Fritids- och kulturförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e juni 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 personalrummet 2:a vån Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomirapport maj delas vid sammanträdet 4) Bidrag till kulturföreningar bilaga 5) Bidrag till studieförbund bilaga 6) Avtal med Arbetarrörelsens Arkiv bilaga 7) Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival bilaga 8) Ansökan om bidrag till musikfestival Ökända - bilaga 9) Rapporter Beslut om tertialuppföljning - bilaga Information om projekt Fröfabriken Information om sommarutbudet Skrivelse från GF Idrott - bilaga Stadsantikvarisk rapport bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 066/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Till bidraget är budgeterat kr. Rönnebergs Härads Hembygdsförening har lämnat in ansökan vilket de inte gjort de senaste två åren. Okarina har inte lämnat in ansökan i år. Verksamheten i föreningarna. Föreningslivet bland kulturföreningar i Landskrona är mycket aktiv och med mycket spridd verksamhet. Staden har aktiva körer och musikgrupper som både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Flera av föreningarna har med stort engagemang deltagit i firandet av stadens 600-årsfirande. Föreningar lägger många timmar av ideellt arbete för att verksamheten ska fortgå, utvecklas och uppmärksammas. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 158 arrangemang med en publik på över personer enligt ansökningsuppgifter. Kulturföreningarna engagerade totalt 2380 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 88 ungdomar. Mest aktiva med offentlig verksamhet har Borstahusens Museiförening, ÖVkören, Landskronabygdens Släktforskarförening, Filmstudion och Jazzhouse Landskrona varit. Föreningarna och kulturstöd Kulturprojektstöd Kulturnämndens Kulturprojektbidrag stöttade olika initiativ under året. Föredragserier, utställning, ljudteknik, festival, konstprojekt och kulturcafé var verksamheter som fick bidrag under året. De föreningar som fick stöd var Ökända, Vi är Landskrona, Vens Golfklubb, Galleri Rostrum och Kulturlaboratoriet. Totalt har sju ansökningar beviljats med totalt kronor. Nätverksträffar Vi fortsätter att bjuda in till nätverksträffar tillsammans med KELAs nätverk av kreativa företagare och studieförbunden för att skapa möten mellan de olika verksamheterna och utbyta erfarenheter. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(2) 6 februari hölls ett nätverksmöte som bjöd på information och speednetworking, en form av korta möten med möjlighet att utbyta erfarenheter och kontakter. 9 mars hölls en Föreningsmässa på teatern med deltagare från hela Nordvästskåne. Representanter från de större fonderna, Allmänna arvsfonden, Kulturfonden med flera deltog och föreningar fick information om olika stödformer inriktad på idrott och kultur. Höstens Kulturminglet den 14 november gav även den möjlighet till nätverkande mellan kulturaktiva i staden. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Bilagt är vårt förslag på fördelning med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. att besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att granska LAS Manskör, Varvshistoriska föreningen och Rönnebergs Härads Hembygdsförening. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2014 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2012 Bidrag 2013 Sökt 2014 Förslag 2014 medlem 13 under 25 år arrangemang publik Divertimento ingen uppg Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin 32 ingen uppgift 9 ingen uppgift L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening ingen uppg Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2600 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 2800

5 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad scenisk och blandad kör som arrangerat en nysatsning 2014, Sagokonsert, för ny publik. Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet. Låg medlemsavgift i förhållande till många andra föreningar. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som engagerar sig i egna och andras konserter. L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör, som samarbetar med ÖV-kören vid större arrangemang Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, som arrangerar egna konserter och samarbetar med ÖV-kören. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening med större utåtriktad verksamhet. FBehöver ny teknisk utrustning för att serva nya som gamla medlemmarna. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Rönnebergs Härads Hemsbygdsför. Hembygdsförening med stora renoveringbehov på sina byggnader. Landskrona Trädgårdssällskap Aktiv trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening. Egen lokal där bilder från varvet skannas och identifieras. Borstahusens Museiförening Musieverksamheten i Pumphuset. Söker specifikt för utställningskomplettering och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim.

6

7

8 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Avtal om samarbete och bidrag för Arbetarrörelsens arkiv. Bakgrund Nuvarande avtal med Arbetarrörelsens arkiv går ut i och med årsskiftet 2014/2015. Avtalet har varit uppsagt av kulturnämnden för omförhandling och förvaltningsledningen har haft ett antal sammankomster med arkivets styrelse i frågan. Parterna är nu överens om bifogat förslag till nytt avtal att gälla från och med den 1/ och med tre års löptid. Bidragets storlek är kronor årligen vilket är en minskning i förhållande till 2014 med kronor Vid samtalen har parterna varit överens om att det är viktigt att under avtalstiden ha en dialog om hur Landskronaföreningarnas arkivmaterial i framtiden bäst och säkrast bevaras. Om enbart omhändertagande och bevaring var uppgiften, hade denna antagligen utförts bäst på en mer central institution såsom Skånes Arkivförbund. Men möjligheten att hålla samlingen tillgänglig lokalt och att arkivet innebär en viktig arbetsplats för flera personer med behov av anpassade arbetsuppgifter, gör att ett bibehållet arkiv i Landskrona i nuläget är att föredra. Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande avtal. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

9 AVTAL OM BIDRAG TILL ARKIV FÖR BEVARANDE AV ARKIVALIER FRÅN FÖRENINGAR OCH FOLKRÖRELSER INOM LANDSKRONA KOMMUN Parter: Landskrona stad, kulturnämnden (här kallad kulturnämnden) Föreningen arbetarrörelsens arkiv (här kallad arkivet) Bakgrund Arkivet har under en lång tid tagit emot, uppordnat och arkiverat arkivalier från Landskronas föreningar och en del regionala sammanslutningar. Arkivet förvarar också en del samlingar såsom fackföreningsfanor, fotografi, böcker och personarkiv. Arkivet benämns som ett folkrörelsearkiv och innebär att man tar emot samlingar från alla föreningar i Landskrona Samlingarna hålls tillgängliga för forskare, skolklasser och allämänhet. Arkivet är också en resurs för personer som behöver anpassade arbeten eller arbetsmarknadspraktik. 1 Uppdrag Arkivet skall genom arkivering, förteckning och tillgängliggörande av arkivalier vara en professionell vårdare och resurs för Landskronas folkrörelse- och föreningsliv. Arkivet skall sträva efter att begränsa sitt åtagande till arkivalier som rör folkrörelse- och föreningsliv från Landskrona kommun och till material som är väsentligt för framtiden. Arkivet skall sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt göra arkivalierna tillgängliga digitalt via nätet. 2 Avtalstid och ersättning Avtalstiden är tre år från och med den 1/ med möjlighet till ett års förlängning om ingen av parterna sagt upp avtalet senast den ¼ Samverkan Parterna skall samverka i frågor som rör lokalhistorisk forskning och arkivfrågor på ett sätt som gör att verksamheterna gemensamt ökar den samlade kompetensen och operativa förmågan på området i Landskrona. Parterna skall tillsammans med Skånes arkivförbund finna samarbetsformer för kompetensutveckling för personalen och andra samarbeten som syftar till effektivare arbetssätt för arkivering och tillgängliggörning Samverkansmöten skall hållas regelbundet och minst två gånger per år, där dessa frågor behandlas. Arkivet är ansvarigt att kallelse utgår till Landskrona stadsmuseums antikvariska avdelning för dessa möten. Parterna skal gemensamt sträva efter samordning av resurser. Särskilt skall beaktas förändringar i teknik, efterfrågan och möjlighet till bemanning, som påverkar arkivets långsiktiga möjlighet att upprätthålla verksamheten. Parterna skall sträva efter att ha en framförhållning i dessa frågor som gör att samlingarnas bevarande tryggas.

10 4 Årsredovisning Arkivet skall senast den 1:a maj årligen till nämnden redovisa bokslut och revisionsberättelse över det passerade verksamhetsåret. Om nämnden så beslutar skall redovisningen lämnas in för granskning. Arkivet skall därutöver till nämnden årligen senast den 1:a maj ha lämnat en verksamhetsberättelse som beskriver hur arkivet fullgjort sitt uppdrag enligt detta avtal. 5 Bidrag Arkivet erhåller under avtalsperioden ett årligt bidrag på kronor som utbetalas halvårsvis i förskott. Brister arkivet i åtagande enligt 3 eller 4 eller om revisionsrapporten innehåller grava anmärkningar över styrelsens sätt att styra verksamheten, kan kulturnämnden innehålla utbetalning av anslaget till dess att arkivet åtgärdat bristerna. Landskrona Gunlög Stenfelt Ordförande kulturnämnden Jessica Kronvall Ordförande arkivet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival En arabisk filmfestival har arrangerats under några år i Malmö och man vill nu bredda verksamheten genom att arrangera en mindre delfestival i några andra skånska städer. För att arrangera en festival i Landskrona ansöker festivalen om ett bidrag från Landskrona kulturnämnd på kronor. Att tillgängliggöra arabisk film för Landskronapubliken, där många invånare har rötterna i den arabiska kulturen är angeläget. Förvaltningen föreslår att ett bidrag på kronor + ersättning för två dagars lokalhyra (dock ej personalkostnader) lämnas för att festivalen skall kunna prövas vid ett tillfälle hösten Kulturnämnden föreslås att bevilja ett bidrag på kronor plus kostnaden för hyra av teatern under två dagar. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

31 Arab Film Festival i Landskrona Projektbeskrivningen: Innehåll och Syfte: Malmö Arab Film Festival (MAFF) är en unik festival och den enda arabiska filmfestivalen i Norden. MAFF har efter tredje omgången blivit den största arabiska filmfestivalen i Europa. Festivalen vill fungera som en brobyggande organisation för att öka förståelsen och medvetenheten för andra länder, kulturer, specifika moraliska och etiska dilemman, seder och bruk, och sociala frågor. Festivalen fungerar även som en mötesplats som leder till nya samarbeten och projekt som pågår under hela året, såväl lokalt som globalt. Festivalen präglas av kompetensutveckling, därav flera samarbeten med högskolor, universitet och studieförbund. Det här året utökar festivalen sitt samarbete med andra städer i Skåneregionen, i en serie av minifestivaler, för att öka tillgången och tillgängligheten av arabisk film och kultur i Skåne. Mini-arabisk filmfestival i Skåne skall innehålla tre långfilmer, tre dokumentärfilmer och ett kortfilmspaket på cirka fem till åtta kortfilmer, samt ett seminarium eller flera. I några av filmerna ska regissörer och skådespelare bjudas in för att hålla samtal efter filmvisningarna. Vårt framtida mål är att göra minifestivalerna till en permanent del av Festivalen, för att göra den tillgänglig på en större geografisk yta och till många fler målgrupper än innan. Vi har en bred publik från olika städer som inte kan besöka festivalen så kan istället festivalen besöka dem och visa film. Förslaget om minifestivaler har kommit från organisationer i flera städer i Skåne. Ett ytterligare syfte med projektet är att möjliggöra en plattform för medverkarna att nätverka med olika professionella aktörer runt om i Skåne, och att skapa en större yta för gästerna att ta del av kulturutbytet. Vi anser att Landskrona är en attraktiv kandidat som en värd till minifestivalen på grund av läget och demografin. Landskrona kommun omfattar flera småstäder och Landskrona stad. Kommunen har invånare varav bor i staden. Statistiken från 2010 visar att utrikes födda personer bor i Landskrona kommun, flera av dessa är arabisktalande och har arabisk ursprung. Därför tycker vi att det skulle vara gynsamt för kommunen att en filmfestival som framställer den arabiska kulturen. Personer med arabisk bakgrund kan ha något att relatera till medan svenskar och andra kan lära sig mer om Arabvärlden. Filmindustrin använder optiskt språk som är universiellt och kan därför användas som ett redskap för att öka förståelsen mellan olika språk- och etniska grupper, kulturer och länder, såväl i Skåne som globalt. Filmer är ett sätt att dokumentera människors historia, deras bekymmer, sorg och glädje oavsett var de befinner sig på jordklotet, kunde vi inte finna något bättre upplysande och förklarande sätt än filmindustrin att beskriva olika människors kulturer. I och med arabisktalande personer utgör cirka 300 miljoner människors av jordens befolkning, tyckte

32 vi att det är av stor vikt att de låter oss känna till deras kultur, vardagsliv, historia, nuvarande tiden och framtiden. Vårt mål är att fördjupa, bredda och utveckla befintliga samarbete mellan olika kulturer och uppmuntra för mångfald. Genom minifilmfestivalen kan vi närmare lära känna varandra och varandras kulturer, vilket säkerligen kommer att underlätta samlevnaden och leder till ett bättre samförstånd och bredare kunskaper om varandras liv, seder, bruk och traditioner. Resultatet blir utan tvekan en positiv intigration och minimering av fördomar. Och tillsammans sida vid sida bygga ett nytt samhälle full av ömsesidig respekt och kärlek. Målgrupp Mini-arabisk filmfestival i Skåne riktar sig till kvinnor och män i alla åldrar och etniciteter i Skåne och Sverige i stort, men fokuserar i år på att engagera och sprida kunskap och uppskattning för arabisk film bland ungdomar och barn. Vi kommer att genomföra filmvisning för skolklasser, samt filmvisningar för barn runtom i Skåne, som en del av vårt projekt Miniarabisk filmfestival i Skåne. Under alla tidigare festivaler har ungdomarna tagit ett stort ansvar inom projektet och de har varit engagerade i olika positioner både innan och under festivalens genomförande. Vi strävar varje år efter att expandera ungdomarnas deltagande och ansvar inom festivalen. Tidsplan Oktober juli 2014: Förprojektering, söka bidrag, kontakta samarbetspartners och sponsorer, filmurval, kontakta gäster, marknadsföring, textarbete. Augusti - september 2014: boka resor och hotell, marknadsföring, programmet till tryck, samordning av gäster och filmer september: mini festival ( filmer, seminarier och workshops samt invignings). Oktober 2014:Utvärdering och redovisning av resultat. Marknadsföring: Malmö Arab Film Festival och minifestivalen i Landskrona vänder sig till en intresserad allmänhet i alla åldrar. Målgruppsarbetet kommer att riktas till hela Landskrona, och vidare ut i Skåne och Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Minifestivalen kommer att presenteras på en egen hemsida, länkar på andras hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook, andra sociala medier, affischer, flyers och andra trycksaker mm. Vi kommer även att producerar dessutom en katalog på engelska och svenska. En stor del av marknadsföringen sker på flera språk; svenska, engelska och arabiska för att öka tillgängligheten och möjliggöra för fler måloch publikgrupper att ta till sig informationen. Utvärdering, resultat och erfarenheter: Som en del av utvärderingsarbetet inom MAFF och minifestivalen, kommer vi att hålla möten med våra samarbetspartners, medarbetare och volontärer som deltar i minifestivalen. Detta

33 skördande av idéer, åsikter och intryck för hur man ska kunna förbättra alla aspekter av Minifestivalens organisation, är en viktig hörnsten av det arbete som MAFF ämnar att fullfölja. Slutsats: Mini- arabisk filmfestival i Landskrona kommer att utgöra en viktig grundsten i framtida års upplagor av MAFF. Festivalen handlar om att nyansera media bilden av arabvärlden, vilken ofta är omgärdad av stereotyper och grova kategoriseringar av hela folkgrupper i kontrast till den gängse media bilden av den individuella västerlänningen. Vi hoppas att, med hjälp av att närvara på flera platser runtom i Skåne och att låta besökare från ett större geografiskt område träffa våra festivals gäster på de olika mini-festivalerna, kunna ge en pluralistisk verklighets- och historiebeskrivning av den arabiska världen till flera platser i Skåne, som står i kontrast till den västerländska, många gånger ensidiga, media bilden.

34 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till musikfestivalen Ökända.. Bakgrund Musikfestivalen Ökända har nu arrangerats på Ven under några år. Man ansöker nu om ett bidrag på kronor från kulturnämndens anslag för tillfällig kulturverksamhet för att genomföra årets festival. Detta anslag är avsett för att stimulera ny och tillfällig kultur. Ökända har fått bidrag från detta anslag tidigare. Nu är det ett återkommande arrangemang och bör därför finna sin finansiering från andra källor. Kulturnämnden föreslås att avslå ansökan. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

35 Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kulturnämnd

36 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, museer, teater, konsthall och stöd till det fria kulturlivet. 1.2 Utvecklingsområde Kulturnämndens utvecklingsområden under 2014 berör följande områden, som är härledda ur den Kulturplan som antogs av kommunfullmäktige föregående år: * Utveckla en mångfald av aktiviteter för barnfamiljer * Erbjuda bra kulturutbud för skolor * Stärka de kreativa näringarna * Landskrona som fotostad * Utställningskvalitet i världsklass * Digital delaktighet * Residenscenter inom scenkonst * Föreningslivet * Infrastruktur för digital media * Införa tematiskt arbetssätt * Utveckla det goda värdskapet. 1.3 Måluppfyllelse Det är egentligen alltför för tidigt att meningsfullt utvärdera måluppfyllelse efter endast ett tertial. Verksamheter pågår inom alla utvecklingsområden. 1.4 Ekonomi och budget Kulturnämnden har 2014 en årsbudget på tkr. Utfallet för tertial 1 är tkr vilket är 890 tkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden beror på att visa verksamheter kommer i gång först under våren och sommaren. Prognosen för helåret är tkr vilket är i balans med budget. Budgetramen hålls om inget oförutsett inträffar. 2 Utvecklingsområden De strategiskt viktiga utvecklingsområden som nämnden arbetar utifrån är Kulturplanen. Nämdens verksamhet är inte föremål för en sådan prioritering att utvecklingsområden finns angivna i kommunens budget och verksamhetplan, utan där är kulturverksamheten att se som stödfunktion till de prioriterade områdena. 3 Prioriterade områden 3.1 Skola för kunskap med arbetsro Biblioteket Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

37 Biblioteken samarbetar med skolan främst genom läsfrämjande arbete som boktipsande och läsecirklar. Under perioden har två klasser haft läsecirklar i halvklass på biblioteken. Som avslutning träff med författaren och workshop med bildlärare. Museet Museet anordnar visningar av utställningar och kreativa verkstäder för skolelever. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Fler kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Antal elever som deltagit. Antal genomförda aktiviteter Landskrona den arbetande staden På både museet och biblioteket sysselsätter Fas 3-projektet flera personer med att registrera, digitalisera och inventera arkivmaterial, film, föremål och konst. I förlängningen gör detta materialet mer tillgängligt för allmänheten. Antal sysselsatta tertial 1: 7 personer. Museet och biblioteket samarbetar med SFI-organisationen för att ge de studerande där språkträning och kunskap om den svenska kulturen. I samarbete med IM genomför biblioteken varje vecka språkcafé för språkträning och för att skapa en mötesplats för nyanlända. Språkcafet har haft deltagare vid varje veckoträff. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadsp raktik inom förvaltningens olika avdelningar. Ge invånare med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar till arbete och förståelse av det svenska samhället och god hälsa. Antalet sysselsatta från Fas3 program. Antalet sysselsatta ungdomar med särskilt anställningsstöd. Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna Näringsliv Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Etablering av ett Kreativt hus. Antalet etablerade företag i Landskronas kreativa hus. Antalet etablerade utbildningar i Landskronas Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

38 Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos kreativa hus. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Antalet genomförda residens i Kelanätverket. 1 Fotostad Landskrona. Etablering av ett Kreativt hus. Kela-kollektivet är etablerat och alla lokaler uthyrda. Nu är insatserna inriktade mot etablering av ateljéer och verkstäder för konstnärer och konsthantverkare i den sk. Fröäfabriken. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Teatern har varit förmål för ombyggnad för att möjliggöra digitala direktsändningar under årets första månader. En residensaktivitet genomförd. Fotostad Landskrona. Projektet arbetar enligt plan och gensvaret från bransch, media och samarbetspartners är gott. Under 2014 kommer aktiviteter att genomföras inom internationella utställningar, kulturarvssamarbeten,fotofestival och etablering av samarbete kring ett framtida kunskapscenter. 3.4 Boende Museet Den interaktiva leksutställningen "Vardagens trassligheter" öppnade den 13 mars. Den vänder sig till familjer med barn i åldern 0-5 år. Utställningen har haft 397 förskolebarn i inbokade grupper. Ateljé Nell är en öppen verkstad för barnfamiljer på söndagar och februarilovet. Ateljén har haft 231 barn under perioden. Biblioteket Varje vecka erbjuds sago- eller sångstund för förskolegrupper och föräldralediga. För att fler föräldrar ska kunna dela upplevelsen med sina barn har utbudet utöktas med 5 lördagsföreställningar, 3 med musik, 1 teater och 1 med boktips. Dessutom blev det ett författarbesök under sportlovet. Uppslutningen har skiftat mellan 6 och 30 deltagare/gång. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Kulturprogram för barnfamiljer. Antal utställningar mot målgruppen barnfamiljer. Antal program mot målgruppen barnfamiljer. Antal verkstäder mot målgruppen barnfamiljer. 1 minst minst minst Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

39 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4.1 God ekonomisk hushållning Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Aktivitetsplan för 2014 är fokus för förvaltningens kvalitetsarbete följande: *Kundorientering, Förvaltningsövergripande Vision, Benchmarking. Arbeta fram en förvaltningsövergripande vision med målet att stärka gemensamhet på förvaltningen. *Utbildning, Processarbete, Kvalitetshjul, Kvalitetsledningssystem, Benchmarking. Arbeta klart med återstående processer i kvalitetshjulet. Speciell fokus på Personalprocess (planering, utveckling, analyser, utbildning) samt Målstyrningsprocess (en lättförståerligt överblick). Djupdykning i kvalitetsledningssystem (Stratsys) i samarbete med OMS. Systematiskt kvalitetsarbete pågår i enlighet med aktivitetsplan. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Systematiskt kvalitetsarbete. Egen utvärdering enligt SIQ modell. 5 Övriga nämndmål 5.1 Biblioteket Efter årets första 4 månader ser besöks- och lånestatistiken för Landskronas bibliotek ut så här: Lån Jan-april: , plus: jfr 2013 Besök: , plus Både antal besökare och lån har ökat under perioden. Ett antal faktorer bidrar till den positiva utvecklingen bla: Närvaron av brobyggare på biblioteket gör att miljön upplevs som tryggare och vänligare. Café Ruth Oscar har en stadigt växande kundkrets. Våra arrangemang kring böcker och läsning är populära. Bla har nya läsecirkeln mat och prat blivit en succé med deltagare varje tillfälle. Gymnasieeleverna är flitiga besökare på sitt nya skolbibliotek. Språkcaféet i samarbete med IM har ökat till över 30 deltagare varje vecka. Nya lyckade arrangemang för barn tex filmvisningar för förskolebarn och bokfika för de lite äldre. Skyltning på olika tema på stadsbiblioteket Positiv bild av biblioteken i lokalpressen Skåne NV-samarbetet ger ett större utbud av medier Meröppet i Glumslöv. Under perioden smygöppnade LAB i stadsområde Norr. Lab är ett samarbetsprojekt mellan stadsbiblioteket och Landskronahem riktat till flickor 9-13 år. Syftet är att läsning och ökad Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

40 läsförståelse ska förbättra deras möjligheter till bla god hälsa, inkludering och aktiv delaktighet i samhällslivet. De första veckorna besöktes Lab av drygt 20 flickor varje tillfälle. 5.2 Museum Museet har t.o.m. april haft besökare, vilket är lika många som samma period förra året. Två av jubileumsutställningarna från 2013 fortsatte in på 2014, Under Träden och Musikstaden. Speciellt Musikstaden drog mycket folk och även bidragit till påfyllning i museets samlingar. Under träden var extra givande för grupper med annat modersmål än svenska. I mitten av mars öppnade lekutställningen Vardagens trassligheter, en interaktiv utställning som riktar sig till barnfamiljer med barn 0-5 år. Under perioden har 397 förskolebarn kommit på inbokade besök, de flesta med visning av museipedagog. Utställningen riktar sig till samma målgrupp som de permanenta barnrum som öppnar i december Delar av personalen har jobbat mycket med den permanenta utställningen om Carl Fredrik Reuterswärds Non violence-samling och skulpturen med dubbelknut, som öppnar den 10 maj. Temat är angeläget och redan innan utställningen öppnar har skolorna visat intresse. Utställningsrummet gjordes om från grunden med nytt golv, ny el, målning, nya belysningsskenor och för första gången i museets utställningar endast LED-belysning. Programverksamheten har överlag gått bra. Toppnoteringen hade föredraget Ensam till havs med 60 deltagare. Museet/Foto Landskrona förvärvade Jean Hermanssons bildsamling. Ca negativ och ett par tusen papperskopior. Dessutom fick museet en fotodokumentation om fiskare i Borstahusen på 1970-talet gjord av Bo Ingvar Svensson. Fas-3 projektet: Digitalisering av Landskrona visions material fortsätter. Över 200 band är digitaliserade.utställning om Landskrona Vision i Minnesbanken med möjlighet att se på film under våren. 5.3 Konsthallen Besöksantal Januari-April Utställningar Enjoy Sweden, Hans Jörgen Johansen och Samlingsutställning för konstrundan. Utställningarna har dragit bra med besökare och fått fin uppmärksamhet i media. Under Enjoy Sweden uppläts lokalen gratis till Instagram projektet Enjoy Sweden vilket drivs Oskar och Albin Ponnert. Utställningen är nu på vandring genom Sverige och på väg ut till de svenska konsulaten. Utställningen med Hans Jörgen Johansen var ett samarbete med Stockholmsbaserade Annaellegallery och framtagen för konsthallen. Vi fick bra recensioner. Konstrundan har just avslutats med goda besökssiffror och glad publik. Under sportlovet hade vi för första gången verkstad för lediga skolungdomar och barn i konsthallen 65 barn och ungdomar kom till Gertrud Alfredssons verkstad som pågick i två dagar. 5.4 Kulturstöd Kulturstöd. Teatern har under de 4 första månaderna haft 4000 besökare, vilket ligger i linje med förra året. Dock har statistiken kommit igång först i april, då installationen av projektor omöjliggjort några uthyrningar. Teaterföreningen har haft sitt sista arrangemang och i väntan på en lösning för en eventuell framtida förening, kommer avdelningen att själv sätta programmet. En viktig del i höstens program blir familjeföreställningar på lördagseftermiddagar. En positiv överraskning under våren var Divertimentos nya inriktning på familjeföreställning Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen 2014-05-27. Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen 2014-05-27. Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-05-27 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Tisdagen den 17:e juni Tid 18:00 Plats Stadsbiblioteket

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 2014

Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna 2014 Landskrona stad Nämndernas uppföljning av verksamhetsplanerna Kulturnämnd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Nämndens ansvar och omfattning... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.3 Ekonomi och budget...

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan)

Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(2) Datum 2008-01-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Optionsavtal avseende del av fastigheterna Nyhamn 1 m fl (Jönsaplan) Hösten 2006 inbjöds

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen!

Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! FÖRENINGENS NAMN ADRESS POSTORT ENKÄTNUMMER nuari 2014 Dags igen att beskriva hembygdsrörelsen! Vid tre tillfällen 1998, 2003 och 2008, har Sveriges Hembygdsförbunds (SHF) cirka 2000 medlemsföreningar

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning. TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSNORMER Policy för investeringsbidrag och lokaluthyrning TORSÅS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Kommunalt bidrag till föreningsverksamheten i Torsås kommun. Bidragsnormer fastställda av Torsås

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29

4. Ansökan om ersättning för självrisk KFN/2012: Meddelanden/delgivningar Kurser/konferenser Allmän information 29 Kultur och fritidsnämnden 2012-05-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-05-14 kl. 19:00 Kl.18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013. Kulturnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013. Kulturnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Kulturnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för den offentligt drivna kulturverksamheten i staden samt stöd till kulturella

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-01-11 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 7 oktober 2003 Kulturnämnden 7 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet. Kommunalhuset, 2 tr, Tuna torg 1, Vallentuna tisdagen den 7 oktober 2003 kl 19.00 Kallade tjänstemän Isa Lindqvist, kommunantikvarie

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen

Antagen av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 och av kommunstyrelsen 2010-04-13 2010-05-18 POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG Ärende 2010-05-18 KS 2010/118 Gäller from 2011-01-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2010-04-26

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer