Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd"

Transkript

1 Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd

2 Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning Förvaltningens synpunkter i sammandrag Finansiering av förskole- och skolverksamheten Peng till förskole- och skolverksamhet Tillkommande finansiering Kartläggning av kommunledningskontorets tjänster Skillnad mellan strategiska tjänster och operativa tjänster Tjänster på kommunledningskontoret Lokalkostnader Hyresprinciper för utförarna i Danderyds kommun Hyresprinciper i andra kommuner Remiss - utförarnas synpunkter och förvaltningens kommentarer konkurrensneutralitet 2(17)

3 1 Uppdrag och avgränsning I planeringsförutsättningarna för budget 2015 fick barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Uppdraget är att klargöra vilka kostnader som ska ingå i pengen, som t.ex. overhead, administration och lokaler. Uppdraget att utreda samtliga delar av konkurrensneutraliteten är mycket omfattande, avgränsning har därför gjorts till administrationskostnader och lokalkostnader. Utökning har skett genom att lägga till en angränsande fråga, hantering av över- och underskott. Konkurrensneutralitet mellan kommunala och fristående förskolor och skolor är ett omfattande begrepp och består av flera delar. De främsta är. Avtal för personalen. Avtalen skiljer sig åt bland annat avseende arbetstid, undervisningstid, semester, lönenivåer och pensionsåtagande. Momsregler. De kommunala skolorna betalar ingen moms på inköpen, vilket de fristående gör. De fristående får en schabloniserad kompensation för det med 6 procent. Den är framräknad genom antagandet att de betala 20 % moms på 30 % av budgeterade kostnader, 0,2 * 0,3 = 0,06 = 6 % Hantering av över- och underskott. Om en fristående skola (aktiebolag) redovisar vinst betalar de vinst-skatt på 22 %. Skolpliktsansvaret. De kommunala skolorna har ett större ansvar då de ska ha möjlighet att ta emot eventuellt tillkommande elever. Lokalkostnader och -avtal. Reglerna är desamma för kommunala och fristående men villkoren kan skilja för avtalslängd, möjlighet att utöka eller minska ytor, nivån etc. Administrationskostnader. Kommunen kan välja att ersätta fristående skola med 3 % administrationskostnader eller sina budgeterade administrationskostnader. Avseende overhead och administration fokuserar redovisningen på internprislistan, där underlaget tagits fram tillsammans med kommunledningskontoret utifrån kontorets dokumentation. Redovisning avseende lokaler grundas främst på uppgifter från enhetschefer och andra kommuner. Information från SKL har också använts. 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag Kostnader för overhead och administration, internprislistan. Kommunledningskontoret (KLK) bedömer att det finns stora effektiviseringsvinster att göra om de föreslagna strategiska tjänsterna finansieras genom anslag. I planeringsförutsättningarna skriver de att "syftet är att säkerställa att kommunens förvaltningar och verksamheter ska bära en rättvis del av kommunens gemensamma kostnader. Förslaget beskriver de strategiska funktioner som bör finansieras via budgetanslag såväl som de tjänster vilka köps av förvaltningar och verksamheter" (operativa tjänster). Ökningen av KLK:s anslag finansieras med att budget för utbetalning av peng till förskole- och skolverksamheten sänks lika mycket. Det är för ,3 miljoner kronor och motsvarar en sänkning av pengen till förskola, förskoleklass och grundskola med 0,2 % per barn och år. De kommunala förskolorna och skolorna får kompensation för den sänkta pengen med konkurrensneutralitet 3(17)

4 sänkta kostnader för tjänsterna på kommunledningskontoret. De kommunala förskolorna får sänkta kostnader med 0,3 mnkr, grundskolorna 0,7 mnkr och gymnasiet 0,3 mnkr. Förvaltningen har fått en redovisning av vilka tjänster som föreslås ska bli överflyttade till anslag (strategiska tjänster) redovisat per avdelning på KLK. ekonomiavdelningen (inkl upphandling), 0,9 mnkr IT-avdelningen, 0,3 mnkr Personalavdelningen, 0,1 mnkr Summa: 1,3 mnkr Den största andelen tjänster hänför sig således till ekonomiområdet, och den största andelen användare till grundskola. Det är i dagsläget svårt att bedöma i vilken utsträckning som fristående enheter, framförallt grundskolor, borde kompenseras för att man har likvärdiga strategiska kostnader. Hantering av kommunala enheters över- och underskott Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att bidragsreglerna till kommunala och fristående utförare även ställer stora krav på hur de kommunala skolornas över- och underskott ska hanteras. Förvaltningen anser, mot bakgrund att nuvarande regler funnits i många år samtidigt som regelverket till viss del förändrats, att en översyn bör göras av reglerna. Lokalkostnader Eventuella förändringar av kommunens interna hyresmodell för lokaler bör utredas under 2014 så att de kan genomföras från och med I kommunens interna hyresmodell betalar förskolorna och skolorna för "samtliga" ytor. Frågan som aktualiserats av kommunledningskontoret är om det är möjligt att betala aulakostnader utifrån utnyttjandet. Förvaltningen bedömer att det är möjligt med hänvisning till de råd som Sveriges kommuner och landsting ger. 3 Finansiering av förskole- och skolverksamheten 3.1 Peng till förskole- och skolverksamhet Kommunen har i många år betalat skolpeng till såväl kommunala som fristående utförare inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. Samma belopp betalas oavsett utförare med skillnaden att fristående utförare får 6 % i momskompensation då de betalar moms på inköp. Förvaltningens bedömning är att momskompensationen är något högre än de fristående enheternas kostnader. Skolpengen fastställs årligen av kommunfullmäktige. Skolpengen ska täcka följande kostnader 1. Undervisning (i huvudsak lärare men även rektor och annan personal på skolan med ledningsansvar, arbetslivsorientering och kompetensutveckling för personalen) 2. Måltider 3. Läromedel - lärverktyg (avser kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, andra maskiner i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök etc) 4. Lokaler konkurrensneutralitet 4(17)

5 5. Elevhälsa (avser kostnader för medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser) 6. Administration. Regler om skolpengens konstruktion finns i skolförordningens 14 kap Förordningen anger att de fem översta punkterna ska finnas med i grundbeloppet. Vidare ska grundbeloppet innehålla ersättning för administration och för fristående skolor även momskompensation. En kommun kan välja att ersätta de fristående skolorna för administrationen utifrån två lösningar (enligt SKL tillämpas båda lösningarna bland Sveriges kommuner): 1. Kostnaderna för de fem första punkterna ovan summeras och multipliceras med ett schablontillägg på 3 procent. 2. De fristående utförarna får ersättning för kommunens administration, som oftast finns på skolan (till exempel skolassistent), motsvarande produktionskontoret och på kommunledningskontoret. Av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor framgår bland annat följande. En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut med avseende på de kostnadsposter som regeringen föreslår (alltså de ovanstående). Hantering av under- och överskott Angränsande till frågan om skolpengens konstruktion i en kommun finns också hur de kommunala enheternas över- och underskott hanteras över tid. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat frågor och svar och avseende de kommunala enheternas ekonomiska resultat: Fråga: I betänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8) föreslogs bidragen till fristående skolor justeras om de kommunala verksamheterna redovisar underskott i bokslutet och detta tillåts av kommunen. Måste kommunen kompensera fristående skolor om de kommunala skolorna redovisar underskott i bokslutet? Svar enligt SKL: I propositionerna behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. När det gäller frågan om bokslutsresultat finns det utrymme för olika tolkningar av hur kommunala underskott ska hanteras och det är nog först efter rättsliga prövningar som det kan finnas riktlinjer för detta. Ett sätt att säkerställa att diskussioner inte uppstår är att låta kommunala enheter ta med sig såväl över-som underskott till nästkommande år. SKL menar vidare att domar visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens huvudmannaskap (t.ex. bidragen till samtliga huvudmän, skolskjutsar och andra centrala kostnader som varken kommer kommunala eller fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna. Om underskott uppkommer i de kommunala verksamheterna torde man, genom att låta de kommunala enheterna ta med sig såväl över- som underskott till nästkommande år, kunna undvika diskussioner om tillskott till de fristående huvudmännen. 3.2 Tillkommande finansiering Kostnader för skolväsendet (för kommunala och fristående förskolor och grundskolor) som finansieras utanför skolpengen är främst behovsbedömda tjänster såsom barn i behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning, -stöd konkurrensneutralitet 5(17)

6 utbildnings- och kulturkontoret, vars uppgifter är bland annat granskning, utvärdering och stimulans för samtliga utförare samt administration av skolval, skolpeng med mera. tjänster på kommunledningskontoret, dessa beskrivs nedan. 4 Kartläggning av kommunledningskontorets tjänster 4.1 Skillnad mellan strategiska tjänster och operativa tjänster En kommun har ett större uppdrag än en utförare inom gymnasieskola, grundskola, förskola och pedagogisk omsorg. Vissa tjänster finns i en kommun men inte i en fristående skola. Ett exempel är att en kommun har kostnader för kommunfullmäktige. En kommun har också kostnader likaväl som en fristående skola har. Ett exempel är lönehanteringen för de anställda. Kommunledningskontoret gör följande indelning av strategiska och operativa tjänster i sitt förslag: Strategiska tjänster. En strategisk tjänst är en tjänst som syftar till att utveckla och förvalta kommunens verksamheter på en övergripande nivå och som levereras till samtliga förvaltningar och verksamheter. Strategiska tjänster är obligatoriska för kommunens förvaltningar, det vill säga dessa kan kommunens verksamheter, förvaltningar eller avdelningar inte välja bort. Operativa tjänster. En operativ tjänst är en obligatorisk tjänst av administrativ karaktär som levereras till en eller flera av kommunens verksamheter eller förvaltningar. Kommunledningskontoret föreslår att 1,3 miljoner kronor flyttas till anslag från och med Tjänster på kommunledningskontoret Kommunledningskontorets huvudsakliga funktioner är främst strategiska. De har också vissa operativa funktioner Ekonomiavdelningen Operativa tjänster på ekonomiavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från ekonomiavdelningen: Redovisning (löpande ekonomisk redovisning för kommunen totalt, grundbokföring, momsdeklarationer, rapporter, utveckling av redovisningsrutiner och rapporter) Leverantörsreskontra (fakturahantering, transmittering inkl. systemkostnad, elektronisk fakturahantering, drift, underhåll och support) Kundreskontra (registrering av kundfakturor, fakturering, betalningsbevakning) Strategiska tjänster på ekonomiavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för konkurrensneutralitet 6(17)

7 följande tjänster från ekonomiavdelningen från och med 2015: Systemförvaltning (ekonomisystemet och beslutsstödssystemet) Medelsförvaltning, likviditetsuppföljning, prognos Budget, budgetuppföljning och bokslut Besvarande av enkäter från myndigheter, branschorganisationer, företag etc Administration av uppgifter om beslutsattestanter med ersättare enl. attestreglementet Kommunledningskontorets uppdrag att leda och styra verksamheten Kravhantering kund Statistikuppgifter från SCB, befolkningsuppgifter. Kommunens anläggningsregister Upprättande av remissvar inom ekonomiområdet Totala kostnader för ekonomi- och upphandlingsavdelningen som flyttas till anslag 2015 är 879 tkr IT-avdelningen Strategiska tjänster på IT-avdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från IT-avdelningen från och med 2015 : IT-strategi, verksamhetsutveckling IT. IT-arkitektur. Systemförvaltning kommungemensamma plattformar. Projektledning i kommunövergripande utvecklingsprojekt och teknikprojekt inom IT-avdelningen. Ramavtal IT. Upphandling och uppföljning av kommunens ramavtal inom ITområdet enligt LOU. Totala kostnader som flyttas till anslag 2015 är 284 tkr Operativa tjänster på IT-avdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från ITavdelningen: Beskrivning av funktionen Funktionen betalas per IT-kommunikation Kommunnät LAN- Lokalt fast nät WiFi - lokalt trådlöst nät IT-kommunikation, telefoni Mobilt bredband. Olika nivåer finns beroende på datalagringskapacitet Fiberanslutning, betalas per nod och per ansluten IT-arbetsplats Lokal switch Trådlös antenn Abonnemang Systemdrift Systemdrift Samh.viktiga/ verksam.kritiska/resurskrävande system System konkurrensneutralitet 7(17)

8 Beskrivning av funktionen Hyra virtuell server skolor Säkerhetskopieringskolor Virtuell åtkomst (terminal server) Befolkningsregister, diarieföringssystem IT-arbetsplats Standard alternativt olika tillägg Skrivare Inköp annan nätverksansluten utrustning IT-arbetsplats, telefoni Fast telefon Mobiltelefon IT-användare Användarkonto Funktionen betalas per Server Enligt arbetsinsats Program/programklient Fast pris per förvaltning IT-arbetsplats och tilläggstjänster Standard på skrivaren och volym Utrustningen Beroende på modell Beroende på modell Anställd Övrigt Helpdesk Internkonsult Ingår Timme De kommunala skolornas kostnader för 1-1-satsning Kommunfullmäktige godkände för 2013 ett överskridande av de kommunala skolornas budget med 5,7 miljoner kronor för kostnader för införandet av "1-1", en dator per elev och lärare. Produktionsstyrelsen har på detta sätt tillåtits att använda en del av det ackumulerade egna kapital som resultatenheterna under många år byggt upp. Utfallet för 2013 blev -4,6 mnkr, vilket är 1,1 mnkr bättre än budget då produktionsstyrelsen fått rätt att använda 5,7 mnkr av det upparbetade kapitalet till kostnader för "1-1", en dator per elev och lärare. Resultatet förklaras bland annat av att leasingdatorerna till personalen på F-åk 6 skolorna levererats först vid halvårsskiftet. De kommunala skolornas kostnader för IT i övrigt redovisas under avsnitt kommer skolpengen att höjas för samtliga kommunala och fristående grundskolor för att kunna finansiera IT-satsning Personalavdelningen Strategiska tjänster på personalavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från personalavdelningen från och med 2015: Systemförvaltning av PA-systemet Personal- och lönestrategiskt arbete Pensioner (kartläggning åldersstruktur och pensionsavgångar/år, handläggning enskilda pensionsärenden för nuvarande och tidigare anställda, kontakter med SPP, information och rådgivning till anställda via SPP, administration av försäkringar) konkurrensneutralitet 8(17)

9 Administration av avtalsförsäkringar Arbetsmiljöarbete Löneförhandlingar (bland annat bistående till cheferna under förhandlingarna Allmän service (allmän service i avtals- och arbetsrättsfrågor, service till t ex myndigheter och kommuninnevånare) Utbildning Facklig verksamhet MBL-förhandlingar Jämställdhetsarbete / mångfaldsarbete Administration av jubileumsgåvor och jubileumsmiddagar Utfärdande av arbetsgivar- och anställningsintyg Statistik och rapporter Personalhandbok LAS-bevakning (bland annat information om och utbildning i LAS och dess konsekvenser, upprättande av turordningslistor, bevakning tidsbegränsningar inför tillsvidareanställningar och information till cheferna, administration och utbildning i Offentliga jobb ) Totala kostnader 2015 är 151 tkr Operativa tjänster på personalavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från personalavdelningen: Lönetjänster (bland annat löneutbetalning en gång per månad) Råd och stöd till chefer i avtals- och arbetsrättsliga frågor, rehabiliteringsärenden/personalsociala frågor, det systematiska arbetsmiljöarbetet, diskriminerings- och jämställdhetsfrågor, LAS-frågor, omplacerings- och rörlighetsfrågor, förhandlingsarbete, arkivering) Fackliga organisationer (nedsättning av tjänst för facklig företrädare) samt försäkringar Upphandling (del av ekonomiavdelning) Strategiska tjänster på upphandlingsavdelningen (finansieras med anslag fr o m 2015 och ingår inte i skolpengen) Om förslaget genomförs betalar de kommunala skolorna och förskolorna inte för följande tjänster från upphandlingsavdelningen från och med 2015: Upphandling och tecknande av gemensamma ramavtal Bevakning av lagstiftning Nämndsspecifik upphandling Sammanställning av ramavtalskatalog Avtalsbevakning och uppföljning av gemensamma ramavtal Information, utbildning, utveckling och samordning Bevakning av lagstiftning Samarbete med kommuner i nord-ostsektorn Utveckling, samordning, information och utbildning Totala kostnader som flyttas till anslag 2015 redovisas under ekonomiavdelningen. konkurrensneutralitet 9(17)

10 Operativa tjänster på upphandlingsavdelningen De kommunala skolorna och förskolorna betalar för följande operativa tjänster från upphandlingsavdelningen: Avtalsbevakning och uppföljning av specifika ramavtal 5 Lokalkostnader 5.1 Hyresprinciper för utförarna i Danderyds kommun Kommunens interna hyresmodell Under 2010 genomfördes revideringar av hyresmodellen. Dessa föregicks av en utredning där modellen beskrivs (KS 2008/0204) med de grundläggande principerna för modellen: hyran fastställs utifrån lokalens standard och funktionalitet samt fastighetsförvaltningens genomsnittliga självkostnad (genomsnittshyra) för den aktuella lokalkategorin t ex förskolor. Hyran bestäms inte utifrån fastighetsförvaltningens självkostnad för den enskilda fastigheten. för att pengsystemet skall fungera krävs att skillnaden i hyra mellan olika enheter inte får bli alltför stor. I den utredning, som låg till grund för fullmäktiges beslut, angavs att avvikelsen från genomsnittshyran inte bör vara större än 10 %, uppåt eller nedåt. den generella hyresnivån (genomsnittshyran) för en lokalkategori (t ex förskolor) fastställes så att fastighetsförvaltningens samlade hyresintäkter motsvarar kommunens självkostnad (kapitaltjänst, underhåll och driftkostnader) för aktuella fastigheter. Lokalens standardklassificering och därmed lokalens hyra i jämförelse med genomsnittsnittshyran bestäms utifrån en matris med tre ålderskategorier och tre standardnivåer för varje ålderskategori dvs sammanlagt nio hyresnivåer för varje lokalkategori. Standardklassificeringen förutsättes ligga oförändrade över en längre period. På kort sikt förutsättes ändringar ske endast i samband med större eller genomgripande ombyggnader av en fastighet eller om ett nytt objekt tillkommer. I och med nybyggda förskolelokaler och renoverade förskole- och skollokaler ökar kontorets kostnader utan större möjligheter att möta det med ökade hyresintäkter. I modellen betalar alltså enheterna för "samtliga" ytor. Frågan som aktualiserats av kommunledningskontoret är om det är möjligt att aulakostnaderna betalas utifrån utnyttjande. Förvaltningen bedömer att det är möjligt med hänvisning till SKL:s råd. Kommunstyrelsen har i uppdrag att se över kommunens hyresmodell. Enligt planeringsdirektiv för budgetarbetet 2015 ska detta inkludera frågeställningarna avseende tomställning av lokaler och så kallade fria nyttigheter. Behovet av en översyn verifieras av förvaltningen. Uthyrning av aula, matsalar och gymnastiksalar Förvaltningen har genomfört en kort enkätundersökning bland rektorer i kommunens skolor för att få reda på i vilken utsträckning man hyr ut olika lokaler såsom aula, gymnastiksal eller matsal. Svar har kommit från 8 skolor, av de större saknas Viktor Rydbergs samskola. Här framgår att i stort sett ingen uthyrning alls sker av aula annat än Danderyds gymnasium. Matsal hyrs inte heller ut, men Marina läroverket bedriver egen konkurrensneutralitet 10(17)

11 restaurangverksamhet under sommarlov och före jul. De allra flesta skolor hyr gymnastiksalar av tekniska kontoret, disponerar själva hallen under vardagar dagtid och hyr ut i andra hand till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) under kvällar och helger. KFN fördelar tider bland föreningar som betalar hyra enl faställd taxa av KFN. Den allra största aulan finns i Danderyds gymnasium. Ytan är enligt preliminära uppgifter från tekniska kontoret kvm och hyreskostnaden kr per kvm och år. Hyresvärd är tekniska kontoret. Ytan är uppskattad utifrån ritningar och avser både över- och undervåning. Vid en översiktlig genomgång av hyresprinciper för barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan vi konstatera olikheter i rutiner och principer som medför avsteg från konkurrensneutralitet. Nedan visar vi på några exempel: Hyra av aula/danderyds gymnasium Aulans utnyttjande framgår av följande sammanställning från produktionskontoret: UTNYTTJADE TIMMAR I STORA AULAN 2013 Antal timmar Gymnasiet kommunen filmklubben/kulturskolan/svenska kyrkan externt uthyrd antal timmar Intäkter Danderyds filmstudio, Kulturskolan och Svenska kyrkan har hyrt aulan kostnadsfritt. Kommunen och externa grupper betalar kr för halvdag och kr per heldag. I nedanstående tabell redovisas ytor för matsal, aula och gymnastik i de skolor som tekniska kontoret hyr ut. Sammanställning areor skolor, kvm Matsal Matsal/aula Aula Gymnastik Miniaula Baldersskolan Brageskolan Danderyds gymnasium Viktor Rydberg gymnasium Elevverket 48 Enebyskolan Fribergaskolan Kevingeskolan Kyrkskolan Långängsskolan Mörbyskolan Stocksundsskolan Svalnässkolan Vasaskolan konkurrensneutralitet 11(17)

12 Sammanställning areor skolor, kvm Ösbyskolan 75 Viktor Rydbergs samskola betalar kr per kvm och år för hela skolan. Viktor Rydbergs gymnasium betalar kr per kvm (ingen värdering av olika lokaltyper.) Mörbyskolan och Fribergaskolan har viktade hyror för olika ändamål, men en genomsnittshyra av resp kr per kvm och år. Uppgifter om övriga lokaler saknas. Gymnastik/Idrottshallar De allra flesta skolor hyr gymnastiksalar av tekniska kontoret, disponerar själva hallen under vardagar dagtid och hyr ut i andra hand till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) under kvällar och helger. KFN fördelar tider bland föreningar som betalar hyra enl faställd taxa av KFN. Det finns fyra sporthallar i kommunen (minst dubbel yta jämfört med gymnastiksal). Två av dessa ligger i anslutning till skolfastighet, två är fristående. Hallarna i anslutning till skolfastighet finns vid Danderyds gymnasium och Fribergaskolan. KFN hyr ut bägge hallarna kvällstid och helger. Mörbyhallen (2 085 kvm) och Norrängsgården (1 378 kvm) är fristående hallar som KFN hyr direkt av tekniska kontoret. Hyra för nybyggda Mörbyhallen är kr per kvm och hyran för Norrängsgården är 334 kr per kvm. Ovanstående material är otillräckligt för att analysera konkurrensneutraliteten En närmare kartläggning och analys av detta liksom bör vägas ihop med olika mått på lokalstandard i skolorna för att skapa en så rättvis hyressättning som möjligt. Ett jämförelsemått i sammanhanget är yta per elev, vilket varierar i skolorna. Fristående sporthallar Mörbyhallen (2 085 kvm) och Norrängsgården (1 378 kvm) är fristående hallar som KFN hyr direkt av tekniska kontoret. Hyra för nybyggda Mörbyhallen är kr per kvm och hyran för Norrängsgården är 334 kr per kvm Går lokalkostnaderna att påverka - råd från SKL Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat aktuella frågor och svar och avseende lokalkostnader: Fråga: Skolorna i kommunen betalar full hyra för idrottshallarna, även kvällstid- och helger, då olika idrottsföreningar använder lokalerna. Kan vi minska lokalkostnaderna motsvarande den tid då lokalerna används av andra verksamheter? Svar: Enligt propositionen (2008/09:171) ska kommunens val av organisationsform inte ha någon betydelse för bidragsberäkningen. Det framgår också att alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå. På samma sätt bör kostnader som inte kan anses vara förknippade med skolverksamheten räknas av. Ett annat alternativ är om skolverksamheten får intäkter för uthyrning under kvälls- och helgtid, då bör hyreskostnaden nettoberäknas (kostnaderna minskas med intäkterna från uthyrningen). konkurrensneutralitet 12(17)

13 5.2 Hyresprinciper i andra kommuner En rundringning bland några andra kommuner visar på olika lösningar: Sammanfattande erfarenheter från andra kommuner Erfarenheterna från andra kommuner visar sammanfattningsvis: Det är ett mycket omfattande arbete att göra stora förändringar i hyresmodellen. Flera kommuner nämnde att arbetet pågått under fler år. Förändringar i hyresmodellen leder alltid till att några enheter får lägre och andra högre lokalkostnader. Effekterna har inte alltid varit önskade och försök har gjorts att parera det på olika sätt. Samtliga intervjuade kommuner har lite olika utformning på sina hyresmodeller. Det verkar alltså inte finnas någon självklar modell att tillämpa. Kostnader för faktiska lokalkostnader bedöms inte som rättvisa om kompensatoriskt system saknas eftersom vissa nybyggda lokaler är avsevärt dyrare än äldre. Kostnader för nybyggda lokaler gör att hyresmodellerna behöver revideras eftersom kostnaderna för nya lokaler är betydligt högre än de äldre. Många kommuner har eller har haft modeller där kostnaderna för fastighetsvärden (ofta fastighetskontoret) är/var betydligt högre än intäkterna från hyresgästen (förskola och skola) Täby kommun Grunden är självkostnaden enligt intervjupersonerna. Självkostnaden innebär ett utjämningssystem, ingen nivåindelning görs av t.ex. lokalstandarden. Varje lokal har fått en kapacitetsbedömning som är en viktig del i skolornas lokalkostnader, kapacitet multiplicerat med kronor per kapaciteten som utgör skolornas lokalkostnader. Modellen utsätts för prövning i och med att kommunen bygger nya skolor som blir dyrare. Kommunen tänker att de behöver göra en ny beräkning av kostnaderna men de bedömer att det är ett stort omfattande projekt. Åva gymnasium, som är kommunens gymnasieskola, betalar för idrottsanläggningen tillsammans med Tibble fria gymnasium. Vidare finns idrottshallar i badhuset, där betalar skolorna efter utnyttjandet. Denna har beräknats utifrån hur mycket de använder och den ligger kvar från år till år. Intervjupersonerna har sagt upp aulan till 2015 men det är i skrivande stund inte klart hur förhandlingen mellan fastighetsägaren (Kommunfastigheter) och gymnasieskolan slutar. Tibble teater (som ligger i den fristående gymnasieskolan Tibble Fria Gymnasium) är lätt åtkomlig med separat entré och då går det lättare att hyra ut den. Åva är mer begränsad entré, så kostnaderna har legat på skolan, men intervjupersonen tror att förändringar är på gång. Sannolikt är det kultur- och fritid som får hyresintäkter om Tibble teater hyrs ut Sollentuna kommun Ny hyresmodell ska precis införas för grundskolor och förskolor. Den bygger på att alla betalar sin egen hyra vad lokalerna kostar. Den blir en stor spännvidd för enheterna. Målet är att samtliga skolorna inte betalar mer än kr per elev. Skolpengen anpassades också till detta så att inte skolorna skulle drabbas alltför mycket. Erfarenheterna av den reviderade modellen är att det är svårt att bygga nya lokaler och komma under kr per elev. Kommunen är inte klar över hur denna frågan ska konkurrensneutralitet 13(17)

14 hanteras eftersom man just nu bygger nya förskolor och grundskolor samt renoverar andra. Gymnasieskolan betalar hela aulan. Kanske utnyttjar % (gissning av intervjupersonen) av dag- och kvällstid. Aulan ligger inte med egen entré, så man måste gå igenom skolan för att komma dit. Skolan får hyresintäkterna om aulan hyrs ut och det görs den till och från, dock inte i så hög omfattning. Gymnasieskolan hyr in sig i simhallens idrottshall, betalar för utnyttjandet Stockholms stad De kommunala skolorna och gymnasierna betalar inte hyra direkt till fastighetsägaren oavsett om det är det kommunala bolaget eller något annat fastighetsbolag. Kostnaden tas av utbildningsförvaltningen centralt vilket innebär att hyran är schabloniserad per elev totalt i kommunen. De fristående skolorna får således högre elevpeng för att kompenseras för hyreskostnader. Aula/scener i samband med skolfastigheter ingår i hyran dvs finns tillgängliga för skolorna att användas och hyra ut. Beläggning och bokning hanteras av Idrottsförvaltningen. Skolorna bokar tider för idrottsundervisning hos dem och betalar för det med elevpeng Vallentuna kommun Aula/scener i samband med skolfastigheter Gymnasiets aula finansieras av kulturförvaltningen. Gymnasiet hyr aulan och betalar utifrån utnyttjandegrad. Matsalar/samlingslokaler hyrs ut i vissa skolor enl fördelning 65/35 %. Fristående sporthallar Fritid äger och förvaltar en del anläggningar. Andra hyr man internt till 100 % av Stadsbyggnadsförvaltningen (SBK). Fritid hyr ut till föreningar. Gymnastiksalar/hallar i samband med skolfastigheter SBK hyr ut. Kostnad fördelas 65 % fritid och 35 % skola. Skolan disponerar kl 8-16 och hyr ut under denna tid. Fritid disponerar och hyr ut efter kl 16. Man har problem med ansvarsfrågan p g a flera hyresgäster Österåkers kommun Aula/scener i samband med skolfastigheter Ansvar och kostnad ligger hos skolorna. Gymnasiet har egen samlingsyta. Fristående sporthallar Sport och Fritidsförvaltningen hyr ut. Tid avsättes dagtid för skolornas nyttjande. Grundskola faktureras ej, däremot gymnasiet. Medley driver simhall och ska enligt avtal Gymnastiksalar/hallar i samband med skolfastigheter Grundskolor och förskolor betalar faktiskt lokalersättning till hyresvärd. Externa utförare får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalkostnad i skolpengen. Sportoch fritidsförvaltningen hyr gymnastik och sporthallar internt. Grundskolorna får tider tilldelade och använder lokalerna som fria nyttigheter. Gymnasiet däremot faktureras enligt taxa för nyttjad tid. konkurrensneutralitet 14(17)

15 5.2.7 Solna stad Internhyresmodellen utreds för närvarande. Det finns en generell nivå för förskolor och en annan grundskolan, dessa är ungefär 1100 kr kr per kvm för förskolorna och 800 kr kr per kvm för grundskolorna. Nybyggnation av skola gör att modeleln utreds. Gymnasieskolan betalar hela kostnaden för aulan. Entrén är möjlig att nå för allmänheten utifrån. Idrotthallen ligger i en egen byggnad och skolan hyr den på dagtid, på kvällar och helger är det kultur och fritid som ansvarar för lokalen Lidingö stad Modellen är uppbyggd så att skolorna blir fakturerade av fastighetskontoret. Verksamhetsyta är grunden för skolornas lokalkostnader. Samma kvm-hyra betalas alla skolor för. Det är dock lite osäkert, enligt intervjupersonen, vad som menas med verksamhetsyta. Korridorer och toaletter ingår inte till exempel. Uppskattningsvis är verksamhetsytan 70 % av LOA (lokalarea) av intervjupersonen. Även nybyggda skolor betalar samma kvm-hyra. Det innebär att samtliga skolor får högre hyra vid nybyggnation och renoveringar. Viss översyn har gjorts för att hitta alternativa modeller, till exempel hyreskostnad per elev, men det har fått oönskade effekter, vilket gjort att man valt att inte ändra modellen. Aulan betalas till 100 % av gymnasieskolan. Aulan är inte "jätte-stor" enligt intervjupersonen. Skolan får hyresintäkterna men administrativt sköts bokningen av kultur och fritid. Skolorna förfogar för idrottshallarna och gymnastiksalarna mellan 8 och 17 och kultur och fritid för kvällar och helger. Hyreskostnaderna för hallarna och salarna delas lika mellan kultur och fritid och skolorna Upplands-Bro kommun Gymnasiet betalar faktisk hyreskostnad från det kommunala fastighetsbolaget, självkostnadsprissättning. Kostnad per kvadratmeter är ungefär 600 kr per kvm och år. Gymnasiet har tillgång till Ekhammarsscenen som ligger i skolan. Entrén ligger separat som gör att man kan använda den på kvällstid också. Gymnasiet betalar del av kostnaden för aulan, uppskattningsvis 250 tkr, 25 % av totala kostnaderna, resterande betalar kultur- och fritid. Gymnasiet har en egen idrottshall som de betalar fullt ut för på dsgtid. Kultur och fritid betalar ungefär hälften och har också tillgång till lokalen från och med och på helger. 6 Remiss - utförarnas synpunkter och förvaltningens kommentarer Ett utkast på rapporten skickades till samtliga utförare inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola 8 oktober. Vid remisstidens utgång 16 oktober hade 5 svar inkommit till förvaltningen. Dessa var: Produktionskontoret Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor (VRS) konkurrensneutralitet 15(17)

16 Vendestigens förskolor och skolor Krubbans förskola Enebydungens förskola Svaren redovisas i bilaga kommenteras nedan. Dessa har kategoriserats i administrationskostnader och momskompensation. Administrationskostnader VRS och Enebydungen menar att även stiftelsen har de flesta av de kostnader som från och med 2015 föreslås flyttas till anslag. De föreslår därför att friskolorna kompenseras för förändringen. Vendestigen menar att frågan behöver utredas noggrant. Krubbans förskola menar att ersättningssystemet bör kompletteras för att underlätta för mindre enheter som är känsliga för till exempel sjukdomar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen menar i utredningen att kommunen har ett större uppdrag än de fristående utförarna. Hur det påverkar utformningen av ersättning till de fristående är däremot inte tydligt uttryckt i lagstiftningen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att det vare sig proposition, skollag eller förordningar finns någon exakt definition av vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Förvaltningen har studerat överklaganden av andra kommuners bidragsbeslut men kan inte heller där hitta förtydliganden. Förvaltningen kan alltså inte bedöma, utifall beslutet skulle överklagas av någon fristående utförare, utgången av en eventuell rättslig prövning. Momskompensation Produktionskontoret menar att förvaltningen bör ange att de fristående utförarnas momskostnader är 2,2 % och att de därför överkompenseras med 3,8 % (2,2 % + 3,8 % = 6 %). VRS motsätter sig förvaltningens bedömning att momskompensationen är något större än de fristående enheternas kostnader. Stiftelsen menar att det inte gäller för dem, de menar att många är har momskostnaderna varit högre än 6 %. Förvaltningens kommentarer Förvaltningens bedömning är att momskompensationen är något högre än de fristående enheternas kostnader. I vilken utsträckning går dock inte att uppskatta, genomförda redovisningar ger olika resultat. Friskolornas momspliktiga kostnader varierar över åren beroende på hur mycket inköp och investeringar som görs. De år då lite inköp och investeringar görs är sannolikt momskompensationen för generös men förhållandet kan vara det motsatta under år då mycket investeringar görs, i början av friskolans verksamhet och vid expansion. Det har gjorts ett flertal undersökningar om friskolornas momskostnader. De ger väldigt olika svar. Produktionskontoret hänvisar till en utredning av revisionsföretaget Öhrlings PriceWaterhouse Coopers (som senare bytte namn till pwc) i Uppsala som visar att den kommunala organisationen 2006 för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg i genomsnitt hade 2,2 % i momskostnader. Produktionskontoret menar att de kommunala enheterna i Danderyd hade ungefär motsvarande momskostnader Friskolornas Riksförbund refererar i en undersökning till en momsundersökning som gjordes 2012 av Ernst & Young för en friskolekoncerns (Academedia) räkning att konkurrensneutralitet 16(17)

17 faktisk momskostnad, inklusive uppskattad dold moms, uppgick till i genomsnitt 8,6 %. De kommunala enheterna i Sollentuna kommun redovisade 2000 att deras momskostnader var 2,3 % i förskolan och 4,6 % i grundskolan. En momsexpert vid KPMG anlitades för att bedöma om det var korrekt. Han kom då fram till att om de kommunala enheterna inte haft avdragsrätt för ingående moms hade momsens andel för skolan uppgått till 7,6 % och för förskolan 4,7 % av en beräknad totalkostnad inklusive moms och så kallad "dold moms". Momsexperten menade att dold moms uppträder för en del fristående utförare inom till exempel förskola och skola för deras köp av varor och tjänster som i sin tur krävt investeringar där momsen inte dragits av. I denna utredning har förvaltningen inte uppskattat om dold moms finns för de fristående utförarna i Danderyd. Danderyds kommun ersatte friskolorna fram till 2005 med 3 % momskompensation. Regeringen har bedömt att en schablon för momskompensationen är en avvägning mellan helt rättvisande system och fördelarna med administrativ enkelhet. Regeringen menade att det skulle bli en alltför omfattande administration om friskolorna skulle redovisa sina faktiska momskostnader. Riksdagen beslutade under 2010 i enlighet med regeringens beslut. I uppdraget ingick inte att analysera momskompensationen till friskolorna. Kompletterande utredning skulle behövas för att belysa det. I och med Riksdagens beslut finns det ingen möjlighet att påverka momskompensationen till friskolorna. Förvaltningen bedömer inte att det inom ramen för aktuell lagstiftning finns möjlighet att "kvitta" (för hög) momskompensation mot (för låga) administrationskostnader. Inte heller här finns dock rättsfall som vägledning utan en juridisk bedömning behövs för att få frågan ytterligare belyst. Lokalkostnader VRS menar att det är viktigt att fristående och kommunala utförare får likvärdiga villkor när man hyr lokaler av kommunen. Enebydungen menar att prissättningen bör ta större hänsyn till lokalernas standard. Förvaltningens kommentarer Förvaltningen menar också att det är viktigt med likvärdiga villkor för lokalkostnader för samtliga utförare och bedömer att det är så idag. Kommunledningskontoret har aviserat att hyresmodellen ska utredas under 2014/15 och synpunkten om standrard etc bör beaktas i den utredningen. konkurrensneutralitet 17(17)

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC)

Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) 2014-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/525-293 Kommunstyrelsen Hyresmodell för bostadslägenheter inom Nacka Seniorcenter (NSC) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta en ny hyresmodell

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Utreda möjligheten att införa kallhyra

Utreda möjligheten att införa kallhyra 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer