Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola"

Transkript

1 Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson xxxx Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskildverksamhet (SFS 2009:670, prop.2008/09:171). Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. I fortsättningen kommer detta beslut att fattas av nämnden i december året före aktuellt budgetår. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpas vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 9 kap 6 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx

2 2 (4) Förutsättningar Bidraget för år 2010 för Kalmar Waldorfskola är beräknat på 97 elever i grundskolan, 23 barn i förskolan med en vistelsetid på i snitt 33 timmar per vecka samt 20 barn på fritidshem med en vistelsetid på i genomsnitt 13 timmar per vecka. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. Juli månad grundar sig på barn- och elevantalet i augusti. Utbetalningen för juli blir därmed preliminär och slutregleras på augustiutbetalningen. Bidragets storlek Grundskola Elevbidrag: Förskoleklass kr per elev och år År 1-3 grundskola kr per elev och år År 4-6 grundskola kr per elev och år År 7-9 grundskola kr per elev och år För 97 elever blir det ett totalt bidrag på kr. Enhetsbidrag grundskola: Kostverksamhet Ledning och administration Elevhälsa Bakgrundsfaktorer Lokalkostnader Svenska som andraspråk Totalt enhetsbidrag Totalt bidrag grundskola Momskompensation 6% Totalt bidrag grundskola kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidragen räknas samman till ett årligt bidrag per elev på: Förskoleklass kr År 1-3 grundskola kr År 4-6 grundskola kr År 7-9 grundskola kr Dessutom tillkommer dels ett bidrag på svenska som andraspråk på kr samt en momskompensation på 6 % på utbetalt belopp. Barnomsorg Bidrag per timme och barn i barnomsorgen: Förskola -t o m 15 timmar 54,73+4,78 = 59,51 kr Förskola -över 15 timmar 32,73+4,78 = 37,51 kr Fritidshem 26,80+3,14 = 29,94 kr För 23 barn i förskolan med 33 timmars vistelsetid per vecka och 20 barn i fritidshem med 13 timmars vistelsetid per vecka blir det ett totalt bidrag på kr. Enhetsbidrag barnomsorg: Kostverksamhet Ledning och administration Elevhälsa kr kr kr

3 3 (4) Avdrag barnomsorgsavgifter Bakgrundsfaktorer Lokalkostnader Totalt enhetsbidrag Totalt bidrag barnomsorg Momskompensation 6% Totalt bidrag barnomsorg kr kr kr kr kr kr kr Bilagor 1. Detaljerade beräkningar 2. Antal barn som ingår i beräkningen 3. Barnomsorgs- och elevbidrag Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att för 2010 fastställa bidraget till Kalmar Waldorfskola till kr för grundskoleverksamhet under förutsättning att elevantalet är 97 och till kr för barnomsorgsverksamhet under förutsättning att antalet barn i förskolan är 23 med en vistelsetid på 33 timmar per vecka och att antalet barn i fritidshemmet är 20 med en vistelsetid på 13 timmar per vecka. Bidragets storlek justeras löpande i enlighet med förändringar i antal barn. Kjell-Ove Petersson Förvaltningschef

4 4 (4) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

5 Bidrag till friskolor år 2010 Friskolor ska få bidrag enligt samma principer som kommunen fördelar till de egna grundskolorna. Hänsyn ska tas till att friskolan inte får göra momsavdrag. Beräkningen bygger på en översättning av Kalmar kommuns elevpengssystem. Momskompensation räknas som 6% av den totala bidragssumman - d v s enligt samma principer som det s k momsstatsbidraget. Elevantal plan 2010 F-klass 3 År År År Waldorf Grundbelopp Elevbidrag 3 880,629 Bidrag/elev Bidrag Bidrag/elev Bidrag Antal elever verksamhet totalt tkr kost totalt tkr F-klass 3 28, , År , , År , , År , , Enhetsbidrag+ Gemensamma resurser Kostverksamhet 13,098 Kostverksamhet tkr enhetsbidrag kostenhet inkl transporter Antal platser alla kommunala platser bou exkl ped omsorg 135 kr kr Ledning och administration 709,778 Central ledning och administration gemensamt tkr central ledning och adm inkl boun Antal platser alla platser kr kr Central ledning och administration enbart kommunala platser tkr facklig tid Antal platser personliga tjänster, AV-central, BONUS 862 kr språkverkstad, xl kr alla kommunala platser inkl skdn

6 Lokal ledning ochadministration tkr inkl löner lokal adm,fortbildning Antal platser resor kultur och idrott, central kultur kr alla kommunala platser bou kr Lokal ledning ochadministration enbart grundskola bou tkr förstärkning grundskola, snittlönejustering Antal platser kr kr Elevhälsa 146,594 Elevhälsa gemensamt tkr hörselpedagog, psykologer Antal elever alla kommunala platser inkl skdn 225 kr kr Elevhälsa tkr resurspedagoger, tal- och hörselpedagoer Antal elever alla kommunala platser bou exkl särskola 237 kr kr Skolhälsovård, gem tkr skolläkare, samordnande skolsköterska Antal elever alla kommunala platser grundskola, f-klass, särskola inkl skdn 187 kr kr Skolhälsovård tkr skolsköterskor Antal elever alla kommunala platser grundskola bou, f-klass, 862 kr kr Bakgrundsfaktorer/ elever med mycket stora behov av stöd 452,000 Enheten tilldelas kr per elev Resursen disponeras valfritt till assistenter och eller lärartjänster. tkr Antal elever alla platser grundskola, f-klass,bou 0 kr 0 kr Baskgrundsfaktor kr Extra tilldelning

7 Lokalkostnader inkl kapitaltjänstkostnader 1 138,205 Särskilda bidrag till fritidshem utgår ej utan ingår i bidraget till grundskolan. Detta avser hyror och städ och förbrukningsinventarier. Vaktmästare tkr Antal elever alla kommunala platser bou exkl särskola och pedagogisk omsorg 660 kr kr Lokaler - hyra och driftkostnader 75 % tkr (75% av kommunal snittkostnad - resten i elevbidrag) Antal elever alla platser grundskola, f-klass bou kr kr Kapitalkostnader tkr Antal elever alla kommunala platser bou exkl särskola 950 kr kr Städ 90% tkr (90% av faktisk kostnad - resten i elevbidrag) Antal elever alla platser grundskola, f-klass bou kr kr Förbrukningsinventarier tkr alla platser grundskola, f-klass bou Antal elever kr kr Summa elevbidrag Summa enhetsbidrag Totalt kommunalt bidrag exkl momskompensation Svenska Momskompensation med 6% av utbetalat bidrag 394 Totalt bidrag Intäkter -417 Nettokostnad för kommunen Totalt för Waldorf 9 791

8 Sammanställning av bidrag per elev samt totalt för enheten (inkl bakgrundsfaktorer) per elev per elev per elev År Elevantal Elevbidrag Enhets- Totalt Total Per elev Totalt bidrag per elev bidrag bidrag F-klass 3 32,353 25,357 57, , År ,638 25,357 66, , År ,077 25,357 63, , År ,309 25,357 66, , Svenska Momskompensation tillkommer med 6% på utbetalt belopp vid varje utbetalning Sammanställning av bidrag per elev samt totalt för enheten (inkl bakgrundsfaktorer) per elev per elev per elev per elev per elev År Elevantal Elevbidrag Enhets- Totalt Total Bakgrunds- Tot bidrag per elev bidrag faktorer elevpeng F-klass 3 32,353 20,698 53, ,660 57,710 År ,638 20,698 62, ,660 66,995 År ,077 20,698 58, ,660 63,434 År ,309 20,698 62, ,660 66, Svenska Momskompensation tillkommer med 6% på utbetalt belopp vid varje utbetalning

9 Bidrag till fristående barnomsorg år 2010 Fristående barnomsorg ska få bidrag enligt samma principer som kommunen fördelar till den egna verksamheten. Hänsyn ska tas till att fden fristående barnomsorgen inte får göra momsavdrag. Beräkningen bygger på en översättning av Kalmar kommuns barnpengssystem. Momskompensation räknas som 6% av den totala bidragssumman - d v s enligt samma principer som det s k momsstatsbidraget. Barnantal plan 2010 Totalt Waldorf antal tim/vecka timmar Förskola: u 15 tim per v ö 15 tim per v Fritidshem Grundbelopp Barnomsorgsbidrag 2 262,376 Bidrag/h Bidrag Bidrag/h Bidrag verksamhet totalt tkr kost totalt tkr per barn Förskola: u 15 tim per v 54, , ö 15 tim per v 32, , Fritidshem 26, , Enhetsbidrag+ Gemensamma resurser Kostverksamhet 5,806 Kostverksamhet tkr enhetsbidrag kostenhet inkl transporter Antal platser alla kommunala platser bou exkl ped omsorg 135 kr kr Ledning och administration 296,557 Central ledning och administration gemensamt tkr central ledning och adm inkl boun Antal platser alla platser kr kr Central ledning och administration enbart kommunala platser tkr facklig tid Antal platser personliga tjänster, AV-central, BONUS, Getterön 862 kr språkverkstad, xl kr alla kommunala platser inkl skdn

10 Lokal ledning ochadministration tkr inkl löner lokal adm,fortbildning Antal platser resor kultur och idrott, central kultur, lärarlyftet kr alla kommunala platser bou kr Lokal ledning ochadministration 359 tkr inkomstkontroll, avskrivna avgifter Antal platser hela barnomsorgen inkll skdn 73 kr kr Elevhälsa 19,882 Elevhälsa gemensamt tkr hörselpedagog, psykologer Antal platser alla kommunala platser inkl skdn 225 kr kr Elevhälsa tkr resurspedagoger, tal- och hörselpedagoer Antal platser alla kommunala platser bou exkl särskola 237 kr kr Avdrag avgifter Förskola tkr Antal platser kr kr -322,010 Fritidshem tkr Antal platser kr kr Bakgrundsfaktorer/ elever med mycket stora behov av stöd 87,000 Enheten tilldelas kr per elev Resursen disponeras valfritt till assistenter och eller lärartjänster. tkr Antal platser alla platser förskola, pedomsorg,bou 0 kr 0 kr Bakgrundsfaktor kr

11 Lokalkostnader inkl kapitaltjänstkostnader 322,687 Särskilda bidrag till fritidshem utgår ej utan ingår i bidraget till grundskolan. Detta avser hyror och städ och förbrukningsinventarier. Vaktmästare tkr Antal platser alla kommunala platser bou exkl särskola och pedagogisk omsorg 660 kr kr Lokaler - hyra och driftkostnader 75 % tkr (75% av kommunal snittkostnad - resten i elevbidrag) Antal platser alla platser förskola bou kr kr Kapitalkostnader tkr Antal platser alla kommunala platser bou exkl särskola 950 kr kr Städ 90% tkr (90% av faktisk kostnad - resten i elevbidrag) Antal platser alla platser förskola bou kr kr Förbrukningsinventarier 249 tkr alla platser förskola bou Antal platser kr kr Summa barnomsorgsbidrag Summa enhetsbidrag 410 Totalt kommunalt bidrag exkl momskompensation Avdrag föräldrainsats Momskompensation med 6% av utbetalat bidrag 160 Totalt bidrag Intäkter -170 Nettokostnad för kommunen Totalt för Waldorf 9 791

12 Sammanställning av bidrag per elev samt totalt för enheten (inkl bakgrundsfaktorer) per barn per barn per barn År Barnantal BO-bidrag Enhets- Totalt Total Per barn Totalt bidrag per barn bidrag bidrag Förskola 23 80,900 15,112 96, , Fritidshem 20 20,084 3,117 23, , Momskompensation tillkommer med 6% på utbetalt belopp vid varje utbetalning Sammanställning av bidrag per elev samt totalt för enheten (inkl bakgrundsfaktorer) per barn per elev per elev per elev per elev År Barnantal BO-bidrag Enhets- Totalt Total Bakgrunds- Tot bidrag per elev bidrag faktorer elevpeng Förskola 23 80,900 11,329 92, ,783 96, Fritidshem 20 20,084 3,117 23, , Momskompensation tillkommer med 6% på utbetalt belopp vid varje utbetalning

13 Bilaga 2 Bidragsberäkning friskolor 2010 Barn- och elevantal BoUN SKDN Kommunen F-klass 518, år , år , år , Grundskola 4 890, Förskola 2 363, Fritidshem 1 880, Pedagogisk omsorg 46, Särskola 57,5 58 Särfritidshem 6,5 7 Kommunala 9 244, Enskilda förskolor 218, Enskilda fritidshem 75, Friskolor 402,5 403 Totalt 9 940,

14 Bilaga 3 Specifikation av elevbidrag 2010 Specifikation av barnomsorgsbidrag 2010 kr 11-delar Elevbidrag F-klass Kl 1-3 Kl 4-6 Kl 7-9 Barnomsorgsbidr. Första 15 timöver 15 tim Adm. ÖU Adm. ÖU 0,16 0,00 Skolsköt. ÖU Underhåll/inventarier Personal 53,48 35,25 Hyror Drift 25% Material 0,49 0,46 Städ 10% Arbetsmiljö Lok.Drift 25% 4,53 0,00 Personal PU Städ 10% 0,42 0,00 Material Arb.Miljö 0,13 0,00 Fortb. / Utv Fortbildning 0,50 0,00 Summa Tot. Bo.bidr 59,71 35,71 12-delar 54,73 32,73 tkr 28,702 37,987 34,187 37,399 Fritidshem 11 delar Barnomsorgsbidr. Bidr.Fh tim Adm- ÖU 0,16 Personal 27,68 Material 0,96 Arb.Miljö 0,13 Fortbildning 0,31 Tot. Bo.bidr 29,24 12-delar 26,80

15 Bilaga 3 Förskola Fritidshem Barnomsorgsbidr. Första 15 tim Över 15 tim Barnomsorgsbidr. Bidr.Fh tim 0,00 Kost pu 1,85 Kost pu 3,71 3,71 Kost öu 1,57 Kost öu 1,50 1,50 Tot. Bo.bidr 5,21 5,21 12-DELAR 4,78 4,78 Tot. Bo.bidr 3, DELAR 3,14 Elevbidrag kr Elevbidrag F-klass Kl 1-3 Kl 4-6 Kl 7-9 Kost pu Kost öu Summa

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2016-09-06 BUN 2016/0676 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2017 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-06 BUN 2014/0795 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Skattkammarens förskola Förslag

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan

Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-09 BUN 2014/0788 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 Västra skolan Förslag till beslut

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens

Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2015-10-29 SKDN 2015/0247 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Bidrag till fristående verksamhet 2016 Lundens förskola Förslag till

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm

Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 20 november 2013 kl 13:00-16:20 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 92-116 Beslutande Jonas Hellberg (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl 13:00-16:25 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 82-108 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (FP),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 16 november 2016 kl 13:00-16:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 75-101 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Leila ben Larbi

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2014 FÖRSKOLA egen 1-3 år 90 220 kr 97 120 kr 120 140 kr 113 340 kr

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017

Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 Datum 2016-11-08 Beställarkontoret Hélène BöklinJonsson BUN 16/35 Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, principer och belopp 2017 En kommuns bidrag för barn/elev

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Överklagande av beslut om bidrag till fristående verksamhet 2012 nytt beslut av Barn- och ungdomsnämnden

Överklagande av beslut om bidrag till fristående verksamhet 2012 nytt beslut av Barn- och ungdomsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2013-05-22 BUN 2012/0029 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Överklagande av beslut om bidrag till fristående verksamhet 2012 nytt

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010 1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-03-02 Till Fristående huvudman för xxx Beslut om bidragsbelopp till

Läs mer

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016

Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Barn- och ungdomsnämnden Datum Carina Norgren Dnr BUN15/120 Fristående skolenheter Rektor Bidrag till fristående skolenheter, principer och belopp verksamhetsåret 2016 Grundbelopp för grundskola och förskoleklass

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Förskola 1-3 år 1-3 år 4-5 år 4-5 år Grundbelopp (kr) Heltid 15h Heltid 15h Undervisning/pedagogisk verksamhet 78 469 47 081 70 622 42 373 Material och utrustning

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2013-06-04 BUN 2013/0305 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion (FP) - Mer tid i förskolan för "15-timmarsbarnen"

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015

Bilaga 2. Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 2 Bidrag på lika villkor - grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1. Inledning 3 1.1 Löpande information till hemkommunen 3 1.2 Bidrag till fristående

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Bidrag till fristående verksamhet 2014 - Engelska skolan i Jönköping

Bidrag till fristående verksamhet 2014 - Engelska skolan i Jönköping TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-05-13 BUN 2014/0393 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2014 - Engelska skolan i Jönköping Förslag

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017

Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (7) Datum 2016-12-12 Bilaga Kimmo Räihä Bilaga till beräkningar av ersättningar 2017 till Malmös kommunala och fristående skolor 2017 Förslag till ersättningar

Läs mer

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN15/82. Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN15/82 Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN15/82 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010

Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 27 maj 2011 1 (10) Grund- och tilläggsbelopp höstterminen 2010 Grundskolenämnden fastställer grund- och tilläggsbelopp. Beslutade belopp gäller för höstterminen 2010, och fastställdes 6 maj 2010, 37. Grundbeloppet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 17:00 Plats Halltorpsskolans matsal Halltorp Omfattning 112-125 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Carina Sjögren (C), tjänstgörande

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2016 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen /Grundskola/Gymnasium 2015-12-18 1 (9) FN-0325/2015-3 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-12-22 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vik. ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Resursfördelning i Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun

Resursfördelning i Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun Handläggare Datum Kristina Olson 2016-01-13 0480-45 30 08 Resursfördelning i Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun tillämpar sedan 2012

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS STYRKOR Engagerade chefer Satsning på kompetensutveckling och ökad behörighet i grundskolan Hög andel legitimerade förskollärare En omvärldsorienterad

Läs mer

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2015-03-09 BUN 2015/0168 0480-45 30 08/45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn

Läs mer

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016

Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2015-05-25 SKDN 2015/0116 453504 Södermöre kommundelsnämnd Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor

Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter inom förskolor och skolor 2014-12-19 1 (9) DNR FN-0366/2014-1 Till kommuner, fristående förskolor och skolor med barn/elever från Sundbybergs stad Information om beslut av bidragsbelopp 2015 till andra kommuner och enskilda verksamheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden

Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg. Fr.o.m. 1 januari Antaget av barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg Fr.o.m. 1 januari 2013 Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2012-12-19 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI 2010-03-12 1 (6) Sektorn för utbildning och kultur VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ATT BEDRIVA FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI Godkännande Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (11) 216-5-13 Barn- och ungdomsnämnden Översyn av grundpeng Dnr Bun 216/164 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten

Läs mer

Resursfördelningsmodell för förskola samt förskoleklass, grundskola och fritidshem UN-2015/148

Resursfördelningsmodell för förskola samt förskoleklass, grundskola och fritidshem UN-2015/148 Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 9 Resursfördelningsmodell för förskola samt förskoleklass, grundskola och fritidshem UN-2015/148 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

Läs mer

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Resursfördelningsmodell avseende förskola, grundsärskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem Styrdokument 1 (13) 2016-12-01 Fastställd: BON 16-12-13 130 Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Bildning- och omsorgschef Dnr : BON2016/274-3 Resursfördelningsmodell avseende förskola,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden

ÅMÅLS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden Antagna av Barn och utbildningsnämnden 2015-05-01 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg fr o m 1 maj 2015 Sidan 1 Riktlinjer/rutiner - enskild barnomsorg BAKGRUND... 3 DEFINITIONER... 3 BESLUT OM GODKÄNNANDE

Läs mer

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning.

BUN/2014:629-630. 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp

Läs mer

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Riktlinjer för ersättning till kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-08 1.0 Anna Westerling Förskoleförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd

Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Riktlinje Ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola Fastställd: 2016-01-01 Reviderad 2016-05-31 Innehåll Riktlinje

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41 Kostnader Intäkter 30 0 Netto

Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41 Kostnader Intäkter 30 0 Netto Bilaga 2 95 2008 2007 2008 Förvaltningsgemensamt, verksamhet 41 19 862 16 816 30 0 Netto 19 832 16 816 Förskoleverksamhet, verksamhet 42 251 494 270 361 30 625 33 424 Netto 220 869 236 937 Grundskola och

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C)

Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson, Vice ordförande (S) Christina Wallin Olsson (V) Peter Joensuu (M) Ingela Jonsson (C) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81, Arvika, kl. 08.00 09.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lars-Ove Jansson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Förslag till nytt resursfördelningssystem för Barn- och ungdomsnämnden

Förslag till nytt resursfördelningssystem för Barn- och ungdomsnämnden Handläggare Datum Kristina Olson 2011-08-10 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till nytt resursfördelningssystem för Barn- och ungdomsnämnden Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden har tillämpat

Läs mer

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9)

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014 Utbildningsnämnden den 12 maj 2014. Kommunförvaltningen 2014-12-05 1 (9) 2014-12-05 1 (9) Kommunförvaltningen Riktlinjer för utbetalning av skolpeng Ansvarig Maria Kvist Upprättad av Maria Kvist Upprättad den 2014-04-29 Reviderad den 2014-12-05 Riktlinjer för utbetalning av

Läs mer

Matts Persson. Birgitta Olsson Iggbom. Stefan Bäckström. Matts Persson

Matts Persson. Birgitta Olsson Iggbom. Stefan Bäckström. Matts Persson Protokoll 1 (72) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-10:00. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Anna Gustavsson (C) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Översyn av barn- och elevpeng

Översyn av barn- och elevpeng Översyn av barn- och elevpeng GR-gruppen 2009-09-11 Daniel Lindén Åkesson Managementkonsult AB 0708-89 25 30 daniel@smkonsult.se Agenda Inledning Om projektet Offentliga bidrag på lika villkor Socioekonomisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare 2012 2011 2010 Hemtjänst

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-16:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 48-55 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall

Läs mer

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor 2010-08-25 1 (8) Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100) bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

Hej, Översänder en överklagan av beslut om Skolpeng Vänligen bekräfta att ni har mottagit materialet. Mvh. Therese Allbäck.

Hej, Översänder en överklagan av beslut om Skolpeng Vänligen bekräfta att ni har mottagit materialet. Mvh. Therese Allbäck. Från: Allbäck Therese [mailto:therese.allback@adm.kunskapsskolan.se] Skickat: den 24 januari 2017 10:15 Till: boras.stad@boras.se Kopia: Margreth

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Fotograf: Björn Glimholt Östra Funkaboskolan

Fotograf: Björn Glimholt Östra Funkaboskolan Fotograf: Björn Glimholt Östra Funkaboskolan Innehållsförteckning Inledning... 3 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014... 4 Beskrivning av verkställandet av Barn- och ungdomsnämndens beslut och

Läs mer

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23 Bou 1282/2015 orebro.se 2 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL

Läs mer

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800)

Inledning. Enligt Skollagen (2010:800) Regler och riktlinjer för enskild huvudman att bedriva pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem i Lilla Edets kommun (reviderad av utbildningsnämnden 2014-05-22) Enligt Skollagen (2010:800) Inledning Den

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Eva Simonsson 2012-10-08 Dnr BUN-2012-0920 Barn- och ungdomsnämnden Budget för år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Förskola & Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola, Kungsbacka Framgångar nationellt Högt rankade i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan Elevers resultat 2009 2010 2011 35 19 14 Effektivitet 11 7 5 Rankad bästa skolkommun i Halland

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp för 2015

Beslut om bidragsbelopp för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-09 FSN-2014/431.601 1 (7) Beslut om bidragsbelopp för 2015 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer