Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015."

Transkript

1 Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade

2 Sammanfattning av kartläggningen Behovet av insatser fem år framåt har tagits fram tillsammans med handläggarna av insatser enligt LSS. Verksamhetsplanering för framtiden har stämts av med verksamhetschefen. Funktionsnedsättning, behovet av insatser idag och handläggarnas kunskaper kring personens förutsättningar ligger till grund för skattningen av framtida behov. Kartläggningen redovisar också ålders- och könsfördelningen i de olika målgrupperna. Åldersgruppen födda på 90-talet är störst. Flest personer har en lätt utvecklingsstörning. Ser man till genusperspektivet är det fler män/pojkar i alla insatsgrupperna. Behovet av bostäder i det allmänna (ordinära) bostadsbeståndet är större än behovet av gruppbostäder och serviceboende. Boendestöd och assistans är insatser, som behövs i det ordinära boendet. Behovet av korttidvistelse kommer att öka med cirka fem personer och behovet av Solgläntan kommer att öka med tre stycken. Nyttjandet av Villan i Simrishamn kommer att fortsätta ungefär som idag. Behovet av korttidstillsynen kommer att öka under femårsperioden. Daglig verksamhet kommer antagligen att få den största förändringen, när det gäller insatsens innehåll och behov av sysselsättning och arbetstillfällen. Behovet av integrerade arbetsplatser, arbete på den öppna arbetsmarknaden och dagcenters utflyttade verksamhet är större än behovet av en traditionell dagcenterplats. Med reservation att de skattade behoven kan komma tidigare eller senare än beräknat dessutom kan andra behov uppstå, som vi inte kan förutse. Delaktiga i upprättande av kartläggningen. Susanne Jönsson LSS handläggare Maud Erixon LSS handläggare Sammanfattning av planen Planen innehåller åtgärder, som grundar sig på behoven i kartläggningen ovan. Åtgärderna består även av strukturer för verksamheten såsom genomförandeplaner, framförhållning kring insatserna, kompetensutveckling, koppling till budgetarbetet m.m. Ansvarsfördelning kring åtgärderna samt uppföljning av planen om två år ger också struktur åt planen. Lisbeth Larsson Gun-Inger Eriksson Verksamhetschef för LSS Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare 2

3 Innehåll Sammanfattning kartläggning och plan 2 Uppdrag för kartläggning 4 Genomförande 4 Karläggning 5 Boende 5-6 Korttidsvistelse 7 Korttidstillsyn 8 Daglig verksamhet 9 Reflektioner och slutsatser 10 Verksamhetsplanering till år Plan för åtgärder inom LSS till år Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. 17 3

4 Uppdrag Kartläggning av behovet kring insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Karläggningen ska sträcka sig över en femårsperiod. Följande insatser ska kartläggas: Boende och boendestöd > 16 år Daglig verksamhet > 16 år Korttidstillsyn 8 år och upp till 15 år Korttidsvistelse 1 år och uppåt Genomförande Med utgångspunkt från ärendelistor i verksamhetsprogrammet MagnaCura har kartläggningens statistik tagits fram. Muntlig genomgång med LSS- handläggarna har genomförts för att avstämma personernas insatser i förhållande till beviljade insatser. En skattning har gjorts utifrån handläggarnas kännedom och kunskaper om de enskilda personernas förutsättningar och behov för en femårsperiod. En avstämning har därefter genomförts med verksamhetschefen. 4

5 Kartläggningen Kartläggningen redovisas utifrån följande kriterier: Avstämningsdatum den 15 oktober 2009 åldersfördelning, könsfördelning målgruppernas diagnoser skattade behov av insatser, Boende Brandkårsgatan och Nybogatan är gruppbostäder enligt LSS som vardera har 5 lägenheter. 6 kvinnor och 4 män bor i dessa gruppbostäder. Åldersfördelningen är år. Skogsdungen och Solgläntan är två serviceboende. Sammanlagt bor 7 personer med LSS insatser i dessa bostäder. Åldersfördelning år. En person är beviljad gruppbostad, men har inte verkställts vid kartläggningstillfället. Skattning av behovet av bostad 5 år framåt. Boende kriterier: Gruppbostad Mellanboende trapphus med personal i närheten Egen lägenhet med boendestöd eller personlig assistans. Egen lägenhet 5

6 Gruppbostad, boendestöd eller egen bostad utan stöd i boendet. Kartläggningen år. 15 män och 11 kvinnor. 9 st. Egen lägenhet I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med assistans I det allmänna bostadsutbudet 5 st. Egen lägenhet med boendestöd I det allmänna bostadsutbudet 3 st. Mellanboende med boendestöd Personallägenhet i anslutning Anordna i det allmänna bostadsutbudet Solgläntan Solgläntan finns på Dalgatan Privat fastighetsägare 1 st. Föräldrahem med assistent även om 5 år Föräldrahemmet 1 st. Beviljad gruppbostad Gruppbostad enligt LSS. Österlenhem AB fastighetsägare. Åldersfördelning 16 år 20 år 3 st. 25år 1st Diagnoser och funktionsnedsättningar i denna målgrupp. 13 st. 1st. 3 st. 4 st. 1 st. lätt utvecklingsstörning. lätt utvecklingsstörning + autism. måttlig utvecklingsstörning. grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 6

7 Korttidsvistelse Kartläggningen35 st. 23 pojkar och 12 flickor. Antal Insats idag 13 st. Villan i Simrishamn 0 18 år 3 st. Solgläntan > 18 år 1 st. Stödfamilj 1 st. Eget boende 1 st. Föräldrahemmet 16 st. Ingen vistelse idag Skattat behov av korttidsvistelse 5 år framåt Antal Behov 11 st. Fortsatt behov på Villan 5 st. Är i behov av vistelse som de inte har idag. 3 st. Behov av Solgläntan 3 st. Har vistelse på Solgläntan kommer att ha fortsatt behov 1 st. Osäker om framtida behov. 1st. Beviljad gruppbostad 11 st. Kommer inte vara i behov av vistelse Åldersfördelning. 3 år 1 st. 11 år 3 st. 16 år 5 1 st st st. 7 1 st st st st. 9 1 st st. Diagnoser och funktionsnedsättningar 17 st. 7 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Personkrets 3 fysisk funktionsnedsättning 7

8 Korttidstillsyn Kartläggningen 28 st. 18 pojkar och 10 flickor Antal Insats idag 17 st. Har korttidstillsyn idag 1 st. Friskola idag 10 st. Har inte någon korttidstillsyn idag. Skattat behov av korttidstillsyn inom 5 år Antal Behov 2 Kommer att ha behov av korttidstillsyn 4 st. Osäkert om behov finns 1 st. Kommer inte vara i behov 1 st. Går ut skolan vårterminen 2010 går vidare till daglig verksamhet. Åldersfördelning 7 år 1 14 år Diagnoser och funktionsnedsättningar. 15 st. 3 st. 3 st. 1 st. 3 st. 1 st. Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingsstörning och autism Måttlig utvecklingsstörning Aspergers syndrom Autism Downs syndrom Fysisk funktionsnedsättning 8

9 Daglig verksamhet 20 stycken har insatsen daglig verksamhet idag i åldersgrupp år Kartläggningen år. 15 män och 13 kvinnor.. Antal Insats idag 11 st år går i skola idag Går i skola eller på utbildning är > 20 år Är på dagcenter 4 st. På utflyttad dagcenterverksamhet. 4 st. Arbetskonsulentens integrerade verksamhet Öppna arbetsmarknaden 3 st. Har ingen insats idag Skattat behov för målgruppen 5 år framåt. Antal Behov 3 st. Dagcenter 7 st. Utflyttat dagcenter 11 st. Arbetskonsulentens verksamhet Arbetskonsulent eller öppna arbetsmarknaden 5 st. Öppna arbetsmarknaden Åldersfördelning 17 år 3 st st Diagnoser och funktionsnedsättningar i målgruppen. 15 st. 1 st. 1 st. 3 st. 5 st. 1 st. 1 st Lätt utvecklingsstörning Lätt utvecklingstörning och Autism Måttlig utvecklingsstörning Grav utvecklingsstörning Aspergers syndrom Downs syndrom Personkrets 3 9

10 Reflektioner och slutsatser. För att tillgodose behovet av bostäder måste detta redovisas i olika forum och kontaktnät med entreprenörer och fastighetsägare. Kommunens tjänstemän och förtroendevalda, som har medborgar- och företagskontakter får förmedla detta behov. Kraven på dessa bostäder är inte annorlunda i förhållande till andra bostäder. De ska vara grundutformade och funktionella. Integrerade och centralt belägna, eftersom få i denna målgrupp tar körkort eller cyklar, vilket medför ett behov av närhet till allmänna kommunikationer. Närheten till kommunikationer är en fördel, för att kunna delta i en integrerade arbetsplats eller kunna arbeta på den allmänna arbetsmarknaden. Både korttidstillsyn och korttidsvistelse nyttjas ibland av samma personer under viss tidsperiod. Hur det ökade behovet ska utformas, samordnas och tillgodoses framöver får planeras av verksamhetsansvarig/a. Daglig verksamhets utökade behov av integrerade arbetsplatser och arbete på öppna arbetsmarknaden för den nya målgruppen får samordnas och planeras tillsammans med andra aktörer för att lyckas. Förutsättningarna är idag inte de bästa, eftersom det finns flera målgrupper, som är intresserade av de praktikplatser och jobb, som finns att tillgå. När i tid det skattade behovet blir aktuellt att verkställa kan variera. Det kan både komma före och efter fem år. Det finns flera anledningar till detta såsom sociala förutsättningar, tillgången på bostäder och sysselsättning m.m. Den personliga utvecklingen, möjligheter och tillgång till rätt stödinsatser både från Regionens habilitering, kommunens verksamhet och övriga aktörer i samhället är också viktiga delar i insatserna. Underlaget som har tagits fram kring de olika behoven kan användas vid planeringen av verksamheten framöver, se plan för åtgärder till år Vilka funktionsnedsättningar personerna har är av betydelse för insatsens innehåll och resurser kring personen. I ett jämlikt samhälle ska inte könsfördelningen påverka typen av insatser, men det är troligen så fortfarande. Under kartläggningen har det framkommit att antalet varierar i de olika åldersgrupperna. 19 st. är födda på 80- talet och 31 st. på 90- talet som har insatser enligt LSS. Jämfört med 60 - talet 9 st. och 70 - talet 14 st. Observera, det gäller inte bara de fyra insatser, som ingår i kartläggningen. Däremot berör kartläggningen just de större åldersgrupperna boende år, korttidsvistelse 3 21 år, korttidstillsyn år och daglig verksamhet år. En av anledningarna till det ökade behovet av insatser kan bero på det större antalet personer i dessa åldersgrupper./gie 10

11 Verksamhetsplanering till år Åldersfördelning påpersonermedlssinsatser Observera,avstämning Födelse - årtionde Antal 30talet 1 40-talet talet talet 9 70-talet talet talet talet 6 Summa 103 IdennaåldersstatistikingårallamedinsatserenligtLSSävenpersonermed LASSinsats(assistansenligtlagenomassistansersättning).25st.harLASS insatseravovanståendepersoner. Dennastatistikberörhelhetenmedanskattningenärbegränsadtillde yngreåldersgrupperna.däremotkanunderlagetgeossinformation,om vadsomkommerattkrävasförinsatserframöverinomlss-verksamheten. Idagvetviattdesomärföddapå40-taletärpensionärerår2015.Dåkan manställasigfråganvilkainsatser,somdeharidagochvilkabehov kommerattkvarståellertillkommernyabehovavinsatserpågrundav åldrandet. Boende föddapå40talet FyraborpåNybogatan Två Brandkårsgatan En Solgläntan idag12personer61-74år Femharpersonligassistansidag. iegetboende. Vadskattningenredovisarsåfinnsdetingetbehovavgruppbostadfemår framöverfrånövrigaåldersgrupper.medundantagfördenpersonsomär beviljadgruppbostadochmedvissreservationförskattningen. 11

12 Gruppbostädernasverksamhet framöver. Genomförandeplaner skafinnasförvarjepersonigruppbostaden. Derutinersomfinnskringgenomförandeplanerskaföljas. Medhögålderkandetblimeromvårdnads-ochvårdbehoviboendet. Samverkan medkommunenshälso-ochsjukvård(sjuksköterskoroch Rehabgruppen)kanöka. Utvecklingavaktiviteteribostadenochplaneringavdenfriatidenförde äldrebådeurhälsoperspektivochförlivskvaliténkommerattbehövas. Samverkankringdettamedfritidskonsulent,föreningsliv,kulturombud, kultursekreterarenochandraaktörerisamhället. Behovet av egen lägenhet. 17st.äribehovavbostadidetallmännautbudet. Detta behov ska redovisastillfastighetsägare,byggentreprenörer, ÖsterlenhemAB,förvaltningenförsamhällsbyggnad, planeringskommitténm.fl. Boendestöd Resursersomgerstödinsatservidvissatidpunkterpådygnetipersonens bostad. Fempersoner kommerattvaraibehovavdettastöd,närdeflyttarien egenbostad. Behovet av denna resursbliraktuellnärpersonernaharfåtttillgång tillenbostad. Mellanboende. Ettmellanboendekanvaraintegreradidetallmännabostadsbeståndet medenpersonallägenhetinärheten. Trepersoneräribehovavdennatypavboende. Behovet av lägenheter. Enförfråganochredovisninglämnastill fastighetsägare,byggentreprenörerochösterlenhemab. Mellanboendekräverävenenpersonallägenhetianslutningtill bostäderna. Resurser till denna verksamhetberorpåhjälp-ochstödbehovetför deboende. Samordning medinsatsenboendestödbådedådetgällerresurseroch lägenhet. 12

13 Solgläntan. Solgläntannyttjasredanidagavmålgruppensamttillkorttidsvistelse över18år.lägenheternabeståravtvårum. Det framtida behovetärstörreänvadmankanverkställameddagens inriktning. Enplaneringkringkorttidsvistelsenfårgenomföras. TvåpersoneräribehovavettboendepåSolgläntan. Inriktningenpåboendetochgenomförandeplanerfördeboendestyr behovetavresurser. Skogsdungen IdagborävenpersonermedLSS-insatserpåSkogsdungen. Lägenheternabeståravettrummedtrinett. BehovetavbostäderpåSkogsdungensamordnasmedboendeenligt Socialtjänstlagen,SoL. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Korttidstillsynenbehövermeddetutökadebehovetytterligarelokaler därmedävenresurser. Korttidsvistelse iytterligareenavlägenheternapåsolgläntan. Beräknasintekrävaflerresurser. KorttidsvistelseiVillaniSimrishamnkommerattkvarståmed enviss ökning. Daglig verksamhet Öppna arbetsmarknadenäringenlssinsats,menpersonenkanha andralss-insatser. Integrerade arbetsplatserpåöppnaarbetsmarkanden. Fyrastyckenhadeenintegreradarbetsplats Sjustyckenhadedet personeräribehovavarbetskonsulentensstödochhandläggning kringintegreradearbetsplatserenligtskattningen.5st.medaspergers syndrom. Arbetskonsulentens tjänstsomdelasmed2andrakommuner kommerattutökasmedenhalvtidstjänst. Samverkansprojekt (SPIRA)med4grannkommuner, Arbetsförmedlingen,FörsäkringskassanochRegionenkommerattstarta under2010.berörneuropsykiatriskafunktionsnedsättningar. 13

14 Dagcenter Fempersonersomidagärpådagcenterkommerattgåipension. Åttapersoneruppskattasvaraibehovavdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhetframtill2015. Videnavstämning har15st.dagcenterplatsoch10st. utflyttaddagcenterplats. Utveckling av dagcenters verksamhetförattmötadentillkommande gruppen,somäribehovavdagligverksamhetellerutflyttad verksamhet. Genomförandeplaner och samverkanmedandraverksamheteroch aktörerfårliggatillgrundfördennautveckling. 14

15 Plan för åtgärder inom LSS till år 2015 Förutsättningar för att nedanstående åtgärder ska genomföras grundar sig i följande: Behovet av insatser initierasietttidigtskedetillenhetschef/er, arbetskonsulentochchefenförverksamheten. Ansvar: LSS-handläggarna Genomförandeplan (Individuellplan)förallapersonermedLSS-insatser. Genomförandeplanensbehovavstödochinsatserstyrresurserna. Ansvar Enhetschefenansvararförattplanernaförvarjepersonhartagits framochattbehovenredovisastillchefenförverksamheten. Kompetensutvecklingkringmetoderochmetodikiinsatsernaför målgruppen. Ansvar: Chefenförverksamheten Boende. Gruppbostäderna, serviceboende och mellanboende. Struktureraochplaneraverksamheteniboendetutifrånbehoveni genomförandeplanerna. Samordnamedandraverksamheterochaktörernärdetgälleraktiviteter m.m. Ansvar:Chefenförverksamhetentillsammansmedenhetschefen/na. Solgläntan och Skogsdungen. Planeringochriktlinjerförvilkenmålgrupp/er,somskahatillgångtill dessaboende.planeringtillsammansmedverksamhetschefenförvård ochomsorg. Ansvar:Chefenförverksamheten Boendestöd Resurserförattstödjadeinsatsersombehövsfördenenskildeenligt genomförandeplanen.närdettabehovuppstårberormycketpånärdet finnstillgångtilllämpligbostad. Ansvar:Chefenförverksamhetenochenhetschef/er. 15

16 Bostäder i det allmänna bostadsbeståndet. Undersökaomdetfinnsmöjligheterattställasigibostadskö. Ansvar:Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare Uppmanade17personerna,somäribehovavbostadattställasigi bostadskö. Ansvar:LSS-handläggarna Informeraombehovetavbostädertillfastighetsägare, byggentreprenörer,österlenhemab,tjänstemäninom samhällsbyggnad,tillförtroendevaldaiplaneringskommitténm.fl. Ansvar:Chefenförverksamhetenoch Handikappkonsulent/Tillgänglighetsrådgivare. Korttidstillsyn och korttidsvistelse. Detutökadebehovetavkorttidtillsynkräverytterligarelokalerdärmed ävenresurserförverksamheten PlaneringkringnyttjandetavSolgläntanslägenheterförkorttidvistelse. KvarståendebehovavVillaniSimrishamnförbarnochungdomarunder 18år. Ansvar: Chefenförverksamheten Daglig verksamhet Utökningen av tjänstensomarbetskonsulentfårtillgodosedet utökadebehovetavstödförintegreradearbetsplatserpåöppna arbetsmarknaden. SPIRA projektetunder3årframåtskakoncentrerasigpå personkretsenmedneuropsykiatriskadiagnosersärskiltaspergers syndrom.projektethardagligverksamhetsomutgångspunktochska stärkamålgruppensåattdekanståtillarbetsmarknadensförfogande. Grunden enförening,somharbildatsavpersonkretsenisösk. Föreningenssyftehandlarocksåomattutveckladagligverksamhet. Samverkanmedandrasamhällsaktörerskerredanidagochkommeratt utvecklasiprojektet. Ansvar:Chefenförverksamheten,enhetschefenfördagligverksamhet ocharbetskonsulent. 16

17 Utflyttad dagcenter och dagcenterverksamhet. Medanledningavförändringarnamedpersoner,somgåripension ochnyasomtillkommerbehöverenplaneringgenomföras,föratt tillgodosebehovenenligtgenomförandeplanerna. Ansvar:Enhetschefenfördagligverksamhetisamverkanmed enhetschefenförboendeochchefenförverksamheten. Resurser och kostnader för insatser och verksamheter. Kartläggningensunderlagochgenomförandeplanernasinsatseroch behovskafortlöpandeliggatillgrundvidbudgetplaneringen. Ansvar: Chefenförverksamhetenisamverkanmedenhetscheferna Uppföljning av planen Uppföljningavplanenomtvåårmedenkartläggningav behovet. Ansvar: Chefenförverksamhetenharhuvudansvaretattplanenföljs upp. Sammanfattning av åtgärder som ska lyftas vid budgetplaneringen de kommande åren. Resursertillboendestöd. Hyraförpersonallägenhettillmellanboende. Resursertillmellanboende Lokalerochresurserförkorttidstillsyn Kostnaderförutökatbehovavkorttidstillsynochkorttidsvistelse. Eventuelltresursbehovigruppbostädernap.g.a.ålderrelaterade nedsättningar. Utökadtjänstförarbetskonsulent. Eventuellakostnaderförutvecklingenkringdagcenterochutflyttad dagcenterverksamhet. MedfinansieringiprojektetSPIRA. Övrigaåtgärdersåsomgenomförandeplaner,planeringsrutineroch kompetensutvecklingingåriordinarietjänsterochverksamhetersbudget. LisbethLarsson Gun-IngerEriksson Verksamhetschef Handikappkonsulent/ Tillgänglighetsrådgivare 17

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Om du på grund av en funktionsnedsättning vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Om du

Läs mer

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Expansionsplan Bostad med Särskild Service Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet

Utredning om förutsättningarna att införa valfrihet enligt LOV inom daglig verksamhet Dnr VON-2012-324 Dpl 31 sid 1 (5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2013-09-23 Susanne Göransson, 054-540 55 13 Susanne.goransson@karlstad.se Utredning om förutsättningarna

Läs mer

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015

Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2015 Version: 1.0 Fastställd: KF 2010-12-16, 98 Uppdateras: Dras in 2015-12-31 Boendeplan inom LSS-området 2009-2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET

BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Social- och omsorgskontoret 2016-03-14 Katarina Blomstrand 08-590 972 77/ 08 590 973 93 Dnr SÄN/2016:126 katarina.blomstrand@upplandsvasby.se BEHOVSANALYS SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET PROJEKT Ny bostad

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Delaktighet i bostaden för äldre personer med utvecklingsstörning

Delaktighet i bostaden för äldre personer med utvecklingsstörning Delaktighet i bostaden för äldre personer med utvecklingsstörning Ida Kåhlin, doktorand & leg. arbetsterapeut Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden

Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden Beredskap för att hantera ökade behov inom LSS Härnösands kommun Socialnämnden 00 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 8 01 Sammanfattning

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer