Mediaplanering inför block 2. Profilering av media på Tegs bibliotek.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediaplanering inför block 2. Profilering av media på Tegs bibliotek."

Transkript

1 Mediaplanering inför block 2. Mål: Under året ska faktaavdelningens folianter flyttas från sin särskilda folianthylla och integreras med faktaböckerna under varje avdelning. Detta för att öka överblick och tillgänglighet. Vi ska särskilt bevaka avd. D,E,L,Q och V vad gäller beståndets ålder, men även övriga avdelningar. Utnyttjandegraden som för närvarande är 1,0(1,3)där siffran inom parentes även tar med inlånade media. OBS! Siffrorna är ej vägda mot resp. avdelningars storlek utan bara ett genomsnitt av alla avdelningars utnyttjandegrad. Vår målsättning är att höja den till 2,0. I samband med medieplaneringen ska vi fundera över referensavdelningens funktion. Genomfört: På Tegsbiblioteket har ref.-avdelningen utnyttjas i mycket begränsad omfattning. Hellre än att satsa ytterligare resurser på att bygga upp den väljer vi att minska storleken, särskilt som så mycket är sökbart via Internet. Nu har vi gallrat en del och placerat ut en del på de olika avdelningarna. På detta sätt har vi minskat ref.-avdelningen till hälften. Endast de oundgängliga böckerna ha fått stå kvar,framförallt ordböcker och uppslagsverk samt vissa handböcker. Folianterna har integrerats med de andra avdelningarna.(febr. 05) Vi är lyhörda för förfrågningar och inköpsförslag. Vi plockar ut topplistor för utlån i Umeå för att köpa in det mest efterfrågade. Under febr. 05 har vi infört snabblån med särskild placering. Profilering av media på Tegs bibliotek. Så här har vi lagt upp innehållet i Tegsbibliotekets mediaplan: 1) Avdelningens nuvarande tillstånd avseende beståndets storlek, ålder, utlån och utnyttjandegrad. OBS, utnyttjandegraden utan parentes är nyttjande av Tegs egna böcker, utnyttjandegraden inom parentesen är nyttjandet av eget bestånd samt andra enheters bestånd. Vad referensavdelningen innehåller. Vilka nätresurser som finns och hur de utnyttjas. 2) Målgrupper. Vem avdelningen ska rikta sig till med minoritetsskyddet i åtanke. 3) Vad avdelningen ska innehålla. Ämnesgrupperna beskrivs samt vilken typ av medier som ska anskaffas; böcker, e-böcker, databaser, tidskrifter, ljudböcker, filmer mm. Kvalitetskrav. Med tanke på små och udda ämnesområden. 4) Vilken nivå medierna ska vara på. Andra språk än svenska? 5) Är avdelningen under/överdimensionerad i förhållande till tillgång på material, till efterfrågan, till låntagarnas behov? Eller råder balans? 6) Sätt att anskaffa media: inköpskanaler för tryckt material, AV-material, databaser, KULDA, fria resurser. 7) Hur gammalt får det bli? 8) Omplacering, magasinering, gallring? 9) Hur skiljer sig beståndet från HB, andra filialer, bokbuss, skolbibliotek? 10) Vad kan fjärrlånas? 11) Mål och ambitioner att arbeta emot. Vad behöver göras det närmaste året? 12) Hur avdelningen kommer att utvecklas. Nya låntagargrupper och förändrade behov, nya medier, (Internet, ljudböcker, rörliga bilder, Daisy etc)

2 Tegsbibliotekets mediaplan Avd. A 1. Avdelningen är minimal (13 böcker) och bör så förbli. De områden som främst bör uppmärksammas är böcker om kalligrafi, skrivkonstens historia och författarskolor. Avd. B 1. Innehåller 84 böcker, nyttjandegrad 0,8 (1,1). 56% av beståndet äldre än 10 år. Särskilt avdelning Bl har ett föråldrat bestånd. På referensavdelningen finns Nationalencyklopedin med supplement och Norrländsk uppslagsbok. Inriktning: Stipendiehandböcker, idéhistoria. Nätresurser: NE finns som databas men vi utnyttjar det dåligt. Eftersom vi har uppslagsverket i tryckt form har vi hittills föreslagit det när vi hjälper elever eftersom ett tekniskt problem gör att utskrifterna från databaserna på OPAC-terminalen hamnar på Grubbe bibliotek! 2. De flesta målgrupper kan någon gång ha behov av ett allmänt uppslagsverk! 3. Ska i första hand innehålla ämnen som efterfrågas, Bl Böcker om Feng shui, Bf: Fondhandböcker Be: Viktiga böcker i idéhistoria. Samt lite astrologi och spådomsböcker. 4. Målgrupp Bf samt Bl: allmänhet och Be: studerande på gymnasie- och universitetsnivå. 5. Bra balans mellan utlån av eget resp. andras bestånd. 0,8 (1,1).. 6. AK, BTJ % av beståndet är 10 år gammalt och äldre, mest gammalt finns på avd. Bl. Endast ett fåtal ska få vara 10 år och äldre. 8. Hela avd. ses igenom och mycket gallring sker på Bl.? 10. Avdelningen är inte lämplig för fjärrlån. 11. Avd. B gås igenom, gallras. Bl förnyas. Översyn genom gallringslistor varje år, men med beaktande av ev. smala områden Ibland en trendkänslig avdelning, t e x intresset för Feng Shui. Avdelningen utvecklas i takt med efterfrågan från låntagarna och genom att inte tillåtas bli för gammal. Avd. C titlar, nyttjandegrad 1,1 (1,3). 58% är äldre än tio år. Referenshyllan: 0 titlar Nätresurser: Se skoldatanätet, Länkskafferiet under rubriken Religion och livsåskådning.. Adress: 2. Målgrupp: allmänhet och skolelever (världsreligioner, sekter, mytologi) 3. Ska i första hand innehålla böcker om världsreligioner, sekter och samfund, mytologi samt ett litet bestånd andaktsböcker. Bibel, psalmbok och koranen ska finnas. Efterfrågade och aktuella författare inom området. Beståndet gallras och förnyas så att högst 50% är äldre än 10 år. 4. Nivån anpassad till intresserad allmänhet samt studerande från högstadie- till universitetsnivå. 5. Hygglig balans mellan egna media och inlånade: 1,1 (1,3)

3 6. BTJ, AK 7. Högst hälften av böckerna ska få vara äldre än 10 år. 8. Magasineras ej, gallras I första hand inköpsförslag, därefter fjärrlån. 11. Gallringslista ska tas ut. Gallring sker med fingertoppskänsla, något av ev. smala, udda områden sparas. 12. Avdelningen får inte blir större än idag. Avd. D böcker, utnyttjandegrad 1,3 (1,7). 46% äldre än tio år. Avdelning Do är störst och den avdelning där majoriteten av lånen sker. Består mest av populärpsykologi. Avdelning Dofa, barn- och ungdomspsykologi, har utnyttjandegrad 2,0. Referenshyllan: 0 titlar Nätresurser: Se skoldatanätet, Länkskafferiet under Människan. Adress: 2. Målgrupp: I första hand allmänheten, i andra hand studerande på universitetsnivå. 3. Populärpsykologi, utvecklingspsykologi, barn och föräldrar 4. Se målgrupp 5. Relativt god balans. Utnyttjandegraden på egna medier är 1,3, utnyttjandegraden egna medier plus andras är 1,7. När det gäller typer av media så har vi för få av andra mediatyper, t e x ljudkassetter med avslappningsövningar. 6. Btj i första hand, i andra hand AK. 7. D är en ganska föränderlig avdelning. Den ska huvudsakligen vara ung och fräsch. 46% är äldre än 10 år. Avdelningen ska föryngras. Högst 30% bör vara äldre än 10 år. Särskilt avd Dop parapsykologi är ålderstigen, gallras och förnyas! 8. Gallring, ej magasinering. Beståndet skiljer sig från te x HB genom att vår avdelning är liten, anpassad efter det behov som finns inom vårt upptagsningsområde. HB:s roll är att bl a serva filialerna med media, vi behöver inte ha allt. 10. Fjärrlån ska vara ytterst sällsynt. Det mesta finns på UB. 11. Gallringslista tas ut, nyförvärv ske kontinuerligt. 12. Icke önskvärt att avdelningen växer i omfång. Nyförvärv och gallring i ungefär lika mån! Avd. E 1. En liten avdelning, bara 74 böcker. 49% av beståndet äldre än 10 år. Den har relativt hög utnyttjandegrad: 0,9 (2,2). Nätresurser: Artikelsök räcker långt för de flesta av våra låntagare. Studerande på universitetsnivå har student-login till Umeå universitetsbiblioteks databaser med de största databaserna i ämnet; Eric samt Eric International och som kan nås även från folkbibliotekets datorer om studenten kopplar upp sig mot universitetets proxy-server. Utförlig anvisning om hur man kommer åt UB:s databaser utanför campus finns på universitetsbibliotekets hemsida under menyn Databaser. Adress: 2. Utnyttjas både av yrkesarbetande pedagoger inom skola och barnomsorg som kompetensutvecklar sig formellt eller på egen hand, och av lärarstuderande på högskolan. Den målgruppen vill vi fortsätta att ge service i form av ett fräscht och aktuellt utbud! Avdelningen utnyttjas mindre av övrig allmänhet, men vi ska vara

4 öppna för deras önskemål (Trenden hos allmänheten 2003 och 2004 var temat curlingföräldrar.) 3. Efterfrågad litteratur inom ämnet pedagogik, men önskvärt är också en bredd, d v s inte bara böcker om läsinlärning, dyslexi, matematik och böcker med inriktning mot genus, utan även idrottspedagogik, musikpedagogik, konstpedagogik samt olika skolor inom pedagogiken. 4. Litteratur på allmän nivå samt universitetsnivå, dock ej avhandlingar och sådan mer avancerad och smal akademisk litteratur. 5. Rejält underdimensionerad. Utnyttjandegraden på egna böcker är 0,9 och 2,2 när vi medräknar inlån från andra enheter. 6. Btj, AK. Nätresurser? 7. Viktigt att denna avdelning är ung och aktuell. Högst 35 % bör vara äldre än 10 år. 8. Gallring, ej magasinering. Teg har många pedagoger och blivande pedagoger inom sitt upptagningsområde. Biblioteket skiljer sig från många skolbibliotek på så sätt att vi slipper härbärgera gammal pedagogisk litteratur. Vårt bestånd kan vara ungt och aktuellt, och vi kan gallra själva eftersom beståndet tillhör filialen och inte skolan. 10. Ytterst sällan fjärrlån. UB har det mesta. 11. Avdelningen ska ökas ut till i första hand 100 böcker. Vi ska köpa efterfrågad litteratur. En önskan om reservation ska ses som ett inköpsförslag (som beaktas om boken tycks viktig och populär hos flera låntagare, se t e x reservationer och utlåningsfrekvensen i Umeregionen på den efterfrågade titeln.) 12. Till en attraktiv och väl utnyttjad avdelning! Vi har påbörjat utvecklingsarbetet. Ett tjugotal titlar, utvalda efter utlåningsfrekvens och kurslistor, har köpts in. (Mars 2005) Avd. F titlar, 60% äldre än 10 år, utnyttjandegrad 0,7 (1,1). Referensavdelningen: NE ordbok (2 bnd), Norstedts förkortningsordbok, Norstedts tysksvenska ordbok, Prismas moderna fransk-svenska svensk-franska ordbok, Norstedts engelska ordbok, Stora synonymordboken, Prismas främmande ord, Bonniers slanglexikon, Svenska akademins ordlista över svenska språket- Nätresurser: Se skoldatanätet, Länkskafferiet under rubriken Språk och skrift. Adress: 2. Målgrupper: Dels allmänheten som är intresserad av populärvetenskapliga böcker inom området, dels studerande som behöver ordböcker på svenska, de nordiska språken och de europeiska skolspråken. 3. F ska innehålla sådant som allmänheten efterfrågar i form av populärvetenskapliga böcker (hett 2004 och 2005 är Fredrik Lindströms böcker om språket, namnböcker är också populärt) Studerande ska finna ordböcker, ordlistor grammatikböcker på svenska och de nordiska språken samt skolspråken eng., ty., fra., ital., span. Studerande på högstadienivå/komvux ska även finna lättlästa böcker på engelska, men med lokal placering invid men skilt från övrig engelsk skönlitteratur. På referenshyllan har vi NE:s ordbok i tre band, synonymhandbok, förkortningsbok, slanglexikon, uppslagsbok över främmande ord. Vi äger inga språkkurser, utan väljer att låna in dessa från andra enheter. Databaser? 4. För allmänheten: populärvetenskaplig nivå. Inga andra språk än på svenska. 5. Ganska bra balans råder. Nyttjandegrad vårt bestånd: 0,7 inkl. andras bestånd: 1,1. 6. BTJ och AK. 7. Avdelningen Fc är den mest förändeliga (trendkänsliga). Det går mode i barnnamn så namnböckerna blir förlegade efter några få år, Fredrik Lindströms har skrivit

5 populära böcker, och blivit Ordböcker förlorar inte så snabbt sin aktualitet. Däremot kan man byta ut gamla upplagor när de äldre ser för tråkiga och nötta ut. Finns nätresurser att tillgå på biblioteken, t e x svenska akademins ordbok, andra fria nätresurser? 8. Gallring, ej magasinering. Vi har redan flyttad Easy Readers på eng. till övrig skönlitteratur på engelska. Hoppas därmed att de går lättare att hitta för låntagarna samt att urvalet på engelska avdelningen blir större på det sättet. Det kan skilja mellan Teg och t e x Ersboda när det gäller ordböcker. Ersboda har behov av ordböcker på invandrarspråken, det har inte Teg. 10. Ytterst sällsynt. 11. Ta ut en gallringslista och gör en bedömning av om något måste gallras under våren Ett utdrag av topplista för år 2004 visar att 3 titlar av Easy readers på engelska finns bland de 5 populäraste titlarna på avdelning F. Fundera på om lättläst på engelska faktisk är en avdelning att satsa mer på, finns lättläst med mindre tråkiga omslag än Easy Readers? Gallra och förnya förlegade namnböcker som innehåller listor över de populäraste namnen år Avdelningen kommer inte att växa mer i omfång. Gallring och förnyelse i lika mån! Avd G böcker varav 130 Gz eller Gcz. Utnyttjandegrad låg, bara 0,8 (1,0). 61 % äldre än 10 år. Referenshyllan: Ett 10-tal titlar, t e x Berömda svenska böcker, Berömda böcker, Litteraturhandbok, Bonniers författarlexikon, 100 års nobelpris. Norrländska talsförfattare. Nätresurser: Alex online: Svensk databas. Mest använd av de låntagare som efterfrågar våra thänster: studerade på grundskola, gymnasium och komvux. Sällan använda resurser är Contemprary Authors samt Marqius Who s who, 2. Avdelningen Gcz är populärast. Biografierna lånas främst av en intresserad allmänhet och i viss mån även studerande. Övriga underavdelningar, t ex Fc med litteraturhistoriska uppslagsverk används av studerande, från högstadie- till universitetsnivå. 3. Biografierna ska huvudsakligen vara i tryckt form, men även ljudböcker ska kunna komma ifråga i vissa fall. (så är det inte idag.) På övriga underavdelningar ska det finnas böcker i enbart tryckt form. 4. Biografiavdelningen ska som tidigare innehålla biografier som kan tilltala både allmänhet och studerande. På övriga underavdelningar inriktar vi oss på breda, ej alltför djupborrande litteraturhistoriska verk på framförallt högstadie- och gymnasienivå. Endast media på svenska. 5. Nyttjandegraden är låg, bara 0,8 (1,0) så avdelningen är överdimensionerad i förhållande till de behov som finns. Samtidigt så är det en viktig avdelning som vi kan tillåta oss vara en aning överdimensinerad. En biblioteksnära avdelning som kan inspirera bibliotekarier som arbetar läsfrämjande. 6. BTJ, AK 7. Max 50 % på öppen hylla ska få vara äldre än 10 år. 8. Gallring samt i vissa fall magasinering Sällan, det mesta finns att tillgå via SB, umeåregionssamarbetet och UB. 11. Gallringslista tas ut. Magasinering och ev. gallring av 11 % av beståndet. 12. Växer inte i omfång. En ny medietyp kan bli aktuell på biografihyllan, nämligen författaruppläsningar av biografi.

6 Avd I böcker, 66% äldre än 10 år, utnyttjandegrad 0,8 (1,0). Referenshyllan: Bonniers musiklexikon, Bra böckers konstguide, Myggans nöjeslexikon (14 bnd), NME Who s who in rock & roll, Natur och Kulturs konstlexikon. Nätresurser: Artikelsök, Marquis Who s who. Svenska och utländska museers hemsidor där konstsamlingarna presenteras. 2. Konstintresserad allmänhet samt studerande. 3. Böcker om gamla och moderna antikviteter, form och formgivare, konsthantverk och handböcker i olika konstnärliga tekniker. Även konsthistoriska grundböcker och konstnärsbiografier. 4. Litteratur som inte är för djup och svår. 5. Nyttjandegraden är låg, 0,8 (1,0) så den är ev. något överdimensionerad, men kan tillåtas få vara det!. 6. BTJ, AK 7. Böckerna får vara gamla, om de lånas, är hela och snygga, och viktigt; - om kvalitén på illustrationerna är god!. 8. Ej magasinera, gallra! Ersbodas konstavdelning är ett ypperligt komplement. 10. Fjärrlån om nödvändigt. 11. Ta ut gallringslista, men främst gå igenom kostböckerna för hand för att bedöma ev. gallring. 12. Kommer inte att växa i omfång. Avd J böcker, 67 % äldre än 10 år, utnyttjandegrad låg: 0,3 (0,4) (flerbandsverken kommer inte med i statistiken). 2. Intresserad allmänhet. 3. Ett litet bestånd med inriktning på böcker av allmänt intresse samt norrländsk arkeologi. 4. Ej böcker på forskningsnivå. 5. Liten avdelning men behöver ej vara större. Begränsad efterfrågan. 6. Via BTJ:s listor. 7. Ålder ej avgörande. 8. Ej magasinering, utrangering direkt vid översyn.? 10.Inköpsförslag/Fjärrlån vid behov. 11.Gallringslista:ej utlånat de senaste tre åren. 12.Inget större utvecklingsbehov. Avd K böcker, 60% äldre än tio år, utnyttjandegrad 1,1 (1,3).

7 Referenshyllan: När hände vad?, Världshistorisk uppslagsbok , Andersson; Heraldiska vapen i Sverige. 2. Allmänhet (populärhistoriska skildringar), samt högstadie- och gymnasieelever (världshistoriska standarverk). 3. Svensk- och modern historia (europeisk 1900-talshistoria) riktade till en bred publik. Avd K.54 har expanderat de senaste åren, mycket p g a en ökad utgivning som väl motsvarat efterfrågan. 4. Populärhistoria. Ej forskningsnivå. 5. Lagom stor. 6. BTJ, AK. 7. Mål: högst 50% äldre än tio år.? 10. Vid behov. 11. Gallringslista: ej utlånat på tre år. Lyhördhet för aktuell utgivning. 12. Allmänhetens intresse, särskilt för 1900-talshistoria, verkar bestå och påverkar inköpen. Avd L böcker, 39% äldre än tio år, utnyttjandegrad: 2,1 (2,5). Lz-böcker är i förkrossande majoritet, lånas bra och urvalet är relativt fräscht. Lån av släktforskningsböcker har minskat. Referenshyllan: 1 titel; Vem är det? Nätresurser: Marqius Who s who? Wikipedia, Susning.nu, google. 2. Intresserad allmänhet. 3. I första hand aktuella biografier och memoarböcker Lyhördhet för efterfrågan, BTJ/AK. 7. Många Lz-böcker dör väldigt fort, redan efter något år kan boken ha blivit en hyllvärmare. Gallring tidigare än på andra avdelningar. Mål: högst 30 % äldre än tio år.? 10. I första hand inköp/inköpsförslag till SB. 11. Inga konkreta förändringar, men gallringslista tas ut. 12. Intresset för biografier/memoarer består. Avd M böcker, 65% äldre än tio år, utnyttjandegrad: 0,6 (1,0). Äldre böcker på avdelningen (Bringeus etc.) lånas dåligt. 2. Allmänhet och i viss mån studerande. 3. Folkloristik, folktro, skrock, skrönor men även litteratur om minoritetsgrupper. Norrländskt perspektiv! Litteratur om helgfirande, även halloween! 4. Ej forskningsnivå. 5.Avdelningen kan hållas liten. 6. BTJ/AK 7. Ålder på denna avdelning ej avgörande, men gallringslista tas ut.

8 8. Utrangering? Gallringslista tas ut. 12. Avdelningen behålls liten. Avd N böcker, 54 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 0,9 (1,0). På referensavdelningen finns bara NE Atlas Sverige och NE Atlas Världen. Övrigt kartmaterial, Världsatlas och Vägatlas för Sverige och Europa, är för utlån. Flerbandsverket Världen i dag, 24 Bd, börjar bli föråldrat. En utmärkt nätresurs finns i Landguiden som tyvärr utnyttjas dåligt. I övrigt består underavdelningarna i huvudsak av reseguider. 2. Allmänhet och studerande upp till och med gymnasienivå. 3. Avdelningen ska i första hand innehålla reseguider och allmänna översiktsverk över länder. I mindre utsträckning reseskildringar och personliga intryck av vistelser eller resor i ett visst land eller vissa länder. På avdelningen Västerbotten ska finnas ett bredare urval av både aktuell och äldre litteratur. På referensavdelningen ska aktuell världskarta och aktuell Sverigekarta finnas. Information om Landguiden placeras i anslutning till N-avdelningen. 4. Ej forskningsnivå. 5. Avdelningen är väldimensionerad vad gäller antal volymer. Det största behovet gäller reseguider så aktuella som möjligt, och där kan det vara svårt att svara upp mot låntagarnas behov, särskilt som vi inte köper in reseguider på engelska. 6. BTJ/AK. 7. Särskild vaksamhet när det gäller reseguiderna anbefalles. Äldre reseguider gallras även om ingen ny på svenska kommit ut. Ingen renodlad reseguide bör vara äldre än tio år Gallringslista tas ut. 12. Antalet volymer behålls på nuvarande nivå. Avdelning O 1.Bestånd 191, utnyttjandegrad 1,0 (1,5), 52 % äldre än 10 år. Avdelningen är förhållandevis liten. De mest efterfrågade ämnesområdena är familjejuridik, rättsfall och könsrollsfrågor. Den största underavdelningen är könsrollsfrågor. Referensavdelningen innehåller Sveriges Grundlagar, Statistisk årsbok, Våra riksdagspartier och partiprogrammen samt Vår trygghet. De nätresurser som finns utnyttjas inte. 2. Allmänhet och studerande. 3. Aktuell familjejuridik, debattböcker och rättsfall. Formulärbok. Avdelningarna migration, handikapp och missbruksfrågor kan hållas små. Viktigt att se till att de handböcker som finns är aktuella. 4.Allmänhet och studerande. 5. Vi upplever efterfrågan som relativt liten, avdelningen behöver inte bli större än den är. 6. BTJ/AK. 7.Gallringslista tas ut. Av juridiska handböcker ska den senaste upplagan finnas, den äldre gallras. 10. Det som inte finns på UB. 11. Gallringslista tas ut.

9 12. Mycket information finns på nätet vilket rimligtvis kommer att påverka våra inköp (juridik) i framtiden. Avdelning P 1. Bestånd 423, utnyttjandegrad 1,2(1,4), 59% äldre än 10 år. Den näst största avdelningen efter Q. Trots hög procent äldre böcker inte den sämsta utnyttjandegraden. De avdelningar som upplevs som mest frekventerade är avdelningen Pp, byggnadsteknik och husbyggnad, P.09, hobbyböcker samt Pu, datorer. På referensavdelningen: Stora billexikonet. 2. Allmänheten. 3. Inriktningen ska vara praktiska handböcker och instruktionsböcker. 4. För allmänheten. 5. Avdelningen är f.n. något överdimensionerad. 6. BTJ/AK. 7. På denna avdelning är ålder inte det primära. Äldre böcker kan fungera mycket bra. Dock gäller detta inte t.ex. avdelning Pu och körkortsböcker, där snabbare gallring är att rekommendera. 10. Det som inte finns på UB. 11. Gallringslista tas ut. 12. Behovet av handböcker kommer nog att bestå, även om trenderna skiftar. Däremot bedöms behovet av nätresurser som små (undantag Pu). Avd Q böcker, 56 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 2,0 (2,2). Ojämförligt största avdelningen. Hög nyttjandegrad. Största och mest populära avdelningarna är Qca, Qcc, Qdf (fr a hund- och kattböcker) och Qe. På hund- och kattavdelningen, samt trädgårdsavdelningen verkar behovet omättligt. På Qg verkar fiskeintresset bestå medan jaktavdelningen tappar mark. Biblioteket är även välförsett med tidskrifter inom området. Ingen referensbok. 2. Allmänhet. 3. Inriktningen ska vara handböcker och inspirationsböcker. Särskild lyhördhet inför de efterfrågade områdena Qca, Qcc, Qdf och Qe. 4. Allmänhet. 5. Volymen motsvarar efterfrågan väl, möjligen förutom avdelningarna Qdfj och Qe, men vårt fysiska och ekonomiska utrymme sätter gränser. 6. BTJ/AK 7. Ålder är inte avgörande på annat sätt än att gamla böcker slits och därför behöver gallras efter hand. Dock vissa undantag för ekonomiavdelningen, där aktualitetsfaktorn är mera avgörande. 10. Bedömningsfråga. 11. Ta ut gallringslista. 12. Fortsatt stort intresse från allmänheten. Avd R

10 1.180 böcker, 58 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 1,0 (1,2) Avdelningen är ojämnt utnyttjad. Rb, som är den största avdelningen, nyttjas dåligt. Däremot är Ra-avdelningen något underdimensionerad, i förhållande till efterfrågan. 2. Allmänheten. 3. Inriktningen ska vara handböcker inom hälsoområdet, fysiska fritidsysselsättningar, särskilda sporter samt regelböcker. 4. Allmänhet. 5. Ra kan gärna ökas, viss komplettering på Vm. I övrigt bra dimensionerad. 6. BTJ/AK 7. Regelböckerna inom olika sportgrenar bör hållas aktuella, i övrigt inga direkta aktualitetskrav. 8. Utrangeras. 10. I första hand UB, annars tillmötesgår vi förfrågan i största möjliga utsträckning. 11. Gallringslista. 12. I dagsläget ser vi fr a en tilltagande hälsotrend i samhället, vilket borde avspegla sig i en större Ra-avdelning. Avd S 1.24 böcker, utnyttjandegrad: 0,2 (0,3). 64% av böckerna äldre än 10 år. Väldigt låg utnyttjandegrad. Avdelningen är väldigt liten och består av faktaböcker om vapen.ubåtar, flygplan etc. samt böcker om mitlitärhistoria, underrättelseväsen och spioneri. Där finns även ett par lokalhistoriska verk. 2. Intresserad allmänhet. 3. Avdelningen bör innehålla böcker inom ovan nämnda ämnesområden. 4. Allmänheten. 5. Bör hållas liten, ungefär samma dimension som nu. Utgivningen är liten, vilket avspeglar sig i antalet volymer på biblioteket. Vissa böcker tangerar ämnet historia, och hade förmodligen lånats mer om de hamnat på K-hyllan. 6. BTJ/AK. 7. Ålder ej avgörande, mer då bokens fysiska status. 8. Utrangeras. 10. I första hand UB, annars tillmötesgår vi förfrågan i största möjliga utsträckning. 11. Gallringslista. 12. Avd T 1.13 böcker, 62 % äldre än 10 år, utnyttjandegrad: 0,7 (0,8) Innehåller dels matematikhistoria, dels läroböcker i matematik och statistik. En referensbok om måttsystem. 2. Studerande upp till gymnasienivå och intresserad allmänhet. 3. Avdelningen ska utökas till 20 böcker, och vi ska skaffa fler enkla läroböcker för självstudier. 4. Grundskola upp till och med gymnasienivå. 5. Avdelningen är fn underdimensionerad.

11 6. BTJ/AK. 7. Ålder ej avgörande. 10. Skolböcker fjärrlånas ej, i övrigt bedömningsfråga. 11. Komplettera avdelningen med fler läroböcker. 12. Genom anpassning efter låntagarnas behov ökar förhoppningsvis utnyttjandegraden. Avd U böcker, 72 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 0,5 (0,7) Innehåller högsta andelen äldre litteratur av alla, på biblioteket. Hög andel folianter, bl a flerbandsverk, Bonniers stora verk om jordens djur och Vetenskapens värld. 2. Allmänhet och studerande på grundskole- och gymnasienivå. 3. Relativt jämnt fördelning volymmässigt på de olika ämnesområden. Dock är avdelningarna Astronomi, Fysik och kemi små och ska utökas. En allmän inriktning mot populärvetenskapliga verk ska gälla. 4. Grundskola upp t o m gymnasienivå. 5. Något överdimensionerad. Uf relaterar i viss mån till avdelningarna Qca (svampar) samt Qe (blommor och träd). 6. BTJ/AK. 7. Beståndet ska föryngras, högst 50 % ska vara äldre än 10 år. Aktualitet bör eftersträvas inom alla områden, särskilt inom områden där vetenskapen ständigt utvecklas, t ex astronomi, genteknik och miljöfrågor. 8. Utrangering 10. I första hand UB, annars tillmötesgår vi låntagarnas önskemål i största mån. 11. Ta ut gallringlista. Komplettera avdelningen med fler böcker inom områdena Astronomi och Fysik och Kemi. 12. Avd V böcker, 50 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 1,6 (2,1) Relativt hög nyttjandegrad. Innehåller läkarböcker, böcker om vanliga sjukdomar, vänta och föda barn, psykiatri, personlig hälsa. På referensavdelningen finns Bra böckers läkarlexikon i 10 band, samt FASS. 2. I första hand allmänhet. 3. Böcker om folksjukdomar, som t ex reumatism, stroke, ryggbesvär m m Läkarböcker, Böcker om personlig hälsa (Vm) Litteratur för blivande och nyblivna föräldrar. Böcker om psykiska störningar och sjukdomar. Lexikon på referensavdelningen 4. Allmänhet. 5. Väl dimensionerad. Flera avdelningar kompletterar varandra i det övriga biblioteket På V. Särskilt avdelningarna Vm och Vn har beröringspunkter med böcker på Do, Qca och Ra. 6. BTJ/AK 7. Vi behåller inriktningen på högst 50% äldre än 10 år. 10. I första hand UB, eljest tillgodose låntagarnas önskemål.

12 11. Ta ut gallringslista. 12. De medicinska databaserna som finns för allmänheten på nätet kan styra låntagarnas efterfrågan eller behov. Avd X böcker, 68 % äldre än tio år, utnyttjandegrad: 0,6 (0,6) Xq (visor) är den största avdelningen, näst störst är Xx (jazz, rock och populärmusik) Innehåller texter, ackordsanalys och melodistämma. Instrumentskolor saknas, utom för gitarr. 2. Allmänhet. 3. Inriktningen är som beskrivet under punkt Ej komplicerade notbilder, utan enbart melodistämma. 5. Väl dimensionerad avdelning. Står i anslutning till poesihyllan, vilket passar bra eftersom många sångtexter är en form av poesi. 6. BTJ/AK 7. Ej ålderskänsligt, bokens fysiska status avgörande. 8. Utrangeras. 10. Bedömningsfråga 11. Gallringslista tas ut. 12. Behålls på ungefär nuvarande nivå.

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek

Medieplan. för. Vimmerby bibliotek Bil 2 Medieplan för Vimmerby bibliotek 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Medieurval.4 Riktlinjer för magasinering 5 Riktlinjer för gallring.6 Nulägesanalys och prioriteringar på våra avdelningar Avdelning

Läs mer

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur

Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Medieplan för Ålidhemsbibliotekets vuxenavdelning: facklitteratur Bestånd: 9 224 (öppen hylla) Utlån 2003: 17 304 Utnyttjandegrad: 1,9 Andel utlån*: 13 % Andel 0-5 år**: 16 % Andel 6-10 år**: 21 % Andel

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek

Inledning Ockelbo kommun Ockelbo folkbibliotek Inledning Ockelbo kommun Ockelbo är en liten kommun med ca 6000 invånare. Av dessa bor ca 3500 i tätorten. Ockelbo kommun beskriver sig självt som smultronstället i Gästrikland : där viltrika skogar och

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns: En grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan inryms även eftis

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning

Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplan för Obbola biblioteks vuxenavdelning Medieplanering ht 03 2003-11-26 Maja Samuelsson Innehåll: Inledning, mål, nyckeltal...s 2 Plan för vuxenverksamheten...s 4 Jämförande översikt över alla avdelningar...s

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Medieplan Finströms bibliotek

Medieplan Finströms bibliotek Medieplan Finströms bibliotek Om kommunen Finströms ligger centralt på Åland och Godby är norra Ålands centralort. I Finström finns en grundskola åk 1-6, Källbo skola i Godby. I skolan finns eftis och

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK

MEDIE PLAN BODENS STADSBIBLIOTEK MEDIE PLAN 2006 BODENS STADSBIBLIOTEK 1 Innehållsförteckning Medieplan för Bodens Stadsbibliotek 4 Facklitteratur Avdelning A 8 Avdelning B 9 Avdelning C 10 Avdelning D 11 Avdelning E 12 Avdelning F 14

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011

Medieplan Solna stadsbibliotek 2011 Medieplan Solna stadsbibliotek En medieplan görs för att bättre tillgodose brukarnas behov få bättre kunskap om mediebeståndet effektivisera mediehanteringen medvetet profilera sig skapa ett budgetunderlag

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM

ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM ÄMNESBEVAKNING PÅ BIBLIOTEKET I SOLNA CENTRUM Facklitteratur A 866 660 164 29 0,8 18.9 306 A 593 550 143 28 0,8 50 346 BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN: Utnyttjandegraden är fortfarande låg trots omfattande gallringar.

Läs mer

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun

Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun Medieplan för de kommunala biblioteken i Sigtuna kommun 2006 2007-08-30 Gunnel Wikström Johansson Medieplan för Centrumbiblioteket och Valstabiblioteket 2006 Inledning Kommunen Sigtuna kommun har ca 37

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1

Medieplan. Luleå kommuns folkbibliotek. för. Stadsbiblioteket steg 1 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Luleå mars 2004 Medieplan för Luleå kommuns folkbibliotek Stadsbiblioteket steg 1 Innehållsförteckning Inledning & sammanfattning 2 Facklitteratur

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2011 Medieplan Värnamo Bibliotek 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Kvalitets- och urvalskriterier 6 Inköp 7 Inköp fjärrlån 7 Gallring 7 Öppet magasin 8 Huvudbibliotekets medieplan

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Kramfors kommunbibliotek. Baserad påstatistik från 2003. Ewa Schuitema, Anne-M arie Böhlin 2005-05

Kramfors kommunbibliotek. Baserad påstatistik från 2003. Ewa Schuitema, Anne-M arie Böhlin 2005-05 Kramfors kommunbibliotek Baserad påstatistik från Ewa Schuitema, Anne-M arie Böhlin 2005-05 Innehållsförteckning Sid. Medieplan 3 Bakgrund 3 Metod 3 Kommunbeskrivning 4 Biblioteksverksamheten 4 Mål 5 Inköp

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005

Medieplan. Värnamo Bibliotek 2005 Medieplan Värnamo Bibliotek 2005 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Omvärldsbeskrivning 4 Huvudbibliotekets medieplan 6 Avdelning A Bok- och biblioteksväsen 7 B Allmänt och blandat 8 C Religion 9 D

Läs mer

Medieplan Olofströms bibliotek 2012

Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Medieplan Olofströms bibliotek 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Olofströms bibliotek Datum: 2012-03-02 2 (18) Innehållsförteckning Varför medieplan?... 3 Omvärldsbeskrivning... 3 Geografiskt... 3

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek

Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Annika Johansson, Annelie Ekberg-Andersson & Britt-Marie Klinghagen Karlstads universitetsbibliotek annika.johansson@kau.se 2011 Strategisk medieplanering vid Karlstads universitetsbibliotek Karlstads

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Medieplan för Södervångskolans bibliotek

Medieplan för Södervångskolans bibliotek Medieplan för Södervångskolans bibliotek Innehållsförteckning Sally Knutsson Augusti-2011 Pedagogiska aspekter... 3 Inköp av medier... 5 Gallring av medier... 5 Metod... 5 Efter medieplanen... 6 A Bok-

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren

Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Bokcheck, så här fungerar det för mottagaren Kunden får en bokcheck med en unik kod. Koden knappas in på www.bokcheck.se Kunden väljer sin ljudbok från ett förbestämt sortiment. Det finns utförlig information

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram:

Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram: Under tiden 1 juli 31 december 2008 kommer följande kvalitetskriterier att arbetas fram: 1. Mark arbetar med kvalitetskriterier för läsfrämjande arbete samt informationsresurser. 2. Borås arbetar också

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer