Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieplan Olofströms bibliotek 2012"

Transkript

1 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum:

2 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3 Befolkning... 3 Näringsliv... 3 Utbildning... 3 Folkbibliotek i Olofström... 4 Skolbibliotek i Olofström... 4 Styrande dokument... 5 Medieorganisation... 5 Ämnesbevakning... 5 Förvärv... 5 Förvärvspolicy... 7 Gallring... 7 Bevarandeplan... 7 Magasin... 8 Kurslitteratur... 8 Inköpsförslag/fjärrlån... 8 Samverkan... 8 Utvärdering och uppföljning... 8 Redovisning av cirkulationstal Redovisning av utlån, förvärv och gallring Sammanställning av medieplanering avd.. 12 Analys av Vad vi bör arbeta med under Bilagor: Bibliotekslagen Biblioteksplan (intern länk) Handlingsplan 2012 (intern länk) Talboksplan Olofströms kommuns översiktplan 2008 Regional kulturplan Fjärrlånedokument - riktlinjer (intern länk) Statistik Olofströms kommun (intern länk) Senast uppdaterad

3 3 (18) Medieplanen gäller för Olofströms bibliotek (huvudbibliotek och filialer). Den uppdateras varje år i samband med fördelning av medieanslaget och ses över mer grundligt vart femte år. Nästa tillfälle för grundlig genomgång är Senast uppdaterad Varför medieplan? För att: Bättre tillgodose användarnas behov Få bättre kunskap om mediebeståndet Effektivisera mediehanteringen Medvetet profilera sig Skapa ett budgetunderlag Sammanställa ett dokument att arbeta efter, följa upp och utvärdera Omvärldsbeskrivning Geografiskt Olofströms kommun är en av Blekinge läns fem kommuner. Utöver centralorten Olofström består kommunen av tätorterna Jämshög, Kyrkhult, Vilshult, Gränum och Hemsjö. Befolkning Olofströms kommun har invånare (den 31 dec 2010). Det är en minskning med 114 personer på ett år. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn. De flesta personer med utländsk bakgrund kommer från Finland och f.d. Jugoslavien. Näringsliv De största arbetsgivarna är Volvo Personvagnar och kommunen med sammanlagt anställda. Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen. Andra stora näringsgrenar är vård/omsorg, utbildning och handel/kommunikation. Vad gäller arbetspendlingen är inpendlingen klart större än utpendlingen (2009). De företagsbranscher som dominerar i kommunens småföretagare är skogsbruk, detaljhandel, jordbruk och företagsservicefirmor (2010). Utbildning I kommunen finns sju förskolor, sex F-6 skolor, en högstadieskola och en gymnasieskola. Det finns sammanlagt nio skolbibliotek. Det finns inga friskolor inom kommunen. Gymnasieskolan är, förutom ett vanligt gymnasium, också ett idrottsgymnasium med riksintag för bågskytte och regionalt intag för orientering och innebandy. Andra idrotter som erbjuds på schemat är t.ex. ishockey och fotboll. Det finns också en folkhögskola, som drivs av Lunds stift, och ett KomVux. Utbildningsnivån i kommunen är lägre än landet i övrigt. Kommunen har en högre andel personer med gymnasial utbildning på högst två år än riket, medan den treåriga gymnasieutbildningen ligger på ungefär samma nivå som riket. När det gäller eftergymnasial utbildning ligger kommunen mycket under rikssnittet.

4 4 (18) Folkbibliotek i Olofström Olofströms bibliotek består av huvudbiblioteket och två filialer. Huvudbiblioteket innefattar även en lokalsamling som fördjupas med en Harry Martinson- och en Sven-Edvin Saljesamling. Öppettiderna för huvudbiblioteket är: mån tis kl ons tors kl fre kl lör kl Filialen i Kyrkhult är integrerad med en F-6 skola. Öppettiderna är: ons kl tors kl Filialen i Jämhög är ett folkbibliotek. Öppettiderna är: mån kl ons kl Ur Olofströms kommuns biblioteksplan Tillgänglighet och samverkan är tydliga honnörsord. Olofströms bibliotek bidrar till ett levande centrum och biblioteken i Jämshög och Kyrkhult bidrar till att göra dessa orter till levande närsamhällen. Övergripande vision: Vision och mål för Olofströms kommun: Olofström ska vara en attraktiv plats, där människor, teknik, kultur och natur möts i ett samspel som skapar förutsättningar för såväl utveckling som trygghet och omtanke. Utvecklingsområden: Medie- och informationsförsörjningstjänster Bibliotekens roll för språkutveckling och lässtimulans Bibliotekens roll i det livslånga lärandet Tillgänglighet Biblioteket som mötesplas Ur Olofströms kommuns översiktplan 2008 Nyckelorden för kommunens kulturliv är mångfald, tillgänglighet och en välskött kulturmiljö. Ett viktigt utvecklingsområde för kultur är att utveckla biblioteken till ett starkt stöd i det livslånga lärandet. Kommunfullmäktiges övergripande mål : Jobb till 1000 Barnen i centrum Olofström nära till allt Biblioteket har konkretiserat de övergripande målen i följande strategiska handlingsplaner: Barnen i centrum 1 (intern länk) Barnen i centrum 2 (intern länk)

5 5 (18) Jobb till 1000 (intern länk) Skolbibliotek i Olofström I kommunen finns det skolbibliotek på nio skolor. Av dessa är två bemannade med skolbibliotekarier, på resterande skolbibliotek arbetar lärarbibliotekarier. Under lade personal från Olofströms bibliotek in alla skolbiblioteks bokbestånd i Freelib. Kommunens alla skolor, med undantag av Nordenbergsskolan, är numera inlagda i Book-it och kan sökas i en gemensam katalog. De skolor som har haft utlåning i Freelib sedan starten 2008 är Brännaregårdsskolan, Ekerydsskolan, Vilboksskolan och Högavångsskolan. Tyvärr har inte Gränums, Jämshögs och Vilshults skola börjat med utlåningen via Freelib ännu. Kyrkhults skola ingår i Book-it. Under 2011 har böcker lånats ut på skolorna (2010 = ). Bokbeståndet uppgår till exemplar och därav är nyinköp (2010 = ex och nyinköp). Personal på Olofströms bibliotek har systemansvar för Freelib och sköter det administrativa arbetet. Styrande dokument Bibliotekslagen (1996) Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) Regional kulturplan (2012) Olofströms kommuns översiktplan 2008 (2008) Olofströms kommuns biblioteksplan (2006) Olofströms biblioteks handlingsplan (2012) Medieorganisation Bibliotekets medieorganisation utgår från de principer som biblioteks organisation bygger på: Helhet Delaktighet Medansvar Processinriktat arbete Det innebär att: Inköpen decentraliseras i hela organisationen Fler blir delaktiga i inköpsprocessen genom ämnesbevakningen Fler delar på ansvar Snabbare och effektivare inköp Ökade kunskaper ger bättre service i kundmötet. En förändrad omvärld ställer nya krav.

6 6 (18) Biblioteket har en decentraliserad inköpsorganisation där alla bibliotekarierna ingår som en del av det fördjupade ansvaret för sin avdelning. Medieanslagets fördelning: Skön vuxen: inkl främmande språk, storstilsböcker, lättlästa böcker, lokalsamling, AVmedia Fack vuxen: inkl AV-media Daisytalböcker och material som hör därtill Barn: skön och fack, anpassade medier, AV-media Tidningar/tidskrifter Databaser TV-spel Filialer: Kyrkhult barn och vuxen samt Jämshög barn och vuxen Efter genomgång av cirkulationstalen tas beslut om medieanslagets fördelning av verksamhetsansvarig. Ämnesbevakning Beslut om inköp av medier görs av ämnesbevakare samt av enskilt filialbibliotek. Ämnesbevakarnas uppgift är att: Bevaka medieutbudet inom sitt ämne, inkl tidskrifter Sköta mediebeståndet (dvs. urvalet, nya upplagor, alternativ litteratur inom ämnet, böcker i serier, gallring och ordning på avdelningen) Marknadsföra sitt ämne Ansvara för ämnets tilldelade anslag Sträva efter att höja cirkulationstalet för sin avdelning Ett tidskriftmöte hålls en gång per år för alla i personalen då utbudet gås igenom och ett gemensamt beslut tas om vilka prenumerationer som biblioteket ska ha. Prenumerationerna sköts av en person. För nättjänster och databaser finns det ett paketabonnemang via Länsbibliotek Sydost. Abonnemanget sköts av en person. Förvärv Inköp sker hos de leverantörer som Olofströms kommun har avtal med. Nuvarande avtal gäller tills vidare. Fördelningen av medieanslaget sker en gång per år. Då bestäms också fördelningen mellan medierna samt avdelningarna. Medieanslaget har följt den decentraliserade inköpsorganisationen och varje inköpare ansvarar för sitt medieanslag och för att se sin del i helheten.

7 7 (18) Riktlinjer för förvärv: Aktuella, tillförlitliga och spegla efterfrågan i Olofström Facklitteratur barn och vuxen: o Alla nivåer från enkla böcker till litteratur på högskole-/universitetsnivå o Tillförlitliga o Aktuella bevaka nya upplagor Skönlitteratur barn och vuxen: o Olika genrer o Aktuellt Lokalsamling: två exemplar av litteratur med lokal anknytning o Litteratur och annan media om Olofströms kommun ska finnas i lokalsamlingen i ett referensexemplar och ett till utlån. o Här ska också placeras media av författare som bor i Olofströms kommun. o I lokalsamlingen kan också finnas media om övriga Blekinge. Förvärvspolicy Biblioteket ska vara en plats att räkna med. Biblioteket ska ha ett mediebestånd som erbjuder igenkännande och utmaning, och som stödjer demokrati, yttrande- och informationsfrihet. Låntagaren/användaren är en viktig medaktör i medieurvalet. Vi tar gärna emot inköpsförslag, men vi förbehåller oss rätten att göra bedömningen utifrån våra kriterier. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och bestäms av rådande normer och den enskilde låntagarens behov av kunskap och upplevelse. Beslut om inköp fattas av ämnesbevakaren och vid tveksamma inköp av arbetsgruppen efter diskussion med kulturchefen. Etiska riktlinjer vad vi inte köper in eller erbjuder på biblioteket: Våldsförhärligande, rått underhållningsvåld Rasistiska böcker, förföljelse av oliktänkande Sexistiska böcker Mediet har värde/kvalitet om det används. Det krävs kunskap, engagemang och servicekänsla hos personalen för att göra medierna kända och tillgängliga för användarna. Vi bevakar tender i samhällsutvecklingen, samtidigt som vi lyfter fram alternativ. Hög kvalitet innebär också snabbhet vid förvärv. Biblioteket har en öppenhet för och kunnighet om nya medier. Gallring Årets mål är att gallra lika mycket som vi förvärvar + 5 % på följande avdelningar: D, E, G, Qe, V och X. För övriga avdelningar gäller principen att gallra lika mycket som det köps in.

8 8 (18) Följande kriterier gäller för gallring: Föråldrat eller missvisande innehåll Ny bok/upplaga finns Aktuellare material i annan form finns i ämnet Inaktuell (t.ex. debattlitteratur) Sliten/trasig Lite utlånad eller ej utlånad på länge (3 år) = gallringslista Dubblett Bevarandeplan Låntagaren ska stå i centrum för vår verksamhet. Vi ska veta hur och vad som används av vårt mediebestånd och också av vem. Vårt bevarandeansvar består av vår lokalsamling, Harry Martinson-samling och Sven-Edvin Salje-samling. Våra medier kan magasineras, säljas, kastas eller skickas till Sveriges depåbibliotek i Umeå. Vi gallrar för att ge plats för nytt, ge plats för skyltning, bredda och fördjupa beståndet och för att bli av med gammalt och inaktuellt material. Magasin Magasin ska finnas endast på huvudbiblioteket. Här kan placeras media som inte har hög utlåningsfrekvens, men som bedöms inte kunna gallras, t.ex. klassiker inom både facklitteratur och skönlitteratur. Magasinet ska användas till: Att magasinera vissa böcker Klassuppsättningar Lärarbibliotek Kriterier för magasinering: Klassiker inom skönlitteratur och facklitteratur som är i dåligt skick och som inte går att köpa in nya Ett exemplar av litteratur med lokal anknytning Kurslitteratur Till distansstuderande på högskole- och universitetsnivå fjärrlånar/köper vi kurslitteratur vid behov. Valet mellan fjärrlån och inköp avgörs av ämnesansvarig bibliotekarie. Till övriga studerande på lägre nivåer är vi generösa med inköp.

9 9 (18) Inköpsförslag/fjärrlån (intern länk) Varje förfrågan på köpbara medier, tryckta eller i annan form, ska ses som ett inköpsförslag. Inom Länsbibliotek Sydost ska även böcker som det fjärrlånande biblioteket äger kunna skickas efter. I detta fall råder sunt förnuft och följande medier fjärrlånas inte: Populära och/eller efterfrågade fack- och skönmedia som är köpbara Nya medier från det senaste året Länsbibliotek Sydost fortsätter som tidigare med mediepotter för böcker ( kr) och talböcker ( kr) för hela regionen. För riktlinjer se Samverkan Inom Länsbibliotek Sydost samverkar biblioteken kring mediehanteringen, t.ex. boktransporter och riktlinjer för fjärrlån. Utvärdering och uppföljning Varje år görs en uppdatering av medieplanen. Mediegruppen tar fram cirkulationstal för beståndet och ämnesbevakarna analyserar materialet, skriver kommentarer till cirkulationstalen och annat som berör mediehanteringen enligt en femårsplan (intern länk). Avseende ska tas till: Målgrupp Placering och exponering Förvärv och inköpskanaler Utlån Gallring Cirkulationstal Nättjänster

10 10 (18) Redovisning av cirkulationstal 2011 HB + Jämshög + Kyrkhult* 2011 Vuxen skön 1,4 Vuxen fack 1,2 Blekingesamlingen 0,3 Barn skön 1,4 Barn fack 1,2 DVD 4,5 TV-spel 4,4 Ljudböcker olika format 2,5 Finska böcker 1,3 Deckare 2,9 HB* Vuxen skön 1,6 1,8 Vuxen fack 1,3 1,4 Blekingesamlingen 0,4 0,4 Barn skön 1,7 1,8 Barn fack 1,1 0,9 DVD 4,5 4,5 TV-spel 4,4 3,6 Ljudböcker olika format 2,8 3,5 Finska böcker 1,3 1,6 Deckare 4,3 4,4 Cirkulationstal för alla medier på HB* 1,6 Cirkulationstal för alla medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,4 Cirkulationstal för tryckta medier på HB* 1,5 Cirkulationstal för tryckta medier på HB, Jämshög och Kyrkhult* 1,3 Cirkulationstal för tryckta medier i Jämshög och Kyrkhult 1,1 *utom magasin, referens, Blekingesaml., HM-saml. och Salje-saml.

11 11 (18) Redovisning av utlån, förvärv och gallring på huvudbiblioteket 2011 Utlån/Signum Förvärv/Signum Gallring/Signum L ,63% L 91 9,09% L 93 V ,89% V 67 6,69% V 26 D ,66% D 64 6,39% D 64 N ,41% N 56 5,59% N 540 Qc ,90% Qc 90 8,98% Qc 116 O 898 6,17% O 82 8,18% O 595 E 753 5,17% E 43 4,29% E 5 K 702 4,82% K 52 5,19% K 198 I 679 4,67% I 60 5,99% I 155 Qe 605 4,16% Qe 37 3,69% Qe 5 P utom Pu 577 3,97% P utom Pu 38 3,79% P utom Pu 159 Qa-Qb 567 3,90% Qa-Qb 39 3,89% Qa-Qb 65 G 460 3,16% G 56 5,59% G 14 F 434 2,98% F 31 3,09% F 66 U 413 2,84% U 28 2,79% U 115 Qd 408 2,81% Qd 21 2,09% Qd 50 R 355 2,44% R 40 3,99% R 87 C 226 1,56% C 10 1,00% C 68 X 200 1,38% X 7 0,70% X 19 Qf-Qz 199 1,37% Qf-Qz 15 1,50% Qf-Qz 38 M 163 1,12% M 8 0,80% M 45 B 158 1,09% B 20 2,00% B 107 Pu 141 0,97% Pu 20 2,00% Pu 29 A 126 0,87% A 18 1,79% A 45 T 99 0,68% T 6 0,60% T 7 J 50 0,35% J 3 0,30% J 12 S 23 0,16% S 0 0% S 32 Summa ,13% Summa ,00% Summa 2723 Utlån Förvärv Gallring Vuxen skön Barn skön Barn fack

12 12 (18) Sammanställning av medieplanering för avdelningarna H, J, O, Pu, S och T Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag Ref Ljudböcker Databaser Ålder år el äldre 4-8 år 0-3 år Förvärv Gallring Utlån Cirk.tal J ,0% 13,5% 13,5% ,6 O Zeteo 47,0% 29,0% 23,0% ,9 Pu * - 33,5% 43,0% 23,5% ,4 S ,8% 47,0% 16,0% ,5 T ,0% 24,0% 11,0% ,5 Avd Bestånd 2011 Ex till Ex i utlån mag * elektronisk resurs Ljudböcker Övrigt Ålder år el Förvärv äldre 4-8 år 0-3 år Gallring Utlån Cirk.tal Hc* referens 1,8 2 databas. Hc/Hce ,3% 28,0% 23,7% ,9 Hc.02*/ ,5% 24,5% 30,0% ,1 Hce.02* Hc.03*/ ,4% 23,6% 9,0% ,1 Hce.03* Hc.07*/ ,7% 10,7% 3,6% ,3 Hce.07* Hc(s)/ ,3% 32,4% 14,3% ,7 Hce(s) Hci* ,5% 21,7% 35,8% ,9 Placering Deckare ,5% 36,5% 33,0% ,4 CD-bok 539 9,0% 52,2% 38,8% ,2 Mp Book2. 0,0% 29,6% 70,4% ,2 Dubblett ,5% 23,5% 1,0% ,4 Pocket ,9% 55,7% 7,4% ,0 SF 92 87,0% 10,9% 2,1% ,5 Fantasy ,0% 28,4% 13,6% ,0 Utländsk skön He* ,7% 28,7% 32,6% ,1 Eng. klassiker 59 94,7% 0,0% 5,3% Eng. deck ,2% 35,4% 35,4%

13 13 (18) Hf* ,4% 22,4% 8,2% ,4 Hj* 43 45,2% 23,8% 31,0% ,2 Hk* 31 64,3% 28,6% 7,1% ,0 Hub DVD 55,0% 25,0% 22,0% ,9 Barn Hcf* CD 43,9% 27,6% 28,5% 2,6 Hcf ,8% 26,5% 28,7% ,7 Hcf.02* 23 40,0% 40,0% 20,0% ,2 Hcf.03* 91 65,9% 12,5% 21,6% ,3 Hcf(s) ,0% 27,7% 14,3% ,7 För de minsta ,0% 31,7% 41,3% ,5 Bilderböcker ,9% 26,2% 22,9% ,4 Sagor ,4% 35,9% 16,7% ,8 Börja läsa ,7% 19,0% 29,3% ,8 Hcg ,9% 33,2% 32,9% ,3 uhc/uhce ,7% 32,4% 37,9% ,7 uhe/ufhe/ ,2% 12,4% 12,4% ,6 ughe Eng. ungdom ,0% 26,2% 31,8% ,9 Eng. fantasy 60 37,3% 39,0% 23,7% ,2 Klassiker ,5% 12,2% 4,3% ,5 Manga 203 8,9% 60,9% 30,2% ,4 Serier ,1% 26,1% 24,8% ,6 Hästar ,2% 25,2% 25,6% ,0 Fantasy ,9% 36,9% 45,2% ,7 Sammanställningen av fackavdelningarnas medieanalyser visar att beståndets ålder behöver ses över, främst gäller det avdelning J, O och T. Det är framför allt avdelning J och T som behöver förstärka vissa underavdelningar. Vad gäller placering och exponering har avdelning J och O sämst förutsättningar. Pu behöver bättre skyltning. Samtliga avdelningars folianter måste ses över. Cirkulationstalen för 2010 var lägst för avdelning S (0,5) och högst för avdelning T (1,5). För att höja utlåningen på fackavdelningen behövs ett mer aktivt arbetssätt. Grundliga gallringar har genomförts på avdelningarna under Vuxen skönlitteratur på svenska har ett cirkulationstal på 1,8 för Högst cirkulationstal har deckare (4,4), CD-böcker (4,2) och Mp3 (4,2). Även pocketböckerna ligger högt med 2,0. Placeringen och exponeringen är bra överlag, men behöver ses över på vissa underavdelningar och placeringar där det är trångt i hyllorna eller platsen är undanskymd. När det gäller utländsk skönlitteratur för vuxen är det framför allt finska och engelska böcker som lånas ut. Övriga språk har låga cirkulationstal, och beståndet och exponeringen bör ses över.

14 14 (18) Skönlitteratur för barn har för de flesta avdelningar bra placering och exponering. Det är framför allt dikter, poesi och Hästar som behöver en översyn vad gäller placeringen. Under 2011 gjordes en stor gallring på barnavdelningen, men det är några avdelningar/placeringar där gallring fortfarande behövs, t.ex. Bilderböcker och engelska böcker. Nya utbrytningar (engelska ungdom och engelska fantasy) har gjort dem enklare hitta. För Manga och Fantasy har intresset avstannat, medan intresset istället ökat för Klassiker och Serier. Cirkulationstalen för 2010 är höga för skönlitteraturen för barn. De högsta talen hittar vi på Hcf där För de minsta och Bilderböcker ligger i topp (4,5 resp 3,4). Andra populära avdelningar/placeringar är Manga, Hästar, Sagor och Börja läsa.

15 15 (18) Analys av 2011 Cirkulationstalet för 2011 för tryckta medier på öppen hylla var 1,5 på HB och 1,3 för HB, Jämshög och Kyrkhult tillsammans. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi har som mål att nå 2,0. Under året som gick minskade HB sin utlåning av medier med 11,5 %. Den största nedgången låg på skönlitteratur för barn. Färre utkörningar av bokkassar till förskolorna och ett avslutat bokprojekt på en av förskolorna kan vara en del av förklaringen till nedgången. Enligt Kungliga Bibliotekets undersökning för 2010 har bokutlåningen minskat i landet. Jämfört med riket 2010, som har en total utlåning per invånare på 7,3, ligger Olofström bra till med en motsvarande siffra på 7,6. Utlåningen av AV-medier har däremot ökat i landet, vilket vi även ser i Olofström. Gallringen på HB uppgick förra året till 7573 exemplar. Förvärvet var 3655 exemplar. Därmed uppfyllde vi målet att gallra lika mycket som nyförvärvet + 5 % med råge. Även om vi ser till hela organisationen är målet uppfyllt. Totalt gallrades 9044 exemplar och 5051 exemplar köptes in. Vi mätte tiden från inköpsförslag tills låntagaren är meddelad att boken har kommit. Sammanlagt gjordes 20 mätningar. Inköpen gjordes hos Btj. Tiden från inköpsförslag till ankomstregistrering varierade mellan 5 och 57 dagar. Det ger ett medelvärde på 22,5 dagar, medan median ligger på 19,5 dagar. Det är steget från inköp till bokens ankomst som tar tid. Denna tid varierar mellan 4 och 55 dagar (medelvärde: 20,5 dagar, medianvärde: 17,5 dagar). Två av inköpen har över 50 dagars väntan. Om dessa två inköp räknas bort, varierar tiden mellan 4 och 39 dagar (medelvärde: 17 dagar, medianvärde: 15 dagar). Den långa väntetiden ligger alltså hos leverantören, vilket vi inte kan påverka. En kompletterande mätning gjordes hos Adlibris för att jämföra leveranstiden. Sammanlagt gjordes 20 mätningar av tiden från inköpsansvarig till ankomstregistrering. Tiden mellan inköp och ankomstregistrering varierade mellan 4 och 16 dagar. Det ger ett medelvärde på 8,5 dagar, medan medianen ligger på 7 dagar. Det går alltså mycket snabbare med Adlibris. Till saken hör naturligtvis att vårt avtal ligger hos Btj, och att vi har veckoleverans från dem, men inte från Adlibris. Sammanfattning: Leverantör Inköp ankomstreg. Medelvärde Medianvärde Btj 4-55 dagar 20,5 dagar 17,5 dagar 4-39 dagar 17 dagar 15 dagar Adlibris 4-16 dagar 8,5 dagar 7 dagar Hanteringen av inköpsförslagen inom personalen tar mellan 0 minuter och 4 dagar. Ett av inköpen tog dock 14 dagar p.g.a. ledighet. Men i övrigt fungerar processen väl. Det är steget mellan avdelningsansvarig till inköpsansvarig som tar längst tid (upp till 4 dagar i två fall). Faktorer såsom sjukdom och ledighet påverkar, och vid längre frånvaro måste rutiner finnas så att inköpskedjan fungerar ändå. Vi mätte tiden för fjärrlån och kartlade processen. Följande frågor ställdes: o Hur lång tid tar ett fjärrlån? o Hur lång tid får låntagare vänta på en bok?

16 16 (18) Fjärrlånemätning En mätning av tidsåtgången vid fjärrlånebeställningar genomfördes under tidsperioden 2/5-27/ Mätningen genomfördes genom att anteckna antal dagar från beställning till hämtklar bok. Även varifrån boken beställdes noterades, datum, bokens titel samt om det var en skönlitterär bok eller fackbok. 50 fjärrlånebeställningar mättes under perioden. Resultatet av mätningen visar att medianen för antalet dagar från beställning till hämtklar bok är 4 dagar. Mätningen visar att det är en tydlig skillnad i leveranstid beroende på vilket bibliotek boken beställs ifrån. För fjärrlån inom sydostregionen är medianen 4 dagar. Den kortaste tiden som en låntagare behövde vänta på en bok var 2 dagar. Fjärrlån med den kortaste väntetiden beställdes från Kalmar och Karlskrona stadsbibliotek. Den fjärrlånebeställning inom sydostregionen som hade längst väntetid beställdes från Markaryds bibliotek, det tog i detta fall 9 dagar från beställning till hämtklar bok. Det tar något längre tid för fjärrlån beställda från högskolebiblioteken där medianen är 6 dagar. Den längsta väntetiden gällde en kursbok från Malmö högskola som tog 11 dagar från beställning till hämtklar. Den kortaste väntetiden var 4 dagar, men det var inte ovanligt att en beställning tog 7-9 dagar. Slutsatsen är att det går snabbare att låna inom sydostregionen, där förväntad leveranstid är ca 4 dagar. Leveranstiden inom regionen varierar i denna mätning mellan 2 dagar (Karlskrona, Kalmar) och 9 dagar (Markaryd). När det gäller bibliotek utanför regionen (till största delen högskolebibliotek) är den förväntade leveranstiden ca 6 dagar. Leveranstiden varierar i denna mätning mellan 4 dagar (t.ex. Linnéuniversitetet) och 11 dagar (Malmö högskola). Sammanfattning Sammanfattningsvis går det betydligt snabbare att beställa fjärrlån inom sydostregionen, oberoende av om det gäller kurslitteratur eller skönlitteratur. De större biblioteken inom regionen är snabbare på att hantera fjärrlånebeställningar än de mindre. Fjärrlånemätningen ger en indikation på hur långa väntetider som kan förväntas vid fjärrlånebeställningar. Om det är bråttom kan det vara värt att tänka på att högskolebiblioteken generellt sett har längre leveranstider än biblioteken inom sydostregionen. Vi bör tänka på att i första hand beställa fjärrlån inom sydostregionen. Dessvärre är det inte alltid möjligt att beställa inom regionen då tillgången på kurslitteratur inte är lika stor som på högskolebiblioteken. När det gäller efterfrågad kurslitteratur bör vi alltid överväga inköp i första hand och fjärrlån i andra hand. Vi bör sträva efter att minska antalet lån från bibliotek utanför sydostregionen. Slutligen kan konstateras att fjärrlånehanteringen fungerar väl och att väntetiderna från beställning till hämtklar bok generellt sett är rimliga, och att vi därmed ger en bra service till låntagarna. /Charlotta Gyllström (fjärrlåneansvarig)

17 17 (18) Vi funderade över hur vi skulle kunna göra medierna mer kända och provade följande metoder: o Bokprat: Under året hade vi två bokcaféer, ett på våren och ett på hösten. De var välbesökta (40-50 personer) och uppskattade. Vi har också haft två bokcirklar med olika teman, en på våren och en på hösten. Båda har varit fullteckande. o Exponering: Vi har arbetat med flera exponeringsmöjligheter under året. På väggarna på båda sidor om bibliotekets ingång har exponeringsväggar monterats upp. Dessa har ett flexibelt skyltsystem som gjort dem användbara för såväl media som konst. Tavellister för bokskyltning har satts upp på flera ställen (uppe på fackavdelningen, vid engelska hörnan och på gaveln på Gzhyllan). Exponeringen har dessutom blivit bättre för flera avdelningar genom gallring och utbrytningar (avd O, engelska klassiker etc). o Hemsidan boktips via bloggen: Vi gjorde ett bloggschema med ambitionen att presentera ett boktips i veckan. Schemat glömdes bort ibland, och eftersom vi också skriver om aktiviteter på bloggen blev boktipsen inte så många. Utifrån den personalstyrka vi har, så har vi bestämt att vi fortsätter med bloggen i sin nuvarande utformning i avvaktan på den nya katalogen/webb 2.0. Därefter bör syftet med bloggen och rutinen ses över. I slutet av november sjösattes bibliotekets facebook-sida som även länkar till bloggens boktips. o Internt: bokpresentationer: Ambitionen var att träffas två gånger på termin och presentera några nya böcker från sina avdelningar. Vi träffades två gånger på våren och en gång under hösten. Presentationerna har varit uppskattade av de flesta, och de fungerar som ett bra sätt att få en liten inblick i nyutkommen media på de olika avdelningarna. Vi ville göra databaserna mer kända för låntagare och personal genom att länka månadens databas på hemsidan och i opac:en, samt ha internutbildning två gånger per termin. Under våren länkades Library PressDisplay och Arkiv Digital på hemsidan, och två internutbildningar hölls om dessa databaser. På grund av långtidssjukskrivning har inga databaser länkats och inga internutbildningar hållits under hösten. Databaserna är en viktig del av vårt utbud, därför bör arbetet med att lyfta fram dem fortsätta under Det åligger dock var och en att också själv göra sig bekant och hålla sig ajour med databaserna. Under året har dessutom arbetet med att organisera magasinet påbörjats. En plan över magasinets syfte och användning har upprättats och det mesta arbetet beräknas vara klart under Under våren arbetade Kim Mortensen vissa timmar i biblioteket och av honom fick vi en demonstration av Daisyspelare införskaffades en läsplatta som personalen har gjort sig bekant med under 2011 och som låntagarna kan få prova på i biblioteket (ej till hemlån).

18 18 (18) Vad vi bör arbeta med under 2012 på huvudbiblioteket och filialerna Vi når ett cirkulationstal på 2,0 för tryckta medier på öppen hylla på huvudbiblioteket. Filialerna når ett cirkulationstal på 1,5 för tryckta medier på öppen hylla. Blekingesamlingen, Harry Martinson- och Sven-Edvin Saljesamlingen, samt magasin och referensböcker ingår inte i mätningen. Vi gallrar lika mycket som vi förvärvar + 5 % på avdelningarna D, E, G, Qe, V och X. För dessa avdelningar görs en fördjupad medieplanering i enlighet med femårsplanen. Övriga avdelningar gallrar lika mycket som det köps in. Detta gäller huvudbiblioteket. Vi fortsätter arbetet med att göra medierna mer kända. Följande metoder och sätt, som riktar sig både utåt mot låntagarna och inåt mot personalen, används: o Bokprat o Exponering o Hemsidan och facebook - boktips via bloggen o Internt: bokpresentationer 1 gång/månad Vi ser över arbetet med att lyfta fram databaserna och göra dessa mer kända för både låntagare och personal. Vi gör under året en nulägesbeskrivning för att bland annat kartlägga vilka och hur många som använder databaserna. Vi påbörjar arbetet med att ta fram en plan för en omorganisation av skönavdelningen på huvudbiblioteket. Bland annat ska böckernas möjligheter till exponering och deras placering ses över. I ett första steg ska avdelningen gallras.

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Bibliotekets medieplan - uppgradering

Bibliotekets medieplan - uppgradering TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren 2014-06-04 KFN 2014/0109 50635 Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap

Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV. En närmare bekantskap Mediesamarbete Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap 2 Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV inte

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Medieplanering Bibliotek Skåne NV

Medieplanering Bibliotek Skåne NV koncept Medieplanering Bibliotek Skåne NV En närmare bekantskap Förord Mitt uppdrag att skriva en medieplanering för Bibliotek Skåne NV har inte varit helt lätt. När jag började hade samarbete Skåne NV

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet

Biblioteksverksamheten i Jönköpings län. en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Biblioteksverksamheten i Jönköpings län en kartläggning över folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken i länet Jenny Toll, utvecklare Länsbibliotek Jönköping Maj 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Medieplan för Södervångskolans bibliotek

Medieplan för Södervångskolans bibliotek Medieplan för Södervångskolans bibliotek Innehållsförteckning Sally Knutsson Augusti-2011 Pedagogiska aspekter... 3 Inköp av medier... 5 Gallring av medier... 5 Metod... 5 Efter medieplanen... 6 A Bok-

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Biblioteket Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Projekt under 2010-2012 Annelie Ekberg Andersson, Annika Johansson, Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek 651

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM Facklitteratur A 866 660 164 29 0,8 18.9 306 A 593 550 143 28 0,8 50 346 BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN: Utnyttjandegraden är fortfarande låg trots omfattande gallringar.

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer