Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013

2

3 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) arbetat enligt uppdraget som lagen om läkemedelskommittéer (1996:1157) föreskriver. Läkemedelskommittén har verkat som rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för och främja en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. SLK har under året haft fem sammanträden, en arbetskonferens och ett tvådagars beslutsmöte om Kloka Listan. Av de områden som behandlats har stort fokus legat på introduktion och uppföljning av nya läkemedel. På flertalet sammanträden har R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Övriga områden som behandlats är: projektet Testmiljön (ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat), indikatorer för SLLs läkemedelsstrategi och allmänna råd vid förskrivning. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Ett stort arbete med värdering av nya och äldre läkemedel har bedrivits i expertråden under året. Expertråden har medverkat i upphandlingsarbetet av läkemedel. Ett stort arbete har också genomförts i fortbildningen av länets förskrivare med ett kvalitetssäkrat underlag. Kloka Listan är en gemensam värdegrund för klok läkemedelsbehandling och har getts ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Kloka Listan och Kloka råd, som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras, är resultatet av ett omfattande arbete. Sammanfattning av genomförda aktiviteter av Stockholms läns läkemedelskommitté under 2013: 1057 fortbildningsaktiviteter (kurser, nätverksmöten, vårdcentralsbesök, Update om läkemedel, seminarier på och utanför sjukhusen) för läkare och sjuksköterskor har anordnats under Omkring läkare och sjuksköterskor har deltagit. Särskilt bör nämnas den kurs i kritisk läkemedelsvärdering som arrangerades under hösten (se sid 9). Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel har givits ut i fem nummer. Stockholms läns läkemedelskommittés brukarråd har haft två möten tillsammans med SLKs arbetsutskott. Två hearings med läkemedelsindustrin har arrangerats. Prioriterade medicinska områden har varit identifierade kvalitetsbristområden i enlighet med SLKs verksamhetsplan för : läkemedelsanvändning hos äldre, ändamålsenlig antibiotikaförskrivning, osteoporos, antikoagulantia, diabetes mellitus och hypertoni. Jag tackar ledamöterna i Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd för engagemang och stora insatser vilka bidragit till 2013 års positiva utveckling av läkemedelskommitténs arbete och goda resultat. Eva Andersén Karlsson Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

4 2 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 UPPDRAG... 4 MÅL... 4 SLK:S ARBETE... 4 EXPERTRÅDENS ARBETE... 5 KLOKA LISTAN OCH KLOKA RÅD... 5 NYA LÄKEMEDEL... 7 Innovisprojektet... 7 Horizon scanning... 7 UPPFÖLJNING... 7 Prognosarbete... 7 Testmiljön... 8 Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi... 8 Öppna jämförelser läkemedel... 8 UPPHANDLING... 8 KONTAKTER MED LÄKEMEDELSINDUSTRIN... 8 Hearings... 8 SAMVERKAN... 9 LOK... 9 FORTBILDNING... 9 KOMMUNIKATION BRUKARRÅDET ORGANISATION Stockholms läns läkemedelskommitté Expertråden Arbetsutskottet Kloka Listan-utskottet Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion EXPERTRÅDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Expertrådet för allmänmedicin Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Expertrådet för geriatriska sjukdomar Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Expertrådet för hudsjukdomar Expertrådet för infektionssjukdomar Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Expertrådet för medicinska njursjukdomar Expertrådet för neurologiska sjukdomar Expertrådet för obstetrik och gynekologi Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar... 43

5 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Expertrådet för radiologiska läkemedel Expertrådet för särläkemedel Expertrådet för urologi Expertrådet för vaccinationer Expertrådet för ögonsjukdomar... 53

6 4 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Uppdrag Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) utgör Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. Se instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december SLK utarbetar rekommendationer för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning Kloka Listan samt policies och rekommendationer för introduktion och uppföljning av nya läkemedel. SLK ska med fortbildning stödja rationell förskrivning av läkemedel och medverka i kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer. Dessutom ska SLK stimulera till uppföljning av verksamheternas läkemedelsanvändning. SLK ska med sin expertis också stödja sjukvårdens administrativa och politiska ledningar med kompetens i viktiga frågor kring läkemedel och i kontakter med myndigheter, industri och vårdgivare. Till SLK är knutet expertråd inom stora terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar. I såväl Stockholms läns läkemedelskommitté som dess expertråd ska ingå medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Medlemmarna ska ha stort medicinskt förtroende inom sjukvården. Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen. Mål Målet för Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhet är en medicinskt ändamålsenlig, säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning sedd ur patient-, förskrivar-, miljö- och samhällsperspektiv. SLK:s arbete Det läkemedelsstrategiska arbetet sker genom läkemedelskommitténs medicinska experter. I Stockholms läns läkemedelskommitté finns bland ordinarie ledamöter Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförandena från akutsjukhusens läkemedelsråd, några expertrådsordförande inom stora terapiområden, allmänläkare, barnläkare, geriatriker, två sjuksköterskor, varav en från slutenvård och en från öppenvård, kliniska farmakologer, farmaceut samt en representant från Karolinska Institutet. En central uppgift är att öka intresset för läkemedelsfrågorna inom all hälso- och sjukvård och sakligt sprida evidensbaserad kunskap om läkemedel. Framgångsfaktorer: Läkemedelskommitténs höga status som producentoberoende kunskapsorgan. Väl underbyggda och trovärdiga rekommendationer. Expertrådens värdering av läkemedel och av läkemedelsanvändningen. Expertrådens medverkan i och kvalitetssäkring av fortbildning. Expertrådens medverkan i framtagande av kvalitetsindikatorer. Tydlig jävspolicy, obundenhet och trovärdighet. Tydliga arbetsprocesser. Kompetensutveckling, kompetensförsörjning och bemanning av SLK och dess expertråd på kort och lång sikt. Kanaler för att nå definierade verksamhetsområden.

7 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådens arbete Till SLK är knutet 21 expertråd inom stora terapiområden. Expertråden har gjort ett omfattande operativt arbete under året, se expertrådens verksamhetsberättelser på sid 19. I expertrådens uppdrag innefattas framställning av utbildnings-/informationsmaterial till förskrivare eller patienter samt till läkemedelskommitténs informationsläkare/-apotekare, skriva riktlinjer/expertrådsutlåtanden för t.ex. Janusinfo, ta fram underlag till Kloka Listan och Kloka råd, arrangera fortbildningsaktiviteter, föra en professionell dialog med läkemedelsindustrin bl.a. genom hearings, medverka i arbetet med framtidsspaning, medverka i riktlinjer/värdering för nya läkemedel, utvärdera förskrivningsdata samt medverka i läkemedelsupphandling. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Kloka Listan och Kloka råd Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Arbetet med Kloka Listan pågår under hela året, men har varit särskilt intensivt under hösten. Kloka Listan ges ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Dessutom levereras Kloka Listan-sortimentet till journal- och beställningssystem. Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. SLK fastställer vid möte i juni, anvisningar (se till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan. Expertråden följer utvecklingen inom sitt terapiområde, bevakar frontlinjen av forskning, följer den vetenskapliga litteraturen och granskar och värderar såväl nya som äldre läkemedel. Efter omfattande genomgångar ger de 21 expertråden förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive terapiområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Efter noggranna genomgångar av förslagen fastställs läkemedelsrekommendationerna och Kloka råd som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Underlag och motiveringar till rekommendationerna i Kloka Listan, samt vilka som deltagit i expertrådens förslag dokumenteras och redovisas på Janusinfo. Likaså underlag och referenser till Kloka råd läggs upp på Janusinfo i januari. Läkemedelskommittén har sedan som huvuduppgift att genom fortbildning sprida och få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare i primärvård, specialiserad öppenvård och vid sjukhusen inom Stockholms län. Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Under 2013 innehöll Kloka Listan 306 rekommenderade substanser, varav 107 av dem endast rekommenderades för specialiserad vård. Motiveringar till varför dessa läkemedel rekommenderades skrevs av expertråden och publicerades, tillsammans med referenser, i webbversionen av Kloka Listan på Janusinfo. Följsamheten till Kloka Listan fortsatte att stiga under 2013, och är nu 81 %, för alla vårdgivare i SLL, se figur 1. Det förklaras av att volymmässigt stora vårdgivarkategorier förbättrade sin följsamhet. En bidragande förklaring är också att flera tidigare inte

8 6 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 rekommenderade läkemedel togs in i listan efter kraftig prissänkning efter att de fått generiskt status, till exempel atorvastatin. Ett fortsatt långsiktigt arbete för ökad kvalitet i läkemedelsarbetet och patientsäkerhet görs av SLK genom att kommunicera oberoende evidensbaserad kunskap till de flesta förskrivarkategorier. Kloka råd belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Under 2013 antogs åtta Kloka råd varav fem var uppföljningsbara. Bäst resultat uppnåddes för de båda råd som gällde minskad antibiotikaförbrukning, se tabell 1. Förskrivningen av såväl luftvägsantibiotika som urinvägsantibiotika minskade med cirka 10 procent. Stockholms antibiotikaförbrukning är dock fortfarande näst högst i landet Följsamhet till Kloka Listan (%) enl DU90% Heldragen linje: Enligt generell rekommendation Streckad linje: Endast rekommenderat i specialiserad vård Alla vådgivare SLL Inkl. rek. för specialiserad vård Akutsjukhus Inkl. rek. för specialiserad vård Allmänpsykiatri Inkl. rek. för specialiserad vård Husläkarverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Geriatrisk basverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Figur 1: Följsamhet till Kloka Listan (%) enligt DU90% för recept för några huvudkategorier av vårdgivare, enligt Kloka Listan generellt samt inkl. begränsad rekommendation inom specialiserad vård. Källa: GUPS.

9 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Tabell 1. Följsamhet till Kloka råd från Stockholms läns läkemedelskommitté vid läkemedelsförskrivning Blå markering där någon förbättring uppnåtts. Kloka Råd 2013 Indikator Mål Utfall Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd orsak. Avvakta med antibiotika i 2-3 dygn vid okomplicerad otit hos barn 1-12 år. Volym protonpumpshämmare (DDD / 1000 invånare & dag; TID) Volym luftvägsantibiotika (barn); Recept/ / 1000 invånare TIN kalenderåret R12 till individer 1-12 år Skall minska 41,2 42,3 Skall minska Behandla inte asymtomatisk bakteriuri Volym urinvägsantibiotika; Recept/TIN Skall minska hos äldre. Odla endast vid symtom R12 till individer ej officiell indikator*) från urinvägarna. Bisfosfonat är ofta indicerat efter osteoporosfraktur. Ompröva terapin efter 3-5 år då risken för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden. Undvik propiomazin och tramadol till äldre. (Andel individerr 50+ med Recept på bisfosfonat ej officiell indikator) Volym propiomazin och tramadol till individer 65+ (DDD / 1000 invånare & dag TID) Skall öka 4,4% 4,1% Skall öka 25,0 24,6 Nya läkemedel Innovisprojektet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Innovisprojektet om strukturerat införande och uppföljning av läkemedel bedrivits. Projektet, som var en fortsättning på det tidigare Specialläkemedelsprojektet, avslutades under året. Arbetet inom delprojektet om antikoagulantia, med uppdrag att ta fram riktlinjer/vårdprogram för antikoagulantiabehandling i Stockholms läns landsting (SLL) samt att ta fram förslag till ett strukturerat införande och uppföljning av nya antikoagulantia, har fortsatt bedrivits under året. På flertalet av SLKs sammanträden under året har introduktion och uppföljning av nya läkemedel behandlats. R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde har diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Horizon scanning Horizon scanning innebär att identifiera nya substanser och nya indikationer för redan godkända läkemedel, som förväntas introduceras på läkemedelsmarknaden i en nära framtid. Läkemedelskommitténs expertråd har en viktig roll i horizon scanningarbetet då de tagit aktiv del i bedömningen av konsekvenser av introduktionen för patienter och sjukvård. Uppföljning Prognosarbete Stockholms läns läkemedelskommitté och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar årligen fram Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL. Prognosen för fastställdes av SLK i början på året. Arbetet med prognosen för startade under hösten. Expertråden har deltagit i arbetet att analysera kostnads- och volymutveckling för såväl enskilda läkemedel som läkemedelsgrupper. Bland annat hölls i november en heldagsworkshop på temat utvecklingen inom läkemedelsområdet

10 8 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Testmiljön Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs projektet Testmiljön. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat. Projektet har behandlats på flertalet av SLKs sammanträden och berörda expertråd har deltagit i arbetet med förstudier. Processen för arbetet har varit: 1. Identifiera samarbetsområden 2. Prioritera samarbetsområden (görs av projektets styrgrupp) 3. Bearbeta förslag inom SLL (expertråden ger sina synpunkter) 4. Etablera gemensam frågeställning 5. Etablera gemensam förståelse - förstudie 6. Utveckla samarbetsförslag Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi För att mäta om landstingets processer och resultat inom läkemedelsområdet utvecklas i enlighet med läkemedelsstrategin ska ett antal prioriterade uppföljningar göras och indikatorer har därför utvecklats under året. Indikatorerna ska spegla relevanta delar av läkemedelsstrategin och utgöra tydliga mått på strategins genomslag. Förslag på indikatorer har skickats på remiss till SLK som diskuterat dessa ett flertal gånger under året. Öppna jämförelser läkemedel I juni 2013 gavs Öppna jämförelser läkemedel ut, en särskild utgåva av Öppna jämförelser bestående av endast läkemedelsmått. Framtagandet skedde genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har knutit till sig ett nätverk med representanter från landstingen. SLL har under året varit representerat av Marie-Louise Ovesjö och Björn Wettermark. Upphandling Tillsammans med SLL Upphandling har läkemedelskommitténs expertråd upphandlat läkemedel för sjukvården. SLLs mål för läkemedelsupphandlingen är att fler läkemedel ska omfattas av upphandlingsavtal, vilket har gjort att upphandlingsarbetet har varit omfattande. Expertrådens kunskaper kring läkemedel är nödvändiga för att göra bra läkemedelsupphandlingar. Kontakter med läkemedelsindustrin Under året har SLKs ordförande m fl haft fyra möten med LIF Stockholm. I övrigt sker kontakten med läkemedelsindustrin via respektive expertrådsordförande. Hearings Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd arrangerar hearings med läkemedelsindustrin. Under 2013 arrangerades två hearings: - GLP-1-analoger, 20 maj 2013 Arrangör: Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar - Bröstcancer, 3 september 2013 Arrangör: Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar

11 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Samverkan LOK Under året har SLK haft fyra representanter i det nationella nätverket för läkemedelskommittéordföranden, LOK; Eva Andersén Karlsson, Marie-Louise Ovesjö, Christer Norman och Johan Bratt. Marie-Louise Ovesjö har under året ingått i LOKs arbetsutskott. Seher Korkmaz representerar SLK i LOKs IT-grupp. Fortbildning Fortbildning har genomförts enligt vetenskap och beprövade metoder för att få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare. Detta är ett kontinuerligt arbete med syfte att stödja förskrivare och verksamhetschefer med kunskap för att analysera och hantera frågeställningar kring god vård och läkemedelsanvändning. Fortbildningsverksamheten bedrivs till stor del av informationsläkare och apotekare vid enheten Medicinsk fortbildning vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av expertrådens ledamöter. Modellen bygger på kollegialt erfarenhetsutbyte kollega till kollega och är evidensbaserad. Under 2013 har fokus på fortbildningsinsatser legat på implementering av arbetsmetoder kring läkemedelsgenomgångar, prioriterade områden såsom osteoporos, de nationella riktlinjerna kring levnadsvanor, antikoagulantia och diabetes mellitus typ 2, samt uppföljning av läkemedelsförskrivning i förhållande till Kloka Listans rekommendationer. Det totala antalet deltagare uppgick 2013 till ca Totalt har 560 lokala arbetsplatsbesök gjorts, och det kontinuerliga arbetet med hel- och flerdagsfortbildningar, kollegiala nätverk och återkommande seminarier renderade 497 tillfällen. 157 besök på vårdcentraler och kliniker har genomförts under året för att implementera de nya riktlinjerna för ett gemensamt arbetssätt kring läkemedelsgenomgångar. Dessutom har sex större fortbildningstillfällen inom ämnet, riktade till läkare och sjuksköterskor i Stockholms län, genomförts. SLKs strategi är bland annat att genom ökad fortbildning ge läkarna och beslutsfattare verktyg att kritiskt värdera evidensen för olika behandlingsalternativ liksom att uppmärksamma läkare och beslutsfattare på läkemedelsindustrins marknadsföring och metoder att påverka läkare till förskrivning. Den evidensvärdering som sprids är framtagen i SLKs expertråd, av Klinisk farmakologi och i SLK. Andra källor är behandlingsrekommendationer som är utfärdade av nationella experter i regi av Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) och Socialstyrelsen. Vidare har SLK aktivt kommunicerat aktuell information från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I november arrangerade SLK en kurs i kritisk läkemedelsvärdering. Kursen arrangerades framför allt för nya eller potentiella expertrådsmedlemmar, som ett led i ett långsiktigt arbete att kunna rekrytera nya medlemmar till expertråden. Syftet med kursen var att öka kunskapen om och motivationen för kunskapsbaserad läkemedelsförskrivning, och därigenom verka för ändamålsenlig läkemedelsförskrivning. Kursen syftade också till att stimulera förskrivare till att i ökad omfattning utforma och kommunicera evidensbaserad kunskap om läkemedel. Under året har också tre öppna föreläsningar för allmänheten arrangerats.

12 10 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kommunikation Tidsskriften Evidens, medicin & läkemedel har under 2013 givits ut i fem nummer. Tidskriften är varumärkesskyddad och ingår i International Society of Drug Bulletins (ISDB), ett världsomspännande nätverk av obundna tidskrifter om läkemedel och terapi. Via webbsidan Janusinfo, riktad till läkare och sjukvårdspersonal, publiceras kontinuerligt nyheter inom läkemedelsområdet, evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. Brukarrådet Till Stockholms läns läkemedelskommitté finns knutet ett brukarråd med representanter från HSO (Handikappförbunden), DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder), PRO (Pensionärernas riksorganisation, vakant under 2013), SPF (Sveriges pensionärsförbund) och Patientnämnden. Läkemedelskommitténs arbetsutskott har träffat brukarrådet två gånger under året för diskussion kring läkemedelsarbetet i Stockholms län.

13 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Organisation 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté Ledamöter Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, enhetschef, ordförande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Johan Bratt, docent, chefläkare Ordförande läkemedelsrådet Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson), leg apotekare, farmaceutisk sekreterare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Marja-Liisa Dahl, professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stina Fransson Sellgren, med dr, sjuksköterska Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset Jan Hasselström, med dr, allmänläkare Ordförande expertrådet för allmänmedicin Storvretens Vårdcentral, Tumba Roger Henriksson, professor, avdelningschef Ordförande expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Paul Hjemdahl, professor, överläkare Ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Thomas Kahan, professor, överläkare Ordförande läkemedelsrådet Danderyds sjukhus Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus Inga Klarin, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för geriatriska sjukdomar Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Synnöve Lindemalm, med dr, bitr överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Rickard Malmström, docent, överläkare Karolinska Institutet Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Mussie Msghina, docent, överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Psykiatri Sydväst

14 12 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Christer Norman, allmänläkare Salems Vårdcentral Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Ordförande Kloka Listan-utskottet Ordförande läkemedelsrådet Södersjukhuset Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Peter Persson, farm dr, leg apotekare Ordförande Läkemedelsrådet Capio S:t Görans sjukhus Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Michael Runold, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Marie Sundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Björn Wettermark, docent, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rumiana Zlatewa, specialistläkare i kardiologi och internmedicin Privatläkare CityHeart Hjärtspecialistmottagning Adjungerade Avd.chef Stöd för evidensbaserad medicin Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Södertälje sjukhus Claire Heaton, leg apotekare Enhetschef Medicinska kunskapstjänster, avd E-hälsa och strategisk IT Seher Korkmaz, överläkare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Introduktion och uppföljning av nya läkemedel Sven-Åke Lööv, projektansvarig "Nya läkemedel" Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avd.chef Medicinska staben Anna Nergårdh, chefläkare, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Medicinsk fortbildning Marie Schill, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Läkemedelsenheten Magnus Thyberg, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

15 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter Rolf Tryselius, distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Ordförande Läkemedelskommittén på Gotland Franz Rücker, överläkare Medicinkliniken, Visby lasarett Expertråden SLK arbetar tillsammans med 21 expertråd inom olika terapiområden. Expertrådens arbete består bland annat av att granska tillgänglig dokumentation om läkemedel, att ge förslag till läkemedelskommittén om rekommendationer till Kloka Listan och bistå vid upphandling av rekvisitionsläkemedel. Expertråden skall vara allsidigt sammansatta och besitta god klinisk, vetenskaplig, farmakoterapeutisk, klinisk farmakologisk och farmacevtisk kompetens inom terapiområdet. Allmänmedicin Ordförande Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare Storvretens vårdcentral, Tumba Infektionssjukdomar Ordförande Elda Sparrelid, med dr, överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Analgetika och reumatologiska sjukdomar Ordförande Carl-Olav Stiller, docent, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Luftvägs- och allergisjukdomar Ordförande Michael Runold, med dr, överläkare Lung- och allergisektionen, Södersjukhuset Anestetika, vätsketerapi och nutrition Ordförande Inga Tjäder, med dr, överläkare Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medicinska njursjukdomar Ordförande Peter Barany, docent, överläkare Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endokrinologiska och metabola sjukdomar Ordförande Charlotte Höybye, docent, överläkare Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

16 14 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Neurologiska sjukdomar Ordförande Mia von Euler, docent, överläkare Vo Internmedicin, Södersjukhuset Gastroenterologiska sjukdomar Ordförande Mikael Lördal, med dr, överläkare Gastroenterologi, Karolinska Universitetssjukhuset Obstetrik och gynekologi Ordförande Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Geriatriska sjukdomar Ordförande Inga Klarin, med dr, överläkare Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Onkologiska och hematologiska sjukdomar Ordförande Roger Henriksson, professor, avdelningschef Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hjärt-kärlsjukdomar Ordförande Paul Hjemdahl, professor, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Ordförande Gerd Lärfars, docent, överläkare (t.o.m 30 juni 2013) Vo Internmedicin, Södersjukhuset Margareta Holmström, med dr, överläkare (fr.o.m. 1 juli 2013) Centrum för hematologi, Koagulationsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Hudsjukdomar Ordförande Lena Lundeberg, docent, överläkare Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Psykiatriska sjukdomar Ordförande Mussie Msghina, docent, överläkare Psykiatri Sydväst

17 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Radiologiska läkemedel Ordförande Peter Aspelin, professor, överläkare Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Vaccinationer Ordförande Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Särläkemedel Ordförande Katarina Wide, med dr, överläkare Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Ögonsjukdomar Ordförande Leif Tallstedt, docent, chefläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Urologi Ordförande Tareq Alsaody, bitr överläkare Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsutskottet Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskotts uppdrag är att bereda ärenden till Stockholms läns läkemedelskommitté. Arbetsutskottets sammansättning är SLKs ordförande och vice ordförande, farmaceutisk sekreterare, Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförande från brett terapiområde, klinisk farmakolog, enhetschef för Medicinsk fortbildning och representant för arbetet med nya läkemedel. Eva Andersén Karlsson, ordförande Kristina Ateva Johan Bratt Roger Henriksson Sven-Åke Lööv Rickard Malmström Marie-Louise Ovesjö Marie Schill Björn Wettermark Mari Thiderman, administrativ sekreterare

18 16 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kloka Listan-utskottet Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Marie-Louise Ovesjö, ordförande Med dr, överläkare Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson) Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Magnus Edlund Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Susanne Elfving Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Farah Ghalebandi Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siv Martini Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Mari Thiderman Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Tryselius Distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Kloka Listan-utskottets generikagrupp Farah Ghalebandi, sammankallande Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

19 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Kristina Ateva Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Margareta Denkert Leg apotekare Södersjukhuset Maija Fredrikson Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Moa Grahm Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Peter Persson Farm dr, leg apotekare Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Jonas Röman Leg apotekare Karolinska Universitetssjukhuset Marianne Segander Leg apotekare Danderyds sjukhus Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ansvarig utgivare Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté Docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medicinskt ansvarig David Finer Redaktör, medicinjournalist Sara Hallander Allmänläkare Elin Jerremalm Leg apotekare

20 18 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Malena Jirlow Informatör Eva Karlsson Holm Allmänläkare Christer Norman Allmänläkare Sten Ronge Leg apotekare Anna Riesenfeld Leg apotekare Eva Wikström Jonsson Docent, klinisk farmakolog

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Projekt Innovis - slutrapport Introduktion och uppföljning av nya läkemedel och indikationer i SLL

Projekt Innovis - slutrapport Introduktion och uppföljning av nya läkemedel och indikationer i SLL Projekt Innovis - slutrapport Introduktion och uppföljning av nya läkemedel och indikationer i SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-09-23 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009

Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009 HSN 2009-10-22 P 14 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ANMÄLAN 2009-09-24 HSN 0909-0858 Handläggare: Gunilla Thörnwall Bergendahl Rapport över antibiotikaanvändningen i SLL 2009 Ärendet Vid

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning

Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning MIRA-projektet Nya mått och metoder för att nationellt upptäcka eventuell underförskrivning Stramadagen 2014 Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Odnat införande av nya läkemedel i VGR. 2013-02-20 Karin Lendenius

Odnat införande av nya läkemedel i VGR. 2013-02-20 Karin Lendenius Odnat införande av nya läkemedel i VGR 2013-02-20 Karin Lendenius Det är mycket som surrar Nationellt ordnat införande utifrån Nationella Läkemedelsstrategin. Nytt projekt startar Nationella Cancerstrategin

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet

Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K. Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Läkemedelsanvändningen hos äldre: Exempel från SNAC-K Kristina Johnell, docent Aging Research Center Karolinska Institutet Exempel 1 från SNAC-K Smärtbehandling hos äldre med och utan demens: en populationsbaserad

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Karin Carlin 2015-03-13 1 Tvärsektoriell handlingsplan Sid 2. Bakgrund Förslag till Svensk handlingsplan

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Jävsdeklarationer. Smärtlindring i livets slutskede Krusenberg Herrgård 5 6 maj. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden

Jävsdeklarationer. Smärtlindring i livets slutskede Krusenberg Herrgård 5 6 maj. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden Jävsdeklarationer Smärtlindring i livets slutskede Krusenberg Herrgård 5 6 maj Deltagare Överläkare Sylvia Augustini Överläkare Bertil Axelsson Överläkare Tora Campbell Chiru Överläkare Gunnar Eckerdal

Läs mer