Bibliotekets medieplan - uppgradering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekets medieplan - uppgradering"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Suzanne Hammargren KFN 2014/ Kultur- och fritidsnämnden Bibliotekets medieplan - uppgradering Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till uppgraderad medieplan för Kalmar kommun. Bakgrund Medieplanen är ett dokument som bland annat syftar till att kvalitetssäkra bibliotekens mediebestånd. Mediebeståndet finansieras av skattemedel och är till för alla medborgare i kommunen. Medieplanen skall vara ett hjälpmedel i arbetet med att hålla ett aktuellt och relevant mediebestånd utifrån kommuninvånarnas önskemål och behov. En bra samling av medier, både i tryckt och digital form, är ett redskap för att alla åldersgrupper ska ges möjlighet till lärande, delaktighet, demokrati och upplevelse. Sammanfattning Medieplanen hjälper verksamheten att: bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen skapa ett budgetunderlag Lolita Persson Förvaltningschef Suzanne Hammargren Bibliotekschef Bilaga: Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun KF Kultur- och fritidsförvaltningen Chefer Kultur Adress Box 610, KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel vx

2 Kalmar kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun

3 Innehåll Inledning... 3 Inköp... 4 Översyn av beståndet... 5 Fjärrlån... 5 Gåvor... 6 Litteraturstöden... 6 Offentligt tryck... 6 Tidningar och tidskrifter... 6 Litteratur för personer med särskilda behov... 6 Litteratur på andra språk än svenska... 7 Lokalsamlingen... 7 Digitala medier, databaser med mera

4 Inledning Medieplanen gäller för Kalmar kommuns folkbibliotek (huvudbibliotek, filialer och biblioteksbuss). Den uppdateras varje år i samband med fördelning av medieanslaget och ses över mer grundligt vart femte år. Basgrupp Media ansvarar för att detta utförs. Medieplanen hjälper verksamheten att: bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen skapa ett budgetunderlag planera, följa upp och utvärdera arbetet Förutom medieplanen styr följande dokument verksamheten: Bibliotekslagen, SFS 2013:801 Skollagen Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest Biblioteksplan för Kalmar kommun Plan gällande mångspråkig litteratur för Kalmar län Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier från Internationella biblioteket Regional kulturplan Kalmar kommun har c:a invånare. De största tätorterna är Kalmar (37 000), Lindsdal (6 300), Smedby (3 900), Rinkabyholm inkl. Boholmarna och Dunö (2 900), Ljungbyholm (2 200) samt Trekanten (2 000). Övriga tätorter har färre än eller obetydligt flera än invånare. C:a 11 % av invånarna är utrikesfödda. Den största gruppen kommer från forna Jugoslavien. Kalmar stadsbibliotek består av huvudbibliotek, nio filialer samt en biblioteksbuss. Huvudbiblioteket ligger i centrala Kalmar. Filialer finns i Bergavik, Hagby, Lindsdal, Ljungbyholm, Påryd, Rinkabyholm, Rockneby, Smedby och Trekanten. Filialerna i Bergavik, Ljungbyholm, Rinkabyholm och Trekanten är integrerade med skolbibliotek. Filialerna i Hagby, Ljungbyholm och Påryd tillhör Södermöre kommundel. Det totala antalet utlån i Kalmar 2013 var medier. Antal utlån per person år 2013 var 8,1. Detta är något över riksgenomsnittet 6,9. Antal barnbokslån år 2013 per barn 0-14 år var 23,6. Riksgenomsnittet var 17,6. Stifts- och gymnasiebiblioteket utgör en särskild avdelning inom Kalmar stadsbibliotek. Grunden är det medeltida domkyrkobibliotekets och Kalmar storskolas äldsta bok- och handskriftssamlingar. Idag omfattar Stifts- och gymnasiebibliotekets samlingar ca 850 hyllmeter varav 25 hyllmeter utgörs av handskrifter. Grundskolebiblioteken, gymnasiebiblioteken samt universitetsbiblioteket omfattas inte av denna medieplan. 3

5 Inköp Ur Bibliotekens internationella manifest (Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet 2014): IFLA [International Federation of Library Associations and Institutions] framhåller människors grundläggande rätt att utan begränsningar kunna såväl ta del av som uttrycka och sprida information. (s 17) Obehindrad tillgång till information är en grundförutsättning för frihet, jämlikhet, globalt samförstånd och fred. Därför hävdar IFLA följande: Intellektuell frihet innebär varje individs rättighet såväl till att ha och uttrycka åsikter som till att söka och ta emot information. Detta är demokratins grundval, och det är kärnan i bibliotekens verksamhet.(s 37) Urvalet av och tillgängligheten hos bibliotekets material och tjänster ska styras av professionella överväganden och inte av politiska eller religiösa åsikter.(s 18) Bibliotekarier och informationstjänster har ett ansvar att underlätta och verka för att allmänheten har tillgång till information och kommunikation av god kvalitet.(s 39) Biblioteken i Kalmar ska vara en mötesplats där det finns något för alla. Mediebeståndet på öppen hylla ska vara aktivt, fräscht och brett. Inköpen ska svara mot behov och önskemål från en bred allmänhet men också innehålla det något smalare. All sorts media ska behandlas på samma sätt oavsett form. Biblioteken ska vara lyhörda för den snabba digitala utvecklingen och anpassa sina samlingar därefter. Huvudbibliotek och filialer har delvis olika roller. Huvudbiblioteket står för bredden, medan filialerna kan välja att profilera sig utifrån ortens särprägel och befolkningsstruktur. Utbudet av barn- och ungdomsmedier ska vara stort och brett på samtliga bibliotek. Bibliotekens mediebestånd och informationstjänster ska tillgängliggöra det rika utbudet av mänskliga uttrycksformer och kulturell mångfald. Biblioteken köper inte in medier som propagerar för våld, rasism eller pornografi. Kurslitteratur på högskolenivå köps endast in om den har ett allmänt intresse. Inköps- och mediehanteringsrutinerna är decentraliserade. Huvudbibliotekets barnavdelning, filialer, biblioteksbuss samt uppsökande verksamheten har hand om inköp, fakturahantering, mediehantering samt översyn av mediebeståndet till sina respektive verksamheter. De har budgetansvar. På huvudbibliotekets vuxenavdelning finns ämnesansvariga som beslutar om inköp samt har hand om mediehanteringen för sina respektive ämnen. Det praktiska arbetet med beställning, ankomstregistrering och fakturahantering utförs av basgrupp Media. Basgrupp Media har övergripande budgetansvar för huvudbibliotekets vuxenavdelning. 4

6 Uppgifter och ansvar för ämnesansvariga: Arbeta enligt medieplan med ämnena inom sitt område. Gallring, magasinering och övrig omlokalisering. Bevakning och urval i samband med inköp av medier i enlighet med medieplan. Ekonomiskt ansvar för inköp av medier till sina resp. ämnesområden. Basgrupp Media har övergripande ansvar. Skyltning, trivsel. Basgrupp Värdskap har övergripande ansvar för exponering av media. Bokuppsättning. Inköpsförslag ska behandlas senast en arbetsdag efter låntagarens beställning. Kalmar stadsbibliotek har ett gemensamt bokbestånd tillgängligt för alla invånare i Kalmar. En gemensam reservationskö finns för att så snabbt som möjligt tillgodose låntagarnas önskemål. När fem personer står i kö bör man överväga ytterligare inköp. Biblioteket har avtal med flera leverantörer: Utrustade böcker och ljudböcker, DVD-film, tidningar, tidskrifter samt data- och TV-spel BTJ; CD-skivor FörlagEtt; Outrustade böcker och ljudböcker - Bokus. Avtalet löper till Upphandlingar görs i samarbete med Regionbibliotek Kalmar och övriga bibliotek i Kalmar län. Bibliotekschefen gör i samråd med styrgruppen en fördelning av medieanslaget inför varje nytt budgetår. Översyn av beståndet Mediebeståndet ses över minst en gång per år. Slitna och trasiga medier gallras och nyinköp övervägs. Medier som inte varit utlånade på tre år tas, med vissa undantag, bort från öppen hylla. Medier som förväntas bli fortsatt - men mindre - efterfrågade, standardverk, mindre efterfrågade klassiker, äldre periodika samt material av lokalhistoriskt intresse placeras i magasinet. En översyn görs årligen av medier placerade i magasinet och som inte varit utlånade på fem år. Medier med föråldrat eller inaktuellt innehåll och som finns i Sveriges depåbibliotek och lånecentrals samlingar tas bort ur sortimentet. De lokala folkbiblioteken har inget bevarandeansvar. För att mediebeståndet ska vara aktuellt bör vi under ett år sträva efter att gallra lika mycket som vi köper in. Fjärrlån Varje förfrågan på köpbara medier skall ses som ett inköpsförslag. Om efterfrågan är begränsad och titeln inte finns på annat folkbibliotek skickas ett inköpsförslag till Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Titel som sannolikt efterfrågas vid mer än ett tillfälle bör köpas in men eventuellt även fjärrlånas vid brådskande beställning. 5

7 Studenter som behöver kurslitteratur hänvisas till universitetsbiblioteket. Samarbetet med folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län utnyttjas i första hand vid fjärrlån. Även titlar som biblioteket äger, men som är utlånade, kan fjärrlånas från biblioteken i sydostregionen - angelägenhetsgrad och förnuft avgör. Fjärrlåneansökningar bedöms efter samma kriterier som inköpsförslag. Gåvor Gåvor kan tas emot, men det är biblioteket som avgör om gåvan ska införlivas i beståndet. Litteraturstöden De litteraturstödda böckerna införlivas i samlingarna. Huvudbiblioteket lägger in de titlar som inte redan finns där. Resterande erbjuds i första hand filialerna, uppsökande enheten och biblioteksbussen, i andra hand Linnéuniversitetets bibliotek och gymnasieskolornas bibliotek. Offentligt tryck Stadsbiblioteket har riksdagstrycket nästan komplett sedan Prenumerationen har omfattat en inbunden upplaga av riksdagstrycket samt samtliga propositioner och betänkanden. Från och med 2010 är prenumerationen uppsagd. Allt material finns tillgängligt digitalt. I samlingarna finns även rapporter från myndigheter samt diverse officiell statistik. Mycket av detta material finns numera att tillgå digitalt. De flesta statistiska publikationer är uppsagda. Tidningar och tidskrifter Huvudbiblioteket tillhandahåller dagstidningar som i möjligaste mån representerar olika delar av Sverige och med olika politiska inriktningar. På huvudbiblioteket ska också finnas ett antal utländska dagstidningar. Tidningsdatabasen PressDisplay med cirka svenska och utländska dagstidningar i fulltext ska vara ett komplement till våra tryckta utländska dagstidningar. På biblioteken finns också ett brett utbud av tidskrifter, där låntagarens önskemål ska beaktas i möjligaste mån. Litteratur för personer med särskilda behov På bibliotekens hyllor finns lättlästa böcker, böcker med stor stil och taktila böcker. Dessutom erbjuder biblioteken talböcker; DAISY, på cd-rom-skiva, på minneskort och tillsammans med 6

8 en bok. Brukare kan själva och hemifrån ladda ner talböcker från Myndigheten för tillgängliga mediers katalog, Legimus. Barnavdelningens Äppelhylla innehåller bland annat material på teckenspråk, taktila böcker, bok och CD samt trycka-hända-böcker. Litteratur på andra språk än svenska Biblioteken har litteratur på skolspråken och på de större invandrarspråken. Litteratur på de mindre efterfrågade språken tas som depositioner från Internationella biblioteket. Litteratur på invandrarspråken köps in i samarbete med Regionbibliotek Kalmar och övriga bibliotek i Kalmar län. Lokalsamlingen Kalmar länssamlingen på huvudbiblioteket består av litteratur med anknytning till Kalmar län inkl. Öland. Den innehåller cirka böcker och artiklar. Böcker till samlingen köps in i två exemplar. Samlingen innehåller i första hand facklitteratur. Skönlitteratur köps endast i undantagsfall. I samarbete med biblioteken i Jönköping, Karlskrona och Växjö har Kalmar stadsbibliotek byggt upp en databas kallad Småland, Öland & Blekinge. Databasen innehåller referenser till det lokalhistoriska materialet på dessa bibliotek. Den ligger som en deldatabas i LIBRIS och är fritt tillgänglig. Idag innehåller databasen katalogposter. En stor mängd av dessa består av indexerade artiklar ur årsböcker. Databasen uppdateras fortlöpande. Digitala medier, databaser med mera Utbudet av nya medieformer bevakas kontinuerligt. Beståndet av databaser och elektroniska medier ska finnas tillgängliga för låntagare dygnet runt via hemsidan och bibliotekskatalogen. Bibliotekspersonalen ska informera om relevanta databaser i anslutning till frågeställningen vid varje referenssamtal för att öka nyttjandegraden och därmed servicegraden. Bibliotekets hemsida, Facebook samt bloggar ska ständigt utvecklas. En kontinuerlig kompetensutveckling för all personal inom detta område är av stor vikt

9 Planerad verksamhet för huvudbibliotek, filialer och biblioteksbuss Bilaga till medieplan för folkbiblioteken i Kalmar kommun 2014 Huvudbibliotek, barn- och ungdomsavdelningen Planerad verksamhet: Barn-och ungdomsavdelningen arbetar mycket med barn- och ungdomsprogram. Under de senaste åren har man också satsat extra på marknadsföring. Man syns numera i lokalpress, hemsida, Facebook och även på Smartsign tv-monitorer som finns på Sportcenter, Kulturskolan och biblioteket. Aktiviteter anordnas för barn och ungdomar i alla åldrar. Samtliga kulturaktiviteter utom barnteatern är avgiftsfria. Detta är i linje med regeringens handlingsplan mot barnfattigdom. Läsfrämjande aktiviteter anordnas för att stärka läsförståelsen hos barn (till exempel Boksnack och sagostunder). Följande planeras: Barnteater, framförallt för de yngre barnen Sagostunder Boksnack Lovaktiviteter Temakvällar Sommarlovsboken Litteraturdag i samband med kulturveckan hösten 2014 Temaveckor med skyltning och tävling (Alfons, Emil, Tove Jansson) Flera av aktiviteterna på barn- och ungdomsavdelningen sker i samarbete med andra aktörer, till exempel Teaterföreningen, Kulturskolan, Monokrom, fritidsgårdarna, Länsmuséet, privatpersoner samt Öppna förskolan Måsen. För att göra huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning mer attraktiv för alla åldrar kommer en stor ommöblering och uppfräschning att äga rum hösten Det kommer bland annat att skapas fler trevliga sittplatser, bättre skyltningsmöjligheter och möjligheter till mindre temautställningar. Avdelningen Ung kommer också att få ett helt nytt utseende. Fortsatt satsning på inköp av Första Fakta-böcker där efterfrågan är stor Översyn av Äppelhyllan och kompletteringsköp i samarbete med Språkverkstaden Flytta Föräldra-hyllan och LL-hyllan för att öka utlåningen. Fortsätta gallringen på fackavdelningarna som inte används lika mycket nu som tidigare. Översyn av Manga-beståndet Avd. Ung fortsätta satsningen på engelsk skönlitteratur som lånas mycket Fortsatt inköp av nya Tv-spel, efterfrågan är stor Huvudbiblioteket, vuxenavdelningen Hösten 2014 kommer huvudbibliotekets entré och torg att få ett helt nytt utseende med bland annat ny belysning, nya sittgrupper, nya skyltar, bättre möjligheter till skyltning samt ny placering av diskarna. Förvaltningens JGL-satsning kommer att göra avtryck i ommöbleringen. 1

10 Planerad verksamhet: Bokcafé Bokcirkel Författarbesök Föreläsningar Musik/teaterföreställning Kom igång med dator och IPad Seniorsurf Aktiviteter i samband med kulturfestivalen hösten 2014 Förtidsröstning till EU-valet och riksdagsvalet Fortfarande finns många gamla, slitna och inaktuella böcker på hyllorna, gallring behövs. På de flesta fackavdelningarna finns många böcker som inte används eller lånas, dessa bör gallras och eventuellt skickas till depåbiblioteket och lånecentralen i Umeå. Eftersom bokanslaget förstärktes nyligen har vi haft möjlighet att göra kompletteringsköp på vissa avdelningar. Kompletteringsköpen kommer att fortsätta i den takt ekonomin tillåter. Magasinet är fullt och i akut behov av gallring, detta kommer att prioriteras Utlåning av e-böcker ökar stadigt. Installation av Axiells ehub planeras hösten ehub är en plattform som gör det enklare för låntagarna att låna e-böcker. Efter installationen kommer vi också kunna använda fler leverantörer än Elib. Arbetet med att omlokalisera böcker från Ej hemlån till Hemlån fortsätter. Arbetet med att integrera folianterna bland de vanliga böckerna fortsätter på de avdelningar där utrymmet tillåter. För att öka utlånen kommer vi att arbeta mer med skyltning på hyllorna. Gallring är en förutsättning för att detta ska gå att genomföra. Biblioteksbussen Planerad verksamhet: Under 2014/15 ska biblioteksbussens verksamhet stärka demokratin genom att Öka antalet hållplatser med 2 stycken för allmänheten Öka utlånen med 5 % Utföra 6 läsfrämjande aktiviteter t.ex. bokprat och biblioteksinformation till grundskolan Marknadsföra biblioteksbussen och Kalmar stadsbibliotek genom att medverka vid minst 2 olika dagar av typen Berga marknad, Kommunens dag. Erbjuda förtidsröstning i valet september 2014 om vi blir tillfrågade av Valmyndigheten Under 2014 arbetar Kalmar Stadsbibliotek med genusfrågor och jämställdhet, och det kommer även att göra avtryck i bussverksamheten. Beståndet över 11 år är mycket stort. Det behöver gallras rejält både p.g.a. platsbrist i magasinet och om man tittar på utlåningsgraden som är väldigt låg. 2

11 Många fackavdelningar är mycket små. Vi fortsätter med tanken att hålla vissa fackavdelningar aktuella med hjälp av tidskrifter. Vi strävar efter att visa upp bussens aktuella bestånd med olika skyltningar t.ex. med teman, årstider, nyförvärv. Nyförvärv visas bl.a. via ett bildspel på en skärm. Vi använder två utbytbara vagnar för att anpassa beståndet till aktuell busstur. Bergaviksbiblioteket Planerad verksamhet: Fortsatt satsning på bokcaféer för vuxna där deltagandet stadigt ökar. Bokcirkel för vuxna startar hösten 2014 Föreläsning/program inför hösten planeras Bokcaféer för barn Bokprat för skolklasser Boksnack med festlig avslutning på huvudbiblioteket Bamsefest för föräldrar med små barn hösten 2014 Pyssel samt lovarrangemang är under planering Dikttävling/novelltävling för år 7-9 i samarbete med skolan Boklek (lära sig hitta på biblioteket) för alla i år 2. Bokbytardag i samarbete med skolan 2012 skedde en stor förändring när vi införde själutlåning. Den stora disken försvann och det blev fler möjligheter till skyltning. Satsning på snabblån för att köerna ska minska på efterfrågade böcker. Låntagarna ser att vi är aktiva och köper i den senaste litteraturen. Vi har gallrat mycket och det har gjort att utlåningsgraden ökat. På flera avdelningar är fortfarande stora delar av beståndet gammalt och slitet. Fortsatt gallring behövs. Flera fackavdelningar behöver kompletteras med nyinköp Antalet böcker som medieanslaget räcker till har minskat med 70 sedan Medieanslaget behöver öka om vi ska kunna ha ett nytt och fräsch bestånd. För att få mer tid till läsfrämjande arbete kommer vi att fortsätta med Btj:s profiltjänster. Vi kommer att gallra skönlitteraturen för att få möjlighet till skyltning. Lindsdalsbiblioteket Planerad verksamhet: Biblioteket ska bjuda in en föreläsare på våren och en på hösten (våren 2014 Anders Johansson). Biblioteket ska ha en bokcirkel för vuxna (1 gång/månad, sommaruppehåll). Biblioteket ska ha en bokcirkel för barn (1 gång/månad, sommaruppehåll). Biblioteket anordnar tävling för barn under Sportlovet. Lindsdalsdagen. Biblioteket har extraöppet (10-14) en lördag om året på Lindsdalsdagen. Biblioteket anordnar tävlingar för barn och vuxna och säljer utgallrade böcker. Biblioteket lånar även ut sina lokaler och bord/stolar till deltagare i Lindsdalsdagen, som är i behov av dylikt. Biblioteket ska ha ett bokcafé en gång på hösten, med boktips, boksamtal och fika. Biblioteket bokpratar på Frikadellen en gång på våren och en gång på hösten. 3

12 Biblioteket bjuder in Frikadellen på liten frågesport en gång på våren och en gång på hösten. Biblioteket samarbetar med Konstvännerna i Lindsdal, Förlösa Hembygdsförening, Träffpunkten Frikadellen, SPF Bridge, Studieförbundet Vuxenskolan, Lindsdals fritidsgård samt SPF/PRO. Det kan gälla utställningar, kurser, föredrag och liknande. Lindsdals bibliotek har i snart 10 år tid jobbat på att göra låntagarna mer och mer delaktiga i bibliotekets inköp. Detta har resulterat i att mycket stor del av bibliotekets inköp styrs av låntagarna, både vad gäller fack och skön, barn och vuxen. Mest utlåning har avdelningarna Hc/Hce, Hc/Hce Spänning, LC, Dok, -z-signaturer, U och Hcf(yb). Vi fortsätter köpa in mycket till dessa avdelningar och även satsar även på Hcf/Hcg/uHc/uHce med tanke dels på det växande barnantalet i Lindsdal, dels på den sviktande läsförmågan hos barn och unga av idag. Lindsdalsbiblioteket ska stå för bredd med både kvalitetslitteratur och underhållningslitteratur. Vid nyupplagor av klassiker byts gamla slitna ex ut. Vad facklitteraturen anbelangar är frågan huruvida vi ska se till att ha ett gott bestånd på samtliga avdelningar, med risk att vi köper in hyllvärmare, eller om vi ska satsa på de avdelningar som har hög nyttjandegrad. Här får vi använda sunt förnuft. En stor del av bokbeståndet är trots omfattande gallring fortfarande gammalt, fortsatt gallring behövs. Rinkabyholmsbiblioteket Planerad verksamhet: Bokskola för förskoleklasserna varje läsår. Bokprat för skolklasser. Projekt typ hela skolan läser. Bibliotekspersonal medverkar med bokprat och plockar ihop böcker. Tipsrundor med bok- och författarfrågor. Lyfter fram ALMA pristagare, Internationella barnboksdagen och Världsbokdagen. Samarbete med Hossmo Hembygdsförening planeras. Bokinformation för vuxna i samarbete med Dillbergs bokhandel. Ombyggnad av bibliotekslokalen hösten Skolan behöver mer yta och bibliotekslokalen kommer att bli mindre. Planering inför sommarens och höstens omflyttningar har just påbörjats. För att biblioteket ska få plats måste en stor gallring ske. En hel del av beståndet är slitet och vissa kompletteringsköp behövs Gallring i magasinet behövs också. Rocknebybiblioteket Planerad verksamhet: Köra igång en boksnack-grupp till hösten

13 Försöka ha ett eller flera bokcaféer våren 2015 Önska ytterligare barnteaterföreställningar till Rockneby Komplettera nyare ungdomsserier där titlar saknas. Byta ut det äldre beståndet på Börja läsa, nu när det kommer så mycket nya fina böcker. Börja byta ut äldre fackböcker mot nyare i de fall det behövs, annars bara gallra. Se över bilderboksbeståndet och gallra slitna exemplar, komplettera. Försöka få till bättre skyltningsmöjligheter. Exponera cd-skivor, DVD-filmer och tv-spel på ett bättre sätt. Idag syns de inte. Smedbybiblioteket Planerad verksamhet: Bokcirkel för nya svenskar i samarbete med Bilda Boksnack för barn Introduktion på biblioteket för 6-åringar Bokprat för skolklasser I samband med flytten till nya lokaler för några år sedan gallrades mycket. Fortlöpande gallring sker på alla avdelningar Vissa fackavdelningar används väldigt lite och har ett föråldrat bestånd. Genomgång och gallring behövs. Vuxen skönlitteratur gallring behövs. Eventuellt använda Btj:s profiltjänster i fortsättningen. Trekantenbiblioteket Verksamhet: Dillbergs bokhandel presenterar boknyheter i november. Barnteater Bokskola och sagoläsning för förskoleklassen Bokprat för år 3 Fortsatt satsning på Börja Läsa böcker, det är hög utlåning på denna avdelning. Det är många förskolebarn, så det är mycket stor åtgång på bilderböcker och pekböcker. Inköp behövs. Skolan satsar på läsning i olika läsprojekt med skiftande teman. Det behövs nya, fräscha, aktuella kapitelböcker för olika åldrar. Faktaböcker om djur & natur, mat & bak, dinosaurier, teknik & hobby är mycket utlånade. Fortsatt satsning på Första fakta-böcker. Satsning på hylla med snabblån, 5

14 Uppsökande enheten Bokbestånd: Inköp sker till uppsökande verksamhet, depositioner till en del serviceanläggningar, Boken kommer-verksamhet samt Kriminalvården. Bokbeståndet används av huvudbibliotek och filialer också. Böcker köps mycket på efterfrågan, så kommer att ske i fortsättningen också. Kontinuerlig gallring i framtiden, bokbeståndets storlek bör hållas på nuvarande nivå /LJ 6