Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77"

Transkript

1 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS

2 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT DRIFTSREDOVISNING BALANSRÄKNING RESULTAT PER SEKTOR TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD INVESTERINGAR UPPFÖLJNING AV MÅL OCH MÅTT PER SEKTOR KOMMUNSTYRELSEN TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE BARN OCH UTBILDNING SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE STÖD VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET FRAMTID INTERN KONTROLL INOM KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning 2012 med resultatöverföringar till 2013 Bilaga 2: Redovisning av synpunkter och klagomål 2012 Bilaga 3: Ordlista Bilaga 4: VA-verksamhetsberättelse för

3 Kund/Brukare Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare 1. Ekonomisk redovisning, Kommunstyrelsen totalt 1.1 Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr) Utfall Årsbudget Resultat Utfall Utfall Kommunstyrelsen inkl. kollektiven Verksamhetens intäkter 125,2 94,4 30,8 157,0 155,7 Verksamhetens kostnader -575,5-549,5-26,0-599,3-587,0 Nettokostnader -450,3-455,1 4,9-442,3-431,4 Kommunbidrag 489,0 489,0 0,0 480,2 465,8 Res efter kommunbidrag 38,7 33,8 4,9 37,9 34,4 Kapitalkostnad -33,5-33,8 0,3-35,9-33,3 Årets resultat 5,2 0,0 5,2 2,0 1,1 Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) Sektor/enhet Utfall Årsbudget Resultat Tillväxtenheten 28,17 30,69 2,52 Sektorn för verksamhetsstöd inkl. Bilvård 17,28 18,40 1,11 Sektorn för Samhällsbyggnad inkl. kollektiv 60,03 62,04 2,01 Sektorn för Välfärd 378,28 377,84-0,44 Kommunstyrelsen totalt 483,8 489,0 5,2 Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat på 5,2 mnkr. Kommentarer till avvikelser gentemot budget redovisas per sektor under kapitel 2. 3

4 Intäktsredovisning för åren mnkr Intäktsutveckling Externa intäkter 107,6 96,8 97,1 Interna intäkter 17,6 60,1 58,6 Kommunbidrag 489,0 480,2 465,8 Summa intäkter 614,2 637,2 621,5 De externa intäkterna har ökat mellan åren 2011 och Mellan 2010 och 2011 var det en minskning. Ökningen till år 2012 beror främst på högre ersättning från migrationsverket. Detta gäller framförallt inom område Stöd avseende verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, men här finns motsvarande kostnader. Ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans har ökat jämfört med föregående år. EU-bidrag är högre 2012 då man fått bidrag för projekten IKON och Ungdomssamverkan. Intäkter för sålda platser och andra ersättningar från kommuner och landsting har också ökat, framförallt inom områdena Barn & utbildning samt Vård & omsorg. Det har även varit högre intäkter för avgifter för VA, barnomsorg och äldreomsorg. Vad gäller de interna intäkterna så har dessa minskat mellan 2011 och Till år 2012 har man tagit bort internhyressystemet där man tidigare fördelade ut hyra och driftskostnader för lokaler till respektive enhet. Numera bokförs dessa kostnader hos Fastighetsenheten och man vidarefakturerar inte dessa poster internt. Kommunbidragen har ökat mellan åren till följd av ökade kostnader för tex. löneökningar mm. 4

5 Kostnadsredovisning för åren mnkr Kostnadsutveckling Anläggnings- och underhållsmaterial 1,2 1,2 1,8 Bidrag 20,7 26,2 27,4 Entreprenad och köp av verksamhet 98,1 92,7 94,2 Konsulttjänster 4,2 3,7 3,8 Personalkostnader (inkl utbildning och intern repr.) 370,1 354,1 336,2 Lokal- och markhyror 11,5 44,8 42,4 Bränsle, energi, vatten 14,7 23,4 26,2 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 16,3 16,3 18,1 Kontorsmaterial och trycksaker 1,2 1,1 0,9 Kapitalkostnader 33,5 35,9 33,3 Övriga kostnader 37,6 35,8 36,0 Summa 609,0 635,2 620,4 Kostnaderna för anläggnings- och underhållsmaterial har minskat mellan åren 2010 och 2011, främst inom VA-verksamheten då det under år 2011 var lägre driftskostnader till följd av få störningar. För år 2012 är dessa kostnader i nivå med föregående år. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat under flera år och är en av orsakerna till att kostnadsposten bidrag har minskat i kommunen. År 2010 var kostnaden avseende försörjningsstöd 11,7 mnkr, 2011 uppgick den till 10,1 mnkr och för år 2012 var den 7,9 mnkr. En annan orsak till minskade kostnader för bidrag är att kommunen från och med år 2012 inte längre äger någon andel av Västtrafik. Under 2010 och 2011 betalades 3,4 mnkr respektive 3,5 mnkr avseende ägarersättning för kollektivtrafik. Vad gäller entreprenad och köp av verksamhet har det mellan åren 2010 och 2011 varit en minskning av dessa kostnader och är bland annat en följd av minskat elevantal på gymnasiet, vilket ger lägre kostnader för köpta platser. Även kostnaderna för skolskjutsar och färdtjänst hade då minskat. Mellan 2011 och 2012 har kostnaderna ökat och beror på högre kostnader för köpta platser inom område Stöd, samt kostnader från köp av andra kommuner. Från och med år 2012 köper kommunen IT-verksamhet från Lysekils kommun. För konsulttjänsterna har kostnaderna ungefär varit i samma nivå under åren 2010 och För år 2012 har de varit högre, en orsak är att kommunen under året har infört ett nytt PA-system där man köpt in konsulttjänster. Mellan åren 2010, 2011 och 2012 har personalkostnaderna ökat, vilket delvis förklaras av löneökningarna mellan åren. Från år 2010 till 2011 har det varit ökade personalkostnader för nyanställda fastighetsskötare som kommunen tidigare köpt som en tjänst. Den största ökningen av personalkostnader är inom områdena Vård & omsorg, samt Stöd. Detta beror bland annat på ökade timmar inom hemtjänsten samt verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. 5

6 För lokal- och markhyror har kostnaderna ökat mellan 2010 och 2011 och är en följd av högre kostnader för internhyran i och med nybyggda och ombyggda kök, samt utbyggnaden på Önnebacka förskola. Mellan 2011 och 2012 har kostnaderna minskat betydligt och är en följd av att kommunen från och med år 2012 har tagit bort internhyressystemet. Vad gäller kostnaderna för bränsle, energi och vatten var dessa lägre 2011 än 2010 till följd av minskade driftskostnader för lokaler i och med den milda vintern under året, samt lägre el-pris var ett år med ett kallt klimat både i början och i slutet av året. Till år 2012 har kostnaderna minskat väsentligt och även detta är en följd av att man tagit bort internhyressystemet. Tidigare internfakturerade Fastighetsenheten verksamheterna för driftskostnaderna för lokaler. För år 2012 har dessa kostnader varit i ungefär samma nivå som föregående år för kommunen. För kostnaderna avseende förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial har det varit en minskning från år 2010 till år 2011, vilket var en följd av inköpsstoppet som infördes under För år 2012 är dessa kostnader i nivå med föregående år. Under år 2012 har det i samband med delårsbokslutet i april tagits beslut om restriktivet i ekonomiskt hänseende vilket kan vara en anledning till att kostnaderna inte har ökat. Kostnaderna för kontorsmaterial och trycksaker har varit i ungefär samma nivå mellan åren 2010 till Kapitalkostnaderna ökade mellan åren 2010 och 2011 och berodde bland annat på de nybyggda och ombyggda köken, samt utbyggnaden för Önnebacka förskola. Mellan 2011 och 2012 har dessa kostnader minskat och beror bland annat på att kommunen sålt anläggningar till Lysekils kommun då de tog över kommunens IT-verksamhet. Det har dock även varit minskade kapitalkostnader inom Fastighetsenheten till följd av översyn av avskrivningstiderna där man gjorde justeringar och korrigerade vissa avskrivningstider. Övriga kostnader var för åren 2010 och 2011 i ungefär samma nivå. För år 2012 var dessa kostnader högre och är en följd av att kommunen numera leasar datorerna från Lysekils kommun. 1.2 Balansräkning Eget kapital (EK) kr Ingående EK Resultat 2012 Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Utgående EK VA , , ,22 Renhållning , , ,09 VA-kollektivets utgående egna kapital uppgår till ,22 kr och Renhållningens uppgår till ,09 kr. 6

7 2. Resultat per sektor 2.1 Tillväxtenheten Belopp i mnkr Resultat Resultat Avdelning Kommunchef, fysisk planering mm 1,81 1,24 Näringsliv 0,26 0,18 Arbetsmarknadsenheten 0,40 0,63 Turism, kollektivtrafik 0,02-0,14 Kultur 0,03 0,00 Tillväxtenheten totalt 2,52 1,92 Kommentar till resultat per enhet Kommunchef, fysisk planering mm Överskottet är en följd av lägre kostnader för arvoden, lägre personalkostnader på grund av effektivisering, samt intäkter för sålda tjänster och lägre kostnader för administration. Fysisk planering redovisar dock underskott, vilket beror på pågående planering av två kommunala detaljplaner för befintliga fritidsområdena Bergsvik och Gårvik. Näringsliv Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för utbildningssatsningar och ökade bidragsintäkter. Arbetsmarknad Årets överskott beror på att 2 st handikappanpassade bussar inte bytts in under året där leasingen har gått ut och kostnaderna har endast varit för bilvården. Omsorgsresor har varit lägre än vad som budgeterats. För övrigt har vikariekostnaderna sänkts och fler deltagare har varit inskrivna i sysselsättningsfasen (FAS 3) än budgeterat Turism, kollektivtrafik Ett mindre överskott redovisas för året. Kultur Ett mindre överskott redovisas för året. 7

8 2.2 Sektorn för verksamhetsstöd Belopp i mnkr Resultat Resultat Avdelning Personalenheten 0,13 0,19 Löneenheten -0,05 ingår ovan Ekonomienheten 0,03-0,10 Administrativa enheten 0,57 1,23 Bilvårdsenheten 0,44 0,23 Sektorn för verksamhetsstöd totalt 1,11 1,54 Kommentar till resultat per enhet Personalenheten Överskottet beror på lägre personalkostnader. Löneenheten Underskottet beror på högre personalkostnader till följd av införandet av nytt PA-system. Ekonomienheten Ett mindre överskott redovisas för året. Administrativa enheten Överskottet beror på nya avtal som gett lägre kostnader, bland annat för telefoni, skrivare, kopiatorer och kopieringspapper. Bilvårdsenheten Överskottet beror till stor del på intäkter vid försäljning av två bilar. 8

9 2.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Belopp i mnkr Resultat Resultat Enhet Tekniska enheten -0,19 0,31 Fastighet 2,41 0,22 Park och skog -0,26 0,05 VA 0,04 1,07 Renhållning 0,01-0,02 Sektorn för Samhällsbyggnad totalt 2,01 1,64 Kommentar till resultat per enhet Tekniska enheten Underskottet är en följd av högre kostnader för bostadsanpassning. Fastighet Överskottet är en följd av lägre kostnader för fastighetsskötsel framförallt på grund av lägre kostnader för snöröjning. Elkostnaderna för året har varit betydligt lägre än budgeterat till följd av lågt el-pris, samt få kalla månader under året. Kostnaderna för administration visar också ett överskott på grund av tjänst som varit vakant under delar av året. Park och skog Underskottet är en följd av högre kostnader för personal. VA Ett mindre överskott redovisas för året. Renhållning Ett mindre överskott redovisas för året. Verksamheten utförs i Rambos regi. 9

10 2.4 Sektorn för Välfärd Belopp i mnkr Resultat Resultat Område Barn och utbildning 5,95 3,02 Stöd -3,43-7,46 Vård och omsorg -2,96 1,36 Sektorn för Välfärd totalt -0,44-3,08 Kommentar till resultat per område Barn och utbildning Det positiva resultatet inom område barn och utbildning kan hänföras till att stor restriktivitet har rått i alla verksamheter då resultaten i området under lång tid av 2012 visade underskott. Cheferna var solidariska och visade återhållsamhet för att kompensera underskott inom vissa områden. Denna återhållsamhet innebar bland annat att vikarier inte alltid tillsattes vid frånvaro och att vissa vakanser inte återbesattes. Intäkterna för område Barn & utbildning ger ett överskott och beror bland annat på mer intäkter för sålda platser, barnomsorgsavgifter och statsbidrag. Områdets avsatta budget för eventuellt ökade platser inom förskolan under hösten 2012 har inte behövt fördelas ut och ger därmed ett överskott. Förskoleområde norr visar överskott på ca 1,2 mnkr beroende på att alla förskoleplatser i Dingle inte togs i anspråk vid höstterminens start och då rekryterades inte heller personal i den utsträckning som var planerat. Vidare lyckades inte förskoleområde norr rekrytera planerat antal förskollärare utan barnskötare anställdes istället vilket gav en lägre kostnad. Kostnader från Västtrafik avseende skolskjutsar och taxiresor har varit lägre än budgeterat. Ledningen för Barn o utbildning har varit mycket restriktiv avseende kostnader för kompetens-utvecklingsinsatser, vilka har varit lägre än budgeterat. Kunskapens hus visar ett överskott på ca 2,9 mnkr och är en följd av lägre kostnader än budgeterat för köpta platser inom gymnasiet samt statsbidrag. Kommunen har fått del av extra yrkesvuxplatser för 2012 som regeringen delade ut till regionen, på grund av nedläggningen av SAAB och Pininfarina. Beslutet om dessa pengar kom väldigt sent på året och kunde därför inte omsättas i nya utbildningar. In och utflyttningar påverkar budgeten i olika riktningar. Under 2012 var utflyttningar av ungdomar i gymnasieåldern något större än inflyttningarna. Inom kunskapens hus område har man under året genomfört fler uppdragsutbildningar än man beräknat, med befintlig personal. Processtekniska gymnasiet rekryterade fler elever än prognosen, vilket också inverkar positivt. Förskoleområde syd redovisar underskott till följd av höga kostnader för timvikarier till följd av hög sjukfrånvaro. Även Sörbygdens rektorsområde visar underskott till följd av högre personalkostnader bland annat för att kunna anpassa verksamheten till högre krav på behörighet inom årskurs

11 Stöd Kostnaderna avseende placeringar inom stöd har ökat utifrån budget och då både inom IFO, socialpsykiatri och LSS. I synnerhet är det dyra utredningsinsatser av föräldrars omsorgsförmåga som har medfört ökade kostnader under året. När det gäller vuxenplaceringar så har de placeringarna varit av sådan art att kommunen inte har kunnat tillgodose den enskildes behov av hjälp och stöd på hemmaplan. Försörjningsstödet har minskat vilket får ses som en väldigt positiv utveckling. Vår bedömning är att det kan fortsätta att minska men då bör inte konjunkturen falla ytterligare. IFO: Underskott beror på ökande institutionskostnader inom vuxen och barn och unga. När det gäller barn och unga så avser kostnaderna i det stora, kostnader för utredning av familjer med omsorgsvikt där vi behöver underlag till våra barnavårdsutredningar och förslag till åtgärder. Antal familjehemsplacerade barn har även ökat under året. På vuxen sidan avser kostnaderna yngre vuxna med missbruksproblematik och psykosocialproblematik. LSS: Orsakerna till detta är bland annat ökat inflöde av ärende, förändringar i försäkringskassans bedömningar och beslut som medför en kostnadsövervältring på kommunen. Denna fråga har kommit upp på socialchefsnätverket och även till kommunens presidium. Ökande kostnader mertid/övertid svårt att tillsätta vikarier. Svårt att budgetera då inflyttning har skett under året. Individuella behov på gruppboende som medför ökande kostnader. Psykiatri: Ökat antal beslut om insatser i boendestöd. Ökande kostnader på institution vuxen. Komplexa ärenden som kommunens ordinarie verksamhet inte kan hantera då det finns fara för den enskilde och andra. Svårt att budgetera då vissa är inflyttade från andra kommuner under året. Integration: verksamheten i PUT-boendet är mycket svårprognosticerat. Detta för att det är helt avhängigt av vilka asylsökande som hamnar på våra 3 asylplatser. Inte ens Migrationsverket kan med säkerhet prognosticera handläggningstid, utfallet av asylutredningen eller eventuella åldersuppskrivningar för enskilda personer innan asylutredningen avslutats. Verksamheten finansieras av statliga medel. Resursteam: Har följt budget, litet överskott, pga av personalens återhållsamhet. 11

12 Vård och omsorg Beviljad hemtjänst har ökat med i snitt 870 tim/månad, totalt ca på helår. För kommunens hemtjänst har det inneburit ett behov av utökad bemanning med ca 7 årsarbetare. Privata kundvalsutförare har stått för i snitt 72 timmar/månad. Även behovet av kommunal hemsjukvård har ökat och sjuksköterskorna har haft en hög arbetsbelastning med en hel del övertid på grund av svårigheter att rekrytera vikarier. En hög arbetsbelastning och hög vårdtyngd innebär att det ibland är nödvändigt att sätta in extrapersonal för att inte äventyra liv, hälsa och säkerhet. Mycket vård i livets slutskede innebär också att extraresurser ibland varit nödvändigt. Under året har 49 personar avlidit på våra särskilda boenden. Nytt hjälpmedelsavtal har lett till fördyrade kostnader. Enligt ny lag är kommunen skyldig att besiktiga samtliga taklyftar och andra hjälpmedel vilket medfört kostnader som inte varit budgeterade. 12

13 3. Investeringar Investeringsbudgeten för kommunen inklusive resultatöverföring från föregående år är totalt tkr för år Årsförbrukningen uppgick till tkr. Av återstående medel på tkr föreslås balanaseras över till 2013, för mer detaljerad information se bilagan: Investeringsredovisning 2012 med resultatöverföringar till Två stora projekt, Säleby industriområde samt VA Tungenäset, har byggts ut under året. Om- och tillbyggnaden av Hällevadsholms skola liksom utbyggnad av lokala va-ledningar i Saltkällan har påbörjats. Bruksskolans kök har byggts om och moderniserats och Kungsmarksskolans idrottshall har fått nytt tak. Redovisning 2012 Budget 2012 Resultatöverföring till 2012 Årsbudget 2012 Avvikelse mot årsbudget Äskande om överföring till år 2013 Tillväxtenheten/kommunchef Sektorn för Verksamhetsstöd Sektorn för Samhällsbyggnad Sektorn för Välfärd Summa Uppföljning av mål och mått per sektor I styrkortet motsvaras siffrorna 1-3 enligt nedan: 1 - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 - målet är delvis uppnått 3 - målet är uppnått Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 13

14 4.1 Kommunstyrelsen Styrkort för Kommunstyrelsen Förslag S+C Budgetår 2012 Antaget KF xx Dnr KS En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle Mål Strategi Mått 1. Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. V o O - Alla ska ha rätt till en värdig omsorg 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen 2. B o U - Alla elever ska nå målen i åk 9 2. Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Stöd - Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 2. Enhetschefer ska ägna mer tid 3. Minska energianvändningen åt pedagogisk utveckling 4. Stöd - Öka arbetsmarknad/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd 5. Tillväxt - Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb. - Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 1. VoO - Införa värdighetsgaranti 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, 1. Flexibla arbetstidsmodeller 1-2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö perspektivet arbetssätt och dokumentation 1. Kritisk granskning av investeringar 2. BoU - All verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom ska ge 1. Möjlighet till förändrad förutsättningar utifrån individuella behov sysselsättningsgrad 1-2. Bostadsförsörjningsplan 1. Månatlig ekonomisk uppföljning 3. Stöd - skapa ett resursteam för barn och unga 1. Alla ska ha tid för reflektion 1-2. Utveckla föreningslivet 3. Stöd - tidiga stödinsatser i fsk/skola 1-2. Se över och förtydliga 1-2. Alla verksamheter arbetar för att främja och ansvarsfördelningen inom förebygga ohälsa. kommunen 2. Avsättning sker då utrymme ges i resultatet 4. Stöd - Samverka med AME, föreningar m.fl. 3. Energirådgivning 5. Tillväxt - Lära av andra kommuner som lyckats samt samverka med föreningslivet 3. Energieffektivisering, annan uppvärmning 6. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1. Årets resultat 2012 skall uppgå till 0,4 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs förbättras jämfört med V o O - Öka antalet kvalitetsäkrade individuella genomförandeplaner - NKI undersökning, bättre resultat än föreg.år av upplevelse av välbefinnande. - Minska tiden från beslut till verkställighet jämfört med föreg.år 2. B o U - Betyg i årkurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde - Andelen godkända skall öka i de nationella prov i åk 3, 6, 9 - Bättre reslutat än föreg. år i Trivselenkät i åk 8, vissa frågor ang. demokrati, mobbing osv 1-2. Tidmätning 1. Processkartläggning 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga - Öka skolnärvaron - Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät - Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. föreg.år 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 2. Minskad pensionsskuld 4. Stöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa - Öka andel i praktikplats 1. Välfärdsbokslut vartannat år 1. Följa folkhälsoindex årligen 1-2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 2.Mäta deltagarantal i ungdoms och idrottföreningar nya företag ett resultat av utredning, allaktivitethus. 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas 2. Följa demografi av ålderspyramid. jämfört med föreg.år 6. SB - Fler nöjda kunder - enkät 3. Energiplanen 3. Energianvändning i egna fastigheter ska minska 14

15 4.1.2 Uppföljning av styrkort för Kommunstyrelsen Mål per fokusområde Status Status Status Ekonomi 1 Resultat enligt god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat handlingsutrymme 2. Under mandatperioden avsätta 20 miljoner till pensionsskulden Helhetsstatus ekonomi Kund/Brukare 1.VoO Alla ska ha rätt till en värdig omsorg Uppgift saknas Uppgift saknas Statuskommentar 2 Arbete pågår med att ta fram förslag till lokala värdighetsgarantier. Seniornätverk har startat och har haft 5 möten hittills. Samtliga enheter arbetar med genomförandeplaner men kan utvecklas ytterligare. Beaktas i nya Magna Cura 2. BoU Alla elever ska uppnå målen i åk Resultatet för år 2012 är sämre jämfört med föregående år, därmed är inte måttet uppfyllt. 3. Stöd Minska antalet barn med psykisk och fysisk ohälsa 4. Stöd Öka arbetsmarknads/sysselsättningar till de som uppbär försörjningsstöd Utbildning av all personal inom förskolan och dagbarnvårdare avseende värdegrundsarbete enligt ICDP är genomförd Tät samverkan mellan AME, AF och IFO. Syfte att snabbare få ut de personerna i sysselsättning som uppbär försörjningsstöd i kommunen. AF:s statistik visar en påverkan i positivt hänseende i kommunen. Arbetslösa ungdomar år; Riket 17,6 % (-0,4 %), Västra Götaland 18,4 % (-0,8 %) Munkedal 19,5 % (- 0,8). Förändring inom parentes jämförelse med Tillväxt Skapa allaktivitetshus och mötesplatser för alla åldrar 6. Samhällsb Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Helhetsstatus kund/brukare Långt framskriden planering med tänkt start Kommunen satsar på tomter i de stora tätorterna och industrimark inom pendelavstånd. Det finns en plan för utbyggnad av gc-vägar 15

16 Mål per fokusområde Arbetssätt 1. Effektivare administrativa processer i hela organisationen Status Status Status Statuskommentar Samtliga chefer har genomgått en ledarutbildning, förbättrad organisation innehållande coachande ledarskap, leda i förändring och gruppers effektivitet. Kommunledningsgruppen och sex nyckelpersoner bland enhetscheferna har genomgått en fördjupningsdel inom området förbättrad organisation. I nästa skede kommer dessa nyvunna erfarenheter att förankras vidare i hela organisationen. Arbetet med att ta fram ett förnyat mål- och kvalitetssystem har påbörjats och kommer att bli färdigt för användning från och med hösten Enhetschefer ska ägna mer tid åt pedagogisk utveckling Översyn av de olika områdenas ledningsorganisation pågår för en jämnare arbetsbelastning. I några fall är antalet medarbetare cirka 70 per chef, vilket påverkar verksamheternas kvalitet negativt beroende på mindre möjligheter till en fullgod styrning och ledning Helhetsstatus arbetssätt Medarbetare 1. Fler nöjda, stolta och komptenta Enligt medarbetarenkäten: medarbetare Högre grad av medarbetare som skattar att de kan påverka sin arbetstid; ca 50 % upplever att de inte kan påverka detta, och lika många att de kan påverka Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning; Mer än hälften upplever att de inte har tid för reflektion och återhämtning. Helhetsstatus medarbetare Hållbart samhälle 1. Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kommunen Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder Arbetet inom området landsbygdsutveckling har pågått även för år 2012 med goda resultat 2. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3. Minska energianvändningen Minskningen från 2011 fortsätter. Helhetsstatus hållbart samhälle

17 4.1.3 Uppföljning av styrkortets mått Ekonomi 1. Årets resultat 2012 skall uppgå till 0,4% av skatteintäkter och generellt statsbidrag: Detta mått är uppnått. 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr: Detta mått är uppnått. 1. Positiv soliditetsutveckling, dvs. förbättras jämfört med 2011: Detta mått redovisas i årsredovisningen. 2. Minskad pensionsskuld: Detta mått är uppnått då avsättning gjorts under året. Kund/Brukare 1 VoO Öka antalet kvalitetssäkrade individuella genomförandeplaner: Arbetet är under uppbyggnad och det kommer vara ett prioriterat mål NKI undersökning; bättre resultat än föregående år av upplevelse av välbefinnande: NKI för hemtjänsten i sin helhet är 96 vilket är 13 i rankingen av Sveriges samtliga kommuner (80 för 2011). Högsta värdena är när det gäller personalens bemötande och hur personal tar hänsyn till önskemål och åsikter. Lägsta värdena gäller information, kontinuitet och möjlighet att påverka tiderna. NKI för äldreboenden i sin helhet är 82 vilket är 112 i rankingen (76 för 2012). Resultatet är bättre än föregående år och högsta värdena är hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål och vad man tycker om maten. Lägsta värdena är sociala aktiviteter, utemiljön samt tillgång till sjuksköterska. Minska tiden från beslut till verkställighet jämfört med föregående år har under 2012 varit i snitt 12 dagar vilket är ett bättre resultat än 2011 (74 dagar). 2. Barn & utbildning Betyg i årskurs 9, ökat genomsnittligt meritvärde: resultatet för år 2012 är sämre jämfört med föregående år, därmed är inte måttet uppfyllt. Genomsnittligt meritvärde År 2012 År 2011 Årskurs 9 189,4 197,8 Uppgifter hämtade från SKL:s Öppna jämförelser Andelen godkända skall öka i de nationella proven i åk 3,6,9: Andelen godkända i årskurs 3 har ökat. För årskurs 6 finns ingen uppgift att jämföra med föregående år, då 2012 är första året som man gör proven i denna årskurs. För årskurs 9 har resultatet försämrats i svenska och matematik, men förbättrats i engelska. Resultat i de nationella proven i årskurs 3 och 6 (%) År 2012 År 2011 Årskurs ,4 Årskurs 6 74 US Uppgifter hämtade från KKIK 17

18 Andel elever som uppnått minst G i ämnesproven åk 9 (%) År 2012 År 2011 Matematik 86,4 88,6 Engelska 97,2 96,6 Svenska 95,4 95,8 Uppgifter hämtade från SKL:s Öppna jämförelser Vad gäller resultat av måttet bättre resultat än föregående år i trivselenkät i åk 8 kan detta inte redovisas då det inte görs någon särskild enkät för endast åk 8. Vad gäller enkäten i årskurs 9 så har kommunen generellt sett försämrat sina resultat jämfört med föregående år och ligger i de flesta fallen sämre än genomsnittet för kommunerna inom V8. 3. Stöd - Öka andel gymnasiebehöriga: detta mått är inte uppfyllt, 84% för 2012 och 92,9% för Öka skolnärvaron: Kan i dagsläget inte mätas. Inför läsår 2013/2014 har en ny modul i verksamhetssystemet Procapita införskaffats vilken gör en mätning möjlig. Bättre resultat än föreg. år i trivselenkät: Inför läsår 2013/2014 har en ny modul i verksamhetssystemet Procapita införskaffats vilken gör en mätning möjlig. Minska antalet anmälningar till socialtjänsten jämf. med föregående år: Detta mått är inte uppnått då antalet anmälningar har ökat. Antalet orosanmälningar för barn och unga var 2011: 144 st och för år 2012: 163 st, vilket är en ökning med 13%. 4.Stöd - Arbetslöshetsstatistik, minska andel arbetslösa: AF:s statistik visar att arbetslösheten för Munkedal har sjunkit sedan föregående år. Sifforna är dessutom bättre än för riket. Arbetslösa ungdomar år; Riket 17,6 % (-0,4 %), Västra Götaland 18,4 % (-0,8 %) Munkedal 19,5 % (- 0,8). Förändring inom parentes jämförelse med Öka andel i praktikplats: Arbetsmarknadsenheten har ökat antalet praktikplatser från 58 (2011) till 69 platser. Den största ökningen har skett inom prövningsspåret ett resultat av utredning, allaktivitetshus: Långt framskridna planer för ett allaktivitetshus, både för verksamhetens innehåll och lokaler. 6. Samhällsbyggnad Fler nöjda kunder (enkät). Enkätundersökning har genomförts under året, dock var svarsfrekvensen väldigt låg. Ny enkät kommer att skickas ut under Arbetssätt Processkartläggning Den administrativa enheten har kartlagt ärendeprocessen och utvecklat arbetssättet. Hänsyn har tagits till fokusgrupperna: Registrator, handläggare, sekreterare, politiker samt medborgare, myndighet och media. Arbete med effektivare administrativa processer i hela organisationen har påbörjats detta i och med ESF-utbildning i Förbättrad organisation. Utifrån ESF-utbildningen har ett arbete med att införa ständiga förbättringar påbörjats. Arbetet bygger på att under strukturerade former arbeta med förbättringsarbete i organisationen med en hög delaktighet från anställda. Under 2013 kommer ett fåtal pilotprojekt inom området att påbörjas. 18

19 Medarbetare Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät): 47 % uppger att man kan påverka sina arbetstider i hög eller mycket hög utsträckning. I föregående enkät var motsvarande 30 % Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 41 % uppger att man har tid för reflektion/återhämtning Mätning av sysselsättningsgrad För kvinnor är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 87 %, för män 96 %. Totalt innebär detta en genomsnittlig tjänstgöringsgrad på 88 % Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år Efter en positiv utveckling under åren har de senaste två åren visat på en oroande ökning av sjukfrånvaron. Mellan 2011 och 2012 har det varit en ökning, därav är måttet inte uppfyllt. 19

20 Hållbart samhälle Välfärdsbokslut vartannat år: Inget har gjorts under 2012, nästa välfärdsbokslut görs under Följa folkhälsoindex årligen: Folkhälsoindex är ett urval indikatorer som kommunen valt att mäta varje år för att följa utvecklingen inom folkhälsoområdet. Indikatorerna sammanställs till ett index som jämförs mot rikets siffror. Tidigare år har kommunen legat under rikets snitt, men vi har närmat oss rikssnittet successivt varje år. I 2012 års folkhälsoindex hamnar kommunen på rikets snitt, vilket är en mycket positiv utveckling. Bostadsförsörjningsplanen ska vara klar 2012: Arbetet pågår. Beräknas kunna genomföras under våren 2013 Mäta deltagarantal i ungdoms- och idrottföreningar och för 2012 bibehålla de senaste tre årens nivå på deltagarantalet i aktiviteter: Ungdoms- och idrottsföreningar redovisar två gånger per år de aktiviteter som genomförts, för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, under året. Den 15 augusti redovisas aktiviteter under första halvåret och den 15 februari redovisas det andra halvåret. Totalt uppgår budgeten för aktivitetsbidraget till 330 tkr, och bidraget till respektive förening är baserat på det deltagarantal i aktiviteterna som föreningen redovisar. Deltagarantal för aktiviteter förungdomar 7-20 år inom ungdoms- och idrottsföreningar är för 2012 i nivå med tidigare år. 30 nya företag: Under året har det registrerats ca 50 nya företag med säte i Munkedals kommun. Följa demografi av ålderspyramid: Uppgift för 2012 kan först tas ut i slutet av mars och redovisas senare. Energiplanen: Ny energiplan har antagits. Större delen av åtgärderna i den föregående energiplanen är vidtagna. Energianvändning i egna fastigheter ska minska: Är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 20

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2012 Delåret i sammandrag januari april 2012 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7 mnkr kommunens budgeterade

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Miljö- och byggnämndens Bokslut

Miljö- och byggnämndens Bokslut Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukar e Hållbart samhälle Medarbetare Miljö och byggnämndens Bokslut Diarienummer: 25 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING FÖR MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 2015-04-30 Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 KS 2015-188 Innehåll Sida 2 av 10 6. Sektor Stöd... 3 6.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 6.2 Viktiga händelser... 3 6.3 Ekonomi... 3 6.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män

Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Vi vill följa upp kvalitet och mål inom socialtjänst på kvinnor och män Ludvika kommun i Dalarna 98:a 26.000 invånare Industri, mkt export Världsledande elkraftscentrum Annat näringsliv Varför följa upp

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer