Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning"

Transkript

1 MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Omfaftning, poäng: 160 Studieort: Lidköping Studieform: Distans Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: Bilaga till Myndigheten för yrkeshögskolans beslut, den

2 Utbildningens namn Diplomerad lnnovationsufuecklare Ansvarig utbildningsanordnare Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Adress: Postnr/ort Besöksadress Organisation: Adress: Postnr/ort Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Box Lidköping Centrum för lnnovation och Entreprenörskap i Lidköping AB Gamla Stadens Torg Lidköping Webbadress, telefon n um mer och e-postadress Telefon Hemsida E-post

3 Utbildningsplan ftir ytfesbögskoleutbildning Dia enunrnren MYH 2014t3478 Beslutsdatum : ä)l 5{1-20 Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Diplomerad lnnovationsutvecklare Egenföretagare baserat på egen uppfinning/innovation Egenföretagare baserat på egen innovativ tjänst lnnovationsrådgivare Administration av forslagsverksamhet och/eller arbetstagaruppfinningar Sakkunnig då det gäller köp och försäljning av licenser Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om. projektledning och prolektplanering av innovationsprojekt. innovationsprocessens olika delar och de moment som måste samverka för att en idö ska kunna utvecklas till en säljbar produkt. lagar och avtal som reglerar upphovsrätten till uppfinningsbaserade produkter och tjänster. lämpligaste form for skydd inom immaterialrätten, exempelvis patent, mönsterskydd, varumärkesskydd Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att. självständigt kunna ta fram underlag för utveckling, tillverkning och försäljning av nya produkter och tjänster. kunna ge råd och anvisningar till andra som önskar kommersialisera en uppfinnarbaserad uppfinning eller tjänst 9da2 (2)

4 UtbildningspLan för yrl«eshögskoleutbildnirg Diarienummer: MYH 2011t9478 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att. i eget foretag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera uppfinningsbaserade produkter. i eget företag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera innovativa tjänster. som anställd i mindre eller mellanstort företag kunna leda och samordna foretagets samlade resurser till kommersialisering av uppfinningar Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Affärsplan och affärspresentation Affärsutveckling med affärsplan Datorn som hjälpmedel vid id6utveckling Exploatering med olika modeller och affärs... Finansiering Förpackning, emballage och distribution lmmaterialrätt lndividuellt projektarbete på distans Industridesign, skiss- och modellteknik Informationssökning - marknad, teknik och... Kreativ metodik Marknadsföring Marknadsforingsfilm Material- och prod uktionsteknik Miljöanpassad produktutveckling Presentationsteknik Projektarbete i skolan, inklusive genomgån... Projektledning och projektplaneri ng Starta Eget Teknikhistoria Webbdesign och grafisk formgivning Summa: Poäng o 160 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} '" ).i : Sida 3

5 Utbildningsplan iör y*eshögskoleutbiklning Diarielummer: MYH dil I Bslutsdatum: {O ' Kurser Utbildningen har 21 huvudmomenvdelkurs(er). Kursens namn: Affärsplan och affärspresentation Kurstyp: Examensarbete Yh-poäng: 17 Att ge studenterna ökad kunskap i hur man skriver en affärsplan, som är grunden för förverkligandet av en affärsid6 och nödvändig för att skaffa fram det kapital som krävs för att starta och utveckla företaget. Att ge studenterna ökad kunskap och övning i att göra en professionell och säljande presentation av sin affärs- /produktid6. Att studenterna ska kunna skriva en säljande affärsplan, ett dokument som beskriver hur man ska ta sin affärs-/produktide från tanke till ett snabbt växande och lönsamt bolag. Att studenterna ska få praktisk övning och ökat självförtroende i att presentera sin affärs- eller produktid6 på ett säljande sätt. Distansstudier, praktisk övning, distansstöd via diskussionsforum. Varje deltagare skriver och lämnar in en affärsplan på sin affärs-/produktid6 som även presenteras muntligt för en expertpanel som ger konstruktiv kritik.. Webbplattform med d iskussionsforu m. Lekti onssal med dataprojektor samt filmkamera. Kursens namn: Affärsutveckling med affärsplan Yh-poäng: I Att ge studenterna ökad kunskap i hur man utvecklar sin affärsid6 och skriver affärsplan. Att studenterna skall få förståelse för vad affärsutueckling innebär i praktiken - vad som krävs för aft ett företag skall bli lönsamt och stabilt. Att studenterna får kunskap i hur man skriver en affärsplan. Föreläsning, praktikfal l, gruppdiskussioner. Omfaftning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dataprojektor samt dator med bredband. Litteratur eller kursdokumentation enli gt kursansvarig. Kursens namn: Datorn som hjälpmedelvid idöutveckling ida 4 (22)

6 U&iHningsplan 6r yrkeshögnrkoleutbildning Diarienummer tyh 2[14t34,i18 Yh-poäng: 4 Att ge studenterna information och kunskap om områden där datorn används som hjälpmedel i utvecklingsprocessen. Att ge grundläggande kunskap om datorstödd konstruktion (3D-CAD), att skapa fotorealistiska bilder, att göra hållfasthetsanalys, simulering av funktioner, att göra animationer, utskrifter av 3D-modeller m.m. Föreläsningar varvat med pedagogiska övningar vid datorn. Omfattning 32 timmar. Utbildningslokal med dataprojektor, 3D-skrivare, litteratur eller ku rsdokumentation enligt kursansvari g. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Exploatering med olika modeller och affärsmöjligheter Yh-poäng: 6 Att få information om olika affärsmodeller och de lagar och avtal som är viktiga att känna till och som ska användas beroende på exploateringsform. Att ge kunskap om vilka parametrar som är väsentliga vid val av exploateringsalternativ och hur man gör bedömning av affärsmöjligheter infor förhandling som syftar till försäljning. Kursens namn: Finansiering Att deltagaren skall känna till viktiga direktiv och lagar. Lag om rätten till arbetstagarens uppfinningar etc. Att ge kunskap i hur och när man kontaktar lämpligt företag, hur man förbereder sig för och genomfor förhandling/försäljning. Hur man beräknar ersättningarnas storlek. Att studenterna skall kunna upprätta enklare avtal och göra underlag för mer avancerade affärsavtal. Föreläsningar, praktiska övningar, grupparbeten. Skriftliga övningar. Dataprojektor, datorer med bredband. Avtalsexempel, lagbok, utdrag ur rätten till arbetstagarens uppfinningar, kollektivavtal samt kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 1 Att informera om olika finansieringskällor som står till idögivare eller uppfinnarens Sida 5

7 utbildningsplan 6r yrkeshiigskoleutbildning Diarienumrner: MYH Beslutsdatum: äI förfogande samt var det passar in i innovationsprocessen. Att ge kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som står till förfogande, samt vilka underlag (ex. Projektplan, affärsplan) som de olika insatserna kräver när man söker lån, bidrag etc. hos statliga organisationer, banker eller andra finansiärer. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, tillämpande övningar, arbete med eget projekt. Omfattning 8 timmar. Kursdokumentation, presentationsmaterial från olika aktörer och ansökningshandlingar enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Förpackning, emballage och distribution Yh-poäng: 1 Att ge studenterna förståelse för att förpackningen på ett effektivt sätt skall skydda och innesluta produktern a, vara rationell och effektiv att transportera och hantera, vara informativ och säljande samt vara funktionell for konsumenten. Att studenterna skall få grundläggande information om förpackningens funktion som ett viktigt hanteringshjälpmedel i distributionskedjan från producent till konsument, som ska fungera både på lastpallar och i containrar. Att studenterna skall ha grundläggande kunskap om hur förpackningens utformning påverkar dess funktion som produktskydd och i distributionskedjan från producent till konsument. Målet skall även vara aft ge studenterna riktlinjer vid utformning och design av förpackningar samt exempel på olika förpackningar för olika ändamå. Föreläsning, gruppövningar. Kursens namn: lmmaterialrätt Kurs p: Standard Omfattning I timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och datapro.lektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Yh-poäng: 2 Att ta del av de olika skyddsformer, immateriella och andra, som används under utveckling exploatering av uppfinningar. Sida 6

8 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 201 4ft4i18 Bes I utsdatum : 2O Att ge kunskap i när, hur, varför och på vilket sätt en id6/uppfinning/produkt kan skyddas. Hur man kan undvika både att göra intrång och drabbas av intrång i skyddsrätt. Föreläsningar, praktiska övningar med statuerade exempel på id6er som ska skyddas. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med dataprojektor, dator med bredband, PRVs informationsmaterial, exempel på patentansökningar och patent samt litteratur eller kursdokumentation enligt ämnesansvarig. Utvärdering: Praktisk utvärdering runt det egna prolektet. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndividuellt projektarbete på distans Standard 90 Syfte: Att studenterna individuellt skall praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i kursens olika ämnen enligt en i forväg individuellt upprättad handlingsplan/projektplan i samråd med utbildningsledaren. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utföra de olika momenten i innovationsprocessen. lndividuell handledning på distans av utbildningsledaren och foreläsare. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Omfattning 720 timmar. Webbaserad plattform med diskussionsforum, projektdagbok och telefon. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: lndustridesign, skiss- och modellteknik Standard 3 Syfte: Att ge studenterna grundläggande kunskaper i hur man tidigt i utvecklingen av en produktide tar hänsyn till marknadens krav på produktens ergonomiska och formmässiga egenskaper. Att ge studenterna information om hur man på ett professionellt sätt kan presentera en produktidö med enkla skisser och modeller. Att med enkla medel framställa en skiss samt en tredimensionell modell av en enkel produkt. Sida7 (22)

9 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH I Beslutsdatum : Att studenten ska ha kunskap vad som är viktigt i arbetet med utveckling och design av nya produkter. Att studenten skall ha grundläggande fakta och förståelse för hur produktutveckling bör drivas för att kunna agera mer professionellt vid möten med företag eller myndigheter. Att studenten ska kunna göra skisser och tillverka enklare modeller samt ha kunskap om olika metoder att framställa modeller på. Föreläsning. Praktiska övningar i skiss-och modellteknik. Utbildningslokal med dataprojektor samt tillgång till modellverkstad med vissa maskiner. Kursens namn: lnformationssökning - marknad, teknik och lagar Yh-poäng: 5 Beskrivning: Syfte; Att lära ut hur man söker och behandlar information för marknadsbedömning och nyhetsgranskning av nya produktid6er och innovativa tjänster. Att ge studenterna information om produktansvarslagen och CE-märkning, vad det innebär för handeln och hur det påverkar svenska tillverkare. Att visa på hur omvärldsanalys kan ge en bild av livsstilar, mode, trender och teknikutveckling i Sverige och övriga världen. Kursens namn: Kreativ metodik Att ge kunskap om olika informationskällor, så att studenten på egen hand ska kunna skaffa och behandla marknadsinformation samt utfora egna nyhetsgranskningar i patentdatabaser. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap om produktansvar och vilka produkter som ska CE-märkas samt hur man går tillväga. Att studenterna ska känna till viktiga informationskällor för omvärldsanalys. Föreläsningar, praktikfall, gruppdiskussioner och övningar. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Lektionssal med dataprojektor och bredband. Yh-poäng: 3 Att peka på och öva olika metoder och arbetssätt för kreativ problemlösning och id6utveckling. Att ge studenterna grundläggande information om systematiska metoder för innovativ konstruktion och utformning enligt TR Z-metoden, som skall bidra till att minska graden av slumpmässighet i processer för konceptval och problemlösning. Att ge studenterna förståelse för hur TRIZ kan höja graden av nytänkande och innovativ problemlösning genom att bryta traditionella tankebanor. Att studenterna ska få insikt om olika angreppssätt och kunna tillämpa olika Sida 8 (22

10 Utbildningsplan ör yrkeshög «oleutbildning Dlarienummer: MYH Bes I utsdatum : 2A aa metoder för varje specifikt problem. Att studenterna ska få grundläggande kunskap om hur TR Z-metoden kan utveckla och förstärka formågan till innovativ problemlösning. Föreläsningar med praktisk tillämpning, övningar i grupp. Omfattning 24limmar. Lektionssal med dataprojektor, skrivtavla och blädderblock. Tillgång till grupprum. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföring Standard 5 Syfte: Att lära studenterna grunderna för modern marknadsforing med speciell inriktning på marknadsföring av innovationer. Att ge studenterna möjlighet att praktiskt genomföra en utställning. Att ge kunskap om marknadsföringens olika delar och deras inbördes betydelse under utvecklingsperioder olika faser med speciell koppling till studentens eget projekt. Att studenterna individuellt, med gemensam profil på en utställning i skolans lokaler eller i annan utställningslokal, ska presentera resultatet av sitt eget projektarbete, eller i fall där nyhetshinder för projektet föreligger belysa problemev behovet som gav upphov till projektet. Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall, arbete med eget projekt, övningar i grupp samt individuellt genomförande. Kursdokumentation och arbetsmallar enligt kursansvarig. Utbildningslokal med dataprojektor, utställn i ngslokal. Kursens namn: Kurstyp: Yh-poäng: Beskrivning: Marknadsföringsfilm Standard 2 Syfte: Att ge studenterna en grundläggande inblick och förståelse för behovet och möjligheterna av en reklam- och instruktionsfilm, en s.k. marknadsföringsfilm. Att få grundläggande information om hur bild, film och ljud kan avgöra förutsättningarna för en produkt eller tjänst att lyckas kommersiellt och vad tillvägagångssättet för detta är. Att studenterna ska ha grundläggande kunskap och förståelse för tillvägagångssätt och process vid skapande av en film avsedd for kommunikation med kund eller annan part. Att studenterna ska ha enklare förståelse för teknik och manusframtagning samt utrustning och praktiskt genomförande av att filma. Att Sida 9 (22)

11 Utbildningsp}an för yrkeshögskoleutbildning iarienummer: MYH 201U3478 Beslutsdatum: ä)l studenterna skall ha en grundläggande förståelse för lagar och regler inom området, såsom upphovsrätt etc. Föreläsningar, praktikfall, egna laborationer, gruppdiskussioner, framtagning av en egen, enklare film inom gruppen. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med projektor samt filmutrustning. Kursens namn: Material- och produktionsteknik Yh-poäng: 4 Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det produktionstekniska området och förståelse för att produktionsanpassning är nödvändig för att kunna producera produkter rationellt och kostnadseffektivt. Att lära studenterna hur man skaffar och analyserar information om utvecklingen på det materialtekniska området, exempelvis polymerer (plast), metall, keramer etc. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta forståelse for betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämplig produktionsteknik ur både teknisk och ekonomisk synpunkt samt grundläggande kunskaper om olika produktionsmetoder. Att ge kunskap om vilka informationskällor som finns. lnarbeta förståelse för betydelsen av att vara uppmärksam på val av lämpligt material ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Föreläsningar, gruppdiskussioner kring praktikfall, studiebesök. Lektionssal med dataprojektor, fi lmer och produktexempel. Kursens namn: Miljöanpassad produktutveckling Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om hur man kan ta hänsyn till miljöpåverkan redan tidigt i utvecklingsprocessen genom att identifiera och avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan i produktens hela livscykel; vid tillverkning, när den används och när den slutligen kasseras. Att ge studenterna konkreta verktyg för att kunna arbeta med miljöaspekter i produktutvecklingen. Föreläsningar, gruppövningar. Omfattning 8 timmar. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprolektor. Litteratur Sida 10

12 Utbildningsplan ltir tdeutbildning iarienumrner )fith 201 4l r8 Beslutsdatum: ätl 5-01 { eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Utuärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Presentationsteknik Yh-poäng: 2 Att ge kunskap och träning i tal och skrifi for att säkrare kunna framträda inför media och publik. Att förmedla kunskap om vilka presentationsmöjligheter som kan användas vid olika typer av framträdanden/presentationer. Studenten ska kunna genomfora presentationer inför övriga studenter rörande övningsmaterial och egna id6er. Föreläsning. Övningar och rollspel inför grupp som eventuellt filmas och sedan analyseras och diskuteras. Omfattning 16 timmar. Lektionssal med tillgång till data- och videoprojektor och filmutrustning. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Utvärdering: I samband med presentation av studentens egna projekt. Kursens namn: Projektarbete i skolan, inklusive genomgång av hemuppgifter Yh-poäng: I Att studenterna individuellt i det egna projektet ska praktiskt tillämpa de kunskaper de erhållit i utbildningens olika kurser. Att ge studenterna individuell rådgivning och vägledning i de individuella projektarbetena samt genomgång av hemuppgifter. Att ge studenterna ökad kunskap och erfarenhet genom att praktiskt utfora de olika momenten i innovationsprocessen. Att studenterna ska få ökade kunskaper i innovationsprocessens olika faser. lndividuell handledning av utbildningsledaren. Uppföljning och revidering av den individuella handlingsplanen. Utbildningslokal med dataprojektor och dator, tillgång till bredband, telefon. da 11

13 Utbi ldni ngspkl är yrt<estrtigsf obutbildnirqg Diarienumrner: MYH 2O1 4R4Ta 'Beslubdatum : Zll 5{1-2O Utvärdering: I samband med dokumentation och presentation av egna projekt. Kursens namn: Projektledning och projektplanering Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i metod och arbetssäft vid genomförande av olika typer av projekt. Att ge studenterna sådan kunskap och praktisk förmåga att de kan utarbeta en projektplan samt genomföra och redovisa det egna projektet på ett godkänt sätt. Föreläsningar, övningsexempel, utarbetande av projektplan kopplad till studentens eget projekt. Omfattning 8 timmar. Tillgång till lektionssal med dator och dataprojektor. Utvärdering: Praktisk utvärdering sker i samband med att studenten redovisar sitt eget projekt. Kursens namn: Starta Eget Standard Kurstyp: Yh-poäng: 1 Att ge studenterna grundläggande information om viktiga saker att tänka på i samband med företagsstart; kring affärsid6, företagsform, budget, skatteregler, bokfori n g, försäkri n g sfråg or, marknadsföri n g etc. Att studenterna skall få en överblick av de problemställningar man måste ta hänsyn till i samband med företagsstart. Att studenterna skall få tips om näringslivskontakter som de kan ha stor nytta av i sift foretagande. Föreläsning och övningar i grupp. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med skrivtavla, dator med dataprojektor. Litteratur eller kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Teknikhistoria Sida 12

14 Utbildrr r Bplan & lnfeshögsko{etr*bitd ning Diari*um mer: MYH &l I ktrtsdatum: 201$01-20 Yh-poäng: 1 Att ge studenterna inspirerande exempel på svenska uppfinningar som lade grunden till det svenska industrisamhället. Att ge studenterna förståelse för hur Sverige under perioden kunde utvecklas från ett fattigt bondeland till ett modernt industrisamhälle och välfärdsland. Föreläsning, filmvisning och studiebesök. Utbildningslokal med skrivtavla och dataprojektor. Film och kursdokumentation enligt kursansvarig. Kursens namn: Webbdesign och grafisk formgivning Yh-poäng: 1 Att ge studenterna ökad kunskap i att forstå samspelet mellan de många olika element som en webbsida består av hur färger, bilder och innehåll ska fungera ihop och göra företagets webbplats attraktiv och lättnavigerad för besökaren. Att ge studenterna ökad förståelse för att en snygg och tydlig grafisk profil som genomsyrar företagets webbdesign, kontorsmaterial och företagspresentationer m.m., ökar kundernas förtroende och intresse. Att studenterna skall förstå och följa de vedertagna standarder som finns i branschen. Målet är att studenterna lättare skall kunna beställa uppdrag från externa konsulter i branschen och därefter kunna bedöma arbetets kvalitet. Föreläsning, praktikfall, gruppdiskussioner. Omfattning 8 timmar. Lektionssal med dataprojektor samt dator med bredband. Kursdokumentation enligt kursansvarig. Sida 13 (22)

15 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH Beslutsdatum: Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande De studerande har rätten att ansöka om tillgodoräknande av tidigare erhållna kunskaper och färdigheter om dessa är av samma egenskap och omfattning att de i huvudsak svarar mot den kurs för vilken den är avsedd att tillgodoräknas. I de fall då en studerande vill tillgodoräkna sig tidigare meriter ombeds dem att kontakta skolans utbildningschef. Den studerande ger utbildningschefen de handlingar som intygar den kurs/utbildning/yrkesverksamhet som ska provas för tillgodoräknande. Utbildningschefen ansvararför att kontrollera äktheten hos det betyg som liggertill grund för tillgodoräknande. Utbildningschefen ger därefter sammanställningen till kursansvarig föreläsare. I de fall då en studerande har dokumenterad, tidigare utbildning som denne önskar tillgodoräkna skall den studerande lämna in betyg och kursbeskrivning på tidigare genomford kurs/utbildning. Om kursansvarig foreläsare anser genomförd kurs vara motsvarande den kurs som skall tillgodoräknas fyller föreläsaren i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna sig samt betyg, poäng, datum och lärosäte för den genomförda kursen. I de fall då en studerande har odokumenterad kompetens som denne önskar tillgodoräkna ombeds kursansvarig föreläsare göra en identifiering och bedömning av den reella kompetensen. Tillgodoräknande genomförs genom en validering av den studerandes kunskaper som sedan betygsätts av kursansvarig foreläsare. För tillgodoräknande används samma betygsskala som för genomgången kurs. Kursansvarig föreläsare fyller i en blankett med den studerandes personuppgifter, vilken kurs han/hon avser tillgodoräkna samt betyg, poäng och datum. Underlaget för bedömningen av tillgodoräknande lämn-as till ledningsgruppen, som slutligen fattar beslut om huruvida en tillgodoräknande kan äga rum. Arendet förs in i ledningsgruppsmötets protokoll, som tillsammans med underlaget arkiveras. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Utbildningen erbjuder inte Svenska med yrkesinriktning Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap '1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130)om yrkeshögskolan (SFS 2011:1'10) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 'l. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, lsland eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av Sida 14

16 Utbitdningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: illyh 2O Bslutsdatum : '20 någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särski lda förku nskaper Krav på särskilda förkunskaper För att kunna bli antagen till utbildningen krävs att studenten har upptäckt, analyserat, definierat och dokumenterat ett angeläget behov av en produkt eller tjänst som inte finns, inte fungerar eller fungerar dåligt, samt anger förslag/id6 till en lösning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att ledningsgruppen ej utvärderar studentens id6 i samband med urvalsprocessen och att det sker under sekretess. Särskilda förkunskaper - motivering Ur pedagogisk synpunkt är det ett krav att studenten har en produktidö eller affärsid6 att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper på under utbildningens perioder med distansutbildning. Varje student arbetar med sin egen idö med sikte på att utveckla den till en färdig produkt eller affärsidö. ld6n kan under utbildningens gång förfinas eller omformas. Den kan till och med läggas ned till förmån för annan och bättre id6 som foljd av utbildningen. Faststäl lande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens Alla ansökningar skannas in och registreras vid ankomst. Därefter kontrolleras de sökande avseende behörighet. I första hand kontrolleras betyg och in g. Resultatet av bedömningen dokumenteras i ett dataregister som upprättas specifikt vid varje utbildningsomgång. Där anges också utifrån vilken behörighetsparagraf den sökande anses behörig eller ej behörig. Generellt gäller för alla behörighetskategorier: Om någon handling i ansökan saknas som krävs för att fastställa behörighetskraven för YH-studier underrättas den sökande per telefon och har då en vecka på sig att inkomma med kompletteringar. Om den sökande har praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet anser sig behörig till utbildningen ska den sökande kontakta utbildningschefen för att inleda en process för att fastställa behörighet. Behörighetsbedömning utförs av utbildningschefen tillsammans med en representant från ledningsgruppen. En bedömning av reell kompetens innebär att värdera kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som skolan och den sökta utbildningen ställer. Bedömningen sker genom en individuell prövning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Den sökande skall skicka in en egen skrivelse för bedömning av reell kompetens. Praktisk erfarenhet och kunskap, som inte kan styrkas genom dokumentation, tas med i Sida 15 (22)

17 utbildnings an f6r yrkeshögskoleutbi ldning iarienurnnw XYH 2 t4i3478 Beslutsdattnn: 20{ 1-20 bedömningen så långt det är möjligt genom en fördjupad intervju. Sökanden som åberopar reell kompetens kommer att intervjuas om dess förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. De prövningar som görs av behörighet, och resultaten av prövningarna, dokumenteras skriftligt och biläggs med det förslag om godkännande, eller icke-godkännande, av behörighet som föreslås av utbildn ingschefen och en representant från ledningsgruppen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Meritvärdet for tidigare genomgången utbildning beräknas genom att utbildningarna poängsätts och graderas enligt nedan: - Sökande med gymnasial utbildning och examen från Teknikprogrammet tilldelas 2 poäng. - Sökande med akademisk examen från ingenjörs- eller entreprenörsprogram tilldelas 5 poäng. Maximalt meritvärde for tidigare utbildning är 5. Yrkeserfarenhet Till ovanstående poäng adderas för relevant branscherfarenhet av nyskapande/produktutveckling alternativt projektledning, som anställd eller företagare, med 0,1 poäng per månad heltidsarbete. Ledningsgruppen avgör vilken yrkeserfarenhet som är relevant för utbildningen. Maximalt meritvärde för yrkeserfarenhet är 5. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Urvalet görs utifrån en webbansökan. Det är betyg och tjänstgöringsintyg som efterfrågas och som den sökande bifogar tillsammans med ansökan. Ett dokument med bedömningarna upprättas. Detta finns som grund vid utsändande av svar och vid frågor från sökande. Bedömningsdokumentet arkiveras av skolan i 3 år, därefter makuleras dokumentet. Alla sökande rangordnas enligt deras sammanlagda meritvärde. Maximal meritpoäng är 10. Antagning sker efter bästa meriter. Sida 16

18 Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 2Ol Beslutsdatum: Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga Organisationsnummer: Organisationsnamn: Förnamn: Efternamn: Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Dotterbolag: Upphandlad: utbildningsanordnare lnnoveramera i Sverige AB Robert Nilsen Utbildningschef Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation För att de studerande ska utveckla de kompetenser som är relevanta för all innovationsutveckling är det pedagogiska upplägget till stor del ett problembaserat lärande, där vi utgår från verkliga händelser och fallbeskrivningar hämtade från innovationsbranschen samt från studenternas egna erfarenheter av innovationsprocessen. Lärarledda lektioner varvas med föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, egna studier och eget projektarbete. Utbildningen avser att främja de studerandes kreativitet och entreprenörskap. Detta kan säkerställas genom at1 vi som föreläsare använder oss av erfarna företagare som har mångårig erfarenhet av sitt specialområde. lnnan utbildningen startar kallas samtliga antagna studerande till en informationsdag och introduktion däi utbildningsledaren informerar om skolformen, utbildningens innehåll, hur branschen ser ut, vad som förväntas av den studerande under studietiden, vilka arbeten som utbildningen leder till och vilka egenskaper som passar för de yrkesroller och det företagande som finns i b_ranschen. Detta för att medvetandegöra den studerande och ge forutsättningar för densamma att förbereda sig för utbildningen och nå de beskrivna utbildningsmålen. Vid utbildningens introduktion påbörjas ett löpande arbete med de studerande for att medvetandegöra deras personliga styrkor och utvecklingsområden. För att underlätta för de studerande ätt klara sina studieiska de bli medvetna om bland annat inlärningsstil och studieteknik. Studerande med vissa former av funktionshinder såsom exempelvis dyslexi, kommer att erbjudas t.ex. datorstödda hjälpmedel och få chans till längre skrivtider/ examinationstider, och om det är nödvändigt fler examinationstil lfällen. Samtliga kurser har liknande systematiska arbetssätt vilket innebär att den studerande inför varje kurs får: - Kursplan med en övergripande beskrivning av kursens må., innehåll och betygskriterier - Exempel på vilken nytta den studerande har av kunskapen från kursen i sitt arbete med innovationsutveckli ng - lnformation om litteratur, examination och eventuella deadlines - Schema för kursen Utbildningsledaren för samtal med de studerande under hela utbildningen för att se till att de klarar

19 Utbildningsplan ltir yrkeshögskoleutbitdning Diarienummer: MYH 2A14B478 Beslutsdatum: {0 utbildningsmålen och om de är i behov av ytterligare stöd och hjälp. Under den skolförlagda delen av utbildningstiden finns mojlighet till personliga samtal med utbildningsledaren samt under perioderna med distansutbildning mejl- och telefonkontakt med utbildnin gsledaren och föreläsarna. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd I de fall där den studerande behöver ytterligare pedagogiskt stöd såsom specialpedagog eller tekniska hjälpmedel så erbjuds detta. Utbildningens upplägg vid distans Under första terminen genomförs tre perioder om vardera tre veckor skolförlagd undervisning i Lidköping, totalt nio träffar. Mellan perioderna med skolfödagd undervisning genomfors en 3-veckors och en 4-veckors period med distansutbildning. Under andra terminen genomförs tyralräffar med skolforlagd undervisning i Lidköping, två 2-dagars och två 3-dagars träffar. Resterande tid av andra terminen är distansutbildning, sammanlagt 14 veckor distansutbildning. Av utbildningens totalt 32 kursveckor är sammanlagt2l kursveckor upplagda som distansutbildning fördelade på 6 perioder, och sammanlagt '11 veckor skolförlagd undervisning i Lidköping fördelade på 13 träffar. Studenten ska under perioderna med distansutbildning praktiskt tillämpa nyvunna kunskaper från utbildningen på sitt egna innovationsprojekt enligt en projektplan som studenten innan perioden med distansutbildning u pprättat i samråd med utbildn i ngsledaren. Distansstudierna avser eget projektarbete enligt individuell handlingsplan, mentorskap samt individuell handledning via telefon och mejl med handledaren. Särskild webbplats med diskussionsforum kommer att upprättas for att mojliggöra kommunikation mellan studerande och handledare. När studenten kommer tillbaka under utbildningsveckorna på plats i Lidköping genomför studenten en muntlig redovisning av sitt projektarbete inför klassen och handledaren. En avstämning görs med tidigare inlämnad individuell handlingsplan. Detta blir också ett tillfälle for studenten att dra nytta av rådgivning om sitt projekt från utbildningsledaren samt att utbyta tips och råd med kurskamrater. Vi kommer att använda en webbaserad kursportal där allt material finns tillgängligt för de studerande (utbildningsplan, kursplaner, kursdokumentation m m). Utbildningsledaren har ansvar för att lägga upp kursdokumentation innan foreläsningen. På så sätt har de studerande möjlighet att i förväg läsa på och bli mer förberedd. Handledarledd undervisning 1 tim/vecka Antal fysiska och obligatoriska träffar vid distans 13 Sida 18

20 U ldningspkrn för yrkeshiigskoleutbildning Diarien u mrner: MYH 201 4t Bes I ubdatu m = Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Samarbete sker med arbetslivet via Tillväxt Lidköping, ett bolag som ägs gemensamt av Lidköpings kommun (40 %) och näringslivet i regionen (60 %). På det nationella planet sker samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen, SUF och dess projekt lnnovationer för Regional Tillväxt, lrt. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Behöver ej anges, eftersom utbildningen inte har LlA. Anskaffning och kvalitetssäkring av LlA-platser Behöver ej anges, eftersom utbildningen inte har LlA. Metoder för kunskapskontrol I Kontinuerlig kunskapskontroll kommer att ske efter varje period med distansutbildning. På så sätt får studenten tid att under perioden med distansutbildning repetera och förbereda tentamen. Samtliga föreläsningar kommer att filmas alternativt ljudinspelas, så att exempelvis den som inte kunnat deltaga i undervisningen i skolan kan tillgodogöra sig den missade föreläsningen. Det blir möjligt att kunna ta del av foreläsningen i efterhand via skolans webbplattform. Detta är även en fördel vid repetition i nför tentamen. Varierande former av kunskapskontroll kommer att eftersträvas for att få en så allsidig syn av de studerandes kunskaper som mojligt. Vidare har studenterna olika förmåga att visa sina kunskaper. Förutom skriftliga prov kommer kunskapskontroller att ske i form av en affärsplan som examensarbete som utförs individuellt och en muntlig redovisning av densamma inför en expertpanel samt utförande av praktiska färdigheter i samband med praktiskt genomförande av en mässa. Utbildningsledaren har ansvar för att betygssättning och underlag dokumenteras och arkiveras. Komplettering av ofullständig affärsplan och muntlig redovisning av densamma får göras upp till ett år efter avslutad utbildning. Om en studerande inte når betyget godkänd ges ett nytt tillfälle för kunskapskontroll i nära anslutning till det första. När den studerande inte heller då når upp till godkänd nivå ges ett tredje tillfälle tillsammans med nästa årskurs. Finns inte kursen kvar arrangeras extra kunskapskontroll i samråd med den studerande. Betygskriterier och betygskrav Utgångspunkt för bedömning och betygssättning av den studerande är de mål och betygskriterier som fastställts för de i utbildningen ingående kurserna. Betygskriterierna tas fram i samverkan mellan utbi ldningsanord naren och kursansvariga föreläsare. Utbildningsledaren ansvarar för att nyrekryterade föreläsare och handledare är väl förtrogna med kursmål och betygskriterier. Detta för att säkerställa en likvärdig bedömning. I början av varje kurs presenterar utbildningsledaren kursplan och betygskriterier. Kursplanerna finns också tillgängliga på vår webbaserade kursportal. Det är målen i kursplanerna som styr betygskriterierna och de olika betygsnivåerna lg (icke godkänd), G (godkänd), VG (väl godkänd). Utifrån kursernas mål bestäms vad som ska uppnås för de båda nivåerna G och VG, vilket förmedlas till de studerande i introduktionen till respektive kurs. Sida 19

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping

Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Behörighet, urval och antagning Drifttekniker, energiteknik, 415 p. Heltid i Norrköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på Östsvenska

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Affärslogistik, 400 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? För att komma in på vår utbildning så behöver du vara behörig i två steg, dels den grundläggande behörigheten

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktionsutvecklare, 300 p. Heltid i Linköping Vad händer när en ansökan kommer till Östsvenska Yrkeshögskolan AB? När en ansökan kommer in till oss på via vårt webbsystem

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping

Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping Behörighet, urval och antagning Software developer embedded systems/internet of Things 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska Barn och Ungdom Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng:

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Utbildningsplan Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Master's Programme, Ergonomics and Human-Technology-Organisation, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska/ samordnare inom social omsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Upplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen Omfattning, poäng: 200 Studieort: Kungsängen Studieform:

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng.

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng. Utbildningsplan Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Utbildningen för högskoleexamen

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Geodetisk mätningstekniker, 400 Yh-poäng, Motala Östsvenska Yrkeshögskolan AB Besöksadress: Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping Postadress: Box 388, 581 04 Linköping

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Flygtekniker 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning. Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalificerad Äldreassistent 200 YH-poäng Trollhättan Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Utbildningens namn: Kvalificerad Äldreassistent

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Trädgårdsmästare Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 400 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar 2 år, 200 Yh-poäng Halvfart Distans Kisa 1 Vem är behörig? Grundläggande

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Industridesign, 180 hp

Industridesign, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp Industrial design Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TIDEG Grundnivå 2007/116 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Möbeltapetserare Ansvarig utbildningsanordnare: Stiftelsen Stenebyskolan Omfattning, poäng: 400 Studieort: Dals Långed Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201403240

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Energi- och miljöutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Malmö stad Yrkeshögskolan Malmö Omfattning, poäng: 300 Studieort: Malmö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201211250

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Barnskötare med fördjupad inriktning mot förskola Omfattning: 200 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: KY-Akademien vid Studium Utbildningsnummer: 201044210 Grunduppgifter Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad ,

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) och reviderad , Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Grafisk design och Illustration Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18,

Läs mer

Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp

Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i Design för alla, 120 hp International Master's Programme in Design for All, 120 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Härdplaster och kompositer. Materialdesign. med härdplaster och kompositer, 5poäng

Härdplaster och kompositer. Materialdesign. med härdplaster och kompositer, 5poäng Härdplaster och kompositer Materialdesign med härdplaster och kompositer, 5poäng Utbildning i materialdesign med härdplaster och kompositer Under de senaste tio åren har polymerteknologin utvecklats explosionsartat.

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer