Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd"

Transkript

1 Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning Förvaltningens synpunkter i sammandrag Finansiering av förskole- och skolverksamheten Peng till förskole- och skolverksamhet Tillkommande finansiering Kartläggning av kommunledningskontorets tjänster Skillnad mellan strategiska tjänster och operativa tjänster Tjänster på kommunledningskontoret Lokalkostnader Hyresprinciper för utförarna i Danderyds kommun Hyresprinciper i andra kommuner Remiss - utförarnas synpunkter och förvaltningens kommentarer konkurrensneutralitet 2(17)

3 1 Uppdrag och avgränsning I planeringsförutsättningarna för budget 2015 fick barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Uppdraget är att klargöra vilka kostnader som ska ingå i pengen, som t.ex. overhead, administration och lokaler. Uppdraget att utreda samtliga delar av konkurrensneutraliteten är mycket omfattande, avgränsning har därför gjorts till administrationskostnader och lokalkostnader. Utökning har skett genom att lägga till en angränsande fråga, hantering av över- och underskott. Konkurrensneutralitet mellan kommunala och fristående förskolor och skolor är ett omfattande begrepp och består av flera delar. De främsta är. Avtal för personalen. Avtalen skiljer sig åt bland annat avseende arbetstid, undervisningstid, semester, lönenivåer och pensionsåtagande. Momsregler. De kommunala skolorna betalar ingen moms på inköpen, vilket de fristående gör. De fristående får en schabloniserad kompensation för det med 6 procent. Den är framräknad genom antagandet att de betala 20 % moms på 30 % av budgeterade kostnader, 0,2 * 0,3 = 0,06 = 6 % Hantering av över- och underskott. Om en fristående skola (aktiebolag) redovisar vinst betalar de vinst-skatt på 22 %. Skolpliktsansvaret. De kommunala skolorna har ett större ansvar då de ska ha möjlighet att ta emot eventuellt tillkommande elever. Lokalkostnader och -avtal. Reglerna är desamma för kommunala och fristående men villkoren kan skilja för avtalslängd, möjlighet att utöka eller minska ytor, nivån etc. Administrationskostnader. Kommunen kan välja att ersätta fristående skola med 3 % administrationskostnader eller sina budgeterade administrationskostnader. Avseende overhead och administration fokuserar redovisningen på internprislistan, där underlaget tagits fram tillsammans med kommunledningskontoret utifrån kontorets dokumentation. Redovisning avseende lokaler grundas främst på uppgifter från enhetschefer och andra kommuner. Information från SKL har också använts. 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag Kostnader för overhead och administration, internprislistan. Kommunledningskontoret (KLK) bedömer att det finns stora effektiviseringsvinster att göra om de föreslagna strategiska tjänsterna finansieras genom anslag. I planeringsförutsättningarna skriver de att "syftet är att säkerställa att kommunens förvaltningar och verksamheter ska bära en rättvis del av kommunens gemensamma kostnader. Förslaget beskriver de strategiska funktioner som bör finansieras via budgetanslag såväl som de tjänster vilka köps av förvaltningar och verksamheter" (operativa tjänster). Ökningen av KLK:s anslag finansieras med att budget för utbetalning av peng till förskole- och skolverksamheten sänks lika mycket. Det är för ,3 miljoner kronor och motsvarar en sänkning av pengen till förskola, förskoleklass och grundskola med 0,2 % per barn och år. De kommunala förskolorna och skolorna får kompensation för den sänkta pengen med konkurrensneutralitet 3(17)

4 sänkta kostnader för tjänsterna på kommunledningskontoret. De kommunala förskolorna får sänkta kostnader med 0,3 mnkr, grundskolorna 0,7 mnkr och gymnasiet 0,3 mnkr. Förvaltningen har fått en redovisning av vilka tjänster som föreslås ska bli överflyttade till anslag (strategiska tjänster) redovisat per avdelning på KLK. ekonomiavdelningen (inkl upphandling), 0,9 mnkr IT-avdelningen, 0,3 mnkr Personalavdelningen, 0,1 mnkr Summa: 1,3 mnkr Den största andelen tjänster hänför sig således till ekonomiområdet, och den största andelen användare till grundskola. Det är i dagsläget svårt att bedöma i vilken utsträckning som fristående enheter, framförallt grundskolor, borde kompenseras för att man har likvärdiga strategiska kostnader. Hantering av kommunala enheters över- och underskott Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att bidragsreglerna till kommunala och fristående utförare även ställer stora krav på hur de kommunala skolornas över- och underskott ska hanteras. Förvaltningen anser, mot bakgrund att nuvarande regler funnits i många år samtidigt som regelverket till viss del förändrats, att en översyn bör göras av reglerna. Lokalkostnader Eventuella förändringar av kommunens interna hyresmodell för lokaler bör utredas under 2014 så att de kan genomföras från och med I kommunens interna hyresmodell betalar förskolorna och skolorna för "samtliga" ytor. Frågan som aktualiserats av kommunledningskontoret är om det är möjligt att betala aulakostnader utifrån utnyttjandet. Förvaltningen bedömer att det är möjligt med hänvisning till de råd som Sveriges kommuner och landsting ger. 3 Finansiering av förskole- och skolverksamheten 3.1 Peng till förskole- och skolverksamhet Kommunen har i många år betalat skolpeng till såväl kommunala som fristående utförare inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Samma belopp betalas oavsett utförare med skillnaden att fristående utförare får 6 % i momskompensation då de betalar moms på inköp. Förvaltningens bedömning är att momskompensationen är något högre än de fristående enheternas kostnader. Skolpengen fastställs årligen av kommunfullmäktige. Skolpengen ska täcka följande kostnader 1. Undervisning (i huvudsak lärare men även rektor och annan personal på skolan med ledningsansvar, arbetslivsorientering och kompetensutveckling för personalen) 2. Måltider 3. Läromedel - lärverktyg (avser kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, andra maskiner i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök etc) 4. Lokaler konkurrensneutralitet 4(17)

5 5. Elevhälsa (avser kostnader för medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser) 6. Administration. Regler om skolpengens konstruktion finns i skolförordningens 14 kap Förordningen anger att de fem översta punkterna ska finnas med i grundbeloppet. Vidare ska grundbeloppet innehålla ersättning för administration och för fristående skolor även momskompensation. En kommun kan välja att ersätta de fristående skolorna för administrationen utifrån två lösningar (enligt SKL tillämpas båda lösningarna bland Sveriges kommuner): 1. Kostnaderna för de fem första punkterna ovan summeras och multipliceras med ett schablontillägg på 3 procent. 2. De fristående utförarna får ersättning för kommunens administration, som oftast finns på skolan (till exempel skolassistent), motsvarande produktionskontoret och på kommunledningskontoret. Av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor framgår bland annat följande. En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut med avseende på de kostnadsposter som regeringen föreslår (alltså de ovanstående). Hantering av under- och överskott Angränsande till frågan om skolpengens konstruktion i en kommun finns också hur de kommunala enheternas över- och underskott hanteras över tid. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat frågor och svar och avseende de kommunala enheternas ekonomiska resultat: Fråga: I betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) föreslogs bidragen till fristående skolor justeras om de kommunala verksamheterna redovisar underskott i bokslutet och detta tillåts av kommunen. Måste kommunen kompensera fristående skolor om de kommunala skolorna redovisar underskott i bokslutet? Svar enligt SKL: I propositionerna behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. När det gäller frågan om bokslutsresultat finns det utrymme för olika tolkningar av hur kommunala underskott ska hanteras och det är nog först efter rättsliga prövningar som det kan finnas riktlinjer för detta. Ett sätt att säkerställa att diskussioner inte uppstår är att låta kommunala enheter ta med sig såväl över-som underskott till nästkommande år. SKL menar vidare att domar visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens huvudmannaskap (t.ex. bidragen till samtliga huvudmän, skolskjutsar och andra centrala kostnader som varken kommer kommunala eller fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna. Om underskott uppkommer i de kommunala verksamheterna torde man, genom att låta de kommunala enheterna ta med sig såväl över- som underskott till nästkommande år, kunna undvika diskussioner om tillskott till de fristående huvudmännen. 3.2 Tillkommande finansiering Kostnader för skolväsendet (för kommunala och fristående förskolor och grundskolor) som finansieras utanför skolpengen är främst behovsbedömda tjänster såsom barn i behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning, -stöd konkurrensneutralitet 5(17)

6 utbildnings- och kulturkontoret, vars uppgifter är bland annat granskning, utvärdering och stimulans för samtliga utförare samt administration av skolval, skolpeng med mera. tjänster på kommunledningskontoret, dessa beskrivs nedan. 4 Kartläggning av kommunledningskontorets tjänster 4.1 Skillnad mellan strategiska tjänster och operativa tjänster En kommun har ett större uppdrag än en utförare inom gymnasieskola, grundskola, förskola och pedagogisk omsorg. Vissa tjänster finns i en kommun men inte i en fristående skola. Ett exempel är att en kommun har kostnader för kommunfullmäktige. En kommun har också kostnader likaväl som en fristående skola har. Ett exempel är lönehanteringen för de anställda. Kommunledningskontoret gör följande indelning av strategiska och operativa tjänster i sitt förslag: Strategiska tjänster. En strategisk tjänst är en tjänst som syftar till att utveckla och förvalta kommunens verksamheter på en övergripande nivå och som levereras till samtliga förvaltningar och verksamheter. Strategiska tjänster är obligatoriska för kommunens förvaltningar, det vill säga dessa kan kommunens verksamheter, förvaltningar eller avdelningar inte välja bort. Operativa tjänster. En operativ tjänst är en obligatorisk tjänst av administrativ karaktär som levereras till en eller flera av kommunens verksamheter eller förvaltningar. Kommunledningskontoret föreslår att 1,3 miljoner kronor flyttas till anslag från och med Tjänster på kommunledningskontoret Kommunledningskontorets huvudsakliga funktioner är främst strategiska. De har också vissa operativa funktioner Ekonomiavdelningen Operativa tjänster på ekonomiavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från ekonomiavdelningen: Redovisning (löpande ekonomisk redovisning för kommunen totalt, grundbokföring, momsdeklarationer, rapporter, utveckling av redovisningsrutiner och rapporter) Leverantörsreskontra (fakturahantering, transmittering inkl. systemkostnad, elektronisk fakturahantering, drift, underhåll och support) Kundreskontra (registrering av kundfakturor, fakturering, betalningsbevakning) Strategiska tjänster på ekonomiavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för konkurrensneutralitet 6(17)

7 följande tjänster från ekonomiavdelningen från och med 2015: Systemförvaltning (ekonomisystemet och beslutsstödssystemet) Medelsförvaltning, likviditetsuppföljning, prognos Budget, budgetuppföljning och bokslut Besvarande av enkäter från myndigheter, branschorganisationer, företag etc Administration av uppgifter om beslutsattestanter med ersättare enl. attestreglementet Kommunledningskontorets uppdrag att leda och styra verksamheten Kravhantering kund Statistikuppgifter från SCB, befolkningsuppgifter. Kommunens anläggningsregister Upprättande av remissvar inom ekonomiområdet Totala kostnader för ekonomi- och upphandlingsavdelningen som flyttas till anslag 2015 är 879 tkr IT-avdelningen Strategiska tjänster på IT-avdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från IT-avdelningen från och med 2015 : IT-strategi, verksamhetsutveckling IT. IT-arkitektur. Systemförvaltning kommungemensamma plattformar. Projektledning i kommunövergripande utvecklingsprojekt och teknikprojekt inom IT-avdelningen. Ramavtal IT. Upphandling och uppföljning av kommunens ramavtal inom ITområdet enligt LOU. Totala kostnader som flyttas till anslag 2015 är 284 tkr Operativa tjänster på IT-avdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från ITavdelningen: Beskrivning av funktionen Funktionen betalas per IT-kommunikation Kommunnät LAN- Lokalt fast nät WiFi - lokalt trådlöst nät IT-kommunikation, telefoni Mobilt bredband. Olika nivåer finns beroende på datalagringskapacitet Fiberanslutning, betalas per nod och per ansluten IT-arbetsplats Lokal switch Trådlös antenn Abonnemang Systemdrift Systemdrift Samh.viktiga/ verksam.kritiska/resurskrävande system System konkurrensneutralitet 7(17)

8 Beskrivning av funktionen Hyra virtuell server skolor Säkerhetskopieringskolor Virtuell åtkomst (terminal server) Befolkningsregister, diarieföringssystem IT-arbetsplats Standard alternativt olika tillägg Skrivare Inköp annan nätverksansluten utrustning IT-arbetsplats, telefoni Fast telefon Mobiltelefon IT-användare Användarkonto Funktionen betalas per Server Enligt arbetsinsats Program/programklient Fast pris per förvaltning IT-arbetsplats och tilläggstjänster Standard på skrivaren och volym Utrustningen Beroende på modell Beroende på modell Anställd Övrigt Helpdesk Internkonsult Ingår Timme De kommunala skolornas kostnader för 1-1-satsning Kommunfullmäktige godkände för 2013 ett överskridande av de kommunala skolornas budget med 5,7 miljoner kronor för kostnader för införandet av "1-1", en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Utfallet för 2013 blev -4,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budget då produktionsstyrelsen fått rätt att använda 5,7 mnkr av det upparbetade kapitalet till kostnader för "1-1", en dator per elev och lärare. Resultatet förklaras bland annat av att leasingdatorerna till personalen på F-åk 6 skolorna levererats först vid halvårsskiftet. De kommunala skolornas kostnader för IT i övrigt redovisas under avsnitt kommer skolpengen att höjas för samtliga kommunala och fristående grundskolor för att kunna finansiera IT-satsning Personalavdelningen Strategiska tjänster på personalavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från personalavdelningen från och med 2015: Systemförvaltning av PA-systemet Personal- och lönestrategiskt arbete Pensioner (kartläggning åldersstruktur och pensionsavgångar/år, handläggning enskilda pensionsärenden för nuvarande och tidigare anställda, kontakter med SPP, information och rådgivning till anställda via SPP, administration av försäkringar) konkurrensneutralitet 8(17)

9 Administration av avtalsförsäkringar Arbetsmiljöarbete Löneförhandlingar (bland annat bistående till cheferna under förhandlingarna Allmän service (allmän service i avtals- och arbetsrättsfrågor, service till t ex myndigheter och kommuninnevånare) Utbildning Facklig verksamhet MBL-förhandlingar Jämställdhetsarbete / mångfaldsarbete Administration av jubileumsgåvor och jubileumsmiddagar Utfärdande av arbetsgivar- och anställningsintyg Statistik och rapporter Personalhandbok LAS-bevakning (bland annat information om och utbildning i LAS och dess konsekvenser, upprättande av turordningslistor, bevakning tidsbegränsningar inför tillsvidareanställningar och information till cheferna, administration och utbildning i Offentliga jobb ) Totala kostnader 2015 är 151 tkr Operativa tjänster på personalavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från personalavdelningen: Lönetjänster (bland annat löneutbetalning en gång per månad) Råd och stöd till chefer i avtals- och arbetsrättsliga frågor, rehabiliteringsärenden/personalsociala frågor, det systematiska arbetsmiljöarbetet, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor, LAS-frågor, omplacerings- och rörlighetsfrågor, förhandlingsarbete, arkivering) Fackliga organisationer (nedsättning av tjänst för facklig företrädare) samt försäkringar Upphandling (del av ekonomiavdelning) Strategiska tjänster på upphandlingsavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från upphandlingsavdelningen från och med 2015: Upphandling och tecknande av gemensamma ramavtal Bevakning av lagstiftning Nämndsspecifik upphandling Sammanställning av ramavtalskatalog Avtalsbevakning och uppföljning av gemensamma ramavtal Information, utbildning, utveckling och samordning Bevakning av lagstiftning Samarbete med kommuner i nord-ostsektorn Utveckling, samordning, information och utbildning Totala kostnader som flyttas till anslag 2015 redovisas under ekonomiavdelningen. konkurrensneutralitet 9(17)

10 Operativa tjänster på upphandlingsavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från upphandlingsavdelningen: Avtalsbevakning och uppföljning av specifika ramavtal 5 Lokalkostnader 5.1 Hyresprinciper för utförarna i Danderyds kommun Kommunens interna hyresmodell Under 2010 genomfördes revideringar av hyresmodellen. Dessa föregicks av en utredning där modellen beskrivs (KS 2008/0204) med de grundläggande principerna för modellen: hyran fastställs utifrån lokalens standard och funktionalitet samt fastighetsförvaltningens genomsnittliga självkostnad (genomsnittshyra) för den aktuella lokalkategorin t ex förskolor. Hyran bestäms inte utifrån fastighetsförvaltningens självkostnad för den enskilda fastigheten. för att pengsystemet skall fungera krävs att skillnaden i hyra mellan olika enheter inte får bli alltför stor. I den utredning, som låg till grund för fullmäktiges beslut, angavs att avvikelsen från genomsnittshyran inte bör vara större än 10 %, uppåt eller nedåt. den generella hyresnivån (genomsnittshyran) för en lokalkategori (t ex förskolor) fastställes så att fastighetsförvaltningens samlade hyresintäkter motsvarar kommunens självkostnad (kapitaltjänst, underhåll och driftkostnader) för aktuella fastigheter. Lokalens standardklassificering och därmed lokalens hyra i jämförelse med genomsnittsnittshyran bestäms utifrån en matris med tre ålderskategorier och tre standardnivåer för varje ålderskategori dvs sammanlagt nio hyresnivåer för varje lokalkategori. Standardklassificeringen förutsättes ligga oförändrade över en längre period. På kort sikt förutsättes ändringar ske endast i samband med större eller genomgripande ombyggnader av en fastighet eller om ett nytt objekt tillkommer. I och med nybyggda förskolelokaler och renoverade förskole- och skollokaler ökar kontorets kostnader utan större möjligheter att möta det med ökade hyresintäkter. I modellen betalar alltså enheterna för "samtliga" ytor. Frågan som aktualiserats av kommunledningskontoret är om det är möjligt att aulakostnaderna betalas utifrån utnyttjande. Förvaltningen bedömer att det är möjligt med hänvisning till SKL:s råd. Kommunstyrelsen har i uppdrag att se över kommunens hyresmodell. Enligt planeringsdirektiv för budgetarbetet 2015 ska detta inkludera frågeställningarna avseende tomställning av lokaler och så kallade fria nyttigheter. Behovet av en översyn verifieras av förvaltningen. Uthyrning av aula, matsalar och gymnastiksalar Förvaltningen har genomfört en kort enkätundersökning bland rektorer i kommunens skolor för att få reda på i vilken utsträckning man hyr ut olika lokaler såsom aula, gymnastiksal eller matsal. Svar har kommit från 8 skolor, av de större saknas Viktor Rydbergs samskola. Här framgår att i stort sett ingen uthyrning alls sker av aula annat än Danderyds gymnasium. Matsal hyrs inte heller ut, men Marina läroverket bedriver egen konkurrensneutralitet 10(17)

11 restaurangverksamhet under sommarlov och före jul. De allra flesta skolor hyr gymnastiksalar av tekniska kontoret, disponerar själva hallen under vardagar dagtid och hyr ut i andra hand till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) under kvällar och helger. KFN fördelar tider bland föreningar som betalar hyra enl faställd taxa av KFN. Den allra största aulan finns i Danderyds gymnasium. Ytan är enligt preliminära uppgifter från tekniska kontoret kvm och hyreskostnaden kr per kvm och år. Hyresvärd är tekniska kontoret. Ytan är uppskattad utifrån ritningar och avser både över- och undervåning. Vid en översiktlig genomgång av hyresprinciper för barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan vi konstatera olikheter i rutiner och principer som medför avsteg från konkurrensneutralitet. Nedan visar vi på några exempel: Hyra av aula/danderyds gymnasium Aulans utnyttjande framgår av följande sammanställning från produktionskontoret: UTNYTTJADE TIMMAR I STORA AULAN 2013 Antal timmar Gymnasiet kommunen filmklubben/kulturskolan/svenska kyrkan externt uthyrd antal timmar Intäkter Danderyds filmstudio, Kulturskolan och Svenska kyrkan har hyrt aulan kostnadsfritt. Kommunen och externa grupper betalar kr för halvdag och kr per heldag. I nedanstående tabell redovisas ytor för matsal, aula och gymnastik i de skolor som tekniska kontoret hyr ut. Sammanställning areor skolor, kvm Matsal Matsal/aula Aula Gymnastik Miniaula Baldersskolan Brageskolan Danderyds gymnasium Viktor Rydberg gymnasium Elevverket 48 Enebyskolan Fribergaskolan Kevingeskolan Kyrkskolan Långängsskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan Svalnässkolan Vasaskolan konkurrensneutralitet 11(17)

12 Sammanställning areor skolor, kvm Ösbyskolan 75 Viktor Rydbergs samskola betalar kr per kvm och år för hela skolan. Viktor Rydbergs gymnasium betalar kr per kvm (ingen värdering av olika lokaltyper.) Mörbyskolan och Fribergaskolan har viktade hyror för olika ändamål, men en genomsnittshyra av resp kr per kvm och år. Uppgifter om övriga lokaler saknas. Gymnastik/Idrottshallar De allra flesta skolor hyr gymnastiksalar av tekniska kontoret, disponerar själva hallen under vardagar dagtid och hyr ut i andra hand till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) under kvällar och helger. KFN fördelar tider bland föreningar som betalar hyra enl faställd taxa av KFN. Det finns fyra sporthallar i kommunen (minst dubbel yta jämfört med gymnastiksal). Två av dessa ligger i anslutning till skolfastighet, två är fristående. Hallarna i anslutning till skolfastighet finns vid Danderyds gymnasium och Fribergaskolan. KFN hyr ut bägge hallarna kvällstid och helger. Mörbyhallen (2 085 kvm) och Norrängsgården (1 378 kvm) är fristående hallar som KFN hyr direkt av tekniska kontoret. Hyra för nybyggda Mörbyhallen är kr per kvm och hyran för Norrängsgården är 334 kr per kvm. Ovanstående material är otillräckligt för att analysera konkurrensneutraliteten En närmare kartläggning och analys av detta liksom bör vägas ihop med olika mått på lokalstandard i skolorna för att skapa en så rättvis hyressättning som möjligt. Ett jämförelsemått i sammanhanget är yta per elev, vilket varierar i skolorna. Fristående sporthallar Mörbyhallen (2 085 kvm) och Norrängsgården (1 378 kvm) är fristående hallar som KFN hyr direkt av tekniska kontoret. Hyra för nybyggda Mörbyhallen är kr per kvm och hyran för Norrängsgården är 334 kr per kvm Går lokalkostnaderna att påverka - råd från SKL Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat aktuella frågor och svar och avseende lokalkostnader: Fråga: Skolorna i kommunen betalar full hyra för idrottshallarna, även kvällstid- och helger, då olika idrottsföreningar använder lokalerna. Kan vi minska lokalkostnaderna motsvarande den tid då lokalerna används av andra verksamheter? Svar: Enligt propositionen (2008/09:171) ska kommunens val av organisationsform inte ha någon betydelse för bidragsberäkningen. Det framgår också att alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå. På samma sätt bör kostnader som inte kan anses vara förknippade med skolverksamheten räknas av. Ett annat alternativ är om skolverksamheten får intäkter för uthyrning under kvälls- och helgtid, då bör hyreskostnaden nettoberäknas (kostnaderna minskas med intäkterna från uthyrningen). konkurrensneutralitet 12(17)

13 5.2 Hyresprinciper i andra kommuner En rundringning bland några andra kommuner visar på olika lösningar: Sammanfattande erfarenheter från andra kommuner Erfarenheterna från andra kommuner visar sammanfattningsvis: Det är ett mycket omfattande arbete att göra stora förändringar i hyresmodellen. Flera kommuner nämnde att arbetet pågått under fler år. Förändringar i hyresmodellen leder alltid till att några enheter får lägre och andra högre lokalkostnader. Effekterna har inte alltid varit önskade och försök har gjorts att parera det på olika sätt. Samtliga intervjuade kommuner har lite olika utformning på sina hyresmodeller. Det verkar alltså inte finnas någon självklar modell att tillämpa. Kostnader för faktiska lokalkostnader bedöms inte som rättvisa om kompensatoriskt system saknas eftersom vissa nybyggda lokaler är avsevärt dyrare än äldre. Kostnader för nybyggda lokaler gör att hyresmodellerna behöver revideras eftersom kostnaderna för nya lokaler är betydligt högre än de äldre. Många kommuner har eller har haft modeller där kostnaderna för fastighetsvärden (ofta fastighetskontoret) är/var betydligt högre än intäkterna från hyresgästen (förskola och skola) Täby kommun Grunden är självkostnaden enligt intervjupersonerna. Självkostnaden innebär ett utjämningssystem, ingen nivåindelning görs av t.ex. lokalstandarden. Varje lokal har fått en kapacitetsbedömning som är en viktig del i skolornas lokalkostnader, kapacitet multiplicerat med kronor per kapaciteten som utgör skolornas lokalkostnader. Modellen utsätts för prövning i och med att kommunen bygger nya skolor som blir dyrare. Kommunen tänker att de behöver göra en ny beräkning av kostnaderna men de bedömer att det är ett stort omfattande projekt. Åva gymnasium, som är kommunens gymnasieskola, betalar för idrottsanläggningen tillsammans med Tibble fria gymnasium. Vidare finns idrottshallar i badhuset, där betalar skolorna efter utnyttjandet. Denna har beräknats utifrån hur mycket de använder och den ligger kvar från år till år. Intervjupersonerna har sagt upp aulan till 2015 men det är i skrivande stund inte klart hur förhandlingen mellan fastighetsägaren (Kommunfastigheter) och gymnasieskolan slutar. Tibble teater (som ligger i den fristående gymnasieskolan Tibble Fria Gymnasium) är lätt åtkomlig med separat entré och då går det lättare att hyra ut den. Åva är mer begränsad entré, så kostnaderna har legat på skolan, men intervjupersonen tror att förändringar är på gång. Sannolikt är det kultur- och fritid som får hyresintäkter om Tibble teater hyrs ut Sollentuna kommun Ny hyresmodell ska precis införas för grundskolor och förskolor. Den bygger på att alla betalar sin egen hyra vad lokalerna kostar. Den blir en stor spännvidd för enheterna. Målet är att samtliga skolorna inte betalar mer än kr per elev. Skolpengen anpassades också till detta så att inte skolorna skulle drabbas alltför mycket. Erfarenheterna av den reviderade modellen är att det är svårt att bygga nya lokaler och komma under kr per elev. Kommunen är inte klar över hur denna frågan ska konkurrensneutralitet 13(17)

14 hanteras eftersom man just nu bygger nya förskolor och grundskolor samt renoverar andra. Gymnasieskolan betalar hela aulan. Kanske utnyttjar % (gissning av intervjupersonen) av dag- och kvällstid. Aulan ligger inte med egen entré, så man måste gå igenom skolan för att komma dit. Skolan får hyresintäkterna om aulan hyrs ut och det görs den till och från, dock inte i så hög omfattning. Gymnasieskolan hyr in sig i simhallens idrottshall, betalar för utnyttjandet Stockholms stad De kommunala skolorna och gymnasierna betalar inte hyra direkt till fastighetsägaren oavsett om det är det kommunala bolaget eller något annat fastighetsbolag. Kostnaden tas av utbildningsförvaltningen centralt vilket innebär att hyran är schabloniserad per elev totalt i kommunen. De fristående skolorna får således högre elevpeng för att kompenseras för hyreskostnader. Aula/scener i samband med skolfastigheter ingår i hyran dvs finns tillgängliga för skolorna att användas och hyra ut. Beläggning och bokning hanteras av Idrottsförvaltningen. Skolorna bokar tider för idrottsundervisning hos dem och betalar för det med elevpeng Vallentuna kommun Aula/scener i samband med skolfastigheter Gymnasiets aula finansieras av kulturförvaltningen. Gymnasiet hyr aulan och betalar utifrån utnyttjandegrad. Matsalar/samlingslokaler hyrs ut i vissa skolor enl fördelning 65/35 %. Fristående sporthallar Fritid äger och förvaltar en del anläggningar. Andra hyr man internt till 100 % av Stadsbyggnadsförvaltningen (SBK). Fritid hyr ut till föreningar. Gymnastiksalar/hallar i samband med skolfastigheter SBK hyr ut. Kostnad fördelas 65 % fritid och 35 % skola. Skolan disponerar kl 8-16 och hyr ut under denna tid. Fritid disponerar och hyr ut efter kl 16. Man har problem med ansvarsfrågan p g a flera hyresgäster Österåkers kommun Aula/scener i samband med skolfastigheter Ansvar och kostnad ligger hos skolorna. Gymnasiet har egen samlingsyta. Fristående sporthallar Sport och Fritidsförvaltningen hyr ut. Tid avsättes dagtid för skolornas nyttjande. Grundskola faktureras ej, däremot gymnasiet. Medley driver simhall och ska enligt avtal Gymnastiksalar/hallar i samband med skolfastigheter Grundskolor och förskolor betalar faktiskt lokalersättning till hyresvärd. Externa utförare får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalkostnad i skolpengen. Sportoch fritidsförvaltningen hyr gymnastik och sporthallar internt. Grundskolorna får tider tilldelade och använder lokalerna som fria nyttigheter. Gymnasiet däremot faktureras enligt taxa för nyttjad tid. konkurrensneutralitet 14(17)

15 5.2.7 Solna stad Internhyresmodellen utreds för närvarande. Det finns en generell nivå för förskolor och en annan grundskolan, dessa är ungefär 1100 kr kr per kvm för förskolorna och 800 kr kr per kvm för grundskolorna. Nybyggnation av skola gör att modeleln utreds. Gymnasieskolan betalar hela kostnaden för aulan. Entrén är möjlig att nå för allmänheten utifrån. Idrotthallen ligger i en egen byggnad och skolan hyr den på dagtid, på kvällar och helger är det kultur och fritid som ansvarar för lokalen Lidingö stad Modellen är uppbyggd så att skolorna blir fakturerade av fastighetskontoret. Verksamhetsyta är grunden för skolornas lokalkostnader. Samma kvm-hyra betalas alla skolor för. Det är dock lite osäkert, enligt intervjupersonen, vad som menas med verksamhetsyta. Korridorer och toaletter ingår inte till exempel. Uppskattningsvis är verksamhetsytan 70 % av LOA (lokalarea) av intervjupersonen. Även nybyggda skolor betalar samma kvm-hyra. Det innebär att samtliga skolor får högre hyra vid nybyggnation och renoveringar. Viss översyn har gjorts för att hitta alternativa modeller, till exempel hyreskostnad per elev, men det har fått oönskade effekter, vilket gjort att man valt att inte ändra modellen. Aulan betalas till 100 % av gymnasieskolan. Aulan är inte "jätte-stor" enligt intervjupersonen. Skolan får hyresintäkterna men administrativt sköts bokningen av kultur och fritid. Skolorna förfogar för idrottshallarna och gymnastiksalarna mellan 8 och 17 och kultur och fritid för kvällar och helger. Hyreskostnaderna för hallarna och salarna delas lika mellan kultur och fritid och skolorna Upplands-Bro kommun Gymnasiet betalar faktisk hyreskostnad från det kommunala fastighetsbolaget, självkostnadsprissättning. Kostnad per kvadratmeter är ungefär 600 kr per kvm och år. Gymnasiet har tillgång till Ekhammarsscenen som ligger i skolan. Entrén ligger separat som gör att man kan använda den på kvällstid också. Gymnasiet betalar del av kostnaden för aulan, uppskattningsvis 250 tkr, 25 % av totala kostnaderna, resterande betalar kultur- och fritid. Gymnasiet har en egen idrottshall som de betalar fullt ut för på dsgtid. Kultur och fritid betalar ungefär hälften och har också tillgång till lokalen från och med och på helger. 6 Remiss - utförarnas synpunkter och förvaltningens kommentarer Ett utkast på rapporten skickades till samtliga utförare inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola 8 oktober. Vid remisstidens utgång 16 oktober hade 5 svar inkommit till förvaltningen. Dessa var: Produktionskontoret Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (VRS) konkurrensneutralitet 15(17)

16 Vendestigens förskolor och skolor Krubbans förskola Enebydungens förskola Svaren redovisas i bilaga kommenteras nedan. Dessa har kategoriserats i administrationskostnader och momskompensation. Administrationskostnader VRS och Enebydungen menar att även stiftelsen har de flesta av de kostnader som från och med 2015 föreslås flyttas till anslag. De föreslår därför att friskolorna kompenseras för förändringen. Vendestigen menar att frågan behöver utredas noggrant. Krubbans förskola menar att ersättningssystemet bör kompletteras för att underlätta för mindre enheter som är känsliga för till exempel sjukdomar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar i utredningen att kommunen har ett större uppdrag än de fristående utförarna. Hur det påverkar utformningen av ersättning till de fristående är däremot inte tydligt uttryckt i lagstiftningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det vare sig proposition, skollag eller förordningar finns någon exakt definition av vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Förvaltningen har studerat överklaganden av andra kommuners bidragsbeslut men kan inte heller där hitta förtydliganden. Förvaltningen kan alltså inte bedöma, utifall beslutet skulle överklagas av någon fristående utförare, utgången av en eventuell rättslig prövning. Momskompensation Produktionskontoret menar att förvaltningen bör ange att de fristående utförarnas momskostnader är 2,2 % och att de därför överkompenseras med 3,8 % (2,2 % + 3,8 % = 6 %). VRS motsätter sig förvaltningens bedömning att momskompensationen är något större än de fristående enheternas kostnader. Stiftelsen menar att det inte gäller för dem, de menar att många är har momskostnaderna varit högre än 6 %. Förvaltningens kommentarer Förvaltningens bedömning är att momskompensationen är något högre än de fristående enheternas kostnader. I vilken utsträckning går dock inte att uppskatta, genomförda redovisningar ger olika resultat. Friskolornas momspliktiga kostnader varierar över åren beroende på hur mycket inköp och investeringar som görs. De år då lite inköp och investeringar görs är sannolikt momskompensationen för generös men förhållandet kan vara det motsatta under år då mycket investeringar görs, i början av friskolans verksamhet och vid expansion. Det har gjorts ett flertal undersökningar om friskolornas momskostnader. De ger väldigt olika svar. Produktionskontoret hänvisar till en utredning av revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers (som senare bytte namn till pwc) i Uppsala som visar att den kommunala organisationen 2006 för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg i genomsnitt hade 2,2 % i momskostnader. Produktionskontoret menar att de kommunala enheterna i Danderyd hade ungefär motsvarande momskostnader Friskolornas Riksförbund refererar i en undersökning till en momsundersökning som gjordes 2012 av Ernst & Young för en friskolekoncerns (Academedia) räkning att konkurrensneutralitet 16(17)

17 faktisk momskostnad, inklusive uppskattad dold moms, uppgick till i genomsnitt 8,6 %. De kommunala enheterna i Sollentuna kommun redovisade 2000 att deras momskostnader var 2,3 % i förskolan och 4,6 % i grundskolan. En momsexpert vid KPMG anlitades för att bedöma om det var korrekt. Han kom då fram till att om de kommunala enheterna inte haft avdragsrätt för ingående moms hade momsens andel för skolan uppgått till 7,6 % och för förskolan 4,7 % av en beräknad totalkostnad inklusive moms och så kallad "dold moms". Momsexperten menade att dold moms uppträder för en del fristående utförare inom till exempel förskola och skola för deras köp av varor och tjänster som i sin tur krävt investeringar där momsen inte dragits av. I denna utredning har förvaltningen inte uppskattat om dold moms finns för de fristående utförarna i Danderyd. Danderyds kommun ersatte friskolorna fram till 2005 med 3 % momskompensation. Regeringen har bedömt att en schablon för momskompensationen är en avvägning mellan helt rättvisande system och fördelarna med administrativ enkelhet. Regeringen menade att det skulle bli en alltför omfattande administration om friskolorna skulle redovisa sina faktiska momskostnader. Riksdagen beslutade under 2010 i enlighet med regeringens beslut. I uppdraget ingick inte att analysera momskompensationen till friskolorna. Kompletterande utredning skulle behövas för att belysa det. I och med Riksdagens beslut finns det ingen möjlighet att påverka momskompensationen till friskolorna. Förvaltningen bedömer inte att det inom ramen för aktuell lagstiftning finns möjlighet att "kvitta" (för hög) momskompensation mot (för låga) administrationskostnader. Inte heller här finns dock rättsfall som vägledning utan en juridisk bedömning behövs för att få frågan ytterligare belyst. Lokalkostnader VRS menar att det är viktigt att fristående och kommunala utförare får likvärdiga villkor när man hyr lokaler av kommunen. Enebydungen menar att prissättningen bör ta större hänsyn till lokalernas standard. Förvaltningens kommentarer Förvaltningen menar också att det är viktigt med likvärdiga villkor för lokalkostnader för samtliga utförare och bedömer att det är så idag. Kommunledningskontoret har aviserat att hyresmodellen ska utredas under 2014/15 och synpunkten om standrard etc bör beaktas i den utredningen. konkurrensneutralitet 17(17)

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor 2010-08-25 1 (8) Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100) bestämmelser

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Barn- och utbildningsnämnd Bakgrund I planeringsdirektiven för budget 06 står följande: "På grund av ökade kapitalkostnader

Läs mer

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader

Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Barn- och utbildningsnämnd Vid nämndens förra sammanträde presenterades detta uppdrag och i denna version har endast

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Budget 2016 med verksamhetsplan

Budget 2016 med verksamhetsplan 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Budget 2016 med verksamhetsplan 2017-18 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2016. Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2016 uppgår

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48

Kommittédirektiv. Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt. Dir. 2014:48 Kommittédirektiv Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt Dir. 2014:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-08 1.0 Anna Westerling Förskoleförvaltningen

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 FÖRSKOLA egen 1-3 år 90 220 kr 97 120 kr 120 140 kr 113 340 kr

Läs mer

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 2 Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Inledning 3 1.1 Löpande information till hemkommunen 3 1.2 Bidrag till fristående

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (13) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Fristående skolor och bidrag på lika villkor

Fristående skolor och bidrag på lika villkor Fristående skolor och bidrag på lika villkor En rapport om domstolspraxis 2010 den 1 juli 2013 Cecilia Hanö 2013-09-06 Innehåll Inledning... 2 Transparens... 4 Administrationsschablonen... 14 Lokalkostnader...

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs

Läs mer

Momsersä ttning och momskompensätion

Momsersä ttning och momskompensätion Momsersä ttning och momskompensätion Definitioner Momsersättning avser här kommunernas ersättning för ingående moms i egen verksamhet som inte är momspliktig. Momskompensation avser nedan kommuners kompensation

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (7) Datum 2016-12-12 Bilaga Kimmo Räihä Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 Förslag till ersättningar

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Tilläggsbelopp Lerum 2011

Tilläggsbelopp Lerum 2011 Tilläggsbelopp Lerum 2011 Lika villkor SOU 2008:8 Bidragens beståndsdelar Det bidrag som kommunen ska bestämma ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska avse ersättning för

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:65 RI (Dnr 110-160/2016) Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård (SOU 2014:78) Översyn av ersättning för kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt

Läs mer

Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler

Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler 2012-10-18 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/373-283 Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av hyresmodell för förskole- och grundskolelokaler Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Hej, Översänder en överklagan av beslut om Skolpeng Vänligen bekräfta att ni har mottagit materialet. Mvh. Therese Allbäck.

Hej, Översänder en överklagan av beslut om Skolpeng Vänligen bekräfta att ni har mottagit materialet. Mvh. Therese Allbäck. Från: Allbäck Therese [mailto:therese.allback@adm.kunskapsskolan.se] Skickat: den 24 januari 2017 10:15 Till: boras.stad@boras.se Kopia: Margreth

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 09:41 Diarienr: 09/2931 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 09:41 Diarienr: 09/2931 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:41 Diarienr: 09/2931 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Mona Fridell Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2009-06-25

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola.

Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola. Österåkers kommun Att: Kent Gullberg Angående trepartsavtal om tillägg till lokalkostnadsdelen m.m. vid nybyggnad av grundskola. 1. Inledning/Bakgrund Engelska skolan i Sverige AB (Engelska skolan) har

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Anhållan om extra bidrag - IT-gymnasiet

Anhållan om extra bidrag - IT-gymnasiet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Asp Hanna Holström Ingrid Datum 2016-05-16 Diarienummer UBN-2015-4262 Utbildningsnämnden Anhållan om extra bidrag - IT-gymnasiet Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan

Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Ingrid Holström Katarina Håkansson Datum 2016-06-07 Diarienummer UBN-2016-2494 Utbildningsnämnden Förändring av bidrag till utlandsresor i gymnasieskolan Förslag till

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola

Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 Datum 2016-11-08 Beställarkontoret Hélène BöklinJonsson BUN 16/35 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 En kommuns bidrag för barn/elev

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm

meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 januari 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Tom Johansson Advokatfirman Nilsson & Co Box 7761 103 96 Stockholm MOTPART Malmö kommun Utbildningsnämnden

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010 1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-03-02 Till Fristående huvudman för xxx Beslut om bidragsbelopp till

Läs mer

Långt kvar till lika villkor. Problemområden och förslag på förbä ringar inom lika villkorslags ningen för kommunala och fristående skolor

Långt kvar till lika villkor. Problemområden och förslag på förbä ringar inom lika villkorslags ningen för kommunala och fristående skolor Långt kvar till lika villkor Problemområden och förslag på förbä ringar inom lika villkorslags ningen för kommunala och fristående skolor Förord Kan vi lita på skolpengen? 2010 blev skollagen tydligare.

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp

94 Information avseende investering Skogsgläntan/Lillberget. 97 Interkommunal ersättning (IKE) och bidragsbelopp Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 1 december 2014 89 Godkännande av föredragningslista 90 Ekonomisk rapport 91 Detaljbudget 2015 92 Kvalitetsrapporter för läsåret 2013/14 93 Jämförelsetal

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar

Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar ÅSA BORGLUND SID 1/4 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Taxa för skolor och förskolor vid hyra av idrottsanläggningar Förslag till beslut För samtliga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

Anhållan om extra bidrag - Livets Ords Kristna Skola LOKS AB

Anhållan om extra bidrag - Livets Ords Kristna Skola LOKS AB UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Asp Hanna Holström Ingrid Datum 2016-05-13 Diarienummer UBN-2015-4456 Utbildningsnämnden Anhållan om extra bidrag - Livets Ords Kristna Skola LOKS AB Förslag till beslut

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer