Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015."

Transkript

1 Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade

2 Sammanfattning av kartläggningen Behovet av insatser fem år framåt har tagits fram tillsammans med handläggarna av insatser enligt LSS. Verksamhetsplanering för framtiden har stämts av med verksamhetschefen. Funktionsnedsättning, behovet av insatser idag och handläggarnas kunskaper kring personens förutsättningar ligger till grund för skattningen av framtida behov. Kartläggningen redovisar också ålders- och könsfördelningen i de olika målgrupperna. Åldersgruppen födda på 90-talet är störst. Flest personer har en lätt utvecklingsstörning. Ser man till genusperspektivet är det fler män/pojkar i alla insatsgrupperna. Behovet av bostäder i det allmänna (ordinära) bostadsbeståndet är större än behovet av gruppbostäder och serviceboende. Boendestöd och assistans är insatser, som behövs i det ordinära boendet. Behovet av korttidvistelse kommer att öka med cirka fem personer och behovet av Solgläntan kommer att öka med tre stycken. Nyttjandet av Villan i Simrishamn kommer att fortsätta ungefär som idag. Behovet av korttidstillsynen kommer att öka under femårsperioden. Daglig verksamhet kommer antagligen att få den största förändringen, när det gäller insatsens innehåll och behov av sysselsättning och arbetstillfällen. Behovet av integrerade arbetsplatser, arbete på den öppna arbetsmarknaden och dagcenters utflyttade verksamhet är större än behovet av en traditionell dagcenterplats. Med reservation att de skattade behoven kan komma tidigare eller senare än beräknat dessutom kan andra behov uppstå, som vi inte kan förutse. Delaktiga i upprättande av kartläggningen. Susanne Jönsson LSS handläggare Maud Erixon LSS handläggare Sammanfattning av planen Planen innehåller åtgärder, som grundar sig på behoven i kartläggningen ovan. Åtgärderna består även av strukturer för verksamheten såsom genomförandeplaner, framförhållning kring insatserna, kompetensutveckling, koppling till budgetarbetet m.m. Ansvarsfördelning kring åtgärderna samt uppföljning av planen om två år ger också struktur åt planen. Lisbeth Larsson Gun-Inger Eriksson Verksamhetschef för LSS Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare 2

3 Innehåll Sammanfattning kartläggning och plan 2 Uppdrag för kartläggning 4 Genomförande 4 Karläggning 5 Boende 5-6 Korttidsvistelse 7 Korttidstillsyn 8 Daglig verksamhet 9 Reflektioner och slutsatser 10 Verksamhetsplanering till år Plan för åtgärder inom LSS till år Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. 17 3

4 Uppdrag Kartläggning av behovet kring insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Karläggningen ska sträcka sig över en femårsperiod. Följande insatser ska kartläggas: Boende och boendestöd > 16 år Daglig verksamhet > 16 år Korttidstillsyn 8 år och upp till 15 år Korttidsvistelse 1 år och uppåt Genomförande Med utgångspunkt från ärendelistor i verksamhetsprogrammet MagnaCura har kartläggningens statistik tagits fram. Muntlig genomgång med LSS- handläggarna har genomförts för att avstämma personernas insatser i förhållande till beviljade insatser. En skattning har gjorts utifrån handläggarnas kännedom och kunskaper om de enskilda personernas förutsättningar och behov för en femårsperiod. En avstämning har därefter genomförts med verksamhetschefen. 4

5 Kartläggningen Kartläggningen redovisas utifrån följande kriterier: Avstämningsdatum den 15 oktober 2009 åldersfördelning, könsfördelning målgruppernas diagnoser skattade behov av insatser, Boende Brandkårsgatan och Nybogatan är gruppbostäder enligt LSS som vardera har 5 lägenheter. 6 kvinnor och 4 män bor i dessa gruppbostäder. Åldersfördelningen är år. Skogsdungen och Solgläntan är två serviceboende. Sammanlagt bor 7 personer med LSS insatser i dessa bostäder. Åldersfördelning år. En person är beviljad gruppbostad, men har inte verkställts vid kartläggningstillfället. Skattning av behovet av bostad 5 år framåt. Boende kriterier: Gruppbostad Mellanboende trapphus med personal i närheten Egen lägenhet med boendestöd eller personlig assistans. Egen lägenhet 5

6 Gruppbostad, boendestöd eller egen bostad utan stöd i boendet. Kartläggningen år. 15 män och 11 kvinnor. 9 st. Egen lägenhet I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med assistans I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med boendestöd I det allmänna bostadsutbudet 3 st. Mellanboende med boendestöd Personallägenhet i anslutning Anordna i det allmänna bostadsutbudet Solgläntan Solgläntan finns på Dalgatan Privat fastighetsägare 1 st. Föräldrahem med assistent även om 5 år Föräldrahemmet 1 st. Beviljad gruppbostad Gruppbostad enligt LSS. Österlenhem AB fastighetsägare. Åldersfördelning 16 år 20 år 3 st. 25år 1st Diagnoser och funktionsnedsättningar i denna målgrupp. 13 st. 1st. 3 st. 4 st. 1 st. lätt utvecklingsstörning. lätt utvecklingsstörning + autism. måttlig utvecklingsstörning. grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 6

7 Korttidsvistelse Kartläggningen35 st. 23 pojkar och 12 flickor. Antal Insats idag 13 st. Villan i Simrishamn 0 18 år 3 st. Solgläntan > 18 år 1 st. Stödfamilj 1 st. Eget boende 1 st. Föräldrahemmet 16 st. Ingen vistelse idag Skattat behov av korttidsvistelse 5 år framåt Antal Behov 11 st. Fortsatt behov på Villan 5 st. Är i behov av vistelse som de inte har idag. 3 st. Behov av Solgläntan 3 st. Har vistelse på Solgläntan kommer att ha fortsatt behov 1 st. Osäker om framtida behov. 1st. Beviljad gruppbostad 11 st. Kommer inte vara i behov av vistelse Åldersfördelning. 3 år 1 st. 11 år 3 st. 16 år 5 1 st st st. 7 1 st st st st. 9 1 st st. Diagnoser och funktionsnedsättningar 17 st. 7 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Personkrets 3 fysisk funktionsnedsättning 7

8 Korttidstillsyn Kartläggningen 28 st. 18 pojkar och 10 flickor Antal Insats idag 17 st. Har korttidstillsyn idag 1 st. Friskola idag 10 st. Har inte någon korttidstillsyn idag. Skattat behov av korttidstillsyn inom 5 år Antal Behov 2 Kommer att ha behov av korttidstillsyn 4 st. Osäkert om behov finns 1 st. Kommer inte vara i behov 1 st. Går ut skolan vårterminen 2010 går vidare till daglig verksamhet. Åldersfördelning 7 år 1 14 år Diagnoser och funktionsnedsättningar. 15 st. 3 st. 3 st. 1 st. 3 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 8

9 Daglig verksamhet 20 stycken har insatsen daglig verksamhet idag i åldersgrupp år Kartläggningen år. 15 män och 13 kvinnor.. Antal Insats idag 11 st år går i skola idag Går i skola eller på utbildning är > 20 år Är på dagcenter 4 st. På utflyttad dagcenterverksamhet. 4 st. Arbetskonsulentens integrerade verksamhet Öppna arbetsmarknaden 3 st. Har ingen insats idag Skattat behov för målgruppen 5 år framåt. Antal Behov 3 st. Dagcenter 7 st. Utflyttat dagcenter 11 st. Arbetskonsulentens verksamhet Arbetskonsulent eller öppna arbetsmarknaden 5 st. Öppna arbetsmarknaden Åldersfördelning 17 år 3 st st Diagnoser och funktionsnedsättningar i målgruppen. 15 st. 1 st. 1 st. 3 st. 5 st. 1 st. 1 st Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingstörning och Autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Personkrets 3 9

10 Reflektioner och slutsatser. För att tillgodose behovet av bostäder måste detta redovisas i olika forum och kontaktnät med entreprenörer och fastighetsägare. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda, som har medborgar- och företagskontakter får förmedla detta behov. Kraven på dessa bostäder är inte annorlunda i förhållande till andra bostäder. De ska vara grundutformade och funktionella. Integrerade och centralt belägna, eftersom få i denna målgrupp tar körkort eller cyklar, vilket medför ett behov av närhet till allmänna kommunikationer. Närheten till kommunikationer är en fördel, för att kunna delta i en integrerade arbetsplats eller kunna arbeta på den allmänna arbetsmarknaden. Både korttidstillsyn och korttidsvistelse nyttjas ibland av samma personer under viss tidsperiod. Hur det ökade behovet ska utformas, samordnas och tillgodoses framöver får planeras av verksamhetsansvarig/a. Daglig verksamhets utökade behov av integrerade arbetsplatser och arbete på öppna arbetsmarknaden för den nya målgruppen får samordnas och planeras tillsammans med andra aktörer för att lyckas. Förutsättningarna är idag inte de bästa, eftersom det finns flera målgrupper, som är intresserade av de praktikplatser och jobb, som finns att tillgå. När i tid det skattade behovet blir aktuellt att verkställa kan variera. Det kan både komma före och efter fem år. Det finns flera anledningar till detta såsom sociala förutsättningar, tillgången på bostäder och sysselsättning m.m. Den personliga utvecklingen, möjligheter och tillgång till rätt stödinsatser både från Regionens habilitering, kommunens verksamhet och övriga aktörer i samhället är också viktiga delar i insatserna. Underlaget som har tagits fram kring de olika behoven kan användas vid planeringen av verksamheten framöver, se plan för åtgärder till år Vilka funktionsnedsättningar personerna har är av betydelse för insatsens innehåll och resurser kring personen. I ett jämlikt samhälle ska inte könsfördelningen påverka typen av insatser, men det är troligen så fortfarande. Under kartläggningen har det framkommit att antalet varierar i de olika åldersgrupperna. 19 st. är födda på 80- talet och 31 st. på 90- talet som har insatser enligt LSS. Jämfört med 60 - talet 9 st. och 70 - talet 14 st. Observera, det gäller inte bara de fyra insatser, som ingår i kartläggningen. Däremot berör kartläggningen just de större åldersgrupperna boende år, korttidsvistelse 3 21 år, korttidstillsyn år och daglig verksamhet år. En av anledningarna till det ökade behovet av insatser kan bero på det större antalet personer i dessa åldersgrupper./gie 10

11 Verksamhetsplanering till år Åldersfördelning påpersonermedlssinsatser Observera,avstämning Födelse - årtionde Antal 30talet 1 40-talet talet talet 9 70-talet talet talet talet 6 Summa 103 IdennaåldersstatistikingårallamedinsatserenligtLSSävenpersonermed LASSinsats(assistansenligtlagenomassistansersättning).25st.harLASS insatseravovanståendepersoner. Dennastatistikberörhelhetenmedanskattningenärbegränsadtillde yngreåldersgrupperna.däremotkanunderlagetgeossinformation,om vadsomkommerattkrävasförinsatserframöverinomlss-verksamheten. Idagvetviattdesomärföddapå40-taletärpensionärerår2015.Dåkan manställasigfråganvilkainsatser,somdeharidagochvilkabehov kommerattkvarståellertillkommernyabehovavinsatserpågrundav åldrandet. Boende föddapå40talet FyraborpåNybogatan Två Brandkårsgatan En Solgläntan idag12personer61-74år Femharpersonligassistansidag. iegetboende. Vadskattningenredovisarsåfinnsdetingetbehovavgruppbostadfemår framöverfrånövrigaåldersgrupper.medundantagfördenpersonsomär beviljadgruppbostadochmedvissreservationförskattningen. 11

12 Gruppbostädernasverksamhet framöver. Genomförandeplaner skafinnasförvarjepersonigruppbostaden. Derutinersomfinnskringgenomförandeplanerskaföljas. Medhögålderkandetblimeromvårdnads-ochvårdbehoviboendet. Samverkan medkommunenshälso-ochsjukvård(sjuksköterskoroch Rehabgruppen)kanöka. Utvecklingavaktiviteteribostadenochplaneringavdenfriatidenförde äldrebådeurhälsoperspektivochförlivskvaliténkommerattbehövas. Samverkankringdettamedfritidskonsulent,föreningsliv,kulturombud, kultursekreterarenochandraaktörerisamhället. Behovet av egen lägenhet. 17st.äribehovavbostadidetallmännautbudet. Detta behov ska redovisastillfastighetsägare,byggentreprenörer, ÖsterlenhemAB,förvaltningenförsamhällsbyggnad, planeringskommitténm.fl. Boendestöd Resursersomgerstödinsatservidvissatidpunkterpådygnetipersonens bostad. Fempersoner kommerattvaraibehovavdettastöd,närdeflyttarien egenbostad. Behovet av denna resursbliraktuellnärpersonernaharfåtttillgång tillenbostad. Mellanboende. Ettmellanboendekanvaraintegreradidetallmännabostadsbeståndet medenpersonallägenhetinärheten. Trepersoneräribehovavdennatypavboende. Behovet av lägenheter. Enförfråganochredovisninglämnastill fastighetsägare,byggentreprenörerochösterlenhemab. Mellanboendekräverävenenpersonallägenhetianslutningtill bostäderna. Resurser till denna verksamhetberorpåhjälp-ochstödbehovetför deboende. Samordning medinsatsenboendestödbådedådetgällerresurseroch lägenhet. 12

13 Solgläntan. Solgläntannyttjasredanidagavmålgruppensamttillkorttidsvistelse över18år.lägenheternabeståravtvårum. Det framtida behovetärstörreänvadmankanverkställameddagens inriktning. Enplaneringkringkorttidsvistelsenfårgenomföras. TvåpersoneräribehovavettboendepåSolgläntan. Inriktningenpåboendetochgenomförandeplanerfördeboendestyr behovetavresurser. Skogsdungen IdagborävenpersonermedLSS-insatserpåSkogsdungen. Lägenheternabeståravettrummedtrinett. BehovetavbostäderpåSkogsdungensamordnasmedboendeenligt Socialtjänstlagen,SoL. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Korttidstillsynenbehövermeddetutökadebehovetytterligarelokaler därmedävenresurser. Korttidsvistelse iytterligareenavlägenheternapåsolgläntan. Beräknasintekrävaflerresurser. KorttidsvistelseiVillaniSimrishamnkommerattkvarståmed enviss ökning. Daglig verksamhet Öppna arbetsmarknadenäringenlssinsats,menpersonenkanha andralss-insatser. Integrerade arbetsplatserpåöppnaarbetsmarkanden. Fyrastyckenhadeenintegreradarbetsplats Sjustyckenhadedet personeräribehovavarbetskonsulentensstödochhandläggning kringintegreradearbetsplatserenligtskattningen.5st.medaspergers syndrom. Arbetskonsulentens tjänstsomdelasmed2andrakommuner kommerattutökasmedenhalvtidstjänst. Samverkansprojekt (SPIRA)med4grannkommuner, Arbetsförmedlingen,FörsäkringskassanochRegionenkommerattstarta under2010.berörneuropsykiatriskafunktionsnedsättningar. 13

14 Dagcenter Fempersonersomidagärpådagcenterkommerattgåipension. Åttapersoneruppskattasvaraibehovavdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhetframtill2015. Videnavstämning har15st.dagcenterplatsoch10st. utflyttaddagcenterplats. Utveckling av dagcenters verksamhetförattmötadentillkommande gruppen,somäribehovavdagligverksamhetellerutflyttad verksamhet. Genomförandeplaner och samverkanmedandraverksamheteroch aktörerfårliggatillgrundfördennautveckling. 14

15 Plan för åtgärder inom LSS till år 2015 Förutsättningar för att nedanstående åtgärder ska genomföras grundar sig i följande: Behovet av insatser initierasietttidigtskedetillenhetschef/er, arbetskonsulentochchefenförverksamheten. Ansvar: LSS-handläggarna Genomförandeplan (Individuellplan)förallapersonermedLSS-insatser. Genomförandeplanensbehovavstödochinsatserstyrresurserna. Ansvar Enhetschefenansvararförattplanernaförvarjepersonhartagits framochattbehovenredovisastillchefenförverksamheten. Kompetensutvecklingkringmetoderochmetodikiinsatsernaför målgruppen. Ansvar: Chefenförverksamheten Boende. Gruppbostäderna, serviceboende och mellanboende. Struktureraochplaneraverksamheteniboendetutifrånbehoveni genomförandeplanerna. Samordnamedandraverksamheterochaktörernärdetgälleraktiviteter m.m. Ansvar:Chefenförverksamhetentillsammansmedenhetschefen/na. Solgläntan och Skogsdungen. Planeringochriktlinjerförvilkenmålgrupp/er,somskahatillgångtill dessaboende.planeringtillsammansmedverksamhetschefenförvård ochomsorg. Ansvar:Chefenförverksamheten Boendestöd Resurserförattstödjadeinsatsersombehövsfördenenskildeenligt genomförandeplanen.närdettabehovuppstårberormycketpånärdet finnstillgångtilllämpligbostad. Ansvar:Chefenförverksamhetenochenhetschef/er. 15

16 Bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. Undersökaomdetfinnsmöjligheterattställasigibostadskö. Ansvar:Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare Uppmanade17personerna,somäribehovavbostadattställasigi bostadskö. Ansvar:LSS-handläggarna Informeraombehovetavbostädertillfastighetsägare, byggentreprenörer,österlenhemab,tjänstemäninom samhällsbyggnad,tillförtroendevaldaiplaneringskommitténm.fl. Ansvar:Chefenförverksamhetenoch Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Detutökadebehovetavkorttidtillsynkräverytterligarelokalerdärmed ävenresurserförverksamheten PlaneringkringnyttjandetavSolgläntanslägenheterförkorttidvistelse. KvarståendebehovavVillaniSimrishamnförbarnochungdomarunder 18år. Ansvar: Chefenförverksamheten Daglig verksamhet Utökningen av tjänstensomarbetskonsulentfårtillgodosedet utökadebehovetavstödförintegreradearbetsplatserpåöppna arbetsmarknaden. SPIRA projektetunder3årframåtskakoncentrerasigpå personkretsenmedneuropsykiatriskadiagnosersärskiltaspergers syndrom.projektethardagligverksamhetsomutgångspunktochska stärkamålgruppensåattdekanståtillarbetsmarknadensförfogande. Grunden enförening,somharbildatsavpersonkretsenisösk. Föreningenssyftehandlarocksåomattutveckladagligverksamhet. Samverkanmedandrasamhällsaktörerskerredanidagochkommeratt utvecklasiprojektet. Ansvar:Chefenförverksamheten,enhetschefenfördagligverksamhet ocharbetskonsulent. 16

17 Utflyttad dagcenter och dagcenterverksamhet. Medanledningavförändringarnamedpersoner,somgåripension ochnyasomtillkommerbehöverenplaneringgenomföras,föratt tillgodosebehovenenligtgenomförandeplanerna. Ansvar:Enhetschefenfördagligverksamhetisamverkanmed enhetschefenförboendeochchefenförverksamheten. Resurser och kostnader för insatser och verksamheter. Kartläggningensunderlagochgenomförandeplanernasinsatseroch behovskafortlöpandeliggatillgrundvidbudgetplaneringen. Ansvar: Chefenförverksamhetenisamverkanmedenhetscheferna Uppföljning av planen Uppföljningavplanenomtvåårmedenkartläggningav behovet. Ansvar: Chefenförverksamhetenharhuvudansvaretattplanenföljs upp. Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. Resursertillboendestöd. Hyraförpersonallägenhettillmellanboende. Resursertillmellanboende Lokalerochresurserförkorttidstillsyn Kostnaderförutökatbehovavkorttidstillsynochkorttidsvistelse. Eventuelltresursbehovigruppbostädernap.g.a.ålderrelaterade nedsättningar. Utökadtjänstförarbetskonsulent. Eventuellakostnaderförutvecklingenkringdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhet. MedfinansieringiprojektetSPIRA. Övrigaåtgärdersåsomgenomförandeplaner,planeringsrutineroch kompetensutvecklingingåriordinarietjänsterochverksamhetersbudget. LisbethLarsson Gun-IngerEriksson Verksamhetschef Handikappkonsulent/ Tillgänglighetsrådgivare 17

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Verksamhetsberättelser per enhet 2012

Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Verksamhetsberättelser per enhet 2012 Socialnämnden Innehållsförteckning Avdelning FoS - Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 3 Fridhem och Dragaregatan 4 Fritidsverksamhet 8 Daglig verksamhet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer