Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) :15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Hans Stevander Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Lars-Åke Gustavsson Anders Hygrell Bengt Johansson Sven Olsson Övriga Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, måndagen den 17 februari 2014 kl. 15:00 Ärende Dnr Sidan 1. Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelseförvaltningens stab KS/2014:183 1/mail 2. Finansrapport enligt Finanspolicy för Orust kommun KS/2013:

2 2 Ärende Dnr Sidan 3. Övergång av stödverksamheter till Soltak AB 4. Organisation - Förvaltningsområde samhällsutveckling KS/2014: KS/2014: Motion om att anordna en företagsmässa KS/2013: Styrgrupp för genomförandeprocess för åtgärder Henåns skola KS/2012: Information - Fyrbodals kommunalförbund KS/2014:23 Separat handling 8. Ordföranden informerar KS/2014:22-9. Information från verksamhetsutskotten KS/2014:21 - ORUST KOMMUN Lars-Åke Gustavsson Ordförande Olof Borgmalm Sekreterare

3 3 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunstyrelseförvaltningens stab Dnr KS/2014:183 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättats för 2013 och ska ingå kommunens årsredovisning. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad Verksamhetsberättelsen är inte helt färdigställd och kommer därför att mailas ut och delas ut på sammanträdet.

4 4 Finansrapport enligt Finanspolicy för Orust kommun Dnr KS/2013:922 Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att godkänna förslag till finanspolicy för Orust kommun. Kommunstyrelsen skall erhålla rapporter som, per utgången av varje tertial, utvisar: likviditetssituationen, utestående kort- respektive långfristig låneskuld samt ev. utnyttjade byggnadskreditiv, ev. utnyttjad checkräkningskredit samt ev. övriga lån/krediter (t.ex. leasing) Dessutom skall följande nyckeltal avseende den kort- och långfristiga låneskulden redovisas i dessa rapporter: Genomsnittlig låneränta Genomsnittlig räntebindningstid Andel räntebindning mindre eller lika med 1 år Andel kapitalbindning mindre eller lika med 1 år Störst långivareandel Derivatvolym (% av låneskuld) I rapporterna skall även, för respektive punkt/nyckeltal enligt ovan, anges eventuella begränsningar och riktlinjer enligt denna policy eller särskilt beslut (belopp, procentsatser etc.). Kommunstyrelsen beslutade att återkalla delegering till arbetsutskottet. Det innebär att kommunstyrelsen i fortsättningen godkänner finansrapporten. Kommunstyrelsen beslutade vid samma tillfälle om att uppdra till ekonomichefen att utveckla finansrapporten. Finansrapport per december månad 2013 har upprättats och innehållet i rapporten har utvecklats. Som underlag i ärendet finns finansrapport per den , daterad och tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad

5 5 Övergång av stödverksamheter till Soltak AB Dnr KS/2014:202 Efter att SOLTAK bildades formellt som samarbetsorgan för kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale. Kungälv och så småningom Öckerö valde man att gå vidare genom beslut att fortsätta och fördjupa samarbetet genom att bilda ett bolag där vissa gemensamma stödverksamheter ska ingå. Orusts kommunfullmäktige fattade sitt beslut om detta Kommunfullmäktige i kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö beslutade våren 2013 att ingå som ägare i ett gemensamt ägt bolag, SOLTAK AB. Principen för ägarkommunernas engagemang i bolaget är att alla sju kommunerna äger bolaget på lika villkor. SOLTAK AB har enligt bolagsordningen till ändamål med sin verksamhet att främja ägarkommunernas behov av administrativa stödresurser på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är långsiktigt och inriktat på att skapa effektiva administrativa processer med hög kvalitet och låg sårbarhet så att resurserna till kärnverksamheterna kan öka. Varje kommun fattar egna beslut om vilka verksamheter som ska föras över till bolaget och betalar för de tjänster bolaget ska utföra. Inför dessa beslut har den politiska styrgruppen beslutat att genomföra förstudier av ekonomi- och löneadministration, upphandling samt IT-drift. Förstudierna slutfördes under oktober-november 2013 och resultaten har presenterats i en kommunspecifik rapport avseende löne- och ekonomiadministration och upphandling samt en bilaga gällande IT-drift. Förstudierna är ett beslutsunderlag för att kommunfullmäktige i var och en av de sju kommunerna ska kunna fatta beslut om s.k. verksamhetsövergång. Det är långsiktiga ekonomiska bedömningar som tillsammans med kvalitet, kompetens, minskad sårbarhet, goda rekryteringsmöjligheter som ska leda fram till ett ställningstagande. Som underlag i ärendet finns: Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen; Övergång av stödverksamheter till Soltak AB, daterad Yttranden från verksamhetschefer; Övergång av ekonomiadministration till Soltak AB, Skrivelse angående beslut om överlåtande av IT-drift till Soltak AB, Soltak Lönehantering, Ytterligare underlag i ärendet;

6 6 Soltak AB Orust, Beslutsunderlag förstudie Ekonomiadministration, Löneadministration och Upphandling, Soltak AB Bilaga Upphandling, förtydligande, Soltak AB Beslutsunderlag förstudie IT drift (uppdaterad version), Investeringskostnader för Soltak AB,

7 7 Organisation - Förvaltningsområde samhällsutveckling Dnr KS/2014:49 Förvaltningsområde samhällsutveckling spänner över många verksamheter. Den gemensamma nämnaren är att verksamheterna syftar till utveckling av Orust kommun. I övrigt finns många skillnader, t.ex. i finansiering (taxor/skattefinansiering) och syfte (affärsdrivande/lagstyrd/frivillig verksamhet). För att verka mot samma mål (Detaljbudget och uppdrag 2014) krävs att resurser används på bästa sätt och att organisationen stödjer detta arbete. Förändringar Enheten för Skydd och Säkerhet delas upp och byter namn. Chefstjänsten (50%) försvinner. Under avdelningen idag ligger enheten Räddningstjänsten och funktionen Säkerhetsamordnare. Funktionen Säkerhetssamordnare ombildas till Säkerhetsstrateg. Säkerhetsstrategen fungerar formellt som funktionen Säkerhetsskyddschef enligt Säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Säkerhetsstrategen blir direkt underordnad Förvaltningsområdeschefen. Tjänsten som enhetschef för Räddningstjänsten annonseras internt och externt. En stab inrättas under Förvaltningsområdeschefen (FOC). Stabens uppgift blir att -driva förvaltningsområdesövergripande processer och projekt -utredningar kring rutiner/styrdokument/kvalitetsarbete -intern/extern kommunikation/information -expertis inom juridik och säkerhet Staben består av 2,8 årsarbetare; utskottssekreterare (100%), säkerhetsstrateg (100%) och planeringsledare (80% ny tjänst på samhällsutveckling) Planenheten och Mark och exploateringsenheten slås samman till Plan, mark och exploaterinsgenheten. En chefstjänst försvinner och tjänsten som enhetschef annonseras internt. Till den nya enheten flyttar en tjänst (100%) för kollektivtrafik/färdtjänst som idag ligger direkt under förvaltningsområdeschefen. Upphandlingsenheten (2 årsarbetare) blir en central funktion och läggs in under ekonomienheten. Näringslivsutveckling (100%) och turismfrågorna (50%) blir centrala funktioner under kommunchefen. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad och Organisationsschema Samhällsutveckling daterad

8 8 Motion om att anordna en företagsmässa Dnr KS/2013:2096 Bengt Torstensson, Socialdemokraterna, föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att anordna en företagsmässa innan sommaren 2014 där alla företag på Orust ska få en möjlighet att visa upp sig och skapa nya kontakter. Som underlag i ärendet finns tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad

9 9 Styrgrupp för genomförandeprocess för åtgärder Henåns skola Dnr KS/2012:2615 Utskottet för samhällsutveckling beslutade bl.a. att föreslå kommunstyrelsen besluta att inom sig utnämna deltagare till styrgruppen, samt att uppdra till kommunchefen att utse tjänstemannarepresentanter till styrgruppen.

10 10 Information - Fyrbodals kommunalförbund Dnr KS/2014:23 Kommunchefen informerar; Delregional genomförandeplan för Fyrbodal

11 11 Ordföranden informerar Dnr KS/2014:22

12 12 Information från verksamhetsutskotten Dnr KS/2014:21 Respektive ordförande i kommunstyrelsens utskott informerar.

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer