Nämndplan (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndplan (18)"

Transkript

1 Nämndplan (18)

2 (18) Vår vision Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden

3 (18) Inledning Skolnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för att förskola, pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem genomförs enligt de statliga styrdokumenten. Syftet med nämndplanen 2016 är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen i förhållande till fullmäktiges strategiska mål under planperioden. Fokus för skolnämnden är skolans huvuduppdrag med dess mätbarhet och uppföljning. I nämndplanen finns beskrivning av mål och resursfördelning för Med anledning av en organisationsförändring med ny förvaltningschef som tillträder i januari 2016 avser skolnämnden att göra en uppföljning med eventuella förändringar av nämndplanen i början av 2016.

4 (18) Organisationsschema

5 (18) Övergripande beskrivning av organisationen Från och med den 1 januari 2016 ingår skolnämndens ansvarsområden i utbildningsförvaltningen. Den nya utbildningsförvaltningen är en sammanslagning av tidigare utbildningsförvaltningen och skolförvaltningen. Inom den del av utbildningsförvaltningen som skolnämnden ansvarar för, det vill säga förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem arbetar över 900 medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för över barn och elever i Enköpings kommun att utveckla sitt allra bästa jag inför sin egen framtid. Förskola och annan pedagogisk verksamhet Målgruppen är över barn i kommunal förskola och pedagogisk verksamhet. Inom förvaltningen ansvarar elva förskolechefer för 24 förskolor, inklusive en mobil förskoleavdelning samt en helg- och nattöppen verksamhet för barn i åldrarna 1 12 år annan pedagogisk verksamhet i form av åtta dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) två öppna förskolor som innefattar familjecentrum Inom förskolan finns en förskoleadministration samt ett pedagogiskt centrum med ett förskoleteam där psykolog, pedagogista och specialpedagog ingår. Dessa funktioner ger stöd och service till förskolecheferna. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Målgruppen är över elever inom kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Inom förvaltningen ansvarar tolv rektorer för sju grundskolor med årskurs F 6 inklusive fritidshem fyra grundskolor med årskurs F 9 inklusive fritidshem en grundskola med årskurs 7 9 en grundsärskola som är fördelad på två skolor. Inom verksamheten finns en central elevhälsoenhet där psykologer, skolsköterskor, kuratorer och skolläkare ingår. Skolkontoret För att säkerställa att kommunens olika skolformer håller en hög kvalitet finns ett övergripande skolkontor inom förvaltningen med drygt sjutton medarbetare. Medarbetare på skolkontoret arbetar med att ge övergripande stöd och service samt att kvalitetssäkra och effektivisera processer inom olika områden. Utbildningsförvaltningen leds av en ledningsgrupp som består av förvaltningschef och

6 (18) verksamhetschefer med olika ansvarsområden. Ledningsgruppen leder utvecklingsarbetet för att verksamheten ska åstadkomma hög måluppfyllelse genom att följa upp och utvärdera verksamhetens resultat.

7 (18) Värdegrund Barn- och elevperspektiv Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och utveckla sitt allra bästa jag. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Dessa värden förmedlas och gestaltas i vår verksamhet. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Invånarperspektiv Vi arbetar utifrån kommunens gemensamma värdegrund där nyckelorden ansvar, trygghet, service och ambition är vägledande. Vi tar ansvar för att andra får största möjliga nytta av vårt arbete. För att skapa trygghet behandlar vi människor med respekt och öppenhet. Vi ger god service i vårt uppdrag.

8 (18) Systematiskt kvalitetsarbete Nämndplanen anger en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete är ett underlag både för det egna förbättringsarbetet och för huvudmannens nulägesbedömning. Januari Mars April Augusti September Oktober November Nämndens uppföljning av internkontrollplanen ska vara upprättad i januari. Nämndens årsredovisning för föregående kalenderår ska vara upprättad senast den 29 januari i samband med bokslut för föregående år. Konsekvensbeskrivning av budgetförslag 2016 ska vara upprättad i början av mars. Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått genomförs med samtliga förskolechefer och rektorer. Arbetet rapporteras till nämnden. Elevråden på 7-9 skolorna träffar nämndens arbetsutskott, vid dialogmötet diskuteras olika teman. Delårsrapport och Internkontrollplan ska vara upprättad innan april månads slut. Skolledardag med politiker och skolnämnden för insyn och delaktighet. Delårsrapport ska vara upprättad i augusti. Skolledardag med chefer och politiker i skolnämnden. Syftet med dagen är att föra dialog om nämndplan för kommande läsår samt underlag för resursfördelning. Tertialsamtal med fokus på ekonomi och verksamhetsmått genomförs med samtliga förskolechefer och rektorer. Arbetet rapporteras till nämnden. Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en kvalitetsredovisning till skolkontoret. Redovisningen ska omfatta föregående läsår. Enheterna ska senast den 1 oktober lämna in en verksamhetsplan som beskriver uppdraget och sammanfattar identifierade utvecklingsområden för läsåret Arbetet med nämndplan för 2017 påbörjas. Elevråden på 7-9 skolorna träffar nämndens arbetsutskott, vid dialogmötet diskuteras olika teman. Öppet möte för föräldrar i förskola respektive grundskola träffar nämndens ledamöter. Genom denna dialog skapas möjligheter till inflytande i nämndens uppdrag Förvaltningens ledningsgrupp genomför uppföljningsmöten med samtliga enheter med syfte att föra dialog om kvalitén. Arbetet rapporteras till nämnden.

9 (18) Kontinuerliga verksamhetsbesök under året I samband med nämndens sammanträden görs verksamhetsbesök. Nämnden träffar representanter för elever och personal. Detta för att skapa sig en bild av enheten. Uppföljningsområden sammanställs och analyseras för att tas upp kontinuerligt på nämndmöten under året. Vi har en hög ambition att ständigt utveckla vårt arbete. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde regleras bland annat genom skollagen, kommunallagen, budgetbeslut för 2016 och kommunala policyer och riktlinjer. För att säkerställa att nämnden uppfyller krav i andra lagar har nedanstående processer identifierats och följs upp i nämndens internkontrollplan. Beslutssäker verksamhet (delegationsordning) Säker hantering av dokument (arkivlagen) Säker hantering av medborgares personuppgifter (personuppgiftslagen) Kvalitetssäker hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdslagen) Risk- och tillbudshantering Säker anställning av personal Säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas (Lag om skydd mot olyckor) Säkerställa ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljölagen) Miljö- och hälsosäker verksamhet (miljöbalken)

10 (18) Den politiska viljeinriktningen samhällsbygget Enköping Kommunfullmäktiges strategiska mål I Samhällsbygget Enköping övergripande verksamhetsplan med budget 2016 formuleras fem övergripande strategiska mål för mandatperioden. Det är den politiska viljan för att markera vad fullmäktige strävar mot vilket tillstånd de vill uppnå. Nämnden formulerar mål i förhållande till dessa fem strategiska mål. Måluppfyllelsen av nämndmålen mäts med nämndens egna indikatorer. Utöver målen finns krav på ökat samarbete mellan förvaltningar och nämnder. Kopplat till varje strategiskt mål finns två prioriterade samarbetsområden för I nämndplanen framgår vilken samverkan som är prioriterad. Strategiskt mål Samhällsbygget Enköping får människor att växa Nämndens slutmål Alla elever uppnår gymnasiebehörighet och kommer in på sin önskade gymnasieutbildning. Alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Indikator Andel elever i år 9 som kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Andel elever med behörighet till nationellt program (yrkesförberedande). Av sammanställning till nämnden framgår att samtliga enheters trygghetsplaner har ett målinriktat arbete som bygger på evidens eller beprövad erfarenhet. Det framgår av elevhälsans verksamhetsplan att det finns slutmål för det hälsofrämjande arbetet som bygger på evidens eller beprövad erfarenhet. Prioriterad samverkan 2016 Skolnämnden prioriterar samverkan för att motverka barn och ungas psykiska ohälsa. Områden av särskild betydelse - Mottagning av nyanlända - Integration

11 (18) - Hälsofrämjande insatser Strategiskt mål Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid Nämndens slutmål Alla verksamheter har hållbarhetsfrågorna i fokus. Skollokaler av hög kvalité. Skolgårdar av hög kvalité. Större andel av hållbart producerat livsmedel. Indikator Skolnämnden har beslutat om en långsiktig lokalresursplan/funktionsprogram. Förvaltningen ska tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen presentera en plan för renoveringar. Förvaltningen ska tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen presentera en plan för att utveckla skolgårdar till mer pedagogiska lärandemiljöer. Varje år öka andelen hållbart producerat livsmedel. Prioriterad samverkan 2016 Skolnämnden prioriterar samverkan för ett klimatsmart arbete med långsiktigt miljöfokus. Skolnämnden prioriterar samverkan för närproducerad eller ekologisk mat. Områden av särskild betydelse - Moderna lärverktyg och goda tekniska förutsättningar - Långsiktig hållbar användning av lokaler och utemiljöer - Bra ledarskap Strategiskt mål Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle Nämndens slutmål Alla barn och elever får en utbildning som ser värdet av integration och motverkar all form av diskriminering. Nämndens verksamheter präglas av en hög kompetens för att uppmärksamma och motverka diskriminering i alla dess former. Indikator Förvaltningen har en HBTQ certifierad elevhälsa. Samtlig elevhälsopersonal ska under läsåret ha genomfört utbildning för HBTQ certifierad elevhälsa.

12 (18) Jämställdhet mellan kvinnor och män är självklara utgångspunkter i all verksamhet såväl i arbetet med barnen som i allt arbete inom förvaltningen. Tillgänglighet är självklart så att alla kan ta del av undervisningen och verksamhet utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen miljö. Mätsystem för att höja kvalitén i undervisningen och ge den enskilda skolan en mer rättvisande bedömning/resultatuppföljning. Segregation i alla former motverkas. Nämnden har antagit en jämställdhetsplan enligt kommunens jämställdhetspolicy. Förvaltningen ska upprätta en handlingsplan för tillgänglighet. Nämnden avsätter särskilda medel i investeringsplanen för ökad tillgänglighet. Ett mätsystem tas fram under Enhetschefer redovisar hur den socioekonomiska ersättningen används. Uppföljning av den socioekonomiska fördelningen visar att medel har god effekt för en likvärdig skola. Prioriterad samverkan 2016 Skolnämnden prioriterar samverkan för en utvecklad medborgardialog. Skolnämnden prioriterar samverkan för tillgängligheten till kommunens verksamheter. Områden av särskild betydelse - Ökad delaktighet - Tillgänglighet - Jämställdhet Strategiskt mål Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Nämndens slutmål En kvalitetsmässig bra utbildning och förskola ger alla barn förutsättningar att utveckla sig och bidra till ett blomstrande arbetsliv. En bra utbildning ger förutsättningar för en god förankring i arbetslivet och ett liv Indikator Andel elever i årskurs 9 som kommer in på sitt förstahands- val till gymnasiet. Andel elever med behörighet till nationellt program (yrkesförberedande). Andel elever i år 9 som kommer in på sitt förstahands- val till gymnasiet. Andel elever med behörighet till nationellt program (yrkesförberedande).

13 (18) med goda framtidsmöjligheter för alla. Ett blomstrande arbetsliv ger möjligheter för barn och unga att komma i kontakt med arbetslivet för att förbättra framtida yrkesval och trygga kompetensförsörjningen. Förvaltningen ser över och utvecklar studie- och yrkesvalsverksamhetens organisation och arbetsmetoder. Prioriterad samverkan 2016 Skolnämnden prioriterar samverkan för att få nöjda medborgare i mötet med verksamheterna. Skolnämnden prioriterar samverkan för att utveckla verksamheterna med hjälp av ny teknik. Områden av särskild betydelse - Utveckla SYV verksamheten - Förbättra service och kundtjänst Strategiskt mål Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke Nämndens slutmål Enköpings skolor och förskolor arbetar i vardagen med att ta tillvara de möjligheter som finns i form av det geografiska läget och det kulturarv som vi har att vårda. Enköpings förskolor och skolor lägger grunden till ett bra samhälle som tar tillvara alla individer och vårdar kulturarvet. Indikator Förvaltningen samarbetar med samhällsbyggnadsförvaltningen med planer för utbyggnad av förskolor och skolor. Skolan tar till vara viktiga värden i form av det geografiska läget och vårt kulturarv. Årlig uppföljning från föräldrar/vårdnadshavare kring nöjdhet. Prioriterad samverkan 2016 Skolnämnden prioriterar samarbete för att följa upp och implementera förslag i antagna ortsanalyser. Områden av särskild betydelse - Utveckla samarbete med andra nämnder så att vi bygger/planerar för att bostäder planeras för optimalt nyttjande av skolor/förskolor.

14 (18) Nämndens huvuduppdrag - enligt de statliga styrdokumenten Grundläggande krav Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kvalitet: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Likvärdighet: Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förankring: Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer är ett centralt fokus i det systematiska kvalitetsarbetet. De styr uppföljningens inriktning och är en utgångspunkt vid bedömning av verksamhetens kvalitet. De är därefter referenspunkten både vid analysen av orsak och samband och de ger en målbild vid bedömning av utvecklingsbehov. Styrdokumenten lägger sedan det spår som planeringen och genomförandet av insatser måste följa för att få förväntad effekt. Nämnden och verksamheten tar särskild hänsyn till FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) i sina beslut. Måluppfyllelse inom förskola Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning i förhållande till hur väl förskolan arbetar i riktning mot dessa mål, både utifrån hur väl varje barns förmågor utvecklas och i förhållande till de åtgärder förskolan vidtar. Måluppfyllelse inom övriga skolformer Läroplanerna för de övriga skolformerna innehåller de övergripande målen för utbildningen. Graden av måluppfyllelse avgörs genom en bedömning av i vilken utsträckning verksamheten bidrar till att målen nås, både mätt utifrån hur väl elevernas förmågor utvecklas och utifrån de åtgärder som vidtas i undervisningen.

15 (18) Det finns även mål för de ämnesspecifika förmågor eleverna ska utveckla. Dessa mål mäts genom att det finns kunskapskrav som specificerar den kunskap som krävs för måluppfyllelse i olika ämnen. Centrala mål för verksamheten 1. Normer och värden 2. Kunskap, utveckling och lärande 3. Ansvar och inflytande 4. Samverkan mellan förskola/skola och hem 5. Övergång och samverkan 6. Skola, omvärlden och utbildningsval 7. Betyg och bedömning 8. Rektors och förskolechefens ansvar Nämndens slutmål enligt de statliga styrdokumenten Nedan beskrivs de centrala målen för verksamheten. Varje enhet ska skriva en verksamhetsplan som innehåller vad i verksamheten som ska följas upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen. Varje enhet skriver också en kvalitetsredovisning som omfattar en analys av föregående läsår. Skolförvaltningens ledningsgrupp genomför uppföljningsmöten med samtliga enheter med syfte att föra dialog om kvalitén. Analysen rapporteras till nämnden. Normer, värden och inflytande Slutmål: Alla verksamheter uppfyller målen om att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar Alla verksamheter bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Alla verksamheter uppfyller målen för barns och elevers inflytande och delaktighet. Kunskap, utveckling och lärande Slutmål: Alla förskolor uppfyller målen om att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande. Alla skolor och fritidshem uppfyller målen för de kunskaper varje elev ska utveckla. Övergång, samverkan och omvärld Slutmål: Alla verksamheter samverkar med olika skolformer, fritidshemmet, vårdnadshavare och omvärlden till stöd för barns- och elevers kontinuerliga utveckling och lärande.

16 (18) Verksamhetens utveckling Slutmål: Förskolechef respektive rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas enligt de nationella målen. Förutsättningar Områden för de förutsättningar som måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns i styrdokumenten och beskrivs nedan samt prioriterade förutsättningar för Syftet är att barn och elever ska kunna lära och utvecklas i enlighet med de nationella målen. God och stimulerande miljö för lärande Barn och elever ska tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt en god och stimulerande miljö i förskolan och fritidshemmet. Barngrupperna i förskolan och elevgrupperna i fritidshemmet ska ha en lämplig storlek och sammansättning. Utbildningen ska vara utformad på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande samt stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Prioriterade förutsättningar Mindre barngrupper Elevhälsans förebyggande arbete All verksamhet bygger på evidens och/eller beprövad erfarenhet. Personal Personal ska ha nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet. Rektor, förskolechef, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och studie- och yrkesvägledare ska uppfylla behörighetskraven. Personal ska finnas med sådan kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser samt för vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Personalen vid förskole- och skolenheterna ska få kompetensutveckling så att verksamheten kan uppfylla de nationella målen. Prioriterade förutsättningar Öka antalet förskollärare så att det motsvarar två förskollärare och en barnskötare per grupp. Anpassad organisation för att möta behov av modersmål och studiestöd.

17 (18) Styrdokument- och uppdragskunskap utan undantag. All pedagogisk personal behärskar och lever uppdraget. Organisation Personalen ska ha de förutsättningar som krävs för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Prioriterade förutsättningar Digitala verktyg som norm. Öka förutsättningar för pedagogisk planeringstid i förskolan och fritidshem. Alla är överens om vad som är bra skola. Alla är överens om vad som menas med bra resultat och hur det ska mätas. Strukturerat arbete med och analys av resultat på individnivå (lärare/elev). Central rättning för nationella prov införs. Tillräckligt med tid i en behovsanpassad organisation. En organisation som rektor äger och som möjliggör för lärare och elever att göra sig själva rättvisa. Beslut och demokrati. Tydliggörande av fastslagen beslutsgång och att fattade beslut efterlevs. Organisation, roller och ansvar ses över. Förändra lokalanvändandet i förskolan. Resurstilldelning Varje enhet ska ha tillräckliga resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Prioriterade förutsättningar Resursfördelning utifrån öppettider i förskolan och stadier i grundskolan. Öka medel för den socioekonomiska fördelningen.

18 (18) Ekonomi Budget 2016 Budgeten (nettoramen) till skolnämnden uppgår för 2016 till 749,1 miljoner kronor. Årets nettoram ökar med 19 miljoner kronor från 730,1 miljoner kronor. Riktade statsbidrag tillkommer utöver budget. Volymer Volymerna i budget 2016 är baserade på kommunens befolkningsprognos från Volymer antal barn och elever Preliminärt bokslut 2015 Budget 2016 Förskola Förskoleklass Grundskola, grundsärskola Fritidshem Budget per verksamhet Nämnden fördelar nettoramen per verksamhet enligt följande. Nettobudget per verksamhet Budget 2016 per verksamhet (Kr) Förskola inklusive annan pedagogisk verksamhet Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Skolkontoret Skolnämnden 770

Nämndplan 2015. Skolnämnden

Nämndplan 2015. Skolnämnden Nämndplan 2015 Skolnämnden Foto omslag: Karin Bäckström Innehållsförteckning Sida Vision 4 Inledning 5 Organisationsschema 6 Övergripande beskrivning av organisationen 7 Värdegrund 8 Krav på nämnden 9

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan 2015-10-10 Verksamhetsplan 2015/2016 S:t Iliansskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten S:t Iliansskolan är en högstadieskola med årskurserna 7-9 och i dagsläget har vi 470 elever. Inom vårt nätverk

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan 2016-08-05 Verksamhetsplan 2016/2017 S:t Iliansskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten S:t Iliansskolan är en högstadieskola med årskurserna 7-9 och i dagsläget har vi 470 elever. Inom vårt nätverk

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan Dennis Holm 2016-09-26 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2016/2017 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.

Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Verksamhetsplan 2016/2017 1 Enöglaskolan Övergripande beskrivning av enheten Förskoleklass Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Stockholms kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kungsholmens grundskola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Kungsholmens grundskola har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur på Lidingö har vi en kvalitetskultur som genomsyrar hela verksamheten En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Riktlinjer för Barn- och utbildningsnämnden Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 20160405 2016/2017 Innehåll Inledning... 2 Rutin... 2 Kvalitetsarbete... 2 Syfte... 2 Systematiskt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Verksamhetsplan Gymnasium Tibro kommun

Verksamhetsplan Gymnasium Tibro kommun Barn & Utbildning Verksamhetsplan 2017-2018 Gymnasium Tibro kommun Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ...

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden ... plan för systematiskt kvalitetsarbete barn- och utbildningsnämnden modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby

Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011. Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Verksamhetsplan Förskolan Fågelsång 2010-2011 Förskolan Fågelsång Blåmesvägen 37 247 35 Södra Sandby Bakgrund Förskolans uppdrag Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA

BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA BEDÖMNINGSMATRIS FÖRSKOLA Normer och värden sid 2 Utveckling och lärande sid 3-6 Ansvar och inflytande för barn sid 7 Förskolechefens ansvar sid 8-9 Våga Visa bedömningsmatris förskola Reviderad 2015-06-09

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA

VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA VÅGA VISA BEDÖMNINGSMATRIS GYMNASIESKOLA NORMER OCH VÄRDEN Värdegrundsarbetet Det saknas eller finns i liten utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. Det finns till viss

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Sammanställning per Förskoleenhet Enhet: Kungsängens förskolor Utbildningskontoret 2014-06-19 Sida 1 av 9 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete 2014... 1 Innehåll... 2

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290

gymnasiesärs,(oia Skolinspektionen efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Beskot Tibro kommun Dnr :9290 Beskot Tibro kommun kommun@tibro.se BesOut efter uppfö nng fä"- gymnasiesärs,(oia efter tii[syn i Fågelviksgymnasiet i Tibro kommun Box 2320. 403 15 Göteborg Beskått 2 (9) Uppföljning av tiiyi i Fageiuj

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Beslut efter uppföljning för grundsärskola

Beslut efter uppföljning för grundsärskola e> Beslut Göteborgs kommun ostragoteborg@ostra.goteborg.se Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn i Gamlestadsskolans särskola i Göteborgs kommun 2 (9) Uppföljning av tillsyn i Gamlestadsskolans

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola Älvdalens kommun Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 belägen i Älvdalens kommun 2(12) Uppföljning av tillsyn i Älvsdalsskolan f-9 genomförde tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bildningsstaden Borås Bildningsstaden 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer