kl fre kl lör kl Filialen i Kyrkhult är integrerad med en F-6 skola. Öppettiderna är: ons kl tors kl Filialen i Jämhög är ett folkbibliotek. Öppettiderna är: mån kl ons kl Ur Olofströms kommuns biblioteksplan Tillgänglighet och samverkan är tydliga honnörsord. Olofströms bibliotek bidrar till ett levande centrum och biblioteken i Jämshög och Kyrkhult bidrar till att göra dessa orter till levande närsamhällen. Övergripande vision: Vision och mål för Olofströms kommun: Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke. Utvecklingsområden: Medie- och informationsförsörjningstjänster Bibliotekens roll för språkutveckling och lässtimulans Bibliotekens roll i det livslånga lärandet Tillgänglighet Biblioteket som mötesplas Ur Olofströms kommuns översiktplan 2008 Nyckelorden för kommunens kulturliv är mångfald, tillgänglighet och en välskött kulturmiljö. Ett viktigt utvecklingsområde för kultur är att utveckla biblioteken till ett starkt stöd i det livslånga lärandet. Kommunfullmäktiges övergripande mål : Jobb till 1000 Barnen i centrum Olofström nära till allt Biblioteket har konkretiserat de övergripande målen i följande strategiska handlingsplaner: Barnen i centrum 1 (intern länk) Barnen i centrum 2 (intern länk)

5 5 (18) Jobb till 1000 (intern länk) Skolbibliotek i Olofström I kommunen finns det skolbibliotek på nio skolor. Av dessa är två bemannade med skolbibliotekarier, på resterande skolbibliotek arbetar lärarbibliotekarier. Under lade personal från Olofströms bibliotek in alla skolbiblioteks bokbestånd i Freelib. Kommunens alla skolor, med undantag av Nordenbergsskolan, är numera inlagda i Book-it och kan sökas i en gemensam katalog. De skolor som har haft utlåning i Freelib sedan starten 2008 är Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, Vilboksskolan och Högavångsskolan. Tyvärr har inte Gränums, Jämshögs och Vilshults skola börjat med utlåningen via Freelib ännu. Kyrkhults skola ingår i Book-it. Under 2011 har böcker lånats ut på skolorna (2010 = ). Bokbeståndet uppgår till exemplar och därav är nyinköp (2010 = ex och nyinköp). Personal på Olofströms bibliotek har systemansvar för Freelib och sköter det administrativa arbetet. Styrande dokument Bibliotekslagen (1996) Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) Regional kulturplan (2012) Olofströms kommuns översiktplan 2008 (2008) Olofströms kommuns biblioteksplan (2006) Olofströms biblioteks handlingsplan (2012) Medieorganisation Bibliotekets medieorganisation utgår från de principer som biblioteks organisation bygger på: Helhet Delaktighet Medansvar Processinriktat arbete Det innebär att: Inköpen decentraliseras i hela organisationen Fler blir delaktiga i inköpsprocessen genom ämnesbevakningen Fler delar på ansvar Snabbare och effektivare inköp Ökade kunskaper ger bättre service i kundmötet. En förändrad omvärld ställer nya krav.

6 6 (18) Biblioteket har en decentraliserad inköpsorganisation där alla bibliotekarierna ingår som en del av det fördjupade ansvaret för sin avdelning. Medieanslagets fördelning: Skön vuxen: inkl främmande språk, storstilsböcker, lättlästa böcker, lokalsamling, AVmedia Fack vuxen: inkl AV-media Daisytalböcker och material som hör därtill Barn: skön och fack, anpassade medier, AV-media Tidningar/tidskrifter Databaser TV-spel Filialer: Kyrkhult barn och vuxen samt Jämshög barn och vuxen Efter genomgång av cirkulationstalen tas beslut om medieanslagets fördelning av verksamhetsansvarig. Ämnesbevakning Beslut om inköp av medier görs av ämnesbevakare samt av enskilt filialbibliotek. Ämnesbevakarnas uppgift är att: Bevaka medieutbudet inom sitt ämne, inkl tidskrifter Sköta mediebeståndet (dvs. urvalet, nya upplagor, alternativ litteratur inom ämnet, böcker i serier, gallring och ordning på avdelningen) Marknadsföra sitt ämne Ansvara för ämnets tilldelade anslag Sträva efter att höja cirkulationstalet för sin avdelning Ett tidskriftmöte hålls en gång per år för alla i personalen då utbudet gås igenom och ett gemensamt beslut tas om vilka prenumerationer som biblioteket ska ha. Prenumerationerna sköts av en person. För nättjänster och databaser finns det ett paketabonnemang via Länsbibliotek Sydost. Abonnemanget sköts av en person. Förvärv Inköp sker hos de leverantörer som Olofströms kommun har avtal med. Nuvarande avtal gäller tills vidare. Fördelningen av medieanslaget sker en gång per år. Då bestäms också fördelningen mellan medierna samt avdelningarna. Medieanslaget har följt den decentraliserade inköpsorganisationen och varje inköpare ansvarar för sitt medieanslag och för att se sin del i helheten.

7 7 (18) Riktlinjer för förvärv: Aktuella, tillförlitliga och spegla efterfrågan i Olofström Facklitteratur barn och vuxen: o Alla nivåer från enkla böcker till litteratur på högskole-/universitetsnivå o Tillförlitliga o Aktuella bevaka nya upplagor Skönlitteratur barn och vuxen: o Olika genrer o Aktuellt Lokalsamling: två exemplar av litteratur med lokal anknytning o Litteratur och annan media om Olofströms kommun ska finnas i lokalsamlingen i ett referensexemplar och ett till utlån. o Här ska också placeras media av författare som bor i Olofströms kommun. o I lokalsamlingen kan också finnas media om övriga Blekinge. Förvärvspolicy Biblioteket ska vara en plats att räkna med. Biblioteket ska ha ett mediebestånd som erbjuder igenkännande och utmaning, och som stödjer demokrati, yttrande- och informationsfrihet. Låntagaren/användaren är en viktig medaktör i medieurvalet. Vi tar gärna emot inköpsförslag, men vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen utifrån våra kriterier. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och bestäms av rådande normer och den enskilde låntagarens behov av kunskap och upplevelse. Beslut om inköp fattas av ämnesbevakaren och vid tveksamma inköp av arbetsgruppen efter diskussion med kulturchefen. Etiska riktlinjer vad vi inte köper in eller erbjuder på biblioteket: Våldsförhärligande, rått underhållningsvåld Rasistiska böcker, förföljelse av oliktänkande Sexistiska böcker Mediet har värde/kvalitet om det används. Det krävs kunskap, engagemang och servicekänsla hos personalen för att göra medierna kända och tillgängliga för användarna. Vi bevakar tender i samhällsutvecklingen, samtidigt som vi lyfter fram alternativ. Hög kvalitet innebär också snabbhet vid förvärv. Biblioteket har en öppenhet för och kunnighet om nya medier. Gallring Årets mål är att gallra lika mycket som vi förvärvar + 5 % på följande avdelningar: D, E, G, Qe, V och X. För övriga avdelningar gäller principen att gallra lika mycket som det köps in.

8 8 (18) Följande kriterier gäller för gallring: Föråldrat eller missvisande innehåll Ny bok/upplaga finns Aktuellare material i annan form finns i ämnet Inaktuell (t.ex. debattlitteratur) Sliten/trasig Lite utlånad eller ej utlånad på länge (3 år) = gallringslista Dubblett Bevarandeplan Låntagaren ska stå i centrum för vår verksamhet. Vi ska veta hur och vad som används av vårt mediebestånd och också av vem. Vårt bevarandeansvar består av vår lokalsamling, Harry Martinson-samling och Sven-Edvin Salje-samling. Våra medier kan magasineras, säljas, kastas eller skickas till Sveriges depåbibliotek i Umeå. Vi gallrar för att ge plats för nytt, ge plats för skyltning, bredda och fördjupa beståndet och för att bli av med gammalt och inaktuellt material. Magasin Magasin ska finnas endast på huvudbiblioteket. Här kan placeras media som inte har hög utlåningsfrekvens, men som bedöms inte kunna gallras, t.ex. klassiker inom både facklitteratur och skönlitteratur. Magasinet ska användas till: Att magasinera vissa böcker Klassuppsättningar Lärarbibliotek Kriterier för magasinering: Klassiker inom skönlitteratur och facklitteratur som är i dåligt skick och som inte går att köpa in nya Ett exemplar av litteratur med lokal anknytning Kurslitteratur Till distansstuderande på högskole- och universitetsnivå fjärrlånar/köper vi kurslitteratur vid behov. Valet mellan fjärrlån och inköp avgörs av ämnesansvarig bibliotekarie. Till övriga studerande på lägre nivåer är vi generösa med inköp.

9 9 (18) Inköpsförslag/fjärrlån (intern länk) Varje förfrågan på köpbara medier, tryckta eller i annan form, ska ses som ett inköpsförslag. Inom Länsbibliotek Sydost ska även böcker som det fjärrlånande biblioteket äger kunna skickas efter. I detta fall råder sunt förnuft och följande medier fjärrlånas inte: Populära och/eller efterfrågade fack- och skönmedia som är köpbara Nya medier från det senaste året Länsbibliotek Sydost fortsätter som tidigare med mediepotter för böcker ( kr) och talböcker ( kr) för hela regionen. För riktlinjer se Samverkan Inom Länsbibliotek Sydost samverkar biblioteken kring mediehanteringen, t.ex. boktransporter och riktlinjer för fjärrlån. Utvärdering och uppföljning Varje år görs en uppdatering av medieplanen. Mediegruppen tar fram cirkulationstal för beståndet och ämnesbevakarna analyserar materialet, skriver kommentarer till cirkulationstalen och annat som berör mediehanteringen enligt en femårsplan (intern länk). Avseende ska tas till: Målgrupp Placering och exponering Förvärv och inköpskanaler Utlån Gallring Cirkulationstal Nättjänster

10 10 (18) Redovisning av cirkulationstal 2011 HB + Jämshög + Kyrkhult* 2011 Vuxen skön 1,4 Vuxen fack 1,2 Blekingesamlingen 0,3 Barn skön 1,4 Barn fack 1,2 DVD 4,5 TV-spel 4,4 Ljudböcker olika format 2,5 Finska böcker 1,3 Deckare 2,9 HB* Vuxen skön 1,6 1,8 Vuxen fack 1,3 1,4 Blekingesamlingen 0,4 0,4 Barn skön 1,7 1,8 Barn fack 1,1 0,9 DVD 4,5 4,5 TV-spel 4,4 3,6 Ljudböcker olika format 2,8 3,5 Finska böcker 1,3 1,6 Deckare 4,3 4,4 Cirkulationstal för alla medier på HB* 1,6 Cirkulationstal för alla medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,4 Cirkulationstal för tryckta medier på HB* 1,5 Cirkulationstal för tryckta medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,3 Cirkulationstal för tryckta medier i Jämshög och Kyrkhult 1,1 *utom magasin, referens, Blekingesaml., HM-saml. och Salje-saml.

11 11 (18) Redovisning av utlån, förvärv och gallring på huvudbiblioteket 2011 Utlån/Signum Förvärv/Signum Gallring/Signum L ,63% L 91 9,09% L 93 V ,89% V 67 6,69% V 26 D ,66% D 64 6,39% D 64 N ,41% N 56 5,59% N 540 Qc ,90% Qc 90 8,98% Qc 116 O 898 6,17% O 82 8,18% O 595 E 753 5,17% E 43 4,29% E 5 K 702 4,82% K 52 5,19% K 198 I 679 4,67% I 60 5,99% I 155 Qe 605 4,16% Qe 37 3,69% Qe 5 P utom Pu 577 3,97% P utom Pu 38 3,79% P utom Pu 159 Qa-Qb 567 3,90% Qa-Qb 39 3,89% Qa-Qb 65 G 460 3,16% G 56 5,59% G 14 F 434 2,98% F 31 3,09% F 66 U 413 2,84% U 28 2,79% U 115 Qd 408 2,81% Qd 21 2,09% Qd 50 R 355 2,44% R 40 3,99% R 87 C 226 1,56% C 10 1,00% C 68 X 200 1,38% X 7 0,70% X 19 Qf-Qz 199 1,37% Qf-Qz 15 1,50% Qf-Qz 38 M 163 1,12% M 8 0,80% M 45 B 158 1,09% B 20 2,00% B 107 Pu 141 0,97% Pu 20 2,00% Pu 29 A 126 0,87% A 18 1,79% A 45 T 99 0,68% T 6 0,60% T 7 J 50 0,35% J 3 0,30% J 12 S 23 0,16% S 0 0% S 32 Summa ,13% Summa ,00% Summa 2723 Utlån Förvärv Gallring Vuxen skön Barn skön Barn fack

12 12 (18) Sammanställning av medieplanering för avdelningarna H, J, O, Pu, S och T Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag Ref Ljudböcker Databaser Ålder år el äldre 4-8 år 0-3 år Förvärv Gallring Utlån Cirk.tal J ,0% 13,5% 13,5% ,6 O Zeteo 47,0% 29,0% 23,0% ,9 Pu * - 33,5% 43,0% 23,5% ,4 S ,8% 47,0% 16,0% ,5 T ,0% 24,0% 11,0% ,5 Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag * elektronisk resurs Ljudböcker Övrigt Ålder år el Förvärv äldre 4-8 år 0-3 år Gallring Utlån Cirk.tal Hc* referens 1,8 2 databas. Hc/Hce ,3% 28,0% 23,7% ,9 Hc.02*/ ,5% 24,5% 30,0% ,1 Hce.02* Hc.03*/ ,4% 23,6% 9,0% ,1 Hce.03* Hc.07*/ ,7% 10,7% 3,6% ,3 Hce.07* Hc(s)/ ,3% 32,4% 14,3% ,7 Hce(s) Hci* ,5% 21,7% 35,8% ,9 Placering Deckare ,5% 36,5% 33,0% ,4 CD-bok 539 9,0% 52,2% 38,8% ,2 Mp Book2. 0,0% 29,6% 70,4% ,2 Dubblett ,5% 23,5% 1,0% ,4 Pocket ,9% 55,7% 7,4% ,0 SF 92 87,0% 10,9% 2,1% ,5 Fantasy ,0% 28,4% 13,6% ,0 Utländsk skön He* ,7% 28,7% 32,6% ,1 Eng. klassiker 59 94,7% 0,0% 5,3% Eng. deck ,2% 35,4% 35,4%

13 13 (18) Hf* ,4% 22,4% 8,2% ,4 Hj* 43 45,2% 23,8% 31,0% ,2 Hk* 31 64,3% 28,6% 7,1% ,0 Hub DVD 55,0% 25,0% 22,0% ,9 Barn Hcf* CD 43,9% 27,6% 28,5% 2,6 Hcf ,8% 26,5% 28,7% ,7 Hcf.02* 23 40,0% 40,0% 20,0% ,2 Hcf.03* 91 65,9% 12,5% 21,6% ,3 Hcf(s) ,0% 27,7% 14,3% ,7 För de minsta ,0% 31,7% 41,3% ,5 Bilderböcker ,9% 26,2% 22,9% ,4 Sagor ,4% 35,9% 16,7% ,8 Börja läsa ,7% 19,0% 29,3% ,8 Hcg ,9% 33,2% 32,9% ,3 uhc/uhce ,7% 32,4% 37,9% ,7 uhe/ufhe/ ,2% 12,4% 12,4% ,6 ughe Eng. ungdom ,0% 26,2% 31,8% ,9 Eng. fantasy 60 37,3% 39,0% 23,7% ,2 Klassiker ,5% 12,2% 4,3% ,5 Manga 203 8,9% 60,9% 30,2% ,4 Serier ,1% 26,1% 24,8% ,6 Hästar ,2% 25,2% 25,6% ,0 Fantasy ,9% 36,9% 45,2% ,7 Sammanställningen av fackavdelningarnas medieanalyser visar att beståndets ålder behöver ses över, främst gäller det avdelning J, O och T. Det är framför allt avdelning J och T som behöver förstärka vissa underavdelningar. Vad gäller placering och exponering har avdelning J och O sämst förutsättningar. Pu behöver bättre skyltning. Samtliga avdelningars folianter måste ses över. Cirkulationstalen för 2010 var lägst för avdelning S (0,5) och högst för avdelning T (1,5). För att höja utlåningen på fackavdelningen behövs ett mer aktivt arbetssätt. Grundliga gallringar har genomförts på avdelningarna under Vuxen skönlitteratur på svenska har ett cirkulationstal på 1,8 för Högst cirkulationstal har deckare (4,4), CD-böcker (4,2) och Mp3 (4,2). Även pocketböckerna ligger högt med 2,0. Placeringen och exponeringen är bra överlag, men behöver ses över på vissa underavdelningar och placeringar där det är trångt i hyllorna eller platsen är undanskymd. När det gäller utländsk skönlitteratur för vuxen är det framför allt finska och engelska böcker som lånas ut. Övriga språk har låga cirkulationstal, och beståndet och exponeringen bör ses över.

14 14 (18) Skönlitteratur för barn har för de flesta avdelningar bra placering och exponering. Det är framför allt dikter, poesi och Hästar som behöver en översyn vad gäller placeringen. Under 2011 gjordes en stor gallring på barnavdelningen, men det är några avdelningar/placeringar där gallring fortfarande behövs, t.ex. Bilderböcker och engelska böcker. Nya utbrytningar (engelska ungdom och engelska fantasy) har gjort dem enklare hitta. För Manga och Fantasy har intresset avstannat, medan intresset istället ökat för Klassiker och Serier. Cirkulationstalen för 2010 är höga för skönlitteraturen för barn. De högsta talen hittar vi på Hcf där För de minsta och Bilderböcker ligger i topp (4,5 resp 3,4). Andra populära avdelningar/placeringar är Manga, Hästar, Sagor och Börja läsa.

15 15 (18) Analys av 2011 Cirkulationstalet för 2011 för tryckta medier på öppen hylla var 1,5 på HB och 1,3 för HB, Jämshög och Kyrkhult tillsammans. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi har som mål att nå 2,0. Under året som gick minskade HB sin utlåning av medier med 11,5 %. Den största nedgången låg på skönlitteratur för barn. Färre utkörningar av bokkassar till förskolorna och ett avslutat bokprojekt på en av förskolorna kan vara en del av förklaringen till nedgången. Enligt Kungliga Bibliotekets undersökning för 2010 har bokutlåningen minskat i landet. Jämfört med riket 2010, som har en total utlåning per invånare på 7,3, ligger Olofström bra till med en motsvarande siffra på 7,6. Utlåningen av AV-medier har däremot ökat i landet, vilket vi även ser i Olofström. Gallringen på HB uppgick förra året till 7573 exemplar. Förvärvet var 3655 exemplar. Därmed uppfyllde vi målet att gallra lika mycket som nyförvärvet + 5 % med råge. Även om vi ser till hela organisationen är målet uppfyllt. Totalt gallrades 9044 exemplar och 5051 exemplar köptes in. Vi mätte tiden från inköpsförslag tills låntagaren är meddelad att boken har kommit. Sammanlagt gjordes 20 mätningar. Inköpen gjordes hos Btj. Tiden från inköpsförslag till ankomstregistrering varierade mellan 5 och 57 dagar. Det ger ett medelvärde på 22,5 dagar, medan median ligger på 19,5 dagar. Det är steget från inköp till bokens ankomst som tar tid. Denna tid varierar mellan 4 och 55 dagar (medelvärde: 20,5 dagar, medianvärde: 17,5 dagar). Två av inköpen har över 50 dagars väntan. Om dessa två inköp räknas bort, varierar tiden mellan 4 och 39 dagar (medelvärde: 17 dagar, medianvärde: 15 dagar). Den långa väntetiden ligger alltså hos leverantören, vilket vi inte kan påverka. En kompletterande mätning gjordes hos Adlibris för att jämföra leveranstiden. Sammanlagt gjordes 20 mätningar av tiden från inköpsansvarig till ankomstregistrering. Tiden mellan inköp och ankomstregistrering varierade mellan 4 och 16 dagar. Det ger ett medelvärde på 8,5 dagar, medan medianen ligger på 7 dagar. Det går alltså mycket snabbare med Adlibris. Till saken hör naturligtvis att vårt avtal ligger hos Btj, och att vi har veckoleverans från dem, men inte från Adlibris. Sammanfattning: Leverantör Inköp ankomstreg. Medelvärde Medianvärde Btj 4-55 dagar 20,5 dagar 17,5 dagar 4-39 dagar 17 dagar 15 dagar Adlibris 4-16 dagar 8,5 dagar 7 dagar Hanteringen av inköpsförslagen inom personalen tar mellan 0 minuter och 4 dagar. Ett av inköpen tog dock 14 dagar p.g.a. ledighet. Men i övrigt fungerar processen väl. Det är steget mellan avdelningsansvarig till inköpsansvarig som tar längst tid (upp till 4 dagar i två fall). Faktorer såsom sjukdom och ledighet påverkar, och vid längre frånvaro måste rutiner finnas så att inköpskedjan fungerar ändå. Vi mätte tiden för fjärrlån och kartlade processen. Följande frågor ställdes: o Hur lång tid tar ett fjärrlån? o Hur lång tid får låntagare vänta på en bok?

16 16 (18) Fjärrlånemätning En mätning av tidsåtgången vid fjärrlånebeställningar genomfördes under tidsperioden 2/5-27/ Mätningen genomfördes genom att anteckna antal dagar från beställning till hämtklar bok. Även varifrån boken beställdes noterades, datum, bokens titel samt om det var en skönlitterär bok eller fackbok. 50 fjärrlånebeställningar mättes under perioden. Resultatet av mätningen visar att medianen för antalet dagar från beställning till hämtklar bok är 4 dagar. Mätningen visar att det är en tydlig skillnad i leveranstid beroende på vilket bibliotek boken beställs ifrån. För fjärrlån inom sydostregionen är medianen 4 dagar. Den kortaste tiden som en låntagare behövde vänta på en bok var 2 dagar. Fjärrlån med den kortaste väntetiden beställdes från Kalmar och Karlskrona stadsbibliotek. Den fjärrlånebeställning inom sydostregionen som hade längst väntetid beställdes från Markaryds bibliotek, det tog i detta fall 9 dagar från beställning till hämtklar bok. Det tar något längre tid för fjärrlån beställda från högskolebiblioteken där medianen är 6 dagar. Den längsta väntetiden gällde en kursbok från Malmö högskola som tog 11 dagar från beställning till hämtklar. Den kortaste väntetiden var 4 dagar, men det var inte ovanligt att en beställning tog 7-9 dagar. Slutsatsen är att det går snabbare att låna inom sydostregionen, där förväntad leveranstid är ca 4 dagar. Leveranstiden inom regionen varierar i denna mätning mellan 2 dagar (Karlskrona, Kalmar) och 9 dagar (Markaryd). När det gäller bibliotek utanför regionen (till största delen högskolebibliotek) är den förväntade leveranstiden ca 6 dagar. Leveranstiden varierar i denna mätning mellan 4 dagar (t.ex. Linnéuniversitetet) och 11 dagar (Malmö högskola). Sammanfattning Sammanfattningsvis går det betydligt snabbare att beställa fjärrlån inom sydostregionen, oberoende av om det gäller kurslitteratur eller skönlitteratur. De större biblioteken inom regionen är snabbare på att hantera fjärrlånebeställningar än de mindre. Fjärrlånemätningen ger en indikation på hur långa väntetider som kan förväntas vid fjärrlånebeställningar. Om det är bråttom kan det vara värt att tänka på att högskolebiblioteken generellt sett har längre leveranstider än biblioteken inom sydostregionen. Vi bör tänka på att i första hand beställa fjärrlån inom sydostregionen. Dessvärre är det inte alltid möjligt att beställa inom regionen då tillgången på kurslitteratur inte är lika stor som på högskolebiblioteken. När det gäller efterfrågad kurslitteratur bör vi alltid överväga inköp i första hand och fjärrlån i andra hand. Vi bör sträva efter att minska antalet lån från bibliotek utanför sydostregionen. Slutligen kan konstateras att fjärrlånehanteringen fungerar väl och att väntetiderna från beställning till hämtklar bok generellt sett är rimliga, och att vi därmed ger en bra service till låntagarna. /Charlotta Gyllström (fjärrlåneansvarig)

17 17 (18) Vi funderade över hur vi skulle kunna göra medierna mer kända och provade följande metoder: o Bokprat: Under året hade vi två bokcaféer, ett på våren och ett på hösten. De var välbesökta (40-50 personer) och uppskattade. Vi har också haft två bokcirklar med olika teman, en på våren och en på hösten. Båda har varit fullteckande. o Exponering: Vi har arbetat med flera exponeringsmöjligheter under året. På väggarna på båda sidor om bibliotekets ingång har exponeringsväggar monterats upp. Dessa har ett flexibelt skyltsystem som gjort dem användbara för såväl media som konst. Tavellister för bokskyltning har satts upp på flera ställen (uppe på fackavdelningen, vid engelska hörnan och på gaveln på Gzhyllan). Exponeringen har dessutom blivit bättre för flera avdelningar genom gallring och utbrytningar (avd O, engelska klassiker etc). o Hemsidan boktips via bloggen: Vi gjorde ett bloggschema med ambitionen att presentera ett boktips i veckan. Schemat glömdes bort ibland, och eftersom vi också skriver om aktiviteter på bloggen blev boktipsen inte så många. Utifrån den personalstyrka vi har, så har vi bestämt att vi fortsätter med bloggen i sin nuvarande utformning i avvaktan på den nya katalogen/webb 2.0. Därefter bör syftet med bloggen och rutinen ses över. I slutet av november sjösattes bibliotekets facebook-sida som även länkar till bloggens boktips. o Internt: bokpresentationer: Ambitionen var att träffas två gånger på termin och presentera några nya böcker från sina avdelningar. Vi träffades två gånger på våren och en gång under hösten. Presentationerna har varit uppskattade av de flesta, och de fungerar som ett bra sätt att få en liten inblick i nyutkommen media på de olika avdelningarna. Vi ville göra databaserna mer kända för låntagare och personal genom att länka månadens databas på hemsidan och i opac:en, samt ha internutbildning två gånger per termin. Under våren länkades Library PressDisplay och Arkiv Digital på hemsidan, och två internutbildningar hölls om dessa databaser. På grund av långtidssjukskrivning har inga databaser länkats och inga internutbildningar hållits under hösten. Databaserna är en viktig del av vårt utbud, därför bör arbetet med att lyfta fram dem fortsätta under Det åligger dock var och en att också själv göra sig bekant och hålla sig ajour med databaserna. Under året har dessutom arbetet med att organisera magasinet påbörjats. En plan över magasinets syfte och användning har upprättats och det mesta arbetet beräknas vara klart under Under våren arbetade Kim Mortensen vissa timmar i biblioteket och av honom fick vi en demonstration av Daisyspelare införskaffades en läsplatta som personalen har gjort sig bekant med under 2011 och som låntagarna kan få prova på i biblioteket (ej till hemlån).

18 18 (18) Vad vi bör arbeta med under 2012 på huvudbiblioteket och filialerna Vi når ett cirkulationstal på 2,0 för tryckta medier på öppen hylla på huvudbiblioteket. Filialerna når ett cirkulationstal på 1,5 för tryckta medier på öppen hylla. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven-Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi gallrar lika mycket som vi förvärvar + 5 % på avdelningarna D, E, G, Qe, V och X. För dessa avdelningar görs en fördjupad medieplanering i enlighet med femårsplanen. Övriga avdelningar gallrar lika mycket som det köps in. Detta gäller huvudbiblioteket. Vi fortsätter arbetet med att göra medierna mer kända. Följande metoder och sätt, som riktar sig både utåt mot låntagarna och inåt mot personalen, används: o Bokprat o Exponering o Hemsidan och facebook - boktips via bloggen o Internt: bokpresentationer 1 gång/månad Vi ser över arbetet med att lyfta fram databaserna och göra dessa mer kända för både låntagare och personal. Vi gör under året en nulägesbeskrivning för att bland annat kartlägga vilka och hur många som använder databaserna. Vi påbörjar arbetet med att ta fram en plan för en omorganisation av skönavdelningen på huvudbiblioteket. Bland annat ska böckernas möjligheter till exponering och deras placering ses över. I ett första steg ska avdelningen gallras.

Medieplan Olofströms bibliotek 2015

Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Medieplan Olofströms bibliotek 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen A Johnsson / A-C Fandén Datum: 2015-03-20 2 (10) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Folkbibliotek i Olofströms kommun... 3

Läs mer

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek

Medieplan 2015-2017. Älmhults Bibliotek Medieplan 2015-2017 Älmhults Bibliotek Medieplan för Älmhults bibliotek Medieplanen gäller för Älmhults huvudbibliotek. Medieplanen ses över vart 3:e år. Cirkulationstal för facklitteratur och skönlitteratur

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor...

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun Inledning Medieplanen hjälper

Läs mer

Ljungby kommunbibliotek. Medieplan Ljungby kommunbibliotek. Ljungby kommunbibliotek

Ljungby kommunbibliotek. Medieplan Ljungby kommunbibliotek. Ljungby kommunbibliotek Medieplan 2017-2018 Medieplan för Medieplanen gäller för (huvudbibliotek och filialer). Medieplanen uppdateras varje år. Medieplanen kommer att uppdateras under 2018. Våra syften med en medieplan är att;

Läs mer

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017

Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen. Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2017 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 6 Gåvor... 6 Litteraturstöden...

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun

Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun Medieplan Folk- och skolbibliotek i Lessebo kommun 2018 Innehåll Syfte, mål och fokusområden... 2 Barn och ungdomar... 2 Personer med funktionsnedsättning... 3 Personer med annat modersmål och nationella

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2017

Medieplan Olofströms bibliotek 2017 Medieplan Olofströms bibliotek 2017 Kultur- och fritidsförvaltningen A Nylander, A-C Fandén Datum: 2017-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt...

Läs mer

Medieplan för Finspångs bibliotek. Ett av 14 Götabibliotek

Medieplan för Finspångs bibliotek. Ett av 14 Götabibliotek Medieplan 2015-2018 för Finspångs bibliotek. Ett av 14 Götabibliotek Innehåll: Inledning och syfte s. 2 Omvärldsbeskrivning s.3 Organisation s.4 Prioriterade grupper s.4 Nyckeltal s.5 Medinköp och urval

Läs mer

Medieplan. Oskarshamns bibliotek

Medieplan. Oskarshamns bibliotek Medieplan Oskarshamns bibliotek 2018-2020 Innehåll Inledning... 3 Varför en medieplan?... 3 Styrande dokument... 3 Bibliotekslagen... 3 Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994... 3 Biblioteksplan, Oskarshamns

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2018 Kultur- och fritidsnämnden 23/ Dnr KFN 2018/402

Medieplan Olofströms bibliotek 2018 Kultur- och fritidsnämnden 23/ Dnr KFN 2018/402 Medieplan Olofströms bibliotek 2018 Kultur- och fritidsnämnden 23/2018-04-12 Dnr KFN 2018/402 Kultur- och fritidsförvaltningen A Nylander, A-C Fandén Datum: 2018-02-28 2 (20) Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Gemensam medieplan för Götabiblioteken

Gemensam medieplan för Götabiblioteken Gemensam medieplan för Götabiblioteken 2019 2022 Inledning och syfte 3 Målbild och viljeinriktning 3 Götabiblioteken 3 Strategiska samarbetsvinster 3 Prioriterade grupper 4 Barn och ungdomar 4 Personer

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Linda Anette Rydgren Eliasson, Rönnberg, bibliotekschef, bibliotekarie Biblioteken och i samordnare Mölndal Biblioteken Telefon:

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy

Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Kultur- och fritidskontoret Mediepolicy Biblioteken i Södertälje Telefon (direkt): 08-523 02080 E-post: stadsbiblioteket@sodertalje.se 2 (6) Innehållsförteckning Mediepolicy... 3 Bibliotekens uppdrag och

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Version 2.0 [ ]

Version 2.0 [ ] Version 2.0 [2015-11-06] 1 2 Innehåll: Sida 1. Inledning och syfte 4 2. Sammanfattning 4 3. Om Götabiblioteken 4 4. Omvärldsbeskrivning 4 5. Organisation 4 6. Prioriterade grupper 5 7. Medieinköp och urval

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2017-2020 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Hagberg Avdelningschef Biblioteken i Mölndal E-post: anette.hagberg@molndal.se Telefon: 031-315 16 71 Linda Rydgren

Läs mer

Medieplan för biblioteken i Uddevalla

Medieplan för biblioteken i Uddevalla Medieplan för biblioteken i Uddevalla 2018-2019 Inledning Medieplanen för Uddevallas bibliotek huvudbibliotek och två närbibliotek- är framtagen för att vara ett stöd i planeringen och det strategiska

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011

Statistik för Vimmerby bibliotek 2011 Statistik för Vimmerby bibliotek 211 Sammanställt av: Jakob Nylin Nilsson, IT- och Studiebibliotekarie Innehåll Utlån... 1 Något om vad som lånas... 3 Målgrupper och litterära kategorier... 4 Fjärrlån...

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Sydöstra Skåne ur ett folkbiblioteksperspektiv

Sydöstra Skåne ur ett folkbiblioteksperspektiv Innehåll Inledning... 2 Sydöstra Skåne ur ett folkbiblioteksperspektiv... 3 Biblioteken Skåne Sydost... 4 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 5 Mediesamverkan på Bibliotek Skåne Sydost... 5 Skönlitteratur

Läs mer

MEDIEPLAN H e d e m o r a s t a d s b i b l i o t e k

MEDIEPLAN H e d e m o r a s t a d s b i b l i o t e k MEDIEPLAN Hedemora stadsbibliotek 2018-2022 20180101 Medieplan för Hedemora stadsbibliotek 2018-2022 Inledning Syftet med medieplanen är att vara ett stöd i det strategiska arbetet kring urval, inköp,

Läs mer

Medieplan för biblioteken i Karlskrona

Medieplan för biblioteken i Karlskrona Medieplan för biblioteken i Karlskrona 2018-2019 Innehåll Inledning... 2 Styrdokument... 2 Omvärldsbeskrivning... 2 Organisation... 3 Medieinköp och urval... 4 Inköpspolicy och värdegrund... 4 Inköpsrutiner...

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Medieplan för Falköpings bibliotek

Medieplan för Falköpings bibliotek Medieplan för Falköpings bibliotek?! Den tänkande poeten Maj-Britt Bäckström 2004 (uppdaterad 2005, 2008 och 2009) 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 1 STYRANDE DOKUMENT...4 1.1 Bibliotekslagen och bibliotekets

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018

Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 Medieplan för Motala Bibliotek 2015-2018 1 Innehåll Inledning och syfte... 3 Omvärldsbevakning... 3 Organisation... 4 Prioriterade grupper... 4 Medieinköp och urval... 5 Skönlitteratur... 5 Facklitteratur...

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2017-01-16 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 FÖRVÄRVSPRINCIPER... 1 VAD SKA FÖRVÄRVAS... 1 URVAL... 1 KURSLITTERATUR... 1 LITTERATUR FÖR STUDENTER MED LÄS-

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Botkyrka

Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Botkyrka Riktlinjer för inköp, fjärrlån och gallring av medier inom Bibliotek Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KOF/2018:51 Dokumentet är beslutat av: Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-01 DNR KN 2016.005 MARIE GUSTAVSSON SID 1/1 SCHEF 08-587 853 45 MARIE.GUSTAVSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinjer för medier Förslag till

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN

BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 1 Bakgrund Enligt bibliotekslagen 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Inledning... 2 Kort om Tomelilla kommun... 2 Invånare... 3 Förskolor och skolor... 4 Särskilda boenden... 4 Näringsliv och arbetsmarknad... 4 Inkomst... 4 Utpendling... 4 Utbildningsnivå... 4

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala

1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet JA NEJ Kommentar Alla Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala 1. Används dokumentet Riktlinjer för medieförsörjningen inom Götasamarbetet http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjanster/kategori/goetabiblioteken/riktlinjer-foer-mediefoersoerjning 9 4 bibliotek har inte

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen.

På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och bilder från dagen. Rapport från Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd? ett seminarium om gallring Katrineholm 2 april 2009 På seminariewebben http://trangtihyllan.blogspot.com/ hittar du bland annat program och

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 3 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2010 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum Sida 1 av 5 för Töreboda kommunbibliotek 2018 2020 Bakgrund Av Bibliotekslagen (2013:801) framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet särskilt ska verka för det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek

Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek 2015-2018 NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se Strategisk plan för medieinköp för Norrköpings stadsbibliotek 2015-2018 Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2019-2022 2018-10-24 Diarienummer KFN/2018:61 Visionen Biblioteken i Malung-Sälens kommun ska utgöra en plattform för bildning och rekreation, där tillgängligheten står i fokus. Innehåll

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun

Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun Biblioteksplan för biblioteken i Ale kommun 2018-2021 Antagen i utbildningsnämnden 2017-12-06 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 Ersätter biblioteksplan 2008-2012 Dnr UKN0034/05 Innehåll Bakgrund,

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Biblioteksplan för Söderhamns kommun Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2019-2022 Kultur- och samhällsserviceförvaltningen 2(5) Söderhamns folkbibliotek består av huvudbiblioteket i Söderhamn samt biblioteksfilialerna i Bergvik, Ljusne

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer