Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning"

Transkript

1 MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Omfaftning, poäng: 160 Studieort: Lidköping Studieform: Distans Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till Myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

2 Utbildningens namn Diplomerad lnnovationsufuecklare Ansvarig utbildningsanordnare Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Besöksadress Organisation: Adress: Postnr/ort Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Box Lidköping Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Gamla Stadens Torg Lidköping Webbadress, telefon n um mer och e-postadress Telefon Hemsida E-post

3 Utbildningsplan ftir ytfesbögskoleutbildning Dia enunrnren MYH 2014t3478 Beslutsdatum : ä)l 5{1-20 Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Diplomerad lnnovationsutvecklare Egenföretagare baserat på egen uppfinning/innovation Egenföretagare baserat på egen innovativ tjänst lnnovationsrådgivare Administration av forslagsverksamhet och/eller arbetstagaruppfinningar Sakkunnig då det gäller köp och försäljning av licenser Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om. projektledning och prolektplanering av innovationsprojekt. innovationsprocessens olika delar och de moment som måste samverka för att en idö ska kunna utvecklas till en säljbar produkt. lagar och avtal som reglerar upphovsrätten till uppfinningsbaserade produkter och tjänster. lämpligaste form for skydd inom immaterialrätten, exempelvis patent, mönsterskydd, varumärkesskydd Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att. självständigt kunna ta fram underlag för utveckling, tillverkning och försäljning av nya produkter och tjänster. kunna ge råd och anvisningar till andra som önskar kommersialisera en uppfinnarbaserad uppfinning eller tjänst 9da2 (2)

4 UtbildningspLan för yrl«eshögskoleutbildnirg Diarienummer: MYH 2011t9478 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att. i eget foretag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera uppfinningsbaserade produkter. i eget företag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera innovativa tjänster. som anställd i mindre eller mellanstort företag kunna leda och samordna foretagets samlade resurser till kommersialisering av uppfinningar Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Affärsplan och affärspresentation Affärsutveckling med affärsplan Datorn som hjälpmedel vid id6utveckling Exploatering med olika modeller och affärs... Finansiering Förpackning, emballage och distribution lmmaterialrätt lndividuellt projektarbete på distans Industridesign, skiss- och modellteknik Informationssökning - marknad, teknik och... Kreativ metodik Marknadsföring Marknadsforingsfilm Material- och prod uktionsteknik Miljöanpassad produktutveckling Presentationsteknik Projektarbete i skolan, inklusive genomgån... Projektledning och projektplaneri ng Starta Eget Teknikhistoria Webbdesign och grafisk formgivning Summa: Poäng o 160 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} '" ).i : Sida 3

5 Utbildningsplan iör y*eshögskoleutbiklning Diarielummer: MYH dil I Bslutsdatum: {O ' Kurser Utbildningen har 21 huvudmomenvdelkurs(er). Kursens namn: Affärsplan och affärspresentation Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 17 Att ge studenterna ökad kunskap i hur man skriver en affärsplan, som är grunden för förverkligandet av en affärsid6 och nödvändig för att skaffa fram det kapital som krävs för att starta och utveckla företaget. Att ge studenterna ökad kunskap och övning i att göra en professionell och säljande presentation av sin affärs- /produktid6. Att studenterna ska kunna skriva en säljande affärsplan, ett dokument som beskriver hur man ska ta sin affärs-/produktide från tanke till ett snabbt växande och lönsamt bolag. Att studenterna ska få praktisk övning och ökat självförtroende i att presentera sin affärs- eller produktid6 på ett säljande sätt. Distansstudier, praktisk övning, distansstöd via diskussionsforum. Varje deltagare skriver och lämnar in en affärsplan på sin affärs-/produktid6 som även presenteras muntligt för en expertpanel som ger konstruktiv kritik.. Webbplattform med d iskussionsforu m. Lekti onssal med dataprojektor samt filmkamera. Kursens namn: Affärsutveckling med affärsplan Yh-poäng: I Att ge studenterna ökad kunskap i hur man utvecklar sin affärsid6 och skriver affärsplan. Att studenterna skall få förståelse för vad affärsutueckling innebär i praktiken - vad som krävs för aft ett företag skall bli lönsamt och stabilt. Att studenterna får kunskap i hur man skriver en affärsplan. Föreläsning, praktikfal l, gruppdiskussioner. Omfaftning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dataprojektor samt dator med bredband. Litteratur eller kursdokumentation enli gt kursansvarig. Kursens namn: Datorn som hjälpmedelvid idöutveckling ida 4 (22)

6 U&iHningsplan 6r yrkeshögnrkoleutbildning Diarienummer tyh 2[14t34,i18 Yh-poäng: 4 Att ge studenterna information och kunskap om områden där datorn används som hjälpmedel i utvecklingsprocessen. Att ge grundläggande kunskap om datorstödd konstruktion (3D-CAD), att skapa fotorealistiska bilder, att göra hållfasthetsanalys, simulering av funktioner, att göra animationer, utskrifter av 3D-modeller m.m. Föreläsningar varvat med pedagogiska övningar vid datorn. Omfattning 32 timmar. Utbildningslokal med dataprojektor, 3D-skrivare, litteratur eller ku rsdokumentation enligt kursansvari g. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Exploatering med olika modeller och affärsmöjligheter Yh-poäng: 6 Att få information om olika affärsmodeller och de lagar och avtal som är viktiga att känna till och som ska användas beroende på exploateringsform. Att ge kunskap om vilka parametrar som är väsentliga vid val av exploateringsalternativ och hur man gör bedömning av affärsmöjligheter infor förhandling som syftar till försäljning. Kursens namn: Finansiering Att deltagaren skall känna till viktiga direktiv och lagar. Lag om rätten till arbetstagarens uppfinningar etc. Att ge kunskap i hur och när man kontaktar lämpligt företag, hur man förbereder sig för och genomfor förhandling/försäljning. Hur man beräknar ersättningarnas storlek. Att studenterna skall kunna upprätta enklare avtal och göra underlag för mer avancerade affärsavtal. Föreläsningar, praktiska övningar, grupparbeten. Skriftliga övningar. Dataprojektor, datorer med bredband. Avtalsexempel, lagbok, utdrag ur rätten till arbetstagarens uppfinningar, kollektivavtal samt kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 1 Att informera om olika finansieringskällor som står till idögivare eller uppfinnarens Sida 5

7 utbildningsplan 6r yrkeshiigskoleutbildning Diarienumrner: MYH Beslutsdatum: äI förfogande samt var det passar in i innovationsprocessen. Att ge kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som står till förfogande, samt vilka underlag (ex. Projektplan, affärsplan) som de olika insatserna kräver när man söker lån, bidrag etc. hos statliga organisationer, banker eller andra finansiärer. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, tillämpande övningar, arbete med eget projekt. Omfattning 8 timmar. Kursdokumentation, presentationsmaterial från olika aktörer och ansökningshandlingar enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Förpackning, emballage och distribution Yh-poäng: 1 Att ge studenterna förståelse för att förpackningen på ett effektivt sätt skall skydda och innesluta produktern a, vara rationell och effektiv att transportera och hantera, vara informativ och säljande samt vara funktionell for konsumenten. Att studenterna skall få grundläggande information om förpackningens funktion som ett viktigt hanteringshjälpmedel i distributionskedjan från producent till konsument, som ska fungera både på lastpallar och i containrar. Att studenterna skall ha grundläggande kunskap om hur förpackningens utformning påverkar dess funktion som produktskydd och i distributionskedjan från producent till konsument. Målet skall även vara aft ge studenterna riktlinjer vid utformning och design av förpackningar samt exempel på olika förpackningar för olika ändamå. Föreläsning, gruppövningar. Kursens namn: lmmaterialrätt Kurs p: Standard Omfattning I timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och datapro.lektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 2 Att ta del av de olika skyddsformer, immateriella och andra, som används under utveckling exploatering av uppfinningar. Sida 6

8 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 201 4ft4i18 Bes I utsdatum : 2O Att ge kunskap i när, hur, varför och på vilket sätt en id6/uppfinning/produkt kan skyddas. Hur man kan undvika både att göra intrång och drabbas av intrång i skyddsrätt. Föreläsningar, praktiska övningar med statuerade exempel på id6er som ska skyddas. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med dataprojektor, dator med bredband, PRVs informationsmaterial, exempel på patentansökningar och patent samt litteratur eller kursdokumentation enligt ämnesansvarig. Utvärdering: Praktisk utvärdering runt det egna prolektet. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndividuellt projektarbete på distans Standard 90 Syfte: Att studenterna individuellt skall praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i kursens olika ämnen enligt en i forväg individuellt upprättad handlingsplan/projektplan i samråd med utbildningsledaren. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utföra de olika momenten i innovationsprocessen. lndividuell handledning på distans av utbildningsledaren och foreläsare. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Omfattning 720 timmar. Webbaserad plattform med diskussionsforum, projektdagbok och telefon. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndustridesign, skiss- och modellteknik Standard 3 Syfte: Att ge studenterna grundläggande kunskaper i hur man tidigt i utvecklingen av en produktide tar hänsyn till marknadens krav på produktens ergonomiska och formmässiga egenskaper. Att ge studenterna information om hur man på ett professionellt sätt kan presentera en produktidö med enkla skisser och modeller. Att med enkla medel framställa en skiss samt en tredimensionell modell av en enkel produkt. Sida7 (22)

9 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH I Beslutsdatum : Att studenten ska ha kunskap vad som är viktigt i arbetet med utveckling och design av nya produkter. Att studenten skall ha grundläggande fakta och förståelse för hur produktutveckling bör drivas för att kunna agera mer professionellt vid möten med företag eller myndigheter. Att studenten ska kunna göra skisser och tillverka enklare modeller samt ha kunskap om olika metoder att framställa modeller på. Föreläsning. Praktiska övningar i skiss-och modellteknik. Utbildningslokal med dataprojektor samt tillgång till modellverkstad med vissa maskiner. Kursens namn: lnformationssökning - marknad, teknik och lagar Yh-poäng: 5 Beskrivning: Syfte; Att lära ut hur man söker och behandlar information för marknadsbedömning och nyhetsgranskning av nya produktid6er och innovativa tjänster. Att ge studenterna information om produktansvarslagen och CE-märkning, vad det innebär för handeln och hur det påverkar svenska tillverkare. Att visa på hur omvärldsanalys kan ge en bild av livsstilar, mode, trender och teknikutveckling i Sverige och övriga världen. Kursens namn: Kreativ metodik Att ge kunskap om olika informationskällor, så att studenten på egen hand ska kunna skaffa och behandla marknadsinformation samt utfora egna nyhetsgranskningar i patentdatabaser. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap om produktansvar och vilka produkter som ska CE-märkas samt hur man går tillväga. Att studenterna ska känna till viktiga informationskällor för omvärldsanalys. Föreläsningar, praktikfall, gruppdiskussioner och övningar. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Lektionssal med dataprojektor och bredband. Yh-poäng: 3 Att peka på och öva olika metoder och arbetssätt för kreativ problemlösning och id6utveckling. Att ge studenterna grundläggande information om systematiska metoder för innovativ konstruktion och utformning enligt TR Z-metoden, som skall bidra till att minska graden av slumpmässighet i processer för konceptval och problemlösning. Att ge studenterna förståelse för hur TRIZ kan höja graden av nytänkande och innovativ problemlösning genom att bryta traditionella tankebanor. Att studenterna ska få insikt om olika angreppssätt och kunna tillämpa olika Sida 8 (22

10 Utbildningsplan ör yrkeshög «oleutbildning Dlarienummer: MYH Bes I utsdatum : 2A aa metoder för varje specifikt problem. Att studenterna ska få grundläggande kunskap om hur TR Z-metoden kan utveckla och förstärka formågan till innovativ problemlösning. Föreläsningar med praktisk tillämpning, övningar i grupp. Omfattning 24limmar. Lektionssal med dataprojektor, skrivtavla och blädderblock. Tillgång till grupprum. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföring Standard 5 Syfte: Att lära studenterna grunderna för modern marknadsforing med speciell inriktning på marknadsföring av innovationer. Att ge studenterna möjlighet att praktiskt genomföra en utställning. Att ge kunskap om marknadsföringens olika delar och deras inbördes betydelse under utvecklingsperioder olika faser med speciell koppling till studentens eget projekt. Att studenterna individuellt, med gemensam profil på en utställning i skolans lokaler eller i annan utställningslokal, ska presentera resultatet av sitt eget projektarbete, eller i fall där nyhetshinder för projektet föreligger belysa problemev behovet som gav upphov till projektet. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, arbete med eget projekt, övningar i grupp samt individuellt genomförande. Kursdokumentation och arbetsmallar enligt kursansvarig. Utbildningslokal med dataprojektor, utställn i ngslokal. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföringsfilm Standard 2 Syfte: Att ge studenterna en grundläggande inblick och förståelse för behovet och möjligheterna av en reklam- och instruktionsfilm, en s.k. marknadsföringsfilm. Att få grundläggande information om hur bild, film och ljud kan avgöra förutsättningarna för en produkt eller tjänst att lyckas kommersiellt och vad tillvägagångssättet för detta är. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap och förståelse för tillvägagångssätt och process vid skapande av en film avsedd for kommunikation med kund eller annan part. Att studenterna ska ha enklare förståelse för teknik och manusframtagning samt utrustning och praktiskt genomförande av att filma. Att Sida 9 (22)

11 Utbildningsp}an för yrkeshögskoleutbildning iarienummer: MYH 201U3478 Beslutsdatum: ä)l studenterna skall ha en grundläggande förståelse för lagar och regler inom området, såsom upphovsrätt etc. Föreläsningar, praktikfall, egna laborationer, gruppdiskussioner, framtagning av en egen, enklare film inom gruppen. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med projektor samt filmutrustning. Kursens namn: Material- och produktionsteknik Yh-poäng: 4 Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det produktionstekniska området och förståelse för att produktionsanpassning är nödvändig för att kunna producera produkter rationellt och kostnadseffektivt. Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det materialtekniska området, exempelvis polymerer (plast), metall, keramer etc. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta forståelse for betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämplig produktionsteknik ur både teknisk och ekonomisk synpunkt samt grundläggande kunskaper om olika produktionsmetoder. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta förståelse för betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämpligt material ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Föreläsningar, gruppdiskussioner kring praktikfall, studiebesök. Lektionssal med dataprojektor, fi lmer och produktexempel. Kursens namn: Miljöanpassad produktutveckling Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om hur man kan ta hänsyn till miljöpåverkan redan tidigt i utvecklingsprocessen genom att identifiera och avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan i produktens hela livscykel; vid tillverkning, när den används och när den slutligen kasseras. Att ge studenterna konkreta verktyg för att kunna arbeta med miljöaspekter i produktutvecklingen. Föreläsningar, gruppövningar. Omfattning 8 timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprolektor. Litteratur Sida 10

12 Utbildningsplan ltir tdeutbildning iarienumrner )fith 201 4l r8 Beslutsdatum: ätl 5-01 { eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Utuärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Presentationsteknik Yh-poäng: 2 Att ge kunskap och träning i tal och skrifi for att säkrare kunna framträda inför media och publik. Att förmedla kunskap om vilka presentationsmöjligheter som kan användas vid olika typer av framträdanden/presentationer. Studenten ska kunna genomfora presentationer inför övriga studenter rörande övningsmaterial och egna id6er. Föreläsning. Övningar och rollspel inför grupp som eventuellt filmas och sedan analyseras och diskuteras. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med tillgång till data- och videoprojektor och filmutrustning. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med presentation av studentens egna projekt. Kursens namn: Projektarbete i skolan, inklusive genomgång av hemuppgifter Yh-poäng: I Att studenterna individuellt i det egna projektet ska praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i utbildningens olika kurser. Att ge studenterna individuell rådgivning och vägledning i de individuella projektarbetena samt genomgång av hemuppgifter. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utfora de olika momenten i innovationsprocessen. Att studenterna ska få ökade kunskaper i innovationsprocessens olika faser. lndividuell handledning av utbildningsledaren. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Utbildningslokal med dataprojektor och dator, tillgång till bredband, telefon. da 11

13 Utbi ldni ngspkl är yrt<estrtigsf obutbildnirqg Diarienumrner: MYH 2O1 4R4Ta 'Beslubdatum : Zll 5{1-2O Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Projektledning och projektplanering Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i metod och arbetssäft vid genomförande av olika typer av projekt. Att ge studenterna sådan kunskap och praktisk förmåga att de kan utarbeta en projektplan samt genomföra och redovisa det egna projektet på ett godkänt sätt. Föreläsningar, övningsexempel, utarbetande av projektplan kopplad till studentens eget projekt. Omfattning 8 timmar. Tillgång till lektionssal med dator och dataprojektor. Utvärdering: Praktisk utvärdering sker i samband med att studenten redovisar sitt eget projekt. Kursens namn: Starta Eget Standard Kurstyp: Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om viktiga saker att tänka på i samband med företagsstart; kring affärsid6, företagsform, budget, skatteregler, bokfori n g, försäkri n g sfråg or, marknadsföri n g etc. Att studenterna skall få en överblick av de problemställningar man måste ta hänsyn till i samband med företagsstart. Att studenterna skall få tips om näringslivskontakter som de kan ha stor nytta av i sift foretagande. Föreläsning och övningar i grupp. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dator med dataprojektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Teknikhistoria Sida 12

14 Utbildrr r Bplan & lnfeshögsko{etr*bitd ning Diari*um mer: MYH &l I ktrtsdatum: 201$01-20 Yh-poäng: 1 Att ge studenterna inspirerande exempel på svenska uppfinningar som lade grunden till det svenska industrisamhället. Att ge studenterna förståelse för hur Sverige under perioden kunde utvecklas från ett fattigt bondeland till ett modernt industrisamhälle och välfärdsland. Föreläsning, filmvisning och studiebesök. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprojektor. Film och kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Webbdesign och grafisk formgivning Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i att forstå samspelet mellan de många olika element som en webbsida består av hur färger, bilder och innehåll ska fungera ihop och göra företagets webbplats attraktiv och lättnavigerad för besökaren. Att ge studenterna ökad förståelse för att en snygg och tydlig grafisk profil som genomsyrar företagets webbdesign, kontorsmaterial och företagspresentationer m.m., ökar kundernas förtroende och intresse. Att studenterna skall förstå och följa de vedertagna standarder som finns i branschen. Målet är att studenterna lättare skall kunna beställa uppdrag från externa konsulter i branschen och därefter kunna bedöma arbetets kvalitet. Föreläsning, praktikfall, gruppdiskussioner. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med dataprojektor samt dator med bredband. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Sida 13 (22)

15 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH Beslutsdatum: Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande De studerande har rätten att ansöka om tillgodoräknande av tidigare erhållna kunskaper och färdigheter om dessa är av samma egenskap och omfattning att de i huvudsak svarar mot den kurs för vilken den är avsedd att tillgodoräknas. I de fall då en studerande vill tillgodoräkna sig tidigare meriter ombeds dem att kontakta skolans utbildningschef. Den studerande ger utbildningschefen de handlingar som intygar den kurs/utbildning/yrkesverksamhet som ska provas för tillgodoräknande. Utbildningschefen ansvararför att kontrollera äktheten hos det betyg som liggertill grund för tillgodoräknande. Utbildningschefen ger därefter sammanställningen till kursansvarig föreläsare. I de fall då en studerande har dokumenterad, tidigare utbildning som denne önskar tillgodoräkna skall den studerande lämna in betyg och kursbeskrivning på tidigare genomford kurs/utbildning. Om kursansvarig foreläsare anser genomförd kurs vara motsvarande den kurs som skall tillgodoräknas fyller föreläsaren i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna sig samt betyg, poäng, datum och lärosäte för den genomförda kursen. I de fall då en studerande har odokumenterad kompetens som denne önskar tillgodoräkna ombeds kursansvarig föreläsare göra en identifiering och bedömning av den reella kompetensen. Tillgodoräknande genomförs genom en validering av den studerandes kunskaper som sedan betygsätts av kursansvarig foreläsare. För tillgodoräknande används samma betygsskala som för genomgången kurs. Kursansvarig föreläsare fyller i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna samt betyg, poäng och datum. Underlaget för bedömningen av tillgodoräknande lämn-as till ledningsgruppen, som slutligen fattar beslut om huruvida en tillgodoräknande kan äga rum. Arendet förs in i ledningsgruppsmötets protokoll, som tillsammans med underlaget arkiveras. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Utbildningen erbjuder inte Svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap '1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130)om yrkeshögskolan (SFS 2011:1'10) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 'l. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, lsland eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av Sida 14

16 Utbitdningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: illyh 2O Bslutsdatum : '20 någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särski lda förku nskaper Krav på särskilda förkunskaper För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att studenten har upptäckt, analyserat, definierat och dokumenterat ett angeläget behov av en produkt eller tjänst som inte finns, inte fungerar eller fungerar dåligt, samt anger förslag/id6 till en lösning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att ledningsgruppen ej utvärderar studentens id6 i samband med urvalsprocessen och att det sker under sekretess. Särskilda förkunskaper - motivering Ur pedagogisk synpunkt är det ett krav att studenten har en produktidö eller affärsid6 att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper på under utbildningens perioder med distansutbildning. Varje student arbetar med sin egen idö med sikte på att utveckla den till en färdig produkt eller affärsidö. ld6n kan under utbildningens gång förfinas eller omformas. Den kan till och med läggas ned till förmån för annan och bättre id6 som foljd av utbildningen. Faststäl lande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens Alla ansökningar skannas in och registreras vid ankomst. Därefter kontrolleras de sökande avseende behörighet. I första hand kontrolleras betyg och in g. Resultatet av bedömningen dokumenteras i ett dataregister som upprättas specifikt vid varje utbildningsomgång. Där anges också utifrån vilken behörighetsparagraf den sökande anses behörig eller ej behörig. Generellt gäller för alla behörighetskategorier: Om någon handling i ansökan saknas som krävs för att fastställa behörighetskraven för YH-studier underrättas den sökande per telefon och har då en vecka på sig att inkomma med kompletteringar. Om den sökande har praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet anser sig behörig till utbildningen ska den sökande kontakta utbildningschefen för att inleda en process för att fastställa behörighet. Behörighetsbedömning utförs av utbildningschefen tillsammans med en representant från ledningsgruppen. En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som skolan och den sökta utbildningen ställer. Bedömningen sker genom en individuell prövning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande skall skicka in en egen skrivelse för bedömning av reell kompetens. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i Sida 15 (22)

17 utbildnings an f6r yrkeshögskoleutbi ldning iarienurnnw XYH 2 t4i3478 Beslutsdattnn: 20{ 1-20 bedömningen så långt det är möjligt genom en fördjupad intervju. Sökanden som åberopar reell kompetens kommer att intervjuas om dess förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. De prövningar som görs av behörighet, och resultaten av prövningarna, dokumenteras skriftligt och biläggs med det förslag om godkännande, eller icke-godkännande, av behörighet som föreslås av utbildn ingschefen och en representant från ledningsgruppen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Meritvärdet for tidigare genomgången utbildning beräknas genom att utbildningarna poängsätts och graderas enligt nedan: - Sökande med gymnasial utbildning och examen från Teknikprogrammet tilldelas 2 poäng. - Sökande med akademisk examen från ingenjörs- eller entreprenörsprogram tilldelas 5 poäng. Maximalt meritvärde for tidigare utbildning är 5. Yrkeserfarenhet Till ovanstående poäng adderas för relevant branscherfarenhet av nyskapande/produktutveckling alternativt projektledning, som anställd eller företagare, med 0,1 poäng per månad heltidsarbete. Ledningsgruppen avgör vilken yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen. Maximalt meritvärde för yrkeserfarenhet är 5. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Urvalet görs utifrån en webbansökan. Det är betyg och tjänstgöringsintyg som efterfrågas och som den sökande bifogar tillsammans med ansökan. Ett dokument med bedömningarna upprättas. Detta finns som grund vid utsändande av svar och vid frågor från sökande. Bedömningsdokumentet arkiveras av skolan i 3 år, därefter makuleras dokumentet. Alla sökande rangordnas enligt deras sammanlagda meritvärde. Maximal meritpoäng är 10. Antagning sker efter bästa meriter. Sida 16

18 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 2Ol Beslutsdatum: Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga Organisationsnummer: Organisationsnamn: Förnamn: Efternamn: Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Dotterbolag: Upphandlad: utbildningsanordnare lnnoveramera i Sverige AB Robert Nilsen Utbildningschef Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation För att de studerande ska utveckla de kompetenser som är relevanta för all innovationsutveckling är det pedagogiska upplägget till stor del ett problembaserat lärande, där vi utgår från verkliga händelser och fallbeskrivningar hämtade från innovationsbranschen samt från studenternas egna erfarenheter av innovationsprocessen. Lärarledda lektioner varvas med föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, egna studier och eget projektarbete. Utbildningen avser att främja de studerandes kreativitet och entreprenörskap. Detta kan säkerställas genom at1 vi som föreläsare använder oss av erfarna företagare som har mångårig erfarenhet av sitt specialområde. lnnan utbildningen startar kallas samtliga antagna studerande till en informationsdag och introduktion däi utbildningsledaren informerar om skolformen, utbildningens innehåll, hur branschen ser ut, vad som förväntas av den studerande under studietiden, vilka arbeten som utbildningen leder till och vilka egenskaper som passar för de yrkesroller och det företagande som finns i b_ranschen. Detta för att medvetandegöra den studerande och ge forutsättningar för densamma att förbereda sig för utbildningen och nå de beskrivna utbildningsmålen. Vid utbildningens introduktion påbörjas ett löpande arbete med de studerande for att medvetandegöra deras personliga styrkor och utvecklingsområden. För att underlätta för de studerande ätt klara sina studieiska de bli medvetna om bland annat inlärningsstil och studieteknik. Studerande med vissa former av funktionshinder såsom exempelvis dyslexi, kommer att erbjudas t.ex. datorstödda hjälpmedel och få chans till längre skrivtider/ examinationstider, och om det är nödvändigt fler examinationstil lfällen. Samtliga kurser har liknande systematiska arbetssätt vilket innebär att den studerande inför varje kurs får: - Kursplan med en övergripande beskrivning av kursens må., innehåll och betygskriterier - Exempel på vilken nytta den studerande har av kunskapen från kursen i sitt arbete med innovationsutveckli ng - lnformation om litteratur, examination och eventuella deadlines - Schema för kursen Utbildningsledaren för samtal med de studerande under hela utbildningen för att se till att de klarar

19 Utbildningsplan ltir yrkeshögskoleutbitdning Diarienummer: MYH 2A14B478 Beslutsdatum: {0 utbildningsmålen och om de är i behov av ytterligare stöd och hjälp. Under den skolförlagda delen av utbildningstiden finns mojlighet till personliga samtal med utbildningsledaren samt under perioderna med distansutbildning mejl- och telefonkontakt med utbildnin gsledaren och föreläsarna. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd I de fall där den studerande behöver ytterligare pedagogiskt stöd såsom specialpedagog eller tekniska hjälpmedel så erbjuds detta. Utbildningens upplägg vid distans Under första terminen genomförs tre perioder om vardera tre veckor skolförlagd undervisning i Lidköping, totalt nio träffar. Mellan perioderna med skolfödagd undervisning genomfors en 3-veckors och en 4-veckors period med distansutbildning. Under andra terminen genomförs tyralräffar med skolforlagd undervisning i Lidköping, två 2-dagars och två 3-dagars träffar. Resterande tid av andra terminen är distansutbildning, sammanlagt 14 veckor distansutbildning. Av utbildningens totalt 32 kursveckor är sammanlagt2l kursveckor upplagda som distansutbildning fördelade på 6 perioder, och sammanlagt '11 veckor skolförlagd undervisning i Lidköping fördelade på 13 träffar. Studenten ska under perioderna med distansutbildning praktiskt tillämpa nyvunna kunskaper från utbildningen på sitt egna innovationsprojekt enligt en projektplan som studenten innan perioden med distansutbildning u pprättat i samråd med utbildn i ngsledaren. Distansstudierna avser eget projektarbete enligt individuell handlingsplan, mentorskap samt individuell handledning via telefon och mejl med handledaren. Särskild webbplats med diskussionsforum kommer att upprättas for att mojliggöra kommunikation mellan studerande och handledare. När studenten kommer tillbaka under utbildningsveckorna på plats i Lidköping genomför studenten en muntlig redovisning av sitt projektarbete inför klassen och handledaren. En avstämning görs med tidigare inlämnad individuell handlingsplan. Detta blir också ett tillfälle for studenten att dra nytta av rådgivning om sitt projekt från utbildningsledaren samt att utbyta tips och råd med kurskamrater. Vi kommer att använda en webbaserad kursportal där allt material finns tillgängligt för de studerande (utbildningsplan, kursplaner, kursdokumentation m m). Utbildningsledaren har ansvar för att lägga upp kursdokumentation innan foreläsningen. På så sätt har de studerande möjlighet att i förväg läsa på och bli mer förberedd. Handledarledd undervisning 1 tim/vecka Antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans 13 Sida 18

20 U ldningspkrn för yrkeshiigskoleutbildning Diarien u mrner: MYH 201 4t Bes I ubdatu m = Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Samarbete sker med arbetslivet via Tillväxt Lidköping, ett bolag som ägs gemensamt av Lidköpings kommun (40 %) och näringslivet i regionen (60 %). På det nationella planet sker samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen, SUF och dess projekt lnnovationer för Regional Tillväxt, lrt. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Behöver ej anges, eftersom utbildningen inte har LlA. Anskaffning och kvalitetssäkring av LlA-platser Behöver ej anges, eftersom utbildningen inte har LlA. Metoder för kunskapskontrol I Kontinuerlig kunskapskontroll kommer att ske efter varje period med distansutbildning. På så sätt får studenten tid att under perioden med distansutbildning repetera och förbereda tentamen. Samtliga föreläsningar kommer att filmas alternativt ljudinspelas, så att exempelvis den som inte kunnat deltaga i undervisningen i skolan kan tillgodogöra sig den missade föreläsningen. Det blir möjligt att kunna ta del av foreläsningen i efterhand via skolans webbplattform. Detta är även en fördel vid repetition i nför tentamen. Varierande former av kunskapskontroll kommer att eftersträvas for att få en så allsidig syn av de studerandes kunskaper som mojligt. Vidare har studenterna olika förmåga att visa sina kunskaper. Förutom skriftliga prov kommer kunskapskontroller att ske i form av en affärsplan som examensarbete som utförs individuellt och en muntlig redovisning av densamma inför en expertpanel samt utförande av praktiska färdigheter i samband med praktiskt genomförande av en mässa. Utbildningsledaren har ansvar för att betygssättning och underlag dokumenteras och arkiveras. Komplettering av ofullständig affärsplan och muntlig redovisning av densamma får göras upp till ett år efter avslutad utbildning. Om en studerande inte når betyget godkänd ges ett nytt tillfälle för kunskapskontroll i nära anslutning till det första. När den studerande inte heller då når upp till godkänd nivå ges ett tredje tillfälle tillsammans med nästa årskurs. Finns inte kursen kvar arrangeras extra kunskapskontroll i samråd med den studerande. Betygskriterier och betygskrav Utgångspunkt för bedömning och betygssättning av den studerande är de mål och betygskriterier som fastställts för de i utbildningen ingående kurserna. Betygskriterierna tas fram i samverkan mellan utbi ldningsanord naren och kursansvariga föreläsare. Utbildningsledaren ansvarar för att nyrekryterade föreläsare och handledare är väl förtrogna med kursmål och betygskriterier. Detta för att säkerställa en likvärdig bedömning. I början av varje kurs presenterar utbildningsledaren kursplan och betygskriterier. Kursplanerna finns också tillgängliga på vår webbaserade kursportal. Det är målen i kursplanerna som styr betygskriterierna och de olika betygsnivåerna lg (icke godkänd), G (godkänd), VG (väl godkänd). Utifrån kursernas mål bestäms vad som ska uppnås för de båda nivåerna G och VG, vilket förmedlas till de studerande i introduktionen till respektive kurs. Sida 19

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande

Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Regionutvecklingsnämndens

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 400 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Produktionsutveckling Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 200 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och pensionskonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer