Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e juni 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 personalrummet 2:a vån Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomirapport maj delas vid sammanträdet 4) Bidrag till kulturföreningar bilaga 5) Bidrag till studieförbund bilaga 6) Avtal med Arbetarrörelsens Arkiv bilaga 7) Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival bilaga 8) Ansökan om bidrag till musikfestival Ökända - bilaga 9) Rapporter Beslut om tertialuppföljning - bilaga Information om projekt Fröfabriken Information om sommarutbudet Skrivelse från GF Idrott - bilaga Stadsantikvarisk rapport bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 066/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Till bidraget är budgeterat kr. Rönnebergs Härads Hembygdsförening har lämnat in ansökan vilket de inte gjort de senaste två åren. Okarina har inte lämnat in ansökan i år. Verksamheten i föreningarna. Föreningslivet bland kulturföreningar i Landskrona är mycket aktiv och med mycket spridd verksamhet. Staden har aktiva körer och musikgrupper som både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Flera av föreningarna har med stort engagemang deltagit i firandet av stadens 600-årsfirande. Föreningar lägger många timmar av ideellt arbete för att verksamheten ska fortgå, utvecklas och uppmärksammas. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 158 arrangemang med en publik på över personer enligt ansökningsuppgifter. Kulturföreningarna engagerade totalt 2380 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 88 ungdomar. Mest aktiva med offentlig verksamhet har Borstahusens Museiförening, ÖVkören, Landskronabygdens Släktforskarförening, Filmstudion och Jazzhouse Landskrona varit. Föreningarna och kulturstöd Kulturprojektstöd Kulturnämndens Kulturprojektbidrag stöttade olika initiativ under året. Föredragserier, utställning, ljudteknik, festival, konstprojekt och kulturcafé var verksamheter som fick bidrag under året. De föreningar som fick stöd var Ökända, Vi är Landskrona, Vens Golfklubb, Galleri Rostrum och Kulturlaboratoriet. Totalt har sju ansökningar beviljats med totalt kronor. Nätverksträffar Vi fortsätter att bjuda in till nätverksträffar tillsammans med KELAs nätverk av kreativa företagare och studieförbunden för att skapa möten mellan de olika verksamheterna och utbyta erfarenheter. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(2) 6 februari hölls ett nätverksmöte som bjöd på information och speednetworking, en form av korta möten med möjlighet att utbyta erfarenheter och kontakter. 9 mars hölls en Föreningsmässa på teatern med deltagare från hela Nordvästskåne. Representanter från de större fonderna, Allmänna arvsfonden, Kulturfonden med flera deltog och föreningar fick information om olika stödformer inriktad på idrott och kultur. Höstens Kulturminglet den 14 november gav även den möjlighet till nätverkande mellan kulturaktiva i staden. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Bilagt är vårt förslag på fördelning med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. att besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att granska LAS Manskör, Varvshistoriska föreningen och Rönnebergs Härads Hembygdsförening. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2014 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2012 Bidrag 2013 Sökt 2014 Förslag 2014 medlem 13 under 25 år arrangemang publik Divertimento ingen uppg Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin 32 ingen uppgift 9 ingen uppgift L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening ingen uppg Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2600 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 2800

5 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad scenisk och blandad kör som arrangerat en nysatsning 2014, Sagokonsert, för ny publik. Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet. Låg medlemsavgift i förhållande till många andra föreningar. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som engagerar sig i egna och andras konserter. L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör, som samarbetar med ÖV-kören vid större arrangemang Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, som arrangerar egna konserter och samarbetar med ÖV-kören. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening med större utåtriktad verksamhet. FBehöver ny teknisk utrustning för att serva nya som gamla medlemmarna. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Rönnebergs Härads Hemsbygdsför. Hembygdsförening med stora renoveringbehov på sina byggnader. Landskrona Trädgårdssällskap Aktiv trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening. Egen lokal där bilder från varvet skannas och identifieras. Borstahusens Museiförening Musieverksamheten i Pumphuset. Söker specifikt för utställningskomplettering och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim.

6

7

8 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Avtal om samarbete och bidrag för Arbetarrörelsens arkiv. Bakgrund Nuvarande avtal med Arbetarrörelsens arkiv går ut i och med årsskiftet 2014/2015. Avtalet har varit uppsagt av kulturnämnden för omförhandling och förvaltningsledningen har haft ett antal sammankomster med arkivets styrelse i frågan. Parterna är nu överens om bifogat förslag till nytt avtal att gälla från och med den 1/ och med tre års löptid. Bidragets storlek är kronor årligen vilket är en minskning i förhållande till 2014 med kronor Vid samtalen har parterna varit överens om att det är viktigt att under avtalstiden ha en dialog om hur Landskronaföreningarnas arkivmaterial i framtiden bäst och säkrast bevaras. Om enbart omhändertagande och bevaring var uppgiften, hade denna antagligen utförts bäst på en mer central institution såsom Skånes Arkivförbund. Men möjligheten att hålla samlingen tillgänglig lokalt och att arkivet innebär en viktig arbetsplats för flera personer med behov av anpassade arbetsuppgifter, gör att ett bibehållet arkiv i Landskrona i nuläget är att föredra. Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande avtal. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

9 AVTAL OM BIDRAG TILL ARKIV FÖR BEVARANDE AV ARKIVALIER FRÅN FÖRENINGAR OCH FOLKRÖRELSER INOM LANDSKRONA KOMMUN Parter: Landskrona stad, kulturnämnden (här kallad kulturnämnden) Föreningen arbetarrörelsens arkiv (här kallad arkivet) Bakgrund Arkivet har under en lång tid tagit emot, uppordnat och arkiverat arkivalier från Landskronas föreningar och en del regionala sammanslutningar. Arkivet förvarar också en del samlingar såsom fackföreningsfanor, fotografi, böcker och personarkiv. Arkivet benämns som ett folkrörelsearkiv och innebär att man tar emot samlingar från alla föreningar i Landskrona Samlingarna hålls tillgängliga för forskare, skolklasser och allämänhet. Arkivet är också en resurs för personer som behöver anpassade arbeten eller arbetsmarknadspraktik. 1 Uppdrag Arkivet skall genom arkivering, förteckning och tillgängliggörande av arkivalier vara en professionell vårdare och resurs för Landskronas folkrörelse- och föreningsliv. Arkivet skall sträva efter att begränsa sitt åtagande till arkivalier som rör folkrörelse- och föreningsliv från Landskrona kommun och till material som är väsentligt för framtiden. Arkivet skall sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt göra arkivalierna tillgängliga digitalt via nätet. 2 Avtalstid och ersättning Avtalstiden är tre år från och med den 1/ med möjlighet till ett års förlängning om ingen av parterna sagt upp avtalet senast den ¼ Samverkan Parterna skall samverka i frågor som rör lokalhistorisk forskning och arkivfrågor på ett sätt som gör att verksamheterna gemensamt ökar den samlade kompetensen och operativa förmågan på området i Landskrona. Parterna skall tillsammans med Skånes arkivförbund finna samarbetsformer för kompetensutveckling för personalen och andra samarbeten som syftar till effektivare arbetssätt för arkivering och tillgängliggörning Samverkansmöten skall hållas regelbundet och minst två gånger per år, där dessa frågor behandlas. Arkivet är ansvarigt att kallelse utgår till Landskrona stadsmuseums antikvariska avdelning för dessa möten. Parterna skal gemensamt sträva efter samordning av resurser. Särskilt skall beaktas förändringar i teknik, efterfrågan och möjlighet till bemanning, som påverkar arkivets långsiktiga möjlighet att upprätthålla verksamheten. Parterna skall sträva efter att ha en framförhållning i dessa frågor som gör att samlingarnas bevarande tryggas.

10 4 Årsredovisning Arkivet skall senast den 1:a maj årligen till nämnden redovisa bokslut och revisionsberättelse över det passerade verksamhetsåret. Om nämnden så beslutar skall redovisningen lämnas in för granskning. Arkivet skall därutöver till nämnden årligen senast den 1:a maj ha lämnat en verksamhetsberättelse som beskriver hur arkivet fullgjort sitt uppdrag enligt detta avtal. 5 Bidrag Arkivet erhåller under avtalsperioden ett årligt bidrag på kronor som utbetalas halvårsvis i förskott. Brister arkivet i åtagande enligt 3 eller 4 eller om revisionsrapporten innehåller grava anmärkningar över styrelsens sätt att styra verksamheten, kan kulturnämnden innehålla utbetalning av anslaget till dess att arkivet åtgärdat bristerna. Landskrona Gunlög Stenfelt Ordförande kulturnämnden Jessica Kronvall Ordförande arkivet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival En arabisk filmfestival har arrangerats under några år i Malmö och man vill nu bredda verksamheten genom att arrangera en mindre delfestival i några andra skånska städer. För att arrangera en festival i Landskrona ansöker festivalen om ett bidrag från Landskrona kulturnämnd på kronor. Att tillgängliggöra arabisk film för Landskronapubliken, där många invånare har rötterna i den arabiska kulturen är angeläget. Förvaltningen föreslår att ett bidrag på kronor + ersättning för två dagars lokalhyra (dock ej personalkostnader) lämnas för att festivalen skall kunna prövas vid ett tillfälle hösten Kulturnämnden föreslås att bevilja ett bidrag på kronor plus kostnaden för hyra av teatern under två dagar. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

31 Arab Film Festival i Landskrona Projektbeskrivningen: Innehåll och Syfte: Malmö Arab Film Festival (MAFF) är en unik festival och den enda arabiska filmfestivalen i Norden. MAFF har efter tredje omgången blivit den största arabiska filmfestivalen i Europa. Festivalen vill fungera som en brobyggande organisation för att öka förståelsen och medvetenheten för andra länder, kulturer, specifika moraliska och etiska dilemman, seder och bruk, och sociala frågor. Festivalen fungerar även som en mötesplats som leder till nya samarbeten och projekt som pågår under hela året, såväl lokalt som globalt. Festivalen präglas av kompetensutveckling, därav flera samarbeten med högskolor, universitet och studieförbund. Det här året utökar festivalen sitt samarbete med andra städer i Skåneregionen, i en serie av minifestivaler, för att öka tillgången och tillgängligheten av arabisk film och kultur i Skåne. Mini-arabisk filmfestival i Skåne skall innehålla tre långfilmer, tre dokumentärfilmer och ett kortfilmspaket på cirka fem till åtta kortfilmer, samt ett seminarium eller flera. I några av filmerna ska regissörer och skådespelare bjudas in för att hålla samtal efter filmvisningarna. Vårt framtida mål är att göra minifestivalerna till en permanent del av Festivalen, för att göra den tillgänglig på en större geografisk yta och till många fler målgrupper än innan. Vi har en bred publik från olika städer som inte kan besöka festivalen så kan istället festivalen besöka dem och visa film. Förslaget om minifestivaler har kommit från organisationer i flera städer i Skåne. Ett ytterligare syfte med projektet är att möjliggöra en plattform för medverkarna att nätverka med olika professionella aktörer runt om i Skåne, och att skapa en större yta för gästerna att ta del av kulturutbytet. Vi anser att Landskrona är en attraktiv kandidat som en värd till minifestivalen på grund av läget och demografin. Landskrona kommun omfattar flera småstäder och Landskrona stad. Kommunen har invånare varav bor i staden. Statistiken från 2010 visar att utrikes födda personer bor i Landskrona kommun, flera av dessa är arabisktalande och har arabisk ursprung. Därför tycker vi att det skulle vara gynsamt för kommunen att en filmfestival som framställer den arabiska kulturen. Personer med arabisk bakgrund kan ha något att relatera till medan svenskar och andra kan lära sig mer om Arabvärlden. Filmindustrin använder optiskt språk som är universiellt och kan därför användas som ett redskap för att öka förståelsen mellan olika språk- och etniska grupper, kulturer och länder, såväl i Skåne som globalt. Filmer är ett sätt att dokumentera människors historia, deras bekymmer, sorg och glädje oavsett var de befinner sig på jordklotet, kunde vi inte finna något bättre upplysande och förklarande sätt än filmindustrin att beskriva olika människors kulturer. I och med arabisktalande personer utgör cirka 300 miljoner människors av jordens befolkning, tyckte

32 vi att det är av stor vikt att de låter oss känna till deras kultur, vardagsliv, historia, nuvarande tiden och framtiden. Vårt mål är att fördjupa, bredda och utveckla befintliga samarbete mellan olika kulturer och uppmuntra för mångfald. Genom minifilmfestivalen kan vi närmare lära känna varandra och varandras kulturer, vilket säkerligen kommer att underlätta samlevnaden och leder till ett bättre samförstånd och bredare kunskaper om varandras liv, seder, bruk och traditioner. Resultatet blir utan tvekan en positiv intigration och minimering av fördomar. Och tillsammans sida vid sida bygga ett nytt samhälle full av ömsesidig respekt och kärlek. Målgrupp Mini-arabisk filmfestival i Skåne riktar sig till kvinnor och män i alla åldrar och etniciteter i Skåne och Sverige i stort, men fokuserar i år på att engagera och sprida kunskap och uppskattning för arabisk film bland ungdomar och barn. Vi kommer att genomföra filmvisning för skolklasser, samt filmvisningar för barn runtom i Skåne, som en del av vårt projekt Miniarabisk filmfestival i Skåne. Under alla tidigare festivaler har ungdomarna tagit ett stort ansvar inom projektet och de har varit engagerade i olika positioner både innan och under festivalens genomförande. Vi strävar varje år efter att expandera ungdomarnas deltagande och ansvar inom festivalen. Tidsplan Oktober juli 2014: Förprojektering, söka bidrag, kontakta samarbetspartners och sponsorer, filmurval, kontakta gäster, marknadsföring, textarbete. Augusti - september 2014: boka resor och hotell, marknadsföring, programmet till tryck, samordning av gäster och filmer september: mini festival ( filmer, seminarier och workshops samt invignings). Oktober 2014:Utvärdering och redovisning av resultat. Marknadsföring: Malmö Arab Film Festival och minifestivalen i Landskrona vänder sig till en intresserad allmänhet i alla åldrar. Målgruppsarbetet kommer att riktas till hela Landskrona, och vidare ut i Skåne och Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Minifestivalen kommer att presenteras på en egen hemsida, länkar på andras hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook, andra sociala medier, affischer, flyers och andra trycksaker mm. Vi kommer även att producerar dessutom en katalog på engelska och svenska. En stor del av marknadsföringen sker på flera språk; svenska, engelska och arabiska för att öka tillgängligheten och möjliggöra för fler måloch publikgrupper att ta till sig informationen. Utvärdering, resultat och erfarenheter: Som en del av utvärderingsarbetet inom MAFF och minifestivalen, kommer vi att hålla möten med våra samarbetspartners, medarbetare och volontärer som deltar i minifestivalen. Detta

33 skördande av idéer, åsikter och intryck för hur man ska kunna förbättra alla aspekter av Minifestivalens organisation, är en viktig hörnsten av det arbete som MAFF ämnar att fullfölja. Slutsats: Mini- arabisk filmfestival i Landskrona kommer att utgöra en viktig grundsten i framtida års upplagor av MAFF. Festivalen handlar om att nyansera media bilden av arabvärlden, vilken ofta är omgärdad av stereotyper och grova kategoriseringar av hela folkgrupper i kontrast till den gängse media bilden av den individuella västerlänningen. Vi hoppas att, med hjälp av att närvara på flera platser runtom i Skåne och att låta besökare från ett större geografiskt område träffa våra festivals gäster på de olika mini-festivalerna, kunna ge en pluralistisk verklighets- och historiebeskrivning av den arabiska världen till flera platser i Skåne, som står i kontrast till den västerländska, många gånger ensidiga, media bilden.

34 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till musikfestivalen Ökända.. Bakgrund Musikfestivalen Ökända har nu arrangerats på Ven under några år. Man ansöker nu om ett bidrag på kronor från kulturnämndens anslag för tillfällig kulturverksamhet för att genomföra årets festival. Detta anslag är avsett för att stimulera ny och tillfällig kultur. Ökända har fått bidrag från detta anslag tidigare. Nu är det ett återkommande arrangemang och bör därför finna sin finansiering från andra källor. Kulturnämnden föreslås att avslå ansökan. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

35 Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kulturnämnd

36 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, museer, teater, konsthall och stöd till det fria kulturlivet. 1.2 Utvecklingsområde Kulturnämndens utvecklingsområden under 2014 berör följande områden, som är härledda ur den Kulturplan som antogs av kommunfullmäktige föregående år: * Utveckla en mångfald av aktiviteter för barnfamiljer * Erbjuda bra kulturutbud för skolor * Stärka de kreativa näringarna * Landskrona som fotostad * Utställningskvalitet i världsklass * Digital delaktighet * Residenscenter inom scenkonst * Föreningslivet * Infrastruktur för digital media * Införa tematiskt arbetssätt * Utveckla det goda värdskapet. 1.3 Måluppfyllelse Det är egentligen alltför för tidigt att meningsfullt utvärdera måluppfyllelse efter endast ett tertial. Verksamheter pågår inom alla utvecklingsområden. 1.4 Ekonomi och budget Kulturnämnden har 2014 en årsbudget på tkr. Utfallet för tertial 1 är tkr vilket är 890 tkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden beror på att visa verksamheter kommer i gång först under våren och sommaren. Prognosen för helåret är tkr vilket är i balans med budget. Budgetramen hålls om inget oförutsett inträffar. 2 Utvecklingsområden De strategiskt viktiga utvecklingsområden som nämnden arbetar utifrån är Kulturplanen. Nämdens verksamhet är inte föremål för en sådan prioritering att utvecklingsområden finns angivna i kommunens budget och verksamhetplan, utan där är kulturverksamheten att se som stödfunktion till de prioriterade områdena. 3 Prioriterade områden 3.1 Skola för kunskap med arbetsro Biblioteket Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

37 Biblioteken samarbetar med skolan främst genom läsfrämjande arbete som boktipsande och läsecirklar. Under perioden har två klasser haft läsecirklar i halvklass på biblioteken. Som avslutning träff med författaren och workshop med bildlärare. Museet Museet anordnar visningar av utställningar och kreativa verkstäder för skolelever. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Fler kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Antal elever som deltagit. Antal genomförda aktiviteter Landskrona den arbetande staden På både museet och biblioteket sysselsätter Fas 3-projektet flera personer med att registrera, digitalisera och inventera arkivmaterial, film, föremål och konst. I förlängningen gör detta materialet mer tillgängligt för allmänheten. Antal sysselsatta tertial 1: 7 personer. Museet och biblioteket samarbetar med SFI-organisationen för att ge de studerande där språkträning och kunskap om den svenska kulturen. I samarbete med IM genomför biblioteken varje vecka språkcafé för språkträning och för att skapa en mötesplats för nyanlända. Språkcafet har haft deltagare vid varje veckoträff. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadsp raktik inom förvaltningens olika avdelningar. Ge invånare med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar till arbete och förståelse av det svenska samhället och god hälsa. Antalet sysselsatta från Fas3 program. Antalet sysselsatta ungdomar med särskilt anställningsstöd. Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna Näringsliv Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Etablering av ett Kreativt hus. Antalet etablerade företag i Landskronas kreativa hus. Antalet etablerade utbildningar i Landskronas Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

38 Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos kreativa hus. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Antalet genomförda residens i Kelanätverket. 1 Fotostad Landskrona. Etablering av ett Kreativt hus. Kela-kollektivet är etablerat och alla lokaler uthyrda. Nu är insatserna inriktade mot etablering av ateljéer och verkstäder för konstnärer och konsthantverkare i den sk. Fröäfabriken. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Teatern har varit förmål för ombyggnad för att möjliggöra digitala direktsändningar under årets första månader. En residensaktivitet genomförd. Fotostad Landskrona. Projektet arbetar enligt plan och gensvaret från bransch, media och samarbetspartners är gott. Under 2014 kommer aktiviteter att genomföras inom internationella utställningar, kulturarvssamarbeten,fotofestival och etablering av samarbete kring ett framtida kunskapscenter. 3.4 Boende Museet Den interaktiva leksutställningen "Vardagens trassligheter" öppnade den 13 mars. Den vänder sig till familjer med barn i åldern 0-5 år. Utställningen har haft 397 förskolebarn i inbokade grupper. Ateljé Nell är en öppen verkstad för barnfamiljer på söndagar och februarilovet. Ateljén har haft 231 barn under perioden. Biblioteket Varje vecka erbjuds sago- eller sångstund för förskolegrupper och föräldralediga. För att fler föräldrar ska kunna dela upplevelsen med sina barn har utbudet utöktas med 5 lördagsföreställningar, 3 med musik, 1 teater och 1 med boktips. Dessutom blev det ett författarbesök under sportlovet. Uppslutningen har skiftat mellan 6 och 30 deltagare/gång. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Kulturprogram för barnfamiljer. Antal utställningar mot målgruppen barnfamiljer. Antal program mot målgruppen barnfamiljer. Antal verkstäder mot målgruppen barnfamiljer. 1 minst minst minst Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

39 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4.1 God ekonomisk hushållning Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Aktivitetsplan för 2014 är fokus för förvaltningens kvalitetsarbete följande: *Kundorientering, Förvaltningsövergripande Vision, Benchmarking. Arbeta fram en förvaltningsövergripande vision med målet att stärka gemensamhet på förvaltningen. *Utbildning, Processarbete, Kvalitetshjul, Kvalitetsledningssystem, Benchmarking. Arbeta klart med återstående processer i kvalitetshjulet. Speciell fokus på Personalprocess (planering, utveckling, analyser, utbildning) samt Målstyrningsprocess (en lättförståerligt överblick). Djupdykning i kvalitetsledningssystem (Stratsys) i samarbete med OMS. Systematiskt kvalitetsarbete pågår i enlighet med aktivitetsplan. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Systematiskt kvalitetsarbete. Egen utvärdering enligt SIQ modell. 5 Övriga nämndmål 5.1 Biblioteket Efter årets första 4 månader ser besöks- och lånestatistiken för Landskronas bibliotek ut så här: Lån Jan-april: , plus: jfr 2013 Besök: , plus Både antal besökare och lån har ökat under perioden. Ett antal faktorer bidrar till den positiva utvecklingen bla: Närvaron av brobyggare på biblioteket gör att miljön upplevs som tryggare och vänligare. Café Ruth Oscar har en stadigt växande kundkrets. Våra arrangemang kring böcker och läsning är populära. Bla har nya läsecirkeln mat och prat blivit en succé med deltagare varje tillfälle. Gymnasieeleverna är flitiga besökare på sitt nya skolbibliotek. Språkcaféet i samarbete med IM har ökat till över 30 deltagare varje vecka. Nya lyckade arrangemang för barn tex filmvisningar för förskolebarn och bokfika för de lite äldre. Skyltning på olika tema på stadsbiblioteket Positiv bild av biblioteken i lokalpressen Skåne NV-samarbetet ger ett större utbud av medier Meröppet i Glumslöv. Under perioden smygöppnade LAB i stadsområde Norr. Lab är ett samarbetsprojekt mellan stadsbiblioteket och Landskronahem riktat till flickor 9-13 år. Syftet är att läsning och ökad Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

40 läsförståelse ska förbättra deras möjligheter till bla god hälsa, inkludering och aktiv delaktighet i samhällslivet. De första veckorna besöktes Lab av drygt 20 flickor varje tillfälle. 5.2 Museum Museet har t.o.m. april haft besökare, vilket är lika många som samma period förra året. Två av jubileumsutställningarna från 2013 fortsatte in på 2014, Under Träden och Musikstaden. Speciellt Musikstaden drog mycket folk och även bidragit till påfyllning i museets samlingar. Under träden var extra givande för grupper med annat modersmål än svenska. I mitten av mars öppnade lekutställningen Vardagens trassligheter, en interaktiv utställning som riktar sig till barnfamiljer med barn 0-5 år. Under perioden har 397 förskolebarn kommit på inbokade besök, de flesta med visning av museipedagog. Utställningen riktar sig till samma målgrupp som de permanenta barnrum som öppnar i december Delar av personalen har jobbat mycket med den permanenta utställningen om Carl Fredrik Reuterswärds Non violence-samling och skulpturen med dubbelknut, som öppnar den 10 maj. Temat är angeläget och redan innan utställningen öppnar har skolorna visat intresse. Utställningsrummet gjordes om från grunden med nytt golv, ny el, målning, nya belysningsskenor och för första gången i museets utställningar endast LED-belysning. Programverksamheten har överlag gått bra. Toppnoteringen hade föredraget Ensam till havs med 60 deltagare. Museet/Foto Landskrona förvärvade Jean Hermanssons bildsamling. Ca negativ och ett par tusen papperskopior. Dessutom fick museet en fotodokumentation om fiskare i Borstahusen på 1970-talet gjord av Bo Ingvar Svensson. Fas-3 projektet: Digitalisering av Landskrona visions material fortsätter. Över 200 band är digitaliserade.utställning om Landskrona Vision i Minnesbanken med möjlighet att se på film under våren. 5.3 Konsthallen Besöksantal Januari-April Utställningar Enjoy Sweden, Hans Jörgen Johansen och Samlingsutställning för konstrundan. Utställningarna har dragit bra med besökare och fått fin uppmärksamhet i media. Under Enjoy Sweden uppläts lokalen gratis till Instagram projektet Enjoy Sweden vilket drivs Oskar och Albin Ponnert. Utställningen är nu på vandring genom Sverige och på väg ut till de svenska konsulaten. Utställningen med Hans Jörgen Johansen var ett samarbete med Stockholmsbaserade Annaellegallery och framtagen för konsthallen. Vi fick bra recensioner. Konstrundan har just avslutats med goda besökssiffror och glad publik. Under sportlovet hade vi för första gången verkstad för lediga skolungdomar och barn i konsthallen 65 barn och ungdomar kom till Gertrud Alfredssons verkstad som pågick i två dagar. 5.4 Kulturstöd Kulturstöd. Teatern har under de 4 första månaderna haft 4000 besökare, vilket ligger i linje med förra året. Dock har statistiken kommit igång först i april, då installationen av projektor omöjliggjort några uthyrningar. Teaterföreningen har haft sitt sista arrangemang och i väntan på en lösning för en eventuell framtida förening, kommer avdelningen att själv sätta programmet. En viktig del i höstens program blir familjeföreställningar på lördagseftermiddagar. En positiv överraskning under våren var Divertimentos nya inriktning på familjeföreställning Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009

Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum Verksamhetsberättelse 2009 Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2009 Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2010 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer