SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014."

Transkript

1 ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare 3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 4. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret 5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 6. Val av styrelseledamot 7. Val av valberedning 8. Fastställande av årsavgift 9. Jubileumsfirande 2014: SWAN 5 år 10. Övriga ärenden

2 SWAN Årsberättelse 2013 Aktiviteter Året som gått har varit ett händelserikt år. Som brukligt har SWAN ordnat inspirationsluncher och seminarier. Talare på luncherna har varit Annet van Hooft, Bird & Bird, Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling, Maria Ingelsson, Lindahl, Sylvia Lindén och Cecilia Kindgren-Bengtsson som talade tillsammans, samt Emilia Lundberg. Samtliga luncher har varit fullsatta eller nästan helt fullsatta. På våren hölls ett seminarium på temat övertygande kommunikation som leddes av Ruben Brunsveld. I det seminariet deltog ett tjugotal medlemmar. Under året hölls också SWANs första mentorprogram som inleddes in januari och avslutades i december. I mentorprogrammet deltog drygt tio adepter och lika många mentorer med varierande bakgrund men alla med erfarenhet av skiljeförfarande. Charlotta Wikström gav råd och handledning till deltagarna. Ekonomi Medlemsavgifter och deltagaravgifter för event är föreningens främsta inkomstkälla. Därtill kommer bidrag från sponsorer. De sponsorbidrag som gavs under 2012 gällde åren och användes för att finansiera SWAN Directory Sponsorerna redovisas i matrikeln samt i inbjudningar till event. Inga sponsorer har tillkommit in under året. Vi vill tacka sponsorerna samt de organisationer som bidragit med lokaler och/eller förtäring i samband med de event som SWAN har ordnat, däribland SCC, Hamilton, Mannheimer Swartling, Grönberg och Bird & Bird. Styrelsen Under året har styrelsen bestått av Linn Bergman, Christina Blomkvist (t.o.m. september), Helena Dandenell, Åsa Egardt, Caroline Falconer och Caroline Waering. Styrelsen har hållit ett antal styrelsemöten främst för planering av event och andra aktiviteter. Administration Bokföring, redovisning och betalning av fakturor har skötts av Trollbäckens Redovisningsbyrå. Utskick, registrering av deltagare, e-posthantering m.m. har på ett förnämlig sätt skötts av SCC.

3

4

5 STADGAR antagna vid konstituerande stämma den 28 november Föreningens namn och säte Föreningens namn är SWAN (Swedish Women in Arbitration Network). Föreningens säte är Stockholm. 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja kvinnors karriärmöjligheter i skiljedomsbranschen. 3 Medlemskap Medlemskap i föreningen kan erhållas av kvinnor som jobbar med, eller är intresserade av, skiljeförfaranden. Fråga om medlemskap i föreningen prövas av dess styrelse. 4 Stödmedlemskap Män som vill stötta föreningens ändamål kan erhålla stödmedlemskap. Fråga om stödmedlemskap i föreningen prövas av dess styrelse. Stödmedlemmar är inte medlemmar i föreningen. 5 Styrelse Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av minst fyra och högst sju ordinarie ledamöter. Ledamöterna väljs vid ordinarie föreningsstämma för en

6 tid av två år intill nästnästa ordinarie föreningsstämma. En person får inte inneha styrelsepost i mer än sex år i följd. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande vid sammanträden. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av de flesta röstande. Vid lika röstetal avgör lotten. 6 Styrelsens åligganden Styrelsen företräder och tecknar föreningen i alla avseenden. Det åligger styrelsen att besluta i alla frågor som inte skall avgöras av föreningsstämman samt att ansvara för förvaltningen och användningen av de medel som inkommer till föreningen. Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter i förening, eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt utsedda firmatecknare. 7 Årsavgift m.m. Varje år fastställer ordinarie föreningsstämma den avgift som medlem respektive stödmedlem ska betala till föreningen. Efter beslut av styrelsen får föreningen ta ut avgifter för deltagande i de aktiviteter som föreningen anordnar. Betald avgift återbetalas inte. Undantag från den årliga avgiften kan, efter beslut av föreningsstämman eller styrelsen, helt eller delvis medges. 8 Föreningsstämma Föreningsstämman utgör föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem får personligen närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst. Medlem får inte närvara, yttra sig eller rösta genom ombud. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner att det behövs eller då det påkallas av ett antal medlemmar som utgör minst tio procent av det totala antalet medlemmar i föreningen. Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av föreningsstämmans ordförande. Följande ärenden skall förekomma vid den ordinarie föreningsstämman: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare 3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 4. Behandling av styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret 5. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 6. Val av styrelseledamöter 7. Val av valberedning 8. Fastställande av årsavgift

7 9. Övriga ärenden 9 Jäv En styrelseledamot får inte handlägga frågor om avtal mellan henne och föreningen eller frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om hon har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan, utbetalningar och/eller andra liknande arrangemang. 10 Ändring av stadgarna Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas genom beslut av två på varandra följande föreningsstämmor med minst 14 dagars mellanrum, varvid beslutet på båda stämmorna ska biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Om samtliga medlemmar som är närvarande är ense om ändringen eller tillägget fordrar dock endast en föreningsstämma. 11 Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma skall ske genom brev med post eller e-post. Kallelsen skall utsändas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. 12 Föreningens upplösning Beslut om föreningens upplösning tas vid föreningsstämma och kan fattas med 2/3 majoritet av det totala antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar skiftas ut till det ändamål som föreningsstämman beslutar.

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer