Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Lilla Edets kommun"

Transkript

1 Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

2 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som mötesplats... 4 Bibliotek för alla... 4 Språkutveckling och lässtimulans... 4 Det livslånga lärandet... 4 Aktuellt mediebestånd... 4 Styrdokument... 4 Omvärldsanalys... 5 Biblioteket idag... 5 Öppettider... 5 Bibliotekskatalog... 5 Barn- och ungdomsavdelningen... 6 Äppelhylla... 6 Boken Kommer... 6 Tillgänglighet... 7 Talböcker...7 Fjärrlån... 7 Släktforskning... 7 Regelbundna aktiviteter... 7 Övriga aktiviteter... 7 Bibliotekets framtid... 8 Ansikte utåt... 8 Information... 8 Mediebestånd... 8 Nya kommuninvånare... 9 Tillgänglighet... 9 Biblioteksfilial... 9 Skolbibliotek... 9 Lässtimulans... 9 Samarbete Mål för den nära framtiden

3 Syfte Bibliotekslagens 7 kräver en plan för biblioteksverksamheten i kommunen (Lag 2004:1261). Biblioteksplanen skall ge en samlad bild av biblioteket och befästa dess roll i det demokratiska samhället. Planen skall ange mål och inriktning för biblioteksverksamheten i kommunen. Planen är en del av Bildningsförvaltningen/Kultur fritids verksamhet och skall fastställas av kommunfullmäktige. Inledning Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutade om 1974 och modifierade 1996 (www.kulturradet.se). Enligt mål 6, Bildningsmålet, bör kulturpolitiken uppmuntra människor att skaffa sig nya kunskaper utöver det som krävs för deras yrkesroller. I det kunskapssamhälle vi lever idag är det av stor betydelse att kunna söka och tolka information. I det livslånga lärandet har biblioteken en central roll för den enskilde att kunna göra detta genom att tillhandahålla den samlade kunskapen och kompetensen som utgör grunden i kunskapssamhället. Biblioteket har en viktig social funktion där människor kan mötas oavsett ålder, ras och kön eller etnisk tillhörighet. Biblioteken är kommunernas mest besökta offentliga institutioner och ett viktigt forum där samtal kan föras och där man kan få kvalificerad handledning och hjälp. Biblioteksplanen skall markera riktningen för den övergripande utvecklingen av kommunens bibliotek i framtiden och medverka till kommunens utveckling. Målet är att ge kommunens invånare det bästa och effektivaste utnyttjandet av den samlade biblioteksresursen. Revidering bör ske vart 4:e år. Vision Bibliotekets grundläggande värderingar skall vara demokrati, solidaritet, humanism, gemenskap, åsiktsfrihet och jämställdhet Biblioteket skall vara En demokratisk institution med fri tillgång till information, kunskap och upplevelser Vårt lokala kultur- och kunskapscentrum En mötesplats för alla oavsett ålder, kön, kultur, religion, språk eller politisk uppfattning En arena för kulturella upplevelser för alla människor i kommunen 3

4 Övergripande mål Biblioteket som mötesplats Biblioteket skall vara en fri och öppen mötesplats för alla och därmed främja kontakten mellan människor. Biblioteket skall i sin verksamhet sträva efter samarbete med föreningar, studieförbund, den egna och andra förvaltningar i kommunen. Bibliotek för alla Biblioteksverksamheten skall ge alla invånare i kommunen god tillgång till information och media för studier, kunskapsinhämtning, förströelse och underhållning. Språkutveckling och lässtimulans Litteraturförmedling och lässtimulans är en av bibliotekets mest angelägna uppgifter där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att kunna läsa och förstå är en grundförutsättning för att kunna vara aktivt delaktig i ett demokratiskt samhälle. Det livslånga lärandet Biblioteket skall vara en del i utbildningssamhället, stimulera och stödja det livslånga lärandet och läsandet. Aktuellt mediebestånd Biblioteket skall genom sitt kvalitativa medieurval erbjuda ett aktuellt mediebestånd och i regional och nationell samverkan tillgängliggöra olika typer av digitala resurser. Styrdokument Viktiga styrdokument för vår verksamhet är: Bibliotekslagen (1996, reviderad 2004) FN:s Barnkonvention (1989) Unescos folkbiblioteksmanifest (1949, reviderat 1972, ny version 1994) Unescos skolbiblioteksmanifest (1999) De nationella kulturpolitiska målen (2009) Lilla Edets kommuns vision 2020 Styrdokumenten finns med som bilagor till Biblioteksplanen. 4

5 Omvärldsanalys Antalet utlån på folkbiblioteken minskar medan efterfrågan på bibliotekens andra kvalificerade tjänster ökar. Individen påverkas av de snabba förändringar som sker i samhället. Detta ställer stora krav på bibliotekets flexibilitet och förändringsbenägenhet. IT-utvecklingen ställer också stora krav på bibliotekets möjligheter och tjänsteutformning, bland annat genom interaktiva tjänster. Det livslånga lärandet gör att antalet personer i utbildning på olika nivåer ökar. Distansutbildning, lärcentrums utveckling, förändrad studieteknik med problembaserad inlärning i grundskola och gymnasium ökar efterfrågan på handledning, informationstjänster, databaser och utbud av fack- och kurslitteratur. Mediesamhället med alla möjligheter till information skapar intresse och lust att studera material man annars inte skulle ha känt till. Folkbibliotekets roll för nya medborgare som en väg till integration i det svenska samhället kommer att bli av allt större vikt. Folkbibliotekens uppdrag är, enligt Bibliotekslagens 2 (SFS 1996:1596, ändring SFS 2004:1261) : Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare... Varje kommun skall ha ett folkbibliotek. Det livslånga lärandet har blivit ett viktigt begrepp i samhällsdebatten. Bibliotekens roll i samhället har med detta förändrats. Huvuduppgifter idag är att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier, verka för läskunnighet och kulturell mångfald. Offentligt finansierade bibliotek av god standard, tillgängliga för alla, är en viktig förutsättning för en levande demokrati, yttrandefrihet, kulturell utveckling och livslångt lärande. Biblioteket idag Öppettider Huvudbibliotek finns i centralorten Lilla Edet med 40 tim öppethållande/vecka. Där erbjuds även ett tidningsrum med egen ingång som öppnar kl 9.00 varje vardag. Biblioteksfilial finns i Lödöse med 15 tim öppethållande/vecka. Bibliotekskatalog Sedan januari 2009 använder biblioteket datasystemet Libra.se. Bibliotekskatalogen är tillgänglig via Internet, så att allmänheten kan använda katalogen, reservera och låna om böcker hemifrån. Man kan få boktips och förlagsrecensioner via bibliotekskatalogen samt 5

6 komma med egna inköpsförslag. Ett utvecklingsarbete pågår i Libra.se för att ge låntagare fler möjligheter att utnyttja sitt bibliotek, bland annat håller ett länkskafferi på att byggas upp. Ett länkskafferi är en samling länkar till andra i sammanhangen användbara hemsidor. Barn- och ungdomsavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen har ett väl fungerande samarbete med skolorna i kommunen. Sedan 2003 finns tjänsten Biblioteket Kommer som innebär att förskolor och skolor under terminerna kan beställa och få böcker levererade en gång i månaden. Tjänsten samkörs med Boken Kommer. Flera klasser besöks regelbundet av barnbibliotekarien med bokprat och högläsning. Sagostund erbjuds på huvudbiblioteket för förskolebarn varje vecka under terminerna. Denna service finns även för Familjecentralen och de förskolor som så önskar. Barnens första bok delas ut till alla nyfödda i samarbete med Barnavårdscentralen. Flera förskolor samt Familjecentralen har så kallade avdelningsbibliotek från vilka föräldrar kan låna hem bibliotekets böcker. Böckerna byts ut via tjänsten Biblioteket Kommer. Under skollov ordnas särskilda aktiviteter för skolbarn. Äppelhylla En så kallad Äppelhylla finns på barnavdelningen med medier anpassade för barn med funktionshinder. Här finns olika typer av media: böcker med DAISY- bok i ficka, så att man kan läsa och lyssna samtidigt bilderböcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) spel och filmer för lek och lärande, speciellt framtagna för barn och ungdomar med funktionshinder. Boken Kommer Boken Kommer-verksamheten vänder sig till låntagare som på grund av funktionshinder inte själva kan ta sig till biblioteket. Bibliotekspersonalen har personlig kontakt med dessa låntagare som får böcker levererade hem till sig en gång i månaden. Verksamheten är resurskrävande jämfört med övrig biblioteksverksamhet. 6

7 Tillgänglighet En tillgänglighetsplan för biblioteket upprättades 2006 som del i ett projekt initierat av Kultur i Väst Regionbiblioteket, för att öka funktionshindrades tillgänglighet till biblioteken. (Proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken) Huvudbibliotekets lokaler har hög tillgänglighetsgrad för alla handikappgrupper. Talböcker Talböcker finns som Daisy-talböcker, en CD-rom-skiva i specialformat. Ett fåtal analoga talböcker finns kvar för de låntagare som fortfarande läser talböcker på kassett. Analoga talböcker produceras inte längre och kommer på sikt att försvinna helt till förmån för nyare teknik i linje med Riksdagens uppdrag till TPB, Tal- och punktskriftsbiblioteket. Vårt bibliotek har tillstånd från Regeringen och teknisk utrustning att ladda ned och själv bränna talböcker ur TPBs bestånd för utlåning till personer med läshandikapp. Fjärrlån Biblioteket ingår i ett samarbetsprojekt initierat av Kultur i Väst Regionbiblioteket där 5 bibliotek (Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil och Lilla Edet) utgör en egen fjärrlånegrupp. En summa pengar anslås varje fjärrlånegrupp från Regionbiblioteket till stödköp för kompletterande medieförsörjning. Inköpen gäller medier som annars skulle ha fjärrlånats från regionbiblioteken. Efterfrågat material lånas om möjligt inom gruppen eller köps in till det egna biblioteket för gruppens särskilda anslag. Inköpt material fjärrlånas inom gruppen. Släktforskning För släktforskning finns ett rum med bibliotekets material iordningställt med dator och läsapparater for rullfilm och mikrofiche. Biblioteket abonnerar på databaserna Genline och Arkiv Digital som ställs gratis till förfogande för släktforskare. Släktforskning är en populär aktivitet som märkbart ökar i omfattning. Rummet är flitigt bokat av enskilda, grupper och tillresta. Regelbundna aktiviteter En bokcirkel träffas en gång i månaden. Deltagarna berättar och tipsar om böcker de läst och bibliotekarien presenterar nya och gamla böcker. En korsordsklubb träffas varje vecka för korsordslösande och spel. En deckarklubb träffas varje månad. Sagostund för barn upp till 6 år hålls varje måndag. Under skollov arrangeras olika aktiviteter för skollediga. Övriga aktiviteter Utställningar med lokal anknytning avlöser varandra under hela året. Utställningarna varierar mycket i innehåll från konstnärliga alster av alla slag till kommunal information. Lämpliga 7

8 utställningsskärmar och montrar finns för olika typer av utställningar. En särskild lämplig plats för kommunens information gällande planer och kartor finns inrättad. Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga för allmänheten. Arrangemang av olika slag för vuxna och barn arrangeras i biblioteket och på filialen. Huvudbibliotekets lokaler är godkända enligt säkerhetsföreskrifterna för 50 personer. Samarbete har inletts med näringslivsutvecklaren angående bland annat turistinformation och deltagande i olika arrangemang. Bibliotekets framtid Ansikte utåt Folkbiblioteken tillhör samhällets mest besökta offentliga institutioner i västvärlden, i Sverige och i Lilla Edet. Genom bibliotekets hemsida och webbkatalog har invånarna tillgång till bibliotekets utbud och service dygnet runt. Arbetet med hemsida och katalog kommer att bli en än viktigare del av vår service och vårt ansikte utåt. Mer tid måste avsättas att utveckla denna sida av vår verksamhet samt att bygga upp ett stort och brett länkskafferi. Lokalernas disposition och ytor, hur och var olika typer material presenteras, skyltning och information är viktiga delar av det totala intrycket besökaren får av biblioteket. Att hitta en balans mellan det livligare allas vardagsrum och möjligheten till stillhet för egna studier är ett svårt arbete som ständigt pågår. Information Bibliotekets roll som informationscentral kommer att öka. Bred tillgång till databaser av olika slag blir ett måste för att skaffa nödvändig kunskap för enskilda, till exempel studerande. Ökade kostnader för databaser måste ses som en led i såväl medie-försörjningen som administrationen och beaktas i budgetarbetet. Det lokala biblioteket måste ses som en naturlig central for all information om kommunens alla aktiviteter och verksamhetsområden. För att utnyttja den samlade informationen på bästa sätt är det viktigt att en välutbildad personal finns till hands. Inget kan någonsin ersätta kunnig, välutbildad, fortbildad och engagerad personal. Mediebestånd Mediebeståndet är centralt i verksamheten. Engagerade kommuninvånare kommer att kräva mer av sitt bibliotek på alla områden. Behovet av efterfrågad kurslitteratur kommer att öka i takt med att fler och fler utbildar sig på närområdets högskolor eller på distans. Behovet av att själv förkovra sig inom olika områden eller inhämta kunskap om enstaka ämnen kommer hela tiden att växa. Informationsteknik kommer att bli allemanskunskap som ständigt måste uppdateras. Konkurrensen om fritiden ökar. Medieutbudet ökar kraftigt. Därför är det även viktigt att tillhandahålla ett attraktivt och aktuellt bokbestånd med hög kvalitet för våra låntagare. För samlingarna bör noll-tillväxt eftersträvas, dvs. att nyförvärv och gallring samarbetas på ett sätt så att inaktuella eller ej efterfrågade medier gallras i samma takt som nytt material införskaffas. En gallringsplan kommer att upprättas. 8

9 Nya kommuninvånare En viktig demokratisk uppgift är att motverka informationsklyftor inom befolkningen. Kommunen har fått nya invånare med andra värderingar, språk, religioner och livsstilar. Folkbiblioteket med alla dess möjligheter är här en viktig del i processen att integrera dessa i det mångkulturella samhället. Medier på anpassad svenska om det nya och det gamla landet, tidningar, språkkurser och annat material måste ingå naturligt i bibliotekets medieinköp. Tillgänglighet Redan år 2000 beslöts på regeringsnivå att vid utgången av år 2010 skall alla offentliga lokaler vara anpassade för invånare med funktionshinder. Regeringen införde då begreppet Tillgänglighetsåret. Våra lokaler är lätt tillgängliga (se Bibliotekets tillgänglighetsplan som upprättades 2006), men den tekniska utvecklingen ändras och förbättras ständigt. Det är viktigt att vi följer med i denna utveckling på en nivå i förhållande till kommunens och bibliotekets storlek. Den tekniska utvecklingen medför större utbud, kortare väntetid och enklare hantering för den funktionshindrade. För biblioteket medför den bättre service till en grupp låntagare som tidigare inte haft möjlighet att få samma service som andra. Biblioteksfilial Biblioteksverksamhet har funnits i Lödöse sedan 1920-talet. Arbete pågår för att inrymma filialen i Lödöse Museum. Samarbetet blir en unik pilotverksamhet där bibliotek och museum kommer att fungera som en enhet och de olika personalkategorierna kompletterar varandra. De integrerade verksamheterna öppnar möjligheter för ett spännande, samlat kulturcentrum i Lödöse med teoretisk och praktisk kunskap. Skolbibliotek Hittills har skolbibliotek omfattats av bibliotekslagen. Från och med höstterminen 2010 kommer skolbiblioteken att omfattas av skollagen. Den nya lagen understryker att medieförsörjning till all grundskoleundervisning, såväl kommunal som privat, är skolans ansvar. Myndigheterna skiljer med detta tydligt på utbildningssituation och fritid. Det är här mycket viktigt att folkbibliotek och skola skapar ett avtal om hur man skall samarbeta och vem som ansvarar för vad. Detta görs för att understryka att folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag. Lässtimulans Barns och ungas läs- och språkutveckling är en viktig och aktuell uppgift också för folkbiblioteken. Att vidareutveckla de metoder och det samarbete som redan finns med förskola och skola för att stimulera barn och unga till läslust kommer i ITsamhället att bli än viktigare. 9

10 Samarbete Ett välfungerande bibliotek bygger i hög grad på samarbete. I Lilla Edet finns en lång tradition av samarbete med andra aktörer såväl kommunala, till exempel förskola, skola, äldreomsorg, näringslivsutvecklare, som externa, till exempel studieförbund och ideella föreningar. Detta samarbete kan och bör vidareutvecklas för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Mål för den nära framtiden Ge personalen kontinuerlig kompetensutveckling Vår service till de prioriterade målgrupperna bör ständigt förbättras, bland annat genom att stärka samarbetet med Familjecentralen samt att utöka Boken Kommerservicen när behov uppstår Ett attraktivt mediebestånd och komplettera detta med fjärrlån En ständigt pågående översyn och förbättring av lokalernas utnyttjande Vidareutveckla och förbättra bibliotekets hemsida Upprätta en gallringsplan och samarbeta denna med inköpsarbetet Ta fram och införa en hyllstädningsrutin Följa den tekniska utvecklingen för talböcker I samarbete med i näringslivsutvecklaren inrätta en turisthörna med dator och tryckt informationsmaterial 10

11 11

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN. Hjo kommun. Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Hjo kommun Biblioteksverksamhet 2007-2010 Hjo Stadsbibliotek Hjo kommuns biblioteksverksamhet 2007-2010 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Vision - Övergripande mål - Omvärldsanalys

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FALKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FALKÖPINGS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN FALKÖPINGS KOMMUN 2 Biblioteksplan, Falköpings kommun 1. Inledning 3 2. Nulägesanalys 5 Målgrupper Folkbibliotek 6 Falköpings bibliotek huvudbibliotek Broddetorps bibliotek Floby bibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.

Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1. 1 Förord... 3 1 Styrande dokument... 4 1.1 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (bilaga 1)... 4 1.2 UNESCO:s skolbiblioteksmanifest (bilaga 2)... 4 1.3 Bibliotekslagen (bilaga 3)... 4 1.4 Barnkonventionen...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008

Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Biblioteksplan för Klippans kommun, 2008 Margareta de Fine Licht BIBLIOTEKSPLAN FÖR KLIPPANS KOMMUN Bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek inom

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN. Älvsbyns kommun

BIBLIOTEKSPLAN. Älvsbyns kommun BIBLIOTEKSPLAN Älvsbyns kommun BIBLIOTEKSPLAN för Älvsbyns kommun Innehållsförteckning Inledning s. 3 Omvärlden s. 3 Kommunen s. 3-4 Övergripande mål för verksamheten s. 4 Styrande för verksamheten s.

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehållsförteckning 1. Bilagor 2. Metod 3. Alingsås bibliotekshistoria i korthet 3. Omvärldsanalys 4. Befolkningsprognos 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehållsförteckning 1. Bilagor 2. Metod 3. Alingsås bibliotekshistoria i korthet 3. Omvärldsanalys 4. Befolkningsprognos 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Bilagor 2 Metod 3 Alingsås bibliotekshistoria i korthet 3 Omvärldsanalys 4 Befolkningsprognos 5 Kartläggning av biblioteksverksamheterna i Alingsås 6 Förväntade

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun

Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Utveckla och bevara Biblioteksplan del 1 för Sigtuna kommun Sigtuna kommun Kultur och Fritid Monica Dahlgren 2006-06-01 UTVECKLA OCH BEVARA... 2 DEL I: BIBLIOTEKSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN 20060511... 2 1

Läs mer