Bostadsrättsföreningen Turbinen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653"

Transkript

1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter 7-10

2 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18, Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheten Turbinen 18 och verksamheten består i att bereda bostäder åt medlemmarna. Föreningen omfattar sammanlagt 29 bostadsrättslägenheter enligt följande: 24 lägenheter på 1 rum och kokvrå 4 lägenheter på 2 rum och kokvrå 1 lägenhet på fem rum och kök Styrelsen Styrelsen har enligt ordinarie föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte : Robert Sundström Tomas Ehring Gunnar Howding Negin Tagavi Anna Hasslow Robert Mårtensson Vanja Sandgren Sten E Karlsson ledamot, ordförande ledamot, kassör ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant Enligt föreningens stadgar konstituerar styrelsen sig själv. Revisorer Revisorer valda på föreningsstämma. Pierre Helsén Erik Granér revisor revisorssuppleant Fastighetsförvaltning Styrelsen har i den ekonomiska förvaltningen biträtts av BEJO AB. Föreningen sköter själv den tekniska förvaltningen. Följande har ansvarat för den tekniska förvaltningen under Område Belysning i trappen & utomhus, hissen El, tele, TV, bredband, brandlarm Fasad, grund, tak, fönster Sophämtning Trappstädning Tvättstuga Vatten & avlopp Värme, varmvatten, ventilation Ansvariga Robert Sundström Tomas Ehring Tomas Ehring Robert Sundström Robert Sundström Caroline Karström, Robert Mårtensson Sten E Karlsson Tomas Ehring

3 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 2(10) Händelser under året FÖRENINGENS EKONOMI Föreningen hade under 2014 ett överskott på kr. Föreningen har kr i lån, varav kr är ett lån för säkerhetsdörrarna. Lånet för säkerhetsdörrarna ska amorteras i takt med att dörrarna betalas av berörda medlemmar. Månadsavgiften höjdes med 5 % LÄGENHETSFÖRSÄLJNINGAR Två lägenheter har fått nya ägare under 2013: Lgh 1101: Negin Tagavi Lgh 1305: Lennart och Emma Agén MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER Styrelsen har under 2014 haft 11 protokollförda möten samt ett konstituerande. Föreningsstämman hölls Föreningen har genomfört en vår- och en höststädning. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL Under året har följande reparationer och underhåll genomförts: Hissen har genomgått kontroll och besiktning. Torkskåpet har bytts ut till ett nytt energisnålt skåp med avfuktare. Låskolven till källardörren har bytts ut. Pumpen i borrhålet till värmepumpen har tagits upp för service. En lysrörsarmatur i vänstra källargången har bytts ut. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014, PLANER FÖR 2015 SOPKÄRLENS PLACERING Föreningen har blivit kontaktade av Miljöförvaltningen med krav på att åtgärda nedskräpningen runt sopkärlen. Vi har kommit överens med föreningarna på Högalidsgatan 31 och 33 om ett schema för tillsyn, vilket lett till en förbättring. En representant för Stockholm Vatten, som tagit över Trafikkontorets ansvar för sophämtning, har kontaktat föreningarna för en utredning om möjligheten till sopsug. Vi väntar på ett resultat av utredningen. SÄKERHETSDÖRRAR Efter kontakter med Ekstrands har vi nu en rutin för efterbeställning av nycklar till säkerhetsdörrarna. Information finns på föreningens hemsida. BADRUMSRENOVERING OCH AVSTÄNGNINGSANORDNING PÅ VATTENLEDNINGAR Enligt föreningens stadgar, som godkändes av Boverket 2013, samt styrelsens beslut i frågan, ska alla badrum senast under 2015 vara renoverade så att de har tätningsskikt. Alla lägenheter ska enligt stadgarna också ha avstängningsanordning på inkommande varm- och kallvatten. En styrelsemedlem har motsatt sig renovering av badrummet och menar att stadgarna är olagliga. P.g.a. oenighet i styrelsen står ärendet nu stilla. TVÄTTSTUGAN En torktumlare krånglar och ska bytas ut. Tvättstugan och källaren är i behov av uppfräschning. PANNRUMMET Föreningen har låg energiförbrukning tack vare värmepumpen och bra isolering av huset. Men vi tror att det ändå finns energibesparingar att göra, särskilt sommartid. Vi ser också möjlighet att frigöra utrymme där oljetanken och varmvattenackumulatorn är placerade. Föreningen planerar därför en utredning av värmesystemet.

4 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 3(10) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Disposition av bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Belopp i kr balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för avsättning till fond för yttre underhåll överföring till balanserat resultat Totalt Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

5 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 4(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Föreningens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter, bredband Övriga intäkter Nettoomsättning Föreningens kostnader Förvaltnings- och administrationskostnader Avskrivning byggnad Avskrivning byggnadsinventarier Avskrivning inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

6 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnadsinventarier Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager av olja Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar - 30 Skattekonto Säkerhetsdörrar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 6(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgifter Reparationsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 7(10) Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2-reglerna). För att visa en rättvisande bild av föreningens ekonomi har värdehöjande reparationer bokförts under byggnad. Enligt föreningens stadgar skall minst 0,3 % av byggnadsvärdet för föreningens hus avsättas till fond för yttre underhåll. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Avskrivningsmetod och avskrivningsprocent Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år -Byggnader 2,0 % -Byggnadsinventarier 10 % -Inventarier 20 % Noter Not 1 Årsavgifter Årsvgiften har varit oförändrad under verksamhetsåret..

9 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 8(10) Not 2 Förvaltnings- och administrationskostnader Städning Sotning Hiss Tvättstuga Gård Pannrum Reparation och underhåll Elavgifter Uppvärmning Värmekompensation lägenhet Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Försäkringsersättningar Bredband Teknisk förvaltning Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Styrelsearvoden Revisionsarvoden Ekonomisk förvaltning Övriga förvaltningskostnader Konsultarvoden Arbetsgivaravgift, löneskatt Summa Not 3 Byggnad och mark Föreningen äger fastigheten Turbinen 18 i Stockholms kommun. Byggnaden är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar. Anskaffningsvärde byggnad Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Mark Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Not 4 Byggnadsinventarier Anskaffningsvärde Årets inköp Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående bokfört värde

10 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 9(10) Not 5 Inventarier Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående bokfört värde Not 6 Eget kapital Insatser Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets. avgifter underhåll resultat resultat Vid årets början Disposition enligt årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 7 Skulder till kreditinstitut Swedbank Hypotek, rörlig ränta Ingående bokfört värde Årets amortering - - Utgående bokfört värde Swedbank Hypotek, rörlig ränta Ränta 1,831 % Ingående bokfört värde Årets amortering Utgående bokfört värde Summa utgående värde

11 Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 10(10) Underskrifter Stockholm Robert Sundström Tomas Ehring Gunnar Howding Negin Tagavi Anna Hasslow Min revisionsberättelse har avgivits Pierre Helsén Revisor

12 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelseledamöterna är ersättningsskyldiga mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid mot lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför jag tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, varför jag tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm Pierre Helsén Revisor

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer