Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2"

Transkript

1 Statligt ägt fastighetsbolag Vasakronan Kreditanalys Fastighetsinnehav, geografiskt Q1 9 Uppsala 11% Göteborg 15% Malmö/Lund 9% Stockholm 65% Fastighetsinnehav ytanvändning Butiker 15% Bostäder 5% Garage 8% Viktiga nyckeltal Kontor 72% Nyckeltal Diff% Marknadsv. fastigheter 74,252 39,611 87% Vakansgrad ggr 8 1-2% Driftsöverskottsmarg. 66.% 62.% 6% Soliditet 33% 48% -31% Ränteb. nettoskuld mn 39,55 13, % Genomsn. låneränta 4.7% 4.2% 12% Räntetäckningsgrad ggr % Loan to value % Analytiker Tomas Linnéus Så skapades dagens Vasakronan. Vasakronans historik består av två delar, det första är AP Fastigheter som bildades 1998 genom att fastigheterna i de tre första AP Fonderna skapade AP Fastigheter. Tillgångarna bestod av 274 fastigheter till ett värde på 2.5 md. År 2 omorganiserades AP Fonderna vilket skapade en ägarbild med 25 procent ägande vardera av de fyra första AP Fonderna i AP Fastigheter. Denna ägarbild står sig än i dag i Vasakronan. Det andra benet är Vasakronan som bilades 1993, då den svenska staten bolagiserade sitt rent kommersiella fastighetsinnehav och skapade Vasakronan. När Vasakronan bildades bestod tillgångsmassan av fastigheter till ett värde på 17.2 md. Både AP Fastigheter och Vasakronan har sedan starten varit två av de mest tongivande fastighetsbolagen på den svenska fastighetsmarknaden. Under sommaren 28 meddelade AP Fastigheter att man köper Vasakronan till priset 41,1 md där 16,5 md i skulder övertogs och 24,6 md betalades för samtliga aktier i Vasakronan. Förvärvet genomfördes genom en aktieemission på 14 md och resten upp till 24,6 lånades upp i AP Fastigheter. Kort efter förvärvet såldes ett antal fastigheter för 7,1 md och sedermera formades den nya fastighetsjätten AP Fastigheter som dessutom bytte namn till Vasakronan. Det nya bolaget omfattade fastigheter på över 7 md och därmed det klart största fastighetsbolaget i Sverige. Fastighetsinnehav och förvaltning. Vasakronans fastighetsinnehav är koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Malmö samt universitetsstäderna Uppsala och Lund med en koncentration till kommersiella lokaler. Fastighetsinnehavet fördelas geografiskt med Stockholm 65 procent, Göteborg 15, Uppsala 11 och Malmö/Lund 9 procent. Fastighetsinnehavet har sedan förvärvet av Vasakronan förra året minskat i värde på grund av fallande marknadsvärden. Även om den negativa värdeutvecklingen fortsätter ser vi i utsikterna en utplaning i värdeutvecklingen inom tre till sex månader. Per årsskiftet värderades fastighetsinnehavet ned med knappt 1 procent och fortsatte värderas ned i kvartalsbokslutet Q1 29. I den sencykliska fastighetssektorn är vi på god väg mot lägre hyresnivåer och ett ökande tryck på fastighetsbolagens driftnetton. Detta har hittills dock endast i mindre omfattning påverkat värderingar på fastigheter. Vasakronan gynnas 29 av en relativt låg andel omförhandlingar, 13 procent och endast 1 procent under perioden Q2-Q4 29. Kreditvärdering. Det nya Vasakronans fastighetsinnehav är förutom de statliga fastighetsbolagen Akademiska Hus och Specialfastigheter det starkaste fastighetsbolaget i Sverige. Kreditvärderingsmässigt bedömde vi att AP Fastigheter före förvärvet av Vasakronan hade en rating motsvarande BBB+ samt att Vasakronan hade en rating motsvarande ratinginstitutens A-. Det sammanlagda fastighetsinnehavet har efter förvärvet förbättrats medan förvärvslikvidens andel av krediter bidragit till att relationen mellan räntebärande nettokrediter och marknadsvärdet på fastigheter stigit från ca 35 procent till 55 procent, vilket sätter viss press på räntetäckningen över tiden. Sammantaget värderar vi det nya Vasakronan, sett enskilt till verksamheten, till en nivå i paritet med ratinginstitutens BBB+/Baa1. Om vi lägger till det starka och långsiktiga ägandet av AP Fonderna stärks värderingen till en nivå runt A-/A3. Kreditanalys Swedbank Markets Sid. 1

2 Vasakronan Utveckling tjänsteproduktion i Sverige samt sektorkonfidens Net balances Service Production Index (y/y) NIER - Private service sector confidence Source: Reuters Eco Tio största hyresgästerna SEB 3% Rikspolisstyrelsen 3% Försäkringskassan 3% Posten Sverige 2% Sony Ericsson 2% Ericsson 2% H&M 1% IF Skadeförsäkring 1% Logica 1% Scandic Hotels 1% 19% Förfallodagsstruktur kontrakt Kontrakt Mkr % av tot => Fastighetsmarknaden i Sverige. Fastighetsbolag tillhör en av få sektorer där verksamheten är att betrakta som regional. Samtidigt är fastighetsbolagen starkt påverkade av konjunkturella förändringar skapade utanför den regionala bilden. Sektorn har också karaktären att vara sencykliskt där effekter av fallande BNP och en minskande aktivitet i samhället bidrar till minskad efterfrågan på lokaler först senare i en konjunkturell försämring. Även om vår bedömning är att hyresnivåer faller på lokaler och mest i områden som av en god konjunktur pressats upp har ännu inte de större fastighetsbolagen rapporterat sjunkande hyresnivåer att det därför skulle sätta press på bolagens driftnetto. De omförhandlingar som genomförs sker fortfarande till nivåer som är högre än när kontrakten tecknades 3-5 år sedan. För Vasakronan, rensat för förvärvade fastigheter och bortsett från indexhöjningar, ebbar hyreshöjningspotentialen nu ut. Vasakronan har endast mindre del att omförhandla under resterande delen av 29 (1 %) vilket i dag gynnar Vasakronan. Vi räknar med att fastighetsmarknaden generellt kommer att få se hyresminskningar under det närmaste året samt att vakanserna kommer att öka under samma period. Även om hyreskorrigeringen är störst i CBD miljö svänger det också upp där snabbast när konjunkturen vänder upp. Den marknadsmässiga vakansutvecklingen har med hjälp av den starka konjunkturen som i flera områden fallit ned mot så kallad omflyttningsvakans, har nu börjat stiga. Vakansutvecklingen i stockholmsområdet föll under den starka konjunkturen likt övriga delmarknader men bottnar inte lika lågt som i Göteborg och Malmö. Vi bedömer att vakansnivån kommer att stiga med ett par procent i genomsnitt på de orter Vasakronan har sina fastigheter. Vi ser differenser i utvecklingen under de närmaste åren där Göteborg är tidigare drabbad i den konjunkturella nedgången medan Stockholm senare i cykeln beroende på karaktären på ytanvändningen. Vasakronans vakansnivå har legat något förhöjt både beroende på medvetna tomställningar inför ombyggnad samt omflyttningar av befintliga hyresgäster med minskat ytbehov skapat en om något tillfälligt förhöjd vakansnivå i stockholmsområdet. När det gäller fastighetsmarknaden är vi inne i en trend med stigande avkastningskrav med upp till en kvarts procent per kvartal och i vissa lägen mer än så. Vår bedömning är att avkastningskravet kommer att fortsätta att öka under både svårighet att få finansiering för större fastighetsaffärer men också genom allmänt ökande avkastningskrav. Vi bedömer också att fallande driftnetton stöttar det faktum att ytterligare värdejusteringar måste göra på fastigheter i Sverige. Även om Vasakronan har skrivit ned fastigheternas värde i balansräkningen bedömer vi att det kommer att behövas ytterligare nedskrivning av värdet det närmaste året. Fastighetsinnehavet. Vasakronans fastighetsinnehav kommer i huvudsak från både AP Fastigheter med en koncentration till Stockholm (7 %), Göteborg (14 %) och Uppsala (16 %) och Vasakronan med en koncentration till Stockholm (6 %), Göteborg (16 %), Malmö (15 %), Uppsala (6 %) samt Lund (3 %). Det nya Vasakronan hade per Q1 29 ett fastighetsinnehav med koncentration till Stockholm (65 %), Göteborg (15 %), Uppsala (11 %) och Malmö/Lund (9 %). Vasakronan har en stark hyresgäststruktur där de tio största hyresgästerna enbart, står för 19 procent av kontrakterad hyra, samt att ingen hyresgäst står för mer än tre procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga löptiden på kontraktsportföljen låg per årsskiftet på 5,6 år. Förfallodagsstrukturen visar att endast en mindre del av hyreskontraktsytan står inför omförhandling under 29 (13 %) och understigande 1 procent för resten av året efter Q1. Under 21 faller 19 procent av kontrakterad yta till omförhandling, vilket vi bedömer kommer att ge en negativ effekt på Vasakronans hyresintäkter under en sjunkande hyresnivåtrend. Vasakronan har projektutveckling som omfattar 8,7 md varav 3,1 md var upparbetat per årsskiftet. Lokalarea i pågående projekt är m 2 varav ca 17 pågår i Stockholmsområdet. Av de drygt m 2 beräknas ca 24 vara färdigställda under 21. Den genomsnittliga uthyrningsgraden i påbörjade projekt ligger på 82 procent och kommer under 21 både att minska vakanserna i Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2

3 stockholmsinnehavet men också öka driftnettot. Enligt Vasakronan startar inga projekt utan att uthyrningsgraden är 1 procent. Värdeutveckling fastigheter Nedbruten finansiering 9331 Säkerst, Banklån 22% Banklån 28% Certifikats program 17% Finansiering. Det nya Vasakronan som skapades efter AP Fastigheters förvärv gav en ny finansieringsbild. Förvärvet på drygt 41 md hanterades så att en likvid för aktierna erlades om 24,6 md. Av likviden nyemitterades 14 md i aktiekapital samt 1,6 md i ökade krediter. Till detta övertogs Vasakronans krediter på 16,5 md. Tillsammans med befintlig skuldbild skapades en ny bild där totala krediter per Q3 28 låg på drygt 44 md och per Q1 29 låg på 41md. Försäljning av ett större antal fastigheter under hösten 28 till Niam inbringade drygt 7 md. Med hjälp av den slutliga förvärvsfinansieringen skapades en bild där relationen mellan banklån, marknadskrediter och säkerställda lån per var enligt bild till vänster ovan. Vasakronan har ambitionen att öka beloppet finansierat på mark- MTN- Program 33% Fastighetsvärdering. Fastighetsbolagens resultat påverkas i dag tydligt av förändringar i utvecklingen på fastigheternas värderingar. Efter införandet av IFRS antog också Vasakronan och AP Fastigheter regelverket under IFRS. Detta betyder uppvärderingar som vi kunde se under tiden fram till halvårsskiftet 28 och efterföljande successivt negativ värdeutveckling som för närvarande pågår. Enligt ovan har vi att se fram mot ytterligare värdeförändring efter vad vi bedömer stigande avkastningskrav och negativ driftnettoutveckling. Vasakronan externvärderar samtliga fastigheter vid varje årsbokslut samt vid varje halvårsskifte. Vid övriga kvartalsskiften internvärderar Vasakronan fastigheterna efter riktlinjer som externvärderingen använder. Fastigheternas värde uppgick vid årsskiftet till SEK mn. Under det första kvartalet 29 förändrades värdet på fastigheterna med investeringar om 67 mn och genom orealiserad värdeförändring på 926 mn till mn som genom vissa justeringar landade på mn. Att värdeförändringar styrs av utvecklingen på BNP syns tydligt om vi tittar på hur fastighetsinnehavet värderats upp respektive värderats ned baserat på temperaturen i den svenska ekonomin. Åren direkt efter millennieskiftet hade vi en situation där avkastningskraven toppade på mellan 6-6,5 procent för kontor i de områden Vasakronan fokuserar på. Under den starka perioden som efterföljde millennium- problematiken sjönk sedan avkastningskravet ner mot nivåer mellan 4-4,5 procent. Den andra faktorn som avgör fastigheternas värde är driftsnettot och utvecklingen av detta. Med stigande avkastningskrav och fallande driftnetto skapar detta fallande fastighetsvärde och vice versa. Detta präglade också värderingar som efter införandet av IFRS gynnade fastighetsbolagen vilket också bidrog till allt bättre balansräkningsbaserade nyckeltal. Vi ligger nu i en korrigeringsfas där avkastningskraven stiger med upp till en kvarts procent per kvartal samtidigt som driftnettoutvecklingen faller. Man kan identifiera detta i fastighetsbolagens redovisningar där fastighetsvärdet värderas ned samtidigt som vi fortfarande ser tillväxt i driftnettot. Vi går dock med hjälp av ekonomins utveckling mot en situation där den positiva driftnettoutvecklingen byts mot negativ driftnettoutveckling. Genomsnittlig hyresavtalslängd och andel omförhandling påverkar dock bolagens känslighet. Även om vissa bolag har en relativt låg andel av ytor att omförhandla för ett specifikt år, finner vi känslighet genom antalet konkurser och då främst inom tjänstesektorn som negativt kan påverka den ekonomiska vakansgraden och därmed driftnettot. Det finns dock fler styrkor i Vasakronans fastighetsinnehav som motverkar detta som fastigheternas belägenhet dvs läget dessutom hur orters utveckling skapar ett understöd till efterfrågan. Dessutom det faktum att stora fastighetsbolag som Vasakronan oftast har alternativa lokaler till hyresgäster som önskar korrigera sitt ytbehov för att inte gå miste om dessa hyresgäster. Även om värderingarna är viktiga är dessa av mindre intresse för hur väl driftnetton täcker räntekostnader över tiden. Rent generellt ser vi fortsatt behov för nedvärdering av de större fastighetsbolagens fastighetsinnehav. Utvecklingen av avkastningskrav och driftnettoutveckling blir avgörande för vilken korrigering som behövs. Den relativa avsaknaden av fastighetsaffärer i Sverige bidrar till återhållsamhet i värderingsförändringar. Vi kan dock räkna med justeringar vid halvårsskiftet som kommer att påverka resultaten negativt i fastighetsbolagen. Finansieringskällor Finansieringskällor 9331 Mkr Låneram Utnyttjat Andel Certifikats program 15, 6, MTN-Program 2, 13, Banklån 11,334 11, Säkerst, Banklån 8,564 8, Bindande kreditl. 11,36 Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 3

4 Förfallodagsstruktur finans Förfallodagsstruktur Finansiering 9331 Ränteb. Kapitalb. Kreditlöften År mkr % % mkr % mkr % -1 23, , , , , , , , , , , , , >7 3, 7 4 1,36 3 naden och kommer så att göra fram till refinansieringen av förvärvskrediten som faller under hösten 21. I samband med förvärvet som ändrade förutsättningarna spikades finanspolicyns måltal för räntetäckning till 1,9 gånger, samtidigt finns inskrivet i låneavtal med banker att ägandet av en eller flera av ägarna inte får understiga 51 procent samt att säkerställd upplåning inte får överstiga 2 procent. Med hjälp av derivat skapas en räntebindning som ligger inom ramen för bolagets mål och påverkar resultatet i det korta perspektivet men skall i det längre perspektivet vara ett nollsummespel. I dagsläget faller upplåningskostnaden successivt med hjälp av lågräntepolitik vilket gynnar en förbättring av räntetäckningen. Vi skall dock vara medvetna om att vi har en räntesituation med låg ränta understigande en jämnviktsnivå som kommer att stiga dock som vi bedömer tidigast i slutet av 21 eller början av 211. I vår vy räknar vi att vi har en miljö av mycket låga räntor fram till slutet av 21. Det som också successivt gynnar bolagen är att vi går mot en situation med sjunkande företagsspecifika spreadar. Med denna vy ser vi fortsatt stöd för en stark räntetäckning över måltalet 1,9 gånger. Ekonomisk sammanfattning med nyckeltal Resultaträkning Diff% Q1 9 Q1 8 Diff Hyresintäkter 3,937 2,85 4.4% % Fastighetskostnader -1,339-1, % % Driftsnetto 2,598 1,732 5.% % Orealiserad värdef. -2,56 3, % % Rörelseresultat -11 5, % % Finansielt netto -1, % % Resultat efter finans. -1,536 4, % % Periodens resultat , % % Balansräkning Diff% Q1 9 Q1 8 Diff Fastigheter 74,252 39, % 73,933 39,858 85% Övriga tillgångar 5, % 5, % Likvida medel 2, % 682 1,792-62% Totala tillgångar 81,592 4, % 79,827 42,143 89% Eget kapital 27,288 19, % 26,94 19,55 38% Räntebärande skulder 41,743 14, % 4,991 15, % Uppskjutna skatter 8,27 5, % 7,854 5,133 53% Övriga skulder 4,534 1, % 4,42 1, % Eget kapital & skulder 81,592 4, % 79,827 42,143 89% Nyckeltal Diff% Q1 9 Q1 8 Diff Marknadsv. fastigheter 74,252 39, % 74,244 39,99 86% Vakansgrad ggr % % Driftsöverskottsmarg. 66.% 62.% 6.5% % Soliditet 33% 48% -31.3% % Ränteb. nettoskuld mn 39,55 13, % 4,39 13, % Genomsn. låneränta 4.7% 4.2% 11.9% % Räntetäckningsgrad ggr % % Loan to value % % Kreditvärdering. Vår kreditvärdering baseras på en kombination av bedömning av kvantitativa variabler och nyckeltal samt en bedömning av kvalitativa faktorer. Vi försöker att hitta en position för Vasakronan bland alla andra bolag som ratingsätts av oss eller externa ratinginstitut som Moodys och Standard & Poors. Vi åsätter bolaget en värdering som baseras på dess egen verksamhet och en värdering där vi väger in ägandet i form av de fyra första AP Fonderna. Baserat på bolagets nyckeltal där vi väger in ett antal nykeltal som, Loan to Value, vakansgrad, överskottsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, värdeutveckling på fastigheter samt utveckling av bolagets räntekostnader positionerar vi in bolaget i en ratingskala som går att mappa mot ratingsinstitutens 21 gradiga ratingskala. Detta kombineras med våra bedömningar över de kvalitativa variablerna som för fastig- Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 4

5 Finansieringspolicy Finansieringspolicy Finansieringsrisk Policy Kapitalbindning 2-4 år 2,3 år Låneförfall max 4 % 26% Kreditlinor&likvida m./ låneförfall inom 12 m minst 1% 132% Räntetrisk Räntebindning mån 23 mån Räntebindningsförfall inom 12 månader 55-65% 56% hetsbolag omfattar bland andra var fastigheterna är belägna, hur flexibla fastigheterna är och dess potential att skapa driftnetto över tiden. Vi gör även en bedömning av bolagets management och dess uppdrag de fått av ägarna och åsätter dessa förutsättningar ett ratingbetyg på samma sätt som för de kvantitativa variablerna. Sammantaget ger vi Vasakronans verksamhet (bortsett från ägandet) en värdering som ratingmässigt motsvarar ratinginstitutens nivå BBB+/Baa1. Även om dagens situation med en negativ utveckling för fastighetsbolagen, sencykliska som dom är, anser vi att bolaget har de kvaliteter att kunna stå upp för detta ratingbetyg över konjunkturcykeln. Vi anser det därför inte vara aktuellt att sänka ratingen beroende på den makroekonomiska utvecklingen vi befinner oss i för tillfället. För att åsätta Vasakronan ett kreditbetyg där både bolagets verksamhet och dess ägande sammanflätas höjer vi vår uppfattning om kreditvärdigheten med ett steg till motsvarande A-/A3, stöttat av det starka ägandet i de fyra ägarna, Första, Andra, Tredje och Fjärde AP Fonderna. Vi gör detta på grund av vår uppfattning att ägarna i dag och under överskådlig tid inte bedöms i första hand avveckla eller ändra sitt ägande i bolaget och i andra hand också stötta bolaget om så kraftiga störningar skulle pressa bolaget att hjälp skulle behövas. Ägarnas intentioner med bolaget stärks genom den ägarklausul i form an chance of control som finns för upplåningen, där Vasakronan åtar sig att återköpa emitterade obligationer till priset par i det fallet ägandet skulle ändras i den omfattningen att majoritetsägandet flyttas från den statliga myndighet det innebär att vara en AP Fond. Detta betraktar vi som implicit statsgaranti. Sammanfattningsvis åsätter vi därför Vasakronan ett kreditbetyg som kan likställas med ratinginstitutens rating A-/A3. Spreadutveckling itraxx vs Vattenfall och TeliaSonera /2/28 3/2/28 itraxx V.fall CDS TS. CDS 5/2/28 7/2/28 9/2/28 Källa: Bloomberg 11/2/28 1/2/29 3/2/29 5/2/29 Prissättning på risk i Vasakronan. För att hitta en relevant prissättning på risk i Vasakronan stöttas detta av främst två delar. Den första delen omfattar prissättning av risk i den ratingkategori vi åsätter Vasakronan. Bolag som på någorlunda sätt kan jämföras med Vasakronan, även om skillnaden i stora delar verksamhetsmässigt är större än likheter, är de svenska bolagen Vattenfall och TeliaSonera. De tre bolagen, Vasakronan inkluderat, har alla ett statligt ägande, Vattenfall till 1 procent ägt av staten, Vasakronan, 1 procent ägt av fyra statliga myndigheter och TeliaSonera majoritetsägt av de svenska (37,3%) och finska (13,7%) staterna tillsammans. Vi ser för närvarande inga intentioner att staten skulle avveckla sitt ägande i Vattenfall eller Vasakronan medan det statliga ägandet i TeliaSonera skall avvecklas när tillfälle blir gynnsamt. Även om risken ökar i TeliaSonera genom avknoppningsambitionerna stärkt bolagets kreditvärdighet av dess starka kassaflöde över konjunkturcykeln. Ställer man Vasakronan mot dessa två bör bolaget betala något bättre än de spreadar vi ser på Vattenfall och TeliaSonera. Om man jämför Vasakronan med andra icke statliga emittenter ser vi en stabil ägarsituation där det i dag inte bedöms vara aktuellt att avveckla ägandet eller komma i en situation att ägarna inte kommer att stötta bolaget inför en eventuell default. Det skall ge en prisbild som ligger lägre än industriella emittenter. Samtidigt ser vi andra statliga fastighetsbolag som emitterar på spreadmässiga nivåer som kan tyckas tighta. För emittenter som Specialfastigheter och Akademiska Hus är dock den statliga ägarkopplingen och likställandet med statsrisk än tydligare än i fallet Vasakronan. Vår bedömning idag är att en prisbild som bör åsättas ligger klart under de industriella emittenterna och över de två övriga statliga fastighetsbolagen. I dag emitterar Vasakronan till en spreadmässig prisbild på runt 2 bps över swapen, för 5 år, vilket får anses vara en bra betalt för den risk vi åsätter Vasakronan. Rekommendation: Öka exponeringen mot Vasakronan Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 5

6 Kontakter Kreditanalys Kredithandel Jonny Sylvén Fredrik Boklund Tomas Linnéus Ingvar Matsson Kredittrading Rickard Skogsfors Räntehandel Makroanalys Cecilia Skingsley Olle Ringström Aktieanalys Knut Hallberg Anders Bruzelius Mats Hydén Aktiestrategi Thomas Jellvik Karl-Johan Bergström Aktiehandel Per Selldén Pelle Helgesson Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Markets inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Markets medgivande. Mångfaldigad av Swedbank Markets, Swedbank AB (publ), Stockholm 29. Swedbank Markets Regeringsgatan Stockholm

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan

Läs mer

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans.

Agenda. Vasakronan och marknadsläget. Fredrik Wirdenius, vd. Årsbokslut 2008. Christer Nerlich, chef ekonomi och finans. Agenda Vasakronan och marknadsläget Fredrik Wirdenius, vd Årsbokslut 2008 Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Finansiering Björn Lindström, finanschef Frågor Moderator Hans Derninger, Deutsche Bank

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 20 februari 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 20 februari 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-sep 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Tre verksamhetsområden

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige

25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9. Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige 25 maj 2009 DNR 08-11411 2009:9 Bankernas utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige INNEHÅLL SLUTSATSER 1 BAKGRUND 2 Omfattning och kvalitet 2 Säkerheter 3 ANALYS OCH RESULTAT 4 Utlåningsvolymer

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006

Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 Akademiska Hus Delårsrapport januari mars 2006 AKADEMISKA HUS AB (Publ) Org nr: 556459-9156 Styrelsen och verkställande direktören för Akademiska Hus AB avger härmed Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %.

Perioden i korthet. Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Delårsrapport januari september 2012 SveaReal AS Delårsrapport Q2 2011 1 Perioden i korthet Refinansiering är genomförd vilket lett till en belåningsgrad på 62 % och en soliditet på 34 %. Hyresintäkterna

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 1 Delårsrapport januari juni 215 Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt till 3 3 mkr (2 933). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent. Uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,7). Driftnettot

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer