Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014

2 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef samt tre verksamhetschefer för förskola, grundskola samt stöd och utveckling. Ledningsgruppen följer upp förskolors och skolors resultat, är ett stöd till förskolechefer och rektorer, planerar och genomför utvecklingsinsatser, utreder samt utarbetar underlag och verkställer nämndens beslut. Verksamhetscontroller och HR-strateg ingår i ledningsgruppen. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden Värdegrund Barn och elevperspektiv Vi utformar utbildningen i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en av oss som verkar inom utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och motverkar aktivt alla former av kränkande behandling. Vår utbildning är icke-konfessionell. Vi utgår ifrån barnets bästa i all utbildning och annan verksamhet och vi klarlägger barnets och elevens inställning så långt det är möjligt. Barn och elev har möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Att arbeta i Skolförvaltningen Vi har ansvar för att innevånarna i Enköpings kommun får största möjliga nytta av vårt arbete. Det innebär att vi hjälper varandra att samverka mellan våra olika verksamheter, i stort och smått. De medel som anförtros oss ska användas där de gör mest nytta. Det är nyttan för innevånarna som styr hur vi använder våra resurser. Vi ser alltid till så att vi har förutsättningar att fatta välgrundade beslut. Vi tar ansvar så att vi kan påverka vårt arbete, utan att ta andras ansvar ifrån dem. Vi respekterar och stöder andras vilja och förmåga. Alla ska känna att de får det som de har rätt till. Vi är så öppna som möjligt med varför vi gör som vi gör och hjälper våra kunder att hitta rätt. Vi anstränger oss för att förstå vad som är viktigt för den vi möter. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. De som möter oss ska känna att de litar på oss. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra. Alla bidrar med förutsättningar för att ge bra möten. Vilja, kunnighet och bemötande ger god service. Vi skapar servicekänsla i alla situationer, och inser att andra kan se annorlunda på en situation än vi själva. Vi ger snabba besked, och när det inte går så återkopplar vi. Det som är krångligt försöker vi göra begripligt. Vi söker hela tiden sätt att samverka som gör att vi kan ge ännu bättre service. Vi underlättar för våra innevånare att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla kan känna sig stolta över sin kommun. När det är vi som driver utvecklingen, så har vi initiativet. Vi använder varje klagomål till att bli bättre. Vi stödjer andra i deras ambition att utvecklas, och hjälper varandra att se när vi gör saker enbart av gammal vana. Ju högre ambition vi har, desto stoltare kan vi vara över vårt arbete.

3 Organisation Skolnämnden Förvaltnings chef Nämnd sekreterare Verksamhets Verksamhets Verksamhets Verksamhets- HR strateg * chef chef chef controller Förskola Förskoleklass Stöd och utveckling Pedagogisk omsorg Grundskola Grundärskola Ledningsgrupp * HR strategen tillhör kommunstyrelsekontorets personalenhet Ledningsgruppens uppdrag Ledningsgruppen utvecklar verksamheten för att åstadkomma hög måluppfyllelse och effektivitet, utreder och verkställer nämndens beslut, samt följer upp och utvärderar verksamhetens resultat. Den ansvarar för kvaliteten i verksamheten och bevakar förändringar i omvärlden samt samverkar internt och externt. Arbetet utgår från att verksamheten ses i ett 0-17 års perspektiv. Skollag, läroplaner och nämndplanen är utgångspunkt i arbetet. Kvalitetsarbetets nyckelord kundorientering, ständiga förbättringar, delaktighet, processorientering - präglar arbetet. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola och skola. Insatserna ska samordnas, analyseras och förbättra processerna.. Förvaltningschefens uppdrag Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret att leda verksamheten och svarar för övergripande frågor samt ansvarar för verksamheten inför skolnämnden. I uppdraget ingår att leda skolförvaltningens ledningsgrupp samt ansvara för underlag samt att verkställa nämndens beslut delta och driva förvaltningsövergripande uppdrag i koncernens ledningsgrupp samverkan med fackliga organisationer ansvara för chefsmöten

4 Verksamhetschefen för förskola Verksamhetschefen för förskola har personalansvar för förskolechefer med fokus på att coacha chefer att leda pedagogisk verksamhet I uppdraget ingår: o uppföljning och verksamhetsövergripande analys o verksamhetsspecifik utveckling o att vara behjälplig inom verksamhetsspecifika lagar o samverka med andra förvaltningar och verksamheter o planera för förvaltningsövergripande kompetensutveckling med inriktning förskola o ansvar för förskolechefsmöten o att ansvara för kapacitetsbedömning och planering av verksamheten förskola och annan pedagogisk verksamhet o ansvara för processer och projekt inom området Verksamhetschefen för grundskola Verksamhetschefen för grundskola har personalansvar för rektorer med fokus på att coacha chefer att leda pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår o uppföljning och verksamhetsövergripande analys o verksamhetsspecifik utveckling o att vara behjälplig inom verksamhetsspecifika lagar o samverka med andra förvaltningar och verksamheter o planera för förvaltningsövergripande kompetensutveckling med inriktning grundskola o ansvar för rektorsmöten o ansvar för övergripande insatser såsom Naturskola, ENaT och skoldatatek. o ansvara för processer och projekt inom området Verksamhetschefen för stöd och utveckling Verksamhetschefen för stöd och utveckling har personalansvar för skolkontoret med fokus på att utveckla och effektivisera förvaltningens interna processer för stöd, uppföljning och utveckling. I uppdraget ingår o uppföljning och förvaltningsövergripande analys o tillsyn fristående förskolor o ansvara för processer och projekt inom området Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller leder förvaltningens ekonomiska processer och har personalansvar för verksamhetens ekonomer. o leda förvaltningens ekonomiska processer o budget, uppföljning, prognos och analys av ekonomin o nyckeltal o upphandling o personalansvar ekonomer HR strateg HR-strateg tillhör HR-avdelningen på kommunstyrelsekontoret. o Fokusera ett HR perspektiv på verksamheten och rapportera till ledningsgruppen om HR insatser, nya avtal, lönerevisioner och övriga HR processer o Stöd i rekrytering. o Strategisk kompetensförsörjning.

5 2. Styrning och ledning av kvalitetsarbetet Organisation för kvalitetsarbetet För att möta omvärldens och våra egna krav på utveckling av verksamheten har vi en modell med mål- och resultatstyrning som ger en tydlig struktur och ett ramverk för verksamheten. Vi bildar styr- och arbetsgrupper utifrån identifierade utvecklingsområden. Grupperna har ett tidsbestämt uppdrag med en plan för återkoppling. Vi driver utveckling genom att utmana strukturen och tänka nytt Ledningsgruppens kvalitetsarbete bygger på de uppgifter som kommer fram i enheternas kvalitetsarbete, i olika former av grupper, vid möten samt på andra faktorer som är väsentliga för utvecklingen mot högre måluppfyllelse. Rutiner för hur kvalitetsarbetet bedrivs För att styra, leda, säkerställa och ta tillvara enheternas kvalitetsarbete har ledningsgruppen följande rutin under ett år: enheten skapar en årlig verksamhetsplan som beskriver uppdraget och sammanfattar identifierade utvecklingsområden verksamhetschefer genomför uppföljningsmöten med respektive chef för genomgång av identifierade utvecklingsområden verksamhetschefer genomför besök på enheterna utifrån verksamhetsplanen beskriver, analyserar och sammanfattar förskolechef/rektor enhetens resultat i en årlig kvalitetsuppföljning ledningsgruppen genomför uppföljningsmöten med respektive enhet Rutiner för delaktighet i kvalitetsarbetet För att skapa delaktighet samt för att leda och stödja kvalitetsarbetet genomförs följande möten med ledningsgruppen kontinuerligt: chefsmöten verksamhetsmöten styrgruppsmöten arbetsgruppsmöten arbetsplatsträffar utvecklingssamtal Följande möten genomförs kontinuerligt i samverkan med skolnämnden: dialogmöten med förskolechefer och rektorer dialogmöten med representanter från enheternas elevråd i åk 7-9 dialogmöten med representanter från enheternas forum för samråd

6 Årshjul för kvalitetsarbetet

7 3. Strategisk plan Utvecklingsområden från den senaste kvalitetsredovisningen Utvecklingsområden i kvalitetsredovisningen för förskola och annan pedagogisk verksamhet samt förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem: o Interkulturalitet; modersmål, förberedelseklass, mottagande av nyanlända, SVA o Stadieövergångar o Matematik i förskola och skola o Informations- och kommunikationsteknologi, ett viktigt lärverktyg. Utvecklingsområden utifrån statliga styrdokument o Kvalitet i fritidshem o Trygghet och studiero samt kränkande behandling o Läs- och skrivutveckling o Inkludering, särskilt stöd Utvecklingsområden från nämndplanen Verksamhet o Samverkan o Att leda pedagogisk verksamhet o Rutiner för uppföljning (SKA, ekonomi, skollag) o Individuell utvecklingsplan, portfolio, pedagogisk dokumentation o Ämneskompetens i förskolan o Barnkonsekvensanalyser ska göras i samband med beslut. o Entreprenöriellt lärande o Ute som lärmiljö Ekonomi o Lokalplanering o Resursfördelning i förskolan HR o Förskollärares/lärares behörighet och kompetens Övriga utvecklingsområden o Dokumenthantering o Rutin för dokumentation o Säkerhetsarbete o Systematiska arbetsmiljöarbetet Prioriterade utvecklingsområden läsåret Utifrån ovanstående utvecklingsområden prioriterar ledningsgruppen följande:

8 Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Enköping en attraktiv skolkommun Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet Enköping en attraktiv skolkommun Interkulturalitet Modersmålsundervisning Förberedelseklass Mottagande av nyanlända Svenska som andra språk Rutiner och förutsättningar för trygghet och studiero samt för att motverka kränkande behandling Matematik i förskola och skola Läs- och skrivutveckling Inkludering och särskilt stöd Individuella utvecklingsplaner, portfolio och pedagogisk dokumentation Kvalitet i fritidshem Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv Attraktiv arbetsgivare Lönekriterier karriärtjänster Det entreprenöriella lärandet

9 Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Lgr 11 Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas Skollag Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Goda gröna Enköping Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Ute som lärmiljö Resursfördelning Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskoleoch skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning Förskollärares behörighet och kompetens Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning Systematiska kvalitetsarbetet Effektiv lokalplanering Dokumenthantering

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer