Nämndplan Skolnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan 2015. Skolnämnden"

Transkript

1 Nämndplan 2015 Skolnämnden

2 Foto omslag: Karin Bäckström

3 Innehållsförteckning Sida Vision 4 Inledning 5 Organisationsschema 6 Övergripande beskrivning av organisationen 7 Värdegrund 8 Krav på nämnden 9 10 Systematiskt kvalitetsarbete Nämndens mål 14 Förutsättningar Ekonomi 17

4 Vår vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. 4 Nämndplan 2015

5 Inledning Skolnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för att förskola, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem genomförs enligt de statliga styrdokumenten. Syftet med nämndplanen 2015 är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Syftet är också att bidra till kommunens måluppfyllelse enligt de kommunstrategiska målen. Nämndplan

6 Organisationsschema Skolnämnden Förvaltningschef Nämndsekreterare Informatör Utgör skolförvaltningens ledningsgrupp Verksamhetschef förskola Verksamhetschef skola Administrativ chef Förskolor Annan pedagogisk verksamhet Pedagogiskt centrum Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Elevhälsa Administration Administrering av förskole- och fritidshemsplatser Ekonomi IKT-samordning Kvalitetsarbete Lokalsamordning VFU-samordning ENaT Enabygdens naturskoleverksamhet 6 Nämndplan 2015

7 Övergripande beskrivning av organisationen Inom skolförvaltningen arbetar över 900 medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för över barn och elever i Enköpings kommun att utveckla sitt allra bästa jag inför sin egen framtid. Förskola och annan pedagogisk verksamhet Målgruppen är över barn i förskola och pedagogisk verksamhet. Inom förvaltningen ansvarar elva förskolechefer för 24 förskolor, varav en har en mobil förskoleavdelning annan pedagogisk verksamhet i form av tolv dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) två öppna förskolor som innefattar familjecentrum en helg- och nattöppen verksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Inom förskolan finns ett pedagogiskt centrum med tre administratörer som ger stöd och service till förskolecheferna. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Målgruppen är över elever inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Inom förvaltningen ansvarar tolv rektorer för sju grundskoleenheter med årskurs F 6 inklusive fritidshem fyra grundskolor med årskurs F 9 inklusive fritidshem en grundskoleenhet med årskurs 7 9 en grundsärskola som är fördelad på två skolenheter. Inom verksamheten finns en central elevhälsoenhet där psykologer, skolsköterskor, kuratorer och skolläkare ingår. Skolkontoret För att säkerställa att kommunens olika skolformer håller en hög kvalitet finns ett övergripande skolkontor inom förvaltningen med drygt femton medarbetare. Medarbetare på skolkontoret arbetar med att ge övergripande stöd och service samt att kvalitetssäkra och effektivisera processer inom olika områden. Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp som består av förvaltningschef, en verksamhetschef för förskola, en verksamhetschef för grundskola samt en administrativ chef. Ledningsgruppen leder utvecklingsarbetet för att verksamheten ska åstadkomma hög måluppfyllelse genom att följa upp och utvärdera verksamhetens resultat. Nämndplan

8 Värdegrund Barn- och elevperspektiv Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Dessa värden förmedlas och gestaltas i vår verksamhet. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Innevånarperspektiv Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund där nyckelorden ansvar, trygghet, service och ambition är vägledande. Vi tar ansvar för att andra får största möjliga nytta av vårt arbete. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. Vi ger god service i vårt uppdrag. Vi har en hög ambition att ständigt utveckla vårt arbete. 8 Nämndplan 2015

9 Krav på nämnden Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kvalitet: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Likvärdighet: Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen Förankring: Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer är ett centralt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet. De styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband och de ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov. Styrdokumenten lägger sedan det spår som planeringen och genomförandet av insatser måste följa för att få förväntad effekt. Nämnden och verksamheten tar särskild hänsyn till FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) i sina beslut. Centrala mål för verksamheten 1. Normer och värden 2. Kunskap, utveckling och lärande 3. Ansvar och inflytande 4. Samverkan mellan förskola/skola och hem 5. Övergång och samverkan 6. Skola, omvärlden och utbildningsval 7. Betyg och bedömning 8. Rektors och förskolechefens ansvar Måluppfyllelse inom förskola Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning i förhållande till hur väl förskolan arbetar i riktning mot dessa mål, både utifrån hur väl varje barns förmågor utvecklas och i förhållande till de åtgärder förskolan vidtar. Måluppfyllelse inom övriga skolformer Läroplanerna för de övriga skolformerna innehåller de övergripande målen för utbildningen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten bidrar till att målen nås, både mätt utifrån hur väl elevernas förmågor utvecklas och utifrån de åtgärder som vidtas i undervisningen. Det finns även mål för de ämnesspecifika förmågor eleverna ska utveckla. Dessa mål mäts genom att det finns kunskapskrav som specificerar den kunskap som krävs för måluppfyllelse i olika ämnen. Nämndplan

10 Övriga krav på nämnden Kommunala styrdokument Verksamheten regleras bland annat genom kommunallagen, budgetbeslut för 2015 och kommunala policyer och riktlinjer. Kommunens strategiska mål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen - Goda gröna Enköping är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv en attraktiv skolkommun ger förutsättningar för en god livskvalitet har en god kompetensförsörjning har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. För att säkerställa att nämnden uppfyller krav i andra lagar har nedanstående processer identifierats och följs upp i nämndens internkontrollplan. Beslutssäker verksamhet (delegationsordning) Säker hantering av dokument (arkivlagen) Säker hantering av medborgares personuppgifter (personuppgiftslagen) Kvalitetssäker hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdslagen) Risk- och tillbudshantering Säker anställning av personal Säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas (lag om skydd mot olyckor) Säkerställa ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljölagen) Miljö- och hälsosäker verksamhet (miljöbalken) Säkerställa livsmedelshantering (livsmedelslagen) Säker hantering av inköp (lagen om offentlig upphandling) 10 Nämndplan 2015

11 Foto: Maria Holback Nämndplan

12 Systematiskt kvalitetsarbete Nämndplanen anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning. Januari Mars April Nämndens uppföljning av internkontrollplanen ska vara upprättad den 20 januari. Nämndens årsredovisning för föregående kalenderår ska vara upprättad senast den 29 januari i samband med bokslut för föregående år. Skolledardag med politiker och skolnämnden. Syftet med dagen är att föra dialog om pågående utvecklingsarbete. Konsekvensbeskrivning av budgetförslag 2016 ska vara upprättad 5 mars. Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått genomförs med samtliga förskolechefer och rektorer. Arbetet rapporteras till nämnden. Elevråden på 7 9-skolorna träffar nämndens arbetsutskott, vid dialogmötet diskuteras olika teman. Representanter för föräldraråden i förskola respektive grundskola träffar nämndens ledamöter. Genom denna dialog skapas möjligheter till inflytande i nämndens uppdrag. Delårsrapport ska vara upprättad den 21 april. Augusti September Oktober Internkontrollplan för 2015 ska vara upprättad 21 april. Delårsrapport ska vara upprättad den 18 augusti. Skolledardag med politiker och skolnämnden. Syftet med dagen är att föra dialog om nämndplan för kommande läsår samt underlag för resursfördelning. Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått genomförs med samtliga förskolechefer och rektorer. Arbetet rapporteras till nämnden. Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en kvalitetsredovisning till skolkontoret. Redovisningen ska omfatta föregående läsår. Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en verksamhetsplan som beskriver uppdraget och sammanfattar identifierade utvecklingsområden för läsåret. Nämnplan för 2016 beslutas. Elevråden på 7 9-skolorna träffar nämndens arbetsutskott, vid dialogmötet diskuteras olika teman. November Representanter för föräldraråden i förskola respektive grundskola träffar nämndens ledamöter. Genom denna dialog skapas möjligheter till inflytande i nämndens uppdrag. Skolförvaltningens ledningsgrupp genomför uppföljningsmöten med samtliga enheter med syfte att föra dialog om kvalitén. Arbetet rapporteras till nämnden. 12 Nämndplan 2015

13 Kontinuerliga verksamhetsbesök under året I samband med nämndens sammanträden görs verksamhetsbesök. Nämnden träffar representanter för elever, föräldrar och personal. Detta för att skapa sig en bild av enheten. Uppföljningsområden sammanställs och analyseras för att tas upp kontinuerligt på nämndmöten under året. Identifierade utvecklingsområden 2015 Identifierade utvecklingsbehov i förskola och annan pedagogisk verksamhet: Övergångar mellan förskola och förskoleklass IKT (informations- och kommunikationsteknologi) Barns rättigheter och möjligheter till inflytande Pedagogisk dokumentation med fokus på barnets perspektiv Barn i behov av särskilt stöd Utvecklingssamtal med fokus på föräldrars delaktighet och inflytande Interkulturellt arbete Identifierade utvecklingsbehov i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem: Interkulturellt arbete Modersmålsundervisning och studiehandledning Övergångar mellan stadier och skolformer Ämnesutveckling IKT (informations- och kommunikationsteknik) Elevhälsans uppdrag Skolkontorets identifierade utvecklingsbehov: Dokumenthantering Lokalplanering Utveckling av IKT Utveckling av uppföljningssystem Ekonomiuppföljning Kommunikation och information Systemutveckling Nämndplan

14 Nämndens mål Normer, värden och inflytande NÄMNDENS MÅL Alla verksamheter uppfyller målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar samt bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. KOMMUNSTRATEGISKT MÅL Enköping en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet. Alla verksamheter uppfyller målen för barns och elevers inflytande och delaktighet. Kunskap, utveckling och lärande NÄMNDENS MÅL Alla förskolor uppfyller målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Alla skolor och fritidshem uppfyller målen för de kunskaper varje elev ska utveckla. KOMMUNSTRATEGISKT MÅL Enköping en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning. Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen goda gröna Enköping. Övergång, samverkan och omvärld NÄMNDENS MÅL Alla verksamheter samverkar med olika skolformer, fritidshemmet, vårdnadshavare och omvärlden till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande. KOMMUNSTRATEGISKT MÅL Enköping en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen goda gröna Enköping. Verksamhetens utveckling NÄMNDENS MÅL Förskolechef respektive rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas enligt de nationella målen. KOMMUNSTRATEGISKT MÅL Enköping en attraktiv skolkommun. 14 Nämndplan

15 Förutsättningar Områden för de förutsättningar som måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns i styrdokumenten och kan sammanfattas enligt nedan. Huvudmannen ska också se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. Syftet är att barn och elever ska kunna lära och utvecklas i enlighet med de nationella målen. God miljö för lärande Barn och elever ska tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt en god miljö i förskolan och fritidshemmet. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna i fritidshemmet ska ha en lämplig storlek och sammansättning. Utbildningen ska vara utformad på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Personal Personal ska ha nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet. Rektor, förskolechef, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och studie- och yrkesvägledare ska uppfylla behörighetskraven. Personal ska finnas med sådan kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser samt för vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Personalen vid förskole- och skolenheterna ska få kompetensutveckling så att verksamheten kan uppfylla de nationella målen. Organisation Personalen ska ha de förutsättningar som krävs för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Resurstilldelning Varje enhet ska ha tillräckliga resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Nämndplan

16 Förutsättningar Rektorers och förskolechefers prioriterade behov av utökade förutsättningar inför 2015 som måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns i styrdokumenten. Skolform Förskola och annan pedagogisk verksamhet God miljö för lärande Personal Organisation Resurstilldelning Mindre barngrupper Öka antalet förskollärare Ökade förutsättningar för planeringstid Utöka IT utrustning Öka likvärdigheten gällande lokaler Se över förskolor med få avdelningar Se över resursfördelning utifrån öppettider Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Se över fördelning av elevhälsa för att möjliggöra det förebyggande arbetet Öka kompetens för att möta behov av modersmål och studiestöd. Ökad pecialpedagogisk kompetens/ speciallärarkompetens. Utöka IT utrustning Öka likvärdigheten gällande lokaler Se över resursfördelning utifrån stadier 16 Nämndplan 2015

17 Ekonomi Budget Budget (nettoramen) till skolnämnden uppgår för 2015 till 730,1 miljoner kronor. Årets nettoram ökar med 38,8 miljoner kronor från 691,3 miljoner kronor. Riktade statsbidrag tillkommer utöver budget. Volymer Volymerna i budget 2015 är baserade på kommunens befolkningsprognos från Volymer antal barn och elever Preliminärt bokslut 2014 Budget 2015 Förskola Förskoleklass Grundskola, grundsärskola Fritidshem Budget per verksamhet Nämnden fördelar nettoramen per verksamhet enligt följande. Endast 724 miljoner kronor är fördelade av skolnämnden. Resterande drygt 6 miljoner kronor kommer att fördelas av tillträdande nämnd. Av den anledningen summerar verksamhetsfördelningen endast till 724 miljoner kronor. Nettobudget per verksamhet Budget 2015 per verksamhet Förskola inklusive annan pedagogisk 225,6 verksamhet Förskoleklass 21,5 Grundskola 376,3 Grundsärskola 26,6 Skolkontoret 18,75 Skolnämnden 0,75 Nämndplan

18

19

20 Non utpatio nullutem essismod do dolenibh ea feumsan dreet,

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Nämndplan (18)

Nämndplan (18) Nämndplan 2016 2015-12-11 1 (18) 2015-12-11 2 (18) Vår vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden 2015-12-11 3 (18) Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan 2015-10-10 Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten S:t Iliansskolan är en högstadieskola med årskurserna 7-9 och i dagsläget har vi 470 elever. Inom vårt nätverk

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan 2016-08-05 Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten S:t Iliansskolan är en högstadieskola med årskurserna 7-9 och i dagsläget har vi 470 elever. Inom vårt nätverk

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Verksamhetsplan 2016/2017 1 Enöglaskolan Övergripande beskrivning av enheten Förskoleklass Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete RIKTLINJE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ska antas av Utbildningsnämnden Innehållsförteckning INLEDNING 3 STYRKEDJAN 4 RUTIN 5 KVALITETSARBETE PÅ HUVUDMANNANIVÅ 5-6 FYRA

Läs mer

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA.

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA. Skola Rektor SKA-samtal 18/19 Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser. Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Utbildnings- och kulturnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samt i nämndens verksamheter

Utbildnings- och kulturnämndens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samt i nämndens verksamheter Antagna av utbildnings- och 2018-09-19, 72 Gäller från: 2018-09-19 Ansvarig: kvalitetsstrateg Revideras: vid behov Ersätter: riktlinjer antagna av utbildnings- och 2016-06-15, 43 s riktlinjer för det systematiska

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN 2017-2018 Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp 2017-06-02 VISION Vi har Värmlands bästa skola i Hagfors kommun, när vi tidigt ser, hör och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan Dennis Holm 2016-09-26 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete RIKTLINJE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Antagen av Utbildningsnämnden 2015-11-03 87 reviderad år-mån-dag xx Innehållsförteckning INLEDNING... 3 STYRKEDJAN... 4 RUTIN...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN 20131023 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete KOMMUNALA MÅL NATIONELLA MÅL SKOLA FÖRSKOLA FRITIDSHEM VETENSKAPLIG GRUND 2017-11-01 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 wwwpitease wwwfacebookcom/pitease

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6002 Österåkers kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Österåkers kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

INNEHÅLL. SKOLPLANENS SYFTE... sid. 5 VAD STYR OCH.PÅVERKAR VERKSAMHETEN?... sid. 5

INNEHÅLL. SKOLPLANENS SYFTE... sid. 5 VAD STYR OCH.PÅVERKAR VERKSAMHETEN?... sid. 5 SKOLPLAN 2018 2023 INNEHÅLL SKOLPLANENS SYFTE... sid. 5 VAD STYR OCH.PÅVERKAR VERKSAMHETEN?... sid. 5 NATIONELLA MÅL OCH STYRDOKUMENT... sid. 5 UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL... sid. 6 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE...

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Pilevallens Vård och Behandling AB Org.nr. 556586-3007 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Pilevallens skola belägen i Hörby kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Brunnby skola M-I handelsbolag Org.nr. 916774-4359 efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Brunnbyskolan belägen i Höganäs kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Förskoleverksamheten

BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Förskoleverksamheten BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Förskoleverksamheten Verksamhetsåret 2018-2019 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Mål...

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Nyckelknippan Förskole AB Org.nr. 556478-7397 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nyckelskolan belägen i Södertälje kommun , Beslut 2(8) Uppföljning av tillsyn i Nyckelskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun

Verksamhetsplan Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Barn & Utbildning Verksamhetsplan 2018-19 Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tibro kommun Reviderad och fastställd 180920 Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4627 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rannebergsskolan F-3 i Göteborgs kommun 2 (9) Tillsyn i Rannebergsskolan F-3 har genomfört

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer för Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 20160405 2016/2017 Innehåll Inledning... 2 Rutin... 2 Kvalitetsarbete... 2 Syfte... 2 Systematiskt

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Nämndplan. Skolnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Skolnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Skolnämnden 2018 Foto: Thomas Henrikson Foto: Maja Geffen Innehåll: 1 Nämndordförande har ordet 1 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2 3 Mål för nämnden 4 4 Styrnings- och uppföljningsprocess

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2015:3917 Habiliteket Aktiebolag Org.nr. 556484-2416 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Habilitekets friskola särskola belägen i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Habilitekets friskola särskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skoli- s ektionen Orsa kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Orsa kommun 2(10) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

r'n Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Bodaskolan 1-6 i Borås kommun Beslut

r'n Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Bodaskolan 1-6 i Borås kommun Beslut r'n Beslut Borås kommun joakim.cannerfors@boras.se Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bodaskolan 1-6 i Borås kommun 2(8) Uppföljning av tillsyn i Bodaskolan 1-6 genomförde

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Kulturskolan raketen AB Org.nr. 556548-4796 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulturskolan Raketen belägen i Stockholms kommun 2 (5) Uppföljning av tillsyn i Kulturskolan

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8004 Knivsta kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Knivsta kommun 2(11) Tillsyn i Knivsta kommun har genomfört tillsyn av Knivsta kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019

Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefens ledningsdeklaration och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Förskolan Backsippan; Blackstad Förskola 3 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober Skolplan 2016-2019 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2015 1 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem

SKA-lyftet. Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem SKA-lyftet Planering av systematiskt kvalitetsarbete i förskolor, skolor och fritidshem 1. Bakgrund Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Kalmar kommun kommun@kalmar.se för fritidshem efter tillsyn i Kalmar kommun, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (8) Tillsyn i Kalmar

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Tf Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Förskoleverksamheten

BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Tf Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Förskoleverksamheten BARN OCH UTBILDNING Annika Axelsson Tf Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Förskoleverksamheten Verksamhetsåret 2017-2018 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1 Vision... 3 2.2

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Enköpings kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Enköpings kommun IAN Skolinspektionen Enköpings kommun skolnamnden@enkoping.se efter kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet i Enköpings kommun Skolinspektionen. Box 230 69, 104

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport grundskola Örsjö skola Läsår 2016/2017 Jämställdhet 3 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 All verksamhet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för Habo kommun

Beslut för Habo kommun Skolinspektionen Habo kommun Beslut för Habo kommun efter tillsyn av utbildningen i Habo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan Gymnasium Tibro kommun

Verksamhetsplan Gymnasium Tibro kommun Barn & Utbildning Verksamhetsplan 2017-2018 Gymnasium Tibro kommun Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg fin Besk Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för förskola efter tillsyn i Säffle kommun Beshh 2 (9) Tillsyn i Säffle kommun har genomfört tillsyn av Säffle kommun under våren 2017. Detta beslut avser

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Strandskolan belägen i Älvdalens kommun 2 (13) Tillsyn i Strandskolan har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun under

Läs mer