Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké januari december Sammandrag för koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen"

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till tkr jämfört med tkr föregående år. Ökningen beror främst på högre prisnivåer inom segmentet elhandel men också på fler kunder och ökad volym. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr). Resultatminskningen beror till större delen på ökade varukostnader inom elhandel. Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr). Resultat per aktie utgör för räkenskapsåret 1,05 kr (2,28 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Intäkter och resultat under året Omsättningen år 2008 ökade med 28 % till en ny rekordnivå på tkr jämfört med tkr föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till segmentet Elhandel och ca en fjärdedel av ökningen beror på ökat antal kunder och volymer. Resterande omsättningsökning är ett resultat av de höga prisnivåerna på elhandelsmarknaden under året. Resultatet är lägre 2008 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgår till tkr 2008 jämfört med tkr år Resultattappet är hänförligt till segmentet elhandel. Ovanligt stora differenser mellan spotpriserna för prisområde System, det pris som används vid finansiell säkring av elpriserna, och spotpriserna för prisområde Stockholm, det pris som används vid den fysiska handeln, ökade varukostnaderna med ca tkr jämfört med föregående år. Under kvartal fyra medförde kronans försvagning mot euron att varukostnaderna ökade med ca tkr jämfört med föregående år. Volatila inköpspriser och tuff priskonkurrens har också pressat försäljningsmarginalerna inom elhandeln. Det fjärde kvartalet 2008 utvecklades resultatmässigt positivt och Elverketkoncernen som helhet visade en resultatnivå i paritet med föregående år främst för att övriga externa kostnader minskat jämfört med föregående år men också beroende på att prisområdesdifferenserna minskat successivt och att Elverket låg väl prissäkrade mot förändringar i spotpriserna System och Stockholm. Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav från NordPool för tecknade elderivat. Detta i kombination med ökade kostnader för valutakurssäkringar som en följd av den globala finansoron har starkt påverkat likviditeten i bolaget under fjärde kvartalet. Bedömningen är att likviditeten successivt förbättras efter vinterperioden

2 Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under 2008 även om tillväxten avstannade något under andra häften av året. Antalet kunder har ökat med ca 5 % till st. Antalet leverantörsbyten på den svenska marknaden har under 2008 minskat med 6 %. Nätverksamheten är stabil och har utvecklats med 254 nya anslutningar och har nu kunder (13 048). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Elverkets bredbandsverksamhet visar fortsatt ökad lönsamhet även om anslutningstakten till fibernätet mattades av under slutet året. Årets resultat uppgår till tkr (396 tkr). Ökningen beror i huvudsak på en ny affärsmodell med extern kommunikationsoperatör som partner samt arbete med intern effektivisering. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 2,1 % (7,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 5,0 % (13,5 %). Soliditeten uppgår till 41 % (60 %). Resultat per aktie utgör 1,05 kr (2,28 kr). Den uppskjutna skatten är omvärderad pga. att skattesatsen har sänkts från 28 % till 26,3%. Effekten av omvärderingen, tkr, har redovisats som en positiv skattekostnad i resultaträkningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 2,1 7,1 Synligt eget kapital, tkr Soliditet, % Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 5,8 11,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 5,0 13,5 Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket har 33 medarbetare. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten har de senaste åren växt kraftigt och motsvarar nu ca 80 % av omsättningen. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. 2

3 Planer för framtiden Inom nätverksamheten förväntar vi oss normala driftförhållanden. Elverket driver olika program där effektivitetshöjning internt och ökad trygghet i elleveranserna med få avbrott för våra kunder står i fokus. Nybyggnadstakten i Vallentuna kommun skapar över en överskådlig tid en årlig naturlig tillväxt även om en avmattning kan skönjas i närtid på grund av oron på finansmarknaden och den stundande lågkonjunkturen. Elverket El, som fristående uppstickare, utmanar elmarknaden och de stora eljättarna med affärsmottot att vara elkundens bästa vän genom att erbjuda bra priser och god service. Strategin är lyckosam då många nya kunder har tillkommit. Elverket ligger ständigt bland de bästa på de jämförelselistor över elpriser som publiceras bl a på Internet. De allmänna marknadsförutsättningarna 2009 ser positiva ut vilket ger förutsättningar för kund- och resultattillväxt inom elhandelsbolaget. Prisnivåerna på elbörsen Nordpool har sjunkit dramatiskt under inledningen av året samtidigt som marginalerna har normaliserats. Elverket står väl rustat för framtiden. Genomförandet av strategiska affärsplaner samtidigt som vi arbetar för att finna enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna står på agendan. Bolaget ska bli en större aktör på marknaden och söker aktivt efter förvärvsmöjligeter inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellen. Bolaget arbetar efter en plan för tillväxt med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med. Investeringar Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre har genomförts planenligt. Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en mycket låg nivå. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen av investeringarna avser utbyggnad av eldistributionsnätet i nybyggnadsområden, en utbytt högspänningskabel i Kårsta samt förstärkningar av elnätet främst i områdena Frösunda och Ubby Gård. Elhandelsmarknaden Elpriserna har under året präglats av stora svängningar på de internationella bränslemarknaderna samt begräsningar i överföringskapaciteten i Norden genom bl a trasiga kablar mellan Norge och Sverige. Detta har medfört stora pris-skillnader såväl inom Norden som jämfört med kontinenten. Under första halvåret präglades marknaden även av kraftigt stigande priser på råvaror. Det genomsnittliga spotpriset System har under året varit 43,12 öre/kwh (25,85 öre/kwh) och det genomsnittliga spotpriset Stockholm har varit 49,16 öre/kwh (28,01 öre/kwh). 3

4 Inköpspriserna på den nordiska finansiella elmarknaden var i genomsnitt högre under 2008 än föregående år medan de långa terminspriserna föll kraftigt tillbaka under fjärde kvartalet. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår till tkr ( tkr). Prisnedgången inom den finansiella elmarknaden är den huvudsakliga orsaken till att värdet är negativt per balansdagen. Av det verkliga värdet på elderivaten redovisas 100 % som komponent i eget kapital och uppskjuten skatt. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Fallande finansiella elpriser på elbörsen NordPool under årets sista två månader har medfört kraftigt ökade säkerhetskrav för tecknade elderivat i form av likvida medel på spärrade valutakonton. Likvida medel exklusive ej utnyttjade krediter och spärrade medel uppgår till tkr (5 433 tkr). Därutöver finns tkr på spärrade valutakonton i EUR som säkerhet för elderivat. Vid balansdatum var checkkrediten utnyttjad med tkr (4 868 tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 41 % (60 %). Minskningen av soliditeten beror på att balansdagens värde på elderivaten minskar värdet på eget kapital trots att värdet på elderivaten matchas av motsvarande prisnivåer i de fasta kontrakten med kunder. Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till (1 235) och antal aktier uppgår till ( ). Redovisningsprinciper Allmänt Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. För moderbolaget tillämpas årsredovisningslagen och RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer. Elverket tillämpar samma redovisningsprinciper som för årsredovisningen 2007, se vidare årsredovisningen Inga omklassificeringar och omrubriceringar eller ändringar i uppskattningar och bedömningar har skett. 4

5 Risker och finansiell riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Prisområdesrisken har ökat under kvartal 2 och kvartal 3. Under kvartal 4 har prisområdesdifferenserna utjämnats. Den finansiella oron har medfört att kronan försvagats mot euron och därmed har valutarisken ökat väsentligt. Översyn av hanteringen av valutarisken har setts över och nya rutiner har implementerats i början av I övrigt har inga väsentliga händelser eller förändringar inträffat under Koncernens resultaträkningar tkr Jan- dec Jan-dec Okt-dec Okt- dec Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader 1) Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Vinst per aktie (kr) 1,05 2,28 0,43 0,38 Antalet aktier är ) Till skillnad från moderbolaget redovisas aktiverat arbete som en kostnadsreduktion 5

6 Koncernens balansräkningar tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Derivatinstrument Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 1) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga lån Checkkredit Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder ) varav likvida medel på spärrat valutakonto hos NordPool tkr Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel mot Nord Pool

7 Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning* Utgående eget kapital * Beslut om utdelning av tkr togs på stämman den 8 maj Ingående eget kapital Varav omfört till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdeförändringar Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning** Utgående eget kapital ** Beslut om utdelning av tkr togs på stämman den 3 maj Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Koncernen Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Koncernen Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-dec Jan-dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Övriga finansiella tillgångar 2 2 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget

9 Insynspersoners aktieinnehav Ove Ekström Anders Unnerstad Jens Rydell via bolag Alf Johansson Tomas Thim Britt Sandberg Gullvi Borgström Kommande rapporttillfällen Årsredovisning för år 2008 skickas ut under april månad Den hålls tillgänglig för allmänheten på Elverket Vallentuna ABs kontor, Moränvägen 12 i Vallentuna från den 24 april Ordinarie bolagsstämma: 7 maj 2009 i Vallentuna Delårsrapport för första kvartalet: 23 april 2009 Delårsrapport för andra kvartalet: 27 augusti 2009 Delårsrapport för tredje kvartalet: 22 oktober 2009 Vallentuna den 26 februari 2009 På styrelsens uppdrag Jonas Borgardt Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax Kort om Elverket Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag och blev utsett till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget Företaget har 33 medarbetare och omsatte 358 Mkr år