Rekordresultat i Elverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat i Elverket"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet för perioden uppgår till tkr (7 594 tkr). Elverkets nettoomsättning under tiden januari - september 2007 uppgår till tkr ( tkr). Resultat före skatt uppgår till tkr (4 715 tkr) och efter skatt till tkr (3 395 tkr). Resultat per aktie utgör för perioden 1,90 kr (0,52 kr). I ett pressmeddelande den 25 september 2007 har E.ON Sverige AB offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB att överlåta samtliga aktier i Elverket Vallentuna AB till E.ON. Väsentliga händelser efter perioden Styrelsen i Elverket Vallentuna AB säger nej till E.ONs bud. Intäkter och resultat under perioden Perioden januari - september år 2007 var resultatmässigt mycket bra. Rörelseresultatet uppgick för perioden till tkr, att jämföra med tkr motsvarande period Rörelseresultatet var på rekordnivå, något över det resultat på tkr som redovisades för perioden januari - september Det milda vädret i inledningen på året har medfört en lägre elförbrukning både för nätdistribution och för elhandel. Inom elhandeln har försäljningspriserna varit mycket lägre än föregående år samtidigt som genomsnittligt antal kunder under året har varit något färre. Nettoomsättningen minskade därför med 15 % från tkr under januari - september 2006 till tkr samma period För motsvarande period 2005 var omsättningen tkr. Den minskade omsättningen har kompenserats av lägre inköpspriser som i kombination med aktiv prissättning, nya produkter och rätt positionering i prissäkringsportföljen har säkerställt rörelse-marginalen och rörelseresultatet så att de nu är i nivå med 2005 års resultat.

2 Nätverksamheten växer kontinuerligt. Antalet nya anslutningar under perioden var 229 st. Antalet nätkunder uppgår i kvartalet till st. Distribuerad energimängd har på grund av det milda vädret minskat något jämfört med motsvarande period Inom elhandeln började 2007 med ett stort inflöde av kunder. Under andra och tredje kvartalet har tillväxten mattats. Antalet kunder har sedan årsskiftet ökat med 14 % och uppgår till ca per 30 september. Resultat före skatt uppgår till tkr (4 715 tkr) och efter skatt till tkr (3 395 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 9,1 % (3,4 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 10,2 % (4,9 %). Soliditeten uppgår till 66 % (63 %). Styrelsen i Elverket Vallentuna AB (Publ.) säger nej till E.ONs bud Styrelsen i Elverket Vallentuna AB, nedan kallat Elverket, har låtit en oberoende rådgivare utföra en värdering, en s.k. Fairness Opinion, av det bud på bolaget som offentliggjordes av E.ON Sverige AB, nedan kallat E.ON den 25 september Den oberoende rådgivarens slutsats i sin Fairness Opinion är att E.ONs bud på Elverket kan anses skäligt i ett strikt finansiellt perspektiv. Styrelsen i Elverket har dock enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Elverket att inte acceptera E.ONs bud. De avgörande skälen till detta är bl.a. att styrelsen gör bedömningen att aktieägarna kan erhålla en bättre värdeutveckling på några års sikt om Elverket ges möjlighet att fortsätta sin planerade expansions-strategi som ett oberoende energiföretag, samt att sysselsättningen i Vallentuna kommer att påverkas negativt om E.ONs bud skulle accepteras. Aktieägare representerande mer än tio procent (10 %) av aktierna i Elverket har meddelat Elverket att de avser att säga nej till E.ONs bud varför villkoren i E.ONs bud inte kommer att uppfyllas. Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket har 33 medarbetare. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 75 % av omsättningen. Elverket noterades på Aktietorget 2002 som det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige. Aktietorget har i mars 2007 övergått från att vara auktoriserad marknadsplats till MTF - Multilateral Trading Facility. Jonas Borgardt tillträdde som ny VD från januari 2007 och Alf Johansson är ny styrelseordförande från maj 2007.

3 Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 9,1 3,4 5,4 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 8,7 2,4 7,7 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 10,2 4,9 13,3 Planer för framtiden Inom nätverksamheten förväntar vi oss normala driftförhållanden. Vi driver olika program där effektivitetshöjning internt och ökad trygghet i elleveranserna med få avbrott för våra kunder står i fokus. Den expansiva nybyggnadstakten i Vallentuna kommun skapar över en överskådlig tid en årlig naturlig tillväxt. Elverket, som fristående uppstickare, utmanar elmarknaden och de stora eljättarna med affärsmottot att vara elkundens bästa vän. Strategin har hittills varit lyckosam då många nya kunder har tillkommit. Elverkets kundstock har mer än fyrdubblats de senaste åren vilket gör Elverket till ett av de snabbast växande elbolagen i landet! Elverket ligger ständigt i topp på de jämförelselistor över elpriser som publiceras bl.a. på Internet. De allmänna marknadsförutsättningarna är positiva vilket ger förutsättningar för fortsatt kund- och resultattillväxt inom elhandelsbolaget. Priser och marginaler har normaliserats vilket har varit och är gynnsamt för Elverkets konkurrensförmåga, kundtillväxt och lönsamhet. Den avreglerade marknaden inom elhandel är den som har störst tillväxtpotential för Elverket. Elverket står väl rustat för framtiden. Nu tar Elverket nästa steg i sin utveckling för genomförandet av strategiska affärsplaner, samtidigt som bolaget rationaliserar och försöker hitta enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna. Elverket blickar in i framtiden där bolaget ska bli en större aktör på marknaden och aktivt söker efter förvärvsmöjligeter inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellen, verksamheter som är effektiva och tydliga och som på ett naturligt sätt går att förädla. Bolaget har idag en tydlig plan för tillväxt med tänkbara objekt att förvärva eller samverka tillsammans med. Elverkets vision Elverkets vision är att vara ett aktivt, ledande och oberoende energiföretag. Med det menas att Elverket ska vara en tydlig och känd aktör på elhandelsmarknaden med konkurrenskraftiga priser till slutkund samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Därigenom ska vi arbeta med en verksamhetsmässig utveckling och ekonomisk effektivitet som ger förutsättningar för en fortsatt stark konkurrenskraft. Elverket är inriktat på att optimera verksamheten utifrån de lokala drift- och miljöförutsättningarna.

4 Affärsidé - elnätet Elverket utvecklar och driver eldistributionsnät på lokala marknader för en trygg elleverans. Med det menas att Elverket Vallentuna AB med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation ska distribuera energi och genom lokal närvaro och hög servicenivå ge boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans och bredbandstjänster med hög kapacitet. Affärsidé - elhandel Elverket köper och säljer el. Vi förenklar för kunden genom hög tillgänglighet och IT lösningar. Med aktiv prissättning gör kunden en bra affär! Med det menas att Elverket Vallentuna El AB med det kundnära perspektivet och en effektiv organisation ska erbjuda konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå med nyttjande av IT - applikationer primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. Marknaden Priserna på den nordiska elmarknaden har varit fortsatt låga. Under oktober anas en tendens till ökade spot- och terminspriser delvis p.g.a. prisökningar på kol och olja. Den hydrologiska balansen har stabiliserats under det tredje kvartalet och har under oktober återtagit normal nivå. Terminspriserna har varit något stigande inför osäkerheten om det kommande väderleksläget. Vädret och osäkerheten om framtida priser på kol, olja och utsläppsrätter för koldioxid är de faktorer som för närvarande styr terminspriserna mest. Priserna på slutkundsmarknaden har uppvisat samma utveckling som på spotoch terminsmarknaderna. En tendens till ökad aktivitet hos kunderna vad det gäller benägenheten att byta leverantör har kunnat noteras. Nyanslutningen till elnätet ser fortsatt bra ut med flera nyproduktioner av bostäder samt även ett flertal anslutningar av industrifastigheter. Bredbandsmarknaden i Vallentuna kommun fortsätter växa om än i långsam takt. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen av investeringarna avser utbyggnad av eldistributionsnätet i nybyggnadsområden samt en ny högspänningskabel för att förstärka matningen till det expanderande industriområdet Okvista. Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå.

5 Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår till tkr ( tkr). Prisminskningarna inom elmarknaden är den huvudsakliga orsaken till det minskade värdet. Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 99 % som komponent i eget kapital. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter uppgår till tkr (7 577 tkr). Vid rapportdatum var checkkrediten inte utnyttjad. Eget kapital i koncernens uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 66 % (63 %). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till (1 871) och antal aktier uppgår till ( ). Ett byte av börslista till en större aktielista övervägs för att skapa en större likviditet i aktien. Ett listbyte skapar ett större intresse för bolaget och aktien då fler intressenter följer bolagets utveckling och får handla med aktien. Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Elverket tillämpar samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen 2006, se vidare årsredovisningen Inga omklassificeringar och omrubriceringar eller ändringar i uppskattningar och bedömningar har skett. Redovisningen av elcertifikat nettoredovisas fr.o.m. den 1 januari 2007 bland övriga kortfristiga skulder p.g.a. ändrad lagstiftning, se avsnitt 2.8 redovisningsprinciperna i årsredovisningen Risker och finansiell riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Inga väsentliga händelser eller förändringar har inträffat under året 2007.

6 Koncernens resultaträkningar tkr Jan-sep Jan-sep Jul-sep Jul-sep Jan-dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader 1) Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 1,90 0,52 0,42-0,16 1,47 Antalet aktier är ) Till skillnad från moderbolaget redovisas aktiverat arbete som en kostnadsreduktion Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-sep Jan-sep Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Koncernens balansräkningar tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Elcertifikat 1) Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) Elcertifikat nettoredovisas fr o m den 1 januari 2007 bland övriga kortfristiga skulder p g a ändrad lagstiftning, se avsnitt 2.8 redovisningsprinciperna i årsredovisningen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget

8 Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar 0 Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar tillg f försäljn värdeförändringar Periodens resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Aktiekapital Per den 30 september 2007 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 19,76 kronor (24,01 kronor).

9 Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Koncernen Jan-sep Jan-sep Jan-dec Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Koncernen Jan-sep Jan-sep Jan-dec Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt På styrelsens uppdrag Vallentuna den 25 oktober 2007 Jonas Borgardt VD och Koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké helåret 2007 lämnas 21 februari Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Box 36, Vallentuna Telefon , Fax

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer