Kommunfullmäktiges handlingar (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar (16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning Information Översiktsplan, ÖP2025, Maria Palmqvist samhällsplanerare Allmänhetens frågestund Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer Frågor Medborgarförslag om minigolfbanor i Skövde Politisk föredragning Johan Fogelberg Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens friluftsområde Polistisk föredragning Kaj-Eve Enroth Motion om att Tingshusparken får namnet Olof Palmes park Politisk föredragning Orvar Eriksson Ändring av bolagsordning för Skövde Företagspark AB Politisk föredragning Katarina Jonsson Ny taxa för elnätsdistribution och anslutningsavgift Politisk föredragning Johan Fogelberg Sammanträdesdagar 2013 Politisk föredragning Katarina Jonsson Medlemskap Kommuninvest Politisk föredragning Katarina Jonsson Skolområdesförändring - Fjärilskolan Politisk föredragning Anders G Johansson ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan Politisk föredragning Katarina Jonsson Strategisk plan med budget , Skövde kommun Politisk föredragning, Majoritetens förslag Katarina Jonsson, Socialdemokraternas förslag Marie Ekman Anmälningsärenden Valärenden Sammanträdet kommer att ajourneras för en enklare måltid. 1

2 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 1. Godkännande av dagordning 2. Information Översiktsplan ÖP2025 Maria Palmqvist, samhällsplanerare. 3. Allmänhetens frågestund 4. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer 5. Frågor 2

3 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 6. Medborgarförslag om minigolfbanor i Skövde Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Förslagsställarens intention är bra för en utveckling av mötesplatser i Skövde kommun men i dagsläget bygger och driver inte kommunen minigolfbanor i egen regi. Privata initiativ och externa aktörer inom olika områden välkomnas. Tindra Törnqvist har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga minigolfbanor i Skövde, det finns bara utanför Skövde. Hon skriver att minigolf är en billig och bra sommaraktivitet för alla åldrar. Medborgarförslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden samt fritidsnämnden. Tekniska nämnden har avstyrkt medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen har ingen möjlighet att bygga och driva minigolfverksamhet. Det är privata aktörer som driver golfbanor på ytor som de själva disponerar. I kommunens parker vill de undvika att utforma ytorna för specifik användning, strävan är att parkerna ska inbjuda till spontana aktiviteter av varierande art. Fritidsnämnden har ställt sig positiva till förslaget men i den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Handlingar Tekniska nämnden , 28 Fritidsnämnden , 38 Medborgarförslaget 3

4 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 7. Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens friluftsområde Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. I ett framtida utvecklingsarbete kan intentionerna finnas med. Satu Leskinen och Smilla Westman har lämnat in ett medborgarförslag om att det skulle vara trevligt med små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde. De föreslår stigar som lär barnen om naturen på ett äventyrligt sätt; med klätterväggar, linbanor, grottor, kojor, inte nudda marken, gå på spångbrädor, hängbroar, lianer och med spännande information om naturen. De ger som exempel Södra berget i Sundsvall där de använt sig av hur naturen ser ut vid byggandet av hindren. Där har familjen gått med glädje för att se vad nästa hinder är. Medborgarförslaget har skickats på remiss till fritidsnämnden och tekniska nämnden. Fritidsnämnden har lämnat följande yttrande: Förslaget innehåller många intressanta idéer. I den prioritering som nämnden gjort i investeringsbehoven för så finns det inga medel för att genomföra detta. Förslaget kan eventuellt tas upp till prövning i samband med en framtida utveckling av Billingens fritidsområde. Detta får sedan ställas i relation till övriga investeringar. Tekniska nämnden har vid beredning av ärendet beslutat avstå från att yttra sig då ärendet inte berör deras verksamhet. Handlingar Fritidsnämnden , 22 Medborgarförslaget 4

5 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 8. Motion om att Tingshusparken får namnet Olof Palmes park Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Anita Andersson (S) och Anita Löfgren (S) har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion om att Tingshusparken får namnet Olof Palmes park. Många städer har sin Olof Palmes park eller liknande och vi tycker att det vore lämpligt, och tror att det skulle uppskattas, med en sådan även i Skövde. Skulpturen La Mano av Liss Eriksson har sedan 1986 stått på Kulturhustorget i Skövde. Pengar till denna staty samlades efter Olof Palmes död in av socialdemokraterna i Skövde efter initiativ av bl. a. Ulla Olander och Jörgen Evertsson. Vid flera tillfällen har minnesstunder tillägnade Olof Palme och hans gärning ägt rum vid La Mano. När nu Kulturhuset genomgår en renovering var det på grund av platsbrist nödvändigt att flytta La Mano. Den står nu i parken vid det gamla tingshuset, den s.k. Tingshusparken. Eftersom vi nu har ett nytt tingshus och utan park, skulle det vara lämpligt att byta namn på denna Tingshuspark. I motionen föreslås att: Tingshusparken får namnet Olof Palmes park. Motionen har skickats på remiss till byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt kulturnämnden Byggnadsnämnden har avstyrkt motionen. Lantmäteriavdelningen som svarar för namnsättningen i kommunen har som policy att vara mycket restriktiva när det gäller att sätta namn på gata, plats eller liknande efter kända personer. Avdelningen arbetar efter kriterier framtagna och rekommenderade av ortnamnsrådet vilket är ett till Lantmäteriverket knutet rådgivande samarbetsorgan. Ortnamnsrådets rekommendationer i ärenden kring memorialnamn förutsätter enligt god ortnamnssed en förtjänstfull och avliden person, som bar ett lättanvänt namn och hade en klar och tydlig relation till den namngivna platsen. Tekniska nämnden har avstått från att yttra sig på grund av att det inte är inom deras ansvarsområde. Kulturnämnden har avstått från att yttra sig. Handlingar Byggnadsnämnden , 42 Tekniska nämnden , 14 Kulturnämnden , 4 Motionen 5

6 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 9. Ändring av bolagsordning för Skövde Företagspark AB Kommunfullmäktige godkänner att Skövde Företagspark AB, , antar en bolagsordning med lydelse enligt bilagt förslag. Skövde Företagspark AB benämnt Företagsparken, är ett bolag som ägs av Skövde Stadshus AB. Styrelsen för Företagsparken har framfört önskemål om att bolagets firma ändras till Kreativa Hus Skövde AB. Som skäl att ändra bolagets firma har bolagets styrelse angivit att en ny firma bättre ska spegla bolagets uppdrag att arbeta med tillgodose lokalbehovet för innovativa företag med anknytning till högskola och forskning. För att registrera en ny firma krävs att bolagsordningen ändras vilket sker genom, beslut på bolagsstämma. Bolagsordningen får dock endast ändras efter godkännande av kommunfullmäktige i Skövde. En förutsättning för registrering av ny firma är vidare att denna ej innebär intrång på annans firmarätt. Kommunstyrelsens stab delar den uppfattning angående firman som bolagsstyrelsen redovisat. Utöver firmaändringen ändras bolagsordningen på så sätt att en felskrivning avseende eventuella arbetstagarledamöter rättas. Kommunfullmäktige bör mot bakgrund härav godkänna bilagt förslag till bolagsordning. Handlingar Bolagsordning 6

7 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 10. Ny taxa för elnätsdistribution och anslutningsavgift Kommunfullmäktige beslutar att anta: 1. Ny taxa för elnät från och med enligt: Säkringstaxan N11 (lägenhet) höjs med 1 öre/kwh och den fasta avgiften med 20 kronor per år. Säkringstaxorna (16 A 250 A) N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N22, N23, N24, N25 och N26 höjs med 1 öre/kwh och den fasta avgiften med 40 kronor per år. 2. Nya anslutningsavgifter från och med enligt: Anslutning till lågspänningsnätet: Ampere %-ökning : :- 8, : :- 10, : :- 8, : :- 10, : :- 9, : :- 10, : :- 9,3 över :-/A 240:-/A 9,1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny taxa och anslutningsavgift för Skövde Elnät från och med Anledningen är att affärsverket Svenska kraftnät har aviserat en höjning av stamnätstariffen med 4-5 %. Vattenfall regionnäts AB (VRAB) regionnätstariff omfattar kostnader för regionnätets anslutning till stamnätet, varför Svenska kraftnäts prishöjning direkt påverkar kostnaderna för VRAB. Förändringarna av dessa kostnader förs vidare till regionnätstariffen. På grund av ovanstående kostnadsökningen behöver Skövde elnät höja avgifter enligt förslag ovan, vilket ger en ökad intäkt på ca 2,4 miljoner (1,9 miljoner på rörlig avgift, 0,5 miljoner kronor på fast avgift), vilket ger en 6 % höjning för säkringskunderna som helhet. När det gäller taxan för anslutningsavgifterna så började Skövde redan förra året att anpassa taxan mot dagens kostnadsläge. Trots höjningarna kommer Skövde fortfarande ha de lägsta taxorna i Sverige. Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt: 7

8 Kommunfullmäktiges handlingar (16) Lägenhet 16 A Villa utan elvärme 16 A Villa med elvärme 20 A 41 kr/år vid en medelförbrukning på 2068 kwh/år 108 kr/år vid en medelförbrukning på 6789 kwh/år 179 kr/år vid en medelförbrukning på kwh/år Handlingar Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen Sammanställning taxor och anslutningsavgifter 8

9 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 11. Sammanträdesdagar 2013 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2013 enligt nedan. Ett förslag till sammanträdesdagar för 2013 har upprättats. Hänsyn har tagits till Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan 2013 för styrelse och beredningar, samt för förslag till sammanträdesdagar för regionfullmäktige (tas upp i Regionstyrelsen 5 juni och i Regionfullmäktige 12 juni). Sista arbetsutskottet före kommunstyrelsen Onsdag kl Kommunstyrelsen Måndag kl Personalutskott samt Serviceutskott kl Kommunfullmäktige Måndag kl december januari 28 januari 30 januari 11 februari 25 februari 27 februari 11 mars 25 mars 27 mars 8 april 22 april 24 april 6 maj 20 maj 22 maj 3 juni 17 juni 19 juni 19 aug 28 augusti 9 september 30 september 2 oktober 14 oktober 28 oktober 30 oktober 11 november 20 november 2 december (2), 16 december 11 december inför KS januari

10 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 12. Medlemskap Kommuninvest Skövde kommun ansöker om medlemskap i Kommuninvest. Skövde kommun står inför stora planerade investeringar de kommande åren. För att finansiera dessa investeringar måste kommunen ta upp nya lån. För att få så fördelaktiga villkor som möjligt behöver vi konkurrensutsätta marknaden i den mån det går. Ett sätt är att utöka med ytterligare en motpart som ett komplement till de svenska storbankerna. I detta fall Kommuninvest. Kommuninvest har idag 264 av Sveriges 290 kommuner som medlemmar. Skövde kommuns finanspolicy förutsätter en blandning av korta och långa löptider (kapitalbindning) på nyupptagna lån. På längre löptider har Kommuninvest för närvarande en stark konkurrenskraft. Vid kontakt med olika affärsbanker verifierar de att man har svårt att konkurrera med Kommuninvest för närvarande. Kommuninvest har i dagsläget en acceptansgrad på ca 85 procent på de anbud de ger Sveriges kommuner och dess helägda kommunala bolag. Det är ca 2-3 månaders handläggning för att bli medlem i Kommuninvest. Vid ett eventuellt medlemskap sätter Skövde kommun in 2,46 mnkr. Man erhåller årligen ränta på detta insatta kapital. Denna ränta tillförs kapitalet och återfås i sin helhet vid ett utträde ur Kommuninvest. Medlemskapet bygger på solidarisk borgen, vilket i princip eliminerar all risk för Kommuninvest. 10

11 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 13. Skolområdesförändring Kommunfullmäktige föreslås besluta följande. 1. Fjärilskolans elever flyttar till Rydskolan fr.o.m höstterminen Tekniska nämnden ges i uppdrag att hitta nytt användningsområde för Fjärilskolan fr.o.m Skolnämnden beslutade i december 2011 att högstadieeleverna inom Rydskolans upptagningsområde, med start fr.o.m höstterminen 2012, ska tillhöra Helenaskolans upptagningsområde. Skolnämnden beslutade att Ryd och Fjärilskolans skolområden slås ihop till ett skolområde. Nämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige besluta bl.a. att Fjärilskolans elever ska flytta till Rydskolan fr.o.m höstterminen Konsult och service, kanslienheten, anser att de av Skolnämnden föreslagna organisationsförändringarna i Ryd ligger i linje med Skolnämndens uppdrag att tillhandahålla god utbildning för eleverna. Det bör vidare uppdras åt Tekniska förvaltningen att hitta nytt användningsområde för de lokaler i Fjärilskolan som skolan ej är i behov av. Handlingar SKN 58 med bilagor 11

12 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 14. ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan Kommunfullmäktige antar ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning med tillägget att ÖP 2025 medger en utökning av område 26 västerut. Samtidigt upphör plandokumenten Framtidsplan Skövde 2015 och Framtidsplanen 2015, att gälla. Kommunens översiktsplan, kallad Framtidsplanen, har uppdaterats och reviderats till att bli ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan och omfattar hela kommunen. Den nya översiktsplanen tar ansats i Vision Skövde 2025 och skapar fysiska förutsättningar för ökad tillväxt och att nå visionen och de prioriterade utvecklingsområdena. ÖP2025 ger en planberedskap för minst invånare. Översiktsplanen visar hur marken och vattnet i kommunen ska användas, liksom hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen anger mål, riktlinjer och anvisningar för alla de sektorsområden som är en del i den fysiska planeringen och som ska beaktas. ÖP2025 består av en planbeskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning samt två kartor, karta A respektive karta B. Karta A visar framtida användning av mark och vatten. Karta B visar bestämmelser och allmänna intressen. När ÖP2025 är antagen upphör båda etapperna av Framtidsplanen 2015 att gälla. Däremot fortsätter Skövde Vindkraftsplan att gälla parallellt med ÖP2025 i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. ÖP2025 har varit utställd för samråd under perioden t.o.m samt utställd för granskning under perioden t.o.m Vid båda utställningstillfällena har handlingarna funnits tillgängliga vid skärmutställningar på nio platser i kommunen (biblioteken, stadsmuseet och stadshuset) samt på kommunens webbplats. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Framtagandet av ÖP2025 har skett i projektform med Näring- och samhällsbyggnadsenheten som projektägare. Samtliga förvaltningar i kommunen har i större eller mindre omfattning varit delaktiga i projektarbetet. Handlingar ÖP2025 Planbeskrivning Markanvändningskarta (karta A) Bestämmelsekarta (karta B) Granskningsutlåtande Miljökonsekvensbeskrivning 12

13 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 15. Strategisk plan med budget , Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-12 nedan 1. Anta strategisk plan med budget för åren för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål. 2. Driftbudgeten för år 2013 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2014 och 2015 antas som underlag för fortsatt planering. 3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2013 med en nettoutgift på 395,8 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2013 med en nettointäkt på 4,3 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för åren 2014 och 2015 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 4. Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för åren fastställs. 5. Utdebitering år 2013 fastställs till 20:56 per skattekrona. 6. Ny barnomsorgstaxa 2013 fastställs i enlighet med skolnämndens förslag. 7. Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 140 miljoner kronor. 8. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2013 och verksamhetsplan för åren utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till kommunfullmäktige i januari Reviderad budget avseende år 2013, ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars Internräntan ska följa Sverige kommuners landstings rekommendationer, för 2013 rekommenderas en internräntesats på 2,9 %. 10. Kommundirektören får i uppdrag att löpande rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet med att förverkliga Vision Skövde 2025 fortgår, hur översynen av kommunens organisation genomförs samt hur koncernutveckling fortskrider utifrån intentionerna i strategisk plan och programförklaringen. Förändringar inom områdena samhällsbyggnad och kostverksamhet ska redovisas i särskild ordning. 13

14 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 11. Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 12. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i särskild bokföring och rapporteras i årsredovisningen. Alliansen för Skövde har tagit fram ett förslag till Strategisk plan med budget för perioden Eventuella förslag till justeringar av taxor och avgifter behandlas vid kommunstyrelsen behandling av budget eller senare under året. Handlingar Majoritetens förslag till Strategisk plan med budget för åren Förslag till ny barnomsorgstaxa

15 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 16. Anmälningsärenden Miljösamverkan Östra Skaraborg, årsredovisning för år

16 Kommunfullmäktiges handlingar (16) 17. Valärenden 16

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer