Fritids- och kulturförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e maj 2013 Tid 18:00 Plats Landskrona Rådhus (LR), sammanträdesrummet vån 1 Ingång från Rådhusgatan 3 Inga gruppmöten aviserade Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomisk rapport januari-april utdelas vid sammanträdet 4) Avtal om skolbiblioteksuppdrag bilaga 5) Föreningsbidrag bilaga 6) Kulturplanen 7) Rapporter Digital delaktighet bilaga Lions stipendiefond bilaga 8) Diarielista bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Utbildningsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Tomas Johansson Er Referens Vår Referens Kulturnämnden AVTAL SKOLBIBLIOTEK Ingress och ärendebeskrivning Förslaget är föranlett av den förändring av lokalisering av gymnasieskolan som sker i Landskrona fr o m samt behovet att använda skollokaler på Pilängskolan/Pilängsgården till förskoleverksamhet. Förslaget till avtal innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för skolbiblioteksverksamheten på Allvar Gullstrandgymnasiet, Selma Lagerlöfgymnasiet och Guldängen, som inkluderar yrkesprogram på gymnasiet och Pilängskolan och Tusenskönan. Detta innebär att de anslag enligt elevpengen som gått till dessa verksamheter faktureras framöver från kultur-och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. En följsamhet kommer ske mot utveckling av elevpeng och antal elever som berörs av detta. Den personal som berörs av förändringen kommer överföras till kultur-och förvaltningen samt arbetsledas därifrån. Berörd personal motsvarar 2,25 heltidstjänster. Anslaget som framöver kommer disponeras av kulturoch fritidsförvaltningen omfattar även inköp av media. Det står kultur-och fritidsförvaltningen fritt att förfoga över det totala anslaget i syfte att uppfylla skollagens krav. Konsekvenser Beslutet innebär att berörd skolbiblioteksverksamhet får en starkare koppling till stadens övriga biblioteksverksamhet. Detta kommer innebära en kvalitativ förstärkning av verksamheten. Sammanfattning Förslaget innebär att godkänna ett avtal om skolbiblioteksverksamhet på gymnasieskolorna samt Pilängskolan och Tusenskönan. Avtalet innebär att kultur-och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för dessa skolbiblioteksverksamheter i enlighet med gällande lagstiftning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att godkänna avtal med utbildningsförvaltningen gällande skolbiblioteksverksamhet Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 AVTAL SKOLBIBLIOTEK 1. Parter: Landskrona stad, utbildningsförvaltning samt Landskrona stad, kulturoch utbildningsförvaltning 2. Avtalet gäller fr o m Avtalet omfattar följande skolbiblioteksverksamhet: Allvar Gullstrandgymnasiet på stadsbiblioteket, Karlslundsområdets skolor (Pilängskolan, Tusenskönan samt yrkesprogrammen inom området) på Guldängen samt Selma Lagerlöfgymnasiet. 4. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för att bedriva skolbiblioteksverksamheten enligt gällande skollag och skolformsförordningar. 5. Ekonomiskt gäller för 2013 en helårskostnad för skolbiblioteksverksamheten på 1350 tkr exklusive lokaler. Varje år skall summan revideras utifrån elevpengsutveckling och antalet elever som omfattas av verksamheterma. Kulturs-och fritidsförvaltningen skall fakturera en gång per halvår. 6. Berörd personal överförs till anställning inom fritids-och kulturförvaltningen. 7. Verksamheten skall årligen följas upp och utvärderas. Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för detta. 8. Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på 6 månader. Landskrona den maj 2013 Tomas Johansson Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Göran Nyström Förvaltningschef Kultur-och fritidsförvaltningen

4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 059/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Bidragspotten är budgeterat kr. Inga nya föreningar har tillkommit under året, däremot har flickkören Chorus Puella tyvärr lagt ner. Rönneberga Härads Hembygdsförening har inte lämnat in någon ansökan då föreningen mottagit en större donation. Kulturlaboratoriet har inte heller ansökt om bidrag men föreningen är aktiv. Verksamheten i föreningarna. Kulturföreningar i Landskrona är aktiva inom olika områden och visar på stort engagemang. Staden har aktiva körer och musikgrupper, arrangerande föreningar och historiskt intresserade föreningar. De både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Många är till exempel aktiva i firandet av stadens jubileumsår med egna arrangemang eller som medverkande i stadens olika arrangemang. Deras engagemang har stor betydelse för stadens kulturliv. Oavsett hur stor betydelse en förening har för den enskilda medlemmens välbefinnande så är ett brett utbud av föreningar en bra mylla för ett rikt kulturliv i en stad. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 134 arrangemang med en publik på närmare (39779 personer enligt de uppgifter som lämnats i ansökningarna). Kulturföreningarna engagerade totalt 1801 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 50 ungdomar. Det har sjunkit då Chorus Puella lagt ner. Unga engagerar sig på andra sätt än i den fasta form som en förening utgör. Detta arbetar Kulturstöd Unga med. Mest aktiva med offentlig verksamhet har körerna varit och de föreningar som har en inriktning mot att arrangera kulturprogram samt hembygdsföreningarna med egna lokaler och utställningsverksamhet. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

5 2(2) Föreningarna och avdelningen för kulturstöd Under året har representanter från Kulturstöd och museet träffat de olika hembygdsföreningarna med studiebesök. Det har varit givande att mötas tillsammans då det är flera nyanställda på de olika antikvariska posterna på museet. De föreningar som besökts är Hvens hembygdsförening, Rönneberga Härads hembygdsförening, Kvarntorgets vänner och Borstahusens museiförening (tillsammans med Borstahusens konstförening). Under året har föreningarna inbjudits till nätverksträffar tillsammans med studieförbunden och KELAs nätverk av kreativa företagare för att öka utbytet mellan de olika verksamheterna, hitta synergieffekter och utbyta erfarenheter. Dessa har var it uppskattade. Vi kommer att fortsätta denna verksamhet med träffar minst en gång per termin. En ny resurs i form av Fredrik Johansson som arbetar med externa fonder gör att vi anser att utvecklingsmöjligheterna för föreningar förbättrats under året. Projektbidrag I samband med verksamhetsbidraget bör projektbidraget nämnas. Potten har under 2012 bidragit till dels investeringar i föreningslokaler (stöd till ljudanläggning, skärmar och scanner) och dels publika arrangemang såsom musikfestivalen Ökända, dialogmöte och nordisk körhelg. Totalt har åtta ansökningar beviljats med totalt kronor. Den ger föreningar möjlighet att förbättra sin verksamhet utöver det verksamhetsstöd som beviljas årligen och gör lokaler till exempel tillgängliga även för andra föreningar vilket är en investering på sikt. Bilagt är vårt förslag på fördelning av årets verksamhetsbidrag med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

6 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 skiss 2010 Sökt 2010 Förslag Drogpolicy Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör x L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello x Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin x L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening x Rönnebergs Härads Hembygdsför x Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a x Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening x Landskrona Kammarmusikförening x Jazzhouse Landskrona x Öresundsteaterns vänner x Totalt TOTALT SAMTLIGA FÖRENINGAR Bidrag till projektpott 10% (16200 kr) Budget Bidrag Över 7300

7 Kulturföreningar bidrag 08 bidrag 2009 Divertimento Landskrona Wood'n Brass 0 0 Landskrona Stadsmusikkår Landskrona Musiksällskap Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello Chorus Puella Lekstugan Verdandi Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Kyrkogårdshistoriska förening i L:a Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Landskrona Live Borstahusens Museiförening 1000 Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Totalt

8 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2013 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2011 Bidrag 2012 Sökt 2013 Förslag 2013 medlem 12 under 25 år arrangemang publik Divertimento Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2500 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 800

9 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad blandad kör som arrangerade sin Sångshow 2013 men ej Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet, med större konstnader för hyra än tidigare. Låg medlemsavgift. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som arrangerade stor körfestival L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör i förhållande till ÖV- kören. Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, samarbetar bland annat med ÖV-kören med egna konserter. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening där större utåtriktad verksamhet gett resultat. För liten lokal och utrustning. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Landskrona Trädgårdssällskap Stor och aktiv förening trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening med ökat antal medlemmar. Skaffat en fast lokal under året där verksamheten kan utvecklas. Borstahusens Museiförening Musieverksamhet med ambitioner. Söker specifikt för utställningsproduktion och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar och programverksamhet mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi under året. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim. Okarina Kulturförening inrktad på albansk musik och dans i samarbete med olika organisationer. Många unga aktiva i föreningen men saknar fast lokal.

10 Dig IT Karlslunds bibliotek i Landskrona Rapport II Vi har under hela månaden haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen enligt planering 3 dagar/vecka. Se bifogad affisch. Vid kurstillfällena har i genomsnitt två deltagare varit närvarande. De kursdeltagare vi har ger oss en positiv feedback vilket stärker oss i att vi har ett bra koncept. Någon av de deltagare vi har, har haft en baskunskap i datoranvändning. Vi försöker ändå tillgodose deras behov av djupare kunskaper eftersom vi inte vill tappa någon deltagare och att vi har tillgängliga resurser som kommer till nytta. Den öppna datastugan är bemannad tre dagar/v och har börjat få sina första besökare. Under månaden kan vi räkna till ett 15-tal unika besök under månaden. Vår första man har också hittat till datastugan! Han önskade få hjälp att arbeta med en PC vilket han aldrig gjort. Vi anmälde oss också till Get-online-week. På biblioteket i Karlslund erbjöds möjlighet att delta i öppna workshop om TV på nätet, det digitala biblioteket, internetbanken, bildhantering mm enligt följande program. Karlslundsprogrammet Mån 18 mars Tv-programmens hemsidor Vad kan du hitta där? Tis 19 mars Det digitala biblioteket Sök, låna om, reservera, låna en e-bok. Detta och mycket mer kan du göra via din dator hemifrån Internetbanken Varför och hur du gör. Ons 20 mars Öppen datorstuga Kom till oss med dina egna internetfrågor. Tor 21 mars Bildhantering Spara, ta emot/skicka och redigera dina bilder från kamera eller mobil. Aktiviteterna marknadsfördes genom pressinformation och affischering. Gensvaret från pressen var dessvärre mycket skralt. Den enda som skrev något om veckan var Landskrona direkt kommunens lokala nättidning. Våra erfarenheter av veckan är positiva. Man skulle mycket väl kunna erbjuda liknande öppna work-shops som en del i vårt projektet. Svårigheten är att ha tid att på ett bra sätt marknadsföra möjligheten.

11 Vi var sena på att marknadsföra programmet till Get-online-week. I bostadsområdet där områdesbiblioteket ligger finns inte någon tradition av att biblioteket erbjuder evenemang, föreläsningar och liknande. Detta medför naturligtvis för vår del att vi får utrusta oss med en stor del uthållighet och tålamod och envetet fortsätta med den process vi tror på. Det tar tid att motivera människor för att ändra sina beteenden och ta sig in över tröskeln till projektet och biblioteket. Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än vi trodde för mer aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Det har även visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att komma över tröskeln till projektet. Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( i ett ex äldste sonen som inte tillät att modern deltog) för att få besöka projektet. IM har informerat alla sina grupper om Dig-IT. Intresset har varit ganska svalt bland dessa deltagare. IM vänder sig till målgrupper som står långt ifrån att vara delaktiga i civilsamhället. Av tidigare erfarenhet vet vi att processen att ta sig från tanke till handling är lång för många i den här målgruppen. När DigIT-projektet och våra kurser presenteras är de flesta mycket positiva och vill gärna vara deltagare - men att därefter fatta beslut och gå själv till lokalen vara med är svårt. Den personal som arbetar i IM:s övriga verksamhet är också involverade i DigIT och informerar och motiverar kontinuerligt om DigIT. Eftersom deltagarrekryteringen går långsamt och vi i nuläget har personella resurser tillgängliga har vi valt att ändra upplägget så att vi har ett kontinuerligt intag. Detta innebära också att vi i högre grad kan individanpassa upplägget för varje deltagares behov. Under månaden har vi också arbetat med att ta fram fler kursarbetsuppgifter av varierad svårighetsgrad. Eftersom projektet erbjuder barnaktiviteter har vi också sammanställt lite aktivitetsuppgifter för barn. Pärmar finns för att vem som helst ska kunna ta sig an den uppgiften. Då frågan uppstod om det var tillåtet för deltagare som sjukskrivna eller uppbär sjukersättning att deltaga i DigIT:s utbildningar har vi i dialog med FK fått klarhet i detta. Under förutsättningar att ett deltagadet är kommunicerat med handläggaren på FK ska det inte vara några hinder att deltaga. Vi har tyvärr mottagit besked om att biblioteket skall stängas i april och att vi inte kan fortsätta med DigIT i dessa lokaler. Projektet kommer att kunna bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i befintliga lokaler. Vår gemensamma ambition Folkuniveristetet-Biblioteket-IM är att vi ska fortsätta arbeta med projektet i bibliotekets kommande och nya lokaler. Dessvärre är det inte klart var och när dessa kommer finnas till förfogande troligtvis blir detta inte klart förrän till höst/september. Vi jobbar fn med olika alternativ för att projektet inte ska tappa fart under de sommarmånader som vi blir husvilla. Vår stora utmaning i DigIT är att nå ut till målgruppen. Det krävs en intensiv och hela tiden aktiv personlig och uppsökande verksamhet vilket vi inte var riktigt beredda på. Vi kommer under den närmaste månaden att intensifiera vår uppsökande verksamhet, bl a till föreningar som är aktiva i området. Möte med ABF, föreningen Landskrona Väl samt Frienly-gruppen är inplanerat för att diskutera hur vi kan samverka kring insatser i området samt även hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen.

12 Vi kommer även fortsätta dialogen med Folkuniversitets Resurspool (verksamhet för deltagare i Jobboch utvecklingsgarantin ) för att se om vi kan få hjälp genom deras resurser till en utökad marknadsföring och deltagarrekrytering. Egentligen inga avvikelser utifrån den tidsplan som vi gjort. Projektet är riggat enligt planering. Den missbedömning som vi dock gjort handlar om det arbete som krävs för att arbeta med uppsökande verksamhet för att nå ut till målgruppen samt att i nästa led etablera relationer med presumtiva deltagare som möjliggör för dem att kunna deltaga i DigIT. Detta arbete tar betydligt mer tid än vad vi trodde. Vi har därför för avsikt att intensifiera detta arbetet och ser också nödvändigheten att hitta former för att detta ska kunna pågå kontinuerligt under hela projekttiden Vi har valt att gå över till ett löpande intag. Det ska inte längre finnas fasta datum, utan man kommer de åtta gånger som man är berättigad när man kan och har lust. Nya deltagare behöver därför inte heller vänta på nytt startdatum. 5. Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm) Affischer Möte och besök på en av ABF:s verksamheter samt Grupp 194 i bostadsområdet för information och dialog kring projektet. Förnyat affischanslagen i området och i affärer,myndigheter mfl. Nya infoblad och affischer har tagits fram. Vi medverkade och delade info-blad bland de deltagare som på biblioteket firade mammors dag. ( arabisk trad). Vi har även besökt en bosnisk kvinnogrupp vid deras träff på moskén i området. Samrådsmöte med Landskrona stad/kompetensforum, Fält och Fritid samt ett EU-projekt har etablerats med ambitionen att ha regelbundna träffar för en samverkan mellan de olika verksamheterna som bedrivs i området. Information om DigIT och våra kurser samt datastuga har satts in på stadens/kommunen hemsida samt annonseras regelbundet i dagspressen (Helsingborgs Dagblad) under kalendern det händer idag. d=5009&currpageid=14536&currstat=1listwithpreambleandimage_ _3_40 Enligt budget. Då deltagarrekryteringen tar längre tid än planerat har vi inte kunnat fylla kursgrupperna som planerat. Helsingborg Lena Bjering projektledare Folkuniversitetet Helsingborg/Landskrona

13 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Överenskommelse Lions Club Landskronas jubileumsfond för unga kulturutövare Lions Club Landskrona har instiftat en fond som en gåva till staden för att stimulera unga Landskronaelevers aktiva deltagande i kulturlivet. 1 Lions Club Landskrona avsätter i egen förvaltning en grundplåt om kronor att användas för utdelning av stipendier till elever med talang för skapande kulturverksamhet och behov av ekonomiskt stöd för terminsavgifter. Fonden kan framgent efter beslut i Lions tillföras ytterligare medel. 2 Stipendiefonden får en styrelse bestående av tre representanter för Lions Club Landskrona, en representant för utbildningsförvaltningen och en representant för fritids- och kulturförvaltningen. De sistnämnda utses av respektive förvaltningschef. 3 Stipendiefonden delar årligen ut stipendier till Landskronaelever som har behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i frivillig utbildning i kulturämnen efter skoltid inom Kulturskolan eller motsvarande utbildningsverksamhet. Förslag på stipendiater skall årligen inlämnas till styrelsen på förslag från rektorer inom grundskolan. Vilka skolor som skolor som kan ifrågakomma bestäms av utbildningsförvaltningens chef. 4 Hur stor del av stipendiefonden som skall delas ut årligen bestäms av styrelsen. När stipendiefondens medel uttömts upphör fonden. 5 Landskrona stad påtar sig ansvaret att ombesörja den administration som kan ifrågakomma för att besluten i styrelsen om stipendieutdelning effektueras. Gunlög Stenfelt Ordförande Kulturnämnden Lisa Flinth Ordförande Utbildningsnämnden Bernt Kulle Lions Club i Landskrona President Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

14

15

16

17

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas. Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare 2009 09-08 Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 september 2009 Tid 18.00 Plats Aktivitetshuset

Läs mer

Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona

Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona Helsingborg 2013-12-30 Slutrapport för projektet Dig IT Karlslund Landskrona Dig IT Karlslund/Landskrona, projekttid 2013-01-01 2013-11-30 Projektbeskrivning I projekt DigIT har vi som primär målgrupp

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD)

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kulturförvaltningen, 2013-03-27, kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-05-11 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 19:e maj 2010 Tid 18.00 Biblioteket,

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-01-11 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26 p, 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 4. Önskemål om att kunna utnyttja det gamla biblioteket vid Gnarps skola NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret, Bergsjö Tid: Onsdagen den 21 februari 2007 klockan 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s)

PROTOKOLL 1(6) Kulturnämndens arbetsutskott Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 1-4 Plats och tid Kulturkansliet, Biblioteket kl. 13.00 16.30 Beslutande Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Lennarth Lindström (m) Stefan Ljung (s) Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA

KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA för seniorer i ORSA PROJEKTPLAN Varför ger kultur bättre hälsa? Man blir glad! hormoneffekter de hormon som utsöndras vid aktiviteter bidrar till att förlänga

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-26 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 508 3 928 Till Kulturnämnden Stöd till lokalförvaltning

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2016 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17.30 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: 48-58 M Rolf Skarin beslutande: 44-47 C Tommy

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2012-06-07 Tid: Torsdagen den 14 juni 2012 kl. 19.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet, Trosa Gruppmöte: Kontakta Gerty Fexler-Höjer (TR) för

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Plats och tid: BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Anita Widman, ordförande 59 Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning 14:00 16.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare

Läs mer

Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006

Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för 2006 Information och IT Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: Per Linde Tfn: 508 03 053 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-02-16 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Ansökan om verksamhets-/föreningsbidrag för

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård

Inrättande av lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby gård HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare SDF: Hans Peters Telefon: 08-508 04 016 Handläggare Kulturförvaltningen: Elisabeth Aldstedt Telefon: 08-508 31 113 TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Mer information om föreningsbidraget hittar du på

Mer information om föreningsbidraget hittar du på Läs riktlinjerna innan ni fyller i ansökan. Ha dem även till hands under tiden ni fyller i ansökan. Det finns möjlighet på slutet att ändra i er ansökan. Det finns också möjlighet att ångra er ansökan.

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer