Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e maj 2013 Tid 18:00 Plats Landskrona Rådhus (LR), sammanträdesrummet vån 1 Ingång från Rådhusgatan 3 Inga gruppmöten aviserade Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomisk rapport januari-april utdelas vid sammanträdet 4) Avtal om skolbiblioteksuppdrag bilaga 5) Föreningsbidrag bilaga 6) Kulturplanen 7) Rapporter Digital delaktighet bilaga Lions stipendiefond bilaga 8) Diarielista bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Utbildningsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Tomas Johansson Er Referens Vår Referens Kulturnämnden AVTAL SKOLBIBLIOTEK Ingress och ärendebeskrivning Förslaget är föranlett av den förändring av lokalisering av gymnasieskolan som sker i Landskrona fr o m samt behovet att använda skollokaler på Pilängskolan/Pilängsgården till förskoleverksamhet. Förslaget till avtal innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för skolbiblioteksverksamheten på Allvar Gullstrandgymnasiet, Selma Lagerlöfgymnasiet och Guldängen, som inkluderar yrkesprogram på gymnasiet och Pilängskolan och Tusenskönan. Detta innebär att de anslag enligt elevpengen som gått till dessa verksamheter faktureras framöver från kultur-och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. En följsamhet kommer ske mot utveckling av elevpeng och antal elever som berörs av detta. Den personal som berörs av förändringen kommer överföras till kultur-och förvaltningen samt arbetsledas därifrån. Berörd personal motsvarar 2,25 heltidstjänster. Anslaget som framöver kommer disponeras av kulturoch fritidsförvaltningen omfattar även inköp av media. Det står kultur-och fritidsförvaltningen fritt att förfoga över det totala anslaget i syfte att uppfylla skollagens krav. Konsekvenser Beslutet innebär att berörd skolbiblioteksverksamhet får en starkare koppling till stadens övriga biblioteksverksamhet. Detta kommer innebära en kvalitativ förstärkning av verksamheten. Sammanfattning Förslaget innebär att godkänna ett avtal om skolbiblioteksverksamhet på gymnasieskolorna samt Pilängskolan och Tusenskönan. Avtalet innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för dessa skolbiblioteksverksamheter i enlighet med gällande lagstiftning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att godkänna avtal med utbildningsförvaltningen gällande skolbiblioteksverksamhet Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 AVTAL SKOLBIBLIOTEK 1. Parter: Landskrona stad, utbildningsförvaltning samt Landskrona stad, kulturoch utbildningsförvaltning 2. Avtalet gäller fr o m Avtalet omfattar följande skolbiblioteksverksamhet: Allvar Gullstrandgymnasiet på stadsbiblioteket, Karlslundsområdets skolor (Pilängskolan, Tusenskönan samt yrkesprogrammen inom området) på Guldängen samt Selma Lagerlöfgymnasiet. 4. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för att bedriva skolbiblioteksverksamheten enligt gällande skollag och skolformsförordningar. 5. Ekonomiskt gäller för 2013 en helårskostnad för skolbiblioteksverksamheten på 1350 tkr exklusive lokaler. Varje år skall summan revideras utifrån elevpengsutveckling och antalet elever som omfattas av verksamheterma. Kulturs-och fritidsförvaltningen skall fakturera en gång per halvår. 6. Berörd personal överförs till anställning inom fritids-och kulturförvaltningen. 7. Verksamheten skall årligen följas upp och utvärderas. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för detta. 8. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader. Landskrona den maj 2013 Tomas Johansson Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Göran Nyström Förvaltningschef Kultur-och fritidsförvaltningen

4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 059/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Bidragspotten är budgeterat kr. Inga nya föreningar har tillkommit under året, däremot har flickkören Chorus Puella tyvärr lagt ner. Rönneberga Härads Hembygdsförening har inte lämnat in någon ansökan då föreningen mottagit en större donation. Kulturlaboratoriet har inte heller ansökt om bidrag men föreningen är aktiv. Verksamheten i föreningarna. Kulturföreningar i Landskrona är aktiva inom olika områden och visar på stort engagemang. Staden har aktiva körer och musikgrupper, arrangerande föreningar och historiskt intresserade föreningar. De både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Många är till exempel aktiva i firandet av stadens jubileumsår med egna arrangemang eller som medverkande i stadens olika arrangemang. Deras engagemang har stor betydelse för stadens kulturliv. Oavsett hur stor betydelse en förening har för den enskilda medlemmens välbefinnande så är ett brett utbud av föreningar en bra mylla för ett rikt kulturliv i en stad. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 134 arrangemang med en publik på närmare (39779 personer enligt de uppgifter som lämnats i ansökningarna). Kulturföreningarna engagerade totalt 1801 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 50 ungdomar. Det har sjunkit då Chorus Puella lagt ner. Unga engagerar sig på andra sätt än i den fasta form som en förening utgör. Detta arbetar Kulturstöd Unga med. Mest aktiva med offentlig verksamhet har körerna varit och de föreningar som har en inriktning mot att arrangera kulturprogram samt hembygdsföreningarna med egna lokaler och utställningsverksamhet. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

5 2(2) Föreningarna och avdelningen för kulturstöd Under året har representanter från Kulturstöd och museet träffat de olika hembygdsföreningarna med studiebesök. Det har varit givande att mötas tillsammans då det är flera nyanställda på de olika antikvariska posterna på museet. De föreningar som besökts är Hvens hembygdsförening, Rönneberga Härads hembygdsförening, Kvarntorgets vänner och Borstahusens museiförening (tillsammans med Borstahusens konstförening). Under året har föreningarna inbjudits till nätverksträffar tillsammans med studieförbunden och KELAs nätverk av kreativa företagare för att öka utbytet mellan de olika verksamheterna, hitta synergieffekter och utbyta erfarenheter. Dessa har var it uppskattade. Vi kommer att fortsätta denna verksamhet med träffar minst en gång per termin. En ny resurs i form av Fredrik Johansson som arbetar med externa fonder gör att vi anser att utvecklingsmöjligheterna för föreningar förbättrats under året. Projektbidrag I samband med verksamhetsbidraget bör projektbidraget nämnas. Potten har under 2012 bidragit till dels investeringar i föreningslokaler (stöd till ljudanläggning, skärmar och scanner) och dels publika arrangemang såsom musikfestivalen Ökända, dialogmöte och nordisk körhelg. Totalt har åtta ansökningar beviljats med totalt kronor. Den ger föreningar möjlighet att förbättra sin verksamhet utöver det verksamhetsstöd som beviljas årligen och gör lokaler till exempel tillgängliga även för andra föreningar vilket är en investering på sikt. Bilagt är vårt förslag på fördelning av årets verksamhetsbidrag med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

6 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 skiss 2010 Sökt 2010 Förslag Drogpolicy Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör x L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello x Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin x L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening x Rönnebergs Härads Hembygdsför x Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a x Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening x Landskrona Kammarmusikförening x Jazzhouse Landskrona x Öresundsteaterns vänner x Totalt TOTALT SAMTLIGA FÖRENINGAR Bidrag till projektpott 10% (16200 kr) Budget Bidrag Över 7300

7 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 Divertimento Landskrona Wood'n Brass 0 0 Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Kyrkogårdshistoriska förening i L:a Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Landskrona Live Borstahusens Museiförening 1000 Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Totalt

8 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2013 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2011 Bidrag 2012 Sökt 2013 Förslag 2013 medlem 12 under 25 år arrangemang publik Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2500 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 800

9 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad blandad kör som arrangerade sin Sångshow 2013 men ej Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet, med större konstnader för hyra än tidigare. Låg medlemsavgift. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som arrangerade stor körfestival L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör i förhållande till ÖV- kören. Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, samarbetar bland annat med ÖV-kören med egna konserter. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening där större utåtriktad verksamhet gett resultat. För liten lokal och utrustning. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Landskrona Trädgårdssällskap Stor och aktiv förening trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening med ökat antal medlemmar. Skaffat en fast lokal under året där verksamheten kan utvecklas. Borstahusens Museiförening Musieverksamhet med ambitioner. Söker specifikt för utställningsproduktion och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar och programverksamhet mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi under året. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim. Okarina Kulturförening inrktad på albansk musik och dans i samarbete med olika organisationer. Många unga aktiva i föreningen men saknar fast lokal.

10 Dig IT Karlslunds bibliotek i Landskrona Rapport II Vi har under hela månaden haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen enligt planering 3 dagar/vecka. Se bifogad affisch. Vid kurstillfällena har i genomsnitt två deltagare varit närvarande. De kursdeltagare vi har ger oss en positiv feedback vilket stärker oss i att vi har ett bra koncept. Någon av de deltagare vi har, har haft en baskunskap i datoranvändning. Vi försöker ändå tillgodose deras behov av djupare kunskaper eftersom vi inte vill tappa någon deltagare och att vi har tillgängliga resurser som kommer till nytta. Den öppna datastugan är bemannad tre dagar/v och har börjat få sina första besökare. Under månaden kan vi räkna till ett 15-tal unika besök under månaden. Vår första man har också hittat till datastugan! Han önskade få hjälp att arbeta med en PC vilket han aldrig gjort. Vi anmälde oss också till Get-online-week. På biblioteket i Karlslund erbjöds möjlighet att delta i öppna workshop om TV på nätet, det digitala biblioteket, internetbanken, bildhantering mm enligt följande program. Karlslundsprogrammet Mån 18 mars Tv-programmens hemsidor Vad kan du hitta där? Tis 19 mars Det digitala biblioteket Sök, låna om, reservera, låna en e-bok. Detta och mycket mer kan du göra via din dator hemifrån Internetbanken Varför och hur du gör. Ons 20 mars Öppen datorstuga Kom till oss med dina egna internetfrågor. Tor 21 mars Bildhantering Spara, ta emot/skicka och redigera dina bilder från kamera eller mobil. Aktiviteterna marknadsfördes genom pressinformation och affischering. Gensvaret från pressen var dessvärre mycket skralt. Den enda som skrev något om veckan var Landskrona direkt kommunens lokala nättidning. Våra erfarenheter av veckan är positiva. Man skulle mycket väl kunna erbjuda liknande öppna work-shops som en del i vårt projektet. Svårigheten är att ha tid att på ett bra sätt marknadsföra möjligheten.

11 Vi var sena på att marknadsföra programmet till Get-online-week. I bostadsområdet där områdesbiblioteket ligger finns inte någon tradition av att biblioteket erbjuder evenemang, föreläsningar och liknande. Detta medför naturligtvis för vår del att vi får utrusta oss med en stor del uthållighet och tålamod och envetet fortsätta med den process vi tror på. Det tar tid att motivera människor för att ändra sina beteenden och ta sig in över tröskeln till projektet och biblioteket. Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än vi trodde för mer aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Det har även visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att komma över tröskeln till projektet. Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( i ett ex äldste sonen som inte tillät att modern deltog) för att få besöka projektet. IM har informerat alla sina grupper om Dig-IT. Intresset har varit ganska svalt bland dessa deltagare. IM vänder sig till målgrupper som står långt ifrån att vara delaktiga i civilsamhället. Av tidigare erfarenhet vet vi att processen att ta sig från tanke till handling är lång för många i den här målgruppen. När DigIT-projektet och våra kurser presenteras är de flesta mycket positiva och vill gärna vara deltagare - men att därefter fatta beslut och gå själv till lokalen vara med är svårt. Den personal som arbetar i IM:s övriga verksamhet är också involverade i DigIT och informerar och motiverar kontinuerligt om DigIT. Eftersom deltagarrekryteringen går långsamt och vi i nuläget har personella resurser tillgängliga har vi valt att ändra upplägget så att vi har ett kontinuerligt intag. Detta innebära också att vi i högre grad kan individanpassa upplägget för varje deltagares behov. Under månaden har vi också arbetat med att ta fram fler kursarbetsuppgifter av varierad svårighetsgrad. Eftersom projektet erbjuder barnaktiviteter har vi också sammanställt lite aktivitetsuppgifter för barn. Pärmar finns för att vem som helst ska kunna ta sig an den uppgiften. Då frågan uppstod om det var tillåtet för deltagare som sjukskrivna eller uppbär sjukersättning att deltaga i DigIT:s utbildningar har vi i dialog med FK fått klarhet i detta. Under förutsättningar att ett deltagadet är kommunicerat med handläggaren på FK ska det inte vara några hinder att deltaga. Vi har tyvärr mottagit besked om att biblioteket skall stängas i april och att vi inte kan fortsätta med DigIT i dessa lokaler. Projektet kommer att kunna bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i befintliga lokaler. Vår gemensamma ambition Folkuniveristetet-Biblioteket-IM är att vi ska fortsätta arbeta med projektet i bibliotekets kommande och nya lokaler. Dessvärre är det inte klart var och när dessa kommer finnas till förfogande troligtvis blir detta inte klart förrän till höst/september. Vi jobbar fn med olika alternativ för att projektet inte ska tappa fart under de sommarmånader som vi blir husvilla. Vår stora utmaning i DigIT är att nå ut till målgruppen. Det krävs en intensiv och hela tiden aktiv personlig och uppsökande verksamhet vilket vi inte var riktigt beredda på. Vi kommer under den närmaste månaden att intensifiera vår uppsökande verksamhet, bl a till föreningar som är aktiva i området. Möte med ABF, föreningen Landskrona Väl samt Frienly-gruppen är inplanerat för att diskutera hur vi kan samverka kring insatser i området samt även hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen.

12 Vi kommer även fortsätta dialogen med Folkuniversitets Resurspool (verksamhet för deltagare i Jobboch utvecklingsgarantin ) för att se om vi kan få hjälp genom deras resurser till en utökad marknadsföring och deltagarrekrytering. Egentligen inga avvikelser utifrån den tidsplan som vi gjort. Projektet är riggat enligt planering. Den missbedömning som vi dock gjort handlar om det arbete som krävs för att arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ut till målgruppen samt att i nästa led etablera relationer med presumtiva deltagare som möjliggör för dem att kunna deltaga i DigIT. Detta arbete tar betydligt mer tid än vad vi trodde. Vi har därför för avsikt att intensifiera detta arbetet och ser också nödvändigheten att hitta former för att detta ska kunna pågå kontinuerligt under hela projekttiden Vi har valt att gå över till ett löpande intag. Det ska inte längre finnas fasta datum, utan man kommer de åtta gånger som man är berättigad när man kan och har lust. Nya deltagare behöver därför inte heller vänta på nytt startdatum. 5. Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm) Affischer Möte och besök på en av ABF:s verksamheter samt Grupp 194 i bostadsområdet för information och dialog kring projektet. Förnyat affischanslagen i området och i affärer,myndigheter mfl. Nya infoblad och affischer har tagits fram. Vi medverkade och delade info-blad bland de deltagare som på biblioteket firade mammors dag. ( arabisk trad). Vi har även besökt en bosnisk kvinnogrupp vid deras träff på moskén i området. Samrådsmöte med Landskrona stad/kompetensforum, Fält och Fritid samt ett EU-projekt har etablerats med ambitionen att ha regelbundna träffar för en samverkan mellan de olika verksamheterna som bedrivs i området. Information om DigIT och våra kurser samt datastuga har satts in på stadens/kommunen hemsida samt annonseras regelbundet i dagspressen (Helsingborgs Dagblad) under kalendern det händer idag. d=5009&currpageid=14536&currstat=1listwithpreambleandimage_ _3_40 Enligt budget. Då deltagarrekryteringen tar längre tid än planerat har vi inte kunnat fylla kursgrupperna som planerat. Helsingborg Lena Bjering projektledare Folkuniversitetet Helsingborg/Landskrona

13 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Överenskommelse Lions Club Landskronas jubileumsfond för unga kulturutövare Lions Club Landskrona har instiftat en fond som en gåva till staden för att stimulera unga Landskronaelevers aktiva deltagande i kulturlivet. 1 Lions Club Landskrona avsätter i egen förvaltning en grundplåt om kronor att användas för utdelning av stipendier till elever med talang för skapande kulturverksamhet och behov av ekonomiskt stöd för terminsavgifter. Fonden kan framgent efter beslut i Lions tillföras ytterligare medel. 2 Stipendiefonden får en styrelse bestående av tre representanter för Lions Club Landskrona, en representant för utbildningsförvaltningen och en representant för fritids- och kulturförvaltningen. De sistnämnda utses av respektive förvaltningschef. 3 Stipendiefonden delar årligen ut stipendier till Landskronaelever som har behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i frivillig utbildning i kulturämnen efter skoltid inom Kulturskolan eller motsvarande utbildningsverksamhet. Förslag på stipendiater skall årligen inlämnas till styrelsen på förslag från rektorer inom grundskolan. Vilka skolor som skolor som kan ifrågakomma bestäms av utbildningsförvaltningens chef. 4 Hur stor del av stipendiefonden som skall delas ut årligen bestäms av styrelsen. När stipendiefondens medel uttömts upphör fonden. 5 Landskrona stad påtar sig ansvaret att ombesörja den administration som kan ifrågakomma för att besluten i styrelsen om stipendieutdelning effektueras. Gunlög Stenfelt Ordförande Kulturnämnden Lisa Flinth Ordförande Utbildningsnämnden Bernt Kulle Lions Club i Landskrona President Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

14

15

16

17

Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona Helsingborg 2013-12-30 Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona Dig IT Karlslund/Landskrona, projekttid 2013-01-01 2013-11-30 Projektbeskrivning I projekt DigIT har vi som primär målgrupp

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Plats och tid: BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Anita Widman, ordförande 59 Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare:

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 6 december 2005 Kulturnämnden 6 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset 1 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 6 december 2005 kl. 15.30 Ingrid Ullman, kulturchef

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se LAT HU Landskrona stad Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 ND Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Följande bidrag går att söka

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-03 Kultur och fritidsnämnden Sessionssalen, 2014-02-03 kl. 09:00-12:00 1-14 Beslutande Bengt Karlsson (S) ordförande Ingemar Johansson (FP) Helena Qvick (S) 1-11 Monica Staadig (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren (S) Bill Malm

Läs mer

Kommentar från Ellen; stort att ansvara för alla som sover över, kan eventuellt verka avskräckande för kommuner; svårt och dyrt att lösa.

Kommentar från Ellen; stort att ansvara för alla som sover över, kan eventuellt verka avskräckande för kommuner; svårt och dyrt att lösa. UKM Skåne uppstartsmöte, 20 oktober Malmö, 2009 Närvarande: Sofia Hörlén, ungkulturkonsulent Kultur Skåne Josefin Zimmergren, Helsingborg Hilda Knafve, kultursekreterare, Höör Medin Jugo, fritidsledare

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00

Göran Nyström. Grupper M, Fp, Mp samlas, rum 604 (rött plan) 17:00 S samlas, röda rummet (rött plan) 17:00 Sd samlas, rum 322 (blått plan) 17:00 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-09-29 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 13

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare 2007 11 07 Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid 17.00

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Kultur- och föreningsutskottet 19 mars 2009 1(11) Plats och tid: Konferenslokalen BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Benny Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2011-11-30 Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde.

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer