Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning"

Transkript

1 MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Omfaftning, poäng: 160 Studieort: Lidköping Studieform: Distans Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till Myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

2 Utbildningens namn Diplomerad lnnovationsufuecklare Ansvarig utbildningsanordnare Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Besöksadress Organisation: Adress: Postnr/ort Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Box Lidköping Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Gamla Stadens Torg Lidköping Webbadress, telefon n um mer och e-postadress Telefon Hemsida E-post

3 Utbildningsplan ftir ytfesbögskoleutbildning Dia enunrnren MYH 2014t3478 Beslutsdatum : ä)l 5{1-20 Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Diplomerad lnnovationsutvecklare Egenföretagare baserat på egen uppfinning/innovation Egenföretagare baserat på egen innovativ tjänst lnnovationsrådgivare Administration av forslagsverksamhet och/eller arbetstagaruppfinningar Sakkunnig då det gäller köp och försäljning av licenser Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om. projektledning och prolektplanering av innovationsprojekt. innovationsprocessens olika delar och de moment som måste samverka för att en idö ska kunna utvecklas till en säljbar produkt. lagar och avtal som reglerar upphovsrätten till uppfinningsbaserade produkter och tjänster. lämpligaste form for skydd inom immaterialrätten, exempelvis patent, mönsterskydd, varumärkesskydd Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att. självständigt kunna ta fram underlag för utveckling, tillverkning och försäljning av nya produkter och tjänster. kunna ge råd och anvisningar till andra som önskar kommersialisera en uppfinnarbaserad uppfinning eller tjänst 9da2 (2)

4 UtbildningspLan för yrl«eshögskoleutbildnirg Diarienummer: MYH 2011t9478 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att. i eget foretag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera uppfinningsbaserade produkter. i eget företag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera innovativa tjänster. som anställd i mindre eller mellanstort företag kunna leda och samordna foretagets samlade resurser till kommersialisering av uppfinningar Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Affärsplan och affärspresentation Affärsutveckling med affärsplan Datorn som hjälpmedel vid id6utveckling Exploatering med olika modeller och affärs... Finansiering Förpackning, emballage och distribution lmmaterialrätt lndividuellt projektarbete på distans Industridesign, skiss- och modellteknik Informationssökning - marknad, teknik och... Kreativ metodik Marknadsföring Marknadsforingsfilm Material- och prod uktionsteknik Miljöanpassad produktutveckling Presentationsteknik Projektarbete i skolan, inklusive genomgån... Projektledning och projektplaneri ng Starta Eget Teknikhistoria Webbdesign och grafisk formgivning Summa: Poäng o 160 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} '" ).i : Sida 3

5 Utbildningsplan iör y*eshögskoleutbiklning Diarielummer: MYH dil I Bslutsdatum: {O ' Kurser Utbildningen har 21 huvudmomenvdelkurs(er). Kursens namn: Affärsplan och affärspresentation Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 17 Att ge studenterna ökad kunskap i hur man skriver en affärsplan, som är grunden för förverkligandet av en affärsid6 och nödvändig för att skaffa fram det kapital som krävs för att starta och utveckla företaget. Att ge studenterna ökad kunskap och övning i att göra en professionell och säljande presentation av sin affärs- /produktid6. Att studenterna ska kunna skriva en säljande affärsplan, ett dokument som beskriver hur man ska ta sin affärs-/produktide från tanke till ett snabbt växande och lönsamt bolag. Att studenterna ska få praktisk övning och ökat självförtroende i att presentera sin affärs- eller produktid6 på ett säljande sätt. Distansstudier, praktisk övning, distansstöd via diskussionsforum. Varje deltagare skriver och lämnar in en affärsplan på sin affärs-/produktid6 som även presenteras muntligt för en expertpanel som ger konstruktiv kritik.. Webbplattform med d iskussionsforu m. Lekti onssal med dataprojektor samt filmkamera. Kursens namn: Affärsutveckling med affärsplan Yh-poäng: I Att ge studenterna ökad kunskap i hur man utvecklar sin affärsid6 och skriver affärsplan. Att studenterna skall få förståelse för vad affärsutueckling innebär i praktiken - vad som krävs för aft ett företag skall bli lönsamt och stabilt. Att studenterna får kunskap i hur man skriver en affärsplan. Föreläsning, praktikfal l, gruppdiskussioner. Omfaftning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dataprojektor samt dator med bredband. Litteratur eller kursdokumentation enli gt kursansvarig. Kursens namn: Datorn som hjälpmedelvid idöutveckling ida 4 (22)

6 U&iHningsplan 6r yrkeshögnrkoleutbildning Diarienummer tyh 2[14t34,i18 Yh-poäng: 4 Att ge studenterna information och kunskap om områden där datorn används som hjälpmedel i utvecklingsprocessen. Att ge grundläggande kunskap om datorstödd konstruktion (3D-CAD), att skapa fotorealistiska bilder, att göra hållfasthetsanalys, simulering av funktioner, att göra animationer, utskrifter av 3D-modeller m.m. Föreläsningar varvat med pedagogiska övningar vid datorn. Omfattning 32 timmar. Utbildningslokal med dataprojektor, 3D-skrivare, litteratur eller ku rsdokumentation enligt kursansvari g. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Exploatering med olika modeller och affärsmöjligheter Yh-poäng: 6 Att få information om olika affärsmodeller och de lagar och avtal som är viktiga att känna till och som ska användas beroende på exploateringsform. Att ge kunskap om vilka parametrar som är väsentliga vid val av exploateringsalternativ och hur man gör bedömning av affärsmöjligheter infor förhandling som syftar till försäljning. Kursens namn: Finansiering Att deltagaren skall känna till viktiga direktiv och lagar. Lag om rätten till arbetstagarens uppfinningar etc. Att ge kunskap i hur och när man kontaktar lämpligt företag, hur man förbereder sig för och genomfor förhandling/försäljning. Hur man beräknar ersättningarnas storlek. Att studenterna skall kunna upprätta enklare avtal och göra underlag för mer avancerade affärsavtal. Föreläsningar, praktiska övningar, grupparbeten. Skriftliga övningar. Dataprojektor, datorer med bredband. Avtalsexempel, lagbok, utdrag ur rätten till arbetstagarens uppfinningar, kollektivavtal samt kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 1 Att informera om olika finansieringskällor som står till idögivare eller uppfinnarens Sida 5

7 utbildningsplan 6r yrkeshiigskoleutbildning Diarienumrner: MYH Beslutsdatum: äI förfogande samt var det passar in i innovationsprocessen. Att ge kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som står till förfogande, samt vilka underlag (ex. Projektplan, affärsplan) som de olika insatserna kräver när man söker lån, bidrag etc. hos statliga organisationer, banker eller andra finansiärer. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, tillämpande övningar, arbete med eget projekt. Omfattning 8 timmar. Kursdokumentation, presentationsmaterial från olika aktörer och ansökningshandlingar enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Förpackning, emballage och distribution Yh-poäng: 1 Att ge studenterna förståelse för att förpackningen på ett effektivt sätt skall skydda och innesluta produktern a, vara rationell och effektiv att transportera och hantera, vara informativ och säljande samt vara funktionell for konsumenten. Att studenterna skall få grundläggande information om förpackningens funktion som ett viktigt hanteringshjälpmedel i distributionskedjan från producent till konsument, som ska fungera både på lastpallar och i containrar. Att studenterna skall ha grundläggande kunskap om hur förpackningens utformning påverkar dess funktion som produktskydd och i distributionskedjan från producent till konsument. Målet skall även vara aft ge studenterna riktlinjer vid utformning och design av förpackningar samt exempel på olika förpackningar för olika ändamå. Föreläsning, gruppövningar. Kursens namn: lmmaterialrätt Kurs p: Standard Omfattning I timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och datapro.lektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 2 Att ta del av de olika skyddsformer, immateriella och andra, som används under utveckling exploatering av uppfinningar. Sida 6

8 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 201 4ft4i18 Bes I utsdatum : 2O Att ge kunskap i när, hur, varför och på vilket sätt en id6/uppfinning/produkt kan skyddas. Hur man kan undvika både att göra intrång och drabbas av intrång i skyddsrätt. Föreläsningar, praktiska övningar med statuerade exempel på id6er som ska skyddas. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med dataprojektor, dator med bredband, PRVs informationsmaterial, exempel på patentansökningar och patent samt litteratur eller kursdokumentation enligt ämnesansvarig. Utvärdering: Praktisk utvärdering runt det egna prolektet. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndividuellt projektarbete på distans Standard 90 Syfte: Att studenterna individuellt skall praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i kursens olika ämnen enligt en i forväg individuellt upprättad handlingsplan/projektplan i samråd med utbildningsledaren. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utföra de olika momenten i innovationsprocessen. lndividuell handledning på distans av utbildningsledaren och foreläsare. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Omfattning 720 timmar. Webbaserad plattform med diskussionsforum, projektdagbok och telefon. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndustridesign, skiss- och modellteknik Standard 3 Syfte: Att ge studenterna grundläggande kunskaper i hur man tidigt i utvecklingen av en produktide tar hänsyn till marknadens krav på produktens ergonomiska och formmässiga egenskaper. Att ge studenterna information om hur man på ett professionellt sätt kan presentera en produktidö med enkla skisser och modeller. Att med enkla medel framställa en skiss samt en tredimensionell modell av en enkel produkt. Sida7 (22)

9 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH I Beslutsdatum : Att studenten ska ha kunskap vad som är viktigt i arbetet med utveckling och design av nya produkter. Att studenten skall ha grundläggande fakta och förståelse för hur produktutveckling bör drivas för att kunna agera mer professionellt vid möten med företag eller myndigheter. Att studenten ska kunna göra skisser och tillverka enklare modeller samt ha kunskap om olika metoder att framställa modeller på. Föreläsning. Praktiska övningar i skiss-och modellteknik. Utbildningslokal med dataprojektor samt tillgång till modellverkstad med vissa maskiner. Kursens namn: lnformationssökning - marknad, teknik och lagar Yh-poäng: 5 Beskrivning: Syfte; Att lära ut hur man söker och behandlar information för marknadsbedömning och nyhetsgranskning av nya produktid6er och innovativa tjänster. Att ge studenterna information om produktansvarslagen och CE-märkning, vad det innebär för handeln och hur det påverkar svenska tillverkare. Att visa på hur omvärldsanalys kan ge en bild av livsstilar, mode, trender och teknikutveckling i Sverige och övriga världen. Kursens namn: Kreativ metodik Att ge kunskap om olika informationskällor, så att studenten på egen hand ska kunna skaffa och behandla marknadsinformation samt utfora egna nyhetsgranskningar i patentdatabaser. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap om produktansvar och vilka produkter som ska CE-märkas samt hur man går tillväga. Att studenterna ska känna till viktiga informationskällor för omvärldsanalys. Föreläsningar, praktikfall, gruppdiskussioner och övningar. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Lektionssal med dataprojektor och bredband. Yh-poäng: 3 Att peka på och öva olika metoder och arbetssätt för kreativ problemlösning och id6utveckling. Att ge studenterna grundläggande information om systematiska metoder för innovativ konstruktion och utformning enligt TR Z-metoden, som skall bidra till att minska graden av slumpmässighet i processer för konceptval och problemlösning. Att ge studenterna förståelse för hur TRIZ kan höja graden av nytänkande och innovativ problemlösning genom att bryta traditionella tankebanor. Att studenterna ska få insikt om olika angreppssätt och kunna tillämpa olika Sida 8 (22

10 Utbildningsplan ör yrkeshög «oleutbildning Dlarienummer: MYH Bes I utsdatum : 2A aa metoder för varje specifikt problem. Att studenterna ska få grundläggande kunskap om hur TR Z-metoden kan utveckla och förstärka formågan till innovativ problemlösning. Föreläsningar med praktisk tillämpning, övningar i grupp. Omfattning 24limmar. Lektionssal med dataprojektor, skrivtavla och blädderblock. Tillgång till grupprum. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföring Standard 5 Syfte: Att lära studenterna grunderna för modern marknadsforing med speciell inriktning på marknadsföring av innovationer. Att ge studenterna möjlighet att praktiskt genomföra en utställning. Att ge kunskap om marknadsföringens olika delar och deras inbördes betydelse under utvecklingsperioder olika faser med speciell koppling till studentens eget projekt. Att studenterna individuellt, med gemensam profil på en utställning i skolans lokaler eller i annan utställningslokal, ska presentera resultatet av sitt eget projektarbete, eller i fall där nyhetshinder för projektet föreligger belysa problemev behovet som gav upphov till projektet. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, arbete med eget projekt, övningar i grupp samt individuellt genomförande. Kursdokumentation och arbetsmallar enligt kursansvarig. Utbildningslokal med dataprojektor, utställn i ngslokal. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföringsfilm Standard 2 Syfte: Att ge studenterna en grundläggande inblick och förståelse för behovet och möjligheterna av en reklam- och instruktionsfilm, en s.k. marknadsföringsfilm. Att få grundläggande information om hur bild, film och ljud kan avgöra förutsättningarna för en produkt eller tjänst att lyckas kommersiellt och vad tillvägagångssättet för detta är. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap och förståelse för tillvägagångssätt och process vid skapande av en film avsedd for kommunikation med kund eller annan part. Att studenterna ska ha enklare förståelse för teknik och manusframtagning samt utrustning och praktiskt genomförande av att filma. Att Sida 9 (22)

11 Utbildningsp}an för yrkeshögskoleutbildning iarienummer: MYH 201U3478 Beslutsdatum: ä)l studenterna skall ha en grundläggande förståelse för lagar och regler inom området, såsom upphovsrätt etc. Föreläsningar, praktikfall, egna laborationer, gruppdiskussioner, framtagning av en egen, enklare film inom gruppen. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med projektor samt filmutrustning. Kursens namn: Material- och produktionsteknik Yh-poäng: 4 Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det produktionstekniska området och förståelse för att produktionsanpassning är nödvändig för att kunna producera produkter rationellt och kostnadseffektivt. Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det materialtekniska området, exempelvis polymerer (plast), metall, keramer etc. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta forståelse for betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämplig produktionsteknik ur både teknisk och ekonomisk synpunkt samt grundläggande kunskaper om olika produktionsmetoder. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta förståelse för betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämpligt material ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Föreläsningar, gruppdiskussioner kring praktikfall, studiebesök. Lektionssal med dataprojektor, fi lmer och produktexempel. Kursens namn: Miljöanpassad produktutveckling Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om hur man kan ta hänsyn till miljöpåverkan redan tidigt i utvecklingsprocessen genom att identifiera och avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan i produktens hela livscykel; vid tillverkning, när den används och när den slutligen kasseras. Att ge studenterna konkreta verktyg för att kunna arbeta med miljöaspekter i produktutvecklingen. Föreläsningar, gruppövningar. Omfattning 8 timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprolektor. Litteratur Sida 10

12 Utbildningsplan ltir tdeutbildning iarienumrner )fith 201 4l r8 Beslutsdatum: ätl 5-01 { eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Utuärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Presentationsteknik Yh-poäng: 2 Att ge kunskap och träning i tal och skrifi for att säkrare kunna framträda inför media och publik. Att förmedla kunskap om vilka presentationsmöjligheter som kan användas vid olika typer av framträdanden/presentationer. Studenten ska kunna genomfora presentationer inför övriga studenter rörande övningsmaterial och egna id6er. Föreläsning. Övningar och rollspel inför grupp som eventuellt filmas och sedan analyseras och diskuteras. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med tillgång till data- och videoprojektor och filmutrustning. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med presentation av studentens egna projekt. Kursens namn: Projektarbete i skolan, inklusive genomgång av hemuppgifter Yh-poäng: I Att studenterna individuellt i det egna projektet ska praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i utbildningens olika kurser. Att ge studenterna individuell rådgivning och vägledning i de individuella projektarbetena samt genomgång av hemuppgifter. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utfora de olika momenten i innovationsprocessen. Att studenterna ska få ökade kunskaper i innovationsprocessens olika faser. lndividuell handledning av utbildningsledaren. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Utbildningslokal med dataprojektor och dator, tillgång till bredband, telefon. da 11

13 Utbi ldni ngspkl är yrt<estrtigsf obutbildnirqg Diarienumrner: MYH 2O1 4R4Ta 'Beslubdatum : Zll 5{1-2O Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Projektledning och projektplanering Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i metod och arbetssäft vid genomförande av olika typer av projekt. Att ge studenterna sådan kunskap och praktisk förmåga att de kan utarbeta en projektplan samt genomföra och redovisa det egna projektet på ett godkänt sätt. Föreläsningar, övningsexempel, utarbetande av projektplan kopplad till studentens eget projekt. Omfattning 8 timmar. Tillgång till lektionssal med dator och dataprojektor. Utvärdering: Praktisk utvärdering sker i samband med att studenten redovisar sitt eget projekt. Kursens namn: Starta Eget Standard Kurstyp: Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om viktiga saker att tänka på i samband med företagsstart; kring affärsid6, företagsform, budget, skatteregler, bokfori n g, försäkri n g sfråg or, marknadsföri n g etc. Att studenterna skall få en överblick av de problemställningar man måste ta hänsyn till i samband med företagsstart. Att studenterna skall få tips om näringslivskontakter som de kan ha stor nytta av i sift foretagande. Föreläsning och övningar i grupp. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dator med dataprojektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Teknikhistoria Sida 12

14 Utbildrr r Bplan & lnfeshögsko{etr*bitd ning Diari*um mer: MYH &l I ktrtsdatum: 201$01-20 Yh-poäng: 1 Att ge studenterna inspirerande exempel på svenska uppfinningar som lade grunden till det svenska industrisamhället. Att ge studenterna förståelse för hur Sverige under perioden kunde utvecklas från ett fattigt bondeland till ett modernt industrisamhälle och välfärdsland. Föreläsning, filmvisning och studiebesök. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprojektor. Film och kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Webbdesign och grafisk formgivning Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i att forstå samspelet mellan de många olika element som en webbsida består av hur färger, bilder och innehåll ska fungera ihop och göra företagets webbplats attraktiv och lättnavigerad för besökaren. Att ge studenterna ökad förståelse för att en snygg och tydlig grafisk profil som genomsyrar företagets webbdesign, kontorsmaterial och företagspresentationer m.m., ökar kundernas förtroende och intresse. Att studenterna skall förstå och följa de vedertagna standarder som finns i branschen. Målet är att studenterna lättare skall kunna beställa uppdrag från externa konsulter i branschen och därefter kunna bedöma arbetets kvalitet. Föreläsning, praktikfall, gruppdiskussioner. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med dataprojektor samt dator med bredband. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Sida 13 (22)

15 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH Beslutsdatum: Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande De studerande har rätten att ansöka om tillgodoräknande av tidigare erhållna kunskaper och färdigheter om dessa är av samma egenskap och omfattning att de i huvudsak svarar mot den kurs för vilken den är avsedd att tillgodoräknas. I de fall då en studerande vill tillgodoräkna sig tidigare meriter ombeds dem att kontakta skolans utbildningschef. Den studerande ger utbildningschefen de handlingar som intygar den kurs/utbildning/yrkesverksamhet som ska provas för tillgodoräknande. Utbildningschefen ansvararför att kontrollera äktheten hos det betyg som liggertill grund för tillgodoräknande. Utbildningschefen ger därefter sammanställningen till kursansvarig föreläsare. I de fall då en studerande har dokumenterad, tidigare utbildning som denne önskar tillgodoräkna skall den studerande lämna in betyg och kursbeskrivning på tidigare genomford kurs/utbildning. Om kursansvarig foreläsare anser genomförd kurs vara motsvarande den kurs som skall tillgodoräknas fyller föreläsaren i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna sig samt betyg, poäng, datum och lärosäte för den genomförda kursen. I de fall då en studerande har odokumenterad kompetens som denne önskar tillgodoräkna ombeds kursansvarig föreläsare göra en identifiering och bedömning av den reella kompetensen. Tillgodoräknande genomförs genom en validering av den studerandes kunskaper som sedan betygsätts av kursansvarig foreläsare. För tillgodoräknande används samma betygsskala som för genomgången kurs. Kursansvarig föreläsare fyller i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna samt betyg, poäng och datum. Underlaget för bedömningen av tillgodoräknande lämn-as till ledningsgruppen, som slutligen fattar beslut om huruvida en tillgodoräknande kan äga rum. Arendet förs in i ledningsgruppsmötets protokoll, som tillsammans med underlaget arkiveras. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Utbildningen erbjuder inte Svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap '1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130)om yrkeshögskolan (SFS 2011:1'10) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 'l. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, lsland eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av Sida 14

16 Utbitdningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: illyh 2O Bslutsdatum : '20 någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särski lda förku nskaper Krav på särskilda förkunskaper För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att studenten har upptäckt, analyserat, definierat och dokumenterat ett angeläget behov av en produkt eller tjänst som inte finns, inte fungerar eller fungerar dåligt, samt anger förslag/id6 till en lösning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att ledningsgruppen ej utvärderar studentens id6 i samband med urvalsprocessen och att det sker under sekretess. Särskilda förkunskaper - motivering Ur pedagogisk synpunkt är det ett krav att studenten har en produktidö eller affärsid6 att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper på under utbildningens perioder med distansutbildning. Varje student arbetar med sin egen idö med sikte på att utveckla den till en färdig produkt eller affärsidö. ld6n kan under utbildningens gång förfinas eller omformas. Den kan till och med läggas ned till förmån för annan och bättre id6 som foljd av utbildningen. Faststäl lande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens Alla ansökningar skannas in och registreras vid ankomst. Därefter kontrolleras de sökande avseende behörighet. I första hand kontrolleras betyg och in g. Resultatet av bedömningen dokumenteras i ett dataregister som upprättas specifikt vid varje utbildningsomgång. Där anges också utifrån vilken behörighetsparagraf den sökande anses behörig eller ej behörig. Generellt gäller för alla behörighetskategorier: Om någon handling i ansökan saknas som krävs för att fastställa behörighetskraven för YH-studier underrättas den sökande per telefon och har då en vecka på sig att inkomma med kompletteringar. Om den sökande har praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet anser sig behörig till utbildningen ska den sökande kontakta utbildningschefen för att inleda en process för att fastställa behörighet. Behörighetsbedömning utförs av utbildningschefen tillsammans med en representant från ledningsgruppen. En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som skolan och den sökta utbildningen ställer. Bedömningen sker genom en individuell prövning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande skall skicka in en egen skrivelse för bedömning av reell kompetens. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i Sida 15 (22)

17 utbildnings an f6r yrkeshögskoleutbi ldning iarienurnnw XYH 2 t4i3478 Beslutsdattnn: 20{ 1-20 bedömningen så långt det är möjligt genom en fördjupad intervju. Sökanden som åberopar reell kompetens kommer att intervjuas om dess förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. De prövningar som görs av behörighet, och resultaten av prövningarna, dokumenteras skriftligt och biläggs med det förslag om godkännande, eller icke-godkännande, av behörighet som föreslås av utbildn ingschefen och en representant från ledningsgruppen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Meritvärdet for tidigare genomgången utbildning beräknas genom att utbildningarna poängsätts och graderas enligt nedan: - Sökande med gymnasial utbildning och examen från Teknikprogrammet tilldelas 2 poäng. - Sökande med akademisk examen från ingenjörs- eller entreprenörsprogram tilldelas 5 poäng. Maximalt meritvärde for tidigare utbildning är 5. Yrkeserfarenhet Till ovanstående poäng adderas för relevant branscherfarenhet av nyskapande/produktutveckling alternativt projektledning, som anställd eller företagare, med 0,1 poäng per månad heltidsarbete. Ledningsgruppen avgör vilken yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen. Maximalt meritvärde för yrkeserfarenhet är 5. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Urvalet görs utifrån en webbansökan. Det är betyg och tjänstgöringsintyg som efterfrågas och som den sökande bifogar tillsammans med ansökan. Ett dokument med bedömningarna upprättas. Detta finns som grund vid utsändande av svar och vid frågor från sökande. Bedömningsdokumentet arkiveras av skolan i 3 år, därefter makuleras dokumentet. Alla sökande rangordnas enligt deras sammanlagda meritvärde. Maximal meritpoäng är 10. Antagning sker efter bästa meriter. Sida 16

18 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 2Ol Beslutsdatum: Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga Organisationsnummer: Organisationsnamn: Förnamn: Efternamn: Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Dotterbolag: Upphandlad: utbildningsanordnare lnnoveramera i Sverige AB Robert Nilsen Utbildningschef Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation För att de studerande ska utveckla de kompetenser som är relevanta för all innovationsutveckling är det pedagogiska upplägget till stor del ett problembaserat lärande, där vi utgår från verkliga händelser och fallbeskrivningar hämtade från innovationsbranschen samt från studenternas egna erfarenheter av innovationsprocessen. Lärarledda lektioner varvas med föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, egna studier och eget projektarbete. Utbildningen avser att främja de studerandes kreativitet och entreprenörskap. Detta kan säkerställas genom at1 vi som föreläsare använder oss av erfarna företagare som har mångårig erfarenhet av sitt specialområde. lnnan utbildningen startar kallas samtliga antagna studerande till en informationsdag och introduktion däi utbildningsledaren informerar om skolformen, utbildningens innehåll, hur branschen ser ut, vad som förväntas av den studerande under studietiden, vilka arbeten som utbildningen leder till och vilka egenskaper som passar för de yrkesroller och det företagande som finns i b_ranschen. Detta för att medvetandegöra den studerande och ge forutsättningar för densamma att förbereda sig för utbildningen och nå de beskrivna utbildningsmålen. Vid utbildningens introduktion påbörjas ett löpande arbete med de studerande for att medvetandegöra deras personliga styrkor och utvecklingsområden. För att underlätta för de studerande ätt klara sina studieiska de bli medvetna om bland annat inlärningsstil och studieteknik. Studerande med vissa former av funktionshinder såsom exempelvis dyslexi, kommer att erbjudas t.ex. datorstödda hjälpmedel och få chans till längre skrivtider/ examinationstider, och om det är nödvändigt fler examinationstil lfällen. Samtliga kurser har liknande systematiska arbetssätt vilket innebär att den studerande inför varje kurs får: - Kursplan med en övergripande beskrivning av kursens må., innehåll och betygskriterier - Exempel på vilken nytta den studerande har av kunskapen från kursen i sitt arbete med innovationsutveckli ng - lnformation om litteratur, examination och eventuella deadlines - Schema för kursen Utbildningsledaren för samtal med de studerande under hela utbildningen för att se till att de klarar

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer