Kommunstyrelsens delårsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delårsbokslut"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS

2 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER RESULTAT OCH PROGNOS PER SEKTOR/ENHET TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD INVESTERINGAR UPPFÖLJNING AV MÅL OCH MÅTT TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE BARN OCH UTBILDNING SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE STÖD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG INTERN KONTROLL VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA UNDERSKOTTET I ÅRSPROGNOSEN Bilaga Investeringsredovisning delårsbokslut augusti

3 Kund/Brukare Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare 1. Uppföljning Ekonomi Kommunstyrelsen totalt Resultaträkning, Kommunstyrelsen totalt (tkr) Per. utfall Budget Per. resultat Årsbudget Per. resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Res efter kommunbidrag Kapitalkostnad Årets resultat

4 1.1 Resultat och prognos, Kommunstyrelsens verksamheter Periodiserat Sektor/enhet resultat Prognos Tillväxtenheten Sektorn för verksamhetsstöd inkl. Bilvårdsenheten Sektorn för Samhällsbyggnad inkl. kollektiven Sektorn för Välfärd Kommunstyrelsen totalt Årsprognos exkl VA & renhållning Årsprognos VA 0 Årsprognos Renhållning 0 Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-augusti ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen beräknas till tkr. Prognosen bygger på gjorda periodiseringar, samt enhetschefernas prognoser. Underskottet är en följd av högre kostnader än budgeterat inom sektorn för Välfärd, framförallt vad gäller kostnader för placeringar och hemtjänst. En osäkerhet i prognosen är lärarnas nya löneavtal och vilket utfallet blir. Detta kan innebära kostnader utöver avsatta medel. 4

5 2. Resultat och prognos per sektor/enhet 2.1 Tillväxtenheten Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Avdelning Kommunchef, fysisk planering mm Näringsliv Arbetsmarknad Fritid, turism, kollektivtrafik Kultur Totalt Tillväxtenheten visar ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen visar ett överskott på 990 tkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader, samt lägre kostnader för köpta utredningar, och arvoden. Kommentar till årsprognos per enhet Kommunchef, fysisk planering mm Förväntas visa ett överskott på tkr och beror bland annat på lägre kostnader för arvoden och köpta utredningar, samt effektivisering på personalsidan. Dock visar kostnaderna för detaljplaner ett underskott på -500 tkr i årsprognosen. Näringsliv Förväntas visa ett underskott på -90 tkr och beror bland annat på grund utbetalning av semesterdagar vid pensionsavgång. Arbetsmarknad Enheten förväntas göra ett underskott på -100 tkr, detta beror främst på högre personalkostnader pga ökat antal deltagare inom sysselsättning LSS- och SoL-beslut. Fritid, turism, kollektivtrafik För helåret beräknas ett nollresultat. Kultur Förväntas visa ett underskott på -20 tkr i årsprognosen till följd av högre kostnader än budgeterat. 5

6 2.2 Sektorn för verksamhetsstöd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Personalenheten Löneenheten Ekonomienheten Administrativa enheten Bilvårdsenheten Totalt Sektorn för verksamhetsstöd visar ett periodiserat resultat på 660 tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till 90 tkr och är en följd av lägre kostnader för nya avtal inom Administrativa enheten. Kommentar till årsprognos per enhet Personalenheten Förväntas visa ett underskott på -60 tkr på grund av högre kostnader för personal än budgeterat. Löneenheten Förväntas visa ett underskott på -50 tkr till följd av kostnader för mertid i och med införandet av nytt PA-system under året. Ekonomienheten Förväntas visa ett underskott på -100 tkr till följd av högre programkostnader och utbildningskostnader än budgeterat. Administrativa enheten Enheten förväntas visa ett överskott på 300 tkr och beror på nya avtal som ger lägre kostnader. Bilvårdsenheten Förväntas visa ett nollresultat för år

7 2.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Tekniska enheten Fastighet Park och skog VA Renhållning 12 0 Totalt Sektorn för Samhällsbyggnad visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är framförallt en följd av lägre driftskostnader inom Fastighetsenheten. Kommentar till årsprognos per enhet Tekniska enheten Förväntas visa ett överskott på 100 tkr i sin årsprognos och är en följd av lägre kostnader för snöröjning och belysning. Fastighet Enheten förväntas visa ett överskott på tkr till följd av lågt elpris, framförallt under sommarmånaderna jämfört med föregående år. Även den milda vintern i början på året har bidragit till överskottet. Under återstående del av året kommer det att bli högre driftskostnader samt kostnader för planerat underhåll. Park och skog Förväntas visa ett underskott på -300 tkr till följd av lägre intäkter för AMS-bidrag än förväntat. VA Förväntas visa ett nollresultat. Under hösten kommer det att uppstå högre kostnader bland annat inför uppstarten av Väst Vatten AB/Munkedal Vatten AB. Renhållning Förväntas visa ett nollresultat. 7

8 2.4 Sektorn för Välfärd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Område Barn och utbildning Stöd Vård och omsorg Totalt Sektorn för Välfärd visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är en följd av högre kostnader för placeringar och hemtjänst. Kommentar till årsprognos per område Område Barn och utbildning Område barn och utbildning förväntas visa ett överskott på 700 tkr för år Överskottet är bland annat en följd av högre intäkter för barnomsorgsavgifter än budgeterat. Dock finns det enheter inom området som visar underskott till följd av högre personalkostnader, bland annat till följd av vikarier vid sjukfrånvaro. Det finns även enheter som visar överskott i sin årsprognos såsom Kunskapens hus, överskottet är en följd av lägre kostnader för köpta platser på gymnasiet än budgeterat. Området ansvarar även för Tonårsgruppen som är en LSS-insats riktat till elever med förståndshandikapp, denna verksamhet förväntas visa ett underskott på drygt 300 tkr till följd av högre personalkostnader. Här har det varit ett utökat behov av omsorg under året. Kostnader för timvikarier är svåra att prognostisera. Uppskjuten start av ny skolorganisation innebär svårigheter att hämta hem underskott avseende Sörbygden, då fortsatt planering för en mycket liten högstadieorganisation, som ställer krav på timplaneanpassning och behörighet, är dyr och skör. År av anpassningskrav inom grundskolan innebär att lärartäthet per hundra barn är låg i Munkedal. Inför höstterminen ligger Kungsmarksskolan nu på 7.9 lärare per 100 elever vilket är en mycket låg siffra för en högstadieskola. Jämförelser som görs med grannkommuner i Benchmarking norra Bohuslän visar stora skillnader mellan Munkedal och de flesta kommuner som ingår i projektet avseende lärartäthet Skillnaderna torde ha ökat Gällande siffror för personaltäthet pedagogisk personal inklusive elevassistenter visar att Munkedal ligger i nivå med övriga kommuner Det torde bli en fråga att diskutera om Munkedal ska satsa på höga kostnader för elevassistenter eller satsa mer på pedagogisk personal. Frågan kommer att vara extra aktuell att diskutera då Skolinspektionen, som nu utövar tillsyn, har anmärkt att detta sätt att organisera stöd till barn i behov av särskilt stöd är omodernt. 8

9 Ohälsotalen inom barn och utbildning har alltså ökat markant. I en organisation där anpassningar till budget har krävts under ett antal år minskar möjligheter att i verksamheterna hantera frånvaro utan att sätta in vikarier. I verksamheterna finns ett stort antal elever i behov av särskilt stöd, stöd som skolan är skyldig att ge. Dessa elevers behov ser inte ut att minska men öka och möjligheterna till individuella anpassningar/ lösningar är begränsade. Rektorerna har få verktyg att möta med som insatser då även Elevhälsan/Resursteamet har begränsade resurser och dess resurser används mer och mer till att utreda barns behov enligt Skollagens krav och färre resurser kan därmed användas till insatser. Inom förskolan ökar efterfrågan på platser. Än så länge ser det ut som om vi kommer att kunna hantera efterfrågan på platser i januari. 9

10 Område Stöd Område stöd prognostiserar ett underskott på -5,1 mnkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos. Försämringen beror i huvudsak på nya placeringar/ökat antal ärende tillkommit inom Område stöds sfär. Försörjningsstödet minskar fortfarande vilket får ses som positivt. Har minskat specifikt inom ungdomsgruppen vilket får ses som väldigt positivt. Anledningen till detta är metodutveckling samt bra samarbete med AF och AME. IFO prognostiserar ett underskott på -2.5 mnkr. Där står institution vuxen för -1,1 mnkr, barn och unga institution -1,3 mnkr bland annat. Här bedömer vi att kostnaderna kommer vara fortsatt höga pga av hög social problematik i kommunen. LSS -1 mnkr orsakerna till detta är bland annat ökat inflöde av ärende, förändringar i försäkringskassans bedömningar och beslut som medför en kostnadsövervältring på kommunen. Denna fråga har kommit upp på socialchefsnätverket och även till kommunens presidium. Ökande kostnader mertid/övertid svårt att tillsätta vikarier. Svårt att budgetera då inflyttning har skett under året Psykiatri: -1.6 mnkr. Ökat antal beslut om insatser i boendestöd. Ökande kostnader på institution vuxen. Komplexa ärenden som kommunens ordinarie verksamhet inte kan hantera då det finns fara för den enskilde och andra. Svårt att budgetera då vissa är inflyttade från andra kommuner under året. Integration: verksamheten i PUT-boendet är mycket svårprognosticerat. Detta för att det är helt avhängigt av vilka asylsökande som hamnar på våra 3 asylplatser. Inte ens Migrationsverket kan med säkerhet prognosticera handläggningstid, utfallet av asylutredningen eller eventuella åldersuppskrivningar för enskilda personer innan asylutredningen avslutats. Prognosen sätts ändå till +-0. Totalt: Svårt att budgetera då det ständigt pågår inflytt/utflytt ur kommunen inom vår målgrupp och i en del fall kostar det mycket pengar. Finns inga marginaler för oförutsedda händelser idag utan all budgetering bygger på vad vi vet ett år innan verksamhetsåret startar. Detta bör diskuteras och värderas ur ett kommunperspektiv/helhetsperspektiv. Skall kommunen ha det som idag eller bör budgeteringsprocessen och dess innehåll ses över i dess olika delar. 10

11 Perioden september till december är prognostiserat utfall. Boendestöd RESULTAT - beviljade timmar - Boendestöd 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer Snitt per person

12 Område Vård och omsorg Inom vård och omsorgs område beräknar i årsprognosen med ett underskott på 1,5 mnkr. Underskottet beror till största del på svårigheter att anpassa hemtjänstens verksamhet efter behoven som ständigt förändras. Hemtjänstens ekonomiska förutsättningar är kopplade till biståndsbeslutad tid som hemtjänsten har i uppdrag att verkställa. Under december månad 2011 var de beviljade hemtjänsttimmarna För att utföra uppdraget behövs ca 40 årsarbetare (inkl.35 % kring tid - resor, planering APT etc). Under augusti 2012 är den beviljade tiden timmar vilket innebär ett personalbehov på ca 52 åa. Personalbehovet skiljer sig med ca 12 åa mellan bara några få månader. Det gäller att snabbt bemanna upp, men också lika snabbt minska bemanningen om den beviljade tiden sjunker igen. Det krävs en organisation som kan hantera dessa upp- och nedgångar på ett effektivt sätt utan att kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten ska påverkas i negativ riktning. En genomlysning och utvärdering av både resursfördelningssystem som hemtjänstens organisation har påbörjats och som förhoppningsvis ska kunna förbättra det ekonomiska resultatet. Semesteruttag och dubbla löner i samband med att hemtjänstens enhetschef går i pension medför ökade kostnader under året. Utbildningsinsatser och förstärkt administration i samband med införandet av Heroma har medfört extrakostnader för samtliga enheter inom vård och omsorg. Höga vikariekostnader och mertid på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor inför sommaren medförde ökade kostnader därav tecknades särskilt sommaravtal med vårdförbundet vilket också innebar ökade kostnader. 12

13 3. Investeringar Investeringsbudgeten för kommunen inklusive resultatöverföring från föregående år uppgår till totalt tkr för år Årsförbrukningen förväntas uppgå till tkr, prognosen är dock något osäker beroende på när upphandlingen blir klar för Hällevadsholms skola. Detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan: Investeringsredovisning delårsbokslut augusti Utfall jan-aug Budget 2012 Resultatöverföring Årsbuddget 2012 Avvikelse mot årsbudget Förväntad årsförbrukning 2012 Tillväxtenheten Sektorn för Verksamhetsstöd Sektorn för Samhällsbyggnad Sektorn för Välfärd Summa Uppföljning av mål och mått I styrkortet motsvaras siffrorna 1-3 enligt nedan: 1 - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 - målet är delvis uppnått 3 - målet är uppnått Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 13

14 4.1 Tillväxtenheten Styrkort för Tillväxtenheten Tillväxtenheten Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Tillväxt - Alla verksamheter ska 1. Tillväxt - Skapa (a) allaktivitetshus 1. Tillväxt - Effektivare 1. Tillväxt - Skapa förutsättningar för en god 1. Tillväxt - Fler nöjda, stolta och genomföras inom ramen för tilldelad och (b) mötesplatser för alla åldrar. administrativa processer i hela och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kompetenta medarbetare Mål budget. organisationen kommunen Strategi 1a. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1b. Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen. 1a. Lägga fram ett konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet. 1b.Örekilsparkens möjligheter undersöks. 1. Öka andelen genomförda möten på distans (fler än två deltagare). 2. Tillväxt - Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 1a. Planlagda, individuella 1,2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö medarbetarsamtal och lönesamtal. perspektivet 1,2,3. Bostadsförsörjningsplan med temaboende. 1b. Alla ska ha tid för reflektion 1,2. Utveckla föreningslivet 1c. Alla ska kompetensutvecklas. 1,2. Alla verksamheter arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 1, 2. Arbetssökande ska ha ett intyg som beskriver arbetsinnehåll under tiden på AME och ett personligt CV. Mått 1a. Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten. 1b. Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen. 1. Minst 10 möten Minst 20 1a. Slutgiltigt politiskt beslut under möten Minst 30 möten 2012, Full drift Utvärdering b. Utredning om Örekilsparkens framtida utformning klar a. Alla medarbetare (100 % varje år). 1b. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät). Bättre resultat varje år. 1. Välfärdsbokslut vartannat år (2011, 2013 osv). 1. Följa folkhälsoindex årligen 1,2. Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart , % av de arbetssökande ska ha intyg och CV 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-regionen. 2. För 2012 bibehålla de senaste tre årens 1c. Minst 3 tillfällen till alla under nivå på deltagarantalet i aktiviteterna för Minst 5 tillfällen Minst 7 ungdomar i åldern 7-20 år hos ungdoms- och tillfällen idrottsföreningar. Fram till och med 2014 ska deltagarantalet ha ökat med 10% nya företag 2. Minst 10 kultur- och föreningsarrangemang Minst 14 st Minst 15 st

15 4.1.2 Uppföljning av styrkort för Tillväxtenheten Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Alla tjänsteskrivelser fyller kravet på ekonomisk konsekvensanalys. 3 3 Väl etablerad rutin Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen 3 3 Ett antal projekt pågående eller på planeringsstadiet leder till ökad kvalitet Helhetsstatus ekonomi 3 3 Kund/Brukare Konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet 2 2 Långt framskridna planer både för verksamhetens innehåll och lokaler Örekilsparkens möjligheter undersöks 2 2 Arbetet påbörjat. Medel finns avsatta i investeringsbudgeten för 2012 Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Öka andelen möten på distans 2 2 Vid ett antal tillfällen har detta skett under våren Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 3 3 Samtliga är stolta över sitt arbete och tycker att Munkedals kommun är en bra arbetsgivare Helhetsstatus medarbetare

16 Hållbart samhälle Skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa för alla i hela kommunen 2 2 Vi arbetar kontinuerligt med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3 3 Under årets första åtta månader har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsplanen har nu kommit igång. Helhetsstatus hållbart samhälle

17 4.1.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1a Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten: Enheten förväntas uppvisa ett överskott vid årets slut och uppfyller då måttet. 1b Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen: I genomförda projekt är målet om 50 % medfinansiering uppfyllt. Kund/Brukare 1a Allaktivitetshus - Slutgiltigt politiskt beslut under Full drift 2013 och utvärdering 2012: Planering pågår för att allaktivitetshuset ska kunna var i full drift under år b Utredning om Örekilsparkens framitda utformning klar 2012: För Örekilsparken gäller att arbetet påbörjats Arbetssätt 1 Minst 10 möten på distans 2012: Antalet möten på distans har ökat och prognosen är att måttet 10 möten under 2012 ska uppnås. Medarbetare 1a Planlagda, individuella medarbetarsamtal och lönesamtal med alla medarbetare (100 % varje år): Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda med all personal inom enheten. 1b Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning, bättre resultat varje år: Från senaste medarbetarenkäten så upplever 70 % att de har tid för reflektion och återhämtning. 1c Alla ska kompetensutvecklas - Minst 3 tillfällen till alla under 2012: Bedömningen är att målet ska nås på årsbasis. Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Tillväxtenheten exkl. AME ,16% 1,24% Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma tid föregående år. 17

18 Hållbart samhälle 1. Välfärdsbokslut vartannat år: Genomfört under Varierande resultat bl.a. hög grad av behörighet till gymnasiet men låg andel som går vidare till högskolestudier 1. Följa folkhälsoindex årligen: Redovisas i årsbokslutet. 1,2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart 2012: Arbetet påbörjas under våren. Beräknas kunna genomföras under hösten 2012 och ev. våren ,2 80 % av de arbetssökande ska ha CV och intyg: Cirka 50 % har CV men samtliga får intyg efter avslutad praktikperiod 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index : Redovisas i årsbokslutet. 2 Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-region: Redovisas i årsbokslutet. 2. Mäta deltagarantal i ungdoms- och idrottföreningar och för 2012 bibehålla de senaste tre årens nivå på deltagarantalet i aktiviteter: Ungdoms- och idrottsföreningar redovisar två gånger per år de aktiviteter som genomförts, för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, under året. Den 15 augusti redovisas aktiviteter under första halvåret och den 15 februari redovisas det andra halvåret. Totalt uppgår budgeten för aktivitetsbidraget till kronor, och bidraget till respektive förening är baserat på det deltagarantal i aktiviteterna som föreningen redovisar nya företag: Perioden har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. 2. minst 10 kultur- och föreningsarrangemang 2012: Pågår och är redan uppnått. 18

19 4.2 Sektorn för verksamhetsstöd Styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Sektor för verksamhetsstöd Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god 1. Effektivare ekonomisk hushållning, som Nöjda och kompetenta administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och över tid ger ökat interna kunder hela organisationen kompetenta medarbetare 3. Minska energianvändningen Mål handlingsutrymme 2. Delaktiga Strategi 1 a Alla enheter ska vara kostnadseffektivare 1. Kartlägga processer och hitta effektivare lösningar Rätt hjälp till självhjälp Utbildning i nya/förändrade processer 1 a Förändrat arbetssätt för att nå målet effektivare processer 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 3. Ökad färdighet 1. Alla ska ha tid för reflektion 3. Energirådgivning Mått 1. Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn 1. Analysera minst fyra processer inom sektorn Att mäta de valda processerna 1. Kartläggning av tidsåtgången i processerna 1. Antal utbildningstillfällen i de valda processerna 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 3. ett utbildningstillfälle i energirådgivning 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 2. Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning 1. Avsatt tid för arbetet med effektivare processer 1+2. Ökad grad av delaktighet(medarbetarenkät) 19

20 4.2.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Insatser för att öka kostnadseffektiviteten 2 2 Arbetet påbörjat Helhetsstatus ekonomi 2 2 Kund/Brukare Öka kundnöjdheten och kompetens genom utbildning 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Förändrat arbetssätt med målet ökad effektivitet 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och komptetenta genom ökad delaktighet och färdighet 2 2 Delvis genomfört och pågår Helhetsstatus medarbetare 2 2 Hållbart samhälle Minska energianvändningen genom ökad kunskap inom området 1 1 Inte uppnått- inte förberett Helhetsstatus hållbart samhälle

21 4.2.3 Uppföljning av mått Ekonomi Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn: En utav enheterna visar överskott i sin årsprognos, medan övriga enheter visar underskott i årsprognosen. Därmed är inte detta uppfyllt, dock visar sektorn överskott totalt sett i sin årsprognos. Analysera minst fyra processer inom sektorn: Minst fyra processer är valda inom sektorn. Kund/Brukare Att mäta de valda processerna: Processkartläggning är ännu inte genomförd. Arbetssätt 1 Kartläggning av tidsåtgången i processerna: är ännu inte genomförd 1 Antal utbildningstillfällen i de valda processerna: Antalet utbildningstillfällen i de valda processerna är inte mätt. Medarbetare Bland de anställda på sektorn för verksamhetsstöd är det 62% som skattar att de kan påverka sina arbetstider i hög grad. Arbetets karaktär är dock tidsstyrt med klara arbetstoppar vid tex löneutbetalning eller bokslut. Inom ramen för avtalet kring årsarbetstid upplever trots allt att det finns möjligheter att påverka sin arbetstid i viss mån. När det gäller möjligheten till reflektion och återhämtning så upplever 63% av de anställda att de har dåliga möjligheter till detta. 1 Mätning av sysselsättningsgrad: Redovisas i årsbokslutet. 1 Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: detta är inte uppnått Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Verksamhetsstöd ,95% 2,7% Sjukfrånvaron har ökat och det är den korta sjukfrånvaron som är den största delen. Orsaksaken till de korta sjukfrånvaron är förkylning, influensa och magsjuka. De anställda har erbjudits att delta i de gemensamma friskvårdsaktiviteter som arrangeras centralt. I övrigt har de anställda tillgång till företagshälsovård och personalstöd dygnet runt. 2 Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning: Detta har genomförts och fungerar. 1 Avsatt tid för arbetet med effektivare processer: Arbete pågår i samband inom ramen för EUprojektet förbättrad organisation. 1+2 Bland de anställda är det 95% som upplever att de känner stor delaktighet i frågor som rör det egna arbetet och 80% upplever att de blir tillräckligt informerade om det som rör arbetsplatsen. Hållbart samhälle 3 Ett utbildningstillfälle i energirådgivning: Måttet ett utbildningstillfälle är inte uppnått. 21

22 4.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Styrkort för Sektorn för Samhällsbyggnad Sektor för Samhällsbyggnad Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god ekonomisk 1. Samhällsb. - Högre effektivitet 1. Effektivare administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta 1. Minska hushållning, som över tid ger ökat och servicegrad gentemot våra hela organisationen medarbetare energianvändningen Mål handlingsutrymme kunder/medborgare 1a.Se särskild miljöhandlingsplan, fastställda mål Strategi Mått 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. Kritisk granskning av investeringar 1. Ekonomisk uppföljning varannan månad 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Budget i balans vid uppföljning 1. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 1 a. Bättre samverkan inom kommunen 1.b Information till verksamheterna 1 b. Utredn va-samv Uddevalla 1. SB - Fler nöjda kunder 1 b. Färdigställa Va -utredningsrapport 1. a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar ( bättre än index i riket 2011: 71 %) 1. b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föreg.år 1 a. Upprätta kompetensutv planer 1b.Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 1a. 100 % upprättade kompetensutv planer 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan och åtgärder b. Energirådgivning 1c.. Energieffektivisering, annan uppvärmning 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan 1bc. Energiplanen 1bc. Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föreg år 22

23 4.3.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för samhällsbyggnad Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Reklam för tomter o industrimark 1 2 Info om Smedberg och Säleby finns Effektivare fastighetsskötsel 2 2 Samarbetet med vsh-vaktmästare utvecklas ytterligare Underlag till förslag om VA-samverkan 3 3 Utredningen är klar och beslut fattat. Samgående genomförs från och med 1 januari 2013 Helhetsstatus ekonomi 2 Kund/Brukare Info till vsh (tex vem gör vad) 2 3 Om pågående arbeten, gränsdragn listor, revideras inför 2012 Enkät till hyresgäster 2 2 På gång Revidera och organisera hemsidan 1 1 På gång Helhetsstatus kund/brukare 2 23

24 Arbetssätt Bättre samverkan inom kommunen 2 2 Fastighet/Verksamhetsvakt, skola/ städ Utredn va-samv Uddevalla 3 3 Pågår, även Färgelanda GIS-info tillgänglig på hemsidan/ insidan 1 2 På gång Helhetsstatus arbetssätt 2 Medarbetare Upprätta kompetensutv planer 1 1 På gång Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 3 3 Genomförs Helhetsstatus medarbetare 2 Hållbart samhälle Se bif handlingsplan 2 2 Flera åtgärder på gång Helhetsstatus hållbart samhälle 2 24

25 4.3.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1 Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr: Prognosen för årets investeringar uppgår till drygt 44,4 mnkr av totalt 60,4 mnkr som inkluderar resultatöverföring från föregående år på 27,4 mnkr. 1 Budget i balans vid uppföljning: Detta är uppfyllt är uppfyllt då VA-verksamheten och renhållningen visar ett 0-resultat i sin årsprognos och övriga enheter inom Sektorn för Samhällsbyggnad visar totalt tkr i sina årsprognoser. Kund/Brukare 1 SB Fler nöjda kunder: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet 1 a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar (bättre än index i riket 2011:71 %): Redovisas i årsbokslutet 1b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föregående år: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet. Arbetssätt 1b Färdigställa VA-utredningsrapport: Detta är klart Medarbetare 1 a 100% upprättade kompetensutvecklingsplaner: Detta är på gång 1 Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid: Redovisas i årsbokslutet 1 Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning: Redovisas i årsbokslutet 1 totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Samhällsbyggnad ,99% 3,1% Den ökade sjukfrånvaron gäller korttidsfrånvaro och är inte arbetsrelaterad. Hållbart samhälle 1 a Särskild miljöhandlingsplan: Redovisas i årsbokslutet 1 b Energiplanen: Redovisas i årsbokslutet 1bc Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föregående år: Redovisas i årsbokslutet 25

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad

ÅRSREDOVISNING 2011 Sundbybergs stad ÅRSREDOVISNING Sundbybergs stad Årsredovisning SUNDBYBERGS STAD Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Sammanfattning... 5 Förvaltningsberättelse...8 Årets resultat positivt...12 Intäkter

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 www.gotene.se 1 Budgetens struktur Budgetens struktur 1. Övergripande 3. Budgetenheter Budgetens struktur................................... 2 Politisk kommentar...................................

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer