I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna."

Transkript

1

2 I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna. År 1919 grundades Vallentuna Elektriska Distributionsförening u.p.a fusionerades Markim Orkesta Elektriska Distributionsförening och namnet blev Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Kårstaortens och Össeby Garns distributionsföreningar fusionerades Den avreglering av Elmarknaden som skedde 1996 ändrade förutsättningarna på marknaden högst radikalt. Det blev nu möjligt att sälja el till alla hushåll och företag över hela Sverige. Som en följd av avregleringen bolagiserade Elverket sin verksamhet år 2000 för att år 2002 genomföra en börsnotering. Börsnoteringen har inneburit att många av våra kunder även är aktieägare vilket skapar en speciell och viktig relation. Vi ser med tillförsikt på framtida möjligheter att expandera verksamheten vidare. Som en relativt sett liten aktör omgiven av branschens jättar, skall vi genom ett tydligt kundfokus växa under en sund lönsamhet. I år fyller vi 90 år och det ska självklart firas under året. Därför har du nu denna skrift i din hand! Följ med på en resa som tar sin början 1919 och fortsätter fram till våra dagar. Jag vill avslutningsvis tacka alla kunder, medarbetare och aktieägare som genom åren tillsammans byggt upp en framgångsrik verksamhet som verkligen har framtiden för sig. Foto: Tommy Jansson Alf Johansson Styrelseordförande i Elverket Vallentuna AB sedan 2007 INNEHÅLL VD har ordet 3 Året i korthet En tillbakablick 5 Vallentuna Elektriska Distributionsförening u.p.a bildas 6 K E Karlsson pionjären 8 Hans Bohjort ny VD 10 Elmarknaden efter avregleringen 11 Från ekonomisk förening till noterat AB 12 Elverket under Hans Asps ledning 13 Jonas Borgardt ny VD Nätverksamheten 15 Elhandel 16 Medarbetare 17 Elverket Vallentuna aktien 18 Styrelsen 19 2

3 VD har ordet: Det gångna året präglades av stora svängningar i råvaru- och elpriser och en varierande vädersituation. Elverket startade enligt plan affärsmässigt men året utvecklades till en tuff resa. Elverkets affärsområde elhandel kämpade mot stora elprisrörelser och problem med att fullt ut kunna säkra sig mot prisområdesrisker som under främst kvartal två och tre kraftigt påverkade försäljningsmarginalerna och årets resultat. Under slutet av året slog lågkonjunkturen till med kraft och den svenska valutan föll kraftigt vilket också påverkade Elhandels affärsmarginal negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade med 28 % till en ny rekordnivå på drygt 358 miljoner kronor jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärsområde Elhandel och beror på ökat antal kunder och ökad elförbrukning men främst på de högre snittprisnivåerna under året. Rörelseresultatet i koncernen är lägre 2008 jämfört med föregående år, drygt 7,5 miljoner kronor jämfört med 19,8 miljoner kronor föregående år. Elverkets affärsområden utvecklades generellt väl i sina respektive kärnaffärer med en sammantagen volymökning för koncernen och Elverket presterade därför, sett till händelseutvecklingen under året, ett i många stycken acceptabelt år. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under Antalet kunder ökade med ca 5 % till st ( st). Elnätverksamheten har haft ett stabilt år och utvecklats med 254 nya anslutningar till totalt kunder (13 048). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Elverkets bredbandsverksamhet är bolagets minsta affärsområde men visar glädjande på ökad lönsamhet. Ökningen beror i huvudsak på en ny affärsmodell med extern kommunikationsoperatör som partner samt arbete med intern effektivisering. Utsikter för framtiden För att kunna möta en snabbt föränderlig omvärld måste Elverket vara flexibla och snabba för att bli vinnare i en ökad konkurrens. Den finansiella krisen och konjunkturnedgången påverkar även Elverket. Elverkets omsättning påverkas dock mer av väderförhållanden än av industrins sysselsättningsnivå. Kundkreditrisk och valutarisk är aktuella risker för Elverkets alla segment. Tillväxten inom distribution av elenergi (elnät) är god och stabil. Med minskad nybyggnadstakt gör vi en omställning mot ökade reinvesteringar i det befintliga nätet för att förbättra leveranskvalitet och säkerhet samt uppnå minskade kostnader. Då står vi rustade när konjunkturen vänder. Fokus i koncernens utvecklingsarbete på kort till medellång sikt kommer att läggas på fem strategiska områden: 1. Ökad effektivitet 2. Ökat kundfokus 3. Förtydligad miljöprofil 4. Förbättrad riskhantering 5. Initiativ till, och förtydligande av strategi för förvärv och allianser. Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december till 1221 st. (1235). Kursen på aktien noterades till 59,00 kr på årets första börsdag och till 39,00 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 70,00 kronor den 22 augusti och lägsta notering 35,00 kronor den 19 november. Elverket fyller 90 år! Elverket fyller 90 år i år och det ger oss anledning att blicka både bakåt och framåt. Det är intressant att se hur Elverket har förändrats och ständigt utvecklats. Elverkets historia bär vi med oss när vi tar oss an morgondagens utmaningar. En viktig del i detta är att eftersträva ett ledarskap som välkomnar förändringar som en naturlig del i verksamheten. Vi ser fram emot ytterligare minst 90 framgångsrika år! Elverket som liten lokal uppstickare har framtiden för sig och tillsammans ska vi utveckla Elverket till ett lönsammare företag som har branschens mest nöjda kunder i centrum! Slutligen vill jag tacka alla våra kunder, aktieägare, och självfallet alla medarbetare för hårt arbete och goda insatser under året. Vallentuna den 16 mars Lågkonjunkturen kan också öppna för möjligheter på markna- den. Efter ett händelserikt år arbetar Elverket åter hårt med den sedan tidigare antagna affärsplanen. Affärsplanen innebär att Elverket har en tydlig idé för tillväxt organiskt och med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellerna. Detta samtidigt som vårt arbete med att förbättra och hitta enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna ständigt pågår. Jonas Borgardt VD och koncernchef Foto: Ian Johnson 3

4 2008 Kvartalsöversikt Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal 2,1 4,7-2,3 1,0 3,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital 5,0 3,7 2,4 2,9 5,0 Värdet elderivat hedging Kassa-Bank Utnyttjad checkkredit Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28% till tkr jämfört med tkr föregående år. Ökningen beror främst på högre prisnivåer inom segmentet elhandel men också på fler kunder och ökad volym. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr). Resultatminskningen beror till större delen på ökade varukostnader inom elhandel. Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr). Resultat per aktie utgör för räkenskapsåret 1,05 kr (2,28 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Femårsöversikt Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal 2,1 7,1 5,4 8,1 10,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital 5,0 13,5 13,6 26,7 29,6 Vinst per aktie (kr) 1,05 2,28 1,47 2,53 2,37 Vill du ha mer information om resultatet mm är du välkommen att beställa vår Årsredovisning Alla aktieägare har fått Årsredovisningen per post. Kontaktinformation se omslagets baksida. 4

5 Foto: Vallentuna bildarkiv / Einar Gustavsson Foto: Eduardo Torres Carrington Redan under förhistorisk tid levde och verkade människor i det som långt senare skulle bli Vallentuna kommun. De har lämnat talrika spår efter sig i form av stenyxor, järnföremål av allehanda slag, rester av bebyggelse, gravhögar och runristningar. De som levde på den tiden livnärde sig i huvudsak på jordbruk och så var det långt in på 1900-talet. Den energi som användes var vindkraft till väderkvarnar och vattenkraft till sågverk. I övrigt var det dragdjur och vedeldning som gällde. Under 1800-talet började man i någon litet utsträckning använda dieseldrivna motorer till maskiner och traktorer. Foto: Vallentuna bildarkiv / Axel Widén Roslagsbanan har haft stor betydelse för centralortens utveckling. Den invigdes i mitten av 1880-talet och drevs med ånglok och kring den då nybyggda järnvägsstationen i Vallentuna började ganska snart ett och annat nytt hus att uppföras. Det var först när kommunerna Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda slogs ihop 1952 som centrumbebyggelsen expanderade och det moderna Vallentuna började ta form. Den som ville resa in till kungliga huvudstaden innan Roslagsbanan invigdes fick färdas med hästskjuts på smala och krokiga landsvägar. Resan kunde ta en halvdag i anspråk. Reste man vintertid var allt mörkt ute. Någon vägbelysning fanns inte i Vallentuna förrän omkring 1920, då elektriciteten kom till. Symaskin från Sjöberg, Frösunda ( Svante Berg, Vallentuna Hembygdsförening ) Vid den elektriska utställningen i Paris 1882 tändes världens första elektriska julgran med trettio av Thomas Edisons lampor öppnades en elektrisk järnväg i Berlin. Sveriges första elektriska järnväg, Stockholm Djursholm, öppnades Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd I starten av Sveriges elektrifiering transporterades inte elen långt utan små ångdrivna elverk användes för att producera el i första hand för belysning av ett mindre antal hushåll eller en industri. Större vattenkraftverk började byggas runt I samband med att kraftstationerna blev större började elektriska distributionsföreningar bildas och i deras regi byggdes ledningsnät runt om i Sverige. Det kraftverk som senare skulle leverera el till Vallentuna var Älvkarleby kraftverk som invigdes Vallentuna järnvägsstation, Penicillinet upptäcks 1928 Planeten Pluto upptäcks Versaillesfreden skrivs under NF, Nationernas Förbund, bildas Den första telefonförbindelsen över Atlanten inrättas Ålderdomshemmet på Skolvägen byggs och ersätter gamla fattigstugan Jens Ingemar Ingo Johansson föddes i Göteborg 5

6 Styrelseprotokoll 29 juli Antogs till montör linjeförman E Karlsson på följande villkor: Lön 3000 kr per år med skyldighet för Karlsson att emot 100 kr p. år hava tillgång till telefon samt hålla sig med velociped. Monopol på reparationer hos medlemmarna emot en ersättning av kr: 0,50 per timme använd tid (ej restid). Han skulle också erhålla 14 dagars semester varje sommar. Foto: Vallentuna bildarkiv / Algot Laurell Frösunda Såg ägd av riksdagsman Edvard Thorell Stolp-Ekeby gård, 1925 Foto: Eduardo Torres Carrington Enligt en berättelse från Gun Johanson och Gunnar Karlsson, publicerat i Vallentuna Förr och Nu, nr 2/2002, inleddes elektrifieringen av Vallentuna av Össeby-Garns Elektriska Distributionsförening. Deras pappa Klas Edvin Karlsson och General Hugo Hult på Hakunge, ordförande i Össeby-Garns Elektriska Distributionsförening, kom i mars 1919 överens om att K E Karlsson och hans arbetslag skulle bygga ledningsnätet inom Össeby-Garns, Angarns och Vada socknar. De var färdiga strax före jul och på nyåret träffade K E Karlsson landsfiskal Woxén, tidigare kassör i Össeby-Garnsföreningen och numera ordförande i Vallentunas Elektriska Distributionsförening. Genom detta möte fick K E Karlsson i uppdrag dels att planera nätet för Markim-Orkestas Elektriska Distributionsförening med 43 konsumenter och dels erbjöds han att lämna anbud på arbetet med ledningsnätet i Vallentuna. K E Karlsson och hans arbetslag satte igång arbetena i början av juni Arbetslaget var David och Karl Landin, Daniel Pettersson och Gustaf Lindman. Den 11 november 1920 var det färdigt att släppa på spänning på nätet som levererade el till ca 30 jordbruksfastigheter och ca 100 villor. Elräkning Den första konsumtionsföreningen bildas 1932 i Vallentuna 1933 Hitler tar över makten i Tyskland 1933 Varmbad invigs i Röda skolan och är öppen även för allmänheten 1939 Biografen i Vallentuna invigs 1940 Sveriges första skidlinbana invigs i Åre 1942 Bertil Rydell startade sin handelsträdgård i Stängselboda 1945 Andra världskriget tar slut 1947 Svenska regeringen förbjuder bilkörning på söndagar för att minska den dyrbara bensinimporten 6

7 Foto: Vallentuna bildarkiv / Gunnar Hillbo Medlem ingår i föreningen med ett belopp af sjuttio (70) kronor för hvarje tecknad andel, hvilket belopp erlägges medelst aflämnande af en till innehavaren ställd och vid anmodan betalbar förbindelse å samma belopp och är att anse såsom medlems insats. Därjämte är medlem skyldig att verkställa vissa af Styrelsen bestämda naturaprestationer, som skola vara lika stora för hvarje andel och motsvara ett värde af högst tio (10) kronor per andel. Dessa förbindelser kunde styrelsen sedan använda som säkerhet för föreningens lån. Stadgar för Vallentunas Elektriska Distibutionsförening Museidag Vallentuna Järnvägsstation, Museiföreiningen Stockholm-Roslagens järnvägar. Loket heter NÖJ nr 16. På sommaren 1922 fick K E Karlsson besök av Carl Johan Ekström, ägare till Molnby gård och styrelseledamot i Vallentuna Elektriska distributionsförening, och erbjöds anställning som föreningsmontör i Vallentuna och Markim-Orkesta elektriska distributionsföreningar. I början fick K E Karlsson cykla inom det vidsträckta området och 1924 inköptes en Harley Davidsson med sidovagn för K E Karlssons räkning. Sommaren 1930 byggdes ledningsnätet ut till riksdagsman Edvard Torell, Stolp-Ekeby, som skulle fylla 50 samma år, prästen, klockaren och järnvägsstationen i Frösunda. Övriga Frösunda socken fick vänta till På 1930-talet sattes de första ytterbelysningslamporna i Vallentuna upp, 30 st 100-wattslampor. För detta startades Vallentuna Ytterbelysningsförening u.p.a med en styrelse bestående av handlanden Jonsson, fabrikör Gustafsson, trävaruhandlaren Lengqvist, kontorsbiträde Andersson och montör K E Karlsson. Gamla transformatorstationen Molnby gård 1950 Foto: Eduardo Torres Carrington Redan efter år måste de oinpregnerade stolparna bytas ut. Många lantbrukare valde att leverera stolpar och på så sätt kvitta sina skulder för elen. Det var lågkonjunktur och alla hade ont om pengar. Enligt K E Karlssons anteckningar skulle kommunalordföranden i Orkesta uttryckt det som att det elektriska var som en kräfta på lantbruket och att kostnaderna blev som ett andra arrende Riksdagen beslutar om obligatorisk 9-årig grundskola Första kärnkraftsverket öppnar i Sovjetunionen Världens första pacemaker opereras in i en patient Tellus Maskin startar i Vallentuna Elvis får skivkontrakt 1956 Björn Borg och Ingemar Stenmark föds 1956 Vraket efter regalskeppet Vasa hittas av dykaren Anders Franzén 7

8 K E Karlsson blev senare chef för Vallentuna Elverket ek. förening och gick i pension 1963, men var kvar i styrelsen fram till Gunnar Karlsson, K E Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna Elverk fram till sin pensionering Håkan Karlsson, K E Karlssons barnbarn anställdes 1974 men då hade han redan sommarjobbat i många år, mest med att köra skottkärra vid kabelläggning. Numera träffar ni honom när han sköter om vägbelysningen i Vallentuna. Klas Edvin Karlsson i en Chevrolet, år var Kårstaortens Elektriska Distributionsförening klar med sitt elnät. Byggnadskostnaden blev enligt ett protokoll från den 29 maj 1938, kronor och 98 öre vilket erlades till byggnadsentreprenören Roslagens elbolag Norrtelje. I samma protokoll nämns att stäckan till Halls by var längre än de övriga sträckorna på linjen så andelarna blev 20 kronor dyrare i Hall än de övriga andelarna i föreningen som kostade 65 kronor per andel. Det var inte alltid så lätt att vara styrelse i en distributionsförening. Ur ett styrelseprotokoll från Össeby-Garns El. Distributionsförening kan man läsa: Bestlöts att senast den 14 mars 1938 skulle förbindelse avkrävas hos nye ägaren till Ahlby gård, Angarn, och skulle denna utebliva omedelbar anstängning av all ström verkställas tills förbindelsen påskrivits. Ur ett protokoll från den 7 februari 1940 kan man läsa följande: Föreningens linjearbetare hade inkommit med begäran om löneförhöjning till kronor 1:20 pr timma. Styrelsen beviljade en löneförhöjning till kronor 1:10 pr timma att utgå från den 15 februari Gunnar Karlsson, KE Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna Elverk fram till pension 1983 Foto: Tommy Jansson Håkan Karlsson, KE Karlssons barnbarn, sköter idag om vägbelysningen i Vallentuna Beatles bildas 1961 Jurij Gagarin blir första människan i rymden 1963 John F Kennedy mördas 1967 Vallentuna Tegelbruk läggs ned 1967 Sverige går över till högertrafi k 1969 Första människan på månen 8

9 När kriget var slut hade de flesta hushåll i Sverige el. Nu var det stora förändringar i folks liv. Elmotorn gjorde det möjligt till rinnande vatten och vattentoalett. Nya elektriska apparater sparade mycket tid och de hygieniska villkoren förbättrades. I slutet av 1930-talet var hela Roslagsbanan elektrifierad. Den 7 januari 1948 skedde en järnvägsolycka vid Bällsta viadukt. Tågen söderut och norrut släpptes iväg från Vallentuna och Täby. När misstaget upptäcktes försökte man få strömmen bruten via stationen i Mörby. Olyckan hann ske sekunderna innan strömmen bröts. Föraren Hans Wästberg omkom. Finsnickare Bengt Edbom, 1948 Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Rosa Johansson i köket på Gillberga Gård i Össeby-Garn med sin nya elektriska spis Foto: Vallentuna bildarkiv / Sigvard Jansson Vid den landsomfattande kommunreformen 1952 bildades Vallentuna storkommun av Markim, Orkesta, Frösunda och Vallentuna kommuner och Össeby landskommun av Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn kommuner sammanslogs Markim-Orkesta Elektriska Distributionsförening med Vallentuna Elektriska Distributionsförening och tog namnet Vallentuna Elverket ekonomiska förening. Kristallmottagare Västanberga gård, Ekskogen, Kårsta Foto: Vallentuna bildarkiv / Ann-Mari Bacci Össeby-Garns fördelningsstation Foto: Vallentuna bildarkiv / Runa Johansson Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Under 1940-talet var det ransonering. I ett brev från den 26 april 1940 kan man utläsa att Vallentuna Elektriska Distributionsförenings order på ett helfat transformatorolja måste åtföljas av en ansökan till Bensin- & Oljenämnden där det måste anges till vad oljan skulle användas till och hur mycket olja som förbrukats föregående år. Hugo och Rosa Bergquist, Gunby Gård Hugo och Rosa bodde ensamma kvar i föräldrahemmet. Det var den sista gården som fick elektricitet och telefon i Vallentuna kommun några år innan Hugos 100-årsdag Kafferast med harvning, Gunby Gård, Fr v Algon, Isidor, Simon och Hugo Bergkvist Kvarnbadet invigs Popgruppen Abba bildas 1976 Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia gifter sig 1973 Oljekrisen drabbar världen 9

10 Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Gamla Elverket i Vallentuna tätort, byggt 1962, här fanns Elverket fram till 1992 då Elverket flyttade till Okvista industriområde Transformatorarbeten vid Ekskogens snickeri, Kårsta. Fr v Åke Ahlgren, Arne Lundin, okänd, Gottfrid Lundin och Arne Johansson 1950 Vallentuna Elverk var alltmer i behov av större utrymmen beroende på ökad verksamhet och framtida utveckling. I juni 1991 påbörjades uppförande av nytt kontor och förråd på fastigheten Olhamra 1:63, Okvista industriområde. Elverket flyttade in i nya lokaler under juni Ingenjör Hans Bohjort tillträdde den 1 mars 1963 som VD för Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Han var även styrelseledamot från Hans Bohjort gick i pension den 31 juli 1993 och efterträddes av Hans Asp som ny verkställande direktör. Den 31 december 1993 var antalet medlemmar med totalt andelar och antalet elkunder var stycken. Antalet anställda var 23 och elkunderna förbrukade ca 206 GWH till ett medelpris av 36,6 öre/kwh. Foto: Vallentuna bildarkiv / Gunnar Kullberg Hans Bohjort var en allsidig VD. Det var inte ovanligt att han själv åkte ut och åtgärdade strömavbrott. Vid ett tillfälle var hans hustru Inger med ut vid transformatorn vid Lindholmen på kvällstid för att lysa med ficklampa och det gick så illa att hon trampade i en komocka byggdes en ny mottagnings- och fördelningsstation i Mörby. Den gamla hade ägts av Vattenfall. Össeby landskommun och Vallentuna storkommun slogs samman 1971 till Vallentuna kommun och den 24 augusti 1973 sammanslogs Kårsta och Össeby-garns Elektriska Distributionsföreningar med Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Totala antalet elkunder uppgick då till stycken Under och 1980-talen har ledningsnätet byggts ut och förbättrats för att möta de ökade krav på höjd driftsäkerhet och skydd mot person- och brandfara. Bland annat byggdes en ny fördelningsstation 1978 i Ubby Vallentuna och 1985 en transformator och fördelningsstation i Bällsta. 10 Vallentuna stationssamhälle ca 1955 med järnvägsstation, pressbyråkiosk ochtibells affär. Längst t h en matarstation till järnvägen, senare riven Berlinmuren rivs Olof Palme mördas 1986 Tellus Maskin blir Vallentuna Gymnasium 1988 Vallentunas nya kommunalhus och husläkarmottagningen/ vårdcentralen/sjukhemmet Korallen är inflyttningsklara

11 MONOPOL (distribution, nät) KONKURRENS (elproduktion, elhandel) Nätägare Stamnät Elproducenten Elproducenten Elproducenten Nätägare Regionnät Nätägare Lokalnät Marknadsplats Elhandlare Elhandlare Elleverantör Elkund Elkund Elkund Elkund Elkund Elmarknaden i Sverige avreglerades Efter avregleringen är nätet skiljt från själva leveransen av el. Elmarknaden domineras idag av de tre stora multinationella företagen med både produktion, distribution och elhandel: Vattenfall, Fortum och Eon. Därutöver finns ca 150 andra företag i olika storleksordning, geografiskt verksamhetsområde och ägarstruktur. Inom Sverige finns ett stamnät som staten ansvarar för och sedan finns det regionala respektive lokala nät. Nätverksamheten är idag ett naturligt monopol. Nätägare är ansvariga för sitt nät och kunderna betalar överföringsavgift för tjänsten att få el levererad. Energimarknadsinspektionen vid Statens Energimyndighet utövar tillsyn över nätföretag. Bland annat granskar de med hjälp av en datormodell som kallas nätnyttomodellen att överföringsavgifterna är skäliga. Själva elen betraktas som en vara och för denna kan kunderna välja elleverantör. Varje nätägare är skyldig att ha ett avtal med en s.k. anvisad elleverantör, som levererar el till de nätkunder som inte gör ett aktivt val av elleverantör. En elhandlare köper och säljer el. Elen är en vara med speciella egenskaper. Den går inte att lagra och det måste matas in lika mycket på nätet som elförbrukarna tar ut ur nätet. Hela det nationella nätet måste vara i balans och detta organiseras så att det finns olika ansvarsnivåer. På den övergripande nivån ansvarar Svenska Kraftnät för hela elsystemets balans. Den andra ansvarsnivån består av de balansansvariga företagen. De har tecknat ett balansavtal med Svenska Kraftnät och ansvarar för att hålla sina företagsbalanser på timbasis. Den tredje ansvarsnivån består av de aktörer som valt att inte teckna egna balansavtal och i stället överlåter detta till ett av de balansansvariga företagen. Förutsättningar för handelsvaran el på den nordiska elmarknaden Lagstiftning Systemoperatör Balanshantering Marknad Elbörs Öppen marknad till överföringsnäten Produktion Förbrukning Lagstiftning Systemansvarig / Balansansvarig Nelson Mandela friges efter 27 år i fängelse 1995 Sverige blir medlem i EU 1995 Den första planeten i ett annat solsystem upptäcks 1997 Prinsessan Diana omkommer i en bilolycka 11

12 Foto: Tommy Jansson Avregleringen Avregleringen av elmarknaden innebar för Vallentuna Elverk att nätverksamheten måste drivas i en särskild enhet. De valde då att starta ett dotterbolag för elhandel, Vallentuna Energi AB, samt låta nätverksamheten vara kvar i den ekonomiska föreningen. Ombildning till aktiebolag Under åren 2000 och 2001 genomfördes en omvandling från ekonomisk förening till aktiebolag. Elverket Vallentuna AB. Orsakerna var flera. En viktig orsak var att en del medlemmar ville sälja sina andelar till marknadsvärde. Den en gång erlagda medlemsinsatsen var ju långt ifrån det verkliga värde som en andel representerade. Men även andra skäl fanns till ombildningen såsom krav på effektivitet och lönsamhet och ägarstyrning. Vallentuna Volleybolls damlag Elverket Samtidigt med ombildningen till aktiebolag beslöt Vallentuna Elverket AB att göra en ny och kraftfull satsning på marknadsföring och sponsring. Det naturliga valet blev att gå in och stötta och samarbeta med Vallentuna Volleybollklubb och dess framgångsrika damlag. I samband med detta bytte laget namn till Elverket. Vallentuna Volleybolls damlag Elverket Delar av Elverkets personal. Fr v Magnus Gustafsson, Sune Johansson, Johan Lidbaum, Inger Larsson, Sten-Ove Högberg, Ulla Carlsson, Jan-Olov Magnusson, Urban Simm, Daniel Hedlund, Johan Sjöberg, Arne Hultgren, Rolf Arbacken, Peter Andersson, Ola Widstrom, Kenneth Berth, Håkan Karlsson, Lennart Kullman Notering på AktieTorget Efter aktiebolagsbildningen visade det sig mycket svårt att få till stånd en inofficiell handel i Elverket Vallentuna AB. Vallentuna Elverk AB noterades på AktieTorget och den första handelsdagen var den 19 mars Elverket var länge det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige eftersom AktieTorget fram t o m mars 2007 var en auktoriserad marknadsplats. Under mars 2007 övergick AktieTorget till att vara MTF, Multilateral Trading Facility, en handelsplattform under finansinspektionens tillsyn. Strax efter notering bytte Vallentuna Elverk AB namn till Elverket Vallentuna AB. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB bytte namn till Elverket Vallentuna El AB Rätt mätt Under 2002 togs beslut om att investera i ett nytt mätinsamlingssystem. Det nya mätinsamlingssystemet innebar att Elverkets kunder fick en avläsning varje månad och slapp preliminärdebiteringar. Alla elmätare, cirka stycken, byttes till elmätare som kan skicka och ta emot information automatiskt till Elverkets mätvärdesdatabas. De flesta kunderna lästes av en gång per månad och från ett antal större kunder skickas information om timförbrukningen en gång per dygn. De nedtagna mätarna skickades till Eritrea inom projektet Light for our people som drevs av Svensk-Eritreanskt Forum för Utvecklingssamarbete. Ola Widström och mätare Foto: Tommy Jansson Foto: Tommy Jansson Öresundsbron invigs 2001 Två fl ygplan fl ygs in i World Trade Center den 11 september 2000 Björn Borg utses till århundradet svenska idrottsman och Ingemar Stenmark utses till århundrades näst bäste idrottsman och Ingo som nr Nobelpriset fi rar hundraårsjubileum 2002 Vulkanen Nyiragongo i Demokratiska republiken Kongo får ett utbrott 2003 Anja Pärsson vinner sin första världscupseger i storslalom 2003 Anna Lind mördas den 11 september 2004 Sveriges befolkning passerar niomiljoners-strecket 12

13 Foto: Tommy Jansson Hans Asp, fd VD Framgångsrik Elhandel Det låg VD Hans Asp varmt om hjärtat att utveckla koncernens elhandelverksamhet. Redan från avregleringen har målet för elhandeln varit att bygga goda kundrelationer genom att ha hög servicenivå samt att erbjuda attraktiva produkter. Från 2002 har Elverket erbjudit sina kunder att binda sitt elpris för längre tid. Detta var ett beslut som hade mer långtgående konsekvenser än vad man från början insåg eftersom detta medför att Elverket utsätter sig för större risker än tidigare. Riskhantering Inte bara elhandelsverksamhet innebär risker utan även nätverksamheten. Nätverksamhetens risker är mer påtagliga då det handlar om att undvika skador på personer, djur och natur och egendom. Elverket fortbildar sin personal enligt plan och har god kompetens även inom dessa områden. Under 2007 lämnade Hans Asp Elverket för att gå i pension. Han lämnade över ett fint, välskött tillväxtföretag som var väl rustat för fortsatta steg i sin utveckling. Sedan 2003 har Elverket en prissäkringsstrategi som innebär att priset på el säkras genom att elderivat tecknas på elbörsen NordPool. Satsningen visade sig var rätt. Elverkets elhandel har genererat goda överskott och antalet kunder har ökat till dryga En satsning har skett både på riskhantering och på god kundservice vann Elverket SM i Telefoni och Kundservice i klassen Energi och Miljö och 2007 blev Elverket utsett till Gasellföretag av Dagens Industri. Övergång till IFRS Från och med 2005 var alla noterade koncerner tvingade att tillämpa nya EU-regler inom finansiell rapportering. IFRS står för Internation Financial Reporting Standards. För Elverket innebär tillämpningen av IFRS att elderivatens marknadsvärde måste redovisas i balansräkningen. Detta värde kan vara mycket högt eller mycket lågt beroende på när elderivaten har tecknats. Värdet motsvaras alltid av det pris kunder kommer att betala. Regelverket innebär att värdeförändringarna i elderivaten redovisas i räkenskaperna men inte värdeförändringarna i de fasta kundkontrakten. Detta har medfört att elverket utvecklas inom kompetensområdena risk, finansiell redovisning och finansiell handel. God kompetens inom dessa områden är en förutsättning för att elhandeln långsiktigt ska vara lönsam och 2007 blev Elverket utsett till Gasellföretag Foto: Tommy Jansson Montör Jan-Olov Magnusson Foto: Tommy Jansson 2005 Rökförbud införs på restauranger, pubar och kaféer i Sverige 2006 Sverige vinner OS-guld i ishockey 2007 Bulgarien och Rumänien blir medlemsstater i EU 2006 Christer Fuglesang blir den förste svensken i rymden 2007 Carl von Linnés 300-årsminne fi ras 2008 Barack Obama vinner presidentvalet i USA 13

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Nr 1 2009

från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Nr 1 2009 elementärt Nr 1 2009 från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Vin dagn 90 gra ars tis el! Elverkets montör Gunnar Karlsson underhåller nätet på 1950-talet.

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma

Innehåll. Bolagsstämma Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Bolagsstämma Innehåll Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 8 maj 2008 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Protokoll vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på Särö Värdshus den 1 maj 2012

Protokoll vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på Särö Värdshus den 1 maj 2012 Protokoll vid ordinarie årsstämma med aktieägarna i Ledsjö Vind AB (publ) på Särö Värdshus den 1 maj 2012 1 Styrelsens ordförande Ingemar Johansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 361 778 tkr (467 860 tkr) Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Om Brighter AB (publ) Brighter One - den patenterade allt-i-ett lösningen som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 407 517 tkr (348 633 tkr) under perioden jan-dec EBITDA uppgick till 38 715 tkr

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

elementärt från elverket Har du koll på vad jul-elen kostar? DrömEl förverkliga sjuka barns önskedrömmar Tävling! Vinn en ipod Bästa elspartipsen

elementärt från elverket Har du koll på vad jul-elen kostar? DrömEl förverkliga sjuka barns önskedrömmar Tävling! Vinn en ipod Bästa elspartipsen elementärt från elverket Nr 1 2007 ar du koll på vad jul-elen kostar? DrömEl förverkliga sjuka barns önskedrömmar Tävling! Vinn en ipod Bästa elspartipsen i vinter! Tobias Tobbe Trollkarl Blom trollar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer