KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

2 SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q präglats av förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet 16 samt arbete med förvärvet av fastigheten Ekerö Tappsund 1:71. Förvärvet av fastigheten Tappsund 1:71 genomfördes som ett Joint Venture med säljaren Nordium (Exerton äger 51 %). Avtal ingicks i mars 2015 och tillträde skedde i april 2015 varför fastigheten inte ingår i bokslutet Q (tkr) Q Q Q Q Ack 2015 Hyresintäkter Driftnetto Förvaltningsresultat Resultat före skatt Fastighetsvärde vid periodens slut Eget kapital vid periodens slut Kassaflöde I samband med tillträdet av fastigheten Tappsund 1:71 har ca kvm industriyta hyrts ut till säljaren Nordium på långt kontrakt. Arbete har inletts för att på sikt söka skapa upp mot bostadsbyggrätter på fastigheten. För Q redovisar Exerton-koncernen ett resultat före skatt om ca 0,4 mkr. Detta förklaras främst av ett förvaltningsresultat om ca 2,2 mkr och ca -1,8 mkr i orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument till följd av kraftigt fallande räntor. Fastigheterna har per bokslutsdagen värderats till samma värde som vid föregående bokslut (Q4 2014). 2

3 MARKNAD Fastighetsmarknaden 2014 blev ett rekordår med en transaktionsvolym om 156 mdr och fastighetsmarknaden präglas fortsatt av god tillgång på kapital till låg ränta, låg vakans och stabila kassaflöden. Avkastningskraven (yielden) under Q tros vara lika jämfört med Q medan hyrorna stiger något. Vår bedömning är dock att avkastningskraven kommer att gå ned i anledning av den extremt låga räntan redan under Q Resultatbrygga Finansmarknaden Marknadsräntorna föll dramatiskt under 2014 och har fortsatt att sjunka under Q Ökad insikt i konjunkturlägets toppnoteringar avseende börskurser, fastighetspriser etc. sätter en något mer försiktig framtoning i bankernas analysavdelningar som dock ännu ej återspeglats i åtgärder gentemot fastighetsmarknaden. Säljarna domineras av fastighetsbolag och institutioner som renodlar sina bestånd samt av fastighetsfonder som uppnått sin innehavstid. 3

4 KONCERN RESULTAT Resultaträkning Ack utfall Utfall (tkr) Hyresintäkter Fastighetskostnader DRIFTNETTO Överskottsgrad, % 74,9% 72,8% Hyresgästanpassningar Central administration Resultat före värdeförändringar (EBITDA) Orealiserade värdeförändringar på fastigheter Realiserade värdeförändringar på fastigheter 0 0 Resultat före finansiella poster (EBIT) Finansiella intäkter 0 17 Finansiella kostnader Värdeförändringar finansiella instrument RESULTAT FÖRE SKATT (EBT) Vinstmarginal före skatt, % 7,0% 530,3% Aktuell skatt Uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT Vinstmarginal, % 5,5% 387,6% 4

5 KONCERN FINANSIELL STÄLLNING Balansräkning Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Uppskjuten skatteskuld Konvertibler Externa lån Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 KONCERN - FASTIGHETER Förvaltningsfastigheter Fastighetsbeteckning Kommun Gatuadress Tillträdesdatum Byggår Ägandeform Uthyrbar yta (kvm) Tomtyta (kvm) Kontor Butik Industri/ Garage och Total yta lager övrigt Tidmätaren 1 Sollentuna Kuskvägen Äganderätt Tidmätaren 2 Sollentuna Kuskvägen Äganderätt Träkolet 16 Sollentuna Turebergsvägen /89 Äganderätt Summa

7 KONCERN NYCKELTAL OCH UTVECKLING Nyckeltal (mkr) Q1 Q2 Q3 Q4 Ack Q1 Q2 Q3 Q4 Ack RESULTATMÅTT Hyresintäkter 6,2 6,2 0,0 2,1 2,1 Driftnetto 4,6 4,6 0,0 1,5 1,5 Förvaltningsresultat 2,2 2,2-2,4-1,6-4,0 Årets resultat 0,3 0,3-2,6 10,9 8,2 Överskottsgrad (%) 74,9% 74,9% 0,0% 72,8% 72,8% Vinstmarginal (%) 5,5% 5,5% neg 510,9% 387,6% Räntetäckningsgrad (ggr) 3,4 3,4 n/a neg neg Räntetäckningsgrad med amortering (ggr), (DSCR) 2,2 2,2 n/a neg neg KAPITAL- OCH AVKASTNINGSMÅTT Förvaltningsfastigheter 257,0 257,0 0,0 257,0 257,0 Eget kapital 98,7 98,7 37,9 98,4 98,4 Externa lån 159,9 159,9 0,0 160,4 160,4 Balansomslutning 281,8 281,8 44,6 280,3 280,3 Soliditet (%) 35,0% 35,0% 84,9% 35,1% 35,1% Belåningsgrad fastigheter (%) 62,2% 62,2% n/a 62,4% 62,4% Belåningsgrad fastigheter inkl. kassabehållning (%) 53,3% 53,3% n/a 54,2% 54,2% Genomsnittlig räntebindning (år) 4,1 4,1 n/a 4,4 4,4 Genomsnittlig kapitalbindning (år) 4,2 4,2 n/a 4,4 4,4 Direktavkastning på fastigheter (%) ,7% Avkastning på totalt kapital (%) ,2% Avkastning på eget kapital (%) ,2% KASSAFLÖDESMÅTT Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 2,3-0,2 7,1 6,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0-2,0-238,4-240,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5-0,5 44,7 209,9 254,6 Kassaflöde 1,8 1,8 42,4-21,4 21,0 FASTIGHETSRELATERADE MÅTT Antal fastigheter (st) Uthyrningsbar yta (kvm) Vakansgrad area (%) 9,8% 9,8% n/a 10,1% 10,1% Ekonomisk vakansgrad (%) 8,7% 8,7% n/a 8,7% 8,7% 7

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapport januari - mars 2010 Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter

Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012. Våra fastigheter dina möjligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag ur Årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag ur årsredovisning 2012 Våra fastigheter dina möjligheter AVDELNING SVEAREAL AS Företagspresentation

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer