Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2"

Transkript

1 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012

2 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3! 3.1. Avtal!!!!!!!!!! 3! 3.2. Platser!!!!!!!!!! 4 4. Konstnärligt innehåll!!!!!!!!! 4! 4.1. Kuratorer!!!!!!!!! 4! 4.2. Förslag på konstnärer!!!!!!! 4 5. Marknadsföring!!!!!!!!!! 5! 5.1. Strategi!!!!!!!!!! 5! 5.2. Genomförande!!!!!!!! 6 6. Kommersiell part!!!!!!!!! 7! 6.1. Intressanta aktörer!!!!!!!! 7! 6.2. Den kommersiella partens möjlighet i publicitet!!! 7 7. Budget!!!!!!!!!!! 9 8. Tidsplan!!!!!!!!!!! 9 9. Ekonomisk redovisning!!!!!!!! 9

3 Inledning Innovativ Kultur har gett 1 stöd för att skapa förutsättningar för att praktiskt genomföra projektet Stockholm By Night. Detta innefattar enligt överenskommelse att: - Ta fram en projektplan som inkluderar teknik, plats, och konstnärligt innehåll och relevant budget samt tidsplan. - Avtal med staden och fastighetsägare avseende minst 3 byggnader. - Förslag på deltagande konstnärer och det konstnärliga innehållet. - Framtagande av marknadsföringsplan. - Skapa en modell för hur deltagande kommersiella aktörer får synlighet. I denna rapport redogör vi för hur arbetet kring ovan nämnda delar har utvecklats och svarar på de frågor som vi enligt avtal har arbetat med. Rapporten består av en inledande beskrivning av projektets bakgrund och syfte, detaljbeskrivning av varje del av projektet, samt en beskrivning av hur de resurser som GFC har fått tillgång till har disponerats Bakgrund Projektet föddes ur en idé kring en brist i Sveriges huvudstad. Staden faller varje år i mörker under den långa vinterperioden. Detta är ett behov som projektet Stockholm By Night ska bemöta. Genom att utnyttja teknikens framsteg, vill vi på ett modernt sätt framhäva Stockholm och dess arkitektur även i mörker. Det görs årligen satsningar runtom i Sverige där man, framförallt under julen, ljussätter staden. Dock ser vi på GFC även en avsaknad av kreativa ljussättningsprojekt där man särskiljer sig från de traditionella metoderna och hittar nya konstnärliga uttrycksform. Detta projekt ska således utmana de rådande projekten som görs och visa på nya metoder som banar vägen för nya projekt och samarbeten mellan städer, näringsliv och konstnärer. Följaktligen ska projektet även ha förutsättningar för att påverka bilden av Sverige internationellt. Med detta unika projekt vill vi visa upp Sverige i relevanta internationella sammanhang för att skapa medvetenhet kring vårt arbete. En annan insikt som projektet kretsar kring är det faktum att Stockholm, som många andra städer, just nu domineras sponsrade och kommersiella evenemang såsom ljussättningen av Globen. Vi vill även här förändra de nuvarande metoderna. I vårt projekt är målsättningen att sponsorerna ska engagera sig i projektet utan att nödvändigtvis låta resultatet kretsa kring företagets produkt - vår tanke är att sponsorerna ska investera i ett projekt för att visa på sitt förtroende för svensk konst och på så sätt vinna publicitet. Även detta är något unikt då det bidrar till det annorlunda samarbetet mellan konstnären, staden och näringslivet - dessa förhållanden beskrivs mer utförligt under kommande rubriker Syfte & metod Syftet med projekt är med andra ord att skapa en internationellt slagkraftig konstutställning med hög teknologisk standard. Syfte är att ge Stockholm och de involverade publicitet, samt att visa på nya tillvägagångssätt och metoder för samarbeten mellan näringsliv och konstnärer. I sin arbetsmetod kring själva utförandet av projektet kommer GFC att samarbeta med sakkunniga inom dels projektets tekniska del och dels projektets konstnärliga del. På så sätt säkerställs ett starkt resultat där våra samarbetspartners bidrar med aktuell kompetens inom sin del. GFC ansvarar för projektets övriga delar i form av projektledning, strategi, marknadsföring samt att hitta kommersiella partners Vision Visionen med projektet är, som sagt, att skapa en årligt återkommande upplevelse i Stockholm. Konstnärer och tekniker ska kunna ingå i ett team som skapar något nytt och unikt. Att kunna erbjuda konst och kultur på detta vis för Stockholm är något vi hoppas ska kunna göras om och göras på fler nyskapande sätt. Att dessutom visa upp möjligheterna för den digitala konsten och visa upp Stockholm, dess arkitektur och Sveriges kreatitivet är något vi vill sträva efter att göra mer relevant och ge det mer utrymme. 1 I fortsättningen kommer förkortningen GFC att används istället för. 2

4 2. Teknik Företaget IM Communications är ett av få företag i Sverige som lever upp till internationell och europeisk standard inom ljussättning. Företaget har en bred bas och arbetar med många olika tekniker och har sedan en tid tillbaka även arbetat med video-mapping och ger den kompetens det här projektet är i behov av. Företaget har dessutom vana av att arbeta med Stockholms stad. IM Communications ska förse projektet med den tekniska lösningen och kommer därför dessutom att arbeta närmast med konstnärerna för att göra dem införstådda i tekniken för att sätt möjliggöra för dem att förstå sin konsts relation till platsen och sammanhanget. Den tekniska partner står för: - Teknisk lösning - Uppspelning - Anpassning av innehåll - Förberedelser av t.ex. 3D-modeller Det finns två tekniska lösningar att arbeta med som kort kan beskrivas som stillbildsprojicering respektive videoprojicering där det förstnämnda är ett något billigare alternativ än det senare. Under rubriken budget presenterar vi kostnader för den tekniska delen såväl som övriga aspekter av projektet. Nämnvärt är dock att projektet avser att använda sig av videoprojicering då stillbildsprojicering saknar den dynamik som har gjort denna teknologi intressant för stora massor internationellt. 3. Plats Under denna rubrik presenteras resultatet av vårt arbete och kontakt med staden och ansvariga för de fastigheter som är relevanta för projektet. I vår kontakt med berörda aktörer har vi haft utgångspunkten att frågorna berör ett projekt som eventuellt ska göras ut - då vi i detta stadium endast planerar och utforskar möjligheterna för projektet. Vi har med andra ord inte begärt slutgiltig tillgång till dessa platser, utan endast kartlagt och fastställt vilka platser som är möjliga för ett genomförande av projektet och således besvarat eventuella frågor om denna aspekt av projektet Avtal Vi har varit i kontakt med polisens tillståndsenhet och beskrivit vårt projekt och de platser vi vill använda oss av. För samtliga platser som är av intresse för projektet gäller följande policy: ansökan om användande av offentlig plats lämnas till polisens tillståndsenhet. Handläggningstiden ligger på 8-10 dagar. I denna ansökan ska plats och placering framgå tydligt med adress och kartskiss. Det bör dessutom framgå huruvida användningen av platsen blockerar eller begränsar trafik och gator. Projektets tekniska utrustning och våra kartskisser och arbetsmetoder har presenterats för tillståndsenheten och vi har fastställt att projektet inte skapar så kallade direkta hinder - med andra ord större anläggningar i form av utrustning eller konstruktioner som kräver utrymme. I ett generellt fall skapar projektet således inga hinder för trafikanter och utrustning. Folkmassorna som samlas för att ta del av visningarna definieras i inte som hinder i den benämningen att de, sett till erfarenhet, inte skapar större problem vid ansökning av tillstånd för projekt av detta slag. Följaktligen har vi av tillståndsenheten förstått att projektet är genomförbart både sett till tid, plats och syfte. Kontakten med tillståndsenheten återupptas när projektet har klartecken för genomförande. 3

5 3.2. Platser De platser som vi efter diskussioner anser lämpa sig för projektet är följande: 1. Kulturhuset Kontaktperson: Tommy Nielsen 2. Gärdet Kontaktperson: Lars Edwin Andersson 3. Stadsmuseet Kontaktpersoner: Hans Öjmyr, Ann-Charlotte Backlund Valet av dessa platser baseras till viss del på tillgänglighet, men huvudsakligen på fastighetsägarens intresse och byggnadens fysiska potential för projektet. Då projektet ska uppmärksamma, och sprida kännedom om, Stockholm som stad är det därför viktigt att byggnaderna till projektet ska kunna definieras som landmärken och på så sätt representera staden eftersom projektet syftar till att spegla en definition av Staden. Byggnaderna som listas ovan fyller alla detta kriterium. Via kontakt med personerna som listas ovan har vi fastställt att projektet är av intresse även sett till fastighetsägarnas arbete med byggnaderna i fråga. På liknande sätt som med tillstånd har vi i detta skede inte bestämt ett samarbete helt och hållet eftersom vi just nu endast planerar projektet. Dock så har t.ex. datum och önskemål kring tillgång till byggnaden diskuterats med personerna och vi vet således att projektet går att genomföra under den period vi önskar. Inom de närmaste månaderna, när detaljer som står närmare i tiden har arbetats med, återkopplar vi till dessa personer och påbörjar det konkreta arbetet som involverar fastigheterna - mer om detta längre fram i rapporten Konstnärligt innehåll Under denna rubrik presenterar vi den form vi tillsammans med våra partners har skapat för det konstnärliga innehållet. Här visar vi på de begränsningar vi har funnit för projektet, men även tankar kring hur valet av konstnärer påverkar projektets mål och syfte och hur vi har förhållit oss till detta Kuratorer Som nämnt i de ursprungliga projektbeskrivningarna har vi konstnärliga kuratorer som ansvarar för denna del av projekt. Dessa kuratorer ingår i konstnärsgruppen Kollektivet Livet, bestående av Alexander Culafic, Georg Herlitz och Andreas Blom. Valet av dessa kuratorer grundar i personernas erfarenhet och kunskap om svensk konst, huvudsakligen så kallad street art. Personerna jobbar idag med allt från konstinstallationer till att handleda andra konstnärer. De är även verksamma i kommersiella sammanhang där de bland annat har arbetat med marknadsföring och blivit prisbelönta i den internationella branschtävlingen Cannes Lions. Med andra ord är dessa kuratorer väldigt passande för vårt projekt då de utöver sina konstnärliga kunskaper har förståelse för konst såväl som näringslivet. De kan på så sätt bidra med kunskap om vilken typ av konst som kan lämpa sig till detta sammanhang, handleda de utvalda konstnärerna för att öka deras förståelse för kontexten såväl som avgöra hur konsten kan marknadsföras och göras intressant för kommersiella parter och allmänheten Förslag på konstnärer Ett alternativ som vi har arbetat fram är att välja konstnärer från Stockholms konstskolor. Detta huvudsakligen eftersom konsteleverna stämmer överens med övriga projektets syfte - att visa upp Sverige och dess kreativitet. Genom att använda konstelever, och inte etablerade konstnärer, ger vi projektet ett starkare värde. På så sätt görs projektet mer intressant publicitetsmässigt eftersom projektet här handlar om att staden låter de blivande konstnärerna yttra sig och forma sin stad. Vi kan på så sätt även visa på den kommersiella partens, näringslivets, förtroende för dessa unga konstnärer och på så sätt även ge denna partner mer publicitet. Mer om denna aspekt av konstnärsvalet under nästa rubrik. 2 Vi syftar här huvudsakligen på att vi måste arbeta klart med projektets finansiering innan vi tar dessa detaljer vidare. I dagsläget är alla frågor är besvarade gällande tillstånd och fastigheterna i fråga - när projektet ska genomföras handlar det, enkelt uttryckt, endast om formaliteter för att påbörja arbetet med dessa tre byggnader. 4

6 De skolor vi har varit i kontakt med är Kungliga Konsthögskolan och Beckmans Designhögskola och vi har fått positiv respons från båda skolorna. Målsättningen är i så fall att involvera projektet i elevernas utbildning. Alltså att projektet inte ska ta eleverna privata tid, utan snarare att detta ska bli en del av en kurs för eleverna. Kungliga Konsthögskolans kontaktperson, utbildningskoordinatorn Helena Andersson, menade att detta kan gynna eleverna eftersom de på så sätt får ta del av projektets tekniska aspekt och på så sätt kunna tillämpa sina kunskaper i ett nytt sammanhang och på så sätt öka sin kompetens. Dock så är elevernas utbildningsform helt fri och elevernas terminer består inte av specifika kurser. Med denna skola behöver projektet med andra ord bli något som genomförs på frivillig basis. Beckmans Designhögskolas utbildningsform skiljer sig dock från Kungliga Konsthögskolan och är av en mer traditionell karaktär där eleverna studerar flera kurser varje termin. Denna skolas kontaktperson, reklam- och grafisk formgivningsansvariga Annika Berner, såg även hon ett värde i att eleverna med vårt projekt kan få förståelse för en typ av teknologi som är relevant för deras framtida arbete. Beckmans Designhögskola tillför dessutom ett annat värde i att skolan har sponsorer från näringslivet. På så sätt kan man enklare hitta samarbeten med företag inför detta projekt och finna kommersiella parter som sedan tidigare har i sin arbetsform att stödja konst och närvara i sådana sammanhang. Vi har således i detta stadium bestämt oss för ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Detta eftersom dessa elevers arbete ligger närmare vårt projekt, både sett till metod och syfte. Eleverna som studerar grafisk formgivning på Beckmans förbereds under sin utbildning för arbete inom marknadsföring. De har således en annan förståelse för mottagaranpassning och kommunikation inom konst. Vi har förutom utbildningsansvariga Annika Berner varit i kontakt med elever från denna utbildning och diskuterat projektet. Eleverna Arthur Röing Baer och Ludvig Franzen har båda kommit med intressanta idéer och visat på en förståelse om vad projektet kräver. Således känns det naturligt att välja denna samarbetspartner eftersom elevernas nära relation till detta projekt i sig blir en del av vår kvalitetssäkring där vi ser en trygghet i det faktum att våra konstnärer har insikt och kunskap om konst och även kommunikation. 5. Marknadsföring Under denna rubrik framför vi huvudsakligen den plan vi har skapat för hur projektet ska marknadsföras - såväl för att nå ut till stadens invånare och besökare och medier för att ge projektet spridning och liv efter genomförandet. Här kommer vi inte att fokusera på den kommersiella parten, utan beskriver endast planen för hur vi sprider kännedom om projektet Strategi Marknadsföringen av projektet vilar på projektets aktörer. Projektet kommer att i väldigt liten utsträckning kommuniceras med hjälp av traditionell reklam i form av t.ex. annonsering, utan vi förlitar oss istället på prhantverket och word-of-mouth - detta huvudsakligen eftersom vi anser att omfattande annonsering är en överflödig kostnad för detta projekt. Med denna anledning måste vi därför knyta an en stark historia och ett nyhetsvärde till detta projekt, vilket vi gör med projektets aktörer. Strategin kring projektet består av två steg - att skapa medvetenhet inför projektets genomförande för att locka en publik och även att kommunicera projektet stort och internationellt efter genomförandet. Dessa två steg kräver två separata arbetssätt och vänder sig i viss mån till separata forum. Strategin grundar sig i att kartlägga samtliga sammanhang där vi vill ge projektet publicitet. Dessa är forum där vi når: - konstintresserade (lokalt och internationellt) - stadens invånare - stadens besökare - diskussioner om Stockholms Stad Utöver dessa primära forum tillkommer givetvis sekundära forum i form av relevanta, men mindre, sammanhang - t.ex. digitala plattformer där diskussioner tar plats, oftast tillfälligt. Som tidigare nämnt så grundar sig valet av konstnärerna i att bidra till publiciteten. Beroende på vilket forum vi söker oss till och vilka vi ska nå, uppmärksammar vi olika aspekter av projektet. Eleverna agerar dessutom som ambassadörer som sprider information om projektet ytterligare via egna kanaler. 5

7 De aspekter av projektet som har nyhetsvärde är exempelvis: 1. Företag stödjer ett omfattande projekt där konstelever från Stockholm tillför till sin stad på ett kreativt sätt. 2. Konstelever samarbetar för att skapa ett i Sverige unikt projekt. 3. Svenska konststudenter utvecklar de konstnärliga metoderna för 3D-mappingteknologin. 4. Svenskt konstprojekt söker att framhäva Stockholms arkitektur och hylla staden även under mörka vinterhalvåret. Dessa är endast några exempel på eventuella utgångspunkter för kommunikation mot olika målgrupper. Beroende på hur det slutgiltiga projektet tar form kommer ytterligare perspektiv att tillkomma och vi kan således skapa material som anpassas efter målgrupp och forum. Nämnvärt är att vi anser att eleverna tillför en stark trovärdigthet till projektet. Som tidigare nämnt, anser vi att detta görs sig bättre än att arbeta med etablerade konstnärer. Detta av flera olika skäl. De främsta anledningarna till detta är att eleverna mer konkret kan symbolisera länken mellan näringsliv och konst (eftersom de kan anses symbolisera den unga grupp konstnärer som söker att nå ut och etablera sig som konstnär, vilket det här projektet kan bli ett första steg till att göra). Och ännu en anledning är det faktum att arbetet med etablerade konstnärer är något som kan anses vara vanligt i publika sammanhang - det är i allmänhet mer etablerade konstnärer som skapar konst för våra offentliga platser. På så sätt får vi alltså en annan trovärdighet och större nyfikenhet kring projektet eftersom vi här erbjuder publiken något som skiljer sig från övriga projekt ytterligare Genomförande Genomförandet av denna marknadsföringstrategi är enkel, men tidskrävande. Pr-hantverket kommer att bestå av följande arbetsområden: 1. Omvärldsanalys Omvärldsanalys syftar till att göra en utförlig granskning och kartläggning av vilka tidigare projekt som har gjort och vilka medier, nationellt och internationellt, som har intressanta målgrupper för vårt projekt. På så sätt kan omvärldsanalysen komma att påverka konsten om konstnärerna väljer att förhålla sig till tidigare genomförda projekt. 2. Textproduktion för pressmeddelanden Textproduktion är en tydlig punkt som endast syftar till att skapa text och pressmaterial som har en trovärdig förankring i omvärldsanalysen och som reflekterar projektet på önskad sätt. 3. Dokumentation av projekt Dokumentation av projektet syftar huvudsakligen till att skapa bild- och videomaterial från projektet som kan användas i marknadsföringssyfte. Här dokumenterar vi såväl konstnärernas förberedelser som det faktiska genomförandet. 4. Sammanställning av pressmaterial Arbetet grundar sig här i att skapa anpassad pressmaterial för olika forum baserat på huvudsakligen omvärldsanalysen. Beroende på om t.ex. man söker sig till nyhetskanaler, eller designmedier behöver vi varierande material. 5. Arbete med digitala kampanjsidor och sociala medier För att stärka projektets marknadsföring inför utförandet fokuserar vi på sociala medier. Detta eftersom vi här kan skapa interaktion, utnyttja våra konstnärers egna nätverk och sprida materialet bland intressanta målgrupper på ett effektivt sätt. 6. Förse journalister och medier med anpassad pressmaterial Här mynnar arbetet ut i de slutgiltiga stegen som är att sprida materialet. En stor del av detta kommer att rikta sig mot journalister och medier i form av nyhetsorganisationer och liknande medier. Detta är en tidskrävande del av arbetet där vi ständigt måste bibehålla en kontakt med medierna. 7. Mediebevakning Från att vi gör första lanseringen inom sociala medier, och följaktligen hos större medier, påbörjas en daglig mediebevakning som kartlägger hur vår kommunikation har spridit sig och hur det har mottagits. På så sätt 6

8 kan vi enklare göra en sammanställning där vi kan se huruvida vi uppnådde projektmålen och och hur väl våra samarbetspartners gynnades av att ta del av detta projekt. GFC ansvarar fullständigt för denna del av projektet, men kommer att rekrytera erfarna och noga utvalda medarbetare som kan bidra med stöd till arbetet. Dessa personer ska bortsett från dokumenterad prerfarenhet ha kunskap, intresse och förståelse för konst för att kunna hantera projektet väl. GFC besitter alltså det huvudsakliga ansvaret för att genomföra projektets marknadsföring och nå projektets huvudsakliga mål - locka den lokala publiken i Stockholm, invånarna och besökarna, och sprida projektet internationellt och sätta vårt arbete i de relevanta sammanhangen för att gynna samtliga involverade aktörer. Till vår hjälp kommer vi även att använda våra kuratorer. De kommer att bidra med rådgivning för detta arbete och de kommer att förse oss med relevanta kontakter de har som kan gynna vårt arbete - dock är denna del av projektet inte lika omfattande som deras handledning av konstnärerna och sammansättningen av just den aspekten av projektet. 6. Kommersiell part Under denna rubrik presenterar vi vårt resultat kring arbetet med den kommersiella partens roll - vad denna aktör ska tillföra projektet och hur projektet kan gynna denna aktör. Vi redovisar även hur vi anser att den kommersiella aktörer kan samarbeta med konstnären och och både parterna kan använda materialet från projektet utan att några komplikationer gällande exempelvis upphovsrättsfrågor uppstår Intressanta aktörer Något som vi tidigt i vårt arbete fastställde var att den kommersiella aktör inte behöver bidra med en relevans för projektet - med detta menas alltså att denna samarbetspartner inte endast ska bidra med ekonomiska resurser, utan aktören behöver dessutom kännas trovärdig i sammanhanget. Dock så har vi i vårt arbete inte begränsat de relevanta aktörerna till ett antal specifika företag, utan menar snarare att vår, eller kanske våra, eventuella samarbetspartners behöver ha en förankring i projektets syfte i form av att antigen ha en koppling till den tekniska aspekten av projektet, eller att de möjligtvis har en tydlig relation till konst. Detta är med andra ord inget nytt - som vi tidigare nämnt anser vi t.ex. Beckmans Designhögskolas sponsorer vara relevanta företag eftersom dessa har en tydlig marknadsföringsplan som involverar att företaget stödjer design och kreativitet för att stärka sitt varumärke. På så sätt kan detta projekt göras intressant för företagen då vi erbjuder ett omfattande projekt där de kan visa upp sin relation till konsten. När vi talar om företag som har en relation till den tekniska aspekten syftar vi inte nödvändigtvis på att företag ska kunna sponsra projektet med utrustning - detta kan vara något problematiskt för den tekniska partner som i sitt arbete med kvalitetssäkring inte kan frångå sin egen utrustning. Det vi syftar på är snarare vår kunskap om att företag ogärna involverar sig i projekt som inte berör deras varumärke eller produkter. Så på samma sätt som en del företag kan anses ha förankring i projektet p.g.a. sin koppling till konst, kan andra företag anses vara relevanta då deras produkter är nära besläktade med den tekniska delen av detta projektet. Vi har i detta stadium tagit kontakt med företag och diskuterar samarbeten. Dock så har vår arbetsperiod med planeringen av Stockholm by Night hamnat mellan företagens marknadsföringsplanering för de kommande perioderna och inga riktiga beslut har ännu tagit. Dock har vi hittat intresserade aktörer som vi diskuterar vidare med och vi söker oss fortfarande till nya företag för att ha ett stort urval när vi väljer våra slutgiltiga partners Den kommersiella partens möjlighet till publicitet En huvuddel av arbetet med denna fråga har varit att finna en lösning som varken påverkar företaget eller konstnären negativt sett till upphovsrättsfrågor. Med detta menas att vi har sökt en metod som ger konstnären trygghet och försäkran om att dennes verk inte ska användas för kommersiella syften, samtidigt som ett företag i egenskap av sponsor ska kunna använda material från projektet och kommunicera sin delaktighet i arbetet utan att otydligheter uppstår. 7

9 För att åstadkomma detta har vi skapat en avtalsform som definierar hur den kommersiella aktören kan använda materialet utan att kommunikationen faller inom kategorin kommersiella syften. Huvudpunkten för detta kommer att bli att definiera sponsorns roll för publiken. Med detta menas att vi i vår kommunikation definierar att projektet stöds av företag, men att projektet inte görs som deras initiativ. Företaget kommer med andra ord inte att kunna använda något material från projektet i marknadsföringssyfte. Detta kan sammanfattas med att företaget inte kan ta material från projektet ur sitt sammanhang och utnyttja materialet i sin övriga kommunikation. Vad företaget dock kommer att ha möjlighet att utnyttja är att: 1. Vara presentatör för projektet Företaget ges rättigheter att kommunicera att de finansierar projektet och möjliggör för stadens besökare, invånare och unga konstnärer att ta del av något unikt. 2. Kommunicera projektet i sina egna kanaler (kundutskick, pressutskick, digitala kanaler) Företaget ges möjlighet att kommunicera projektet i sina egna kanaler och använda sig av den dokumentationsmaterial som vi tar fram. Dock så får detta material, som tidigare nämnt, inte användas för att sättas i nya sammanhang - t.ex. om företaget vill involvera materialet i kommande marknadsföringsprojekt för specifika produkter. 3. Synas i all kommunikation - före, under och efter projektets genomförande Vi framhäver och kommunicerar företagets roll i projektet i all kommunikation vi genomför - annonser, pressutskick, kampanjsidor etc. Som tidigare nämnt, så är ett av projektets syften att uppmärksamma relationen mellan näringslivet och konsten. Av denna anledning finns det alltså ett eget nyhetsvärde i att företaget är en del av vårt arbete och på så sätt kan vi skapa stor och god publicitet för denna aktör. 4. Synas med logotyp i annonser, videodokumentation och eventuella digitala kampanjsidor I manéret som skapar för detta projekt kommer företaget att ha en plats att utnyttja med sitt namn och sin logotyp. Med andra ord så kommer företagets logotyp att synas i våra annonser, namn och logotyp kommer att synas på våra kampanjsidor och i videodokumentationen uppmärksammas företaget med namn och logotyp för att ytterligare förtydliga företagets roll. I grund av den omfattande marknadsföringen vi genomför för detta projekt får företaget således stor och god publicitet och sätts även i flera fall i centrum när vi kommunicerar projektet. Med denna definition anser vi att vi frångår de problem som kan uppstå där konstnärens verk, och givetvis projektet i sin helhet, framstår som kommersiella. Här ges företaget inte en huvudroll och definieras inte som avsändaren - däremot har företaget stora möjligheter till att framhäva sin delaktighet i projektet, vilket vi själva kommer att hjälpa denna sponsor att göra. 8

10 7. Budget Bilaga nr. 1 visar en mer utförlig budget för projektet Stockholm by Night. Denna budget är dels mer detaljerad än den som ursprungligen presenterades och dels korrigerad efter de diskussioner vi har haft med övriga partner ang. estimerade kostnader för projektets olika delar. 8. Tidsplan Bilaga nr. 2 visar ett övergripande GANTT-schema där vi redogör för projektets olika steg med start januari Denna tidsplan sammanfattar de projektpunkter vi har uppmärksammat i denna rapport och visar även hur tiden fram till projektets eventuella genomförande ska disponeras. Följaktligen kan man med denna bilaga se hur vi kommer att fortsätta arbetet med projektet efter att denna rapport lämnas till Innovativ Kultur. Arbetet efter denna rapport grundar sig främst i att finna projektets sponsor och finansiär. Därefter kan vi vidare arbetet med våra kuratorer och konstnärer såväl som den tekniska partnern och relevanta aktörer för bekräftelse av tillstånd och datum för genomförande av projektet. Det som i GANTT-schemat kallas för rekrytering av konstnärer syftar till att bestämma arbetsform med eleverna - alltså att tillsammans med eleverna och Annika Berner bestämma hur arbetet ska fördelas mellan eleverna som tar del av detta projekt. Detta är något som pågår just nu. 9. Ekonomisk redovisning Bilaga nr. 3 visar en ekonomisk redovisning av de resurser som Innovativ Kultur har tilldelat Grandins Flying Circus för att ta fram denna projektplan för Stockholm by Night. De punkter som presenterar syftar till de arbetstimmar som har erlagts från och med att projektet godkändes stöd av fonden, det vill säga oktober

11 Stockholm At Night Part Quantity Price Total Budget Löner/Arvode Koncept ,000 Projektledning ,000 Produktionsledning ,000 Koordination ,000 Total 452,000 Sociala avgifter Personal ,600 Total 57,600 Köpta avgifter Utveckling av webb-applikation ,000 Teknisk lösning för live-streamning av material ,000 Dokumentation ,000 Konstnärliga kuratorer ,000 Total 450,000 Lokalkostnader Etablering vid varje plats ,000 Total 45,000 Logistik Transport ,000 Resa ,000 Boende ,000 Mat ,000 Total 45,000 Produktionskostnader 3D-bearbetning av projektionsmaterial ,000 Tekniklösning fasadprojektion ,000 Total 1,036,000 Marknadsföring Omvärldsanalys ,800 Textproduktion ,400 Sammansställning av pressmaterial ,200 Mediebavakning ,000 PR ,000 Annonsering ,000 Total 145,400 Administration Administration ,200 Total 19,200 Övrigt 100,000 Totalbudget 2,350,200 inkl. moms 2,937,750

12 Stockholm By Night tidsplan januari februari mars april maj juni juli augusti septemberoktober november december januari februari Introduktion Avtal med sponsor Avtal med fastighetsägare Avtal med Trafikkontoret Rekrytering av konstnärer Uppstart med marknadsföringsgrupp Konst och marknadsföring Konstnärligt arbete Bearting av konst till 3D- mapping Omvärldsbevakning Sociala medier Genomförande Textproduktion Dokumentation Pressmaterial Pr Avslutning Mediebevakning

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Logotyphierarki FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Region Jönköpings läns logotyp är vårt varumärkes viktigaste visuella symbol. Logotypen är en kvalitetsstämpel

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektrapport Kritisk design

Projektrapport Kritisk design Projektrapport Kritisk design 1. Projektidé Projektet Kritisk design - en förstudie och en kartläggning över designers, företag och forskningsinstanser för vidare samarbeten och utveckling i Stockholm.

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Rebecka Forssell Malmö högskola, 2009 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Delrapport 1 - Stegen Utvärderingsuppdraget Malmö högskola har av Finsam Malmö

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Att tänka på när ni fyller i en ansökan

Att tänka på när ni fyller i en ansökan Att tänka på när ni fyller i en ansökan 1. Uppgifter om sökande Projektägare Med projektägare avses den part ansvarar för projektet och som i händelse av beviljat bidrag tar emot och förvaltar medlen.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun

Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Projektplan projektnamn: Behovsanalys föreningsutveckling i Eslövs Kommun Författare: Susanne Svensson, YH bygger vidare på Johanna Sundberg, GoV och Peter Juteroth, KoF projektförslag Föreningsutvecklarutbildning.

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Sponsringspolicy för Ronneby kommun

Sponsringspolicy för Ronneby kommun 2017-03-14 Dnr KS 2016-000533 Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist Sponsringspolicy för Ronneby kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30 111 2(5) Inledning och syfte Ronneby kommun är en politiskt

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt

Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt 2 ( 5 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer