Kommunstyrelsens delårsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens delårsbokslut"

Transkript

1 Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS

2 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER RESULTAT OCH PROGNOS PER SEKTOR/ENHET TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD INVESTERINGAR UPPFÖLJNING AV MÅL OCH MÅTT TILLVÄXTENHETEN SEKTORN FÖR VERKSAMHETSSTÖD SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE BARN OCH UTBILDNING SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE STÖD SEKTORN FÖR VÄLFÄRD, OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG INTERN KONTROLL VIKTIGA HÄNDELSER ÅTGÄRDER FÖR ATT HANTERA UNDERSKOTTET I ÅRSPROGNOSEN Bilaga Investeringsredovisning delårsbokslut augusti

3 Kund/Brukare Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare 1. Uppföljning Ekonomi Kommunstyrelsen totalt Resultaträkning, Kommunstyrelsen totalt (tkr) Per. utfall Budget Per. resultat Årsbudget Per. resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Res efter kommunbidrag Kapitalkostnad Årets resultat

4 1.1 Resultat och prognos, Kommunstyrelsens verksamheter Periodiserat Sektor/enhet resultat Prognos Tillväxtenheten Sektorn för verksamhetsstöd inkl. Bilvårdsenheten Sektorn för Samhällsbyggnad inkl. kollektiven Sektorn för Välfärd Kommunstyrelsen totalt Årsprognos exkl VA & renhållning Årsprognos VA 0 Årsprognos Renhållning 0 Kommunstyrelsen redovisar för perioden januari-augusti ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen beräknas till tkr. Prognosen bygger på gjorda periodiseringar, samt enhetschefernas prognoser. Underskottet är en följd av högre kostnader än budgeterat inom sektorn för Välfärd, framförallt vad gäller kostnader för placeringar och hemtjänst. En osäkerhet i prognosen är lärarnas nya löneavtal och vilket utfallet blir. Detta kan innebära kostnader utöver avsatta medel. 4

5 2. Resultat och prognos per sektor/enhet 2.1 Tillväxtenheten Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Avdelning Kommunchef, fysisk planering mm Näringsliv Arbetsmarknad Fritid, turism, kollektivtrafik Kultur Totalt Tillväxtenheten visar ett periodiserat resultat på tkr. Årsprognosen visar ett överskott på 990 tkr vilket till stor del beror på lägre personalkostnader, samt lägre kostnader för köpta utredningar, och arvoden. Kommentar till årsprognos per enhet Kommunchef, fysisk planering mm Förväntas visa ett överskott på tkr och beror bland annat på lägre kostnader för arvoden och köpta utredningar, samt effektivisering på personalsidan. Dock visar kostnaderna för detaljplaner ett underskott på -500 tkr i årsprognosen. Näringsliv Förväntas visa ett underskott på -90 tkr och beror bland annat på grund utbetalning av semesterdagar vid pensionsavgång. Arbetsmarknad Enheten förväntas göra ett underskott på -100 tkr, detta beror främst på högre personalkostnader pga ökat antal deltagare inom sysselsättning LSS- och SoL-beslut. Fritid, turism, kollektivtrafik För helåret beräknas ett nollresultat. Kultur Förväntas visa ett underskott på -20 tkr i årsprognosen till följd av högre kostnader än budgeterat. 5

6 2.2 Sektorn för verksamhetsstöd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Personalenheten Löneenheten Ekonomienheten Administrativa enheten Bilvårdsenheten Totalt Sektorn för verksamhetsstöd visar ett periodiserat resultat på 660 tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till 90 tkr och är en följd av lägre kostnader för nya avtal inom Administrativa enheten. Kommentar till årsprognos per enhet Personalenheten Förväntas visa ett underskott på -60 tkr på grund av högre kostnader för personal än budgeterat. Löneenheten Förväntas visa ett underskott på -50 tkr till följd av kostnader för mertid i och med införandet av nytt PA-system under året. Ekonomienheten Förväntas visa ett underskott på -100 tkr till följd av högre programkostnader och utbildningskostnader än budgeterat. Administrativa enheten Enheten förväntas visa ett överskott på 300 tkr och beror på nya avtal som ger lägre kostnader. Bilvårdsenheten Förväntas visa ett nollresultat för år

7 2.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Enhet Tekniska enheten Fastighet Park och skog VA Renhållning 12 0 Totalt Sektorn för Samhällsbyggnad visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är framförallt en följd av lägre driftskostnader inom Fastighetsenheten. Kommentar till årsprognos per enhet Tekniska enheten Förväntas visa ett överskott på 100 tkr i sin årsprognos och är en följd av lägre kostnader för snöröjning och belysning. Fastighet Enheten förväntas visa ett överskott på tkr till följd av lågt elpris, framförallt under sommarmånaderna jämfört med föregående år. Även den milda vintern i början på året har bidragit till överskottet. Under återstående del av året kommer det att bli högre driftskostnader samt kostnader för planerat underhåll. Park och skog Förväntas visa ett underskott på -300 tkr till följd av lägre intäkter för AMS-bidrag än förväntat. VA Förväntas visa ett nollresultat. Under hösten kommer det att uppstå högre kostnader bland annat inför uppstarten av Väst Vatten AB/Munkedal Vatten AB. Renhållning Förväntas visa ett nollresultat. 7

8 2.4 Sektorn för Välfärd Belopp i tkr Per. resultat Årsprognos Område Barn och utbildning Stöd Vård och omsorg Totalt Sektorn för Välfärd visar ett periodiserat resultat på tkr för perioden januariaugusti. Årsprognosen uppgår till tkr och är en följd av högre kostnader för placeringar och hemtjänst. Kommentar till årsprognos per område Område Barn och utbildning Område barn och utbildning förväntas visa ett överskott på 700 tkr för år Överskottet är bland annat en följd av högre intäkter för barnomsorgsavgifter än budgeterat. Dock finns det enheter inom området som visar underskott till följd av högre personalkostnader, bland annat till följd av vikarier vid sjukfrånvaro. Det finns även enheter som visar överskott i sin årsprognos såsom Kunskapens hus, överskottet är en följd av lägre kostnader för köpta platser på gymnasiet än budgeterat. Området ansvarar även för Tonårsgruppen som är en LSS-insats riktat till elever med förståndshandikapp, denna verksamhet förväntas visa ett underskott på drygt 300 tkr till följd av högre personalkostnader. Här har det varit ett utökat behov av omsorg under året. Kostnader för timvikarier är svåra att prognostisera. Uppskjuten start av ny skolorganisation innebär svårigheter att hämta hem underskott avseende Sörbygden, då fortsatt planering för en mycket liten högstadieorganisation, som ställer krav på timplaneanpassning och behörighet, är dyr och skör. År av anpassningskrav inom grundskolan innebär att lärartäthet per hundra barn är låg i Munkedal. Inför höstterminen ligger Kungsmarksskolan nu på 7.9 lärare per 100 elever vilket är en mycket låg siffra för en högstadieskola. Jämförelser som görs med grannkommuner i Benchmarking norra Bohuslän visar stora skillnader mellan Munkedal och de flesta kommuner som ingår i projektet avseende lärartäthet Skillnaderna torde ha ökat Gällande siffror för personaltäthet pedagogisk personal inklusive elevassistenter visar att Munkedal ligger i nivå med övriga kommuner Det torde bli en fråga att diskutera om Munkedal ska satsa på höga kostnader för elevassistenter eller satsa mer på pedagogisk personal. Frågan kommer att vara extra aktuell att diskutera då Skolinspektionen, som nu utövar tillsyn, har anmärkt att detta sätt att organisera stöd till barn i behov av särskilt stöd är omodernt. 8

9 Ohälsotalen inom barn och utbildning har alltså ökat markant. I en organisation där anpassningar till budget har krävts under ett antal år minskar möjligheter att i verksamheterna hantera frånvaro utan att sätta in vikarier. I verksamheterna finns ett stort antal elever i behov av särskilt stöd, stöd som skolan är skyldig att ge. Dessa elevers behov ser inte ut att minska men öka och möjligheterna till individuella anpassningar/ lösningar är begränsade. Rektorerna har få verktyg att möta med som insatser då även Elevhälsan/Resursteamet har begränsade resurser och dess resurser används mer och mer till att utreda barns behov enligt Skollagens krav och färre resurser kan därmed användas till insatser. Inom förskolan ökar efterfrågan på platser. Än så länge ser det ut som om vi kommer att kunna hantera efterfrågan på platser i januari. 9

10 Område Stöd Område stöd prognostiserar ett underskott på -5,1 mnkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos. Försämringen beror i huvudsak på nya placeringar/ökat antal ärende tillkommit inom Område stöds sfär. Försörjningsstödet minskar fortfarande vilket får ses som positivt. Har minskat specifikt inom ungdomsgruppen vilket får ses som väldigt positivt. Anledningen till detta är metodutveckling samt bra samarbete med AF och AME. IFO prognostiserar ett underskott på -2.5 mnkr. Där står institution vuxen för -1,1 mnkr, barn och unga institution -1,3 mnkr bland annat. Här bedömer vi att kostnaderna kommer vara fortsatt höga pga av hög social problematik i kommunen. LSS -1 mnkr orsakerna till detta är bland annat ökat inflöde av ärende, förändringar i försäkringskassans bedömningar och beslut som medför en kostnadsövervältring på kommunen. Denna fråga har kommit upp på socialchefsnätverket och även till kommunens presidium. Ökande kostnader mertid/övertid svårt att tillsätta vikarier. Svårt att budgetera då inflyttning har skett under året Psykiatri: -1.6 mnkr. Ökat antal beslut om insatser i boendestöd. Ökande kostnader på institution vuxen. Komplexa ärenden som kommunens ordinarie verksamhet inte kan hantera då det finns fara för den enskilde och andra. Svårt att budgetera då vissa är inflyttade från andra kommuner under året. Integration: verksamheten i PUT-boendet är mycket svårprognosticerat. Detta för att det är helt avhängigt av vilka asylsökande som hamnar på våra 3 asylplatser. Inte ens Migrationsverket kan med säkerhet prognosticera handläggningstid, utfallet av asylutredningen eller eventuella åldersuppskrivningar för enskilda personer innan asylutredningen avslutats. Prognosen sätts ändå till +-0. Totalt: Svårt att budgetera då det ständigt pågår inflytt/utflytt ur kommunen inom vår målgrupp och i en del fall kostar det mycket pengar. Finns inga marginaler för oförutsedda händelser idag utan all budgetering bygger på vad vi vet ett år innan verksamhetsåret startar. Detta bör diskuteras och värderas ur ett kommunperspektiv/helhetsperspektiv. Skall kommunen ha det som idag eller bör budgeteringsprocessen och dess innehåll ses över i dess olika delar. 10

11 Perioden september till december är prognostiserat utfall. Boendestöd RESULTAT - beviljade timmar - Boendestöd 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Personer Snitt per person

12 Område Vård och omsorg Inom vård och omsorgs område beräknar i årsprognosen med ett underskott på 1,5 mnkr. Underskottet beror till största del på svårigheter att anpassa hemtjänstens verksamhet efter behoven som ständigt förändras. Hemtjänstens ekonomiska förutsättningar är kopplade till biståndsbeslutad tid som hemtjänsten har i uppdrag att verkställa. Under december månad 2011 var de beviljade hemtjänsttimmarna För att utföra uppdraget behövs ca 40 årsarbetare (inkl.35 % kring tid - resor, planering APT etc). Under augusti 2012 är den beviljade tiden timmar vilket innebär ett personalbehov på ca 52 åa. Personalbehovet skiljer sig med ca 12 åa mellan bara några få månader. Det gäller att snabbt bemanna upp, men också lika snabbt minska bemanningen om den beviljade tiden sjunker igen. Det krävs en organisation som kan hantera dessa upp- och nedgångar på ett effektivt sätt utan att kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten ska påverkas i negativ riktning. En genomlysning och utvärdering av både resursfördelningssystem som hemtjänstens organisation har påbörjats och som förhoppningsvis ska kunna förbättra det ekonomiska resultatet. Semesteruttag och dubbla löner i samband med att hemtjänstens enhetschef går i pension medför ökade kostnader under året. Utbildningsinsatser och förstärkt administration i samband med införandet av Heroma har medfört extrakostnader för samtliga enheter inom vård och omsorg. Höga vikariekostnader och mertid på grund av hög sjukfrånvaro under årets första månader. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor inför sommaren medförde ökade kostnader därav tecknades särskilt sommaravtal med vårdförbundet vilket också innebar ökade kostnader. 12

13 3. Investeringar Investeringsbudgeten för kommunen inklusive resultatöverföring från föregående år uppgår till totalt tkr för år Årsförbrukningen förväntas uppgå till tkr, prognosen är dock något osäker beroende på när upphandlingen blir klar för Hällevadsholms skola. Detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan: Investeringsredovisning delårsbokslut augusti Utfall jan-aug Budget 2012 Resultatöverföring Årsbuddget 2012 Avvikelse mot årsbudget Förväntad årsförbrukning 2012 Tillväxtenheten Sektorn för Verksamhetsstöd Sektorn för Samhällsbyggnad Sektorn för Välfärd Summa Uppföljning av mål och mått I styrkortet motsvaras siffrorna 1-3 enligt nedan: 1 - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 - målet är delvis uppnått 3 - målet är uppnått Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. 13

14 4.1 Tillväxtenheten Styrkort för Tillväxtenheten Tillväxtenheten Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Tillväxt - Alla verksamheter ska 1. Tillväxt - Skapa (a) allaktivitetshus 1. Tillväxt - Effektivare 1. Tillväxt - Skapa förutsättningar för en god 1. Tillväxt - Fler nöjda, stolta och genomföras inom ramen för tilldelad och (b) mötesplatser för alla åldrar. administrativa processer i hela och jämlik hälsa på lika villkor för alla i hela kompetenta medarbetare Mål budget. organisationen kommunen Strategi 1a. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1b. Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen. 1a. Lägga fram ett konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet. 1b.Örekilsparkens möjligheter undersöks. 1. Öka andelen genomförda möten på distans (fler än två deltagare). 2. Tillväxt - Ge hela kommunen livskraft - socialt, ekonomiskt, miljömässigt 1a. Planlagda, individuella 1,2. I alla beslut tydliggöra barn och- miljö medarbetarsamtal och lönesamtal. perspektivet 1,2,3. Bostadsförsörjningsplan med temaboende. 1b. Alla ska ha tid för reflektion 1,2. Utveckla föreningslivet 1c. Alla ska kompetensutvecklas. 1,2. Alla verksamheter arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 1, 2. Arbetssökande ska ha ett intyg som beskriver arbetsinnehåll under tiden på AME och ett personligt CV. Mått 1a. Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten. 1b. Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen. 1. Minst 10 möten Minst 20 1a. Slutgiltigt politiskt beslut under möten Minst 30 möten 2012, Full drift Utvärdering b. Utredning om Örekilsparkens framtida utformning klar a. Alla medarbetare (100 % varje år). 1b. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät). Bättre resultat varje år. 1. Välfärdsbokslut vartannat år (2011, 2013 osv). 1. Följa folkhälsoindex årligen 1,2. Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart , % av de arbetssökande ska ha intyg och CV 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-regionen. 2. För 2012 bibehålla de senaste tre årens 1c. Minst 3 tillfällen till alla under nivå på deltagarantalet i aktiviteterna för Minst 5 tillfällen Minst 7 ungdomar i åldern 7-20 år hos ungdoms- och tillfällen idrottsföreningar. Fram till och med 2014 ska deltagarantalet ha ökat med 10% nya företag 2. Minst 10 kultur- och föreningsarrangemang Minst 14 st Minst 15 st

15 4.1.2 Uppföljning av styrkort för Tillväxtenheten Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Alla tjänsteskrivelser fyller kravet på ekonomisk konsekvensanalys. 3 3 Väl etablerad rutin Genom projektmedverkan skapa mervärden för kommunen 3 3 Ett antal projekt pågående eller på planeringsstadiet leder till ökad kvalitet Helhetsstatus ekonomi 3 3 Kund/Brukare Konkret förslag på allaktivitetshus som innefattar samverkan med föreningslivet 2 2 Långt framskridna planer både för verksamhetens innehåll och lokaler Örekilsparkens möjligheter undersöks 2 2 Arbetet påbörjat. Medel finns avsatta i investeringsbudgeten för 2012 Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Öka andelen möten på distans 2 2 Vid ett antal tillfällen har detta skett under våren Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och kompetenta medarbetare 3 3 Samtliga är stolta över sitt arbete och tycker att Munkedals kommun är en bra arbetsgivare Helhetsstatus medarbetare

16 Hållbart samhälle Skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa för alla i hela kommunen 2 2 Vi arbetar kontinuerligt med målet att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i kommunen genom insatser som t ex ett allaktivitetshus och sociala investeringsfonder. Ge hela kommunen livskraft socialt, ekonomiskt, miljömässigt 3 3 Under årets första åtta månader har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. Arbetet med bostadsförsörjningsplanen har nu kommit igång. Helhetsstatus hållbart samhälle

17 4.1.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1a Varje år förbruka maximalt 100 % av budgeten: Enheten förväntas uppvisa ett överskott vid årets slut och uppfyller då måttet. 1b Extern medfinansiering ska minst vara lika stor som den kommunala insatsen: I genomförda projekt är målet om 50 % medfinansiering uppfyllt. Kund/Brukare 1a Allaktivitetshus - Slutgiltigt politiskt beslut under Full drift 2013 och utvärdering 2012: Planering pågår för att allaktivitetshuset ska kunna var i full drift under år b Utredning om Örekilsparkens framitda utformning klar 2012: För Örekilsparken gäller att arbetet påbörjats Arbetssätt 1 Minst 10 möten på distans 2012: Antalet möten på distans har ökat och prognosen är att måttet 10 möten under 2012 ska uppnås. Medarbetare 1a Planlagda, individuella medarbetarsamtal och lönesamtal med alla medarbetare (100 % varje år): Medarbetarsamtal och lönesamtal är genomförda med all personal inom enheten. 1b Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning, bättre resultat varje år: Från senaste medarbetarenkäten så upplever 70 % att de har tid för reflektion och återhämtning. 1c Alla ska kompetensutvecklas - Minst 3 tillfällen till alla under 2012: Bedömningen är att målet ska nås på årsbasis. Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Tillväxtenheten exkl. AME ,16% 1,24% Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma tid föregående år. 17

18 Hållbart samhälle 1. Välfärdsbokslut vartannat år: Genomfört under Varierande resultat bl.a. hög grad av behörighet till gymnasiet men låg andel som går vidare till högskolestudier 1. Följa folkhälsoindex årligen: Redovisas i årsbokslutet. 1,2 Bostadsförsörjningsplanen ska vara klart 2012: Arbetet påbörjas under våren. Beräknas kunna genomföras under hösten 2012 och ev. våren ,2 80 % av de arbetssökande ska ha CV och intyg: Cirka 50 % har CV men samtliga får intyg efter avslutad praktikperiod 2. Andelen boende på landsbygden i förhållande till totalbefolkningen ska inte minska. Index : Redovisas i årsbokslutet. 2 Andelen invånare i arbetsför ålder år (försörjningskvoten) ska inte minska mer än VG-region: Redovisas i årsbokslutet. 2. Mäta deltagarantal i ungdoms- och idrottföreningar och för 2012 bibehålla de senaste tre årens nivå på deltagarantalet i aktiviteter: Ungdoms- och idrottsföreningar redovisar två gånger per år de aktiviteter som genomförts, för barn och ungdomar i åldern 7-20 år, under året. Den 15 augusti redovisas aktiviteter under första halvåret och den 15 februari redovisas det andra halvåret. Totalt uppgår budgeten för aktivitetsbidraget till kronor, och bidraget till respektive förening är baserat på det deltagarantal i aktiviteterna som föreningen redovisar nya företag: Perioden har det registrerats 41 nya företag med säte i Munkedals kommun. 2. minst 10 kultur- och föreningsarrangemang 2012: Pågår och är redan uppnått. 18

19 4.2 Sektorn för verksamhetsstöd Styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Sektor för verksamhetsstöd Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god 1. Effektivare ekonomisk hushållning, som Nöjda och kompetenta administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och över tid ger ökat interna kunder hela organisationen kompetenta medarbetare 3. Minska energianvändningen Mål handlingsutrymme 2. Delaktiga Strategi 1 a Alla enheter ska vara kostnadseffektivare 1. Kartlägga processer och hitta effektivare lösningar Rätt hjälp till självhjälp Utbildning i nya/förändrade processer 1 a Förändrat arbetssätt för att nå målet effektivare processer 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 3. Ökad färdighet 1. Alla ska ha tid för reflektion 3. Energirådgivning Mått 1. Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn 1. Analysera minst fyra processer inom sektorn Att mäta de valda processerna 1. Kartläggning av tidsåtgången i processerna 1. Antal utbildningstillfällen i de valda processerna 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Mätning av sysselsättningsgrad. 3. ett utbildningstillfälle i energirådgivning 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 2. Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning 1. Avsatt tid för arbetet med effektivare processer 1+2. Ökad grad av delaktighet(medarbetarenkät) 19

20 4.2.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för verksamhetsstöd Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Insatser för att öka kostnadseffektiviteten 2 2 Arbetet påbörjat Helhetsstatus ekonomi 2 2 Kund/Brukare Öka kundnöjdheten och kompetens genom utbildning 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus kund/brukare 2 2 Arbetssätt Förändrat arbetssätt med målet ökad effektivitet 2 2 Förberedelser pågår delvis Helhetsstatus arbetssätt 2 2 Medarbetare Fler nöjda, stolta och komptetenta genom ökad delaktighet och färdighet 2 2 Delvis genomfört och pågår Helhetsstatus medarbetare 2 2 Hållbart samhälle Minska energianvändningen genom ökad kunskap inom området 1 1 Inte uppnått- inte förberett Helhetsstatus hållbart samhälle

21 4.2.3 Uppföljning av mått Ekonomi Minska kostnaderna för samtliga enheter inom sektorn: En utav enheterna visar överskott i sin årsprognos, medan övriga enheter visar underskott i årsprognosen. Därmed är inte detta uppfyllt, dock visar sektorn överskott totalt sett i sin årsprognos. Analysera minst fyra processer inom sektorn: Minst fyra processer är valda inom sektorn. Kund/Brukare Att mäta de valda processerna: Processkartläggning är ännu inte genomförd. Arbetssätt 1 Kartläggning av tidsåtgången i processerna: är ännu inte genomförd 1 Antal utbildningstillfällen i de valda processerna: Antalet utbildningstillfällen i de valda processerna är inte mätt. Medarbetare Bland de anställda på sektorn för verksamhetsstöd är det 62% som skattar att de kan påverka sina arbetstider i hög grad. Arbetets karaktär är dock tidsstyrt med klara arbetstoppar vid tex löneutbetalning eller bokslut. Inom ramen för avtalet kring årsarbetstid upplever trots allt att det finns möjligheter att påverka sin arbetstid i viss mån. När det gäller möjligheten till reflektion och återhämtning så upplever 63% av de anställda att de har dåliga möjligheter till detta. 1 Mätning av sysselsättningsgrad: Redovisas i årsbokslutet. 1 Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: detta är inte uppnått Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Verksamhetsstöd ,95% 2,7% Sjukfrånvaron har ökat och det är den korta sjukfrånvaron som är den största delen. Orsaksaken till de korta sjukfrånvaron är förkylning, influensa och magsjuka. De anställda har erbjudits att delta i de gemensamma friskvårdsaktiviteter som arrangeras centralt. I övrigt har de anställda tillgång till företagshälsovård och personalstöd dygnet runt. 2 Alla enheter skall tillämpa strukturdagordning: Detta har genomförts och fungerar. 1 Avsatt tid för arbetet med effektivare processer: Arbete pågår i samband inom ramen för EUprojektet förbättrad organisation. 1+2 Bland de anställda är det 95% som upplever att de känner stor delaktighet i frågor som rör det egna arbetet och 80% upplever att de blir tillräckligt informerade om det som rör arbetsplatsen. Hållbart samhälle 3 Ett utbildningstillfälle i energirådgivning: Måttet ett utbildningstillfälle är inte uppnått. 21

22 4.3 Sektorn för Samhällsbyggnad Styrkort för Sektorn för Samhällsbyggnad Sektor för Samhällsbyggnad Budgetår 2012 En hållbart växande kommun med engagerade invånare som tar sig an framtidens utmaningar tillsammans! Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle 1. Resultat enligt god ekonomisk 1. Samhällsb. - Högre effektivitet 1. Effektivare administrativa processer i 1. Fler nöjda, stolta och kompetenta 1. Minska hushållning, som över tid ger ökat och servicegrad gentemot våra hela organisationen medarbetare energianvändningen Mål handlingsutrymme kunder/medborgare 1a.Se särskild miljöhandlingsplan, fastställda mål Strategi Mått 1. I alla tjänsteskrivelser tydliggöra ekonomiska konsekvenser. 1. Kritisk granskning av investeringar 1. Ekonomisk uppföljning varannan månad 1. Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr. 1. Budget i balans vid uppföljning 1. SB - Det goda värdskapet och samverka med andra kommuner 1-2. Arbeta med ständiga förbättringar för effektivare rutiner, arbetssätt och dokumentation 1 a. Bättre samverkan inom kommunen 1.b Information till verksamheterna 1 b. Utredn va-samv Uddevalla 1. SB - Fler nöjda kunder 1 b. Färdigställa Va -utredningsrapport 1. a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar ( bättre än index i riket 2011: 71 %) 1. b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föreg.år 1 a. Upprätta kompetensutv planer 1b.Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 1a. 100 % upprättade kompetensutv planer 1. Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid (medarbetarenkät) 1. Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning (medarbetarenkät) 1. Totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föreg.år 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan och åtgärder b. Energirådgivning 1c.. Energieffektivisering, annan uppvärmning 1a. Se särskild miljöhandlingsplan plan 1bc. Energiplanen 1bc. Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föreg år 22

23 4.3.2 Uppföljning av styrkort för Sektorn för samhällsbyggnad Aktiviteter Status Status Statuskommentar Ekonomi Reklam för tomter o industrimark 1 2 Info om Smedberg och Säleby finns Effektivare fastighetsskötsel 2 2 Samarbetet med vsh-vaktmästare utvecklas ytterligare Underlag till förslag om VA-samverkan 3 3 Utredningen är klar och beslut fattat. Samgående genomförs från och med 1 januari 2013 Helhetsstatus ekonomi 2 Kund/Brukare Info till vsh (tex vem gör vad) 2 3 Om pågående arbeten, gränsdragn listor, revideras inför 2012 Enkät till hyresgäster 2 2 På gång Revidera och organisera hemsidan 1 1 På gång Helhetsstatus kund/brukare 2 23

24 Arbetssätt Bättre samverkan inom kommunen 2 2 Fastighet/Verksamhetsvakt, skola/ städ Utredn va-samv Uddevalla 3 3 Pågår, även Färgelanda GIS-info tillgänglig på hemsidan/ insidan 1 2 På gång Helhetsstatus arbetssätt 2 Medarbetare Upprätta kompetensutv planer 1 1 På gång Kontinuitet på gemensamma aktiviteter 3 3 Genomförs Helhetsstatus medarbetare 2 Hållbart samhälle Se bif handlingsplan 2 2 Flera åtgärder på gång Helhetsstatus hållbart samhälle 2 24

25 4.3.3 Uppföljning av mått Ekonomi 1 Ej överstiga investeringsbudgeten max 33 mnkr: Prognosen för årets investeringar uppgår till drygt 44,4 mnkr av totalt 60,4 mnkr som inkluderar resultatöverföring från föregående år på 27,4 mnkr. 1 Budget i balans vid uppföljning: Detta är uppfyllt är uppfyllt då VA-verksamheten och renhållningen visar ett 0-resultat i sin årsprognos och övriga enheter inom Sektorn för Samhällsbyggnad visar totalt tkr i sina årsprognoser. Kund/Brukare 1 SB Fler nöjda kunder: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet 1 a Webbinformation till kommuninvånare verksamhetsområde gator och vägar (bättre än index i riket 2011:71 %): Redovisas i årsbokslutet 1b Förbättrat resultat i enkät till hyresgäster (enhetschefer) jämfört med föregående år: Just nu genomförs enkät inom Fastighetsområdet, resultatet redovisas i årsbokslutet. Arbetssätt 1b Färdigställa VA-utredningsrapport: Detta är klart Medarbetare 1 a 100% upprättade kompetensutvecklingsplaner: Detta är på gång 1 Högre grad av medarbetare som skattar att dem kan påverka sin arbetstid: Redovisas i årsbokslutet 1 Medarbetarna upplever att de har tid för reflektion och återhämtning: Redovisas i årsbokslutet 1 totala sjukfrånvaron skall sänkas jämfört med föregående år: Sjukfrånvaro januari-juli 2012 Arbetstid enligt avtal i timmar Sjuk antal timmar av avtalad arbetstid % sjuk jan-juli 2012 % sjuk jan-juli 2011 Sektorn för Samhällsbyggnad ,99% 3,1% Den ökade sjukfrånvaron gäller korttidsfrånvaro och är inte arbetsrelaterad. Hållbart samhälle 1 a Särskild miljöhandlingsplan: Redovisas i årsbokslutet 1 b Energiplanen: Redovisas i årsbokslutet 1bc Energianvändning i egna fastigheter ska minska jämfört med föregående år: Redovisas i årsbokslutet 25

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2012 Delåret i sammandrag januari april 2012 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2012 är 2,7 mnkr av detta är 1,7 mnkr kommunens budgeterade

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Stöd

Kvalitetsberättelse för område Stöd Kvalitetsberättelse för område Stöd År 2012 2013-02-18 Peter Martinsson Dnr: 2013-81 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning:... 3 Övergripande mål och strategier... 4

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82

Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg. År 2012 2013-02-18. Maria Ottosson Lundström. Dnr:2013-82 Arbetsmiljöberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-18 Maria Ottosson Lundström Dnr:2013-82 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport för juli 2012 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Munkedals kommun. Delårsbokslut

Munkedals kommun. Delårsbokslut Munkedals kommun Delårsbokslut April 2014 Delåret i sammandrag januari april 2014 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2014 är ett underskott på 0,9 mnkr. Om Munkedals kommun

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 1, 2014 En måluppföljning ska göras per första tertialet i april. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer