Fritids- och kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e juni 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 personalrummet 2:a vån Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Ekonomirapport maj delas vid sammanträdet 4) Bidrag till kulturföreningar bilaga 5) Bidrag till studieförbund bilaga 6) Avtal med Arbetarrörelsens Arkiv bilaga 7) Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival bilaga 8) Ansökan om bidrag till musikfestival Ökända - bilaga 9) Rapporter Beslut om tertialuppföljning - bilaga Information om projekt Fröfabriken Information om sommarutbudet Skrivelse från GF Idrott - bilaga Stadsantikvarisk rapport bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 066/ Kulturnämnden Verksamhetsbidrag till kulturföreningar föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Föreningarna har ansökt om totalt kronor. Till bidraget är budgeterat kr. Rönnebergs Härads Hembygdsförening har lämnat in ansökan vilket de inte gjort de senaste två åren. Okarina har inte lämnat in ansökan i år. Verksamheten i föreningarna. Föreningslivet bland kulturföreningar i Landskrona är mycket aktiv och med mycket spridd verksamhet. Staden har aktiva körer och musikgrupper som både verkar i program de själva anordnar liksom de engageras av arrangörer av olika slag. Flera av föreningarna har med stort engagemang deltagit i firandet av stadens 600-årsfirande. Föreningar lägger många timmar av ideellt arbete för att verksamheten ska fortgå, utvecklas och uppmärksammas. Sammanlagt har de sökande föreningarna genomfört 158 arrangemang med en publik på över personer enligt ansökningsuppgifter. Kulturföreningarna engagerade totalt 2380 medlemmar under Föreningarna uppger antalet medlemmar under 25 år till totalt 88 ungdomar. Mest aktiva med offentlig verksamhet har Borstahusens Museiförening, ÖVkören, Landskronabygdens Släktforskarförening, Filmstudion och Jazzhouse Landskrona varit. Föreningarna och kulturstöd Kulturprojektstöd Kulturnämndens Kulturprojektbidrag stöttade olika initiativ under året. Föredragserier, utställning, ljudteknik, festival, konstprojekt och kulturcafé var verksamheter som fick bidrag under året. De föreningar som fick stöd var Ökända, Vi är Landskrona, Vens Golfklubb, Galleri Rostrum och Kulturlaboratoriet. Totalt har sju ansökningar beviljats med totalt kronor. Nätverksträffar Vi fortsätter att bjuda in till nätverksträffar tillsammans med KELAs nätverk av kreativa företagare och studieförbunden för att skapa möten mellan de olika verksamheterna och utbyta erfarenheter. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(2) 6 februari hölls ett nätverksmöte som bjöd på information och speednetworking, en form av korta möten med möjlighet att utbyta erfarenheter och kontakter. 9 mars hölls en Föreningsmässa på teatern med deltagare från hela Nordvästskåne. Representanter från de större fonderna, Allmänna arvsfonden, Kulturfonden med flera deltog och föreningar fick information om olika stödformer inriktad på idrott och kultur. Höstens Kulturminglet den 14 november gav även den möjlighet till nätverkande mellan kulturaktiva i staden. Drogpolicy Sedan 2010 ska föreningarna ha en drogpolicy. De sökande föreningarna har lämnat in drogpolicys godkända av respektive förening. Bilagt är vårt förslag på fördelning med kommentarer. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås att besluta om verksamhetsbidrag till Landskronas kulturföreningar enligt bilagt förslag. att besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att granska LAS Manskör, Varvshistoriska föreningen och Rönnebergs Härads Hembygdsförening. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Kulturstöd Emeli Zeilon Håkan Persson Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

4 Verksamhetsbidrag Kulturföreningar 2014 Kulturföreningar Antal Antal Antal Antal Lokalhyra Bidrag 2012 Bidrag 2013 Sökt 2014 Förslag 2014 medlem 13 under 25 år arrangemang publik Divertimento ingen uppg Landskrona Stadsmusikkår Öresundsvarvets Manskör L.A.S. Manskör ingen uppgift Glumslövs Folkdansgille Kören Aquarello ingen uppgift Chorus Puella Harlekin 32 ingen uppgift 9 ingen uppgift L:a bygdens släktforskning Hvens Hembygdsförening Rönnebergs Härads Hembygdsför Landskrona Trädgårdssällskap Varvshistoriska föreningen i L.a Borstahusens Museiförening Hvens Kulturförening ingen uppg Landskrona Kammarmusikförening Jazzhouse Landskrona Kulturlaboratoriet Landskrona Filmstudio Okarina Totalt * Totalt inkl Valborg och Nationaldag ** 2600 * Exkl Valborg och Nationaldag där flera föreningar medverkar. ** antal arrangemang och publik inkl Valborg och Nationaldagen. Budget Bidrag enl fördelning Överskott 2800

5 Kulturföreningar Kommentarer Divertimento Etablerad scenisk och blandad kör som arrangerat en nysatsning 2014, Sagokonsert, för ny publik. Landskrona Stadsmusikkår Orkesterverksamhet. Låg medlemsavgift i förhållande till många andra föreningar. Öresundsvarvets Manskör Aktiv manskör, som engagerar sig i egna och andras konserter. L.A.S. Manskör Något mindre aktiv manskör, som samarbetar med ÖV-kören vid större arrangemang Glumslövs Folkdansgille Med utgångspunkt ur intresset för folkdans sker stor social verksamhet inom föreningen. Kören Aquarello Aktiv blandad kör, som arrangerar egna konserter och samarbetar med ÖV-kören. Harlekin Medverkar vid olika arrangmemang men låg egen verksamhet bland annat i brist på lokal. L:a bygdens släktforskning Aktiv släktforskarförening med större utåtriktad verksamhet. FBehöver ny teknisk utrustning för att serva nya som gamla medlemmarna. Hvens Hembygdsförening Viktig bevarandeverksamhet och programverksamhet på Ven. Värd för byggnadsvårdsläger varje sommar. Rönnebergs Härads Hemsbygdsför. Hembygdsförening med stora renoveringbehov på sina byggnader. Landskrona Trädgårdssällskap Aktiv trädgårdsförening med programverksamhet. Varvshistoriska föreningen i L.a Historieinriktad förening. Egen lokal där bilder från varvet skannas och identifieras. Borstahusens Museiförening Musieverksamheten i Pumphuset. Söker specifikt för utställningskomplettering och programverksamhet. Hvens Kulturförening Venförening som renoverar sitt Kulturhus med ökade kostnader som följd. Utställningar mestadels sommartid. Landskrona Kammarmusikförening Arrangerande förening med ambitioner att nå ut med både unga och etablerade artister inom kammarmusik och andra genrer. Jazzhouse Landskrona Arrangerande förening med jazzinriktning som både ökat publik, medlemmar och ekonomi. Landskrona filmstudio Filmvisningsverksamhet med inriktning på främst ickekommersiell film från alla delar av världen. Visningar på Biohuset Maxim.

6

7

8 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Avtal om samarbete och bidrag för Arbetarrörelsens arkiv. Bakgrund Nuvarande avtal med Arbetarrörelsens arkiv går ut i och med årsskiftet 2014/2015. Avtalet har varit uppsagt av kulturnämnden för omförhandling och förvaltningsledningen har haft ett antal sammankomster med arkivets styrelse i frågan. Parterna är nu överens om bifogat förslag till nytt avtal att gälla från och med den 1/ och med tre års löptid. Bidragets storlek är kronor årligen vilket är en minskning i förhållande till 2014 med kronor Vid samtalen har parterna varit överens om att det är viktigt att under avtalstiden ha en dialog om hur Landskronaföreningarnas arkivmaterial i framtiden bäst och säkrast bevaras. Om enbart omhändertagande och bevaring var uppgiften, hade denna antagligen utförts bäst på en mer central institution såsom Skånes Arkivförbund. Men möjligheten att hålla samlingen tillgänglig lokalt och att arkivet innebär en viktig arbetsplats för flera personer med behov av anpassade arbetsuppgifter, gör att ett bibehållet arkiv i Landskrona i nuläget är att föredra. Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande avtal. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

9 AVTAL OM BIDRAG TILL ARKIV FÖR BEVARANDE AV ARKIVALIER FRÅN FÖRENINGAR OCH FOLKRÖRELSER INOM LANDSKRONA KOMMUN Parter: Landskrona stad, kulturnämnden (här kallad kulturnämnden) Föreningen arbetarrörelsens arkiv (här kallad arkivet) Bakgrund Arkivet har under en lång tid tagit emot, uppordnat och arkiverat arkivalier från Landskronas föreningar och en del regionala sammanslutningar. Arkivet förvarar också en del samlingar såsom fackföreningsfanor, fotografi, böcker och personarkiv. Arkivet benämns som ett folkrörelsearkiv och innebär att man tar emot samlingar från alla föreningar i Landskrona Samlingarna hålls tillgängliga för forskare, skolklasser och allämänhet. Arkivet är också en resurs för personer som behöver anpassade arbeten eller arbetsmarknadspraktik. 1 Uppdrag Arkivet skall genom arkivering, förteckning och tillgängliggörande av arkivalier vara en professionell vårdare och resurs för Landskronas folkrörelse- och föreningsliv. Arkivet skall sträva efter att begränsa sitt åtagande till arkivalier som rör folkrörelse- och föreningsliv från Landskrona kommun och till material som är väsentligt för framtiden. Arkivet skall sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt göra arkivalierna tillgängliga digitalt via nätet. 2 Avtalstid och ersättning Avtalstiden är tre år från och med den 1/ med möjlighet till ett års förlängning om ingen av parterna sagt upp avtalet senast den ¼ Samverkan Parterna skall samverka i frågor som rör lokalhistorisk forskning och arkivfrågor på ett sätt som gör att verksamheterna gemensamt ökar den samlade kompetensen och operativa förmågan på området i Landskrona. Parterna skall tillsammans med Skånes arkivförbund finna samarbetsformer för kompetensutveckling för personalen och andra samarbeten som syftar till effektivare arbetssätt för arkivering och tillgängliggörning Samverkansmöten skall hållas regelbundet och minst två gånger per år, där dessa frågor behandlas. Arkivet är ansvarigt att kallelse utgår till Landskrona stadsmuseums antikvariska avdelning för dessa möten. Parterna skal gemensamt sträva efter samordning av resurser. Särskilt skall beaktas förändringar i teknik, efterfrågan och möjlighet till bemanning, som påverkar arkivets långsiktiga möjlighet att upprätthålla verksamheten. Parterna skall sträva efter att ha en framförhållning i dessa frågor som gör att samlingarnas bevarande tryggas.

10 4 Årsredovisning Arkivet skall senast den 1:a maj årligen till nämnden redovisa bokslut och revisionsberättelse över det passerade verksamhetsåret. Om nämnden så beslutar skall redovisningen lämnas in för granskning. Arkivet skall därutöver till nämnden årligen senast den 1:a maj ha lämnat en verksamhetsberättelse som beskriver hur arkivet fullgjort sitt uppdrag enligt detta avtal. 5 Bidrag Arkivet erhåller under avtalsperioden ett årligt bidrag på kronor som utbetalas halvårsvis i förskott. Brister arkivet i åtagande enligt 3 eller 4 eller om revisionsrapporten innehåller grava anmärkningar över styrelsens sätt att styra verksamheten, kan kulturnämnden innehålla utbetalning av anslaget till dess att arkivet åtgärdat bristerna. Landskrona Gunlög Stenfelt Ordförande kulturnämnden Jessica Kronvall Ordförande arkivet

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till Arabisk filmfestival En arabisk filmfestival har arrangerats under några år i Malmö och man vill nu bredda verksamheten genom att arrangera en mindre delfestival i några andra skånska städer. För att arrangera en festival i Landskrona ansöker festivalen om ett bidrag från Landskrona kulturnämnd på kronor. Att tillgängliggöra arabisk film för Landskronapubliken, där många invånare har rötterna i den arabiska kulturen är angeläget. Förvaltningen föreslår att ett bidrag på kronor + ersättning för två dagars lokalhyra (dock ej personalkostnader) lämnas för att festivalen skall kunna prövas vid ett tillfälle hösten Kulturnämnden föreslås att bevilja ett bidrag på kronor plus kostnaden för hyra av teatern under två dagar. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

31 Arab Film Festival i Landskrona Projektbeskrivningen: Innehåll och Syfte: Malmö Arab Film Festival (MAFF) är en unik festival och den enda arabiska filmfestivalen i Norden. MAFF har efter tredje omgången blivit den största arabiska filmfestivalen i Europa. Festivalen vill fungera som en brobyggande organisation för att öka förståelsen och medvetenheten för andra länder, kulturer, specifika moraliska och etiska dilemman, seder och bruk, och sociala frågor. Festivalen fungerar även som en mötesplats som leder till nya samarbeten och projekt som pågår under hela året, såväl lokalt som globalt. Festivalen präglas av kompetensutveckling, därav flera samarbeten med högskolor, universitet och studieförbund. Det här året utökar festivalen sitt samarbete med andra städer i Skåneregionen, i en serie av minifestivaler, för att öka tillgången och tillgängligheten av arabisk film och kultur i Skåne. Mini-arabisk filmfestival i Skåne skall innehålla tre långfilmer, tre dokumentärfilmer och ett kortfilmspaket på cirka fem till åtta kortfilmer, samt ett seminarium eller flera. I några av filmerna ska regissörer och skådespelare bjudas in för att hålla samtal efter filmvisningarna. Vårt framtida mål är att göra minifestivalerna till en permanent del av Festivalen, för att göra den tillgänglig på en större geografisk yta och till många fler målgrupper än innan. Vi har en bred publik från olika städer som inte kan besöka festivalen så kan istället festivalen besöka dem och visa film. Förslaget om minifestivaler har kommit från organisationer i flera städer i Skåne. Ett ytterligare syfte med projektet är att möjliggöra en plattform för medverkarna att nätverka med olika professionella aktörer runt om i Skåne, och att skapa en större yta för gästerna att ta del av kulturutbytet. Vi anser att Landskrona är en attraktiv kandidat som en värd till minifestivalen på grund av läget och demografin. Landskrona kommun omfattar flera småstäder och Landskrona stad. Kommunen har invånare varav bor i staden. Statistiken från 2010 visar att utrikes födda personer bor i Landskrona kommun, flera av dessa är arabisktalande och har arabisk ursprung. Därför tycker vi att det skulle vara gynsamt för kommunen att en filmfestival som framställer den arabiska kulturen. Personer med arabisk bakgrund kan ha något att relatera till medan svenskar och andra kan lära sig mer om Arabvärlden. Filmindustrin använder optiskt språk som är universiellt och kan därför användas som ett redskap för att öka förståelsen mellan olika språk- och etniska grupper, kulturer och länder, såväl i Skåne som globalt. Filmer är ett sätt att dokumentera människors historia, deras bekymmer, sorg och glädje oavsett var de befinner sig på jordklotet, kunde vi inte finna något bättre upplysande och förklarande sätt än filmindustrin att beskriva olika människors kulturer. I och med arabisktalande personer utgör cirka 300 miljoner människors av jordens befolkning, tyckte

32 vi att det är av stor vikt att de låter oss känna till deras kultur, vardagsliv, historia, nuvarande tiden och framtiden. Vårt mål är att fördjupa, bredda och utveckla befintliga samarbete mellan olika kulturer och uppmuntra för mångfald. Genom minifilmfestivalen kan vi närmare lära känna varandra och varandras kulturer, vilket säkerligen kommer att underlätta samlevnaden och leder till ett bättre samförstånd och bredare kunskaper om varandras liv, seder, bruk och traditioner. Resultatet blir utan tvekan en positiv intigration och minimering av fördomar. Och tillsammans sida vid sida bygga ett nytt samhälle full av ömsesidig respekt och kärlek. Målgrupp Mini-arabisk filmfestival i Skåne riktar sig till kvinnor och män i alla åldrar och etniciteter i Skåne och Sverige i stort, men fokuserar i år på att engagera och sprida kunskap och uppskattning för arabisk film bland ungdomar och barn. Vi kommer att genomföra filmvisning för skolklasser, samt filmvisningar för barn runtom i Skåne, som en del av vårt projekt Miniarabisk filmfestival i Skåne. Under alla tidigare festivaler har ungdomarna tagit ett stort ansvar inom projektet och de har varit engagerade i olika positioner både innan och under festivalens genomförande. Vi strävar varje år efter att expandera ungdomarnas deltagande och ansvar inom festivalen. Tidsplan Oktober juli 2014: Förprojektering, söka bidrag, kontakta samarbetspartners och sponsorer, filmurval, kontakta gäster, marknadsföring, textarbete. Augusti - september 2014: boka resor och hotell, marknadsföring, programmet till tryck, samordning av gäster och filmer september: mini festival ( filmer, seminarier och workshops samt invignings). Oktober 2014:Utvärdering och redovisning av resultat. Marknadsföring: Malmö Arab Film Festival och minifestivalen i Landskrona vänder sig till en intresserad allmänhet i alla åldrar. Målgruppsarbetet kommer att riktas till hela Landskrona, och vidare ut i Skåne och Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Minifestivalen kommer att presenteras på en egen hemsida, länkar på andras hemsidor, digitala nyhetsbrev, Facebook, andra sociala medier, affischer, flyers och andra trycksaker mm. Vi kommer även att producerar dessutom en katalog på engelska och svenska. En stor del av marknadsföringen sker på flera språk; svenska, engelska och arabiska för att öka tillgängligheten och möjliggöra för fler måloch publikgrupper att ta till sig informationen. Utvärdering, resultat och erfarenheter: Som en del av utvärderingsarbetet inom MAFF och minifestivalen, kommer vi att hålla möten med våra samarbetspartners, medarbetare och volontärer som deltar i minifestivalen. Detta

33 skördande av idéer, åsikter och intryck för hur man ska kunna förbättra alla aspekter av Minifestivalens organisation, är en viktig hörnsten av det arbete som MAFF ämnar att fullfölja. Slutsats: Mini- arabisk filmfestival i Landskrona kommer att utgöra en viktig grundsten i framtida års upplagor av MAFF. Festivalen handlar om att nyansera media bilden av arabvärlden, vilken ofta är omgärdad av stereotyper och grova kategoriseringar av hela folkgrupper i kontrast till den gängse media bilden av den individuella västerlänningen. Vi hoppas att, med hjälp av att närvara på flera platser runtom i Skåne och att låta besökare från ett större geografiskt område träffa våra festivals gäster på de olika mini-festivalerna, kunna ge en pluralistisk verklighets- och historiebeskrivning av den arabiska världen till flera platser i Skåne, som står i kontrast till den västerländska, många gånger ensidiga, media bilden.

34 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Ansökan om bidrag till musikfestivalen Ökända.. Bakgrund Musikfestivalen Ökända har nu arrangerats på Ven under några år. Man ansöker nu om ett bidrag på kronor från kulturnämndens anslag för tillfällig kulturverksamhet för att genomföra årets festival. Detta anslag är avsett för att stimulera ny och tillfällig kultur. Ökända har fått bidrag från detta anslag tidigare. Nu är det ett återkommande arrangemang och bör därför finna sin finansiering från andra källor. Kulturnämnden föreslås att avslå ansökan. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

35 Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kulturnämnd

36 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för bibliotek, museer, teater, konsthall och stöd till det fria kulturlivet. 1.2 Utvecklingsområde Kulturnämndens utvecklingsområden under 2014 berör följande områden, som är härledda ur den Kulturplan som antogs av kommunfullmäktige föregående år: * Utveckla en mångfald av aktiviteter för barnfamiljer * Erbjuda bra kulturutbud för skolor * Stärka de kreativa näringarna * Landskrona som fotostad * Utställningskvalitet i världsklass * Digital delaktighet * Residenscenter inom scenkonst * Föreningslivet * Infrastruktur för digital media * Införa tematiskt arbetssätt * Utveckla det goda värdskapet. 1.3 Måluppfyllelse Det är egentligen alltför för tidigt att meningsfullt utvärdera måluppfyllelse efter endast ett tertial. Verksamheter pågår inom alla utvecklingsområden. 1.4 Ekonomi och budget Kulturnämnden har 2014 en årsbudget på tkr. Utfallet för tertial 1 är tkr vilket är 890 tkr lägre än budgeten för perioden. Avvikelsen för perioden beror på att visa verksamheter kommer i gång först under våren och sommaren. Prognosen för helåret är tkr vilket är i balans med budget. Budgetramen hålls om inget oförutsett inträffar. 2 Utvecklingsområden De strategiskt viktiga utvecklingsområden som nämnden arbetar utifrån är Kulturplanen. Nämdens verksamhet är inte föremål för en sådan prioritering att utvecklingsområden finns angivna i kommunens budget och verksamhetplan, utan där är kulturverksamheten att se som stödfunktion till de prioriterade områdena. 3 Prioriterade områden 3.1 Skola för kunskap med arbetsro Biblioteket Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

37 Biblioteken samarbetar med skolan främst genom läsfrämjande arbete som boktipsande och läsecirklar. Under perioden har två klasser haft läsecirklar i halvklass på biblioteken. Som avslutning träff med författaren och workshop med bildlärare. Museet Museet anordnar visningar av utställningar och kreativa verkstäder för skolelever. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Fler kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Antal elever som deltagit. Antal genomförda aktiviteter Landskrona den arbetande staden På både museet och biblioteket sysselsätter Fas 3-projektet flera personer med att registrera, digitalisera och inventera arkivmaterial, film, föremål och konst. I förlängningen gör detta materialet mer tillgängligt för allmänheten. Antal sysselsatta tertial 1: 7 personer. Museet och biblioteket samarbetar med SFI-organisationen för att ge de studerande där språkträning och kunskap om den svenska kulturen. I samarbete med IM genomför biblioteken varje vecka språkcafé för språkträning och för att skapa en mötesplats för nyanlända. Språkcafet har haft deltagare vid varje veckoträff. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadsp raktik inom förvaltningens olika avdelningar. Ge invånare med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar till arbete och förståelse av det svenska samhället och god hälsa. Antalet sysselsatta från Fas3 program. Antalet sysselsatta ungdomar med särskilt anställningsstöd. Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna Näringsliv Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Etablering av ett Kreativt hus. Antalet etablerade företag i Landskronas kreativa hus. Antalet etablerade utbildningar i Landskronas Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

38 Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos kreativa hus. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Antalet genomförda residens i Kelanätverket. 1 Fotostad Landskrona. Etablering av ett Kreativt hus. Kela-kollektivet är etablerat och alla lokaler uthyrda. Nu är insatserna inriktade mot etablering av ateljéer och verkstäder för konstnärer och konsthantverkare i den sk. Fröäfabriken. Etablering av ett residenscenter för scenkonst på teatern. Teatern har varit förmål för ombyggnad för att möjliggöra digitala direktsändningar under årets första månader. En residensaktivitet genomförd. Fotostad Landskrona. Projektet arbetar enligt plan och gensvaret från bransch, media och samarbetspartners är gott. Under 2014 kommer aktiviteter att genomföras inom internationella utställningar, kulturarvssamarbeten,fotofestival och etablering av samarbete kring ett framtida kunskapscenter. 3.4 Boende Museet Den interaktiva leksutställningen "Vardagens trassligheter" öppnade den 13 mars. Den vänder sig till familjer med barn i åldern 0-5 år. Utställningen har haft 397 förskolebarn i inbokade grupper. Ateljé Nell är en öppen verkstad för barnfamiljer på söndagar och februarilovet. Ateljén har haft 231 barn under perioden. Biblioteket Varje vecka erbjuds sago- eller sångstund för förskolegrupper och föräldralediga. För att fler föräldrar ska kunna dela upplevelsen med sina barn har utbudet utöktas med 5 lördagsföreställningar, 3 med musik, 1 teater och 1 med boktips. Dessutom blev det ett författarbesök under sportlovet. Uppslutningen har skiftat mellan 6 och 30 deltagare/gång. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Kulturprogram för barnfamiljer. Antal utställningar mot målgruppen barnfamiljer. Antal program mot målgruppen barnfamiljer. Antal verkstäder mot målgruppen barnfamiljer. 1 minst minst minst Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

39 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4.1 God ekonomisk hushållning Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Aktivitetsplan för 2014 är fokus för förvaltningens kvalitetsarbete följande: *Kundorientering, Förvaltningsövergripande Vision, Benchmarking. Arbeta fram en förvaltningsövergripande vision med målet att stärka gemensamhet på förvaltningen. *Utbildning, Processarbete, Kvalitetshjul, Kvalitetsledningssystem, Benchmarking. Arbeta klart med återstående processer i kvalitetshjulet. Speciell fokus på Personalprocess (planering, utveckling, analyser, utbildning) samt Målstyrningsprocess (en lättförståerligt överblick). Djupdykning i kvalitetsledningssystem (Stratsys) i samarbete med OMS. Systematiskt kvalitetsarbete pågår i enlighet med aktivitetsplan. Nämndmål Indikatorer Periodens utfall T Målvärde 2014 Prognos Systematiskt kvalitetsarbete. Egen utvärdering enligt SIQ modell. 5 Övriga nämndmål 5.1 Biblioteket Efter årets första 4 månader ser besöks- och lånestatistiken för Landskronas bibliotek ut så här: Lån Jan-april: , plus: jfr 2013 Besök: , plus Både antal besökare och lån har ökat under perioden. Ett antal faktorer bidrar till den positiva utvecklingen bla: Närvaron av brobyggare på biblioteket gör att miljön upplevs som tryggare och vänligare. Café Ruth Oscar har en stadigt växande kundkrets. Våra arrangemang kring böcker och läsning är populära. Bla har nya läsecirkeln mat och prat blivit en succé med deltagare varje tillfälle. Gymnasieeleverna är flitiga besökare på sitt nya skolbibliotek. Språkcaféet i samarbete med IM har ökat till över 30 deltagare varje vecka. Nya lyckade arrangemang för barn tex filmvisningar för förskolebarn och bokfika för de lite äldre. Skyltning på olika tema på stadsbiblioteket Positiv bild av biblioteken i lokalpressen Skåne NV-samarbetet ger ett större utbud av medier Meröppet i Glumslöv. Under perioden smygöppnade LAB i stadsområde Norr. Lab är ett samarbetsprojekt mellan stadsbiblioteket och Landskronahem riktat till flickor 9-13 år. Syftet är att läsning och ökad Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

40 läsförståelse ska förbättra deras möjligheter till bla god hälsa, inkludering och aktiv delaktighet i samhällslivet. De första veckorna besöktes Lab av drygt 20 flickor varje tillfälle. 5.2 Museum Museet har t.o.m. april haft besökare, vilket är lika många som samma period förra året. Två av jubileumsutställningarna från 2013 fortsatte in på 2014, Under Träden och Musikstaden. Speciellt Musikstaden drog mycket folk och även bidragit till påfyllning i museets samlingar. Under träden var extra givande för grupper med annat modersmål än svenska. I mitten av mars öppnade lekutställningen Vardagens trassligheter, en interaktiv utställning som riktar sig till barnfamiljer med barn 0-5 år. Under perioden har 397 förskolebarn kommit på inbokade besök, de flesta med visning av museipedagog. Utställningen riktar sig till samma målgrupp som de permanenta barnrum som öppnar i december Delar av personalen har jobbat mycket med den permanenta utställningen om Carl Fredrik Reuterswärds Non violence-samling och skulpturen med dubbelknut, som öppnar den 10 maj. Temat är angeläget och redan innan utställningen öppnar har skolorna visat intresse. Utställningsrummet gjordes om från grunden med nytt golv, ny el, målning, nya belysningsskenor och för första gången i museets utställningar endast LED-belysning. Programverksamheten har överlag gått bra. Toppnoteringen hade föredraget Ensam till havs med 60 deltagare. Museet/Foto Landskrona förvärvade Jean Hermanssons bildsamling. Ca negativ och ett par tusen papperskopior. Dessutom fick museet en fotodokumentation om fiskare i Borstahusen på 1970-talet gjord av Bo Ingvar Svensson. Fas-3 projektet: Digitalisering av Landskrona visions material fortsätter. Över 200 band är digitaliserade.utställning om Landskrona Vision i Minnesbanken med möjlighet att se på film under våren. 5.3 Konsthallen Besöksantal Januari-April Utställningar Enjoy Sweden, Hans Jörgen Johansen och Samlingsutställning för konstrundan. Utställningarna har dragit bra med besökare och fått fin uppmärksamhet i media. Under Enjoy Sweden uppläts lokalen gratis till Instagram projektet Enjoy Sweden vilket drivs Oskar och Albin Ponnert. Utställningen är nu på vandring genom Sverige och på väg ut till de svenska konsulaten. Utställningen med Hans Jörgen Johansen var ett samarbete med Stockholmsbaserade Annaellegallery och framtagen för konsthallen. Vi fick bra recensioner. Konstrundan har just avslutats med goda besökssiffror och glad publik. Under sportlovet hade vi för första gången verkstad för lediga skolungdomar och barn i konsthallen 65 barn och ungdomar kom till Gertrud Alfredssons verkstad som pågick i två dagar. 5.4 Kulturstöd Kulturstöd. Teatern har under de 4 första månaderna haft 4000 besökare, vilket ligger i linje med förra året. Dock har statistiken kommit igång först i april, då installationen av projektor omöjliggjort några uthyrningar. Teaterföreningen har haft sitt sista arrangemang och i väntan på en lösning för en eventuell framtida förening, kommer avdelningen att själv sätta programmet. En viktig del i höstens program blir familjeföreställningar på lördagseftermiddagar. En positiv överraskning under våren var Divertimentos nya inriktning på familjeföreställning Kulturnämnd, Tertialuppföljning 1 av nämndernas verksamhetsplaner (10)

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 30 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 30 augusti 2005, kl. 19.00 Pernilla Järveroth, kommunantikvarie

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare 2007 11 07 Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid 17.00

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer