Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e maj 2013 Tid 18:00 Plats Landskrona Rådhus (LR), sammanträdesrummet vån 1 Ingång från Rådhusgatan 3 Inga gruppmöten aviserade Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomisk rapport januari-april utdelas vid sammanträdet 4) Avtal om skolbiblioteksuppdrag bilaga 5) Föreningsbidrag bilaga 6) Kulturplanen 7) Rapporter Digital delaktighet bilaga Lions stipendiefond bilaga 8) Diarielista bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Utbildningsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Tomas Johansson Er Referens Vår Referens Kulturnämnden AVTAL SKOLBIBLIOTEK Ingress och ärendebeskrivning Förslaget är föranlett av den förändring av lokalisering av gymnasieskolan som sker i Landskrona fr o m samt behovet att använda skollokaler på Pilängskolan/Pilängsgården till förskoleverksamhet. Förslaget till avtal innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för skolbiblioteksverksamheten på Allvar Gullstrandgymnasiet, Selma Lagerlöfgymnasiet och Guldängen, som inkluderar yrkesprogram på gymnasiet och Pilängskolan och Tusenskönan. Detta innebär att de anslag enligt elevpengen som gått till dessa verksamheter faktureras framöver från kultur-och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. En följsamhet kommer ske mot utveckling av elevpeng och antal elever som berörs av detta. Den personal som berörs av förändringen kommer överföras till kultur-och förvaltningen samt arbetsledas därifrån. Berörd personal motsvarar 2,25 heltidstjänster. Anslaget som framöver kommer disponeras av kulturoch fritidsförvaltningen omfattar även inköp av media. Det står kultur-och fritidsförvaltningen fritt att förfoga över det totala anslaget i syfte att uppfylla skollagens krav. Konsekvenser Beslutet innebär att berörd skolbiblioteksverksamhet får en starkare koppling till stadens övriga biblioteksverksamhet. Detta kommer innebära en kvalitativ förstärkning av verksamheten. Sammanfattning Förslaget innebär att godkänna ett avtal om skolbiblioteksverksamhet på gymnasieskolorna samt Pilängskolan och Tusenskönan. Avtalet innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för dessa skolbiblioteksverksamheter i enlighet med gällande lagstiftning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att godkänna avtal med utbildningsförvaltningen gällande skolbiblioteksverksamhet Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 AVTAL SKOLBIBLIOTEK 1. Parter: Landskrona stad, utbildningsförvaltning samt Landskrona stad, kulturoch utbildningsförvaltning 2. Avtalet gäller fr o m Avtalet omfattar följande skolbiblioteksverksamhet: Allvar Gullstrandgymnasiet på stadsbiblioteket, Karlslundsområdets skolor (Pilängskolan, Tusenskönan samt yrkesprogrammen inom området) på Guldängen samt Selma Lagerlöfgymnasiet. 4. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för att bedriva skolbiblioteksverksamheten enligt gällande skollag och skolformsförordningar. 5. Ekonomiskt gäller för 2013 en helårskostnad för skolbiblioteksverksamheten på 1350 tkr exklusive lokaler. Varje år skall summan revideras utifrån elevpengsutveckling och antalet elever som omfattas av verksamheterma. Kulturs-och fritidsförvaltningen skall fakturera en gång per halvår. 6. Berörd personal överförs till anställning inom fritids-och kulturförvaltningen. 7. Verksamheten skall årligen följas upp och utvärderas. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för detta. 8. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader. Landskrona den maj 2013 Tomas Johansson Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Göran Nyström Förvaltningschef Kultur-och fritidsförvaltningen

4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 059/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Bidragspotten är budgeterat kr. Inga nya föreningar har tillkommit under året, däremot har flickkören Chorus Puella tyvärr lagt ner. Rönneberga Härads Hembygdsförening har inte lämnat in någon ansökan då föreningen mottagit en större donation. Kulturlaboratoriet har inte heller ansökt om bidrag men föreningen är aktiv. Verksamheten i föreningarna. Kulturföreningar i Landskrona är aktiva inom olika områden och visar på stort engagemang. Staden har aktiva körer och musikgrupper, arrangerande föreningar och historiskt intresserade föreningar. De både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Många är till exempel aktiva i firandet av stadens jubileumsår med egna arrangemang eller som medverkande i stadens olika arrangemang. Deras engagemang har stor betydelse för stadens kulturliv. Oavsett hur stor betydelse en förening har för den enskilda medlemmens välbefinnande så är ett brett utbud av föreningar en bra mylla för ett rikt kulturliv i en stad. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 134 arrangemang med en publik på närmare (39779 personer enligt de uppgifter som lämnats i ansökningarna). Kulturföreningarna engagerade totalt 1801 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 50 ungdomar. Det har sjunkit då Chorus Puella lagt ner. Unga engagerar sig på andra sätt än i den fasta form som en förening utgör. Detta arbetar Kulturstöd Unga med. Mest aktiva med offentlig verksamhet har körerna varit och de föreningar som har en inriktning mot att arrangera kulturprogram samt hembygdsföreningarna med egna lokaler och utställningsverksamhet. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

5 2(2) Föreningarna och avdelningen för kulturstöd Under året har representanter från Kulturstöd och museet träffat de olika hembygdsföreningarna med studiebesök. Det har varit givande att mötas tillsammans då det är flera nyanställda på de olika antikvariska posterna på museet. De föreningar som besökts är Hvens hembygdsförening, Rönneberga Härads hembygdsförening, Kvarntorgets vänner och Borstahusens museiförening (tillsammans med Borstahusens konstförening). Under året har föreningarna inbjudits till nätverksträffar tillsammans med studieförbunden och KELAs nätverk av kreativa företagare för att öka utbytet mellan de olika verksamheterna, hitta synergieffekter och utbyta erfarenheter. Dessa har var it uppskattade. Vi kommer att fortsätta denna verksamhet med träffar minst en gång per termin. En ny resurs i form av Fredrik Johansson som arbetar med externa fonder gör att vi anser att utvecklingsmöjligheterna för föreningar förbättrats under året. Projektbidrag I samband med verksamhetsbidraget bör projektbidraget nämnas. Potten har under 2012 bidragit till dels investeringar i föreningslokaler (stöd till ljudanläggning, skärmar och scanner) och dels publika arrangemang såsom musikfestivalen Ökända, dialogmöte och nordisk körhelg. Totalt har åtta ansökningar beviljats med totalt kronor. Den ger föreningar möjlighet att förbättra sin verksamhet utöver det verksamhetsstöd som beviljas årligen och gör lokaler till exempel tillgängliga även för andra föreningar vilket är en investering på sikt. Bilagt är vårt förslag på fördelning av årets verksamhetsbidrag med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

6 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 skiss 2010 Sökt 2010 Förslag Drogpolicy Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör x L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello x Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin x L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening x Rönnebergs Härads Hembygdsför x Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a x Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening x Landskrona Kammarmusikförening x Jazzhouse Landskrona x Öresundsteaterns vänner x Totalt TOTALT SAMTLIGA FÖRENINGAR Bidrag till projektpott 10% (16200 kr) Budget Bidrag Över 7300

7 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 Divertimento Landskrona Wood'n Brass 0 0 Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Kyrkogårdshistoriska förening i L:a Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Landskrona Live Borstahusens Museiförening 1000 Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Totalt

8 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2013 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2011 Bidrag 2012 Sökt 2013 Förslag 2013 medlem 12 under 25 år arrangemang publik Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2500 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 800

9 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad blandad kör som arrangerade sin Sångshow 2013 men ej Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet, med större konstnader för hyra än tidigare. Låg medlemsavgift. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som arrangerade stor körfestival L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör i förhållande till ÖV- kören. Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, samarbetar bland annat med ÖV-kören med egna konserter. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening där större utåtriktad verksamhet gett resultat. För liten lokal och utrustning. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Landskrona Trädgårdssällskap Stor och aktiv förening trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening med ökat antal medlemmar. Skaffat en fast lokal under året där verksamheten kan utvecklas. Borstahusens Museiförening Musieverksamhet med ambitioner. Söker specifikt för utställningsproduktion och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar och programverksamhet mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi under året. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim. Okarina Kulturförening inrktad på albansk musik och dans i samarbete med olika organisationer. Många unga aktiva i föreningen men saknar fast lokal.

10 Dig IT Karlslunds bibliotek i Landskrona Rapport II Vi har under hela månaden haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen enligt planering 3 dagar/vecka. Se bifogad affisch. Vid kurstillfällena har i genomsnitt två deltagare varit närvarande. De kursdeltagare vi har ger oss en positiv feedback vilket stärker oss i att vi har ett bra koncept. Någon av de deltagare vi har, har haft en baskunskap i datoranvändning. Vi försöker ändå tillgodose deras behov av djupare kunskaper eftersom vi inte vill tappa någon deltagare och att vi har tillgängliga resurser som kommer till nytta. Den öppna datastugan är bemannad tre dagar/v och har börjat få sina första besökare. Under månaden kan vi räkna till ett 15-tal unika besök under månaden. Vår första man har också hittat till datastugan! Han önskade få hjälp att arbeta med en PC vilket han aldrig gjort. Vi anmälde oss också till Get-online-week. På biblioteket i Karlslund erbjöds möjlighet att delta i öppna workshop om TV på nätet, det digitala biblioteket, internetbanken, bildhantering mm enligt följande program. Karlslundsprogrammet Mån 18 mars Tv-programmens hemsidor Vad kan du hitta där? Tis 19 mars Det digitala biblioteket Sök, låna om, reservera, låna en e-bok. Detta och mycket mer kan du göra via din dator hemifrån Internetbanken Varför och hur du gör. Ons 20 mars Öppen datorstuga Kom till oss med dina egna internetfrågor. Tor 21 mars Bildhantering Spara, ta emot/skicka och redigera dina bilder från kamera eller mobil. Aktiviteterna marknadsfördes genom pressinformation och affischering. Gensvaret från pressen var dessvärre mycket skralt. Den enda som skrev något om veckan var Landskrona direkt kommunens lokala nättidning. Våra erfarenheter av veckan är positiva. Man skulle mycket väl kunna erbjuda liknande öppna work-shops som en del i vårt projektet. Svårigheten är att ha tid att på ett bra sätt marknadsföra möjligheten.

11 Vi var sena på att marknadsföra programmet till Get-online-week. I bostadsområdet där områdesbiblioteket ligger finns inte någon tradition av att biblioteket erbjuder evenemang, föreläsningar och liknande. Detta medför naturligtvis för vår del att vi får utrusta oss med en stor del uthållighet och tålamod och envetet fortsätta med den process vi tror på. Det tar tid att motivera människor för att ändra sina beteenden och ta sig in över tröskeln till projektet och biblioteket. Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än vi trodde för mer aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Det har även visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att komma över tröskeln till projektet. Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( i ett ex äldste sonen som inte tillät att modern deltog) för att få besöka projektet. IM har informerat alla sina grupper om Dig-IT. Intresset har varit ganska svalt bland dessa deltagare. IM vänder sig till målgrupper som står långt ifrån att vara delaktiga i civilsamhället. Av tidigare erfarenhet vet vi att processen att ta sig från tanke till handling är lång för många i den här målgruppen. När DigIT-projektet och våra kurser presenteras är de flesta mycket positiva och vill gärna vara deltagare - men att därefter fatta beslut och gå själv till lokalen vara med är svårt. Den personal som arbetar i IM:s övriga verksamhet är också involverade i DigIT och informerar och motiverar kontinuerligt om DigIT. Eftersom deltagarrekryteringen går långsamt och vi i nuläget har personella resurser tillgängliga har vi valt att ändra upplägget så att vi har ett kontinuerligt intag. Detta innebära också att vi i högre grad kan individanpassa upplägget för varje deltagares behov. Under månaden har vi också arbetat med att ta fram fler kursarbetsuppgifter av varierad svårighetsgrad. Eftersom projektet erbjuder barnaktiviteter har vi också sammanställt lite aktivitetsuppgifter för barn. Pärmar finns för att vem som helst ska kunna ta sig an den uppgiften. Då frågan uppstod om det var tillåtet för deltagare som sjukskrivna eller uppbär sjukersättning att deltaga i DigIT:s utbildningar har vi i dialog med FK fått klarhet i detta. Under förutsättningar att ett deltagadet är kommunicerat med handläggaren på FK ska det inte vara några hinder att deltaga. Vi har tyvärr mottagit besked om att biblioteket skall stängas i april och att vi inte kan fortsätta med DigIT i dessa lokaler. Projektet kommer att kunna bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i befintliga lokaler. Vår gemensamma ambition Folkuniveristetet-Biblioteket-IM är att vi ska fortsätta arbeta med projektet i bibliotekets kommande och nya lokaler. Dessvärre är det inte klart var och när dessa kommer finnas till förfogande troligtvis blir detta inte klart förrän till höst/september. Vi jobbar fn med olika alternativ för att projektet inte ska tappa fart under de sommarmånader som vi blir husvilla. Vår stora utmaning i DigIT är att nå ut till målgruppen. Det krävs en intensiv och hela tiden aktiv personlig och uppsökande verksamhet vilket vi inte var riktigt beredda på. Vi kommer under den närmaste månaden att intensifiera vår uppsökande verksamhet, bl a till föreningar som är aktiva i området. Möte med ABF, föreningen Landskrona Väl samt Frienly-gruppen är inplanerat för att diskutera hur vi kan samverka kring insatser i området samt även hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen.

12 Vi kommer även fortsätta dialogen med Folkuniversitets Resurspool (verksamhet för deltagare i Jobboch utvecklingsgarantin ) för att se om vi kan få hjälp genom deras resurser till en utökad marknadsföring och deltagarrekrytering. Egentligen inga avvikelser utifrån den tidsplan som vi gjort. Projektet är riggat enligt planering. Den missbedömning som vi dock gjort handlar om det arbete som krävs för att arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ut till målgruppen samt att i nästa led etablera relationer med presumtiva deltagare som möjliggör för dem att kunna deltaga i DigIT. Detta arbete tar betydligt mer tid än vad vi trodde. Vi har därför för avsikt att intensifiera detta arbetet och ser också nödvändigheten att hitta former för att detta ska kunna pågå kontinuerligt under hela projekttiden Vi har valt att gå över till ett löpande intag. Det ska inte längre finnas fasta datum, utan man kommer de åtta gånger som man är berättigad när man kan och har lust. Nya deltagare behöver därför inte heller vänta på nytt startdatum. 5. Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm) Affischer Möte och besök på en av ABF:s verksamheter samt Grupp 194 i bostadsområdet för information och dialog kring projektet. Förnyat affischanslagen i området och i affärer,myndigheter mfl. Nya infoblad och affischer har tagits fram. Vi medverkade och delade info-blad bland de deltagare som på biblioteket firade mammors dag. ( arabisk trad). Vi har även besökt en bosnisk kvinnogrupp vid deras träff på moskén i området. Samrådsmöte med Landskrona stad/kompetensforum, Fält och Fritid samt ett EU-projekt har etablerats med ambitionen att ha regelbundna träffar för en samverkan mellan de olika verksamheterna som bedrivs i området. Information om DigIT och våra kurser samt datastuga har satts in på stadens/kommunen hemsida samt annonseras regelbundet i dagspressen (Helsingborgs Dagblad) under kalendern det händer idag. d=5009&currpageid=14536&currstat=1listwithpreambleandimage_ _3_40 Enligt budget. Då deltagarrekryteringen tar längre tid än planerat har vi inte kunnat fylla kursgrupperna som planerat. Helsingborg Lena Bjering projektledare Folkuniversitetet Helsingborg/Landskrona

13 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Överenskommelse Lions Club Landskronas jubileumsfond för unga kulturutövare Lions Club Landskrona har instiftat en fond som en gåva till staden för att stimulera unga Landskronaelevers aktiva deltagande i kulturlivet. 1 Lions Club Landskrona avsätter i egen förvaltning en grundplåt om kronor att användas för utdelning av stipendier till elever med talang för skapande kulturverksamhet och behov av ekonomiskt stöd för terminsavgifter. Fonden kan framgent efter beslut i Lions tillföras ytterligare medel. 2 Stipendiefonden får en styrelse bestående av tre representanter för Lions Club Landskrona, en representant för utbildningsförvaltningen och en representant för fritids- och kulturförvaltningen. De sistnämnda utses av respektive förvaltningschef. 3 Stipendiefonden delar årligen ut stipendier till Landskronaelever som har behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i frivillig utbildning i kulturämnen efter skoltid inom Kulturskolan eller motsvarande utbildningsverksamhet. Förslag på stipendiater skall årligen inlämnas till styrelsen på förslag från rektorer inom grundskolan. Vilka skolor som skolor som kan ifrågakomma bestäms av utbildningsförvaltningens chef. 4 Hur stor del av stipendiefonden som skall delas ut årligen bestäms av styrelsen. När stipendiefondens medel uttömts upphör fonden. 5 Landskrona stad påtar sig ansvaret att ombesörja den administration som kan ifrågakomma för att besluten i styrelsen om stipendieutdelning effektueras. Gunlög Stenfelt Ordförande Kulturnämnden Lisa Flinth Ordförande Utbildningsnämnden Bernt Kulle Lions Club i Landskrona President Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

14

15

16

17

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer