Kommunstyrelsens delårsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delårsbokslut"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS

2 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER RESULTAT OCH PROGNOS PER SEKTOR/ENHET TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD INVESTERINGAR UPPFÖLJNING AV MÅL OCH MÅTT TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE BARN OCH UTBILDNING SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE STÖD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG INTERN KONTROLL VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA UNDERSKOTTET I ÅRSPROGNOSEN Bilaga Investeringsredovisning delårsbokslut augusti

3 Kund/Brukare Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare 1. Uppföljning Ekonomi Kommunstyrelsen totalt Resultaträkning, Kommunstyrelsen totalt (tkr) Per. utfall Budget Per. resultat Årsbudget Per. resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Res efter kommunbidrag Kapitalkostnad Årets resultat

4 1.1 Resultat och prognos, Kommunstyrelsens verksamheter Periodiserat Sektor/enhet resultat Prognos Tillväxtenheten Sektorn för verksamhetsstöd inkl. Bilvårdsenheten Sektorn för Samhällsbyggnad inkl. kollektiven Sektorn för Välfärd Kommunstyrelsen totalt Årsprognos exkl VA & renhållning Årsprognos VA 0 Årsprognos Renhållning 0 Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-augusti ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen beräknas till tkr. Prognosen bygger på gjorda periodiseringar, samt enhetschefernas prognoser. Underskottet är en följd av högre kostnader än budgeterat inom sektorn för Välfärd, framförallt vad gäller kostnader för placeringar och hemtjänst. En osäkerhet i prognosen är lärarnas nya löneavtal och vilket utfallet blir. Detta kan innebära kostnader utöver avsatta medel. 4

5 2. Resultat och prognos per sektor/enhet 2.1 Tillväxtenheten Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Avdelning Kommunchef, fysisk planering mm Näringsliv Arbetsmarknad Fritid, turism, kollektivtrafik Kultur Totalt Tillväxtenheten visar ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen visar ett överskott på 990 tkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader, samt lägre kostnader för köpta utredningar, och arvoden. Kommentar till årsprognos per enhet Kommunchef, fysisk planering mm Förväntas visa ett överskott på tkr och beror bland annat på lägre kostnader för arvoden och köpta utredningar, samt effektivisering på personalsidan. Dock visar kostnaderna för detaljplaner ett underskott på -500 tkr i årsprognosen. Näringsliv Förväntas visa ett underskott på -90 tkr och beror bland annat på grund utbetalning av semesterdagar vid pensionsavgång. Arbetsmarknad Enheten förväntas göra ett underskott på -100 tkr, detta beror främst på högre personalkostnader pga ökat antal deltagare inom sysselsättning LSS- och SoL-beslut. Fritid, turism, kollektivtrafik För helåret beräknas ett nollresultat. Kultur Förväntas visa ett underskott på -20 tkr i årsprognosen till följd av högre kostnader än budgeterat. 5

6 2.2 Sektorn för verksamhetsstöd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Personalenheten Löneenheten Ekonomienheten Administrativa enheten Bilvårdsenheten Totalt Sektorn för verksamhetsstöd visar ett periodiserat resultat på 660 tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till 90 tkr och är en följd av lägre kostnader för nya avtal inom Administrativa enheten. Kommentar till årsprognos per enhet Personalenheten Förväntas visa ett underskott på -60 tkr på grund av högre kostnader för personal än budgeterat. Löneenheten Förväntas visa ett underskott på -50 tkr till följd av kostnader för mertid i och med införandet av nytt PA-system under året. Ekonomienheten Förväntas visa ett underskott på -100 tkr till följd av högre programkostnader och utbildningskostnader än budgeterat. Administrativa enheten Enheten förväntas visa ett överskott på 300 tkr och beror på nya avtal som ger lägre kostnader. Bilvårdsenheten Förväntas visa ett nollresultat för år

7 2.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Tekniska enheten Fastighet Park och skog VA Renhållning 12 0 Totalt Sektorn för Samhällsbyggnad visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är framförallt en följd av lägre driftskostnader inom Fastighetsenheten. Kommentar till årsprognos per enhet Tekniska enheten Förväntas visa ett överskott på 100 tkr i sin årsprognos och är en följd av lägre kostnader för snöröjning och belysning. Fastighet Enheten förväntas visa ett överskott på tkr till följd av lågt elpris, framförallt under sommarmånaderna jämfört med föregående år. Även den milda vintern i början på året har bidragit till överskottet. Under återstående del av året kommer det att bli högre driftskostnader samt kostnader för planerat underhåll. Park och skog Förväntas visa ett underskott på -300 tkr till följd av lägre intäkter för AMS-bidrag än förväntat. VA Förväntas visa ett nollresultat. Under hösten kommer det att uppstå högre kostnader bland annat inför uppstarten av Väst Vatten AB/Munkedal Vatten AB. Renhållning Förväntas visa ett nollresultat. 7

8 2.4 Sektorn för Välfärd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Område Barn och utbildning Stöd Vård och omsorg Totalt Sektorn för Välfärd visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är en följd av högre kostnader för placeringar och hemtjänst. Kommentar till årsprognos per område Område Barn och utbildning Område barn och utbildning förväntas visa ett överskott på 700 tkr för år Överskottet är bland annat en följd av högre intäkter för barnomsorgsavgifter än budgeterat. Dock finns det enheter inom området som visar underskott till följd av högre personalkostnader, bland annat till följd av vikarier vid sjukfrånvaro. Det finns även enheter som visar överskott i sin årsprognos såsom Kunskapens hus, överskottet är en följd av lägre kostnader för köpta platser på gymnasiet än budgeterat. Området ansvarar även för Tonårsgruppen som är en LSS-insats riktat till elever med förståndshandikapp, denna verksamhet förväntas visa ett underskott på drygt 300 tkr till följd av högre personalkostnader. Här har det varit ett utökat behov av omsorg under året. Kostnader för timvikarier är svåra att prognostisera. Uppskjuten start av ny skolorganisation innebär svårigheter att hämta hem underskott avseende Sörbygden, då fortsatt planering för en mycket liten högstadieorganisation, som ställer krav på timplaneanpassning och behörighet, är dyr och skör. År av anpassningskrav inom grundskolan innebär att lärartäthet per hundra barn är låg i Munkedal. Inför höstterminen ligger Kungsmarksskolan nu på 7.9 lärare per 100 elever vilket är en mycket låg siffra för en högstadieskola. Jämförelser som görs med grannkommuner i Benchmarking norra Bohuslän visar stora skillnader mellan Munkedal och de flesta kommuner som ingår i projektet avseende lärartäthet Skillnaderna torde ha ökat Gällande siffror för personaltäthet pedagogisk personal inklusive elevassistenter visar att Munkedal ligger i nivå med övriga kommuner Det torde bli en fråga att diskutera om Munkedal ska satsa på höga kostnader för elevassistenter eller satsa mer på pedagogisk personal. Frågan kommer att vara extra aktuell att diskutera då Skolinspektionen, som nu utövar tillsyn, har anmärkt att detta sätt att organisera stöd till barn i behov av särskilt stöd är omodernt. 8

9 Ohälsotalen inom barn och utbildning har alltså ökat markant. I en organisation där anpassningar till budget har krävts under ett antal år minskar möjligheter att i verksamheterna hantera frånvaro utan att sätta in vikarier. I verksamheterna finns ett stort antal elever i behov av särskilt stöd, stöd som skolan är skyldig att ge. Dessa elevers behov ser inte ut att minska men öka och möjligheterna till individuella anpassningar/ lösningar är begränsade. Rektorerna har få verktyg att möta med som insatser då även Elevhälsan/Resursteamet har begränsade resurser och dess resurser används mer och mer till att utreda barns behov enligt Skollagens krav och färre resurser kan därmed användas till insatser. Inom förskolan ökar efterfrågan på platser. Än så länge ser det ut som om vi kommer att kunna hantera efterfrågan på platser i januari. 9

10 Område Stöd Område stöd prognostiserar ett underskott på -5,1 mnkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos. Försämringen beror i huvudsak på nya placeringar/ökat antal ärende tillkommit inom Område stöds sfär. Försörjningsstödet minskar fortfarande vilket får ses som positivt. Har minskat specifikt inom ungdomsgruppen vilket får ses som väldigt positivt. Anledningen till detta är metodutveckling samt bra samarbete med AF och AME. IFO prognostiserar ett underskott på -2.5 mnkr. Där står institution vuxen för -1,1 mnkr, barn och unga institution -1,3 mnkr bland annat. Här bedömer vi att kostnaderna kommer vara fortsatt höga pga av hög social problematik i kommunen. LSS -1 mnkr orsakerna till detta är bland annat ökat inflöde av ärende, förändringar i försäkringskassans bedömningar och beslut som medför en kostnadsövervältring på kommunen. Denna fråga har kommit upp på socialchefsnätverket och även till kommunens presidium. Ökande kostnader mertid/övertid svårt att tillsätta vikarier. Svårt att budgetera då inflyttning har skett under året Psykiatri: -1.6 mnkr. Ökat antal beslut om insatser i boendestöd. Ökande kostnader på institution vuxen. Komplexa ärenden som kommunens ordinarie verksamhet inte kan hantera då det finns fara för den enskilde och andra. Svårt att budgetera då vissa är inflyttade från andra kommuner under året. Integration: verksamheten i PUT-boendet är mycket svårprognosticerat. Detta för att det är helt avhängigt av vilka asylsökande som hamnar på våra 3 asylplatser. Inte ens Migrationsverket kan med säkerhet prognosticera handläggningstid, utfallet av asylutredningen eller eventuella åldersuppskrivningar för enskilda personer innan asylutredningen avslutats. Prognosen sätts ändå till +-0. Totalt: Svårt att budgetera då det ständigt pågår inflytt/utflytt ur kommunen inom vår målgrupp och i en del fall kostar det mycket pengar. Finns inga marginaler för oförutsedda händelser idag utan all budgetering bygger på vad vi vet ett år innan verksamhetsåret startar. Detta bör diskuteras och värderas ur ett kommunperspektiv/helhetsperspektiv. Skall kommunen ha det som idag eller bör budgeteringsprocessen och dess innehåll ses över i dess olika delar. 10

11 Perioden september till december är prognostiserat utfall. Boendestöd RESULTAT - beviljade timmar - Boendestöd 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer Snitt per person

12 Område Vård och omsorg Inom vård och omsorgs område beräknar i årsprognosen med ett underskott på 1,5 mnkr. Underskottet beror till största del på svårigheter att anpassa hemtjänstens verksamhet efter behoven som ständigt förändras. Hemtjänstens ekonomiska förutsättningar är kopplade till biståndsbeslutad tid som hemtjänsten har i uppdrag att verkställa. Under december månad 2011 var de beviljade hemtjänsttimmarna För att utföra uppdraget behövs ca 40 årsarbetare (inkl.35 % kring tid - resor, planering APT etc). Under augusti 2012 är den beviljade tiden timmar vilket innebär ett personalbehov på ca 52 åa. Personalbehovet skiljer sig med ca 12 åa mellan bara några få månader. Det gäller att snabbt bemanna upp, men också lika snabbt minska bemanningen om den beviljade tiden sjunker igen. Det krävs en organisation som kan hantera dessa upp- och nedgångar på ett effektivt sätt utan att kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten ska påverkas i negativ riktning. En genomlysning och utvärdering av både resursfördelningssystem som hemtjänstens organisation har påbörjats och som förhoppningsvis ska kunna förbättra det ekonomiska resultatet. Semesteruttag och dubbla löner i samband med att hemtjänstens enhetschef går i pension medför ökade kostnader under året. Utbildningsinsatser och förstärkt administration i samband med införandet av Heroma har medfört extrakostnader för samtliga enheter inom vård och omsorg. Höga vikariekostnader och mertid på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor inför sommaren medförde ökade kostnader därav tecknades särskilt sommaravtal med vårdförbundet vilket också innebar ökade kostnader. 12

13 3. Investeringar Investeringsbudgeten för kommunen inklusive resultatöverföring från föregående år uppgår till totalt tkr för år Årsförbrukningen förväntas uppgå till tkr, prognosen är dock något osäker beroende på när upphandlingen blir klar för Hällevadsholms skola. Detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan: Investeringsredovisning delårsbokslut augusti Utfall jan-aug Budget 2012 Resultatöverföring Årsbuddget 2012 Avvikelse mot årsbudget Förväntad årsförbrukning 2012 Tillväxtenheten Sektorn för Verksamhetsstöd Sektorn för Samhällsbyggnad Sektorn för Välfärd Summa Uppföljning av mål och mått I styrkortet motsvaras siffrorna 1-3 enligt nedan: 1 - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 - målet är delvis uppnått 3 - målet är uppnått Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 13

14 4.1 Tillväxtenheten Styrkort för Tillväxtenheten Tillväxtenheten Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Tillväxt - Alla verksamheter ska 1. Tillväxt - Skapa (a) allaktivitetshus 1. Tillväxt - Effektivare 1. Tillväxt - Skapa förutsättningar för en god 1. Tillväxt - Fler nöjda, stolta och genomföras inom ramen för tilldelad och (b) mötesplatser för alla åldrar. administrativa processer i hela och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kompetenta medarbetare Mål budget. organisationen kommunen Strategi 1a. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1b. Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen. 1a. Lägga fram ett konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet. 1b.Örekilsparkens möjligheter undersöks. 1. Öka andelen genomförda möten på distans (fler än två deltagare). 2. Tillväxt - Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 1a. Planlagda, individuella 1,2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö medarbetarsamtal och lönesamtal. perspektivet 1,2,3. Bostadsförsörjningsplan med temaboende. 1b. Alla ska ha tid för reflektion 1,2. Utveckla föreningslivet 1c. Alla ska kompetensutvecklas. 1,2. Alla verksamheter arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 1, 2. Arbetssökande ska ha ett intyg som beskriver arbetsinnehåll under tiden på AME och ett personligt CV. Mått 1a. Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten. 1b. Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen. 1. Minst 10 möten Minst 20 1a. Slutgiltigt politiskt beslut under möten Minst 30 möten 2012, Full drift Utvärdering b. Utredning om Örekilsparkens framtida utformning klar a. Alla medarbetare (100 % varje år). 1b. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät). Bättre resultat varje år. 1. Välfärdsbokslut vartannat år (2011, 2013 osv). 1. Följa folkhälsoindex årligen 1,2. Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart , % av de arbetssökande ska ha intyg och CV 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-regionen. 2. För 2012 bibehålla de senaste tre årens 1c. Minst 3 tillfällen till alla under nivå på deltagarantalet i aktiviteterna för Minst 5 tillfällen Minst 7 ungdomar i åldern 7-20 år hos ungdoms- och tillfällen idrottsföreningar. Fram till och med 2014 ska deltagarantalet ha ökat med 10% nya företag 2. Minst 10 kultur- och föreningsarrangemang Minst 14 st Minst 15 st

15 4.1.2 Uppföljning av styrkort för Tillväxtenheten Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Alla tjänsteskrivelser fyller kravet på ekonomisk konsekvensanalys. 3 3 Väl etablerad rutin Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen 3 3 Ett antal projekt pågående eller på planeringsstadiet leder till ökad kvalitet Helhetsstatus ekonomi 3 3 Kund/Brukare Konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet 2 2 Långt framskridna planer både för verksamhetens innehåll och lokaler Örekilsparkens möjligheter undersöks 2 2 Arbetet påbörjat. Medel finns avsatta i investeringsbudgeten för 2012 Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Öka andelen möten på distans 2 2 Vid ett antal tillfällen har detta skett under våren Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 3 3 Samtliga är stolta över sitt arbete och tycker att Munkedals kommun är en bra arbetsgivare Helhetsstatus medarbetare

16 Hållbart samhälle Skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa för alla i hela kommunen 2 2 Vi arbetar kontinuerligt med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3 3 Under årets första åtta månader har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsplanen har nu kommit igång. Helhetsstatus hållbart samhälle

17 4.1.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1a Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten: Enheten förväntas uppvisa ett överskott vid årets slut och uppfyller då måttet. 1b Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen: I genomförda projekt är målet om 50 % medfinansiering uppfyllt. Kund/Brukare 1a Allaktivitetshus - Slutgiltigt politiskt beslut under Full drift 2013 och utvärdering 2012: Planering pågår för att allaktivitetshuset ska kunna var i full drift under år b Utredning om Örekilsparkens framitda utformning klar 2012: För Örekilsparken gäller att arbetet påbörjats Arbetssätt 1 Minst 10 möten på distans 2012: Antalet möten på distans har ökat och prognosen är att måttet 10 möten under 2012 ska uppnås. Medarbetare 1a Planlagda, individuella medarbetarsamtal och lönesamtal med alla medarbetare (100 % varje år): Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda med all personal inom enheten. 1b Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning, bättre resultat varje år: Från senaste medarbetarenkäten så upplever 70 % att de har tid för reflektion och återhämtning. 1c Alla ska kompetensutvecklas - Minst 3 tillfällen till alla under 2012: Bedömningen är att målet ska nås på årsbasis. Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Tillväxtenheten exkl. AME ,16% 1,24% Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma tid föregående år. 17

18 Hållbart samhälle 1. Välfärdsbokslut vartannat år: Genomfört under Varierande resultat bl.a. hög grad av behörighet till gymnasiet men låg andel som går vidare till högskolestudier 1. Följa folkhälsoindex årligen: Redovisas i årsbokslutet. 1,2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart 2012: Arbetet påbörjas under våren. Beräknas kunna genomföras under hösten 2012 och ev. våren ,2 80 % av de arbetssökande ska ha CV och intyg: Cirka 50 % har CV men samtliga får intyg efter avslutad praktikperiod 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index : Redovisas i årsbokslutet. 2 Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-region: Redovisas i årsbokslutet. 2. Mäta deltagarantal i ungdoms- och idrottföreningar och för 2012 bibehålla de senaste tre årens nivå på deltagarantalet i aktiviteter: Ungdoms- och idrottsföreningar redovisar två gånger per år de aktiviteter som genomförts, för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, under året. Den 15 augusti redovisas aktiviteter under första halvåret och den 15 februari redovisas det andra halvåret. Totalt uppgår budgeten för aktivitetsbidraget till kronor, och bidraget till respektive förening är baserat på det deltagarantal i aktiviteterna som föreningen redovisar nya företag: Perioden har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. 2. minst 10 kultur- och föreningsarrangemang 2012: Pågår och är redan uppnått. 18

19 4.2 Sektorn för verksamhetsstöd Styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Sektor för verksamhetsstöd Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god 1. Effektivare ekonomisk hushållning, som Nöjda och kompetenta administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och över tid ger ökat interna kunder hela organisationen kompetenta medarbetare 3. Minska energianvändningen Mål handlingsutrymme 2. Delaktiga Strategi 1 a Alla enheter ska vara kostnadseffektivare 1. Kartlägga processer och hitta effektivare lösningar Rätt hjälp till självhjälp Utbildning i nya/förändrade processer 1 a Förändrat arbetssätt för att nå målet effektivare processer 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 3. Ökad färdighet 1. Alla ska ha tid för reflektion 3. Energirådgivning Mått 1. Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn 1. Analysera minst fyra processer inom sektorn Att mäta de valda processerna 1. Kartläggning av tidsåtgången i processerna 1. Antal utbildningstillfällen i de valda processerna 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 3. ett utbildningstillfälle i energirådgivning 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 2. Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning 1. Avsatt tid för arbetet med effektivare processer 1+2. Ökad grad av delaktighet(medarbetarenkät) 19

20 4.2.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Insatser för att öka kostnadseffektiviteten 2 2 Arbetet påbörjat Helhetsstatus ekonomi 2 2 Kund/Brukare Öka kundnöjdheten och kompetens genom utbildning 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Förändrat arbetssätt med målet ökad effektivitet 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och komptetenta genom ökad delaktighet och färdighet 2 2 Delvis genomfört och pågår Helhetsstatus medarbetare 2 2 Hållbart samhälle Minska energianvändningen genom ökad kunskap inom området 1 1 Inte uppnått- inte förberett Helhetsstatus hållbart samhälle

21 4.2.3 Uppföljning av mått Ekonomi Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn: En utav enheterna visar överskott i sin årsprognos, medan övriga enheter visar underskott i årsprognosen. Därmed är inte detta uppfyllt, dock visar sektorn överskott totalt sett i sin årsprognos. Analysera minst fyra processer inom sektorn: Minst fyra processer är valda inom sektorn. Kund/Brukare Att mäta de valda processerna: Processkartläggning är ännu inte genomförd. Arbetssätt 1 Kartläggning av tidsåtgången i processerna: är ännu inte genomförd 1 Antal utbildningstillfällen i de valda processerna: Antalet utbildningstillfällen i de valda processerna är inte mätt. Medarbetare Bland de anställda på sektorn för verksamhetsstöd är det 62% som skattar att de kan påverka sina arbetstider i hög grad. Arbetets karaktär är dock tidsstyrt med klara arbetstoppar vid tex löneutbetalning eller bokslut. Inom ramen för avtalet kring årsarbetstid upplever trots allt att det finns möjligheter att påverka sin arbetstid i viss mån. När det gäller möjligheten till reflektion och återhämtning så upplever 63% av de anställda att de har dåliga möjligheter till detta. 1 Mätning av sysselsättningsgrad: Redovisas i årsbokslutet. 1 Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: detta är inte uppnått Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Verksamhetsstöd ,95% 2,7% Sjukfrånvaron har ökat och det är den korta sjukfrånvaron som är den största delen. Orsaksaken till de korta sjukfrånvaron är förkylning, influensa och magsjuka. De anställda har erbjudits att delta i de gemensamma friskvårdsaktiviteter som arrangeras centralt. I övrigt har de anställda tillgång till företagshälsovård och personalstöd dygnet runt. 2 Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning: Detta har genomförts och fungerar. 1 Avsatt tid för arbetet med effektivare processer: Arbete pågår i samband inom ramen för EUprojektet förbättrad organisation. 1+2 Bland de anställda är det 95% som upplever att de känner stor delaktighet i frågor som rör det egna arbetet och 80% upplever att de blir tillräckligt informerade om det som rör arbetsplatsen. Hållbart samhälle 3 Ett utbildningstillfälle i energirådgivning: Måttet ett utbildningstillfälle är inte uppnått. 21

22 4.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Styrkort för Sektorn för Samhällsbyggnad Sektor för Samhällsbyggnad Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god ekonomisk 1. Samhällsb. - Högre effektivitet 1. Effektivare administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta 1. Minska hushållning, som över tid ger ökat och servicegrad gentemot våra hela organisationen medarbetare energianvändningen Mål handlingsutrymme kunder/medborgare 1a.Se särskild miljöhandlingsplan, fastställda mål Strategi Mått 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. Kritisk granskning av investeringar 1. Ekonomisk uppföljning varannan månad 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Budget i balans vid uppföljning 1. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 1 a. Bättre samverkan inom kommunen 1.b Information till verksamheterna 1 b. Utredn va-samv Uddevalla 1. SB - Fler nöjda kunder 1 b. Färdigställa Va -utredningsrapport 1. a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar ( bättre än index i riket 2011: 71 %) 1. b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föreg.år 1 a. Upprätta kompetensutv planer 1b.Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 1a. 100 % upprättade kompetensutv planer 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan och åtgärder b. Energirådgivning 1c.. Energieffektivisering, annan uppvärmning 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan 1bc. Energiplanen 1bc. Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föreg år 22

23 4.3.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för samhällsbyggnad Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Reklam för tomter o industrimark 1 2 Info om Smedberg och Säleby finns Effektivare fastighetsskötsel 2 2 Samarbetet med vsh-vaktmästare utvecklas ytterligare Underlag till förslag om VA-samverkan 3 3 Utredningen är klar och beslut fattat. Samgående genomförs från och med 1 januari 2013 Helhetsstatus ekonomi 2 Kund/Brukare Info till vsh (tex vem gör vad) 2 3 Om pågående arbeten, gränsdragn listor, revideras inför 2012 Enkät till hyresgäster 2 2 På gång Revidera och organisera hemsidan 1 1 På gång Helhetsstatus kund/brukare 2 23

24 Arbetssätt Bättre samverkan inom kommunen 2 2 Fastighet/Verksamhetsvakt, skola/ städ Utredn va-samv Uddevalla 3 3 Pågår, även Färgelanda GIS-info tillgänglig på hemsidan/ insidan 1 2 På gång Helhetsstatus arbetssätt 2 Medarbetare Upprätta kompetensutv planer 1 1 På gång Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 3 3 Genomförs Helhetsstatus medarbetare 2 Hållbart samhälle Se bif handlingsplan 2 2 Flera åtgärder på gång Helhetsstatus hållbart samhälle 2 24

25 4.3.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1 Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr: Prognosen för årets investeringar uppgår till drygt 44,4 mnkr av totalt 60,4 mnkr som inkluderar resultatöverföring från föregående år på 27,4 mnkr. 1 Budget i balans vid uppföljning: Detta är uppfyllt är uppfyllt då VA-verksamheten och renhållningen visar ett 0-resultat i sin årsprognos och övriga enheter inom Sektorn för Samhällsbyggnad visar totalt tkr i sina årsprognoser. Kund/Brukare 1 SB Fler nöjda kunder: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet 1 a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar (bättre än index i riket 2011:71 %): Redovisas i årsbokslutet 1b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föregående år: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet. Arbetssätt 1b Färdigställa VA-utredningsrapport: Detta är klart Medarbetare 1 a 100% upprättade kompetensutvecklingsplaner: Detta är på gång 1 Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid: Redovisas i årsbokslutet 1 Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning: Redovisas i årsbokslutet 1 totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Samhällsbyggnad ,99% 3,1% Den ökade sjukfrånvaron gäller korttidsfrånvaro och är inte arbetsrelaterad. Hållbart samhälle 1 a Särskild miljöhandlingsplan: Redovisas i årsbokslutet 1 b Energiplanen: Redovisas i årsbokslutet 1bc Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föregående år: Redovisas i årsbokslutet 25

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2012 Delåret i sammandrag januari april 2012 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7 mnkr kommunens budgeterade

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 2015-04-30 Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 KS 2015-188 Innehåll Sida 2 av 10 6. Sektor Stöd... 3 6.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 6.2 Viktiga händelser... 3 6.3 Ekonomi... 3 6.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Miljö- och byggnämndens Bokslut

Miljö- och byggnämndens Bokslut Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukar e Hållbart samhälle Medarbetare Miljö och byggnämndens Bokslut Diarienummer: 25 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING FÖR MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING...

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans sida 1 2015-04-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans I februari redovisades ett underskott om 13,041 mnkr, förvaltningen fick i uppdrag

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer