Tydligare skolpengsbeslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tydligare skolpengsbeslut"

Transkript

1 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har hundratals kommunala beslut om bidrag till fristående skolor överklagats. Den vanligaste grunden för överklagande är att beräkningsunderlaget för beslutet inte tillräckligt tydligt visar hur kommunen har kommit fram till bidragsbeloppen. Överklagandena skapar ett merarbete för både kommunerna och de fristående skolorna. Många onödiga och kostsamma rättsprocesser skulle kunna undvikas om bidragsbesluten blev mer transparenta. I detta PM åskådliggörs problematiken som många fristående skolor upplever med utformningen av bidragsbesluten. Rekommendationer för hur beräkningsunderlagen kan utformas för att bli mer transparenta presenteras även. Aktuell lagstiftning Kravet på transparens regleras i 14 kap. 10 skolförordningen, respektive 13 kap. 10 gymnasieförordningen (tidigare 14 kap). Lydelse: En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola eller för ett barn i en fristående förskola eller i annan pedagogisk verksamhet med en enskild huvudman ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. Av redovisningen ska framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda 1

2 skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig. Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning. Förvaltningsrätten i Malmö har i ett mål om kommunernas redovisningsskyldighet uttalat att det generellt inte är tillräckligt för en kommun att enbart specificera de kostnadsslag som anges i 14 kap. 10 skolförordningen. Utdrag från förvaltningsrätten i Malmös domskäl i mål nr : Eftersom bidraget ska grunda sig på kommunens budget är enligt förvaltningsrätten en rimlig tolkning av innebörden av redovisningskravet att en kommun normalt i rimlig utsträckning ska kunna redogöra för hur budgeterade medel till den egna skolverksamheten är inkluderade i beräkningsunderlaget [ ] Att kommunen enbart kan specificera beloppen avseende olika kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet samt redovisa vilka belopp som ligger till grund för det procentuella påslaget för administration och mervärdesskatt bör enligt förvaltningsrätten alltså inte generellt anses tillräckligt. Förvaltningsrätten har i samma domskäl uttalat att redovisningskravet även ska kunna omfatta en skyldighet för kommunerna att lämna en redogörelse för kostnader som inte ligger till grund för ersättning till fristående skolor: En redogörelse från kommunens sida för vilka budgeterade kostnader inom ramen för kommunens motsvarande skolverksamhet, t.ex. beträffande olika arbetsuppgifter, som inte ingår i beräkningsunderlaget för ersättningen till en fristående skola kan i vissa fall vara avgörande för frågan om bidraget bestämts efter samma grunder som tillämpas vid fördelningen av resurser till kommunens motsvarande egna verksamhet. Förvaltningsrätten anser därför att redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse. Förvaltningsrätten i Malmö har kommit till liknande slutsatser även i mål nr och

3 Problemområde Ett problem som många fristående skolor upplever är att kommuner ofta redovisar bidragsbelopp per elev utan att det framgår hur kommunen har kommit fram till beloppen. Så här kan beräkningsunderlaget till ett bidragsbeslut se ut: Kr per elev Årskurs 6-9 Undervisning Läromedel Lokaler Måltider Elevhälsa Administrationsschablon 3 % Momskompensation 6 % Bidragsbelopp Här framgår de olika delarna av grundbeloppet som anges i skolförordningen. Dock framgår det inte hur kommunen har kommit fram till de olika delarna. Det här är ett exempel på en typ av beräkningsunderlag som har underkänts av förvaltningsrätten i Malmö. Anledningen till att det är problematiskt att enbart redovisa belopp som fördelas till friskolan är att det då inte framgår vilka delar av kommunens totala budget för utbildning som har inkluderats i beräkningsunderlaget och vilka delar som inte har räknats med. Därmed saknas förutsättningar för den fristående skolan att kunna ta ställning till om bidraget har bestämts på lika villkor. Rekommendationer för ökad transparens i redovisningen För att kommunens redovisning ska vara tillfredsställande anser Friskolornas riksförbund att beräkningsunderlaget i bidragsbeslutet bör utformas så att det går att se hur beloppen per elev hänger ihop med den totala budgetramen för utbildningsverksamheten i kommunen. Detta förutsätter, förutom beloppen per elev, att total budgetram, det antal barn och elever som budgeten baseras på, samt de kostnader som inte ligger till grund för ersättning till fristående skolor specificeras. På det sättet uppfylls förvaltningsrätten i Malmös krav på att kommunen ska kunna redovisa hur kommunen har kommit fram till beloppen per elev och att kostnader som inte ligger till grund för ersättning till fristående skolor ska specificeras. Exempel på hur bidragsbeloppen kan sättas i relation till total budget Nedan redovisas ett exempel på hur ett beräkningsunderlag för gymnasieskolan kan utformas. Här framgår det tydligt hur ersättningsbeloppen per elev hänger ihop med total budgetram. 3

4 Bidrag per elev går ihop med totala kostnader i underlaget och elevantal. Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Kr/elev Program Årselever Undervisning Lokaler Läromedel Skolmåltid Övrigt Friidrottsgymnasiet Summa kostnader Bidrag 2011 inkl. adm. och moms BP EC MP Och så vidare för alla gymnasieprogram. Totaler Total budgetram för gymnasieskolan är högre än underlaget för ersättning till fristående skolor. Skolform/verksamhet Gymnasieskola Totala kostnader enligt budgetsystemet Bidrag och interkommunala ersättningar Lokal administration Tilläggsbelopp -200 Fördelning från 490* kostnader för fack, utförsäkrade, mm IT-org fria nyttigheter 160 Modersmålsundervisning Skolskjutsar exkl. simskoleskjutsar Inackorderingstillägg Region XX, adm Intäkter måltider, undervisning läromedel, Friidrottsgymn Bas till bidrag till fristående skolor Bas till bidrag till fristående skolor inkl. adm. och moms Barn och elever Avdrag och tillägg redovisas De olika bidragsbeloppen per program kan, efter avdrag för moms- och administrationsschablonerna, härledas ur total budgeterad kostnad och elevantal per program. Den totala kostnaden som ligger till grund för ersättning till fristående skolor, tkr, kan spåras till det beräkningsunderlag som visar den totala budgeten för gymnasieskolan. I detta underlag redovisas vilka kostnader som har dragits av från den totala budgeten och lett fram till underlaget tkr. Även om detta beräkningsunderlag visar hur total budgetram hänger ihop med ersättning per elev ger det inte en heltäckande bild av de avdrag som har gjorts från underlaget. Till exempel redovisas inte vilka arbetsuppgifter som har budgeterats som förvaltningsgemensam och lokal administration och 4

5 istället ersatts med administrationsschablonen på tre procent. Enligt domen från förvaltningsrätten i Malmö ska detta kunna redovisas av kommunen. Konsekvensen av att inte redovisa vilka faktiska kostnader som har budgeterats som administration är att den fristående skolan inte kan ta ställning till om dessa kostnader egentligen ska hänföras till andra kostnadsposter som inte ersätts genom ett schablonpåslag. Vissa kommuner redovisar vilka kostnader som inte ligger till grund för ersättning till fristående skolor genom att specificera dessa avdrag i tilläggsupplysningar. Dessa avdrag kan då redovisas i punktform eller i löpande text med förklaringar. Friskolornas riksförbund anser att en specificering genom tilläggsupplysningar är godtagbart för att ge en kompletterande bild av vilka kostnader för arbetsuppgifter och verksamheter som inte ligger till grund för ersättning till fristående skolor, till exempel de faktiska administrationskostnaderna. Dock bör storleken på de kostnader som inte ligger till grund för ersättning alltid framgå. Kostnader på andra nämnder och förvaltningar som är hänförliga till utbildning bör även specificeras. Pengbaserade resursfördelningsmodeller Flera kommuner fastställer en peng per elev för både kommunala och fristående skolor. Det är sedan upp till respektive skola hur den vill använda resurserna. Skillnaden mot resursfördelning enbart genom budget är att resursfördelningen till de kommunala skolorna med detta system kan ändras oftare under året, beroende på hur elevantalet på skolorna utvecklas. Även för dessa modeller är det möjligt att redovisa hur pengen per elev hänger ihop med total budgetram och budgeterat elevantal vid årets början. Det finns ofta förvaltningsgemensamma administrationskostnader som inte ingår i den ersättning som utgår till skolorna. Dessa kostnader bör specificeras även om de inte fördelas ut på skolorna. Om de kommunala skolorna interndebiteras för vissa centrala kostnader bör det anges. Nedan illustreras Friskolornas riksförbunds rekommendation för vad som bör framgå av beräkningsunderlaget i beslutet om bidrag till fristående skolor. Total budgetram för den kommunala utbildningsförvaltningen och nämnden Kostnader som ligger till grund för skolpengen Budgeterat elevantal per program/ årskurskategori Skolpeng per elev Kostnader för utbildning på andra förvaltningar och kommuncentral nivå Kostnader som inte ligger till grund för skolpengen (med tydlig specifikation) 5

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer