Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké Sammandrag för koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till tkr jämfört med tkr Större delen av ökningen beror på ökade priser inom elhandeln. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 77 % till tkr jämfört med tkr fjärde kvartalet föregående år. Resultat före skatt för 2006 uppgår till tkr ( tkr). Resultatet före skatt för fjärde kvartalet ökade med tkr till tkr jämfört med tkr föregående år. Elhandel stod för tkr av denna resultatökning. Resultat per aktie utgör för perioden 1,47 kr (2,53 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,25 kr) per aktie. Räkenskapsåret 2006 var ännu ett rekordår för Elverket vad gäller försäljning. Nettoomsättningen ökade med 12 % till tkr jämför med tkr föregående år. Större delen av denna ökning beror på ökade marknadspriser inom elhandeln. Rörelseresultatet 2006 uppgår till tkr jämfört med tkr föregående år. Den oväntat kalla vårvintern och speciellt mars och april månader medförde att elförbrukningen väsentligt översteg prognostiserade och prissäkrade volymer. När detta inträffade i samband med kraftigt stigande elpriser fick Elverket köpa in extrauttaget av el till inköpspriser som var högre än försäljningspriset. Minskat antal kunder samt den varma hösten medförde dessutom att elförsäljningen inte varit i nivå med tidigare år. Den kortsiktiga finansiella handeln under kvartal tre har påverkat resultatet negativt med ca tkr. Rörelseresultatet för Elnät ligger på stabil nivå med tkr (9 802 tkr). Under fjärde kvartalet visar Elverket en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 85 % till tkr (5 012 tkr) för fjärde kvartalet. Resultatet före skatt ökade med tkr till tkr jämfört med tkr föregående år. Elhandel stod för tkr av denna resultatökning. Kundtillströmningen i elhandeln stannade av under sommaren och hösten beroende på hårdnande konkurrens under kvartal två och tre med hård prispress. Vissa av Elverkets kunder erhålles vid upphandlingar med auktionsförfarande. Elverket förlorade ett antal av dessa då det slutliga priset per kwh hamnade under ett rimligt marknadspris. Antalet kunder inom elhandeln var vid bokslutsårets utgång var att jämföra med föregående år. Nätverksamheten har utvecklats positivt med 174 nya anslutningar och har nu kunder.

2 Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 5,4 % (8,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 13,3 % (26,7 %). Soliditeten uppgår till 57 % (48 %). Resultat per aktie utgör för perioden 1,47 kr (2,53 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,25 kr) per aktie. Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. På den fria elmarknaden säljer Elverket Vallentuna El AB el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket Vallentuna AB är dessutom en väl förankrad lokal nätägare som borgar för en trygg elförsörjning till alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna kommun. Hela 90 % av nätkunderna i Vallentuna har valt att köpa sin el av Elverket Vallentuna El AB. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 31 medarbetare. Elverkets vision är att vara en tydlig och nationellt känd aktör på den svenska elhandelsmarknaden samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget skall erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av IT - applikationer primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. Elhandelsverksamheten har de senaste två åren växt, dels genom ökat antal kunder och dels genom de ökande priserna, så att den nu motsvarar ca 80 % av omsättningen. Elverkets automatiska avtalsteckning och elektroniska kundhantering är under utveckling. Detta kommer att innebära ökad flexibilitet och lägre kostnader vid hantering av stora kundvolymer. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro och hög servicenivå ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. Stormarna över Sverige under hösten medförde inga störningar av någon omfattning. De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen avser en ombyggnad av fördelningsstationen i Össeby Garn, som har tagits i drift under sommaren, samt en ny 20 kv ledning. Inom Bredband har Elverket i samarbete fått uppdraget att bygga upp hela kommunikationslösningen i Nyby med telefoni, kabel-tv och bredband m.m. Marknaden Priserna på den nordiska elmarknaden steg kraftigt under de första tre kvartalen Den ovanligt kalla vintern, en svag vårflod och den varma och torra sommaren

3 tryckte upp priserna vilket förstärktes av problemen i svensk kärnkraft. Prisutvecklingen i Europa med höga olje- och gaspriser har bidragit då Sverige haft en nettoimport av el med ca 6 TWh under Priserna på utsläppsrätter för koldioxid har också påverkat elpriserna. Elverket Vallentuna AB, som helt saknar egen produktion, har inte som många andra företag i branschen kunnat tillgodoräkna sig det ökade värdet av varje producerad kilowattimme. Spot- och terminsmarknaden har uppvisat samma utveckling. Prisläget stabiliserades vid årsslutet. Elhandelns priser på slutkundsmarknaden har åkt berg och dalbana där genomsnittspriset var 27 öre/kwh i januari och drygt 70 öre/kwh i augusti. Det genomsnittliga spotpriset för 2006 uppgick till 44,5 öre/kwh. Nyanslutningen till elnätet ser fortsatt bra ut med flera nyproduktioner av bostäder samt även ett flertal anslutningar av industrifastigheter. Tillväxten för Elverket på bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun har mattats av och ligger på samma nivå som Risker inom elhandeln Inom elhandeln uppkommer flera olika risker. Den främsta risken som Elverket exponeras för är den prisrisk som uppkommer när avtal sluts till fast pris i svenska kronor med slutkunderna eftersom inköpen sker till rörligt pris i Euro. Elverket hanterar prisrisken genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument (s.k. elderivat) så att innehavet av elderivat möter slutkundernas förbrukning till fast pris. Valutarisken kan mötas med inköp av valutaterminer. Prissvängningar inom elmarknaden har medfört att Elverkets portfölj av elderivat minskat i värde till tkr ( tkr). Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Elverket tillämpar samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen Se vidare årsredovisningen Inga omklassificeringar och omrubriceringar eller ändringar i uppskattningar och bedömningar har skett. Likviditet och finansiell ställning Elverket har bytt balansansvarig den 1 januari 2006, se årsredovisningen 2005, vilket har medfört ändrad finansiering av elinköpen. Leverantörsskulderna har minskat jämfört med föregående år samtidigt som vi periodvis utnyttjat vår checkkredit som redovisas bland övriga kortfristiga skulder. Vid rapportdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter uppgår till

4 4 894 tkr ( tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 57 % (48 %). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till (1 841) och antal aktier uppgår till ( ). Händelser efter räkenskapsårets utgång Jonas Borgardt har tillträtt som ny VD från den 8 januari Förväntningar inför 2007 De allmänna marknadsförutsättningarna är återigen positiva vilket ger förutsättningar för kundtillväxt inom elhandelssidan. Inom nät förväntar vi oss normala driftförhållanden. Koncernens resultaträkningar tkr Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader 1) Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 1,47 2,53 0,95 0,48 Antalet aktier är ) Till skillnad från moderbolaget redovisas aktiverat arbete som en kostnadsreduktion

5 Koncernens balansräkningar tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1) Summa anläggningstillgångar Elcertifikat Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Skatt Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 5,4 8,1 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 7,7 13,9 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 13,3 26,7

6 Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning* Utgående eget kapital * Beslut om utdelning av tkr togs på stämman den 4 maj Ingående eget kapital Effekten av införandet av IAS39, varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (tkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Koncernens rörelseresultat per rörelsegren (tkr) Nät Bredband 1) Elhandel Rörelseresultat totalt ) varav tkr avser nedskrivning av anläggningstillgångar 2005 Koncernens nettoomsättning per rörelsegren (tkr) Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt Kort om Elverket Vallentuna AB Kort om Elverket Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev 2006 utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets ca kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag enda nationellt noterade elbolag i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 31 medarbetare och omsatte 303 Mkr år Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2006 skickas ut under april månad Ordinarie bolagsstämma: 3 maj Delårsrapport för första kvartalet: 26 april 2007 Delårsrapport för andra kvartalet: 23 augusti 2007 Delårsrapport för tredje kvartalet: 25 oktober 2007 Vallentuna den 22 februari 2007 På styrelsens uppdrag J onas Borgardt Verkställande direktör Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fragus Group AB (publ)

Fragus Group AB (publ) AB (publ) Delårsrapport januari-september 2008 Kristianstad den 31 oktober 2008. VD Rolf-Ingar Schou har ordet Årets tredje kvartal har varit en av de viktigaste perioderna i Fragus Groups historia. Ett

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer