Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2"

Transkript

1 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012

2 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3! 3.1. Avtal!!!!!!!!!! 3! 3.2. Platser!!!!!!!!!! 4 4. Konstnärligt innehåll!!!!!!!!! 4! 4.1. Kuratorer!!!!!!!!! 4! 4.2. Förslag på konstnärer!!!!!!! 4 5. Marknadsföring!!!!!!!!!! 5! 5.1. Strategi!!!!!!!!!! 5! 5.2. Genomförande!!!!!!!! 6 6. Kommersiell part!!!!!!!!! 7! 6.1. Intressanta aktörer!!!!!!!! 7! 6.2. Den kommersiella partens möjlighet i publicitet!!! 7 7. Budget!!!!!!!!!!! 9 8. Tidsplan!!!!!!!!!!! 9 9. Ekonomisk redovisning!!!!!!!! 9

3 Inledning Innovativ Kultur har gett 1 stöd för att skapa förutsättningar för att praktiskt genomföra projektet Stockholm By Night. Detta innefattar enligt överenskommelse att: - Ta fram en projektplan som inkluderar teknik, plats, och konstnärligt innehåll och relevant budget samt tidsplan. - Avtal med staden och fastighetsägare avseende minst 3 byggnader. - Förslag på deltagande konstnärer och det konstnärliga innehållet. - Framtagande av marknadsföringsplan. - Skapa en modell för hur deltagande kommersiella aktörer får synlighet. I denna rapport redogör vi för hur arbetet kring ovan nämnda delar har utvecklats och svarar på de frågor som vi enligt avtal har arbetat med. Rapporten består av en inledande beskrivning av projektets bakgrund och syfte, detaljbeskrivning av varje del av projektet, samt en beskrivning av hur de resurser som GFC har fått tillgång till har disponerats Bakgrund Projektet föddes ur en idé kring en brist i Sveriges huvudstad. Staden faller varje år i mörker under den långa vinterperioden. Detta är ett behov som projektet Stockholm By Night ska bemöta. Genom att utnyttja teknikens framsteg, vill vi på ett modernt sätt framhäva Stockholm och dess arkitektur även i mörker. Det görs årligen satsningar runtom i Sverige där man, framförallt under julen, ljussätter staden. Dock ser vi på GFC även en avsaknad av kreativa ljussättningsprojekt där man särskiljer sig från de traditionella metoderna och hittar nya konstnärliga uttrycksform. Detta projekt ska således utmana de rådande projekten som görs och visa på nya metoder som banar vägen för nya projekt och samarbeten mellan städer, näringsliv och konstnärer. Följaktligen ska projektet även ha förutsättningar för att påverka bilden av Sverige internationellt. Med detta unika projekt vill vi visa upp Sverige i relevanta internationella sammanhang för att skapa medvetenhet kring vårt arbete. En annan insikt som projektet kretsar kring är det faktum att Stockholm, som många andra städer, just nu domineras sponsrade och kommersiella evenemang såsom ljussättningen av Globen. Vi vill även här förändra de nuvarande metoderna. I vårt projekt är målsättningen att sponsorerna ska engagera sig i projektet utan att nödvändigtvis låta resultatet kretsa kring företagets produkt - vår tanke är att sponsorerna ska investera i ett projekt för att visa på sitt förtroende för svensk konst och på så sätt vinna publicitet. Även detta är något unikt då det bidrar till det annorlunda samarbetet mellan konstnären, staden och näringslivet - dessa förhållanden beskrivs mer utförligt under kommande rubriker Syfte & metod Syftet med projekt är med andra ord att skapa en internationellt slagkraftig konstutställning med hög teknologisk standard. Syfte är att ge Stockholm och de involverade publicitet, samt att visa på nya tillvägagångssätt och metoder för samarbeten mellan näringsliv och konstnärer. I sin arbetsmetod kring själva utförandet av projektet kommer GFC att samarbeta med sakkunniga inom dels projektets tekniska del och dels projektets konstnärliga del. På så sätt säkerställs ett starkt resultat där våra samarbetspartners bidrar med aktuell kompetens inom sin del. GFC ansvarar för projektets övriga delar i form av projektledning, strategi, marknadsföring samt att hitta kommersiella partners Vision Visionen med projektet är, som sagt, att skapa en årligt återkommande upplevelse i Stockholm. Konstnärer och tekniker ska kunna ingå i ett team som skapar något nytt och unikt. Att kunna erbjuda konst och kultur på detta vis för Stockholm är något vi hoppas ska kunna göras om och göras på fler nyskapande sätt. Att dessutom visa upp möjligheterna för den digitala konsten och visa upp Stockholm, dess arkitektur och Sveriges kreatitivet är något vi vill sträva efter att göra mer relevant och ge det mer utrymme. 1 I fortsättningen kommer förkortningen GFC att används istället för. 2

4 2. Teknik Företaget IM Communications är ett av få företag i Sverige som lever upp till internationell och europeisk standard inom ljussättning. Företaget har en bred bas och arbetar med många olika tekniker och har sedan en tid tillbaka även arbetat med video-mapping och ger den kompetens det här projektet är i behov av. Företaget har dessutom vana av att arbeta med Stockholms stad. IM Communications ska förse projektet med den tekniska lösningen och kommer därför dessutom att arbeta närmast med konstnärerna för att göra dem införstådda i tekniken för att sätt möjliggöra för dem att förstå sin konsts relation till platsen och sammanhanget. Den tekniska partner står för: - Teknisk lösning - Uppspelning - Anpassning av innehåll - Förberedelser av t.ex. 3D-modeller Det finns två tekniska lösningar att arbeta med som kort kan beskrivas som stillbildsprojicering respektive videoprojicering där det förstnämnda är ett något billigare alternativ än det senare. Under rubriken budget presenterar vi kostnader för den tekniska delen såväl som övriga aspekter av projektet. Nämnvärt är dock att projektet avser att använda sig av videoprojicering då stillbildsprojicering saknar den dynamik som har gjort denna teknologi intressant för stora massor internationellt. 3. Plats Under denna rubrik presenteras resultatet av vårt arbete och kontakt med staden och ansvariga för de fastigheter som är relevanta för projektet. I vår kontakt med berörda aktörer har vi haft utgångspunkten att frågorna berör ett projekt som eventuellt ska göras ut - då vi i detta stadium endast planerar och utforskar möjligheterna för projektet. Vi har med andra ord inte begärt slutgiltig tillgång till dessa platser, utan endast kartlagt och fastställt vilka platser som är möjliga för ett genomförande av projektet och således besvarat eventuella frågor om denna aspekt av projektet Avtal Vi har varit i kontakt med polisens tillståndsenhet och beskrivit vårt projekt och de platser vi vill använda oss av. För samtliga platser som är av intresse för projektet gäller följande policy: ansökan om användande av offentlig plats lämnas till polisens tillståndsenhet. Handläggningstiden ligger på 8-10 dagar. I denna ansökan ska plats och placering framgå tydligt med adress och kartskiss. Det bör dessutom framgå huruvida användningen av platsen blockerar eller begränsar trafik och gator. Projektets tekniska utrustning och våra kartskisser och arbetsmetoder har presenterats för tillståndsenheten och vi har fastställt att projektet inte skapar så kallade direkta hinder - med andra ord större anläggningar i form av utrustning eller konstruktioner som kräver utrymme. I ett generellt fall skapar projektet således inga hinder för trafikanter och utrustning. Folkmassorna som samlas för att ta del av visningarna definieras i inte som hinder i den benämningen att de, sett till erfarenhet, inte skapar större problem vid ansökning av tillstånd för projekt av detta slag. Följaktligen har vi av tillståndsenheten förstått att projektet är genomförbart både sett till tid, plats och syfte. Kontakten med tillståndsenheten återupptas när projektet har klartecken för genomförande. 3

5 3.2. Platser De platser som vi efter diskussioner anser lämpa sig för projektet är följande: 1. Kulturhuset Kontaktperson: Tommy Nielsen 2. Gärdet Kontaktperson: Lars Edwin Andersson 3. Stadsmuseet Kontaktpersoner: Hans Öjmyr, Ann-Charlotte Backlund Valet av dessa platser baseras till viss del på tillgänglighet, men huvudsakligen på fastighetsägarens intresse och byggnadens fysiska potential för projektet. Då projektet ska uppmärksamma, och sprida kännedom om, Stockholm som stad är det därför viktigt att byggnaderna till projektet ska kunna definieras som landmärken och på så sätt representera staden eftersom projektet syftar till att spegla en definition av Staden. Byggnaderna som listas ovan fyller alla detta kriterium. Via kontakt med personerna som listas ovan har vi fastställt att projektet är av intresse även sett till fastighetsägarnas arbete med byggnaderna i fråga. På liknande sätt som med tillstånd har vi i detta skede inte bestämt ett samarbete helt och hållet eftersom vi just nu endast planerar projektet. Dock så har t.ex. datum och önskemål kring tillgång till byggnaden diskuterats med personerna och vi vet således att projektet går att genomföra under den period vi önskar. Inom de närmaste månaderna, när detaljer som står närmare i tiden har arbetats med, återkopplar vi till dessa personer och påbörjar det konkreta arbetet som involverar fastigheterna - mer om detta längre fram i rapporten Konstnärligt innehåll Under denna rubrik presenterar vi den form vi tillsammans med våra partners har skapat för det konstnärliga innehållet. Här visar vi på de begränsningar vi har funnit för projektet, men även tankar kring hur valet av konstnärer påverkar projektets mål och syfte och hur vi har förhållit oss till detta Kuratorer Som nämnt i de ursprungliga projektbeskrivningarna har vi konstnärliga kuratorer som ansvarar för denna del av projekt. Dessa kuratorer ingår i konstnärsgruppen Kollektivet Livet, bestående av Alexander Culafic, Georg Herlitz och Andreas Blom. Valet av dessa kuratorer grundar i personernas erfarenhet och kunskap om svensk konst, huvudsakligen så kallad street art. Personerna jobbar idag med allt från konstinstallationer till att handleda andra konstnärer. De är även verksamma i kommersiella sammanhang där de bland annat har arbetat med marknadsföring och blivit prisbelönta i den internationella branschtävlingen Cannes Lions. Med andra ord är dessa kuratorer väldigt passande för vårt projekt då de utöver sina konstnärliga kunskaper har förståelse för konst såväl som näringslivet. De kan på så sätt bidra med kunskap om vilken typ av konst som kan lämpa sig till detta sammanhang, handleda de utvalda konstnärerna för att öka deras förståelse för kontexten såväl som avgöra hur konsten kan marknadsföras och göras intressant för kommersiella parter och allmänheten Förslag på konstnärer Ett alternativ som vi har arbetat fram är att välja konstnärer från Stockholms konstskolor. Detta huvudsakligen eftersom konsteleverna stämmer överens med övriga projektets syfte - att visa upp Sverige och dess kreativitet. Genom att använda konstelever, och inte etablerade konstnärer, ger vi projektet ett starkare värde. På så sätt görs projektet mer intressant publicitetsmässigt eftersom projektet här handlar om att staden låter de blivande konstnärerna yttra sig och forma sin stad. Vi kan på så sätt även visa på den kommersiella partens, näringslivets, förtroende för dessa unga konstnärer och på så sätt även ge denna partner mer publicitet. Mer om denna aspekt av konstnärsvalet under nästa rubrik. 2 Vi syftar här huvudsakligen på att vi måste arbeta klart med projektets finansiering innan vi tar dessa detaljer vidare. I dagsläget är alla frågor är besvarade gällande tillstånd och fastigheterna i fråga - när projektet ska genomföras handlar det, enkelt uttryckt, endast om formaliteter för att påbörja arbetet med dessa tre byggnader. 4

6 De skolor vi har varit i kontakt med är Kungliga Konsthögskolan och Beckmans Designhögskola och vi har fått positiv respons från båda skolorna. Målsättningen är i så fall att involvera projektet i elevernas utbildning. Alltså att projektet inte ska ta eleverna privata tid, utan snarare att detta ska bli en del av en kurs för eleverna. Kungliga Konsthögskolans kontaktperson, utbildningskoordinatorn Helena Andersson, menade att detta kan gynna eleverna eftersom de på så sätt får ta del av projektets tekniska aspekt och på så sätt kunna tillämpa sina kunskaper i ett nytt sammanhang och på så sätt öka sin kompetens. Dock så är elevernas utbildningsform helt fri och elevernas terminer består inte av specifika kurser. Med denna skola behöver projektet med andra ord bli något som genomförs på frivillig basis. Beckmans Designhögskolas utbildningsform skiljer sig dock från Kungliga Konsthögskolan och är av en mer traditionell karaktär där eleverna studerar flera kurser varje termin. Denna skolas kontaktperson, reklam- och grafisk formgivningsansvariga Annika Berner, såg även hon ett värde i att eleverna med vårt projekt kan få förståelse för en typ av teknologi som är relevant för deras framtida arbete. Beckmans Designhögskola tillför dessutom ett annat värde i att skolan har sponsorer från näringslivet. På så sätt kan man enklare hitta samarbeten med företag inför detta projekt och finna kommersiella parter som sedan tidigare har i sin arbetsform att stödja konst och närvara i sådana sammanhang. Vi har således i detta stadium bestämt oss för ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Detta eftersom dessa elevers arbete ligger närmare vårt projekt, både sett till metod och syfte. Eleverna som studerar grafisk formgivning på Beckmans förbereds under sin utbildning för arbete inom marknadsföring. De har således en annan förståelse för mottagaranpassning och kommunikation inom konst. Vi har förutom utbildningsansvariga Annika Berner varit i kontakt med elever från denna utbildning och diskuterat projektet. Eleverna Arthur Röing Baer och Ludvig Franzen har båda kommit med intressanta idéer och visat på en förståelse om vad projektet kräver. Således känns det naturligt att välja denna samarbetspartner eftersom elevernas nära relation till detta projekt i sig blir en del av vår kvalitetssäkring där vi ser en trygghet i det faktum att våra konstnärer har insikt och kunskap om konst och även kommunikation. 5. Marknadsföring Under denna rubrik framför vi huvudsakligen den plan vi har skapat för hur projektet ska marknadsföras - såväl för att nå ut till stadens invånare och besökare och medier för att ge projektet spridning och liv efter genomförandet. Här kommer vi inte att fokusera på den kommersiella parten, utan beskriver endast planen för hur vi sprider kännedom om projektet Strategi Marknadsföringen av projektet vilar på projektets aktörer. Projektet kommer att i väldigt liten utsträckning kommuniceras med hjälp av traditionell reklam i form av t.ex. annonsering, utan vi förlitar oss istället på prhantverket och word-of-mouth - detta huvudsakligen eftersom vi anser att omfattande annonsering är en överflödig kostnad för detta projekt. Med denna anledning måste vi därför knyta an en stark historia och ett nyhetsvärde till detta projekt, vilket vi gör med projektets aktörer. Strategin kring projektet består av två steg - att skapa medvetenhet inför projektets genomförande för att locka en publik och även att kommunicera projektet stort och internationellt efter genomförandet. Dessa två steg kräver två separata arbetssätt och vänder sig i viss mån till separata forum. Strategin grundar sig i att kartlägga samtliga sammanhang där vi vill ge projektet publicitet. Dessa är forum där vi når: - konstintresserade (lokalt och internationellt) - stadens invånare - stadens besökare - diskussioner om Stockholms Stad Utöver dessa primära forum tillkommer givetvis sekundära forum i form av relevanta, men mindre, sammanhang - t.ex. digitala plattformer där diskussioner tar plats, oftast tillfälligt. Som tidigare nämnt så grundar sig valet av konstnärerna i att bidra till publiciteten. Beroende på vilket forum vi söker oss till och vilka vi ska nå, uppmärksammar vi olika aspekter av projektet. Eleverna agerar dessutom som ambassadörer som sprider information om projektet ytterligare via egna kanaler. 5

7 De aspekter av projektet som har nyhetsvärde är exempelvis: 1. Företag stödjer ett omfattande projekt där konstelever från Stockholm tillför till sin stad på ett kreativt sätt. 2. Konstelever samarbetar för att skapa ett i Sverige unikt projekt. 3. Svenska konststudenter utvecklar de konstnärliga metoderna för 3D-mappingteknologin. 4. Svenskt konstprojekt söker att framhäva Stockholms arkitektur och hylla staden även under mörka vinterhalvåret. Dessa är endast några exempel på eventuella utgångspunkter för kommunikation mot olika målgrupper. Beroende på hur det slutgiltiga projektet tar form kommer ytterligare perspektiv att tillkomma och vi kan således skapa material som anpassas efter målgrupp och forum. Nämnvärt är att vi anser att eleverna tillför en stark trovärdigthet till projektet. Som tidigare nämnt, anser vi att detta görs sig bättre än att arbeta med etablerade konstnärer. Detta av flera olika skäl. De främsta anledningarna till detta är att eleverna mer konkret kan symbolisera länken mellan näringsliv och konst (eftersom de kan anses symbolisera den unga grupp konstnärer som söker att nå ut och etablera sig som konstnär, vilket det här projektet kan bli ett första steg till att göra). Och ännu en anledning är det faktum att arbetet med etablerade konstnärer är något som kan anses vara vanligt i publika sammanhang - det är i allmänhet mer etablerade konstnärer som skapar konst för våra offentliga platser. På så sätt får vi alltså en annan trovärdighet och större nyfikenhet kring projektet eftersom vi här erbjuder publiken något som skiljer sig från övriga projekt ytterligare Genomförande Genomförandet av denna marknadsföringstrategi är enkel, men tidskrävande. Pr-hantverket kommer att bestå av följande arbetsområden: 1. Omvärldsanalys Omvärldsanalys syftar till att göra en utförlig granskning och kartläggning av vilka tidigare projekt som har gjort och vilka medier, nationellt och internationellt, som har intressanta målgrupper för vårt projekt. På så sätt kan omvärldsanalysen komma att påverka konsten om konstnärerna väljer att förhålla sig till tidigare genomförda projekt. 2. Textproduktion för pressmeddelanden Textproduktion är en tydlig punkt som endast syftar till att skapa text och pressmaterial som har en trovärdig förankring i omvärldsanalysen och som reflekterar projektet på önskad sätt. 3. Dokumentation av projekt Dokumentation av projektet syftar huvudsakligen till att skapa bild- och videomaterial från projektet som kan användas i marknadsföringssyfte. Här dokumenterar vi såväl konstnärernas förberedelser som det faktiska genomförandet. 4. Sammanställning av pressmaterial Arbetet grundar sig här i att skapa anpassad pressmaterial för olika forum baserat på huvudsakligen omvärldsanalysen. Beroende på om t.ex. man söker sig till nyhetskanaler, eller designmedier behöver vi varierande material. 5. Arbete med digitala kampanjsidor och sociala medier För att stärka projektets marknadsföring inför utförandet fokuserar vi på sociala medier. Detta eftersom vi här kan skapa interaktion, utnyttja våra konstnärers egna nätverk och sprida materialet bland intressanta målgrupper på ett effektivt sätt. 6. Förse journalister och medier med anpassad pressmaterial Här mynnar arbetet ut i de slutgiltiga stegen som är att sprida materialet. En stor del av detta kommer att rikta sig mot journalister och medier i form av nyhetsorganisationer och liknande medier. Detta är en tidskrävande del av arbetet där vi ständigt måste bibehålla en kontakt med medierna. 7. Mediebevakning Från att vi gör första lanseringen inom sociala medier, och följaktligen hos större medier, påbörjas en daglig mediebevakning som kartlägger hur vår kommunikation har spridit sig och hur det har mottagits. På så sätt 6

8 kan vi enklare göra en sammanställning där vi kan se huruvida vi uppnådde projektmålen och och hur väl våra samarbetspartners gynnades av att ta del av detta projekt. GFC ansvarar fullständigt för denna del av projektet, men kommer att rekrytera erfarna och noga utvalda medarbetare som kan bidra med stöd till arbetet. Dessa personer ska bortsett från dokumenterad prerfarenhet ha kunskap, intresse och förståelse för konst för att kunna hantera projektet väl. GFC besitter alltså det huvudsakliga ansvaret för att genomföra projektets marknadsföring och nå projektets huvudsakliga mål - locka den lokala publiken i Stockholm, invånarna och besökarna, och sprida projektet internationellt och sätta vårt arbete i de relevanta sammanhangen för att gynna samtliga involverade aktörer. Till vår hjälp kommer vi även att använda våra kuratorer. De kommer att bidra med rådgivning för detta arbete och de kommer att förse oss med relevanta kontakter de har som kan gynna vårt arbete - dock är denna del av projektet inte lika omfattande som deras handledning av konstnärerna och sammansättningen av just den aspekten av projektet. 6. Kommersiell part Under denna rubrik presenterar vi vårt resultat kring arbetet med den kommersiella partens roll - vad denna aktör ska tillföra projektet och hur projektet kan gynna denna aktör. Vi redovisar även hur vi anser att den kommersiella aktörer kan samarbeta med konstnären och och både parterna kan använda materialet från projektet utan att några komplikationer gällande exempelvis upphovsrättsfrågor uppstår Intressanta aktörer Något som vi tidigt i vårt arbete fastställde var att den kommersiella aktör inte behöver bidra med en relevans för projektet - med detta menas alltså att denna samarbetspartner inte endast ska bidra med ekonomiska resurser, utan aktören behöver dessutom kännas trovärdig i sammanhanget. Dock så har vi i vårt arbete inte begränsat de relevanta aktörerna till ett antal specifika företag, utan menar snarare att vår, eller kanske våra, eventuella samarbetspartners behöver ha en förankring i projektets syfte i form av att antigen ha en koppling till den tekniska aspekten av projektet, eller att de möjligtvis har en tydlig relation till konst. Detta är med andra ord inget nytt - som vi tidigare nämnt anser vi t.ex. Beckmans Designhögskolas sponsorer vara relevanta företag eftersom dessa har en tydlig marknadsföringsplan som involverar att företaget stödjer design och kreativitet för att stärka sitt varumärke. På så sätt kan detta projekt göras intressant för företagen då vi erbjuder ett omfattande projekt där de kan visa upp sin relation till konsten. När vi talar om företag som har en relation till den tekniska aspekten syftar vi inte nödvändigtvis på att företag ska kunna sponsra projektet med utrustning - detta kan vara något problematiskt för den tekniska partner som i sitt arbete med kvalitetssäkring inte kan frångå sin egen utrustning. Det vi syftar på är snarare vår kunskap om att företag ogärna involverar sig i projekt som inte berör deras varumärke eller produkter. Så på samma sätt som en del företag kan anses ha förankring i projektet p.g.a. sin koppling till konst, kan andra företag anses vara relevanta då deras produkter är nära besläktade med den tekniska delen av detta projektet. Vi har i detta stadium tagit kontakt med företag och diskuterar samarbeten. Dock så har vår arbetsperiod med planeringen av Stockholm by Night hamnat mellan företagens marknadsföringsplanering för de kommande perioderna och inga riktiga beslut har ännu tagit. Dock har vi hittat intresserade aktörer som vi diskuterar vidare med och vi söker oss fortfarande till nya företag för att ha ett stort urval när vi väljer våra slutgiltiga partners Den kommersiella partens möjlighet till publicitet En huvuddel av arbetet med denna fråga har varit att finna en lösning som varken påverkar företaget eller konstnären negativt sett till upphovsrättsfrågor. Med detta menas att vi har sökt en metod som ger konstnären trygghet och försäkran om att dennes verk inte ska användas för kommersiella syften, samtidigt som ett företag i egenskap av sponsor ska kunna använda material från projektet och kommunicera sin delaktighet i arbetet utan att otydligheter uppstår. 7

9 För att åstadkomma detta har vi skapat en avtalsform som definierar hur den kommersiella aktören kan använda materialet utan att kommunikationen faller inom kategorin kommersiella syften. Huvudpunkten för detta kommer att bli att definiera sponsorns roll för publiken. Med detta menas att vi i vår kommunikation definierar att projektet stöds av företag, men att projektet inte görs som deras initiativ. Företaget kommer med andra ord inte att kunna använda något material från projektet i marknadsföringssyfte. Detta kan sammanfattas med att företaget inte kan ta material från projektet ur sitt sammanhang och utnyttja materialet i sin övriga kommunikation. Vad företaget dock kommer att ha möjlighet att utnyttja är att: 1. Vara presentatör för projektet Företaget ges rättigheter att kommunicera att de finansierar projektet och möjliggör för stadens besökare, invånare och unga konstnärer att ta del av något unikt. 2. Kommunicera projektet i sina egna kanaler (kundutskick, pressutskick, digitala kanaler) Företaget ges möjlighet att kommunicera projektet i sina egna kanaler och använda sig av den dokumentationsmaterial som vi tar fram. Dock så får detta material, som tidigare nämnt, inte användas för att sättas i nya sammanhang - t.ex. om företaget vill involvera materialet i kommande marknadsföringsprojekt för specifika produkter. 3. Synas i all kommunikation - före, under och efter projektets genomförande Vi framhäver och kommunicerar företagets roll i projektet i all kommunikation vi genomför - annonser, pressutskick, kampanjsidor etc. Som tidigare nämnt, så är ett av projektets syften att uppmärksamma relationen mellan näringslivet och konsten. Av denna anledning finns det alltså ett eget nyhetsvärde i att företaget är en del av vårt arbete och på så sätt kan vi skapa stor och god publicitet för denna aktör. 4. Synas med logotyp i annonser, videodokumentation och eventuella digitala kampanjsidor I manéret som skapar för detta projekt kommer företaget att ha en plats att utnyttja med sitt namn och sin logotyp. Med andra ord så kommer företagets logotyp att synas i våra annonser, namn och logotyp kommer att synas på våra kampanjsidor och i videodokumentationen uppmärksammas företaget med namn och logotyp för att ytterligare förtydliga företagets roll. I grund av den omfattande marknadsföringen vi genomför för detta projekt får företaget således stor och god publicitet och sätts även i flera fall i centrum när vi kommunicerar projektet. Med denna definition anser vi att vi frångår de problem som kan uppstå där konstnärens verk, och givetvis projektet i sin helhet, framstår som kommersiella. Här ges företaget inte en huvudroll och definieras inte som avsändaren - däremot har företaget stora möjligheter till att framhäva sin delaktighet i projektet, vilket vi själva kommer att hjälpa denna sponsor att göra. 8

10 7. Budget Bilaga nr. 1 visar en mer utförlig budget för projektet Stockholm by Night. Denna budget är dels mer detaljerad än den som ursprungligen presenterades och dels korrigerad efter de diskussioner vi har haft med övriga partner ang. estimerade kostnader för projektets olika delar. 8. Tidsplan Bilaga nr. 2 visar ett övergripande GANTT-schema där vi redogör för projektets olika steg med start januari Denna tidsplan sammanfattar de projektpunkter vi har uppmärksammat i denna rapport och visar även hur tiden fram till projektets eventuella genomförande ska disponeras. Följaktligen kan man med denna bilaga se hur vi kommer att fortsätta arbetet med projektet efter att denna rapport lämnas till Innovativ Kultur. Arbetet efter denna rapport grundar sig främst i att finna projektets sponsor och finansiär. Därefter kan vi vidare arbetet med våra kuratorer och konstnärer såväl som den tekniska partnern och relevanta aktörer för bekräftelse av tillstånd och datum för genomförande av projektet. Det som i GANTT-schemat kallas för rekrytering av konstnärer syftar till att bestämma arbetsform med eleverna - alltså att tillsammans med eleverna och Annika Berner bestämma hur arbetet ska fördelas mellan eleverna som tar del av detta projekt. Detta är något som pågår just nu. 9. Ekonomisk redovisning Bilaga nr. 3 visar en ekonomisk redovisning av de resurser som Innovativ Kultur har tilldelat Grandins Flying Circus för att ta fram denna projektplan för Stockholm by Night. De punkter som presenterar syftar till de arbetstimmar som har erlagts från och med att projektet godkändes stöd av fonden, det vill säga oktober

11 Stockholm At Night Part Quantity Price Total Budget Löner/Arvode Koncept ,000 Projektledning ,000 Produktionsledning ,000 Koordination ,000 Total 452,000 Sociala avgifter Personal ,600 Total 57,600 Köpta avgifter Utveckling av webb-applikation ,000 Teknisk lösning för live-streamning av material ,000 Dokumentation ,000 Konstnärliga kuratorer ,000 Total 450,000 Lokalkostnader Etablering vid varje plats ,000 Total 45,000 Logistik Transport ,000 Resa ,000 Boende ,000 Mat ,000 Total 45,000 Produktionskostnader 3D-bearbetning av projektionsmaterial ,000 Tekniklösning fasadprojektion ,000 Total 1,036,000 Marknadsföring Omvärldsanalys ,800 Textproduktion ,400 Sammansställning av pressmaterial ,200 Mediebavakning ,000 PR ,000 Annonsering ,000 Total 145,400 Administration Administration ,200 Total 19,200 Övrigt 100,000 Totalbudget 2,350,200 inkl. moms 2,937,750

12 Stockholm By Night tidsplan januari februari mars april maj juni juli augusti septemberoktober november december januari februari Introduktion Avtal med sponsor Avtal med fastighetsägare Avtal med Trafikkontoret Rekrytering av konstnärer Uppstart med marknadsföringsgrupp Konst och marknadsföring Konstnärligt arbete Bearting av konst till 3D- mapping Omvärldsbevakning Sociala medier Genomförande Textproduktion Dokumentation Pressmaterial Pr Avslutning Mediebevakning

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2012. -En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 -En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2012 Bakgrund - Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Dokumenttyp: Regler och riktlinjer Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Ex. kommunfullmäktige Upprättad: Senast reviderat: Giltighetstid:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad

organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad Sponsring- Klicka möjligheterna här för att ideella ändra format organisationer är större än nagonsin Andreas Drufva Björn Stenvad 1 Klicka här för att ändra format 2 Procentuell utveckling: Klicka här

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond

Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer