Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013

2

3 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) arbetat enligt uppdraget som lagen om läkemedelskommittéer (1996:1157) föreskriver. Läkemedelskommittén har verkat som rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för och främja en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. SLK har under året haft fem sammanträden, en arbetskonferens och ett tvådagars beslutsmöte om Kloka Listan. Av de områden som behandlats har stort fokus legat på introduktion och uppföljning av nya läkemedel. På flertalet sammanträden har R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Övriga områden som behandlats är: projektet Testmiljön (ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat), indikatorer för SLLs läkemedelsstrategi och allmänna råd vid förskrivning. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Ett stort arbete med värdering av nya och äldre läkemedel har bedrivits i expertråden under året. Expertråden har medverkat i upphandlingsarbetet av läkemedel. Ett stort arbete har också genomförts i fortbildningen av länets förskrivare med ett kvalitetssäkrat underlag. Kloka Listan är en gemensam värdegrund för klok läkemedelsbehandling och har getts ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Kloka Listan och Kloka råd, som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras, är resultatet av ett omfattande arbete. Sammanfattning av genomförda aktiviteter av Stockholms läns läkemedelskommitté under 2013: 1057 fortbildningsaktiviteter (kurser, nätverksmöten, vårdcentralsbesök, Update om läkemedel, seminarier på och utanför sjukhusen) för läkare och sjuksköterskor har anordnats under Omkring läkare och sjuksköterskor har deltagit. Särskilt bör nämnas den kurs i kritisk läkemedelsvärdering som arrangerades under hösten (se sid 9). Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel har givits ut i fem nummer. Stockholms läns läkemedelskommittés brukarråd har haft två möten tillsammans med SLKs arbetsutskott. Två hearings med läkemedelsindustrin har arrangerats. Prioriterade medicinska områden har varit identifierade kvalitetsbristområden i enlighet med SLKs verksamhetsplan för : läkemedelsanvändning hos äldre, ändamålsenlig antibiotikaförskrivning, osteoporos, antikoagulantia, diabetes mellitus och hypertoni. Jag tackar ledamöterna i Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd för engagemang och stora insatser vilka bidragit till 2013 års positiva utveckling av läkemedelskommitténs arbete och goda resultat. Eva Andersén Karlsson Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

4 2 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 UPPDRAG... 4 MÅL... 4 SLK:S ARBETE... 4 EXPERTRÅDENS ARBETE... 5 KLOKA LISTAN OCH KLOKA RÅD... 5 NYA LÄKEMEDEL... 7 Innovisprojektet... 7 Horizon scanning... 7 UPPFÖLJNING... 7 Prognosarbete... 7 Testmiljön... 8 Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi... 8 Öppna jämförelser läkemedel... 8 UPPHANDLING... 8 KONTAKTER MED LÄKEMEDELSINDUSTRIN... 8 Hearings... 8 SAMVERKAN... 9 LOK... 9 FORTBILDNING... 9 KOMMUNIKATION BRUKARRÅDET ORGANISATION Stockholms läns läkemedelskommitté Expertråden Arbetsutskottet Kloka Listan-utskottet Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion EXPERTRÅDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Expertrådet för allmänmedicin Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Expertrådet för geriatriska sjukdomar Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Expertrådet för hudsjukdomar Expertrådet för infektionssjukdomar Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Expertrådet för medicinska njursjukdomar Expertrådet för neurologiska sjukdomar Expertrådet för obstetrik och gynekologi Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar... 43

5 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Expertrådet för radiologiska läkemedel Expertrådet för särläkemedel Expertrådet för urologi Expertrådet för vaccinationer Expertrådet för ögonsjukdomar... 53

6 4 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Uppdrag Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) utgör Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. Se instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december SLK utarbetar rekommendationer för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning Kloka Listan samt policies och rekommendationer för introduktion och uppföljning av nya läkemedel. SLK ska med fortbildning stödja rationell förskrivning av läkemedel och medverka i kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer. Dessutom ska SLK stimulera till uppföljning av verksamheternas läkemedelsanvändning. SLK ska med sin expertis också stödja sjukvårdens administrativa och politiska ledningar med kompetens i viktiga frågor kring läkemedel och i kontakter med myndigheter, industri och vårdgivare. Till SLK är knutet expertråd inom stora terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar. I såväl Stockholms läns läkemedelskommitté som dess expertråd ska ingå medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Medlemmarna ska ha stort medicinskt förtroende inom sjukvården. Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen. Mål Målet för Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhet är en medicinskt ändamålsenlig, säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning sedd ur patient-, förskrivar-, miljö- och samhällsperspektiv. SLK:s arbete Det läkemedelsstrategiska arbetet sker genom läkemedelskommitténs medicinska experter. I Stockholms läns läkemedelskommitté finns bland ordinarie ledamöter Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförandena från akutsjukhusens läkemedelsråd, några expertrådsordförande inom stora terapiområden, allmänläkare, barnläkare, geriatriker, två sjuksköterskor, varav en från slutenvård och en från öppenvård, kliniska farmakologer, farmaceut samt en representant från Karolinska Institutet. En central uppgift är att öka intresset för läkemedelsfrågorna inom all hälso- och sjukvård och sakligt sprida evidensbaserad kunskap om läkemedel. Framgångsfaktorer: Läkemedelskommitténs höga status som producentoberoende kunskapsorgan. Väl underbyggda och trovärdiga rekommendationer. Expertrådens värdering av läkemedel och av läkemedelsanvändningen. Expertrådens medverkan i och kvalitetssäkring av fortbildning. Expertrådens medverkan i framtagande av kvalitetsindikatorer. Tydlig jävspolicy, obundenhet och trovärdighet. Tydliga arbetsprocesser. Kompetensutveckling, kompetensförsörjning och bemanning av SLK och dess expertråd på kort och lång sikt. Kanaler för att nå definierade verksamhetsområden.

7 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådens arbete Till SLK är knutet 21 expertråd inom stora terapiområden. Expertråden har gjort ett omfattande operativt arbete under året, se expertrådens verksamhetsberättelser på sid 19. I expertrådens uppdrag innefattas framställning av utbildnings-/informationsmaterial till förskrivare eller patienter samt till läkemedelskommitténs informationsläkare/-apotekare, skriva riktlinjer/expertrådsutlåtanden för t.ex. Janusinfo, ta fram underlag till Kloka Listan och Kloka råd, arrangera fortbildningsaktiviteter, föra en professionell dialog med läkemedelsindustrin bl.a. genom hearings, medverka i arbetet med framtidsspaning, medverka i riktlinjer/värdering för nya läkemedel, utvärdera förskrivningsdata samt medverka i läkemedelsupphandling. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Kloka Listan och Kloka råd Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Arbetet med Kloka Listan pågår under hela året, men har varit särskilt intensivt under hösten. Kloka Listan ges ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Dessutom levereras Kloka Listan-sortimentet till journal- och beställningssystem. Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. SLK fastställer vid möte i juni, anvisningar (se till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan. Expertråden följer utvecklingen inom sitt terapiområde, bevakar frontlinjen av forskning, följer den vetenskapliga litteraturen och granskar och värderar såväl nya som äldre läkemedel. Efter omfattande genomgångar ger de 21 expertråden förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive terapiområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Efter noggranna genomgångar av förslagen fastställs läkemedelsrekommendationerna och Kloka råd som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Underlag och motiveringar till rekommendationerna i Kloka Listan, samt vilka som deltagit i expertrådens förslag dokumenteras och redovisas på Janusinfo. Likaså underlag och referenser till Kloka råd läggs upp på Janusinfo i januari. Läkemedelskommittén har sedan som huvuduppgift att genom fortbildning sprida och få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare i primärvård, specialiserad öppenvård och vid sjukhusen inom Stockholms län. Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Under 2013 innehöll Kloka Listan 306 rekommenderade substanser, varav 107 av dem endast rekommenderades för specialiserad vård. Motiveringar till varför dessa läkemedel rekommenderades skrevs av expertråden och publicerades, tillsammans med referenser, i webbversionen av Kloka Listan på Janusinfo. Följsamheten till Kloka Listan fortsatte att stiga under 2013, och är nu 81 %, för alla vårdgivare i SLL, se figur 1. Det förklaras av att volymmässigt stora vårdgivarkategorier förbättrade sin följsamhet. En bidragande förklaring är också att flera tidigare inte

8 6 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 rekommenderade läkemedel togs in i listan efter kraftig prissänkning efter att de fått generiskt status, till exempel atorvastatin. Ett fortsatt långsiktigt arbete för ökad kvalitet i läkemedelsarbetet och patientsäkerhet görs av SLK genom att kommunicera oberoende evidensbaserad kunskap till de flesta förskrivarkategorier. Kloka råd belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Under 2013 antogs åtta Kloka råd varav fem var uppföljningsbara. Bäst resultat uppnåddes för de båda råd som gällde minskad antibiotikaförbrukning, se tabell 1. Förskrivningen av såväl luftvägsantibiotika som urinvägsantibiotika minskade med cirka 10 procent. Stockholms antibiotikaförbrukning är dock fortfarande näst högst i landet Följsamhet till Kloka Listan (%) enl DU90% Heldragen linje: Enligt generell rekommendation Streckad linje: Endast rekommenderat i specialiserad vård Alla vådgivare SLL Inkl. rek. för specialiserad vård Akutsjukhus Inkl. rek. för specialiserad vård Allmänpsykiatri Inkl. rek. för specialiserad vård Husläkarverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Geriatrisk basverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Figur 1: Följsamhet till Kloka Listan (%) enligt DU90% för recept för några huvudkategorier av vårdgivare, enligt Kloka Listan generellt samt inkl. begränsad rekommendation inom specialiserad vård. Källa: GUPS.

9 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Tabell 1. Följsamhet till Kloka råd från Stockholms läns läkemedelskommitté vid läkemedelsförskrivning Blå markering där någon förbättring uppnåtts. Kloka Råd 2013 Indikator Mål Utfall Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd orsak. Avvakta med antibiotika i 2-3 dygn vid okomplicerad otit hos barn 1-12 år. Volym protonpumpshämmare (DDD / 1000 invånare & dag; TID) Volym luftvägsantibiotika (barn); Recept/ / 1000 invånare TIN kalenderåret R12 till individer 1-12 år Skall minska 41,2 42,3 Skall minska Behandla inte asymtomatisk bakteriuri Volym urinvägsantibiotika; Recept/TIN Skall minska hos äldre. Odla endast vid symtom R12 till individer ej officiell indikator*) från urinvägarna. Bisfosfonat är ofta indicerat efter osteoporosfraktur. Ompröva terapin efter 3-5 år då risken för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden. Undvik propiomazin och tramadol till äldre. (Andel individerr 50+ med Recept på bisfosfonat ej officiell indikator) Volym propiomazin och tramadol till individer 65+ (DDD / 1000 invånare & dag TID) Skall öka 4,4% 4,1% Skall öka 25,0 24,6 Nya läkemedel Innovisprojektet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Innovisprojektet om strukturerat införande och uppföljning av läkemedel bedrivits. Projektet, som var en fortsättning på det tidigare Specialläkemedelsprojektet, avslutades under året. Arbetet inom delprojektet om antikoagulantia, med uppdrag att ta fram riktlinjer/vårdprogram för antikoagulantiabehandling i Stockholms läns landsting (SLL) samt att ta fram förslag till ett strukturerat införande och uppföljning av nya antikoagulantia, har fortsatt bedrivits under året. På flertalet av SLKs sammanträden under året har introduktion och uppföljning av nya läkemedel behandlats. R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde har diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Horizon scanning Horizon scanning innebär att identifiera nya substanser och nya indikationer för redan godkända läkemedel, som förväntas introduceras på läkemedelsmarknaden i en nära framtid. Läkemedelskommitténs expertråd har en viktig roll i horizon scanningarbetet då de tagit aktiv del i bedömningen av konsekvenser av introduktionen för patienter och sjukvård. Uppföljning Prognosarbete Stockholms läns läkemedelskommitté och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar årligen fram Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL. Prognosen för fastställdes av SLK i början på året. Arbetet med prognosen för startade under hösten. Expertråden har deltagit i arbetet att analysera kostnads- och volymutveckling för såväl enskilda läkemedel som läkemedelsgrupper. Bland annat hölls i november en heldagsworkshop på temat utvecklingen inom läkemedelsområdet

10 8 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Testmiljön Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs projektet Testmiljön. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat. Projektet har behandlats på flertalet av SLKs sammanträden och berörda expertråd har deltagit i arbetet med förstudier. Processen för arbetet har varit: 1. Identifiera samarbetsområden 2. Prioritera samarbetsområden (görs av projektets styrgrupp) 3. Bearbeta förslag inom SLL (expertråden ger sina synpunkter) 4. Etablera gemensam frågeställning 5. Etablera gemensam förståelse - förstudie 6. Utveckla samarbetsförslag Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi För att mäta om landstingets processer och resultat inom läkemedelsområdet utvecklas i enlighet med läkemedelsstrategin ska ett antal prioriterade uppföljningar göras och indikatorer har därför utvecklats under året. Indikatorerna ska spegla relevanta delar av läkemedelsstrategin och utgöra tydliga mått på strategins genomslag. Förslag på indikatorer har skickats på remiss till SLK som diskuterat dessa ett flertal gånger under året. Öppna jämförelser läkemedel I juni 2013 gavs Öppna jämförelser läkemedel ut, en särskild utgåva av Öppna jämförelser bestående av endast läkemedelsmått. Framtagandet skedde genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har knutit till sig ett nätverk med representanter från landstingen. SLL har under året varit representerat av Marie-Louise Ovesjö och Björn Wettermark. Upphandling Tillsammans med SLL Upphandling har läkemedelskommitténs expertråd upphandlat läkemedel för sjukvården. SLLs mål för läkemedelsupphandlingen är att fler läkemedel ska omfattas av upphandlingsavtal, vilket har gjort att upphandlingsarbetet har varit omfattande. Expertrådens kunskaper kring läkemedel är nödvändiga för att göra bra läkemedelsupphandlingar. Kontakter med läkemedelsindustrin Under året har SLKs ordförande m fl haft fyra möten med LIF Stockholm. I övrigt sker kontakten med läkemedelsindustrin via respektive expertrådsordförande. Hearings Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd arrangerar hearings med läkemedelsindustrin. Under 2013 arrangerades två hearings: - GLP-1-analoger, 20 maj 2013 Arrangör: Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar - Bröstcancer, 3 september 2013 Arrangör: Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar

11 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Samverkan LOK Under året har SLK haft fyra representanter i det nationella nätverket för läkemedelskommittéordföranden, LOK; Eva Andersén Karlsson, Marie-Louise Ovesjö, Christer Norman och Johan Bratt. Marie-Louise Ovesjö har under året ingått i LOKs arbetsutskott. Seher Korkmaz representerar SLK i LOKs IT-grupp. Fortbildning Fortbildning har genomförts enligt vetenskap och beprövade metoder för att få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare. Detta är ett kontinuerligt arbete med syfte att stödja förskrivare och verksamhetschefer med kunskap för att analysera och hantera frågeställningar kring god vård och läkemedelsanvändning. Fortbildningsverksamheten bedrivs till stor del av informationsläkare och apotekare vid enheten Medicinsk fortbildning vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av expertrådens ledamöter. Modellen bygger på kollegialt erfarenhetsutbyte kollega till kollega och är evidensbaserad. Under 2013 har fokus på fortbildningsinsatser legat på implementering av arbetsmetoder kring läkemedelsgenomgångar, prioriterade områden såsom osteoporos, de nationella riktlinjerna kring levnadsvanor, antikoagulantia och diabetes mellitus typ 2, samt uppföljning av läkemedelsförskrivning i förhållande till Kloka Listans rekommendationer. Det totala antalet deltagare uppgick 2013 till ca Totalt har 560 lokala arbetsplatsbesök gjorts, och det kontinuerliga arbetet med hel- och flerdagsfortbildningar, kollegiala nätverk och återkommande seminarier renderade 497 tillfällen. 157 besök på vårdcentraler och kliniker har genomförts under året för att implementera de nya riktlinjerna för ett gemensamt arbetssätt kring läkemedelsgenomgångar. Dessutom har sex större fortbildningstillfällen inom ämnet, riktade till läkare och sjuksköterskor i Stockholms län, genomförts. SLKs strategi är bland annat att genom ökad fortbildning ge läkarna och beslutsfattare verktyg att kritiskt värdera evidensen för olika behandlingsalternativ liksom att uppmärksamma läkare och beslutsfattare på läkemedelsindustrins marknadsföring och metoder att påverka läkare till förskrivning. Den evidensvärdering som sprids är framtagen i SLKs expertråd, av Klinisk farmakologi och i SLK. Andra källor är behandlingsrekommendationer som är utfärdade av nationella experter i regi av Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) och Socialstyrelsen. Vidare har SLK aktivt kommunicerat aktuell information från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I november arrangerade SLK en kurs i kritisk läkemedelsvärdering. Kursen arrangerades framför allt för nya eller potentiella expertrådsmedlemmar, som ett led i ett långsiktigt arbete att kunna rekrytera nya medlemmar till expertråden. Syftet med kursen var att öka kunskapen om och motivationen för kunskapsbaserad läkemedelsförskrivning, och därigenom verka för ändamålsenlig läkemedelsförskrivning. Kursen syftade också till att stimulera förskrivare till att i ökad omfattning utforma och kommunicera evidensbaserad kunskap om läkemedel. Under året har också tre öppna föreläsningar för allmänheten arrangerats.

12 10 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kommunikation Tidsskriften Evidens, medicin & läkemedel har under 2013 givits ut i fem nummer. Tidskriften är varumärkesskyddad och ingår i International Society of Drug Bulletins (ISDB), ett världsomspännande nätverk av obundna tidskrifter om läkemedel och terapi. Via webbsidan Janusinfo, riktad till läkare och sjukvårdspersonal, publiceras kontinuerligt nyheter inom läkemedelsområdet, evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. Brukarrådet Till Stockholms läns läkemedelskommitté finns knutet ett brukarråd med representanter från HSO (Handikappförbunden), DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder), PRO (Pensionärernas riksorganisation, vakant under 2013), SPF (Sveriges pensionärsförbund) och Patientnämnden. Läkemedelskommitténs arbetsutskott har träffat brukarrådet två gånger under året för diskussion kring läkemedelsarbetet i Stockholms län.

13 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Organisation 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté Ledamöter Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, enhetschef, ordförande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Johan Bratt, docent, chefläkare Ordförande läkemedelsrådet Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson), leg apotekare, farmaceutisk sekreterare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Marja-Liisa Dahl, professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stina Fransson Sellgren, med dr, sjuksköterska Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset Jan Hasselström, med dr, allmänläkare Ordförande expertrådet för allmänmedicin Storvretens Vårdcentral, Tumba Roger Henriksson, professor, avdelningschef Ordförande expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Paul Hjemdahl, professor, överläkare Ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Thomas Kahan, professor, överläkare Ordförande läkemedelsrådet Danderyds sjukhus Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus Inga Klarin, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för geriatriska sjukdomar Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Synnöve Lindemalm, med dr, bitr överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Rickard Malmström, docent, överläkare Karolinska Institutet Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Mussie Msghina, docent, överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Psykiatri Sydväst

14 12 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Christer Norman, allmänläkare Salems Vårdcentral Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Ordförande Kloka Listan-utskottet Ordförande läkemedelsrådet Södersjukhuset Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Peter Persson, farm dr, leg apotekare Ordförande Läkemedelsrådet Capio S:t Görans sjukhus Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Michael Runold, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Marie Sundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Björn Wettermark, docent, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rumiana Zlatewa, specialistläkare i kardiologi och internmedicin Privatläkare CityHeart Hjärtspecialistmottagning Adjungerade Avd.chef Stöd för evidensbaserad medicin Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Södertälje sjukhus Claire Heaton, leg apotekare Enhetschef Medicinska kunskapstjänster, avd E-hälsa och strategisk IT Seher Korkmaz, överläkare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Introduktion och uppföljning av nya läkemedel Sven-Åke Lööv, projektansvarig "Nya läkemedel" Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avd.chef Medicinska staben Anna Nergårdh, chefläkare, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Medicinsk fortbildning Marie Schill, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Läkemedelsenheten Magnus Thyberg, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

15 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter Rolf Tryselius, distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Ordförande Läkemedelskommittén på Gotland Franz Rücker, överläkare Medicinkliniken, Visby lasarett Expertråden SLK arbetar tillsammans med 21 expertråd inom olika terapiområden. Expertrådens arbete består bland annat av att granska tillgänglig dokumentation om läkemedel, att ge förslag till läkemedelskommittén om rekommendationer till Kloka Listan och bistå vid upphandling av rekvisitionsläkemedel. Expertråden skall vara allsidigt sammansatta och besitta god klinisk, vetenskaplig, farmakoterapeutisk, klinisk farmakologisk och farmacevtisk kompetens inom terapiområdet. Allmänmedicin Ordförande Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare Storvretens vårdcentral, Tumba Infektionssjukdomar Ordförande Elda Sparrelid, med dr, överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Analgetika och reumatologiska sjukdomar Ordförande Carl-Olav Stiller, docent, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Luftvägs- och allergisjukdomar Ordförande Michael Runold, med dr, överläkare Lung- och allergisektionen, Södersjukhuset Anestetika, vätsketerapi och nutrition Ordförande Inga Tjäder, med dr, överläkare Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medicinska njursjukdomar Ordförande Peter Barany, docent, överläkare Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endokrinologiska och metabola sjukdomar Ordförande Charlotte Höybye, docent, överläkare Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

16 14 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Neurologiska sjukdomar Ordförande Mia von Euler, docent, överläkare Vo Internmedicin, Södersjukhuset Gastroenterologiska sjukdomar Ordförande Mikael Lördal, med dr, överläkare Gastroenterologi, Karolinska Universitetssjukhuset Obstetrik och gynekologi Ordförande Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Geriatriska sjukdomar Ordförande Inga Klarin, med dr, överläkare Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Onkologiska och hematologiska sjukdomar Ordförande Roger Henriksson, professor, avdelningschef Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hjärt-kärlsjukdomar Ordförande Paul Hjemdahl, professor, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Ordförande Gerd Lärfars, docent, överläkare (t.o.m 30 juni 2013) Vo Internmedicin, Södersjukhuset Margareta Holmström, med dr, överläkare (fr.o.m. 1 juli 2013) Centrum för hematologi, Koagulationsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Hudsjukdomar Ordförande Lena Lundeberg, docent, överläkare Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Psykiatriska sjukdomar Ordförande Mussie Msghina, docent, överläkare Psykiatri Sydväst

17 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Radiologiska läkemedel Ordförande Peter Aspelin, professor, överläkare Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Vaccinationer Ordförande Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Särläkemedel Ordförande Katarina Wide, med dr, överläkare Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Ögonsjukdomar Ordförande Leif Tallstedt, docent, chefläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Urologi Ordförande Tareq Alsaody, bitr överläkare Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsutskottet Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskotts uppdrag är att bereda ärenden till Stockholms läns läkemedelskommitté. Arbetsutskottets sammansättning är SLKs ordförande och vice ordförande, farmaceutisk sekreterare, Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförande från brett terapiområde, klinisk farmakolog, enhetschef för Medicinsk fortbildning och representant för arbetet med nya läkemedel. Eva Andersén Karlsson, ordförande Kristina Ateva Johan Bratt Roger Henriksson Sven-Åke Lööv Rickard Malmström Marie-Louise Ovesjö Marie Schill Björn Wettermark Mari Thiderman, administrativ sekreterare

18 16 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kloka Listan-utskottet Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Marie-Louise Ovesjö, ordförande Med dr, överläkare Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson) Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Magnus Edlund Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Susanne Elfving Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Farah Ghalebandi Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siv Martini Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Mari Thiderman Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Tryselius Distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Kloka Listan-utskottets generikagrupp Farah Ghalebandi, sammankallande Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

19 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Kristina Ateva Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Margareta Denkert Leg apotekare Södersjukhuset Maija Fredrikson Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Moa Grahm Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Peter Persson Farm dr, leg apotekare Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Jonas Röman Leg apotekare Karolinska Universitetssjukhuset Marianne Segander Leg apotekare Danderyds sjukhus Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ansvarig utgivare Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté Docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medicinskt ansvarig David Finer Redaktör, medicinjournalist Sara Hallander Allmänläkare Elin Jerremalm Leg apotekare

20 18 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Malena Jirlow Informatör Eva Karlsson Holm Allmänläkare Christer Norman Allmänläkare Sten Ronge Leg apotekare Anna Riesenfeld Leg apotekare Eva Wikström Jonsson Docent, klinisk farmakolog

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011 nr 4 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA adhd

Läs mer

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Lungcancervården i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2007 Fokusrapport Lungcancervården i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Karl-Gustav

Läs mer

Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel

Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Nationell samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 9 Nationell samordning för strukturerat

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Tema: Handen på hjärtat

Tema: Handen på hjärtat Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 4 oktober - november 2006 FiF Farmaka i Fokus Tema: Handen på hjärtat Information från

Läs mer

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg

Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Genomförande av uppdraget Nationellt fackspråk för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

poliovaccinet en framgångssaga

poliovaccinet en framgångssaga Vanligaste diagnoserna i Stockholm nya rön DSM-5 fokuserar på kultur och kontext kommentar Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom originalstudie Läkartidningen.se nr 43 44/2013 organ

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer