Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77"

Transkript

1 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS

2 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT DRIFTSREDOVISNING BALANSRÄKNING RESULTAT PER SEKTOR TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD INVESTERINGAR UPPFÖLJNING AV MÅL OCH MÅTT PER SEKTOR KOMMUNSTYRELSEN TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE BARN OCH UTBILDNING SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE STÖD VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET FRAMTID INTERN KONTROLL INOM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning 2012 med resultatöverföringar till 2013 Bilaga 2: Redovisning av synpunkter och klagomål 2012 Bilaga 3: Ordlista Bilaga 4: VA-verksamhetsberättelse för

3 Kund/Brukare Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare 1. Ekonomisk redovisning, Kommunstyrelsen totalt 1.1 Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Utfall Årsbudget Resultat Utfall Utfall Kommunstyrelsen inkl. kollektiven Verksamhetens intäkter 125,2 94,4 30,8 157,0 155,7 Verksamhetens kostnader -575,5-549,5-26,0-599,3-587,0 Nettokostnader -450,3-455,1 4,9-442,3-431,4 Kommunbidrag 489,0 489,0 0,0 480,2 465,8 Res efter kommunbidrag 38,7 33,8 4,9 37,9 34,4 Kapitalkostnad -33,5-33,8 0,3-35,9-33,3 Årets resultat 5,2 0,0 5,2 2,0 1,1 Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) Sektor/enhet Utfall Årsbudget Resultat Tillväxtenheten 28,17 30,69 2,52 Sektorn för verksamhetsstöd inkl. Bilvård 17,28 18,40 1,11 Sektorn för Samhällsbyggnad inkl. kollektiv 60,03 62,04 2,01 Sektorn för Välfärd 378,28 377,84-0,44 Kommunstyrelsen totalt 483,8 489,0 5,2 Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat på 5,2 mnkr. Kommentarer till avvikelser gentemot budget redovisas per sektor under kapitel 2. 3

4 Intäktsredovisning för åren mnkr Intäktsutveckling Externa intäkter 107,6 96,8 97,1 Interna intäkter 17,6 60,1 58,6 Kommunbidrag 489,0 480,2 465,8 Summa intäkter 614,2 637,2 621,5 De externa intäkterna har ökat mellan åren 2011 och Mellan 2010 och 2011 var det en minskning. Ökningen till år 2012 beror främst på högre ersättning från migrationsverket. Detta gäller framförallt inom område Stöd avseende verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, men här finns motsvarande kostnader. Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans har ökat jämfört med föregående år. EU-bidrag är högre 2012 då man fått bidrag för projekten IKON och Ungdomssamverkan. Intäkter för sålda platser och andra ersättningar från kommuner och landsting har också ökat, framförallt inom områdena Barn & utbildning samt Vård & omsorg. Det har även varit högre intäkter för avgifter för VA, barnomsorg och äldreomsorg. Vad gäller de interna intäkterna så har dessa minskat mellan 2011 och Till år 2012 har man tagit bort internhyressystemet där man tidigare fördelade ut hyra och driftskostnader för lokaler till respektive enhet. Numera bokförs dessa kostnader hos Fastighetsenheten och man vidarefakturerar inte dessa poster internt. Kommunbidragen har ökat mellan åren till följd av ökade kostnader för tex. löneökningar mm. 4

5 Kostnadsredovisning för åren mnkr Kostnadsutveckling Anläggnings- och underhållsmaterial 1,2 1,2 1,8 Bidrag 20,7 26,2 27,4 Entreprenad och köp av verksamhet 98,1 92,7 94,2 Konsulttjänster 4,2 3,7 3,8 Personalkostnader (inkl utbildning och intern repr.) 370,1 354,1 336,2 Lokal- och markhyror 11,5 44,8 42,4 Bränsle, energi, vatten 14,7 23,4 26,2 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 16,3 16,3 18,1 Kontorsmaterial och trycksaker 1,2 1,1 0,9 Kapitalkostnader 33,5 35,9 33,3 Övriga kostnader 37,6 35,8 36,0 Summa 609,0 635,2 620,4 Kostnaderna för anläggnings- och underhållsmaterial har minskat mellan åren 2010 och 2011, främst inom VA-verksamheten då det under år 2011 var lägre driftskostnader till följd av få störningar. För år 2012 är dessa kostnader i nivå med föregående år. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat under flera år och är en av orsakerna till att kostnadsposten bidrag har minskat i kommunen. År 2010 var kostnaden avseende försörjningsstöd 11,7 mnkr, 2011 uppgick den till 10,1 mnkr och för år 2012 var den 7,9 mnkr. En annan orsak till minskade kostnader för bidrag är att kommunen från och med år 2012 inte längre äger någon andel av Västtrafik. Under 2010 och 2011 betalades 3,4 mnkr respektive 3,5 mnkr avseende ägarersättning för kollektivtrafik. Vad gäller entreprenad och köp av verksamhet har det mellan åren 2010 och 2011 varit en minskning av dessa kostnader och är bland annat en följd av minskat elevantal på gymnasiet, vilket ger lägre kostnader för köpta platser. Även kostnaderna för skolskjutsar och färdtjänst hade då minskat. Mellan 2011 och 2012 har kostnaderna ökat och beror på högre kostnader för köpta platser inom område Stöd, samt kostnader från köp av andra kommuner. Från och med år 2012 köper kommunen IT-verksamhet från Lysekils kommun. För konsulttjänsterna har kostnaderna ungefär varit i samma nivå under åren 2010 och För år 2012 har de varit högre, en orsak är att kommunen under året har infört ett nytt PA-system där man köpt in konsulttjänster. Mellan åren 2010, 2011 och 2012 har personalkostnaderna ökat, vilket delvis förklaras av löneökningarna mellan åren. Från år 2010 till 2011 har det varit ökade personalkostnader för nyanställda fastighetsskötare som kommunen tidigare köpt som en tjänst. Den största ökningen av personalkostnader är inom områdena Vård & omsorg, samt Stöd. Detta beror bland annat på ökade timmar inom hemtjänsten samt verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. 5

6 För lokal- och markhyror har kostnaderna ökat mellan 2010 och 2011 och är en följd av högre kostnader för internhyran i och med nybyggda och ombyggda kök, samt utbyggnaden på Önnebacka förskola. Mellan 2011 och 2012 har kostnaderna minskat betydligt och är en följd av att kommunen från och med år 2012 har tagit bort internhyressystemet. Vad gäller kostnaderna för bränsle, energi och vatten var dessa lägre 2011 än 2010 till följd av minskade driftskostnader för lokaler i och med den milda vintern under året, samt lägre el-pris var ett år med ett kallt klimat både i början och i slutet av året. Till år 2012 har kostnaderna minskat väsentligt och även detta är en följd av att man tagit bort internhyressystemet. Tidigare internfakturerade Fastighetsenheten verksamheterna för driftskostnaderna för lokaler. För år 2012 har dessa kostnader varit i ungefär samma nivå som föregående år för kommunen. För kostnaderna avseende förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial har det varit en minskning från år 2010 till år 2011, vilket var en följd av inköpsstoppet som infördes under För år 2012 är dessa kostnader i nivå med föregående år. Under år 2012 har det i samband med delårsbokslutet i april tagits beslut om restriktivet i ekonomiskt hänseende vilket kan vara en anledning till att kostnaderna inte har ökat. Kostnaderna för kontorsmaterial och trycksaker har varit i ungefär samma nivå mellan åren 2010 till Kapitalkostnaderna ökade mellan åren 2010 och 2011 och berodde bland annat på de nybyggda och ombyggda köken, samt utbyggnaden för Önnebacka förskola. Mellan 2011 och 2012 har dessa kostnader minskat och beror bland annat på att kommunen sålt anläggningar till Lysekils kommun då de tog över kommunens IT-verksamhet. Det har dock även varit minskade kapitalkostnader inom Fastighetsenheten till följd av översyn av avskrivningstiderna där man gjorde justeringar och korrigerade vissa avskrivningstider. Övriga kostnader var för åren 2010 och 2011 i ungefär samma nivå. För år 2012 var dessa kostnader högre och är en följd av att kommunen numera leasar datorerna från Lysekils kommun. 1.2 Balansräkning Eget kapital (EK) kr Ingående EK Resultat 2012 Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Utgående EK VA , , ,22 Renhållning , , ,09 VA-kollektivets utgående egna kapital uppgår till ,22 kr och Renhållningens uppgår till ,09 kr. 6

7 2. Resultat per sektor 2.1 Tillväxtenheten Belopp i mnkr Resultat Resultat Avdelning Kommunchef, fysisk planering mm 1,81 1,24 Näringsliv 0,26 0,18 Arbetsmarknadsenheten 0,40 0,63 Turism, kollektivtrafik 0,02-0,14 Kultur 0,03 0,00 Tillväxtenheten totalt 2,52 1,92 Kommentar till resultat per enhet Kommunchef, fysisk planering mm Överskottet är en följd av lägre kostnader för arvoden, lägre personalkostnader på grund av effektivisering, samt intäkter för sålda tjänster och lägre kostnader för administration. Fysisk planering redovisar dock underskott, vilket beror på pågående planering av två kommunala detaljplaner för befintliga fritidsområdena Bergsvik och Gårvik. Näringsliv Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för utbildningssatsningar och ökade bidragsintäkter. Arbetsmarknad Årets överskott beror på att 2 st handikappanpassade bussar inte bytts in under året där leasingen har gått ut och kostnaderna har endast varit för bilvården. Omsorgsresor har varit lägre än vad som budgeterats. För övrigt har vikariekostnaderna sänkts och fler deltagare har varit inskrivna i sysselsättningsfasen (FAS 3) än budgeterat Turism, kollektivtrafik Ett mindre överskott redovisas för året. Kultur Ett mindre överskott redovisas för året. 7

8 2.2 Sektorn för verksamhetsstöd Belopp i mnkr Resultat Resultat Avdelning Personalenheten 0,13 0,19 Löneenheten -0,05 ingår ovan Ekonomienheten 0,03-0,10 Administrativa enheten 0,57 1,23 Bilvårdsenheten 0,44 0,23 Sektorn för verksamhetsstöd totalt 1,11 1,54 Kommentar till resultat per enhet Personalenheten Överskottet beror på lägre personalkostnader. Löneenheten Underskottet beror på högre personalkostnader till följd av införandet av nytt PA-system. Ekonomienheten Ett mindre överskott redovisas för året. Administrativa enheten Överskottet beror på nya avtal som gett lägre kostnader, bland annat för telefoni, skrivare, kopiatorer och kopieringspapper. Bilvårdsenheten Överskottet beror till stor del på intäkter vid försäljning av två bilar. 8

9 2.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Belopp i mnkr Resultat Resultat Enhet Tekniska enheten -0,19 0,31 Fastighet 2,41 0,22 Park och skog -0,26 0,05 VA 0,04 1,07 Renhållning 0,01-0,02 Sektorn för Samhällsbyggnad totalt 2,01 1,64 Kommentar till resultat per enhet Tekniska enheten Underskottet är en följd av högre kostnader för bostadsanpassning. Fastighet Överskottet är en följd av lägre kostnader för fastighetsskötsel framförallt på grund av lägre kostnader för snöröjning. Elkostnaderna för året har varit betydligt lägre än budgeterat till följd av lågt el-pris, samt få kalla månader under året. Kostnaderna för administration visar också ett överskott på grund av tjänst som varit vakant under delar av året. Park och skog Underskottet är en följd av högre kostnader för personal. VA Ett mindre överskott redovisas för året. Renhållning Ett mindre överskott redovisas för året. Verksamheten utförs i Rambos regi. 9

10 2.4 Sektorn för Välfärd Belopp i mnkr Resultat Resultat Område Barn och utbildning 5,95 3,02 Stöd -3,43-7,46 Vård och omsorg -2,96 1,36 Sektorn för Välfärd totalt -0,44-3,08 Kommentar till resultat per område Barn och utbildning Det positiva resultatet inom område barn och utbildning kan hänföras till att stor restriktivitet har rått i alla verksamheter då resultaten i området under lång tid av 2012 visade underskott. Cheferna var solidariska och visade återhållsamhet för att kompensera underskott inom vissa områden. Denna återhållsamhet innebar bland annat att vikarier inte alltid tillsattes vid frånvaro och att vissa vakanser inte återbesattes. Intäkterna för område Barn & utbildning ger ett överskott och beror bland annat på mer intäkter för sålda platser, barnomsorgsavgifter och statsbidrag. Områdets avsatta budget för eventuellt ökade platser inom förskolan under hösten 2012 har inte behövt fördelas ut och ger därmed ett överskott. Förskoleområde norr visar överskott på ca 1,2 mnkr beroende på att alla förskoleplatser i Dingle inte togs i anspråk vid höstterminens start och då rekryterades inte heller personal i den utsträckning som var planerat. Vidare lyckades inte förskoleområde norr rekrytera planerat antal förskollärare utan barnskötare anställdes istället vilket gav en lägre kostnad. Kostnader från Västtrafik avseende skolskjutsar och taxiresor har varit lägre än budgeterat. Ledningen för Barn o utbildning har varit mycket restriktiv avseende kostnader för kompetens-utvecklingsinsatser, vilka har varit lägre än budgeterat. Kunskapens hus visar ett överskott på ca 2,9 mnkr och är en följd av lägre kostnader än budgeterat för köpta platser inom gymnasiet samt statsbidrag. Kommunen har fått del av extra yrkesvuxplatser för 2012 som regeringen delade ut till regionen, på grund av nedläggningen av SAAB och Pininfarina. Beslutet om dessa pengar kom väldigt sent på året och kunde därför inte omsättas i nya utbildningar. In och utflyttningar påverkar budgeten i olika riktningar. Under 2012 var utflyttningar av ungdomar i gymnasieåldern något större än inflyttningarna. Inom kunskapens hus område har man under året genomfört fler uppdragsutbildningar än man beräknat, med befintlig personal. Processtekniska gymnasiet rekryterade fler elever än prognosen, vilket också inverkar positivt. Förskoleområde syd redovisar underskott till följd av höga kostnader för timvikarier till följd av hög sjukfrånvaro. Även Sörbygdens rektorsområde visar underskott till följd av högre personalkostnader bland annat för att kunna anpassa verksamheten till högre krav på behörighet inom årskurs

11 Stöd Kostnaderna avseende placeringar inom stöd har ökat utifrån budget och då både inom IFO, socialpsykiatri och LSS. I synnerhet är det dyra utredningsinsatser av föräldrars omsorgsförmåga som har medfört ökade kostnader under året. När det gäller vuxenplaceringar så har de placeringarna varit av sådan art att kommunen inte har kunnat tillgodose den enskildes behov av hjälp och stöd på hemmaplan. Försörjningsstödet har minskat vilket får ses som en väldigt positiv utveckling. Vår bedömning är att det kan fortsätta att minska men då bör inte konjunkturen falla ytterligare. IFO: Underskott beror på ökande institutionskostnader inom vuxen och barn och unga. När det gäller barn och unga så avser kostnaderna i det stora, kostnader för utredning av familjer med omsorgsvikt där vi behöver underlag till våra barnavårdsutredningar och förslag till åtgärder. Antal familjehemsplacerade barn har även ökat under året. På vuxen sidan avser kostnaderna yngre vuxna med missbruksproblematik och psykosocialproblematik. LSS: Orsakerna till detta är bland annat ökat inflöde av ärende, förändringar i försäkringskassans bedömningar och beslut som medför en kostnadsövervältring på kommunen. Denna fråga har kommit upp på socialchefsnätverket och även till kommunens presidium. Ökande kostnader mertid/övertid svårt att tillsätta vikarier. Svårt att budgetera då inflyttning har skett under året. Individuella behov på gruppboende som medför ökande kostnader. Psykiatri: Ökat antal beslut om insatser i boendestöd. Ökande kostnader på institution vuxen. Komplexa ärenden som kommunens ordinarie verksamhet inte kan hantera då det finns fara för den enskilde och andra. Svårt att budgetera då vissa är inflyttade från andra kommuner under året. Integration: verksamheten i PUT-boendet är mycket svårprognosticerat. Detta för att det är helt avhängigt av vilka asylsökande som hamnar på våra 3 asylplatser. Inte ens Migrationsverket kan med säkerhet prognosticera handläggningstid, utfallet av asylutredningen eller eventuella åldersuppskrivningar för enskilda personer innan asylutredningen avslutats. Verksamheten finansieras av statliga medel. Resursteam: Har följt budget, litet överskott, pga av personalens återhållsamhet. 11

12 Vård och omsorg Beviljad hemtjänst har ökat med i snitt 870 tim/månad, totalt ca på helår. För kommunens hemtjänst har det inneburit ett behov av utökad bemanning med ca 7 årsarbetare. Privata kundvalsutförare har stått för i snitt 72 timmar/månad. Även behovet av kommunal hemsjukvård har ökat och sjuksköterskorna har haft en hög arbetsbelastning med en hel del övertid på grund av svårigheter att rekrytera vikarier. En hög arbetsbelastning och hög vårdtyngd innebär att det ibland är nödvändigt att sätta in extrapersonal för att inte äventyra liv, hälsa och säkerhet. Mycket vård i livets slutskede innebär också att extraresurser ibland varit nödvändigt. Under året har 49 personar avlidit på våra särskilda boenden. Nytt hjälpmedelsavtal har lett till fördyrade kostnader. Enligt ny lag är kommunen skyldig att besiktiga samtliga taklyftar och andra hjälpmedel vilket medfört kostnader som inte varit budgeterade. 12

13 3. Investeringar Investeringsbudgeten för kommunen inklusive resultatöverföring från föregående år är totalt tkr för år Årsförbrukningen uppgick till tkr. Av återstående medel på tkr föreslås balanaseras över till 2013, för mer detaljerad information se bilagan: Investeringsredovisning 2012 med resultatöverföringar till Två stora projekt, Säleby industriområde samt VA Tungenäset, har byggts ut under året. Om- och tillbyggnaden av Hällevadsholms skola liksom utbyggnad av lokala va-ledningar i Saltkällan har påbörjats. Bruksskolans kök har byggts om och moderniserats och Kungsmarksskolans idrottshall har fått nytt tak. Redovisning 2012 Budget 2012 Resultatöverföring till 2012 Årsbudget 2012 Avvikelse mot årsbudget Äskande om överföring till år 2013 Tillväxtenheten/kommunchef Sektorn för Verksamhetsstöd Sektorn för Samhällsbyggnad Sektorn för Välfärd Summa Uppföljning av mål och mått per sektor I styrkortet motsvaras siffrorna 1-3 enligt nedan: 1 - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 - målet är delvis uppnått 3 - målet är uppnått Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 13

14 4.1 Kommunstyrelsen Styrkort för Kommunstyrelsen Förslag S+C Budgetår 2012 Antaget KF xx Dnr KS En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle Mål Strategi Mått 1. Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. V o O - Alla ska ha rätt till en värdig omsorg 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen 2. B o U - Alla elever ska nå målen i åk 9 2. Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Stöd - Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 2. Enhetschefer ska ägna mer tid 3. Minska energianvändningen åt pedagogisk utveckling 4. Stöd - Öka arbetsmarknad/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd 5. Tillväxt - Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb. - Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 1. VoO - Införa värdighetsgaranti 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, 1. Flexibla arbetstidsmodeller 1-2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö perspektivet arbetssätt och dokumentation 1. Kritisk granskning av investeringar 2. BoU - All verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom ska ge 1. Möjlighet till förändrad förutsättningar utifrån individuella behov sysselsättningsgrad 1-2. Bostadsförsörjningsplan 1. Månatlig ekonomisk uppföljning 3. Stöd - skapa ett resursteam för barn och unga 1. Alla ska ha tid för reflektion 1-2. Utveckla föreningslivet 3. Stöd - tidiga stödinsatser i fsk/skola 1-2. Se över och förtydliga 1-2. Alla verksamheter arbetar för att främja och ansvarsfördelningen inom förebygga ohälsa. kommunen 2. Avsättning sker då utrymme ges i resultatet 4. Stöd - Samverka med AME, föreningar m.fl. 3. Energirådgivning 5. Tillväxt - Lära av andra kommuner som lyckats samt samverka med föreningslivet 3. Energieffektivisering, annan uppvärmning 6. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1. Årets resultat 2012 skall uppgå till 0,4 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs förbättras jämfört med V o O - Öka antalet kvalitetsäkrade individuella genomförandeplaner - NKI undersökning, bättre resultat än föreg.år av upplevelse av välbefinnande. - Minska tiden från beslut till verkställighet jämfört med föreg.år 2. B o U - Betyg i årkurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde - Andelen godkända skall öka i de nationella prov i åk 3, 6, 9 - Bättre reslutat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang. demokrati, mobbing osv 1-2. Tidmätning 1. Processkartläggning 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga - Öka skolnärvaron - Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät - Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. föreg.år 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 2. Minskad pensionsskuld 4. Stöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa - Öka andel i praktikplats 1. Välfärdsbokslut vartannat år 1. Följa folkhälsoindex årligen 1-2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 2.Mäta deltagarantal i ungdoms och idrottföreningar nya företag ett resultat av utredning, allaktivitethus. 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas 2. Följa demografi av ålderspyramid. jämfört med föreg.år 6. SB - Fler nöjda kunder - enkät 3. Energiplanen 3. Energianvändning i egna fastigheter ska minska 14

15 4.1.2 Uppföljning av styrkort för Kommunstyrelsen Mål per fokusområde Status Status Status Ekonomi 1 Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden Helhetsstatus ekonomi Kund/Brukare 1.VoO Alla ska ha rätt till en värdig omsorg Uppgift saknas Uppgift saknas Statuskommentar 2 Arbete pågår med att ta fram förslag till lokala värdighetsgarantier. Seniornätverk har startat och har haft 5 möten hittills. Samtliga enheter arbetar med genomförandeplaner men kan utvecklas ytterligare. Beaktas i nya Magna Cura 2. BoU Alla elever ska uppnå målen i åk Resultatet för år 2012 är sämre jämfört med föregående år, därmed är inte måttet uppfyllt. 3. Stöd Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 4. Stöd Öka arbetsmarknads/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd Utbildning av all personal inom förskolan och dagbarnvårdare avseende värdegrundsarbete enligt ICDP är genomförd Tät samverkan mellan AME, AF och IFO. Syfte att snabbare få ut de personerna i sysselsättning som uppbär försörjningsstöd i kommunen. AF:s statistik visar en påverkan i positivt hänseende i kommunen. Arbetslösa ungdomar år; Riket 17,6 % (-0,4 %), Västra Götaland 18,4 % (-0,8 %) Munkedal 19,5 % (- 0,8). Förändring inom parentes jämförelse med Tillväxt Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Helhetsstatus kund/brukare Långt framskriden planering med tänkt start Kommunen satsar på tomter i de stora tätorterna och industrimark inom pendelavstånd. Det finns en plan för utbyggnad av gc-vägar 15

16 Mål per fokusområde Arbetssätt 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen Status Status Status Statuskommentar Samtliga chefer har genomgått en ledarutbildning, förbättrad organisation innehållande coachande ledarskap, leda i förändring och gruppers effektivitet. Kommunledningsgruppen och sex nyckelpersoner bland enhetscheferna har genomgått en fördjupningsdel inom området förbättrad organisation. I nästa skede kommer dessa nyvunna erfarenheter att förankras vidare i hela organisationen. Arbetet med att ta fram ett förnyat mål- och kvalitetssystem har påbörjats och kommer att bli färdigt för användning från och med hösten Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling Översyn av de olika områdenas ledningsorganisation pågår för en jämnare arbetsbelastning. I några fall är antalet medarbetare cirka 70 per chef, vilket påverkar verksamheternas kvalitet negativt beroende på mindre möjligheter till en fullgod styrning och ledning Helhetsstatus arbetssätt Medarbetare 1. Fler nöjda, stolta och komptenta Enligt medarbetarenkäten: medarbetare Högre grad av medarbetare som skattar att de kan påverka sin arbetstid; ca 50 % upplever att de inte kan påverka detta, och lika många att de kan påverka Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning; Mer än hälften upplever att de inte har tid för reflektion och återhämtning. Helhetsstatus medarbetare Hållbart samhälle 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder Arbetet inom området landsbygdsutveckling har pågått även för år 2012 med goda resultat 2. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Minska energianvändningen Minskningen från 2011 fortsätter. Helhetsstatus hållbart samhälle

17 4.1.3 Uppföljning av styrkortets mått Ekonomi 1. Årets resultat 2012 skall uppgå till 0,4% av skatteintäkter och generellt statsbidrag: Detta mått är uppnått. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr: Detta mått är uppnått. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs. förbättras jämfört med 2011: Detta mått redovisas i årsredovisningen. 2. Minskad pensionsskuld: Detta mått är uppnått då avsättning gjorts under året. Kund/Brukare 1 VoO Öka antalet kvalitetssäkrade individuella genomförandeplaner: Arbetet är under uppbyggnad och det kommer vara ett prioriterat mål NKI undersökning; bättre resultat än föregående år av upplevelse av välbefinnande: NKI för hemtjänsten i sin helhet är 96 vilket är 13 i rankingen av Sveriges samtliga kommuner (80 för 2011). Högsta värdena är när det gäller personalens bemötande och hur personal tar hänsyn till önskemål och åsikter. Lägsta värdena gäller information, kontinuitet och möjlighet att påverka tiderna. NKI för äldreboenden i sin helhet är 82 vilket är 112 i rankingen (76 för 2012). Resultatet är bättre än föregående år och högsta värdena är hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål och vad man tycker om maten. Lägsta värdena är sociala aktiviteter, utemiljön samt tillgång till sjuksköterska. Minska tiden från beslut till verkställighet jämfört med föregående år har under 2012 varit i snitt 12 dagar vilket är ett bättre resultat än 2011 (74 dagar). 2. Barn & utbildning Betyg i årskurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde: resultatet för år 2012 är sämre jämfört med föregående år, därmed är inte måttet uppfyllt. Genomsnittligt meritvärde År 2012 År 2011 Årskurs 9 189,4 197,8 Uppgifter hämtade från SKL:s Öppna jämförelser Andelen godkända skall öka i de nationella proven i åk 3,6,9: Andelen godkända i årskurs 3 har ökat. För årskurs 6 finns ingen uppgift att jämföra med föregående år, då 2012 är första året som man gör proven i denna årskurs. För årskurs 9 har resultatet försämrats i svenska och matematik, men förbättrats i engelska. Resultat i de nationella proven i årskurs 3 och 6 (%) År 2012 År 2011 Årskurs ,4 Årskurs 6 74 US Uppgifter hämtade från KKIK 17

18 Andel elever som uppnått minst G i ämnesproven åk 9 (%) År 2012 År 2011 Matematik 86,4 88,6 Engelska 97,2 96,6 Svenska 95,4 95,8 Uppgifter hämtade från SKL:s Öppna jämförelser Vad gäller resultat av måttet bättre resultat än föregående år i trivselenkät i åk 8 kan detta inte redovisas då det inte görs någon särskild enkät för endast åk 8. Vad gäller enkäten i årskurs 9 så har kommunen generellt sett försämrat sina resultat jämfört med föregående år och ligger i de flesta fallen sämre än genomsnittet för kommunerna inom V8. 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga: detta mått är inte uppfyllt, 84% för 2012 och 92,9% för Öka skolnärvaron: Kan i dagsläget inte mätas. Inför läsår 2013/2014 har en ny modul i verksamhetssystemet Procapita införskaffats vilken gör en mätning möjlig. Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät: Inför läsår 2013/2014 har en ny modul i verksamhetssystemet Procapita införskaffats vilken gör en mätning möjlig. Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. med föregående år: Detta mått är inte uppnått då antalet anmälningar har ökat. Antalet orosanmälningar för barn och unga var 2011: 144 st och för år 2012: 163 st, vilket är en ökning med 13%. 4.Stöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa: AF:s statistik visar att arbetslösheten för Munkedal har sjunkit sedan föregående år. Sifforna är dessutom bättre än för riket. Arbetslösa ungdomar år; Riket 17,6 % (-0,4 %), Västra Götaland 18,4 % (-0,8 %) Munkedal 19,5 % (- 0,8). Förändring inom parentes jämförelse med Öka andel i praktikplats: Arbetsmarknadsenheten har ökat antalet praktikplatser från 58 (2011) till 69 platser. Den största ökningen har skett inom prövningsspåret ett resultat av utredning, allaktivitetshus: Långt framskridna planer för ett allaktivitetshus, både för verksamhetens innehåll och lokaler. 6. Samhällsbyggnad Fler nöjda kunder (enkät). Enkätundersökning har genomförts under året, dock var svarsfrekvensen väldigt låg. Ny enkät kommer att skickas ut under Arbetssätt Processkartläggning Den administrativa enheten har kartlagt ärendeprocessen och utvecklat arbetssättet. Hänsyn har tagits till fokusgrupperna: Registrator, handläggare, sekreterare, politiker samt medborgare, myndighet och media. Arbete med effektivare administrativa processer i hela organisationen har påbörjats detta i och med ESF-utbildning i Förbättrad organisation. Utifrån ESF-utbildningen har ett arbete med att införa ständiga förbättringar påbörjats. Arbetet bygger på att under strukturerade former arbeta med förbättringsarbete i organisationen med en hög delaktighet från anställda. Under 2013 kommer ett fåtal pilotprojekt inom området att påbörjas. 18

19 Medarbetare Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät): 47 % uppger att man kan påverka sina arbetstider i hög eller mycket hög utsträckning. I föregående enkät var motsvarande 30 % Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 41 % uppger att man har tid för reflektion/återhämtning Mätning av sysselsättningsgrad För kvinnor är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 87 %, för män 96 %. Totalt innebär detta en genomsnittlig tjänstgöringsgrad på 88 % Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år Efter en positiv utveckling under åren har de senaste två åren visat på en oroande ökning av sjukfrånvaron. Mellan 2011 och 2012 har det varit en ökning, därav är måttet inte uppfyllt. 19

20 Hållbart samhälle Välfärdsbokslut vartannat år: Inget har gjorts under 2012, nästa välfärdsbokslut görs under Följa folkhälsoindex årligen: Folkhälsoindex är ett urval indikatorer som kommunen valt att mäta varje år för att följa utvecklingen inom folkhälsoområdet. Indikatorerna sammanställs till ett index som jämförs mot rikets siffror. Tidigare år har kommunen legat under rikets snitt, men vi har närmat oss rikssnittet successivt varje år. I 2012 års folkhälsoindex hamnar kommunen på rikets snitt, vilket är en mycket positiv utveckling. Bostadsförsörjningsplanen ska vara klar 2012: Arbetet pågår. Beräknas kunna genomföras under våren 2013 Mäta deltagarantal i ungdoms- och idrottföreningar och för 2012 bibehålla de senaste tre årens nivå på deltagarantalet i aktiviteter: Ungdoms- och idrottsföreningar redovisar två gånger per år de aktiviteter som genomförts, för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, under året. Den 15 augusti redovisas aktiviteter under första halvåret och den 15 februari redovisas det andra halvåret. Totalt uppgår budgeten för aktivitetsbidraget till 330 tkr, och bidraget till respektive förening är baserat på det deltagarantal i aktiviteterna som föreningen redovisar. Deltagarantal för aktiviteter förungdomar 7-20 år inom ungdoms- och idrottsföreningar är för 2012 i nivå med tidigare år. 30 nya företag: Under året har det registrerats ca 50 nya företag med säte i Munkedals kommun. Följa demografi av ålderspyramid: Uppgift för 2012 kan först tas ut i slutet av mars och redovisas senare. Energiplanen: Ny energiplan har antagits. Större delen av åtgärderna i den föregående energiplanen är vidtagna. Energianvändning i egna fastigheter ska minska: Är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 20

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2012 Delåret i sammandrag januari april 2012 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7 mnkr kommunens budgeterade

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Stöd

Kvalitetsberättelse för område Stöd Kvalitetsberättelse för område Stöd År 2012 2013-02-18 Peter Martinsson Dnr: 2013-81 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning:... 3 Övergripande mål och strategier... 4

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2014 Delåret i sammandrag januari april 2014 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2014 är ett underskott på 0,9 mnkr. Om Munkedals kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal

Omsorgsverksamhet. Bakgrund. Framtiden. Invånarjämförelse. Övergripande nyckeltal 21,2 21,8 22,2 18,5 19,9 2,9 17, 17,1 17,3 17,4 18,7 17,5 2,9 21,3 22,1 Omsorgsverksamhet Bakgrund Vi är fem kommuner i norra Bohuslän Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum som sedan flera år

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens Bokslut

Miljö- och byggnämndens Bokslut Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukar e Hållbart samhälle Medarbetare Miljö och byggnämndens Bokslut Diarienummer: 25 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING FÖR MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING...

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Resultat- och kvalitetsberättelse

Resultat- och kvalitetsberättelse Intraprenad Huskvarna 85322801 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Resultat- och kvalitetsberättelse 2016 Intraprenad Huskvarna 85322801 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför en resultat- och kvalitetsberättelse?...

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Yttrande avseende revisionsrapport nr 8/2016- Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och LSS

Yttrande avseende revisionsrapport nr 8/2016- Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och LSS 1 (2) SKRIVELSE 2017-02-13 Social- och omsorgskontoret Revisorerna i Södertälje kommun Yttrande avseende revisionsrapport nr 8/2016- Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer