Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015."

Transkript

1 Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade

2 Sammanfattning av kartläggningen Behovet av insatser fem år framåt har tagits fram tillsammans med handläggarna av insatser enligt LSS. Verksamhetsplanering för framtiden har stämts av med verksamhetschefen. Funktionsnedsättning, behovet av insatser idag och handläggarnas kunskaper kring personens förutsättningar ligger till grund för skattningen av framtida behov. Kartläggningen redovisar också ålders- och könsfördelningen i de olika målgrupperna. Åldersgruppen födda på 90-talet är störst. Flest personer har en lätt utvecklingsstörning. Ser man till genusperspektivet är det fler män/pojkar i alla insatsgrupperna. Behovet av bostäder i det allmänna (ordinära) bostadsbeståndet är större än behovet av gruppbostäder och serviceboende. Boendestöd och assistans är insatser, som behövs i det ordinära boendet. Behovet av korttidvistelse kommer att öka med cirka fem personer och behovet av Solgläntan kommer att öka med tre stycken. Nyttjandet av Villan i Simrishamn kommer att fortsätta ungefär som idag. Behovet av korttidstillsynen kommer att öka under femårsperioden. Daglig verksamhet kommer antagligen att få den största förändringen, när det gäller insatsens innehåll och behov av sysselsättning och arbetstillfällen. Behovet av integrerade arbetsplatser, arbete på den öppna arbetsmarknaden och dagcenters utflyttade verksamhet är större än behovet av en traditionell dagcenterplats. Med reservation att de skattade behoven kan komma tidigare eller senare än beräknat dessutom kan andra behov uppstå, som vi inte kan förutse. Delaktiga i upprättande av kartläggningen. Susanne Jönsson LSS handläggare Maud Erixon LSS handläggare Sammanfattning av planen Planen innehåller åtgärder, som grundar sig på behoven i kartläggningen ovan. Åtgärderna består även av strukturer för verksamheten såsom genomförandeplaner, framförhållning kring insatserna, kompetensutveckling, koppling till budgetarbetet m.m. Ansvarsfördelning kring åtgärderna samt uppföljning av planen om två år ger också struktur åt planen. Lisbeth Larsson Gun-Inger Eriksson Verksamhetschef för LSS Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare 2

3 Innehåll Sammanfattning kartläggning och plan 2 Uppdrag för kartläggning 4 Genomförande 4 Karläggning 5 Boende 5-6 Korttidsvistelse 7 Korttidstillsyn 8 Daglig verksamhet 9 Reflektioner och slutsatser 10 Verksamhetsplanering till år Plan för åtgärder inom LSS till år Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. 17 3

4 Uppdrag Kartläggning av behovet kring insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Karläggningen ska sträcka sig över en femårsperiod. Följande insatser ska kartläggas: Boende och boendestöd > 16 år Daglig verksamhet > 16 år Korttidstillsyn 8 år och upp till 15 år Korttidsvistelse 1 år och uppåt Genomförande Med utgångspunkt från ärendelistor i verksamhetsprogrammet MagnaCura har kartläggningens statistik tagits fram. Muntlig genomgång med LSS- handläggarna har genomförts för att avstämma personernas insatser i förhållande till beviljade insatser. En skattning har gjorts utifrån handläggarnas kännedom och kunskaper om de enskilda personernas förutsättningar och behov för en femårsperiod. En avstämning har därefter genomförts med verksamhetschefen. 4

5 Kartläggningen Kartläggningen redovisas utifrån följande kriterier: Avstämningsdatum den 15 oktober 2009 åldersfördelning, könsfördelning målgruppernas diagnoser skattade behov av insatser, Boende Brandkårsgatan och Nybogatan är gruppbostäder enligt LSS som vardera har 5 lägenheter. 6 kvinnor och 4 män bor i dessa gruppbostäder. Åldersfördelningen är år. Skogsdungen och Solgläntan är två serviceboende. Sammanlagt bor 7 personer med LSS insatser i dessa bostäder. Åldersfördelning år. En person är beviljad gruppbostad, men har inte verkställts vid kartläggningstillfället. Skattning av behovet av bostad 5 år framåt. Boende kriterier: Gruppbostad Mellanboende trapphus med personal i närheten Egen lägenhet med boendestöd eller personlig assistans. Egen lägenhet 5

6 Gruppbostad, boendestöd eller egen bostad utan stöd i boendet. Kartläggningen år. 15 män och 11 kvinnor. 9 st. Egen lägenhet I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med assistans I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med boendestöd I det allmänna bostadsutbudet 3 st. Mellanboende med boendestöd Personallägenhet i anslutning Anordna i det allmänna bostadsutbudet Solgläntan Solgläntan finns på Dalgatan Privat fastighetsägare 1 st. Föräldrahem med assistent även om 5 år Föräldrahemmet 1 st. Beviljad gruppbostad Gruppbostad enligt LSS. Österlenhem AB fastighetsägare. Åldersfördelning 16 år 20 år 3 st. 25år 1st Diagnoser och funktionsnedsättningar i denna målgrupp. 13 st. 1st. 3 st. 4 st. 1 st. lätt utvecklingsstörning. lätt utvecklingsstörning + autism. måttlig utvecklingsstörning. grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 6

7 Korttidsvistelse Kartläggningen35 st. 23 pojkar och 12 flickor. Antal Insats idag 13 st. Villan i Simrishamn 0 18 år 3 st. Solgläntan > 18 år 1 st. Stödfamilj 1 st. Eget boende 1 st. Föräldrahemmet 16 st. Ingen vistelse idag Skattat behov av korttidsvistelse 5 år framåt Antal Behov 11 st. Fortsatt behov på Villan 5 st. Är i behov av vistelse som de inte har idag. 3 st. Behov av Solgläntan 3 st. Har vistelse på Solgläntan kommer att ha fortsatt behov 1 st. Osäker om framtida behov. 1st. Beviljad gruppbostad 11 st. Kommer inte vara i behov av vistelse Åldersfördelning. 3 år 1 st. 11 år 3 st. 16 år 5 1 st st st. 7 1 st st st st. 9 1 st st. Diagnoser och funktionsnedsättningar 17 st. 7 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Personkrets 3 fysisk funktionsnedsättning 7

8 Korttidstillsyn Kartläggningen 28 st. 18 pojkar och 10 flickor Antal Insats idag 17 st. Har korttidstillsyn idag 1 st. Friskola idag 10 st. Har inte någon korttidstillsyn idag. Skattat behov av korttidstillsyn inom 5 år Antal Behov 2 Kommer att ha behov av korttidstillsyn 4 st. Osäkert om behov finns 1 st. Kommer inte vara i behov 1 st. Går ut skolan vårterminen 2010 går vidare till daglig verksamhet. Åldersfördelning 7 år 1 14 år Diagnoser och funktionsnedsättningar. 15 st. 3 st. 3 st. 1 st. 3 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 8

9 Daglig verksamhet 20 stycken har insatsen daglig verksamhet idag i åldersgrupp år Kartläggningen år. 15 män och 13 kvinnor.. Antal Insats idag 11 st år går i skola idag Går i skola eller på utbildning är > 20 år Är på dagcenter 4 st. På utflyttad dagcenterverksamhet. 4 st. Arbetskonsulentens integrerade verksamhet Öppna arbetsmarknaden 3 st. Har ingen insats idag Skattat behov för målgruppen 5 år framåt. Antal Behov 3 st. Dagcenter 7 st. Utflyttat dagcenter 11 st. Arbetskonsulentens verksamhet Arbetskonsulent eller öppna arbetsmarknaden 5 st. Öppna arbetsmarknaden Åldersfördelning 17 år 3 st st Diagnoser och funktionsnedsättningar i målgruppen. 15 st. 1 st. 1 st. 3 st. 5 st. 1 st. 1 st Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingstörning och Autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Personkrets 3 9

10 Reflektioner och slutsatser. För att tillgodose behovet av bostäder måste detta redovisas i olika forum och kontaktnät med entreprenörer och fastighetsägare. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda, som har medborgar- och företagskontakter får förmedla detta behov. Kraven på dessa bostäder är inte annorlunda i förhållande till andra bostäder. De ska vara grundutformade och funktionella. Integrerade och centralt belägna, eftersom få i denna målgrupp tar körkort eller cyklar, vilket medför ett behov av närhet till allmänna kommunikationer. Närheten till kommunikationer är en fördel, för att kunna delta i en integrerade arbetsplats eller kunna arbeta på den allmänna arbetsmarknaden. Både korttidstillsyn och korttidsvistelse nyttjas ibland av samma personer under viss tidsperiod. Hur det ökade behovet ska utformas, samordnas och tillgodoses framöver får planeras av verksamhetsansvarig/a. Daglig verksamhets utökade behov av integrerade arbetsplatser och arbete på öppna arbetsmarknaden för den nya målgruppen får samordnas och planeras tillsammans med andra aktörer för att lyckas. Förutsättningarna är idag inte de bästa, eftersom det finns flera målgrupper, som är intresserade av de praktikplatser och jobb, som finns att tillgå. När i tid det skattade behovet blir aktuellt att verkställa kan variera. Det kan både komma före och efter fem år. Det finns flera anledningar till detta såsom sociala förutsättningar, tillgången på bostäder och sysselsättning m.m. Den personliga utvecklingen, möjligheter och tillgång till rätt stödinsatser både från Regionens habilitering, kommunens verksamhet och övriga aktörer i samhället är också viktiga delar i insatserna. Underlaget som har tagits fram kring de olika behoven kan användas vid planeringen av verksamheten framöver, se plan för åtgärder till år Vilka funktionsnedsättningar personerna har är av betydelse för insatsens innehåll och resurser kring personen. I ett jämlikt samhälle ska inte könsfördelningen påverka typen av insatser, men det är troligen så fortfarande. Under kartläggningen har det framkommit att antalet varierar i de olika åldersgrupperna. 19 st. är födda på 80- talet och 31 st. på 90- talet som har insatser enligt LSS. Jämfört med 60 - talet 9 st. och 70 - talet 14 st. Observera, det gäller inte bara de fyra insatser, som ingår i kartläggningen. Däremot berör kartläggningen just de större åldersgrupperna boende år, korttidsvistelse 3 21 år, korttidstillsyn år och daglig verksamhet år. En av anledningarna till det ökade behovet av insatser kan bero på det större antalet personer i dessa åldersgrupper./gie 10

11 Verksamhetsplanering till år Åldersfördelning påpersonermedlssinsatser Observera,avstämning Födelse - årtionde Antal 30talet 1 40-talet talet talet 9 70-talet talet talet talet 6 Summa 103 IdennaåldersstatistikingårallamedinsatserenligtLSSävenpersonermed LASSinsats(assistansenligtlagenomassistansersättning).25st.harLASS insatseravovanståendepersoner. Dennastatistikberörhelhetenmedanskattningenärbegränsadtillde yngreåldersgrupperna.däremotkanunderlagetgeossinformation,om vadsomkommerattkrävasförinsatserframöverinomlss-verksamheten. Idagvetviattdesomärföddapå40-taletärpensionärerår2015.Dåkan manställasigfråganvilkainsatser,somdeharidagochvilkabehov kommerattkvarståellertillkommernyabehovavinsatserpågrundav åldrandet. Boende föddapå40talet FyraborpåNybogatan Två Brandkårsgatan En Solgläntan idag12personer61-74år Femharpersonligassistansidag. iegetboende. Vadskattningenredovisarsåfinnsdetingetbehovavgruppbostadfemår framöverfrånövrigaåldersgrupper.medundantagfördenpersonsomär beviljadgruppbostadochmedvissreservationförskattningen. 11

12 Gruppbostädernasverksamhet framöver. Genomförandeplaner skafinnasförvarjepersonigruppbostaden. Derutinersomfinnskringgenomförandeplanerskaföljas. Medhögålderkandetblimeromvårdnads-ochvårdbehoviboendet. Samverkan medkommunenshälso-ochsjukvård(sjuksköterskoroch Rehabgruppen)kanöka. Utvecklingavaktiviteteribostadenochplaneringavdenfriatidenförde äldrebådeurhälsoperspektivochförlivskvaliténkommerattbehövas. Samverkankringdettamedfritidskonsulent,föreningsliv,kulturombud, kultursekreterarenochandraaktörerisamhället. Behovet av egen lägenhet. 17st.äribehovavbostadidetallmännautbudet. Detta behov ska redovisastillfastighetsägare,byggentreprenörer, ÖsterlenhemAB,förvaltningenförsamhällsbyggnad, planeringskommitténm.fl. Boendestöd Resursersomgerstödinsatservidvissatidpunkterpådygnetipersonens bostad. Fempersoner kommerattvaraibehovavdettastöd,närdeflyttarien egenbostad. Behovet av denna resursbliraktuellnärpersonernaharfåtttillgång tillenbostad. Mellanboende. Ettmellanboendekanvaraintegreradidetallmännabostadsbeståndet medenpersonallägenhetinärheten. Trepersoneräribehovavdennatypavboende. Behovet av lägenheter. Enförfråganochredovisninglämnastill fastighetsägare,byggentreprenörerochösterlenhemab. Mellanboendekräverävenenpersonallägenhetianslutningtill bostäderna. Resurser till denna verksamhetberorpåhjälp-ochstödbehovetför deboende. Samordning medinsatsenboendestödbådedådetgällerresurseroch lägenhet. 12

13 Solgläntan. Solgläntannyttjasredanidagavmålgruppensamttillkorttidsvistelse över18år.lägenheternabeståravtvårum. Det framtida behovetärstörreänvadmankanverkställameddagens inriktning. Enplaneringkringkorttidsvistelsenfårgenomföras. TvåpersoneräribehovavettboendepåSolgläntan. Inriktningenpåboendetochgenomförandeplanerfördeboendestyr behovetavresurser. Skogsdungen IdagborävenpersonermedLSS-insatserpåSkogsdungen. Lägenheternabeståravettrummedtrinett. BehovetavbostäderpåSkogsdungensamordnasmedboendeenligt Socialtjänstlagen,SoL. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Korttidstillsynenbehövermeddetutökadebehovetytterligarelokaler därmedävenresurser. Korttidsvistelse iytterligareenavlägenheternapåsolgläntan. Beräknasintekrävaflerresurser. KorttidsvistelseiVillaniSimrishamnkommerattkvarståmed enviss ökning. Daglig verksamhet Öppna arbetsmarknadenäringenlssinsats,menpersonenkanha andralss-insatser. Integrerade arbetsplatserpåöppnaarbetsmarkanden. Fyrastyckenhadeenintegreradarbetsplats Sjustyckenhadedet personeräribehovavarbetskonsulentensstödochhandläggning kringintegreradearbetsplatserenligtskattningen.5st.medaspergers syndrom. Arbetskonsulentens tjänstsomdelasmed2andrakommuner kommerattutökasmedenhalvtidstjänst. Samverkansprojekt (SPIRA)med4grannkommuner, Arbetsförmedlingen,FörsäkringskassanochRegionenkommerattstarta under2010.berörneuropsykiatriskafunktionsnedsättningar. 13

14 Dagcenter Fempersonersomidagärpådagcenterkommerattgåipension. Åttapersoneruppskattasvaraibehovavdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhetframtill2015. Videnavstämning har15st.dagcenterplatsoch10st. utflyttaddagcenterplats. Utveckling av dagcenters verksamhetförattmötadentillkommande gruppen,somäribehovavdagligverksamhetellerutflyttad verksamhet. Genomförandeplaner och samverkanmedandraverksamheteroch aktörerfårliggatillgrundfördennautveckling. 14

15 Plan för åtgärder inom LSS till år 2015 Förutsättningar för att nedanstående åtgärder ska genomföras grundar sig i följande: Behovet av insatser initierasietttidigtskedetillenhetschef/er, arbetskonsulentochchefenförverksamheten. Ansvar: LSS-handläggarna Genomförandeplan (Individuellplan)förallapersonermedLSS-insatser. Genomförandeplanensbehovavstödochinsatserstyrresurserna. Ansvar Enhetschefenansvararförattplanernaförvarjepersonhartagits framochattbehovenredovisastillchefenförverksamheten. Kompetensutvecklingkringmetoderochmetodikiinsatsernaför målgruppen. Ansvar: Chefenförverksamheten Boende. Gruppbostäderna, serviceboende och mellanboende. Struktureraochplaneraverksamheteniboendetutifrånbehoveni genomförandeplanerna. Samordnamedandraverksamheterochaktörernärdetgälleraktiviteter m.m. Ansvar:Chefenförverksamhetentillsammansmedenhetschefen/na. Solgläntan och Skogsdungen. Planeringochriktlinjerförvilkenmålgrupp/er,somskahatillgångtill dessaboende.planeringtillsammansmedverksamhetschefenförvård ochomsorg. Ansvar:Chefenförverksamheten Boendestöd Resurserförattstödjadeinsatsersombehövsfördenenskildeenligt genomförandeplanen.närdettabehovuppstårberormycketpånärdet finnstillgångtilllämpligbostad. Ansvar:Chefenförverksamhetenochenhetschef/er. 15

16 Bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. Undersökaomdetfinnsmöjligheterattställasigibostadskö. Ansvar:Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare Uppmanade17personerna,somäribehovavbostadattställasigi bostadskö. Ansvar:LSS-handläggarna Informeraombehovetavbostädertillfastighetsägare, byggentreprenörer,österlenhemab,tjänstemäninom samhällsbyggnad,tillförtroendevaldaiplaneringskommitténm.fl. Ansvar:Chefenförverksamhetenoch Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Detutökadebehovetavkorttidtillsynkräverytterligarelokalerdärmed ävenresurserförverksamheten PlaneringkringnyttjandetavSolgläntanslägenheterförkorttidvistelse. KvarståendebehovavVillaniSimrishamnförbarnochungdomarunder 18år. Ansvar: Chefenförverksamheten Daglig verksamhet Utökningen av tjänstensomarbetskonsulentfårtillgodosedet utökadebehovetavstödförintegreradearbetsplatserpåöppna arbetsmarknaden. SPIRA projektetunder3årframåtskakoncentrerasigpå personkretsenmedneuropsykiatriskadiagnosersärskiltaspergers syndrom.projektethardagligverksamhetsomutgångspunktochska stärkamålgruppensåattdekanståtillarbetsmarknadensförfogande. Grunden enförening,somharbildatsavpersonkretsenisösk. Föreningenssyftehandlarocksåomattutveckladagligverksamhet. Samverkanmedandrasamhällsaktörerskerredanidagochkommeratt utvecklasiprojektet. Ansvar:Chefenförverksamheten,enhetschefenfördagligverksamhet ocharbetskonsulent. 16

17 Utflyttad dagcenter och dagcenterverksamhet. Medanledningavförändringarnamedpersoner,somgåripension ochnyasomtillkommerbehöverenplaneringgenomföras,föratt tillgodosebehovenenligtgenomförandeplanerna. Ansvar:Enhetschefenfördagligverksamhetisamverkanmed enhetschefenförboendeochchefenförverksamheten. Resurser och kostnader för insatser och verksamheter. Kartläggningensunderlagochgenomförandeplanernasinsatseroch behovskafortlöpandeliggatillgrundvidbudgetplaneringen. Ansvar: Chefenförverksamhetenisamverkanmedenhetscheferna Uppföljning av planen Uppföljningavplanenomtvåårmedenkartläggningav behovet. Ansvar: Chefenförverksamhetenharhuvudansvaretattplanenföljs upp. Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. Resursertillboendestöd. Hyraförpersonallägenhettillmellanboende. Resursertillmellanboende Lokalerochresurserförkorttidstillsyn Kostnaderförutökatbehovavkorttidstillsynochkorttidsvistelse. Eventuelltresursbehovigruppbostädernap.g.a.ålderrelaterade nedsättningar. Utökadtjänstförarbetskonsulent. Eventuellakostnaderförutvecklingenkringdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhet. MedfinansieringiprojektetSPIRA. Övrigaåtgärdersåsomgenomförandeplaner,planeringsrutineroch kompetensutvecklingingåriordinarietjänsterochverksamhetersbudget. LisbethLarsson Gun-IngerEriksson Verksamhetschef Handikappkonsulent/ Tillgänglighetsrådgivare 17

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén

Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Arbetsplats/Projektdeltagare: LSS-verksamheten i Bollebygds kommun Stefan Modén Val av frågeställning/medborgarprocess LSS-insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggning av beslut enligt LSS

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Täby kommun som leverantör Bostad med särskild service för vuxna för dig med funktionsnedsättning

Täby kommun som leverantör Bostad med särskild service för vuxna för dig med funktionsnedsättning Täby kommun som leverantör Bostad med särskild service för vuxna för dig med funktionsnedsättning Foto: Bildarkivet.se Bostad med särskild service för vuxna Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 2013 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision......3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 Områdets olika verksamheter... 4 Personlig assistans... 4 Ledsagareservice... 4 Kontaktperson... 4 Avlösarservice... 4 Korttidsvistelse...

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR

Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson NHR Minnesanteckningar Möte med LSS-samrådet 2013-11-21 Närvarande: Deltar ej: Bo Törnros Attention Ann Clarino RBU Claes Lydén, FA Glenn Hanzén RBU Bertil Bengtsson FUB Per-Gunnar Pettersson FUB Staffan Eriksson

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer