Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013

2

3 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) arbetat enligt uppdraget som lagen om läkemedelskommittéer (1996:1157) föreskriver. Läkemedelskommittén har verkat som rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för och främja en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. SLK har under året haft fem sammanträden, en arbetskonferens och ett tvådagars beslutsmöte om Kloka Listan. Av de områden som behandlats har stort fokus legat på introduktion och uppföljning av nya läkemedel. På flertalet sammanträden har R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Övriga områden som behandlats är: projektet Testmiljön (ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat), indikatorer för SLLs läkemedelsstrategi och allmänna råd vid förskrivning. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Ett stort arbete med värdering av nya och äldre läkemedel har bedrivits i expertråden under året. Expertråden har medverkat i upphandlingsarbetet av läkemedel. Ett stort arbete har också genomförts i fortbildningen av länets förskrivare med ett kvalitetssäkrat underlag. Kloka Listan är en gemensam värdegrund för klok läkemedelsbehandling och har getts ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Kloka Listan och Kloka råd, som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras, är resultatet av ett omfattande arbete. Sammanfattning av genomförda aktiviteter av Stockholms läns läkemedelskommitté under 2013: 1057 fortbildningsaktiviteter (kurser, nätverksmöten, vårdcentralsbesök, Update om läkemedel, seminarier på och utanför sjukhusen) för läkare och sjuksköterskor har anordnats under Omkring läkare och sjuksköterskor har deltagit. Särskilt bör nämnas den kurs i kritisk läkemedelsvärdering som arrangerades under hösten (se sid 9). Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel har givits ut i fem nummer. Stockholms läns läkemedelskommittés brukarråd har haft två möten tillsammans med SLKs arbetsutskott. Två hearings med läkemedelsindustrin har arrangerats. Prioriterade medicinska områden har varit identifierade kvalitetsbristområden i enlighet med SLKs verksamhetsplan för : läkemedelsanvändning hos äldre, ändamålsenlig antibiotikaförskrivning, osteoporos, antikoagulantia, diabetes mellitus och hypertoni. Jag tackar ledamöterna i Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd för engagemang och stora insatser vilka bidragit till 2013 års positiva utveckling av läkemedelskommitténs arbete och goda resultat. Eva Andersén Karlsson Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

4 2 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 UPPDRAG... 4 MÅL... 4 SLK:S ARBETE... 4 EXPERTRÅDENS ARBETE... 5 KLOKA LISTAN OCH KLOKA RÅD... 5 NYA LÄKEMEDEL... 7 Innovisprojektet... 7 Horizon scanning... 7 UPPFÖLJNING... 7 Prognosarbete... 7 Testmiljön... 8 Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi... 8 Öppna jämförelser läkemedel... 8 UPPHANDLING... 8 KONTAKTER MED LÄKEMEDELSINDUSTRIN... 8 Hearings... 8 SAMVERKAN... 9 LOK... 9 FORTBILDNING... 9 KOMMUNIKATION BRUKARRÅDET ORGANISATION Stockholms läns läkemedelskommitté Expertråden Arbetsutskottet Kloka Listan-utskottet Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion EXPERTRÅDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Expertrådet för allmänmedicin Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar Expertrådet för geriatriska sjukdomar Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Expertrådet för hudsjukdomar Expertrådet för infektionssjukdomar Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Expertrådet för medicinska njursjukdomar Expertrådet för neurologiska sjukdomar Expertrådet för obstetrik och gynekologi Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar... 43

5 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Expertrådet för radiologiska läkemedel Expertrådet för särläkemedel Expertrådet för urologi Expertrådet för vaccinationer Expertrådet för ögonsjukdomar... 53

6 4 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Uppdrag Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) utgör Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. Se instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 december SLK utarbetar rekommendationer för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning Kloka Listan samt policies och rekommendationer för introduktion och uppföljning av nya läkemedel. SLK ska med fortbildning stödja rationell förskrivning av läkemedel och medverka i kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer. Dessutom ska SLK stimulera till uppföljning av verksamheternas läkemedelsanvändning. SLK ska med sin expertis också stödja sjukvårdens administrativa och politiska ledningar med kompetens i viktiga frågor kring läkemedel och i kontakter med myndigheter, industri och vårdgivare. Till SLK är knutet expertråd inom stora terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar. I såväl Stockholms läns läkemedelskommitté som dess expertråd ska ingå medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Medlemmarna ska ha stort medicinskt förtroende inom sjukvården. Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen. Mål Målet för Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhet är en medicinskt ändamålsenlig, säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning sedd ur patient-, förskrivar-, miljö- och samhällsperspektiv. SLK:s arbete Det läkemedelsstrategiska arbetet sker genom läkemedelskommitténs medicinska experter. I Stockholms läns läkemedelskommitté finns bland ordinarie ledamöter Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförandena från akutsjukhusens läkemedelsråd, några expertrådsordförande inom stora terapiområden, allmänläkare, barnläkare, geriatriker, två sjuksköterskor, varav en från slutenvård och en från öppenvård, kliniska farmakologer, farmaceut samt en representant från Karolinska Institutet. En central uppgift är att öka intresset för läkemedelsfrågorna inom all hälso- och sjukvård och sakligt sprida evidensbaserad kunskap om läkemedel. Framgångsfaktorer: Läkemedelskommitténs höga status som producentoberoende kunskapsorgan. Väl underbyggda och trovärdiga rekommendationer. Expertrådens värdering av läkemedel och av läkemedelsanvändningen. Expertrådens medverkan i och kvalitetssäkring av fortbildning. Expertrådens medverkan i framtagande av kvalitetsindikatorer. Tydlig jävspolicy, obundenhet och trovärdighet. Tydliga arbetsprocesser. Kompetensutveckling, kompetensförsörjning och bemanning av SLK och dess expertråd på kort och lång sikt. Kanaler för att nå definierade verksamhetsområden.

7 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Expertrådens arbete Till SLK är knutet 21 expertråd inom stora terapiområden. Expertråden har gjort ett omfattande operativt arbete under året, se expertrådens verksamhetsberättelser på sid 19. I expertrådens uppdrag innefattas framställning av utbildnings-/informationsmaterial till förskrivare eller patienter samt till läkemedelskommitténs informationsläkare/-apotekare, skriva riktlinjer/expertrådsutlåtanden för t.ex. Janusinfo, ta fram underlag till Kloka Listan och Kloka råd, arrangera fortbildningsaktiviteter, föra en professionell dialog med läkemedelsindustrin bl.a. genom hearings, medverka i arbetet med framtidsspaning, medverka i riktlinjer/värdering för nya läkemedel, utvärdera förskrivningsdata samt medverka i läkemedelsupphandling. Fyra sammanträden med expertrådsordförande har hållits. SLKs 21 expertråd har kontinuerligt haft möten under året. Kloka Listan och Kloka råd Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmacevtisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Arbetet med Kloka Listan pågår under hela året, men har varit särskilt intensivt under hösten. Kloka Listan ges ut i fyra versioner; en för förskrivare, en för patienter, en version som är stöd vid beställning till läkemedelsförråd och en elektronisk version på Janusinfo. Dessutom levereras Kloka Listan-sortimentet till journal- och beställningssystem. Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. SLK fastställer vid möte i juni, anvisningar (se till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan. Expertråden följer utvecklingen inom sitt terapiområde, bevakar frontlinjen av forskning, följer den vetenskapliga litteraturen och granskar och värderar såväl nya som äldre läkemedel. Efter omfattande genomgångar ger de 21 expertråden förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive terapiområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Efter noggranna genomgångar av förslagen fastställs läkemedelsrekommendationerna och Kloka råd som belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Underlag och motiveringar till rekommendationerna i Kloka Listan, samt vilka som deltagit i expertrådens förslag dokumenteras och redovisas på Janusinfo. Likaså underlag och referenser till Kloka råd läggs upp på Janusinfo i januari. Läkemedelskommittén har sedan som huvuduppgift att genom fortbildning sprida och få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare i primärvård, specialiserad öppenvård och vid sjukhusen inom Stockholms län. Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Under 2013 innehöll Kloka Listan 306 rekommenderade substanser, varav 107 av dem endast rekommenderades för specialiserad vård. Motiveringar till varför dessa läkemedel rekommenderades skrevs av expertråden och publicerades, tillsammans med referenser, i webbversionen av Kloka Listan på Janusinfo. Följsamheten till Kloka Listan fortsatte att stiga under 2013, och är nu 81 %, för alla vårdgivare i SLL, se figur 1. Det förklaras av att volymmässigt stora vårdgivarkategorier förbättrade sin följsamhet. En bidragande förklaring är också att flera tidigare inte

8 6 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 rekommenderade läkemedel togs in i listan efter kraftig prissänkning efter att de fått generiskt status, till exempel atorvastatin. Ett fortsatt långsiktigt arbete för ökad kvalitet i läkemedelsarbetet och patientsäkerhet görs av SLK genom att kommunicera oberoende evidensbaserad kunskap till de flesta förskrivarkategorier. Kloka råd belyser områden där preventiva insatser och behandling med läkemedel kan förbättras. Under 2013 antogs åtta Kloka råd varav fem var uppföljningsbara. Bäst resultat uppnåddes för de båda råd som gällde minskad antibiotikaförbrukning, se tabell 1. Förskrivningen av såväl luftvägsantibiotika som urinvägsantibiotika minskade med cirka 10 procent. Stockholms antibiotikaförbrukning är dock fortfarande näst högst i landet Följsamhet till Kloka Listan (%) enl DU90% Heldragen linje: Enligt generell rekommendation Streckad linje: Endast rekommenderat i specialiserad vård Alla vådgivare SLL Inkl. rek. för specialiserad vård Akutsjukhus Inkl. rek. för specialiserad vård Allmänpsykiatri Inkl. rek. för specialiserad vård Husläkarverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Geriatrisk basverksamhet Inkl. rek. för specialiserad vård Figur 1: Följsamhet till Kloka Listan (%) enligt DU90% för recept för några huvudkategorier av vårdgivare, enligt Kloka Listan generellt samt inkl. begränsad rekommendation inom specialiserad vård. Källa: GUPS.

9 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Tabell 1. Följsamhet till Kloka råd från Stockholms läns läkemedelskommitté vid läkemedelsförskrivning Blå markering där någon förbättring uppnåtts. Kloka Råd 2013 Indikator Mål Utfall Behandling med protonpumpshämmare är olämpligt vid magont utan känd orsak. Avvakta med antibiotika i 2-3 dygn vid okomplicerad otit hos barn 1-12 år. Volym protonpumpshämmare (DDD / 1000 invånare & dag; TID) Volym luftvägsantibiotika (barn); Recept/ / 1000 invånare TIN kalenderåret R12 till individer 1-12 år Skall minska 41,2 42,3 Skall minska Behandla inte asymtomatisk bakteriuri Volym urinvägsantibiotika; Recept/TIN Skall minska hos äldre. Odla endast vid symtom R12 till individer ej officiell indikator*) från urinvägarna. Bisfosfonat är ofta indicerat efter osteoporosfraktur. Ompröva terapin efter 3-5 år då risken för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden. Undvik propiomazin och tramadol till äldre. (Andel individerr 50+ med Recept på bisfosfonat ej officiell indikator) Volym propiomazin och tramadol till individer 65+ (DDD / 1000 invånare & dag TID) Skall öka 4,4% 4,1% Skall öka 25,0 24,6 Nya läkemedel Innovisprojektet Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har Innovisprojektet om strukturerat införande och uppföljning av läkemedel bedrivits. Projektet, som var en fortsättning på det tidigare Specialläkemedelsprojektet, avslutades under året. Arbetet inom delprojektet om antikoagulantia, med uppdrag att ta fram riktlinjer/vårdprogram för antikoagulantiabehandling i Stockholms läns landsting (SLL) samt att ta fram förslag till ett strukturerat införande och uppföljning av nya antikoagulantia, har fortsatt bedrivits under året. På flertalet av SLKs sammanträden under året har introduktion och uppföljning av nya läkemedel behandlats. R1:or (dvs tidiga bedömningsrapporter) inom ett specifikt terapiområde har diskuterats, med målet att besluta hur dessa läkemedel ska introduceras och följas upp. Horizon scanning Horizon scanning innebär att identifiera nya substanser och nya indikationer för redan godkända läkemedel, som förväntas introduceras på läkemedelsmarknaden i en nära framtid. Läkemedelskommitténs expertråd har en viktig roll i horizon scanningarbetet då de tagit aktiv del i bedömningen av konsekvenser av introduktionen för patienter och sjukvård. Uppföljning Prognosarbete Stockholms läns läkemedelskommitté och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar årligen fram Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL. Prognosen för fastställdes av SLK i början på året. Arbetet med prognosen för startade under hösten. Expertråden har deltagit i arbetet att analysera kostnads- och volymutveckling för såväl enskilda läkemedel som läkemedelsgrupper. Bland annat hölls i november en heldagsworkshop på temat utvecklingen inom läkemedelsområdet

10 8 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Testmiljön Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs projektet Testmiljön. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLL och läkemedelsföretag där gemensamma studier eller projekt utförs och man delar data och resultat. Projektet har behandlats på flertalet av SLKs sammanträden och berörda expertråd har deltagit i arbetet med förstudier. Processen för arbetet har varit: 1. Identifiera samarbetsområden 2. Prioritera samarbetsområden (görs av projektets styrgrupp) 3. Bearbeta förslag inom SLL (expertråden ger sina synpunkter) 4. Etablera gemensam frågeställning 5. Etablera gemensam förståelse - förstudie 6. Utveckla samarbetsförslag Indikatorer SLLs läkemedelsstrategi För att mäta om landstingets processer och resultat inom läkemedelsområdet utvecklas i enlighet med läkemedelsstrategin ska ett antal prioriterade uppföljningar göras och indikatorer har därför utvecklats under året. Indikatorerna ska spegla relevanta delar av läkemedelsstrategin och utgöra tydliga mått på strategins genomslag. Förslag på indikatorer har skickats på remiss till SLK som diskuterat dessa ett flertal gånger under året. Öppna jämförelser läkemedel I juni 2013 gavs Öppna jämförelser läkemedel ut, en särskild utgåva av Öppna jämförelser bestående av endast läkemedelsmått. Framtagandet skedde genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). SKL har knutit till sig ett nätverk med representanter från landstingen. SLL har under året varit representerat av Marie-Louise Ovesjö och Björn Wettermark. Upphandling Tillsammans med SLL Upphandling har läkemedelskommitténs expertråd upphandlat läkemedel för sjukvården. SLLs mål för läkemedelsupphandlingen är att fler läkemedel ska omfattas av upphandlingsavtal, vilket har gjort att upphandlingsarbetet har varit omfattande. Expertrådens kunskaper kring läkemedel är nödvändiga för att göra bra läkemedelsupphandlingar. Kontakter med läkemedelsindustrin Under året har SLKs ordförande m fl haft fyra möten med LIF Stockholm. I övrigt sker kontakten med läkemedelsindustrin via respektive expertrådsordförande. Hearings Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd arrangerar hearings med läkemedelsindustrin. Under 2013 arrangerades två hearings: - GLP-1-analoger, 20 maj 2013 Arrangör: Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar - Bröstcancer, 3 september 2013 Arrangör: Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar

11 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Samverkan LOK Under året har SLK haft fyra representanter i det nationella nätverket för läkemedelskommittéordföranden, LOK; Eva Andersén Karlsson, Marie-Louise Ovesjö, Christer Norman och Johan Bratt. Marie-Louise Ovesjö har under året ingått i LOKs arbetsutskott. Seher Korkmaz representerar SLK i LOKs IT-grupp. Fortbildning Fortbildning har genomförts enligt vetenskap och beprövade metoder för att få gehör för evidensbaserade rekommendationer hos förskrivare. Detta är ett kontinuerligt arbete med syfte att stödja förskrivare och verksamhetschefer med kunskap för att analysera och hantera frågeställningar kring god vård och läkemedelsanvändning. Fortbildningsverksamheten bedrivs till stor del av informationsläkare och apotekare vid enheten Medicinsk fortbildning vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av expertrådens ledamöter. Modellen bygger på kollegialt erfarenhetsutbyte kollega till kollega och är evidensbaserad. Under 2013 har fokus på fortbildningsinsatser legat på implementering av arbetsmetoder kring läkemedelsgenomgångar, prioriterade områden såsom osteoporos, de nationella riktlinjerna kring levnadsvanor, antikoagulantia och diabetes mellitus typ 2, samt uppföljning av läkemedelsförskrivning i förhållande till Kloka Listans rekommendationer. Det totala antalet deltagare uppgick 2013 till ca Totalt har 560 lokala arbetsplatsbesök gjorts, och det kontinuerliga arbetet med hel- och flerdagsfortbildningar, kollegiala nätverk och återkommande seminarier renderade 497 tillfällen. 157 besök på vårdcentraler och kliniker har genomförts under året för att implementera de nya riktlinjerna för ett gemensamt arbetssätt kring läkemedelsgenomgångar. Dessutom har sex större fortbildningstillfällen inom ämnet, riktade till läkare och sjuksköterskor i Stockholms län, genomförts. SLKs strategi är bland annat att genom ökad fortbildning ge läkarna och beslutsfattare verktyg att kritiskt värdera evidensen för olika behandlingsalternativ liksom att uppmärksamma läkare och beslutsfattare på läkemedelsindustrins marknadsföring och metoder att påverka läkare till förskrivning. Den evidensvärdering som sprids är framtagen i SLKs expertråd, av Klinisk farmakologi och i SLK. Andra källor är behandlingsrekommendationer som är utfärdade av nationella experter i regi av Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) och Socialstyrelsen. Vidare har SLK aktivt kommunicerat aktuell information från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). I november arrangerade SLK en kurs i kritisk läkemedelsvärdering. Kursen arrangerades framför allt för nya eller potentiella expertrådsmedlemmar, som ett led i ett långsiktigt arbete att kunna rekrytera nya medlemmar till expertråden. Syftet med kursen var att öka kunskapen om och motivationen för kunskapsbaserad läkemedelsförskrivning, och därigenom verka för ändamålsenlig läkemedelsförskrivning. Kursen syftade också till att stimulera förskrivare till att i ökad omfattning utforma och kommunicera evidensbaserad kunskap om läkemedel. Under året har också tre öppna föreläsningar för allmänheten arrangerats.

12 10 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kommunikation Tidsskriften Evidens, medicin & läkemedel har under 2013 givits ut i fem nummer. Tidskriften är varumärkesskyddad och ingår i International Society of Drug Bulletins (ISDB), ett världsomspännande nätverk av obundna tidskrifter om läkemedel och terapi. Via webbsidan Janusinfo, riktad till läkare och sjukvårdspersonal, publiceras kontinuerligt nyheter inom läkemedelsområdet, evidensbaserade behandlingsriktlinjer, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från läkemedelskommitténs expertråd. Brukarrådet Till Stockholms läns läkemedelskommitté finns knutet ett brukarråd med representanter från HSO (Handikappförbunden), DHR (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder), PRO (Pensionärernas riksorganisation, vakant under 2013), SPF (Sveriges pensionärsförbund) och Patientnämnden. Läkemedelskommitténs arbetsutskott har träffat brukarrådet två gånger under året för diskussion kring läkemedelsarbetet i Stockholms län.

13 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Organisation 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté Ledamöter Eva Andersén Karlsson, docent, överläkare, enhetschef, ordförande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Johan Bratt, docent, chefläkare Ordförande läkemedelsrådet Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson), leg apotekare, farmaceutisk sekreterare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Marja-Liisa Dahl, professor, verksamhetschef Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Stina Fransson Sellgren, med dr, sjuksköterska Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset Jan Hasselström, med dr, allmänläkare Ordförande expertrådet för allmänmedicin Storvretens Vårdcentral, Tumba Roger Henriksson, professor, avdelningschef Ordförande expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Paul Hjemdahl, professor, överläkare Ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Thomas Kahan, professor, överläkare Ordförande läkemedelsrådet Danderyds sjukhus Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus Inga Klarin, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för geriatriska sjukdomar Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Synnöve Lindemalm, med dr, bitr överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Rickard Malmström, docent, överläkare Karolinska Institutet Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Mussie Msghina, docent, överläkare Ordförande expertrådet för psykiatriska sjukdomar Psykiatri Sydväst

14 12 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Christer Norman, allmänläkare Salems Vårdcentral Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Ordförande Kloka Listan-utskottet Ordförande läkemedelsrådet Södersjukhuset Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Peter Persson, farm dr, leg apotekare Ordförande Läkemedelsrådet Capio S:t Görans sjukhus Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Michael Runold, med dr, överläkare Ordförande expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Marie Sundström, medicinskt ansvarig sjuksköterska Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Björn Wettermark, docent, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rumiana Zlatewa, specialistläkare i kardiologi och internmedicin Privatläkare CityHeart Hjärtspecialistmottagning Adjungerade Avd.chef Stöd för evidensbaserad medicin Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Södertälje sjukhus Claire Heaton, leg apotekare Enhetschef Medicinska kunskapstjänster, avd E-hälsa och strategisk IT Seher Korkmaz, överläkare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Introduktion och uppföljning av nya läkemedel Sven-Åke Lööv, projektansvarig "Nya läkemedel" Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avd.chef Medicinska staben Anna Nergårdh, chefläkare, avdelningschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Medicinsk fortbildning Marie Schill, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enhetschef Läkemedelsenheten Magnus Thyberg, leg apotekare, enhetschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

15 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Medicinsk redaktör Kloka Listan för patienter Rolf Tryselius, distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Ordförande Läkemedelskommittén på Gotland Franz Rücker, överläkare Medicinkliniken, Visby lasarett Expertråden SLK arbetar tillsammans med 21 expertråd inom olika terapiområden. Expertrådens arbete består bland annat av att granska tillgänglig dokumentation om läkemedel, att ge förslag till läkemedelskommittén om rekommendationer till Kloka Listan och bistå vid upphandling av rekvisitionsläkemedel. Expertråden skall vara allsidigt sammansatta och besitta god klinisk, vetenskaplig, farmakoterapeutisk, klinisk farmakologisk och farmacevtisk kompetens inom terapiområdet. Allmänmedicin Ordförande Jan Hasselström, med dr, distriktsläkare Storvretens vårdcentral, Tumba Infektionssjukdomar Ordförande Elda Sparrelid, med dr, överläkare Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Analgetika och reumatologiska sjukdomar Ordförande Carl-Olav Stiller, docent, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Luftvägs- och allergisjukdomar Ordförande Michael Runold, med dr, överläkare Lung- och allergisektionen, Södersjukhuset Anestetika, vätsketerapi och nutrition Ordförande Inga Tjäder, med dr, överläkare Anestesi- och intensivvårdskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medicinska njursjukdomar Ordförande Peter Barany, docent, överläkare Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endokrinologiska och metabola sjukdomar Ordförande Charlotte Höybye, docent, överläkare Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset

16 14 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Neurologiska sjukdomar Ordförande Mia von Euler, docent, överläkare Vo Internmedicin, Södersjukhuset Gastroenterologiska sjukdomar Ordförande Mikael Lördal, med dr, överläkare Gastroenterologi, Karolinska Universitetssjukhuset Obstetrik och gynekologi Ordförande Angelica Lindén Hirschberg, professor, överläkare Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Geriatriska sjukdomar Ordförande Inga Klarin, med dr, överläkare Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Onkologiska och hematologiska sjukdomar Ordförande Roger Henriksson, professor, avdelningschef Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hjärt-kärlsjukdomar Ordförande Paul Hjemdahl, professor, överläkare Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel Ordförande Gerd Lärfars, docent, överläkare (t.o.m 30 juni 2013) Vo Internmedicin, Södersjukhuset Margareta Holmström, med dr, överläkare (fr.o.m. 1 juli 2013) Centrum för hematologi, Koagulationsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Hudsjukdomar Ordförande Lena Lundeberg, docent, överläkare Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Psykiatriska sjukdomar Ordförande Mussie Msghina, docent, överläkare Psykiatri Sydväst

17 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Radiologiska läkemedel Ordförande Peter Aspelin, professor, överläkare Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Vaccinationer Ordförande Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Särläkemedel Ordförande Katarina Wide, med dr, överläkare Neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Ögonsjukdomar Ordförande Leif Tallstedt, docent, chefläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Urologi Ordförande Tareq Alsaody, bitr överläkare Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Arbetsutskottet Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskotts uppdrag är att bereda ärenden till Stockholms läns läkemedelskommitté. Arbetsutskottets sammansättning är SLKs ordförande och vice ordförande, farmaceutisk sekreterare, Kloka Listan-utskottets ordförande, ordförande från brett terapiområde, klinisk farmakolog, enhetschef för Medicinsk fortbildning och representant för arbetet med nya läkemedel. Eva Andersén Karlsson, ordförande Kristina Ateva Johan Bratt Roger Henriksson Sven-Åke Lööv Rickard Malmström Marie-Louise Ovesjö Marie Schill Björn Wettermark Mari Thiderman, administrativ sekreterare

18 16 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Kloka Listan-utskottet Kloka Listan-utskottet har uppdraget att redaktionellt bearbeta texter och utarbeta samtliga tryckta versioner av Kloka Listan, liksom webbversionen på Janusinfo. Inom utskottet finns en generikagrupp som väljer vilka generiska alternativ som ska levereras vid beställning till sjukvården. Marie-Louise Ovesjö, ordförande Med dr, överläkare Klinisk farmakologi, Södersjukhuset Kristina Ateva (fd Johansson) Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Magnus Edlund Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Susanne Elfving Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Farah Ghalebandi Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siv Martini Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Mari Thiderman Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Tryselius Distriktsläkare, verksamhetschef Essinge vårdcentral Kloka Listan-utskottets generikagrupp Farah Ghalebandi, sammankallande Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

19 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse Kristina Ateva Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Margareta Denkert Leg apotekare Södersjukhuset Maija Fredrikson Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Moa Grahm Leg apotekare Avd Stöd för evidensbaserad medicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Peter Persson Farm dr, leg apotekare Chefläkargruppen, Capio S:t Görans sjukhus Jonas Röman Leg apotekare Karolinska Universitetssjukhuset Marianne Segander Leg apotekare Danderyds sjukhus Tidskriften Evidens, medicin & läkemedel, redaktion Carl-Gustaf Elinder, professor, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ansvarig utgivare Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté Docent, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medicinskt ansvarig David Finer Redaktör, medicinjournalist Sara Hallander Allmänläkare Elin Jerremalm Leg apotekare

20 18 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 Malena Jirlow Informatör Eva Karlsson Holm Allmänläkare Christer Norman Allmänläkare Sten Ronge Leg apotekare Anna Riesenfeld Leg apotekare Eva Wikström Jonsson Docent, klinisk farmakolog

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning

Stockholms läns läkemedelskommitté. För en klok läkemedelsanvändning Stockholms läns läkemedelskommitté För en klok läkemedelsanvändning 1 Rätt läkemedel i rätt sammanhang Det finns idag ett stort antal läkemedel på den svenska marknaden och många av dem har inneburit fantastiska

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008

NÖLK verksamhetsberättelse 2008. Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 NÖLK verksamhetsberättelse 2008 Nordöstra läkemedelskommittén Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Innehåll... 2 Nordöstra läkemedelskommittén... 3 Uppdrag... 3 Mål... 3 Arbetsområden och arbetssätt...

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL

Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 rekommenderade läkemedel i SLL Dokumentbeteckning: Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för upprättande av Kloka Listan 2016 Datum: 2015-06-10 Anvisningar till Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan

Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister utan vårdavtal som ersätts enligt nationella taxan HSN 2009-12-01 P 4 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-10-27 HSN 0910-1369 Handläggare: Nils Edsmalm Förslag till modell för ökad kvalitet i läkemedelsförskrivning bland privata specialister

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03. Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009

Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03. Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009 Nordöstra läkemedelskommittén 2009-02-03 Verksamhetsplan för Stockholms Nordöstra läkemedelskommitté 2009 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 2 Uppdrag... 2 Kommitténs särprägel/specialområde/styrkor...

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 LS2017-0070 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2017-01-25 Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2017 Läkemedelskommittén verkar på uppdrag av regionstyrelsen. Läkemedelsteamet

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Laboratoriemedicin Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:50 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna föreslår att

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen. Kunskapsstyrning inom SLL Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin och Sakkunnigorganisationen Kunskapsstyrning inom SLL Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Telefon: 08-737 25 00 Datum: 2012-08-30 Diarienummer: HSN 1208-1012 Avd.

Läs mer

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen

Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Janusinfo Stockholms läns landsting Utskriftsversion Nyhet 2007-10-19 Förskrivningen av Acomplia minskade redan ett halvår efter introduktionen Hittills har förskrivningen av bantningsmedlet Acomplia varit

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

Källor till läkemedelsinformation. Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Källor till läkemedelsinformation Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna Vanliga åkommor tag hjälp av Kloka Listan! Beslutas årligen av Stockholms Läns Läkemedelskommitté Rekommendationer

Läs mer

Det torra ögat. Patientinformation

Det torra ögat. Patientinformation Det torra ögat Patientinformation Besvär med trötta eller torra ögon är nog något som de allra flesta kan uppleva till och från. Hos en del kan dessa besvär bli mer långvariga och även påverka livskvaliteten.

Läs mer

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4

Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 ehälsoinstitutet Epidemiologi/ Evidensbaserad medicin Del 4 Grundläggande farmakoterapi Tora Hammar, tora.hammar@lnu.se Fil. Dr biomedicinsk vetenskap, leg. receptarie Del 4 Informationskällor Läkemedelsregistret

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13

Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13 Utveckling av Webbutbildning för att stärka kompetensen hos AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre Anders Jakobsson, Socialstyrelsen Geriatriskt Forum 2013-09-13 Nationell Läkemedelsstrategi Rätt läkemedelsanvändning

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (13) Landstingsförvaltningen Landstingsdirektören Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 23 april 2010, kl 13.00 15.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012 Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med förslag till läkemedelsstrategi

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande

Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande 8 april 2014 Psykiatrin Skåne Sammanställt av:gunnar Moustgaard, Psykiatri Skåne. Läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin - en beskrivning av framtida utökat genomförande VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Inledning...

Läs mer

Läkemedelskommitté PROTOKOLL

Läkemedelskommitté PROTOKOLL Tid: 2013-11-19,kl 13-16 Plats: sal B, Landstingets kansli Närvarande: Lars Abrahamsson Mats Bojestig Jonatan Buhr Juris Marie Bäckström-Andersson Sören Hansen Helene Frisk-Carlsson Jörgen Kuylenstierna

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017

Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Smittskydd Vårdhygien Ansvarig Andreas Lägermo Titel Strama-koordinator Fastställt 2017-02-09 Verksamhetsplan för Strama Jönköping 2017 Övergripande mål Att arbeta med att sammanställa och aktivt förmedla

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland

Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Jävsregler, praktiska anvisningar och jävsblankett, Läkemedelskommittén i Värmland Dessa regler och anvisningar riktar sig i första hand till ledamöter i Läkemedelskommittén i Värmland (LKV) och dess terapigrupper.

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Forxiga Filmdragerad 10 mg Blister, 98 tabletter 041140 1527,89 1605,50 1 (5) Datum 2013-06-20 Vår beteckning SÖKANDE Bristol-Myers Squibb Box 1172 171 23 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:61 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionären

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

1. Val av mötesordförande och sekreterare

1. Val av mötesordförande och sekreterare 1(6) Protokoll Läkemedelskommittén Datum: 7 december 2016 Tid: 8.30 12.00 Plats: Laxbutiken Närvarande: Eva Ribom Bornefalk, Johan Bergström, Magnus Bengtsson, Kent-Åke Henricsson, Linda Landelius, Katarina

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Mått och Mål hur kan det användas för att förbättra kvalitet?

Mått och Mål hur kan det användas för att förbättra kvalitet? 1 Mått och Mål hur kan det användas för att förbättra kvalitet? Björn Wettermark Enhetschef, apotekare & Docent Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting & CPE, Karolinska Institutet

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-04-20--21 Reumatologsektionen, Medicinkliniken Blekinge, Karlskrona Inspektörer: Annika Teleman och Tomas Bremell STRUKTUR A Verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

Läs mer

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på.

Att nu Socialstyrelsen vill stärka kraven och poängtera vikten av läkemedelsavstämningar och genomgångar ser vi positivt på. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2011-06-28 Dnr HSS110082 Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden(sosfs 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal 1(6) 2016-06-28 RS/1072/2016 Karin Lindgren Tfn: 063-154160 E-post: karin.lindgren@regionjh.se Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel Uppföljningsrapporten ger en nulägesbeskrivning av läkemedelsområdet.

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

Strategi för läkemedel

Strategi för läkemedel 1(6) Strategi för läkemedel 2016-2019 Läkemedelsstrategin ansluter till landstingets verksamhetsstrategi och övriga lokala strategier samt idag beslutade och under perioden 2016-2019 kommande nationella

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning

Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning Läkemedelscentrum För en klok läkemedelsanvändning Läkemedelsbehandling är den i särklass vanligaste behandlingsmetoden i svensk sjukvård. Genom att producera beslutsstöd för förskrivningsögonblicket,

Läs mer

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka

Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre. Vansbro. Problembeskrivning. Hög andel äldre med psykofarmaka Satsa 100 nå 10? Kvalitetssäkring av läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre Annika Braman Eriksson Distriktsläkare Vansbro, Ordförande Läkemedelskommittén Dalarna Malin Österberg Leg Apotekare Läkemedelsavdelningen

Läs mer

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet.

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet. Lång väg till patientnytta Vårdanalys Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet nina.viberg@regeringskansliet.se Lång väg till patientnytta Vårdanalys 2015:7 Vissa positiva effekter men ett otillräckligt

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07

RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 RMR Vuxna med funktionsnedsättningar 2014-10-07 Bakgrund Vuxna med funktionsnedsättningar behöver ofta olika vårdinsatser från olika vårdgivare och vårdnivåer. Det finns oklarheter om ansvarsfördelning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 2013 Dessa riktlinjer har utarbetats av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland på uppdrag av HoS-ledningen, godkänts av Hälsoval, Division

Läs mer

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser)

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Handläggare: Louise Skantze 1 (3) PAN 2016-09-06 P 6 2016-08-18 PaN V1311-0520-55 Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Ärendet Den 3 juni 2014 behandlades ett principärende

Läs mer

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)

Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Förvaltningen Handläggare: Dane Jinnerot HSN 2008-02-05 P 19 1 (3) 2008-01-07 HSN 0711-1793 Åtgärder för att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Ärendet I en motion föreslår

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer